EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0758

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG

OJ L 123, 19.5.2015, p. 77–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj

19.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 123/77


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/758

av den 29 april 2015

om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Ett heltäckande typgodkännandesystem för motorfordon inom unionen infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (3).

(2)

De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon med avseende på talrika säkerhets- och miljöaspekter har harmoniserats på unionsnivå för att säkerställa en hög nivå av trafiksäkerhet i hela unionen.

(3)

Införande av en eCall-tjänst som är tillgänglig i alla fordon och i samtliga medlemsstater har varit ett av unionens främsta mål inom trafiksäkerhetsområdet sedan 2003. För att detta mål ska uppnås har ett antal initiativ inletts som en del av en strategi för ett frivilligt införande, men man har hittills inte gjort tillräckliga framsteg.

(4)

För att ytterligare förbättra trafiksäkerheten föreslogs i kommissionens meddelande av den 21 augusti 2009 med titeln eCall: Tid för utbyggnad nya åtgärder för att bygga ut en fordonsbaserad nödanropstjänst (eCall) i unionen. En av de föreslagna åtgärderna var att göra det obligatoriskt att montera 112-baserade eCall-system i alla nya fordonstyper med början i fordonskategorierna M1 och N1 enligt definitionen i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

(5)

Den 3 juli 2012 antog Europaparlamentet en resolution om eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna, i vilken kommissionen uppmanades att lägga fram ett förslag inom ramen för direktiv 2007/46/EG, för att säkerställa att ett obligatoriskt, offentligt 112-baserat eCall-system införs senast 2015.

(6)

Det är fortfarande nödvändigt att förbättra 112-tjänstens sätt att fungera i hela unionen, så att den tillhandahåller snabb och effektiv hjälp i nödsituationer.

(7)

Unionens eCall-system förväntas minska antalet dödsolyckor i unionen och minska allvarsgraden i de personskador som orsakas av trafikolyckor, tack vare det tidiga anropet till larmtjänsterna. Ett obligatoriskt införande av 112-baserade eCall-system i fordon, kombinerat med den samordnade uppgradering av infrastruktur som krävs i allmänna trådlösa mobiltelenät för överföring av eCall och för larmcentraler så att de kan ta emot och hantera eCall, skulle göra tjänsten tillgänglig för alla medborgare och på så sätt bidra till en minskning av antalet dödsolyckor och allvarliga skador, hälso- och sjukvårdskostnader, trafikstockningar på grund av olyckor samt andra kostnader.

(8)

I enlighet med artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 585/2014/EU (4) ska medlemsstaterna, senast sex månader före denna förordnings tillämpningsdatum, och i alla händelser senast den 1 oktober 2017, på sitt territorium införa den larmcentralsinfrastruktur för eCall som är nödvändig för att kunna ta emot och hantera eCall på ett korrekt sätt. I enlighet med artikel 3 i beslut 585/2014/EU ska medlemsstaterna senast den 24 december 2015 rapportera till kommissionen om genomförandet av det beslutet. Om det av rapporten framgår att larmcentralsinfrastrukturen för eCall inte kommer att kunna tas i drift senast den 1 oktober 2017, bör kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att se till att larmcentralsinfrastrukturen för eCall byggs ut.

(9)

I enlighet med punkt 4 i kommissionens rekommendation 2011/750/EU (5) bör medlemsstaterna säkerställa att mobilnätsoperatörerna genomförde tekniken för hanteringen av eCall-detektorn i sina nät senast den 31 december 2014. Om den översyn som avses i punkt 6 i den rekommendationen visar att eCall-detektorn inte kommer att genomföras senast den 31 mars 2016, bör kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att mobiloperatörerna genomför tekniken för hanteringen av eCall-detektorn.

(10)

Tillhandahållande av korrekt och tillförlitlig positionsbestämning är en viktig del av en ändamålsenlig drift av 112-baserade eCall-system i fordon. Det är därför lämpligt att kräva att tjänsten ska vara kompatibel med tjänsterna inom Galileoprogrammet och programmet för det europeiska systemet för navigering genom geostationär överlappning (Egnos) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 (6). Det system som inrättades inom ramen för Galileoprogrammet är ett oberoende globalt satellitnavigeringssystem och det som inrättades inom ramen för Egnosprogrammet är ett regionalt satellitnavigeringssystem som förbättrar kvaliteten på GPS-signalen (global positioning system).

(11)

Kravet att montera 112-baserade eCall-system i fordon bör inledningsvis bara gälla nya typer av personbilar och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och N1) för vilka lämpliga aktiveringsmekanismer redan finns. Kommissionen bör göra en mer ingående bedömning av möjligheten att utvidga tillämpningen av kravet på 112-baserade eCall-system i fordon, så att det inom en snar framtid även omfattar andra fordonskategorier, såsom tunga lastbilar, bussar och turistbussar samt motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer, och vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta avseende.

(12)

Man bör verka för att det 112-baserade eCall-systemet i fordon monteras i alla befintliga fordonstyper som tillverkas efter den 31 mars 2018, så att genomslaget ökar. I fordonstyper som typgodkänns före den 31 mars 2018 får ett eCall-system monteras i efterhand på frivillig basis.

(13)

Den offentliga, driftskompatibla och unionsomfattande eCall-tjänsten som bygger på det enhetliga europeiska larmnumret 112 och eCall-system i tredje parts regi (nedan kallat TPS-eCall-system) kan finnas parallellt, förutsatt att de åtgärder som krävs för att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av tjänsten till konsumenterna antas. För att säkerställa kontinuitet i den offentliga 112-baserade eCall-tjänsten i samtliga medlemsstater under hela livscykeln för ett fordon samt garantera att den offentliga 112-baserade eCall-tjänsten alltid är automatiskt tillgänglig bör alla fordon förses med denna tjänst, oavsett om en fordonsägare väljer en TPS-eCall-tjänst eller inte.

(14)

Konsumenterna bör ges en realistisk översikt över det 112-baserade eCall-systemet i fordon och av TPS-eCall-systemet, om fordonet är försett med ett sådant system, samt heltäckande och tillförlitlig information om eventuella ytterligare funktioner eller tjänster kopplade till den privata larmtjänsten, tillgängliga larm- eller nödsamtalstillämpningar i fordon samt den servicenivå som kan förväntas vid köp av tredjepartstjänster och de dithörande kostnaderna. Det 112-baserade eCall-systemet är en offentlig tjänst av allmänt intresse och bör därför vara gratis tillgängligt för alla konsumenter.

(15)

Obligatorisk montering av 112-baserade eCall-system i fordon bör inte påverka rätten för alla berörda parter, såsom biltillverkare och oberoende aktörer, att erbjuda kompletterande nödtjänster och/eller mervärdestjänster parallellt med eller som påbyggnad på det 112-baserade eCall-systemet i fordon. Eventuella tilläggstjänster bör dock utformas på ett sådant sätt att de inte distraherar föraren eller påverkar det sätt på vilket det 112-baserade eCall-systemet i fordon fungerar samt larmcentralernas effektiva arbete. Det 112-baserade eCall-systemet i fordon och det system som tillhandahåller privata tjänster eller mervärdestjänster bör utformas på ett sådant sätt att inget utbyte av personuppgifter är möjligt mellan dem. Om sådana tjänster tillhandahålls, bör de vara förenliga med tillämplig säkerhets-, skydds- och uppgiftsskyddslagstiftning och bör under alla omständigheter förbli frivilliga för konsumenterna.

(16)

För att säkerställa ett fritt val för kunderna och rättvis konkurrens, samt för att främja innovation och stärka unionens informationstekniska industris konkurrenskraft på världsmarknaden bör eCall-systemen i fordon vara baserade på en driftskompatibel, standardiserad och säker plattform med öppen tillgång för eventuella framtida tillämpningar eller tjänster i fordon. Eftersom detta kräver tekniska och juridiska ramar, bör kommissionen utan dröjsmål och i samråd med alla berörda parter, däribland fordonstillverkare och oberoende aktörer, undersöka alla alternativ för att främja och säkerställa en sådan plattform med öppen tillgång samt vid behov lägga fram ett lagstiftningsinitiativ i detta syfte. Det 112-baserade eCall-systemet i fordon bör dessutom vara tillgängligt, till en skälig avgift som inte överstiger ett nominellt belopp och utan diskriminering, för alla oberoende aktörer för reparations- och underhållsändamål i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (7).

(17)

För att upprätthålla typgodkännandesystemets integritet bör endast sådana 112-baserade eCall-system i fordon som kan provas fullständigt godkännas enligt denna förordning.

(18)

Det 112-baserade eCall-systemet i fordon kräver i egenskap av nödsystem högsta möjliga tillförlitlighetsnivå. Man bör därför se till att minimiuppsättningen uppgifter är korrekt och att röstöverföringen och dess kvalitet håller måttet samt utveckla ett enhetligt provningssystem för att säkerställa livslängden och hållbarheten hos det 112-baserade eCall-systemet i fordon. Periodiska trafiksäkerhetsprovningar bör därför genomföras regelbundet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (8).

(19)

Fordon som tillverkas i små serier och fordon som godkänts enligt artikel 24 i direktiv 2007/46/EG är undantagna enligt det direktivet från kraven på passagerarskydd vid frontalkollision och sidokollision. Sådana fordon bör därför undantas från skyldigheten att uppfylla de krav på eCall som anges i denna förordning. Dessutom kan vissa fordon i kategorierna M1 och N1 av tekniska skäl inte förses med en lämplig aktiveringsmekanism för eCall.

(20)

Fordon för särskilda ändamål bör uppfylla kraven på eCall enligt denna förordning, om grundfordonet/det icke färdigbyggda fordonet är försett med den nödvändiga aktiveringsmekanismen.

(21)

All behandling av personuppgifter inom det 112-baserade eCall-systemet i fordon bör följa reglerna för skydd av personuppgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (9). och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG (10), särskilt för att garantera att fordon som är utrustade med 112-baserade eCall-system i normalt driftsläge med avseende på 112-baserade eCall inte är spårbara eller spåras kontinuerligt samt för att se till att den minimiuppsättning uppgifter som översänds av det 112-baserade eCall-systemet i fordon omfattar den minimiinformation som krävs för korrekt hantering av nödanrop. Detta bör ta hänsyn till rekommendationerna från arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter som inrättades enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG (nedan kallad artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd) i sitt Arbetsdokument om uppgiftsskydd och personlig integritet i samband med eCall, som antogs den 26 september 2006.

(22)

Tillverkarna bör genomföra alla de åtgärder som krävs för att följa de bestämmelser om personlig integritet och skydd av personuppgifter som fastställs i denna förordning i enlighet med artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (11).

(23)

För att uppfylla de tekniska kraven bör fordonstillverkarna integrera tekniska uppgiftsskydd i systemen i fordonen och följa principen om inbyggt integritetsskydd.

(24)

Tillverkarna bör tillhandahålla information om förekomsten av ett kostnadsfritt allmänt eCall-system baserat på det gemensamma europeiska larmnumret 112, fordonsägarens rätt att välja att använda det systemet i stället för ett TPS-eCall-system samt behandlingen av uppgifter i 112-baserade eCall-system i fordon som en del av den tekniska dokumentation som överlämnas tillsammans med fordonet. Denna information bör även göras tillgänglig online för nedladdning.

(25)

De uppgifter som överförs via det 112-baserade eCall-systemet i fordon och behandlas av larmcentralerna kan endast överföras till den larmtjänst och till de servicepartner som avses i beslut 585/2014/EU vid olyckor med anknytning till eCall och enligt de villkor som fastställs i det beslutet, och de används enbart för att uppnå målen i det beslutet. Uppgifter som behandlas av larmtjänster via det 112-baserade eCall-systemet i fordon överförs inte till några andra tredjeparter utan uttryckligt förhandsgodkännande från den registrerade.

(26)

De europeiska standardiseringsorganisationerna Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) har tagit fram gemensamma standarder för utbyggnad av en alleuropeisk eCall-tjänst, vilka bör tillämpas inom ramen för denna förordning, eftersom detta kommer att underlätta den tekniska utvecklingen av eCall-tjänsten i fordon, säkerställa driftskompatibilitet och tjänstekontinuitet i unionen och minska genomförandekostnaderna i unionen som helhet.

(27)

För att se till att gemensamma tekniska krav vad gäller det 112-baserade eCall-systemet i fordon tillämpas bör kommissionen delegeras befogenhet i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att anta akter som rör undantag för vissa klasser av fordon i kategorierna M1 och N1 från skyldigheten att montera eCall-system, fastställande av närmare tekniska krav och provningar för EG-typgodkännande av fordon med avseende på deras eCall-system och EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon samt fastställande av närmare tekniska bestämmelser och provningsförfaranden angående tillämpningen av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter och säkerställande av att det inte förekommer något utbyte av personuppgifter mellan det 112-baserade eCall-systemet i fordon och tredjepartssystem. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och med berörda parter, framför allt med konsumentskyddsorganisationer samt med Europeiska datatillsynsmannen och artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydd i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(28)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter vad gäller de praktiska åtgärderna för att bedöma att ingen spårbarhet och spårning förekommer, mallen för information till användarna och de administrativa bestämmelserna för EG-typgodkännandet angående mallen för de informationsdokument som tillverkarna ska tillhandahålla för typgodkännandet, mallen för EG-typgodkännandeintygen och modellen för EG-typgodkännandemärket. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (12).

(29)

Fordonstillverkarna bör få tillräckligt med tid på sig att anpassa sig till de tekniska kraven i denna förordning.

(30)

Denna förordning är en ny särförordning inom ramen för det EG-typgodkännandeförfarande som fastställs i direktiv 2007/46/EG och bilagorna I, III, IV och XI till det direktivet bör därför ändras i enlighet med detta.

(31)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förverkliga den inre marknaden genom införandet av gemensamma tekniska krav för nya typgodkända fordon försedda med 112-baserade eCall-system, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (13) och avgav sitt yttrande den 29 oktober 2013 (14).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs allmänna krav för EG-typgodkännande av fordon med avseende på 112-baserade eCall-system i fordon samt av 112-baserade eCall-system i fordon, komponenter och separata tekniska enheter.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på fordon i kategorierna M1 och N1 enligt definitionerna i punkterna 1.1.1 och 1.2.1 i del A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG samt på 112-baserade eCall-system i fordon, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon.

Den är inte tillämplig på följande fordon:

a)

Fordon som tillverkas i små serier och som godkänts i enlighet med artiklarna 22 och 23 i direktiv 2007/46/EG.

b)

Fordon som godkänts i enlighet med artikel 24 i direktiv 2007/46/EG.

c)

Fordon som av tekniska orsaker inte kan förses med en lämplig aktiveringsmekanism för eCall, vilket fastställs i enlighet med punkt 2.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att fastställa vilka klasser av fordon i kategorierna M1 och N1 som av tekniska orsaker inte kan förses med en lämplig aktiveringsmekanism för eCall, baserat på en studie som utvärderar kostnaden och nyttan och som kommissionen utför eller låter utföra och med beaktande av alla relevanta säkerhetsaspekter och tekniska aspekter.

De första av sådana delegerade akter ska antas senast den 9 juni 2016.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning och utöver de definitioner som anges i artikel 3 i direktiv 2007/46/EG gäller följande definitioner:

1.    112-baserat eCall-system i fordon : ett nödsystem som består av utrustningen i fordonet tillsammans med sätt att aktivera, hantera och verkställa eCall-överföringen, som aktiveras antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt och som via allmänna trådlösa mobiltelenät överför en minimiuppsättning uppgifter och upprättar en 112-baserad ljudkanal mellan de personer som befinner sig i fordonet och en larmcentral för eCall.

2.    eCall : nödanrop till 112 via system i fordon som aktiveras antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt och som innehåller en minimiuppsättning uppgifter och upprättar en ljudkanal mellan fordonet och den larmcentral som tar emot eCall via ett allmänt trådlöst mobiltelenät.

3.    Larmcentral : den fysiska plats där nödanrop först tas emot under en myndighets ansvar eller under ansvar av en privat organisation som är erkänd av den berörda medlemsstaten.

4.    lämpligaste larmcentral : den larmcentral som av de behöriga myndigheterna i förväg har fastställts som den som ska ta hand om nödanrop av en viss typ från ett visst område.

5.    larmcentral för eCall : den lämpligaste larmcentral som i förväg har fastställts av myndigheterna som den som först ska ta emot och hantera eCall.

6.    minimiuppsättning uppgifter eller MSD : den information som definieras av standarden Intelligent transport systems – eSafety – eCall minimum set of data (MSD) (EN 15722:2011) och som skickas till larmcentralen för eCall.

7.    utrustning i fordonet : utrustning som permanent monteras i fordonet och som tillhandahåller eller har tillgång till de uppgifter i fordonet som krävs för att genomföra eCall-transaktionen via ett allmänt trådlöst mobiltelenät.

8.    eCall-transaktion : upprättande av en allmän trådlös mobilkommunikationssession över ett allmänt trådlöst kommunikationsnät och överföring av en minimiuppsättning uppgifter från ett fordon till en larmcentral för eCall och upprättande av en ljudkanal mellan fordonet och samma larmcentral för eCall.

9.    allmänt trådlöst mobiltelenät : ett trådlöst mobiltelenät som är tillgängligt för allmänheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (15) och 2002/22/EG (16).

10.    eCall i tredje parts regi (TPS-eCall) : fordonsbaserat nödanrop till tillhandahållare av tredjepartstjänster som aktiveras antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, genom vilket MSD överförs via allmänna trådlösa mobiltelenät och en ljudkanal upprättas mellan fordonet och tillhandahållare av tredjepartstjänster.

11.    tillhandahållare av tredjepartstjänster : en organisation som av nationella myndigheter getts tillstånd att ta emot TPS-eCall och överföra MSD till larmcentralen för eCall.

12.    fordonsbaserat eCall-system för tredjepartstjänster : ett system som aktiveras antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, vilket via allmänna trådlösa mobiltelenät överför MSD och upprättar en ljudkanal mellan fordonet och tillhandahållaren av tredjepartstjänster.

Artikel 4

Tillverkarnas allmänna skyldigheter

Tillverkarna ska visa att alla nya fordonstyper som avses i artikel 2 är försedda med ett permanent monterat 112-baserat eCall-system i fordon i enlighet med denna förordning samt med de delegerade akter och genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning.

Artikel 5

Tillverkarnas särskilda skyldigheter

1.   Tillverkarna ska se till att alla deras nya fordonstyper samt 112-baserade eCall-system i fordon, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon är tillverkade och godkända i enlighet med denna förordning samt de delegerade akter och genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning.

2.   Tillverkarna ska visa att alla nya fordonstyper är konstruerade på ett sådant sätt att det säkerställs att ett eCall-meddelande till det enhetliga europeiska larmnumret 112 aktiveras automatiskt i händelse av en allvarlig olycka, upptäckt genom aktivering av en eller flera sensorer eller processorer i fordonet, på unionens territorium.

Tillverkarna ska visa att nya typer av fordon är konstruerade på ett sådant sätt att det garanteras att ett eCall till det enhetliga europeiska larmnumret 112 också kan aktiveras manuellt.

Tillverkarna ska se till att funktionen för manuellt aktiverade eCall av det 112-baserade eCall-systemet i fordon utformas på ett sådant sätt att felaktig hantering undviks.

3.   Punkt 2 ska inte inverka på fordonsägarens rätt att använda ett fordonsbaserat TPS-eCall-system som tillhandahåller liknande tjänster utöver det 112-baserade eCall-systemet i fordon förutsatt att samtliga följande villkor uppfylls:

a)

TPS-eCall-systemet i fordon ska vara förenligt med standarden EN 16102:2011 Intelligent transport systems – eCall – Operating requirements for third party support.

b)

Tillverkarna ska se till att endast ett system är aktivt åt gången och att det 112-baserade eCall-systemet i fordon aktiveras automatiskt, om TPS-eCall-systemet inte fungerar.

c)

Fordonsägaren ska alltid ha rätt att välja att använda det 112-baserade eCall-systemet i fordon i stället för ett TPS-eCall-system.

d)

Tillverkarna ska i instruktionsboken lägga till information om den rättighet som avses i led c.

4.   Tillverkarna ska se till att mottagare i 112-baserade eCall-system i fordon är kompatibla med positionsbestämningstjänsterna inom Galileo- och Egnossystemen. Tillverkarna får dessutom också välja kompatibilitet med andra satellitnavigeringssystem.

5.   Endast sådana 112-baserade eCall-system i fordon som kan provas får godtas vid EG-typgodkännandet, oavsett om de monteras permanent i fordon eller typgodkänns separat.

6.   Tillverkarna ska visa att, om det uppstår ett allvarligt systemfel som skulle leda till att ett 112-baserat eCall inte kan verkställas, de personer som befinner sig i fordonet kommer att varnas om detta.

7.   Det 112-baserade eCall-systemet i fordon ska mot en skälig avgift som inte överstiger ett nominellt belopp och utan diskriminering vara tillgängligt för alla oberoende aktörer för reparations- och underhållsändamål i enlighet med förordning (EG) nr 715/2007.

8.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att fastställa detaljerade tekniska krav och provningar för EG-typgodkännande av fordon med avseende på deras 112-baserade eCall-system i fordon och för EG-typgodkännande av 112-baserade eCall-system i fordon, komponenter och separata tekniska enheter.

De tekniska krav och provningar som avses i första stycket ska i tillämpliga fall bygga på de krav som anges i punkterna 2–7 och på tillgängliga standarder för eCall, inbegripet

a)

EN 16072:2011 Intelligent transport system – eSafety – Pan-European eCall operating requirements,

b)

EN 16062:2011 Intelligent transport systems – eSafety – eCall high level application requirements (HLAP),

c)

CEN/TS 16454:2013 Intelligent transport systems – ESafety – ECall end to end conformance testing, vad gäller överensstämmelse med alleuropeiskt eCall för 112-baserade eCall-system i fordon,

d)

EN 15722:2011 Intelligent transport systems – eSafety – eCall minimum set of data (MSD),

e)

EN 16102:2011 Intelligent transport systems – eCall – Operating requirements for third party support,

f)

alla ytterligare europeiska standarder för eCall-system som antagits i enlighet med de förfaranden som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (17) eller de föreskrifter av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE-föreskrifter) som rör eCall-system och som unionen har anslutit sig till.

De första av sådana delegerade akter ska antas senast den 9 juni 2016.

9.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att uppdatera versionerna av de standarder som det hänvisas till i punkt 8 i den här artikeln när en ny version antas.

Artikel 6

Bestämmelser om personlig integritet och skydd av personuppgifter

1.   Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. All behandling av personuppgifter genom det 112-baserade eCall-systemet i fordon ska följa reglerna för skydd av personuppgifter i dessa direktiv.

2.   De personuppgifter som behandlas enligt denna förordning ska endast användas för att hantera de nödsituationer som avses i artikel 5.2 första stycket.

3.   De personuppgifter som behandlas enligt denna förordning ska inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för att hantera de nödsituationer som avses i artikel 5.2 första stycket. Dessa uppgifter ska raderas så snart de inte längre behövs för detta ändamål.

4.   Tillverkarna ska se till att 112-baserade eCall-system i fordon inte är spårbara och att de inte kontinuerligt kan spåras.

5.   Tillverkarna ska se till att uppgifterna i internminnet för det 112-baserade eCall-systemet i fordon automatiskt och kontinuerligt raderas. Det ska endast vara tillåtet att bevara uppgifter om fordonets tre senaste positioner i den mån det är absolut nödvändigt för att fastställa aktuell lokalisering och färdriktning vid tidpunkten för händelsen.

6.   Dessa uppgifter får inte finnas tillgängliga utanför det 112-baserade eCall-systemet i fordon för några enheter innan eCall-systemet aktiveras.

7.   Integritetsstärkande teknik ska byggas in i 112-baserade eCall-system i fordon för att ge användarna lämpligt skydd av den personliga integriteten och skydd mot övervakning och missbruk.

8.   MSD som skickas av det 112-baserade eCall-systemet i fordon får bara omfatta den minimiinformation som avses i EN 15722:2011 Intelligent transport systems – eSafety – eCall minimum set of data (MSD). Inga ytterligare uppgifter får överföras av det 112-baserade eCall-systemet i fordon. Den minimiuppsättningen uppgifter ska lagras på ett sätt som möjliggör fullständig och permanent radering.

9.   Tillverkarna ska i instruktionsboken tillhandahålla tydlig och fullständig information om den behandling av uppgifter som görs i ett 112-baserat eCall-system i fordon. Denna information ska omfatta följande:

a)

Hänvisning till behandlingens rättsliga grund.

b)

Att det 112-baserade eCall-systemet i fordon är aktiverat som standardinställning.

c)

Formerna för den behandling av uppgifter som det 112-baserade eCall-systemet i fordon utför.

d)

Det specifika syftet med eCall-behandlingen, vilket ska vara begränsat till de nödsituationer som avses i artikel 5.2 första stycket.

e)

De typer av uppgifter som samlas in och behandlas och de uppgifternas mottagare.

f)

Tidsgränsen för lagring av uppgifter i det 112-baserade eCall-systemet i fordon.

g)

Att fordonet inte spåras kontinuerligt.

h)

Formerna för utövande av den registrerades rättigheter och den kontakttjänst som är behörig för hanteringen av ansökningar om tillgång.

i)

Alla nödvändiga ytterligare upplysningar om spårbarhet, spårning och behandling av personuppgifter inom en TPS-eCall-tjänst och/eller andra mervärdestjänster, vilka uttryckligen ska godkännas av användaren och vara förenliga med direktiv 95/46/EG. Särskild hänsyn ska tas till att det kan finnas skillnader mellan den behandling av uppgifter som utförs genom det 112-baserade eCall-systemet i fordon och den behandling som utförs genom TPS-eCall-systemen i fordon eller andra mervärdestjänster.

10.   För att undvika förvirring beträffande behandlingens syfte och mervärde ska de upplysningar som avses i punkt 9 tillhandahållas separat i instruktionsboken för det 112-baserade eCall-systemet i fordon och TPS-eCall-systemen, innan systemet börjar användas.

11.   Tillverkarna ska se till att det 112-baserade eCall-systemet i fordon och eventuella ytterligare system som tillhandahåller TPS-eCall-tjänster eller mervärdestjänster är utformade på ett sådant sätt att inget utbyte av personuppgifter dem emellan är möjligt. Icke-användning av ett system som tillhandahåller TPS-eCall-tjänster eller mervärdestjänster eller den registrerades vägran att samtycka till behandling av sina personuppgifter för en TPS-eCall-tjänst eller en mervärdestjänst får inte inverka negativt på användningen av det 112-baserade eCall-systemet i fordon.

12.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8 för att fastställa

a)

närmare tekniska krav och provningsförfaranden för tillämpningen av bestämmelserna om behandling av personuppgifter enligt punkterna 2 och 3,

b)

närmare tekniska krav och provningsförfaranden för att säkerställa att det inte förekommer något utbyte av personuppgifter mellan 112-baserade eCall-system i fordon och tredjepartssystem enligt punkt 11.

De första av sådana delegerade akter ska antas senast den 9 juni 2016.

13.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa

a)

de praktiska åtgärderna för att bedöma att ingen spårbarhet och spårning förekommer enligt punkterna 4, 5 och 6,

b)

mallen för den information till användarna som avses i punkt 9.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

De första av sådana genomförandeakter ska antas senast den 9 juni 2016.

Artikel 7

Medlemsstaternas skyldigheter

Med verkan från och med den 31 mars 2018 får nationella myndigheter endast bevilja EG-typgodkännande med avseende på 112-baserade eCall-system i fordon för nya fordonstyper och nya typer av 112-baserade eCall-system i fordon, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon vilka uppfyller kraven i denna förordning samt i de delegerade akter och genomförandeakter som antas enligt denna förordning.

Artikel 8

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 5.8, 5.9 och 6.12 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 8 juni 2015. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 2.2, 5.8, 5.9 och 6.12 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 5.8, 5.9 och 6.12 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 9

Genomförandeakter

Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer de administrativa bestämmelserna för EG-typgodkännande av fordon med avseende på det 112-baserade eCall-systemet i fordon samt av 112-baserade eCall-system, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon enligt kraven i artikel 5.1 avseende

a)

mallarna för de informationsdokument som tillverkarna ska tillhandahålla för typgodkännandet,

b)

mallarna för EG-typgodkännandeintyget,

c)

modellen eller modellerna för EG-typgodkännandemärket.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

De första av sådana genomförandeakter ska antas senast den 9 juni 2016.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av tekniska kommittén för motorfordon, som inrättats genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

Artikel 11

Sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler för de sanktioner som ska tillämpas på tillverkarnas överträdelser av bestämmelserna i denna förordning samt de delegerade akter och genomförandeakter som antas i enlighet med denna förordning. De ska vidta alla åtgärder som krävs för att se till att sanktionerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen och ska utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar av dem.

2.   De typer av överträdelser som ska förenas med sanktioner ska åtminstone vara följande:

a)

Lämnande av oriktiga uppgifter under godkännandeförfarandena eller de förfaranden som leder till ett återtagande.

b)

Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande.

c)

Undanhållande av uppgifter eller tekniska anvisningar som skulle kunna leda till återtagande, vägran eller återkallande av typgodkännande.

d)

Överträdelser av bestämmelserna i artikel 6.

e)

Åtgärder som strider mot bestämmelserna i artikel 5.7.

Artikel 12

Rapportering och översyn

1.   Senast den 31 mars 2021 ska kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det 112-baserade eCall-systemet i fordon, inklusive dess genomslag. Kommissionen ska undersöka om tillämpningsområdet för denna förordning bör utvidgas till andra fordonskategorier, såsom tunga lastbilar, bussar, turistbussar, motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer. Vid behov ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta syfte.

2.   Efter att ha hållit ett brett samråd med alla berörda parter och genomfört en kostnads–nyttoanalys ska kommissionen bedöma behovet av krav på en driftskompatibel, standardiserad och säker plattform med öppen tillgång. Om lämpligt ska kommissionen senast den 9 juni 2017 anta ett lagstiftningsinitiativ på grundval av dessa krav.

Artikel 13

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Bilagorna I, III, IV och XI till direktiv 2007/46/EG ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 2.2, 5.8, 5.9, 6.12, 6.13, 8, 9, 10 och 12 ska tillämpas från och med den 8 juni 2015.

Andra artiklar än de som avses i det andra stycket i denna artikel ska tillämpas från och med den 31 mars 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 29 april 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Ordförande


(1)  EUT C 341, 21.11.2013, s. 47.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 februari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 2 mars 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 28 april 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 585/2014/EU av den 15 maj 2014 om införande av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst (EUT L 164, 3.6.2014, s. 6).

(5)  Kommissionens rekommendation 2011/750/EU av den 8 september 2011 om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCalls) (EUT L 303, 22.11.2011, s. 46).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  EUT C 326, 26.10.2012, s. 391.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  EUT C 38, 8.2.2014, s. 8.

(15)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).


BILAGA

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska följande punkter läggas till:

”12.8

eCall-system

12.8.1

monterat ja/nej (1)

12.8.2

tekniska beskrivningar eller ritningar av produkten …”

2.

I bilaga III del I avsnitt A ska följande punkter läggas till:

”12.8

eCall-system

12.8.1

monterat ja/nej (1)”

3.

I bilaga IV ska del I ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska läggas till i tabellen:

Punkt

Område

Rättsakt

Tillämplighet

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

.

b)

Tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt ska läggas till i tabell 1:

Punkt

Område

Rättsakt

Särskilda aspekter

Tillämplighet och särskilda krav

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

 

Ej tillämpligt”

.

ii)

Följande punkt ska läggas till i tabell 2:

Punkt

Område

Rättsakt

Särskilda aspekter

Tillämplighet och särskilda krav

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

 

Ej tillämpligt”

.

c)

I tillägg 2 ska avsnitt ”4. Tekniska krav” ändras på följande sätt:

i)

Följande punkt ska läggas till i del I: Fordon som hör till kategori M1:

Punkt

Rättsakt

Alternativa krav

”72.

Förordning (EU) 2015/758 (eCall-system)

Kraven i den förordningen är inte tillämpliga.”

.

ii)

Följande punkt ska läggas till i del II: Fordon som hör till kategori N1:

Punkt

Rättsakt

Alternativa krav

”72.

Förordning (EU) 2015/758 (eCall-system)

Kraven i den förordningen är inte tillämpliga.”

.

4.

Bilaga XI ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg 1 ska följande punkt läggas till i tabellen:

Punkt

Område

Rättsakt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

G

G

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt”

.

b)

I tillägg 2 ska följande punkt läggas till i tabellen:

Punkt

Område

Rättsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

G

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

G

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt”

.

c)

I tillägg 3 ska följande punkt läggas till i tabellen:

Punkt

Område

Rättsakt

M1

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

G”

.

d)

I tillägg 4 ska följande punkt läggas till i tabellen:

Punkt

Område

Rättsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”72.

eCall-system

Förordning (EU) 2015/758

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

G

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt”


Top