EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1018

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 av den 29 juni 2015 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 (Text av betydelse för EES)

OJ L 163, 30.6.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1018/oj

30.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1018

av den 29 juni 2015

om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (1), särskilt artikel 4.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) nr 376/2014 ska system för rapportering av händelser, på organisations-, medlemsstats- och unionsnivå, med hänsyn till all relevant information om säkerheten inom den civila luftfarten rapporteras, samlas in, lagras, skyddas, utbytas, spridas, analyseras och följas upp. Dessutom föreskrivs regler som begränsar användningen av information som samlats in för ökad flygsäkerhet och lämpliga sätt att skydda uppgiftslämnaren och andra personer som omnämns i händelserapporter i syfte att säkerställa fortsatt tillgång till säkerhetsinformation. Förordning (EU) nr 376/2014 är tillämplig på alla luftfartyg som definieras och som omfattas av den förordningen, inbegripet bemannade luftfartyg och fjärrstyrda luftfartygssystem.

(2)

Enligt artikel 4.5 första stycket i förordning (EU) nr 376/2014 ska kommissionen anta en förteckning i vilken händelser klassificeras och till vilken det ska hänvisas vid rapportering av händelser enligt systemen för obligatorisk rapportering som fastställs i den förordningen, och som omfattas av kategorierna i artikel 4.1 i den förordningen. I enlighet med artikel 4.5 andra stycket i förordning (EU) nr 376/2014 bör en andra förteckning innehålla en klassificering av händelser som avser luftfartyg förutom komplexa motordrivna luftfartyg. Denna andra förteckning bör vid behov anpassas till särdragen hos denna luftfartssektor.

(3)

Uppdelningen i kategorier av händelser som ska rapporteras enligt förordning (EU) nr 376/2014 inrättades för att möjliggöra att de personer som utsetts genom denna förordning, kan identifiera de händelser som ska rapporteras av var och en av dem. I linje med det målet bör förteckningen över händelser delas upp efter de kategorier som uppgiftslämnare bör hänvisa till, enligt deras respektive situation, i enlighet med förordning (EU) nr 376/2014.

(4)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den detaljerade klassificering av händelser som ska hänvisas till vid rapporteringen, genom obligatoriska rapporteringssystem, av händelser enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 376/2014 fastställs i bilagorna I–V i denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 november 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 122, 24.4.2014, s. 18.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1).


BILAGA I

HÄNDELSER SOM RÖR DRIFTEN AV ETT LUFTFARTYG

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

1.   TRAFIK MED LUFTFARTYG

1.1   Flygförberedelser

1)

Användning av felaktiga data eller felaktig inmatning till utrustning som används för navigeringskalkyler eller för beräkning av prestanda som är eller skulle kunna innebära en fara för luftfartyget, ombordvarande eller andra personer.

2)

Transport eller försök till transport av farligt gods i strid med tillämpliga bestämmelser, till exempel felaktig märkning, förpackning och hantering av farligt gods.

1.2   Förberedelser för luftfartyg

1)

Felaktig bränsletyp eller förorenat bränsle.

2)

Avisning/förhindrande av isbildning saknas, är felaktig eller otillräcklig.

1.3   Start och landning

1)

Avåkning från taxibana eller rullbana.

2)

Faktiskt eller potentiellt intrång på taxibana eller rullbana.

3)

Intrång på start- och landningsområde.

4)

En avbruten start.

5)

Oförmåga att uppnå erforderlig eller förväntad prestanda under start, pådrag eller landning.

6)

Faktisk eller försök till start, inflygning eller landning med felaktig inställning.

7)

Svans, blad/vingspets eller motorgondol strejkar under start eller landning.

8)

Fortsatt inflygning i strid mot flygledarens kriterier för stabiliserad inflygning.

9)

Fortsättning av en instrumentinflygning som underskrider minimum med otillräckliga visuella referenser.

10)

Landning av säkerhetsskäl eller nödlandning.

11)

Kort och lång landning.

12)

Hård landning.

1.4   Samtliga faser av en flygning

1)

Förlorad kontroll.

2)

Luftfartyget rubbat, överskridande av normal stigning, bankningsvinkel eller hastighet som inte är avpassade till omständigheterna.

3)

Nivå i konkurs.

4)

Aktivering av ett flygenveloppsskydd, inbegripet överstegringsvarning, styrspaksservo för automatisk nossänkning och automatiska skydd.

5)

Oavsiktlig avvikelse från den avsedda eller anvisade lägsta av den dubbla föreskrivna navigeringsnoggrannheten eller 10 nautiska mil.

6)

Överskridande av flyghandbokens begränsning.

7)

Drift med felaktig höjdmätarinställning.

8)

Jetstråle, rotor- och proptvättrelaterade händelser som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

9)

Feltolkning av automatiseringsläge eller information som ges till flygbesättningen som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

1.5   Andra typer av händelser

1)

Oavsiktliga utsläpp av last eller annan extern utrustning.

2)

Förlust av lägesuppfattning (inbegripet miljö-, modal- och övervakningssystem, rumslig förvirring och tidshorisont).

3)

Varje händelse där mänskliga prestationer direkt har bidragit till eller kunde ha bidragit till en olycka eller ett allvarligt tillbud.

2.   TEKNISKA HÄNDELSER

2.1   Strukturer och system

1)

Förlust av delar av luftfartyget under flygningen.

2)

Förlust av system.

3)

Förlust av systemredundans.

4)

Läckage av vätskor som leder till brandfara eller eventuell farlig förorening av luftfartygets struktur, system eller utrustning som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

5)

Felfunktioner eller defekter i bränslesystemet som har effekt på bränsletillförsel och/eller bränslefördelning.

6)

Felfunktion eller defekt i indikeringssystem som innebär en risk för att besättningen får missvisande indikationer.

7)

Styrsystem fungerar onormalt, till exempel asymmetriska eller upphakade styrinstrument (t.ex. lyft [klaffar/vingframkantsluftledare], motstånds [spoilrar], attitydkontrollsanordningar [skevroder, höjdroder, sidoroder]).

2.2   Framdrivning (t.ex. motorer, propellrar och rotorsystem) och reservkraftsaggregat

1)

Funktionsbortfall eller betydande felfunktion hos någon del eller kontroll av en propeller, rotor eller motoranläggning.

2)

Skada eller funktionsbortfall i huvud/akterrotorn, transmissionen och/eller motsvarande system.

3)

Utslockning, kupering av en motor eller insats av reservkraftsaggregat (APU) under flygning när så krävs (till exempel: Långdistansflygning med tvåmotoriga flygplan, förteckning över minimiutrustning.

4)

Motorn körs med överskridande av gränstalen, inbegripet övervarv eller okontrollerbart varvtal hos någon komponent som roterar med hög hastighet (till exempel: Reservkraftsaggregat, tryckluftsstartmotor, luftkonditioneringsenhet, luftturbinmotor, propeller eller rotor).

5)

Funktionsbortfall eller fel i någon del av motorn eller motoranläggningen, APU eller transmissionen som leder till något av följande:

a)

kraftreversering fungerar inte enligt kommando,

b)

oförmåga att kontrollera kraft, dragkraft eller varvtal (varv per minut).

c)

oförmåga att innesluta komponenter/skrot.

3.   SAMVERKAN MED FLYGTRAFIKTJÄNSTER (ANS) OCH FLYGLEDNINGSTJÄNST (ATM)

1)

Osäker klarering från flygkontrolltjänsten (ATC).

2)

Långvarig förlust av kommunikation med flygtrafikledningen (Air Traffic Service) eller ATM- enhet.

3)

Motstridiga instruktioner från olika flygtrafikledningsenheter som skulle kunna leda till otillräcklig separation.

4)

Feltolkning av radiokommunikation som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

5)

Avsiktligt avvikande från flygkontrolltjänsten som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

4.   NÖDSITUATIONER OCH ANDRA KRITISKA SITUATIONER

1)

En händelse som leder till anmälan av nödsituation (”Mayday” eller ”Pan”).

2)

All förbränning, smältning, rök, ångor, ljusbågar, överhettning, brand eller explosion.

3)

Förorenad luft i cockpit som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

4)

Flygbesättningen eller kabinpersonalen förmår inte tillämpa standardrutiner för att hantera onormala situationer eller nödsituationer.

5)

Användning av nödutrustning eller tillämpning av förfarande för onormala situationer som påverkar inflygning eller landningsresultat.

6)

Funktionsbortfall i nödfalls- eller räddningssystem som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

7)

Okontrollerbart kabintryck.

8)

Kritiskt låg bränslenivå eller bränslemängd vid bestämmelseorten som kräver slutlig bränslereserv.

9)

Användning av syrgasutrustning av besättningen.

10)

Förlorad arbetsförmåga hos någon medlem av flyg- eller kabinbesättningen som resulterar i en minskning av den lägsta certifierade flygbesättningen.

11)

Trötthet hos besättningen som påverkar eller kan påverka dess förmåga att på ett säkert sätt genomföra sina flygningar.

5.   YTTRE MILJÖ OCH METEOROLOGI

1)

En kollision eller ett kollisionstillbud på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (1).

2)

Flygburet antikollisionssystem (ACAS RA).

3)

Aktivering av system för verkliga kollisioner på marken såsom terrängvarningssystem (GPWS/TAWS).

4)

Kollisioner med vilt och fågel.

5)

Skada orsakad av främmande föremål och skräp (FOD).

6)

Oväntade undermåliga banförhållanden.

7)

Vakturbulens.

8)

Störningar i luftfartyget orsakade av skjutvapen, fyrverkeripjäser, flygande rakar, laserbelysning, motordrivna ljus, laser, fjärrstyrda luftfartygssystem, modellflygplan eller liknande.

9)

Blixtnedslag som orsakar skada på luftfartyget eller medför funktionsbortfall eller defekter i luftfartygssystemen.

10)

Hagelskur som orsakar skada på luftfartyget eller medför funktionsbortfall eller defekter i luftfartygssystemen.

11)

Allvarlig turbulens som leder till att ombordvarande skadas eller som bedöms kräva en ”turbulenskontroll” av luftfartyget.

12)

Betydande vindskjuvning eller åskväder som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

13)

Nedisning inträffar som gör att luftfartyget blir svårhanterligt, skadar luftfartyget eller leder till att en viktig funktion slås ut eller fungerar dåligt.

14)

Vulkanisk aska.

6.   SÄKERHET

1)

Bombhot eller kapning.

2)

Svårighet att kontrollera drogpåverkade, våldsamma eller oregerliga passagerare.

3)

Upptäckt av fripassagerare.


(1)  Hindret omfattar fordon.


BILAGA II

HÄNDELSER SOM RÖR TEKNISKA FÖRHÅLLANDEN, UNDERHÅLL OCH REPARATION AV ETT LUFTFARTYG

1.   TILLVERKNING

Produkter, delar eller utrustning från tillverkningsorganisationen med avvikelser från tillämpliga konstruktionsdata som skulle kunna leda till en risksituation som identifierats med innehavaren av typcertifikatet eller konstruktionsgodkännandet.

2.   MOTIV

Funktionsbortfall, fel, defekt eller annan händelse som rör en produkt, del eller anordning som orsakat eller kan orsaka säkerhetsbrist.

Anmärkning: Denna förteckning gäller för händelser som inträffar på en produkt, del eller anordning som omfattas av typcertifikat, begränsat typcertifikat, kompletterande typcertifikat, ETSO-tillstånd, godkännande av större reparation eller något annat relevant godkännande som anses ha utfärdats enligt kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (1).

3.   UNDERHÅLL OCH FORTSATT LUFTVÄRDIGHET

1)

Allvarliga strukturskador (till exempel sprickor, permanent deformering, delaminering, bristande styvhet, brännskador, förslitningar eller korrosion) som upptäckts vid underhåll av luftfartyget eller dess komponenter.

2)

Allvarligt läckage eller eventuell farlig förorening av vätskor (till exempel hydraulisk vätska, bränsle, olja eller andra vätskor).

3)

Funktionsbortfall eller fel i någon del av motorn eller motoranläggningen och/eller transmissionen som leder till något av följande:

a)

minskat yttre skydd för vissa komponenter/skrot.

b)

funktionsbortfall i motorns infästningsstruktur.

4)

Skada, funktionsbortfall eller defekt hos propellern vilket kan leda till separation av propellern eller någon viktig del av propellern och/eller funktionsbortfall i propellerstyrningen under flygningen.

5)

Skada, funktionsbortfall eller defekt hos huvudrotorns växellåda/infästning som kan leda till att rotorenheten lossnar under flygningen och/eller funktionsfel i rotorstyrningen.

6)

Betydande funktionsfel hos säkerhetskritiska system eller utrustning inklusive nödsystem eller utrustning under testförfaranden eller underlåtenhet att aktivera dessa system efter underhåll.

7)

Felaktigt monterade delar eller komponenter i luftfartyget, som upptäcks i samband med inspektions- eller testförfaranden som görs i något annat syfte.

8)

Felaktig bedömning av en allvarlig brist, eller allvarlig bristande efterlevnad av minimiutrustningslistan och tekniska loggbokförfaranden.

9)

Allvarlig skada på elektriska ledningssystem (EWIS).

10)

Alla defekter som konstateras i en kritisk del med begränsad livslängd som gör att denna del måste bytas ut i förtid.

11)

Användning av produkter, komponenter eller material av okänt eller misstänkt ursprung, eller driftsodugliga kritiska komponenter.

12)

Vilseledande, inkorrekta eller otillräckliga uppgifter om förfaranden för underhåll eller förfaranden som skulle kunna leda till underhållsfel, inbegripet språkproblem.

13)

Felaktig kontroll eller tillämpning av certifikat för begränsningar eller planerat underhåll av luftfartyg.

14)

Frigörande av ett luftfartyg från underhåll till drift vid bristande efterlevnad som kan leda till att flygsäkerheten försätts i fara.

15)

Allvarlig skada på ett luftfartyg under underhåll på grund av felaktigt underhåll eller användning av olämplig eller oanvändbar marktjänstutrustning som kräver extra underhållsåtgärder.

16)

Konstaterad förbränning, smältning, rök, ljusbågar, överhettning eller brandhändelser.

17)

Varje händelse där mänskliga prestationer direkt har bidragit till eller kunde ha bidragit till en olycka eller ett allvarligt tillbud, inbegripet trötthet hos personalen.

18)

Betydande funktionsfel, bristande tillförlitlighet eller återkommande problem med inspelningskvaliteten som inverkar på färdregistratorn (till exempel flygregistratorn, datalänken eller ljudregistratorn) eller bristande information för att säkerställa registratorernas fortsatta funktionsduglighet.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).


BILAGA III

HÄNDELSER SOM RÖR FLYGTRAFIKTJÄNSTER OCH ANLÄGGNINGAR

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

1.   HÄNDELSER SOM RÖR LUFTFARTYG

1)

En kollision eller ett kollisionstillbud på marken eller i luften mellan ett luftfartyg och ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (1), inklusive kollision med terrängen vid kontrollerat flygläge (CFIT).

2)

Kränkning av avståndsminimum (2).

3)

Otillräckligt avstånd (3).

4)

ACAS RA.

5)

Kollisioner med vilt och fågel.

6)

Avåkning från taxibana eller rullbana.

7)

Faktiskt eller potentiellt intrång på taxibana eller rullbana.

8)

Intrång på start- och landningsområde.

9)

Luftfartygs avvikelse från start- och landningstillstånd från flygtrafikkontrollen.

10)

Luftfartygs avvikelse från tillämplig ATM-reglering (flygtrafikkontrollen).

a)

Luftfartygs avvikelse från tillämpliga offentliggjorda ATM-förfaranden.

b)

Kränkning av luftrum inbegripet otillåtet intrång i luftrummet.

c)

Avvikelse från tillämplig(a) bestämmelse(r) om att medföra och hantera ATM-relaterad luftfartygsutrustning.

11)

Händelser relaterade till förväxling av anropssignal.

2.   FÖRSÄMRING ELLER FULLSTÄNDIG FÖRLUST AV TJÄNSTER ELLER FUNKTIONER

1)

Oförmåga att tillhandahålla ATM-tjänster eller att utföra ATM-funktioner:

a)

Oförmåga att tillhandahålla luftfartstjänster eller att utföra flygtrafikledningstjänster.

b)

Oförmåga att tillhandahålla flygtrafiktjänster eller utföra deras funktioner.

c)

Oförmåga att tillhandahålla flödesplanering för luftfartstjänster eller utföra flödesplanering och kapacitetsfunktioner.

2)

Avsaknad av eller i väsentlig utsträckning felaktig, obekräftad, otillräcklig eller vilseledande information från stödtjänster (4), inbegripet undermåliga banförhållanden.

3)

Icke fungerande kommunikationstjänst.

4)

Icke fungerande övervakningstjänst

5)

Icke fungerande databehandling och fördelnings- eller tjänstfunktion.

6)

Icke fungerande flygtrafiktjänst.

7)

Funktionsbortfall i ATM-systemets säkerhet som hade eller kunde ha en direkt negativ inverkan på ett säkert tillhandahållande av tjänsten.

8)

Betydande överbelastning i flygtrafiktjänsten som leder till en potentiell försämring av tillhandahållande av tjänster.

9)

Felaktig mottagning eller tolkning av viktiga meddelanden, inbegripet bristande förståelse för det språk som används, när detta inverkade eller skulle kunna inverka direkt negativt på tillhandahållandet av tjänsten.

10)

Långvarig förlust av kommunikation med ett luftfartyg eller med andra flygtrafikledningsenheter.

3.   ANDRA HÄNDELSER

1)

Anmälan av nödsituation (”Mayday” eller ”Pan”).

2)

Betydande extern inblandning med flygtrafiktjänster (t.ex. radiostationer som sänder i FM-bandet och därigenom stör instrumentlandningssystem [ILS], VHF rundstrålande radioräckvidd [VOR] och kommunikation).

3)

Störningar i luftfartyget, en flygtrafiktjänst eller en radiokommunikation orsakade av skjutvapen, fyrverkeripjäser, flygande drakar, laserbelysning, motordrivna ljus, laser, fjärrstyrda luftfartygssystem, modellflygplan eller liknande.

4)

Bränsledumpning.

5)

Bombhot eller kapning.

6)

Trötthet som påverkar, eller potentiellt påverkar förmågan att säkert utföra flygnavigering eller lufttrafikuppgifter.

7)

Varje händelse där mänskliga prestationer direkt har bidragit till eller kunde ha bidragit till en olycka eller ett allvarligt tillbud.


(1)  Hindret omfattar fordon.

(2)  Detta avser en situation där föreskrivna separationsminima inte upprätthölls mellan luftfartyg och mellan luftfartyg och luftrum som separationsminima föreskriver.

(3)  I avsaknad av föreskrivna separationsminima, en situation där flygplan uppfattades som alltför nära varandra för att piloten skulle kunna säkerställa säker separering.

(4)  Till exempel flygtrafikledningstjänsten (ATS), automatisk terminalinformation (ATIS), väderlekstjänsten, navigeringsdatabaser, kartor, diagram, flygbriefingtjänsten (AIS), handböcker.


BILAGA IV

HÄNDELSER SOM RÖR FLYGPLATSER OCH MARKTJÄNSTER

1.   SÄKERHETSLEDNING VID EN FLYGPLATS

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

1.1   Luftfartyg och hinderrelaterade händelser

1)

En kollision eller ett kollisionstillbud på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (1).

2)

Kollisioner med vilt och fågel.

3)

Avåkning från taxibana eller rullbana.

4)

Faktiskt eller potentiellt intrång på taxibana eller rullbana.

5)

Intrång på eller avåkning från start- och landningsområde.

6)

Ett luftfartyg eller fordon är oförmöget att följa en klarering, instruktion eller restriktion på flygplatsens färdområde (till exempel: felaktig rullbana, taxibana eller spärrad del av flygplatsen).

7)

Främmande föremål på flygplatsens färdområde som leder till eller skulle ha kunnat innebära en fara för luftfartyget, ombordvarande eller andra personer.

8)

Förekomst av hinder på flygplatsen eller i närheten av flygplatsen som inte har offentliggjorts i luftfartshandledningen (AIP [Aeronautical Information Publication]) eller i NOTAM (Notice to Airmen) och/eller som inte är märkta ordentligt eller försedda med varningsljus.

9)

Inblandning eller störning av fordon, utrustning eller personer vid push-back, power-back eller taxi.

10)

Passagerare eller obehöriga personer som lämnats obevakade på plattan.

11)

Jetstråle, propeller- eller rotortvätt, eller propellerslipströmseffekt.

12)

Anmälan av nödsituation (”Mayday” eller ”Pan”).

1.2   Försämring eller fullständig förlust av tjänster eller funktioner

1)

förlust eller försämring av kommunikation mellan:

a)

Flygplatspersonal, fordon eller annan markpersonal och flygtrafikledningstjänst eller ledningstjänster för trafik på plattan.

b)

Ledningstjänstenhet för trafik på plattan och luftfartyg, fordon eller flygtrafikledningsenhet.

2)

Fel, betydande felfunktion eller defekt hos flygplatsutrustning eller system som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

3)

Betydande brister i flygplatsens belysning, märkning eller skyltar.

4)

Fel på flygplatsens larmsystem.

5)

Räddnings- och brandbekämpningstjänster är inte tillgängliga i enlighet med kraven.

1.3   Andra händelser

1)

Eld, rök eller explosioner på flygplatsanläggningar som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Händelser relaterade till flygplatssäkerhet (till exempel olagligt tillträde, sabotage, bombhot).

3)

Avsaknad av rapportering om en betydande förändring i flygplatsens operativa förhållanden som leder till eller skulle ha kunnat innebära en fara för luftfartyget, ombordvarande eller andra personer.

4)

Avisning/förhindrande av isbildning saknas, är felaktig eller otillräcklig.

5)

Större bränslespill i samband med bränslepåfyllning.

6)

Påfyllning av bränsle och andra viktiga vätskor (till exempel syre, kväve, olja och dricksvatten) som är förorenade eller av fel typ.

7)

Oförmåga att hantera undermåliga banförhållanden.

8)

Varje händelse där mänskliga prestationer direkt har bidragit till eller kunde ha bidragit till en olycka eller ett allvarligt tillbud.

2.   MARKHANTERING AV ETT LUFTFARTYG

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

2.1   Luftfartyg och flygplatsrelaterade händelser

1)

En kollision eller ett kollisionstillbud på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (2).

2)

Intrång på rullbana eller taxibana.

3)

Avåkning från rullbana eller taxibana.

4)

Betydande förorening av luftfartygets struktur, system eller utrustning, som härrör från medfört bagage eller gods.

5)

Inblandning eller störning av fordon, utrustning eller personer vid push-back, power-back eller taxi.

6)

Främmande föremål på flygplatsens färdområde som leder till eller skulle ha kunnat innebära en fara för luftfartyget, ombordvarande eller andra personer.

7)

Passagerare eller obehöriga personer som lämnats obevakade på plattan.

8)

Eld, rök eller explosioner på flygplatsanläggningar som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

9)

Händelser relaterade till flygplatssäkerhet (till exempel olagligt tillträde, sabotage, bombhot).

2.2   Försämring eller fullständig förlust av tjänster eller funktioner

1)

Förlust eller försämring av kommunikation med luftfartyg, fordon, flygtrafikledningsenhet eller enhet av ledningstjänster för trafik på plattan.

2)

Fel, betydande felfunktion eller defekt hos flygplatsutrustning eller system som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

3)

Betydande brister i flygplatsens belysning, märkning eller skyltar.

2.3   Hantering av särskilda händelser på marken

1)

Felaktig lastning av passagerare, bagage, post eller gods som skulle kunna få en betydande inverkan på luftfartygets vikt och/eller balans (inbegripet betydande fel i lastbeskedets beräkningar).

2)

Avlägsnande av boarding-utrustning som leder till att luftfartygets eller passagerarnas säkerhet äventyras.

3)

Felaktig lastning eller säkrande av bagage, post eller gods på ett sätt som äventyrar luftfartygets, dess utrustnings eller ombordvarandes säkerhet, eller som kan störa en nödutrymning.

4)

Transport, försök till transport eller hantering av farligt gods som leder till eller som kunde ha äventyrat företagets säkerhet eller lett till bristande säkerhet (till exempel tillbud eller olycka med farligt gods enligt definitionen i Icaos tekniska instruktioner (3)).

5)

Bristande efterlevnad av bagagets anknytning till passagerare.

6)

Bristande efterlevnad av hanteringen av luftfartyget på marken och underhållsförfaranden, särskilt för avisning, tankning eller lastförfaranden, inbegripet felaktig placering eller avlägsnande av utrustning.

7)

Större bränslespill i samband med bränslepåfyllning.

8)

Påfyllning av felaktiga bränslemängder vilket väsentligt skulle kunna påverka luftfartygets räckvidd, prestanda, balans eller konstruktionshållfasthet.

9)

Påfyllning av bränsle och andra viktiga vätskor (till exempel syre, kväve, olja och dricksvatten) som är förorenade eller av fel typ.

10)

Funktionsbortfall, funktionsfel eller defekter i utrustning som används för marktjänst som leder till skador eller potentiella skador på luftfartyget (till exempel dragstång eller ground power unit).

11)

Avisning/förhindrande av isbildning saknas, är felaktig eller otillräcklig.

12)

Skador på luftfartyget som uppkommer genom marktjänstens utrustning eller fordon, inbegripet inte tidigare rapporterade skador.

13)

Varje händelse där mänskliga prestationer direkt har bidragit till eller kunde ha bidragit till en olycka eller ett allvarligt tillbud.


(1)  Hindret omfattar fordon.

(2)  Hindret omfattar fordon.

(3)  Bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg (Icao Doc 9284).


BILAGA V

HÄNDELSER SOM RÖR ANDRA ÄN KOMPLEXA MOTORDRIVNA LUFTFARTYG, INBEGRIPET SEGELFLYGPLAN OCH LÄTTARE ÄN LUFT-FARKOSTER

I detta avsnitt gäller följande definitioner:

a)

icke komplexa motordrivna luftfartyg betyder alla luftfartyg förutom de som anges i artikel 3j i förordning (EG) nr 216/2008.

b)

segelflygplan har den betydelse som anges i artikel 2.117 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (1).

c)

lättare än luft har den betydelse som fastlagts i punkt ML 10 i avsnittet Definitioner av termer som används i denna förteckning i bilagan till direktiv 2009/43/EG från Europeiska parlamentet och rådet (2).

1.   LUFTFARTYG SOM INTE ÄR KOMPLEXA MOTORDRIVNA LUFTFARTYG, EXKLUSIVE SEGELFLYGPLAN OCH LÄTTARE ÄN LUFT-FARKOSTER

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

1.1   Trafik med luftfartyg

1)

Oavsiktlig förlust av kontroll.

2)

Landning utanför avsett område för landning.

3)

Oförmåga eller misslyckande att uppnå förväntad luftfartygsprestanda som krävs under normala förhållanden vid start, stigning och landning.

4)

Inbrytning på rullbanan.

5)

Avåkning från rullbana.

6)

Varje flygning som har genomförts med ett luftfartyg som inte är luftvärdigt eller för vilka förberedelserna inte var avslutade, som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

7)

Oavsiktlig flygning i instrumentväderförhållanden (IMC) för luftfartyg som inte är IFR-certifierade (instrumentflygregler) eller en pilot som inte är kvalificerad enligt IFR, som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

8)

Oavsiktlig lossning av last (3).

1.2   Tekniska händelser

1)

Onormala allvarliga vibrationer (till exempel: skevroder, höjdroder eller propeller som ”fladdrar”).

2)

Varje flygstyrsystem som inte fungerar korrekt eller kopplas ur.

3)

Funktionsbortfall eller betydande försämring av luftfartygets struktur.

4)

Förlust av luftfartygets delar eller anordningar under flygningen.

5)

Fel på en motor, rotor, propeller, bränslesystem eller annat väsentligt system.

6)

Läckage av vätska som leder till brandfara eller eventuell farlig förorening av luftfartygets struktur, system eller utrustning, eller fara för de ombordvarande.

1.3   Samverkan med flygtrafiktjänster (ANS) och flygledningstjänst (ATM)

1)

Samverkan med flygtrafiktjänster (till exempel: felaktiga tjänster, motstridig kommunikation eller avvikelse från klarering) som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Kränkning av luftrum.

1.4   Nödsituationer och andra kritiska situationer

1)

Varje händelse som leder till nödutrymning.

2)

Brand, explosion, rök, giftiga gaser eller giftiga ångor i luftfartyget.

3)

Inkapacitet hos piloten som leder till oförmåga att utföra sitt uppdrag.

1.5   Yttre miljö och meteorologi

1)

Kollision på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (4).

2)

Ett kollisionstillbud på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (4) som kräver en undanmanöver för att undvika kollision.

3)

Kollisioner med vilt och fågel som leder till skada på luftfartyget eller till att en viktig funktion slås ut eller till funktionsfel.

4)

Störningar i luftfartyget orsakade av skjutvapen, fyrverkeripjäser, flygande drakar, laserbelysning, motordrivna ljus, laser, fjärrstyrda luftfartygssystem, modellflygplan eller liknande.

5)

Blixtnedslag som leder till skada på luftfartyget eller till att en viktig funktion slås ut.

6)

Allvarlig turbulens som leder till att ombordvarande skadas eller som bedöms kräva en ”turbulenskontroll” av luftfartyget.

7)

Nedisning inbegripet nedisning av förgasare som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2.   SEGELFLYGPLAN (SEGEL- OCH GLIDFLYGPLAN)

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

2.1   Trafik med luftfartyg

1)

Oavsiktlig förlust av kontroll.

2)

En situation där piloten var förhindrad att antingen utlösa vinschkabeln eller bogseringslinan och var tvungen att använda nödfallsförfaranden.

3)

Utlösning av vinsch eller bogseringslina om utlösningen har eller kan ha äventyrat segelflygplanet, ombordvarande eller andra personer.

4)

I fråga om motordrivna segelflygplan, motorbortfall under start.

5)

Varje flygning som har genomförts med ett luftfartyg som inte är luftvärdigt eller för vilka förberedelserna inte var avslutade, som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2.2   Tekniska händelser

1)

Onormala allvarliga vibrationer (till exempel: skevroder, höjdroder eller propeller som ”fladdrar”).

2)

Varje flygstyrsystem som inte fungerar korrekt eller kopplas ur.

3)

Funktionsbortfall eller betydande försämring av luftfartygets struktur.

4)

Förlust av luftfartygets delar eller anordningar under flygningen.

2.3   Samverkan med flygtrafiktjänster (ANS) och flygledningstjänst (ATM)

1)

Samverkan med flygtrafiktjänster (till exempel: felaktiga tjänster, motstridig kommunikation eller avvikelse från klarering) som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Kränkning av luftrum.

2.4   Nödsituationer och andra kritiska situationer

1)

Varje händelse som leder till nödutrymning.

2)

En situation där ingen säker landningszon är tillgänglig.

3)

Brand, explosion, rök, giftiga gaser eller giftiga ångor i segelflygplanet.

4)

Inkapacitet hos piloten som leder till oförmåga att utföra sina uppdrag.

2.5   Yttre miljö och meteorologi

1)

Kollision på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (5).

2)

Ett kollisionstillbud på marken eller i luften med ett annat luftfartyg, terrängen eller ett hinder (5) som kräver en undanmanöver för att undvika kollision.

3)

Störningar i segelflygplanet orsakade av skjutvapen, fyrverkeripjäser, flygande drakar, laserbelysning, motordrivna ljus, laser, fjärrstyrda luftfartygssystem, modellflygplan eller liknande.

4)

Ett blixtnedslag som leder till skada på segelflygplanet.

3.   LÄTTARE ÄN LUFT-FARKOSTER (BALLONGER OCH LUFTSKEPP)

Anmärkning: Detta avsnitt är strukturerat så att de relevanta händelserna är kopplade till de verksamhetskategorier under vilka de normalt iakttas, enligt erfarenheten, för att underlätta rapporteringen av dessa händelser. Detta ska dock inte tolkas som att händelser inte ska rapporteras om de inträffar utanför den verksamhetskategori som de är knutna till i förteckningen.

3.1   Trafik med luftfartyg

1)

Varje flygning som har genomförts med ett luftfartyg som är lättare än luft och som inte var luftvärdigt eller för vilka förberedelserna inte var avslutade, som har försatt eller skulle kunna ha försatt luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Oavsiktlig permanent förlust av varningslampa.

3.2   Tekniska händelser

1)

Funktionsbortfall i någon av följande delar eller styrningsinstrument: stigrör på bränslecylinder, dragkrok, styrledning, förankringslina, ventilläckage i brännaren, ventilläckage i bränsletanken, karbinhake, skada på bränsleledaren, lyftgasventil, rörhölje eller ballonet, kompressor, tryckutjämningsventil (gasballong), vinsch (förankrade gasballonger).

2)

Betydande läckage eller förlust av lyftgas (till exempel: porositet, rubbade lyftgasinställningar).

3.3   Samverkan med flygtrafiktjänster (ANS) och flygledningstjänst (ATM)

1)

Samverkan med flygtrafiktjänster (till exempel felaktiga tjänster, motstridig kommunikation eller avvikelse från klarering) som har försatt eller skulle kunna ha försatt lättare än luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Kränkning av luftrum.

3.4   Nödsituationer och andra kritiska situationer

1)

Varje händelse som leder till nödutrymning.

2)

Brand, explosion, rök eller giftiga ångor i lättare än luft-farkosten (utöver den normala driften av brännaren).

3)

Passagerarna i lättare än luft-farkosten slungas ut från korg eller gondol.

4)

Inkapacitet hos piloten som leder till oförmåga att utföra sina uppdrag.

5)

Oavsiktliga lyft eller motstånd av markpersonal, som leder till dödsfall eller personskada.

3.5   Yttre miljö och meteorologi

1)

En kollision eller kollisionstillbud på marken eller i luften, med ett luftfartyg, terrängen eller hinder (6) som har försatt eller skulle kunna ha försatt lättare än luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.

2)

Störningar i lättare än luft-farkoster orsakade av skjutvapen, fyrverkeripjäser, flygande drakar, laserbelysning, motordrivna ljus, laser, fjärrstyrda luftfartygssystem, modellflygplan eller liknande.

3)

Oväntade ogynnsamma väderförhållanden som har försatt eller skulle kunna ha försatt lättare än luftfartyget, ombordvarande eller andra personer i fara.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (EUT L 281, 13.10.2012, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (EUT L 146, 10.6.2009, s. 1).

(3)  Denna punkt gäller endast kommersiell trafik i den mening som avses i artikel 3 i i förordning (EG) nr 216/2008.

(4)  Hindret omfattar fordon.

(5)  Hindret omfattar fordon.

(6)  Hindret omfattar fordon.


Top