Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Kommissionens förordning (EU) 2015/1221 av den 24 juli 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, i syfte att anpassa förordningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (Text av betydelse för EES)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 197/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1221

av den 24 juli 2015

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, i syfte att anpassa förordningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller två förteckningar med harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen. I tabell 3.1 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. I tabell 3.2 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (2).

(2)

Förslag till en ny eller uppdaterad harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa eller uppdatera den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen genom att ändra bilaga VI till den förordningen.

(3)

När det gäller ämnet salpetersyra … % (EG-nummer: 231-714-2) har nya vetenskapliga uppgifter gjorts tillgängliga för faroklassen ”akut toxicitet” vilka tyder på att klassificeringen för denna faroklass i enlighet med rekommendationerna i riskbedömningskommitténs yttrande, som bygger på äldre uppgifter, kanske inte är korrekt. Därför bör denna faroklass inte tas med i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innan riskbedömningskommittén har avgett ett yttrande om de nya uppgifterna, medan alla andra klasser som omfattas av det tidigare yttrandet bör ingå.

(4)

När det gäller ämnet dodecylfenol, blandade isomerer (grenade) (EG-nummer: 310-154-3) håller riskbedömningskommittén på att anta ett nytt yttrande om de särskilda koncentrationsgränser som ska gälla för faroklassen ”reproduktionstoxiskt”. Därför bör denna faroklass inte tas med i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innan det slutliga yttrandet är klart.

(5)

Det bör inte krävas att de nya harmoniserade klassificeringarna efterlevs omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager. Dessutom behöver leverantörerna få tid på sig att efterleva de registreringskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna för ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – kategorierna 1A och 1B (tabell 3.1) och kategorierna 1 och 2 (tabell 3.2) – eller som mycket giftiga för vattenlevande organismer och med potentiella långtidseffekter i vattenmiljön. Här avses särskilt de krav som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (3).

(6)

I linje med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som medger att de nya bestämmelserna tillämpas i ett tidigare skede på frivillig grund, bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de nya harmoniserade klassificeringarna och att anpassa märkningen och förpackningen i enlighet därmed före det datum då de nya bestämmelserna ska efterlevas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga VI i förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 3.2 får de harmoniserade klassificeringar som anges i bilagan till denna förordning tillämpas före det datum som anges i artikel 3.2.

Artikel 3

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1 ska tillämpas på ämnen och blandningar från och med den 1 januari 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EGT L 396, 30.12.2006, s. 1).


BILAGA

Del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 3.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna för indexnumren 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X och 613-149-00-7 ska ersättas med följande poster:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer

Anm.

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Faropiktogram, Signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

007-004-00-1

salpetersyra … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kalciumfosfid; trikalciumdifosfid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

galliumarsenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (andningsorgan och hematopoetiskt system)

GHS08

Dgr (Fara)

H360F

H350

H372 (andningsorgan och hematopoetiskt system)

 

 

 

050-008-00-3

tributyltennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxibutan; etyloxiran

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr (Fara)

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

isoxaflutol (ISO); 5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng (Varning)

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonansyra

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng (Varning)

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr (Fara)

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triklormetyl-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

pyridaben (ISO); 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbensyltio)-4-klorpyrididazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr (Fara)

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3.1:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Specifika koncentrationsgränser, M-faktorer

Anm.:

Faroklass och kategorikod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Faropiktogram, Signalord Kod(er)

Faroangivelse Kod(er)

Kompl. faroangivelse Kod(er)

019-003-00-3

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng (Varning)

H319

 

 

 

604-092-00-9

dodecylfenol, (grenade) [1];

2-dodecylfenol, (grenade);

3-dodecylfenol, (grenade);

4-dodecylfenol, (grenade);

fenol, (tetrapropenyl) derivat [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr (Fara)

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng (Varning)

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-klor-4-(metylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoretoxi)metyl]bensoyl}cyklohexan-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (ögon, njurar, lever)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H361d

H373 (ögon, njurar, lever)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etyl (ISO); etyl-(2R)-2-{4-[(6-klor-1,3-bensoxazol-2-yl)oxi]fenoxi}propanoat

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (njurar)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H373 (njurar)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktansyra

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr (Fara)

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekansyra

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng (Varning)

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-bensendikarboxylsyra, dihexylester, grenad och linjär

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr (Fara)

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetylfenyl)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl etylkarbonat

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorfacetat; 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin-4-ium-acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr (Fara)

H361d

H373 (lever)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpyroximat (ISO); tert-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimetyl-5-fenoxi-1H-pyrazol-4-yl)metylen]amino}oxi)metyl]bensoat

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr (Fara)

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metyl; metyl-2-({[4-(dimetylamino)-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-metylbensoat

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng (Varning)

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); isopropyl-2-(4-metoxibifenyl-3-yl)hydrazinkarboxylat

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr (Fara)

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cyklohexyl-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng (Varning)

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorfenyl)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-yn-1-yloxi)fenyl]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxi)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng (Varning)

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-diklor-3-metylfenyl)-5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (ögon, njurar)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng (Varning)

H351

H373 (ögon, njurar)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-klor-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-[(2S)-1-metoxipropan-2-yl]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonicamid (ISO); N-(cyanometyl)-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng (Varning)

H302

 

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metyl(oxo){1-[6-(trifluormetyl)-3-pyridyl]etyl}-λ6-sulfanyliden]cyanamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng (Varning)

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

Tabell 3.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Posterna för indexnumren 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X och 613-149-00-7 ska ersättas med följande poster:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anm.:

007-004-00-1

salpetersyra … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8–35

S: (1/2-)26–28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kalciumfosfid; trikalciumdifosfid

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38–41–50

S:(1/2-)26-28-30–36/37/39-43-45–60–61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

galliumarsenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45–48/23–60

S: 45–53

 

E

050-008-00-3

tributyltennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38–48/23/25–50/53-60-61

S: 45-53-60–61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn; R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxibutan; etyloxiran

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11–20/21/22–36/37/38–40-

S: (2-)9-16-29–36/37–46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klorfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentan-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22–50/53–63

S: (2-)22–36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

isoxaflutol (ISO); 5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl-α,α,α-trifluor-2-mesyl-p-tolylketon

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53–63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonansyra

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)46–61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(allyloxi)-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]-1H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41–51/53

S: (2-)26–36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53–63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60–61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triklormetyl-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43–50/53

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

pyridaben (ISO); 2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbensyltio)-4-klorpyrididazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25–50/53

S: (1/2-)36/37-45-60–61

N; R50-53: C ≥ 0 025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3.2:

Index nr

Internationell kemikalieidentifiering

EG-nr

CAS-nr

Klassificering

Märkning

Koncentrationsgränser

Anm.:

019-003-00-3

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25–46

 

 

604-092-00-9

dodecylfenol, (grenade) [1];

2-dodecylfenol, (grenade);

3-dodecylfenol, (grenade);

4-dodecylfenol, (grenade);

fenol, (tetrapropenyl) derivat [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34–50/53

S: (1/2-)26–36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24–37

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-klor-4-(metylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoretoxi)metyl]bensoyl}cyklohexan-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53–63

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etyl (ISO); etyl-(2R)-2-{4-[(6-klor-1,3-bensoxazol-2-yl)oxi]fenoxi}propanoat

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43–48/22–50/53

S: (2-)24-37-46–60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktansyra

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34–51/53

S: (1/2-)26–36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekansyra

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38–51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-bensendikarboxylsyra, dihexylester, grenad och linjär

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60–61

S: 53–45

 

 

607-711-00-0

spirotetramat (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetylfenyl)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl etylkarbonat

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorfacetat; 4-cyklododecyl-2,6-dimetylmorfolin-4-ium-acetat

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53–63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpyroximat (ISO); tert-butyl 4-[({(E)-[(1,3-dimetyl-5-fenoxi-1H-pyrazol-4-yl)metylen]amino}oxi)metyl]bensoat

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43–50/53

S: (1/2-)28–36/37-45-60–61–63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

607-714-00-7

triflusulfuron-metyl; metyl-2-({[4-(dimetylamino)-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-metylbensoat

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

607-715-00-2

bifenazat (ISO); isopropyl-2-(4-metoxibifenyl-3-yl)hydrazinkarboxylat

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43–50/53

S: (2-)24-37-60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53–45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-cyklohexyl-6,7-dihydro-1H-cyklopenta[d]pyrimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40–50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klorfenyl)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-yn-1-yloxi)fenyl]etyl}-2-(prop-2-yn-1-yloxi)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-diklor-3-metylfenyl)-5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin-2-sulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40–48/22–50/53

S: (2-)36/37-46-60–61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetenamid-P (ISO); 2-klor-N-(2,4-dimetyl-3-tienyl)-N-[(2S)-1-metoxipropan-2-yl]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60–61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonicamid (ISO); N-(cyanometyl)-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

sulfoxaflor (ISO); [metyl(oxo){1-[6-(trifluormetyl)-3-pyridyl]etyl}-λ6-sulfanyliden]cyanamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22–50/53

S: (2-)60–61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top