EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 86/13


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534

av den 17 mars 2015

om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.1 och 4.3, artikel 6.2 och 6.5 d samt artikel 10,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (2), särskilt artiklarna 21.1, 140 och 141.1, och

av följande skäl:

(1)

Kreditinstitut omfattas av regelbundna rapporteringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (3) (nedan även kallad kapitalkravsförordningen) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (4). ECB ska samla in den rapporterade informationen i enlighet med beslut ECB/2014/29 (5). Denna förordning kompletterar beslut ECB/2014/29 genom att ytterligare specificera kraven för rapportering av finansiell tillsynsinformation.

(2)

I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för alla institut som omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller tillsynsrapporteringen till behöriga myndigheter inom de områden som anges i artikel 1 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Ett av dessa områden är finansiell information på gruppnivå. Enligt artikel 99.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska kreditinstitut som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå (6). Detta ska inte inverka på den finansiella tillsynsinformation som enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 är obligatorisk för såväl betydande som mindre betydande enheter som står under tillsyn och som de nationella behöriga myndigheterna ska lämna till ECB i enlighet med beslut ECB/2014/29, eftersom detta inte omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

(3)

Valmöjligheten att kunna kräva att kreditinstitut ska använda internationella redovisningsstandarder enligt förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ligger utanför den här förordningens tillämpningsområde. Med beaktande av artikel 150 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska de nationella behöriga myndigheternas tidigare beslut om att utnyttja, eller inte utnyttja, denna valmöjlighet inte påverkas.

(4)

I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det ett beslut om utvidgad rapportering från den behöriga myndigheten för att de kreditinstitut som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 också ska rapportera den finansiella tillsynsinformationen på gruppnivå. ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(5)

I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 krävs det först ett beslut från den behöriga myndigheten för att rapporteringen av finansiell tillsynsinformation på gruppnivå ska utvidgas till kreditinstitut som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG (7). ECB bör även besluta att utvidga kravet på rapportering av finansiell tillsynsinformation till betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Samråd har skett med Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013.

(6)

I genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 fastställs enhetliga krav för tillsynsrapportering i fråga om de områden som omfattas av den förordningen. Enligt artikel 99.5 och 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 avser genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 endast finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå omfattas inte av förordningens tillämpningsområde, och de behöriga myndigheterna får därför införa krav för rapportering av finansiell tillsynsinformation på individuell nivå. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn ska rapportera på individuell nivå till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel 140.3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

(7)

Enligt artikel 40 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (8) får värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter kräva att alla kreditinstitut som har filialer inom deras territorium lämnar periodiska rapporter om sin verksamhet i värdmedlemsstaterna. Med enhet som står under tillsyn avses enligt artikel 2.20 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) en filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Med beaktande av behovet av jämförbar finansiell information om betydande enheter som står under tillsyn bör det i denna förordning fastställas vilken information som ska rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna av filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat. Dessa myndigheter ska därefter lämna denna information till ECB i enlighet med artikel 140.3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

(8)

I artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att ECB ska ha tillsynsbefogenheter för kreditinstitut, finansiella holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag eller filialer, etablerade i deltagande medlemsstater, till kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater. Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från ett tredjeland omfattas därför inte av de tillsynsuppgifter som ECB tilldelas. Sådana filialer ska följaktligen inte omfattas av rapporteringskraven i denna förordning. Rapporteringskraven ska inte heller omfatta filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut från en annan deltagande medlemsstat, eftersom syftet med kraven är att de ska tillämpas på nivån motsvarande den enhet som står under tillsyn och som har etablerat filialen.

(9)

Kraven i denna förordning för betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, bör syfta till att säkerställa att dessa enheter som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav. Det kan vara lämpligt att de nationella behöriga myndigheterna samlar in det minimum av uppgifter som krävs inom en mer omfattande rapporteringsram som de upprättar i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

(10)

För utförandet av ECB:s uppgifter är det nödvändigt att erhålla finansiell information från andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som utarbetar sin sammanställda redovisning i överensstämmelse med internationella redovisningsstandarder som antagits i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1606/2002. I denna förordning bör det därför fastställas vilken finansiell tillsynsinformation som dessa grupper ska rapportera till de nationella behöriga myndigheterna. Här bör framför allt format, frekvenser, referensdatum samt överföringsperioder och tidsfrister för att lämna in den berörda informationen anges. Syftet med dessa krav bör vara att säkerställa att de grupper som står under tillsyn rapporterar ett gemensamt minimum av uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna, inte att införa enhetliga rapporteringskrav.

(11)

I enlighet med artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 21 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) ska såväl ECB som de nationella behöriga myndigheterna vara skyldiga att utbyta information. Utan att det inverkar på ECB:s befogenhet att direkt erhålla eller ha direkt tillgång till information som fortlöpande rapporteras från kreditinstituten ska de nationella behöriga myndigheterna särskilt förse ECB med all information som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som ECB tilldelas genom förordning (EU) nr 1024/2013.

(12)

I enlighet med artikel 2.3 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 får institut tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för att rapportera finansiell tillsynsinformation på gruppnivå. Enligt denna förordning ska det också vara tillåtet att tillämpa ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret för sådan rapportering.

(13)

ECB har genomfört ett offentligt samråd om denna förordning och analyserat möjliga kostnader och fördelar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs krav på rapporteringen av den finansiella tillsynsinformation som ska lämnas till de nationella behöriga myndigheterna av

a)

betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper,

b)

andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt a och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper,

c)

betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat,

d)

betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland,

e)

mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar internationella redovisningsstandarder i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper,

f)

andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt e och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper,

g)

mindre betydande enheter som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat.

2.   Som undantag till artiklarna 7 och 14 ska enheter som står under tillsyn och som har beviljats undantag från tillämpningen av tillsynskrav i enskilda fall i enlighet med artikel 7 eller 10 i förordning (EU) nr 575/2013 inte behöva rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med denna förordning.

3.   I de fall då de behöriga myndigheterna, inbegripet ECB, kräver att instituten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i del två–fyra och del sex–åtta i förordning (EU) nr 575/2013 samt i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU på undergruppsnivå i enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa institut iaktta de krav som anges i denna förordning på undergruppsnivå.

4.   Nationella behöriga myndigheter och/eller nationella centralbanker får använda de uppgifter som samlas in enligt denna förordning för andra arbetsuppgifter.

5.   Denna förordning påverkar inte de redovisningsstandarder som grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar i sin sammanställda redovisning eller årsredovisning och ändrar inte heller de redovisningsstandarder som tillämpas för tillsynsrapportering. Eftersom grupper och enheter som står under tillsyn tillämpar olika redovisningsstandarder, ska det endast lämnas information om värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av motsvarande grupp eller enhet som står under tillsyn. För dessa ändamål tillhandahålls särskilda rapporteringsmallar för grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG. Dataposter inom dessa mallar som inte är tillämpliga för respektive enhet som står under tillsyn behöver inte rapporteras.

6.   Filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat får lämna den information som de enligt denna förordning ska tillhandahålla berörd nationell behörig myndighet genom det kreditinstitut som de har inrättats genom.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpning av denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) gälla, om inget annat föreskrivs, tillsammans med följande definitioner.

(1)    IAS och IFRS : internationella redovisningsstandarder (International Accounting Standards) och (International Financial Reporting Standards), enligt vad som anges i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(2)    dotterföretag : ett dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.16 i förordning (EU) nr 575/2013 som är ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

(3)    undergrupp : en grupp vars moderföretag inte självt är ett dotterföretag till ett annat institut som auktoriserats i samma deltagande medlemsstat eller till ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i samma medlemsstat.

(4)    på gruppnivå : på gruppnivå enligt definitionen i artikel 4.1.48 i förordning (EU) nr 575/2013.

(5)    på undergruppnivå : på undergruppsnivå enligt definitionen i artikel 4.1.49 i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 3

Förändrad status för en enhet eller grupp som står under tillsyn

1.   Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som betydande 18 månader efter det att den har underrättats om ett beslut enligt artikel 45.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Den ska rapportera information i enlighet med avdelning II i denna förordning som betydande enhet eller grupp som står under tillsyn på det första referensdatum som infaller efter det att den har klassificerats som betydande.

2.   Vid tillämpning av denna förordning ska en enhet eller grupp som står under tillsyn klassificeras som mindre betydande när den har underrättats om ett beslut enligt artikel 46.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17). Därefter ska den börja rapportera information i enlighet med avdelning III i denna förordning.

AVDELNING II

BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

KAPITEL I

Betydande grupper som står under tillsyn

Artikel 4

Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013

I enlighet med artikel 99.3 i förordning (EU) nr 575/2013 ska betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå. Deras undergrupper som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering ska också rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 10 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå.

Artikel 5

Format och frekvens för rapportering på gruppnivå samt referens- och överföringsdatum för betydande grupper som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG

I enlighet med artikel 99.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i artikel 4 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet eventuella undergrupper, rapportera finansiell tillsynsinformation i enlighet med artiklarna 2, 3 och 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 på gruppnivå.

KAPITEL II

Betydande enheter som står under tillsyn

Artikel 6

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn

1.   Betydande enheter som står under tillsyn, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Detta gäller även för filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat.

2.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska omfatta den information som anges i artikel 9 i genomförandeförordning förordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln.

3.   Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

4.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska omfatta den information som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska ske med den frekvens som anges i den artikeln.

5.   Den information som anges i punkterna 2 och 4 ovan ska endast omfatta information om

a)

tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader som tas upp av den enhet som står under tillsyn i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder,

b)

exponeringar och verksamheter utanför balansräkningen som berör den enhet som står under tillsyn,

c)

andra transaktioner än sådana som avses i punkterna a och b som utförs av den enhet som står under tillsyn,

d)

värderingsregler, inbegripet metoder för beräkning av kreditriskförluster, som förekommer inom ramen för tillämpliga redovisningsstandarder och som tillämpas på ett ändamålsenligt sätt av den enhet som står under tillsyn.

6.   De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2 och 4 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 7

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn

1.   Betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå. Dessa enheters finansiella tillsynsrapportering ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I.

2.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

3.   Andra betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

4.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 3 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga I.

5.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

6.   Den information som anges i punkterna 1, 2, 4 och 5 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

7.   De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 1, 2, 4 och 5 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 8

Referens- och överföringsdatum för betydande enheter som står under tillsyn

1.   De uppgifter som avses i artiklarna 6 och 7 om betydande enheter som står under tillsyn ska ha följande referensdatum:

a)

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b)

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c)

Årsrapportering: 31 december.

2.   Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet.

3.   Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då betydande enheter som står under tillsyn får utarbeta sin årsredovisning på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet.

4.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information om betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 6 och 7 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum:

a)

För betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 40:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

b)

För betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en betydande grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

5.   De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister.

KAPITEL III

Rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

Artikel 9

Format och frekvens för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

1.   Moderinstitut i en deltagande medlemsstat och kreditinstitut som kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt moderholdingföretag i en deltagande medlemsstat ska säkerställa att finansiell tillsynsinformation om dotterföretag etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland rapporteras på individuell nivå till de berörda nationella behöriga myndigheterna enligt följande:

a)

För betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 1 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

b)

För andra betydande grupper som står under tillsyn än de som avses ovan, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG på högsta konsolideringsnivå inom en deltagande medlemsstat ska den finansiella tillsynsrapporteringen omfatta den information som anges i punkt 2 i bilaga II och ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

2.   Som undantag till punkt 1 ska moderföretag som avses i denna punkt inte rapportera finansiell information om dotterföretag för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro. För detta ändamål ska tillgångarnas totala värde fastställas på grundval av kriterierna i del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

3.   När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar överstiger 3 miljarder euro, ska detta dotterföretag ingå i den information som ska rapporteras i överensstämmelse med punkt 1 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av ett dotterföretags tillgångar uppgår till högst 3 miljarder euro, ska moderföretaget börja rapportera information i enlighet med punkt 2 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts.

Artikel 10

Referens- och överföringsdatum för rapportering som utförs av betydande grupper som står under tillsyn i fråga om dotterföretag som är etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland

1.   Den information som anges i artikel 9 ska samlas in med samma referensdatum som den finansiella tillsynsinformationen för berörd betydande grupp som står under tillsyn. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från första dagen för räkenskapsåret för att rapportera finansiell information till referensdatumet.

2.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna information om dotterföretag som etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland enligt artikel 9 till ECB senast vid utgången av affärsdagen den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

3.   De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla denna tidsfrist.

AVDELNING III

MINDRE BETYDANDE GRUPPER OCH ENHETER SOM STÅR UNDER TILLSYN

KAPITEL I

Mindre betydande grupper som står under tillsyn

Artikel 11

Format och frekvens för rapportering på gruppnivå för mindre betydande grupper som står under tillsyn

1.   Mindre betydande grupper som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet eventuella undergrupper, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på gruppnivå.

2.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I.

3.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.   Andra mindre betydande grupper som står under tillsyn än de som avses i punkt 1 och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet. Den finansiella tillsynsrapporteringen ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I.

5.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

6.   Som undantag till punkterna 4 och 5 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande grupper som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde inte överstiger 3 miljarder euro som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkt 4 i denna artikel. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för grupper som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

7.   När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 4 och 5 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande grupp som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna grupp börja rapportera information i enlighet med punkt 6 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts.

8.   Den information som anges i punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

9.   De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 inom en mer omfattande rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 12

Referens- och överföringsdatum för mindre betydande grupper som står under tillsyn

1.   De uppgifter om mindre betydande grupper som står under tillsyn som avses i artikel 11 ska ha följande referensdatum:

a)

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b)

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c)

Årsrapportering: 31 december.

2.   Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet.

3.   Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande grupper som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Information som avser en period ska rapporteras kumulativt för perioden från räkenskapsårets första dag till referensdatumet.

4.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in information enligt artikel 11 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande överföringsdatum:

a)

För mindre betydande grupper som står under tillsyn, inbegripet undergrupper, som rapporterar på gruppnivå: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

b)

För mindre betydande grupper som står under tillsyn och som rapporterar på undergruppsnivå enligt artikel 1.3: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

5.   De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister.

KAPITEL II

Mindre betydande enheter som står under tillsyn

Artikel 13

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp

1.   Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som inte ingår i en betydande grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå.

2.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga I.

3.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.   Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn, inbegripet filialer som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat, ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

5.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga I.

6.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

7.   För punkterna 2, 3, 5 och 6 gäller följande undantag:

a)

Den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande kreditinstitut som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro ska som ett gemensamt minimum omfatta den information som anges i bilaga III i stället för den information som anges i punkterna 2, 3, 5 eller 6.

b)

En filial som har etablerats i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut som är etablerat i en icke deltagande medlemsstat ska inte ingå i rapporteringen av finansiell tillsynsinformation om tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro.

8.   Vid tillämpning av punkt 7 ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

9.   När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts.

10.   Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

11.   De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 14

Format och frekvens för rapportering på individuell nivå för enheter som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn

1.   Mindre betydande enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS enligt förordning (EG) nr 1606/2002 antingen på grund av att de utarbetar sin årsredovisning i överensstämmelse med de redovisningsstandarder som det hänvisas till i den förordningen eller på grund av att de tillämpar dem för tillsynsrapportering enligt artikel 24.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet på individuell nivå.

2.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 1 ska ske med den frekvens som anges i artikel 9 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II.

3.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

4.   Andra mindre betydande enheter som står under tillsyn än de som avses i punkt 1, som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation till berörd nationell behörig myndighet.

5.   Den finansiella tillsynsrapporteringen enligt punkt 4 ska ske med den frekvens som anges i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och ska omfatta det gemensamma minimum av uppgifter som anges i bilaga II.

6.   Om de nationella behöriga myndigheterna samlar in ytterligare mallar enligt bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014, ska dessa lämnas till ECB. De nationella behöriga myndigheterna ska i förväg underrätta ECB om de har för avsikt att skicka in ytterligare mallar.

7.   Som undantag till punkterna 2, 3, 5 och 6 ska den finansiella tillsynsrapporteringen för mindre betydande enheter som står under tillsyn för vilka tillgångarnas totala värde understiger 3 miljarder euro omfatta den information som anges i bilaga III. För detta ändamål ska det totala värdet av tillgångarna för den enhet som står under tillsyn vara det värde som används för att utifrån storleken fastställa om en enhet som står under tillsyn är betydande eller ej, i enlighet med del IV avdelning 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

8.   När en uppdatering av förteckningen över enheter som står under tillsyn i enlighet med del IV avdelning 2 kapitel 3 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn överstiger 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i överensstämmelse med punkterna 2, 3, 5 och 6 på det första referensdatum som infaller 18 månader efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts. När uppdateringen visar att det totala värdet av tillgångarna för en mindre betydande enhet som står under tillsyn uppgår till högst 3 miljarder euro, ska denna enhet börja rapportera information i enlighet med punkt 7 på det första referensdatum som infaller efter det att den uppdaterade förteckningen över enheter som står under tillsyn har offentliggjorts.

9.   Den information som anges i punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 ska rapporteras i enlighet med artikel 6.5 i denna förordning.

10.   De nationella behöriga myndigheterna får samla in den information som ska lämnas till ECB enligt punkterna 2, 3, 5, 6 och 7 inom en mer omfattande nationell rapporteringsram som, i enlighet med tillämplig unionsrätt eller nationell rätt, omfattar ytterligare finansiell tillsynsinformation och som också har andra ändamål än tillsyn, t.ex. statistiska ändamål.

Artikel 15

Referens- och överföringsdatum för mindre betydande enheter som står under tillsyn

1.   De uppgifter om mindre betydande enheter som står under tillsyn som avses i artiklarna 13 och 14 ska ha följande referensdatum:

a)

Kvartalsrapportering: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december.

b)

Halvårsrapportering: 30 juni och 31 december.

c)

Årsrapportering: 31 december.

2.   Information som avser en period ska rapporteras kumulativt från kalenderårets första dag till referensdatumet.

3.   Som undantag till punkterna 1 och 2 får de nationella behöriga myndigheterna justera referensdatumen till utgången av räkenskapsåret i de fall då mindre betydande enheter som står under tillsyn av dessa myndigheter tillåtits rapportera sin finansiella tillsynsinformation på grundval av ett räkenskapsår som skiljer sig från kalenderåret. De justerade referensdatumen ska infalla tre, sex, nio och tolv månader efter räkenskapsårets början. Uppgifter som avser en period ska rapporteras kumulativt från räkenskapsårets första dag till referensdatumet.

4.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna in finansiell tillsynsinformation om mindre betydande enheter som står under tillsyn enligt artiklarna 13 och 14 till ECB senast vid utgången av affärsdagen på följande referensdatum:

a)

För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn: den 55:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

b)

För mindre betydande enheter som står under tillsyn och som ingår i en mindre betydande grupp som står under tillsyn: den 65:e arbetsdagen efter relevant referensdatum.

5.   De nationella behöriga myndigheterna ska besluta när de enheter som står under tillsyn ska rapportera finansiell tillsynsinformation för att hålla dessa tidsfrister.

AVDELNING IV

UPPGIFTSKVALITET OCH DATASPRÅK

Artikel 16

Kvalitetskontroller av uppgifter

De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos den information som lämnas till ECB. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artiklarna 4 och 5 i beslut ECB/2014/29.

Artikel 17

Dataspråk för överföring av information från de nationella behöriga myndigheterna till ECB

De nationella behöriga myndigheterna ska överföra den information som anges i denna förordning enligt formatet eXtensible Business Reporting Language för att uppnå ett enhetligt tekniskt format för utbyte av uppgifter för genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. För dessa ändamål ska de nationella behöriga myndigheterna följa specifikationerna i artikel 6 i beslut ECB/2014/29.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Första rapporteringsreferensdatum

1.   Den 31 december 2015 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om

a)

betydande grupper som står under tillsyn,

b)

betydande enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp som står under tillsyn.

2.   Den 30 juni 2016 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om

a)

betydande enheter som står under tillsyn som ingår i en grupp som står under tillsyn,

b)

dotterföretag till betydande grupper som står under tillsyn, etablerade i en icke deltagande medlemsstat eller ett tredjeland.

3.   Den 30 juni 2017 ska vara första referensdatum för rapportering i enlighet med denna förordning för finansiell tillsynsinformation om

a)

mindre betydande grupper som står under tillsyn,

b)

mindre betydande enheter som står under tillsyn.

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

De nationella behöriga myndigheternas beslut om den rapportering som utförs av betydande grupper och enheter som står under tillsyn i fråga om finansiell tillsynsinformation som rör tillämpningsområdet för denna förordning ska inte påverkas när det gäller samtliga referensdatum som infaller före de första rapporteringsreferensdatum som anges i artikel 18.

Artikel 20

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 17 mars 2015.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/29 av den 2 juli 2014 om hur uppgifter som enheter som står under tillsyn rapporterar till de nationella behöriga myndigheterna i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska tillhandahållas ECB (EUT L 214, 19.7.2014, s. 34).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).


BILAGA I

Förenklad finansiell tillsynsrapportering

1.

För grupper och enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 1.

2.

För andra grupper och enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 2.

3.

Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

4.

Mallarna 17.1, 17.2 och 17.3 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls endast för grupper som står under tillsyn, medan mall 40.1 i tabellerna 1 och 2 tillhandahålls för grupper och enheter som står under tillsyn och som inte ingår i en grupp.

5.

För att beräkna det tröskelvärde som anges i del 2 av tabellerna 1 och 2 i denna bilaga ska artikel 5.a.4 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 gälla.

Tabell 1

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

4.3

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas

4.4

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

6

Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

9.2

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11.1

Derivat – Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring

12

Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument

Erhållna säkerheter och garantier

13.1

Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti

13.2

Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen]

13.3

Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

16.1

Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor

16.3

Vinster eller förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per instrument

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning

17.1

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar

17.2

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen – låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

17.3

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING]

Geografisk uppdelning

20.4

Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist

20.5

Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

20.6

Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist

DEL 4 [ÅRSVIS]

Gruppstruktur

40.1

Gruppstruktur: ”enhet-för-enhet”


Tabell 2

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

4.3

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas

4.4

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

4.6

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel

4.7

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

4.8

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4.9

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

4.10

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

6

Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

9.2

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11.2

Derivat – Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning efter typ av risk

12

Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument

Erhållna säkerheter och garantier

13.1

Uppdelning av lån och förskott per säkerhet och garanti

13.2

Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll under perioden [innehav på balansdagen]

13.3

Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

Uppdelning av valda poster i resultaträkningen

16.1

Ränteintäkter och räntekostnader per instrument och motpartssektor

16.4

Resultat för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per risk

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: balansräkning

17.1

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: tillgångar

17.2

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: exponeringar utanför balansräkningen – låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

17.3

Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: skulder

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

DEL 2 [KVARTALSVIS MED TRÖSKELVÄRDE: KVARTALSVIS ELLER INGEN RAPPORTERING]

Geografisk uppdelning

20.4

Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist

20.5

Geografisk uppdelning av exponeringar utanför balansräkningen efter motpartens hemvist

20.6

Geografisk uppdelning av skulder efter motpartens hemvist

DEL 4 [ÅRSVIS]

Gruppstruktur

40.1

Gruppstruktur: ”enhet-för-enhet”


BILAGA II

Mycket förenklad finansiell tillsynsrapportering

1.

För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 3.

Tabell 3

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

4.3

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas

4.4

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11.1

Derivat – Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring

12

Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument

14

Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

2.

För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar den mycket förenklade finansiella tillsynsrapporteringen de mallar från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i tabell 4.

Tabell 4

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor

4.1

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel

4.2

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

4.3

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas

4.4

Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lånefordringar och kundfordringar samt investeringar som hålles till förfall

4.5

Efterställda finansiella tillgångar

4.6

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar förenade med handel

4.7

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

4.8

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4.9

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

4.10

Uppdelning av finansiella tillgångar efter instrument och efter motpartssektor: övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

Uppdelning av finansiella skulder

8.1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8.2

Efterställda finansiella skulder

Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden

9.1

Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11.2

Derivat – Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: Uppdelning efter typ av risk

12

Förändringar i avsättningar för kreditförluster och värdeminskning av aktieinstrument

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

3.

Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.


BILAGA III

Dataposter för finansiell tillsynsrapportering

1.

För enheter som står under tillsyn och som tillämpar IFRS i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 samt för enheter som står under tillsyn och som omfattas av IFRS-kompatibla nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga III till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga IV.

2.

För andra enheter som står under tillsyn och som omfattas av nationella redovisningsregler som bygger på direktiv 86/635/EEG än de som anges i punkt 1 omfattar dataposter för den finansiella tillsynsrapporteringen de dataposter från bilaga IV till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 som anges i bilaga V.

3.

Informationen i punkterna 1 och 2 redovisas enligt instruktionerna i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.


BILAGA IV

”FINREP-dataposter” enligt IFRS eller IFRS-kompatibel nationell god redovisningssed

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

Uppdelning av finansiella skulder

8,1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8,2

Efterställda finansiella skulder

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11,1

Derivat – Säkringsredovisning: uppdelning per typ av risk och typ av säkring

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit


FÄRGKOD I MALLAR:

 

Datapost som ska lämnas in

1.   Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1   Tillgångar

 

Referenser

Redovisat värde

010

010

Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning

IAS 1.54 i

 

020

Kassabehållning

Del 2.1 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (nedan kallad bilaga V)

 

030

Kassabehållning hos centralbanker

Bilaga V del 2.2

 

040

Andra checkkonton

Bilaga V del 2.3

 

050

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 7.8 a ii, IAS 39.9 tillämpningsvägledningen (Application Guidance, nedan kallad AG) 14

 

060

Derivat

IAS 39.9

 

070

Aktieinstrument

IAS 32.11

 

080

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

090

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

100

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.8 a i, IAS 39.9

 

110

Aktieinstrument

IAS 32.11

 

120

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

130

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

140

Finansiella tillgångar som kan säljas

IFRS 7.8 d, IAS 39.9

 

150

Aktieinstrument

IAS 32.11

 

160

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

170

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

180

Lån och fordringar

IFRS 7.8 c, IAS 39.9, AG16, AG26, bilaga V del 1.16

 

190

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

200

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

210

Investeringar som innehas till förfallodagen

IFRS 7.8 b, IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

230

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

240

Derivat – Säkringsredovisning

IFRS 7.22 b, IAS 39.9

 

250

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

IAS 39.89A a

 

260

Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.54 e, bilaga V del 2.4

 

270

Materiella tillgångar

 

 

280

Egendom, anläggningar och utrustning

IAS 16.6, IAS 1.54 a

 

290

Förvaltningsfastighet

IAS 40.5, IAS 1.54 b

 

300

Immateriella tillgångar

IAS 1.54 c, art. 4.115 i förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallad kapitalkravsförordningen)

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67 d, kapitalkravsförordn. art. 4.1.113

 

320

Övriga immateriella tillgångar

IAS 38.8, 118

 

330

Skattefordringar

IAS 1.54 n–o

 

340

Aktuella skattefordringar

IAS 1.54 n, IAS 12.5

 

350

Uppskjutna skattefordringar

IAS 1.54 o, IAS 12.5, kapitalkravsförordn. art. 4.1.106

 

360

Andra tillgångar

Bilaga V del 2.5

 

370

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

IAS 1.54 j, IFRS 5.38, bilaga V del 2.6

 

380

SUMMA TILLGÅNGAR

IAS 1.9 a, IAS genomförandevägledning (Implementation Guidance, (nedan kallad IG) 6

 

1.2   Skulder

 

Referenser

Redovisat värde

010

010

Finansiella skulder som innehas för handel

IFRS 7.8 e ii, IAS 39.9, AG 14–15

 

020

Derivat

IAS 39.9, AG 15 a

 

030

Korta positioner

IAS 39, AG 15 b

 

040

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

050

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

060

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

070

Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.8 e i, IAS 39.9

 

080

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

090

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

100

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

110

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.8 f, IAS 39.47

 

120

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

130

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

140

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

150

Derivat – Säkringsredovisning

IFRS 7.22 b, IAS 39.9, bilaga V del 1.23

 

160

Förändringar i verkligt värde för säkrade poster i portföljsäkring av ränterisk

IAS 39.89A b

 

170

Avsättningar

IAS 37.10, IAS 1.54 l

 

180

Pensioner och andra förmånsbestämda förpliktelser efter anställningen

IAS 19.63, IAS 1.78 d, bilaga V del 2.7

 

190

Övriga långfristiga ersättningar till anställda

IAS 19.153, IAS 1.78 d, bilaga V del 2.8

 

200

Omstrukturering

IAS 37.71, 84 a

 

210

Pågående rättsliga frågor och skattemål

IAS 37 bilaga C, exempel 6 och 10

 

220

Åtaganden och lämnade garantier

IAS 37 bilaga C.9

 

230

Övriga avsättningar

 

 

240

Skatteskulder

IAS 1.54 n–o

 

250

Aktuella skatteskulder

IAS 1.54 n, IAS 12.5

 

260

Uppskjutna skatteskulder

IAS 1.54 o, IAS 12.5, kapitalkravsförordn. art. 4.1 108

 

270

Aktiekapital som återbetalas på begäran

IAS 32 illustrativa exempel (Illustrative Examples, nedan kallade IE) 33; Internationella kommittén för tolkning av finansiell rapportering (International Financial Reporting Interpretation Committee, nedan kallad IFRIC) tolkning 2; bilaga V del 2.9

 

280

Övriga skulder

Bilaga V del 2.10

 

290

Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning

IAS 1.54 p, IFRS 5.38, bilaga V del 2.11

 

300

SUMMA SKULDER

IAS 1.9 b, IG 6

 

1.3   Eget kapital

 

Referenser

Redovisat värde

010

010

Kapital

IAS 1.54 r, artikel 22 i direktiv 86/635/EEG

 

020

Inbetalat kapital

IAS 1.78 e

 

030

Kapital som är infordrat men ännu inte inbetalt

IAS 1.78 e, bilaga V del 2.14

 

040

Överkurs vid aktieemission

IAS 1.78 e, kapitalkravsförordn. art. 4.1 124

 

050

Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital

Bilaga V del 2.15–16

 

060

Egetkapitalkomponent i sammansatta finansiella instrument

IAS 32.28–29, bilaga V del 2.15

 

070

Andra utfärdade egetkapitalinstrument

Bilaga V del 2.16

 

080

Övrigt eget kapital

IFRS 2.10, bilaga V, del 2.17

 

090

Ackumulerat annat totalresultat

Kapitalkravsförordn. art. 4.100

 

095

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet

IAS 1.82A a

 

100

Materiella tillgångar

IAS 16.39–41

 

110

Immateriella tillgångar

IAS 38.85–87

 

120

Försäkringstekniska vinster eller (–) förluster på förmånsbestämda pensionsplaner

IAS 1.7

 

122

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

IFRS 5.38, IG exempel 12

 

124

Andel av övriga redovisade intäkter och utgifter för investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.82 h, IAS 28.11

 

128

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

IAS 1.82A a

 

130

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet [effektiv del]

IAS 39.102 a

 

140

Omräkning av utländsk valuta

IAS 21.52 b, IAS 21.32, 38–49

 

150

Säkring av derivat. Kassaflödessäkringar [effektiv del]

IFRS 7.23 c, IAS 39.95–101

 

160

Finansiella tillgångar som kan säljas

IFRS 7.20 a ii, IAS 39.55 b

 

170

Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning

IFRS 5.38, IG exempel 12

 

180

Andel av övriga redovisade intäkter och utgifter för investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.82 h, IAS 28.11

 

190

Ej utdelade vinstmedel

Kapitalkravsförordn. art. 4.123

 

200

Uppskrivningsfonder

IFRS 1.30, D5–D8, bilaga V del 2.18

 

210

Övriga reserver

IAS 1.54, IAS 1.78 e

 

220

Reserver eller ackumulerade förluster från investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 28.11, bilaga V del 2.19

 

230

Övriga

Bilaga V del 2.19

 

240

(–) Egna aktier

IAS 1.79 a vi, IAS 32.33–34, AG 14, AG 36, bilaga V del 2.20

 

250

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

IAS 27.28, IAS 1.83 a ii

 

260

(–) Utdelningar under verksamhetsåret

IAS 32.35

 

270

Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

IAS 27.4, IAS 1.54 q, IAS 27.27

 

280

Ackumulerat annat totalresultat

IAS 27.27–28, kapitalkravsförordn. art. 4.100

 

290

Övriga poster

IAS 27.27–28

 

300

SUMMA EGET KAPITAL

IAS 1.9 c, IG 6

 

310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SUMMA SKULDER

IAS 1, IG 6

 

2.   Resultaträkning

 

Referenser

Innevarande period

010

010

Ränteintäkter

IAS 1.97, IAS 18.35 b iii, bilaga V del 2.21

 

020

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 7.20 a i, B5 e, bilaga V del 2.24

 

030

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.20 a i, B5 e

 

040

Finansiella tillgångar som kan säljas

IFRS 7.20 b, IAS 39.55 b, IAS 39.9

 

050

Lån och fordringar

IFRS 7.20 b, IAS 39.9, 39.46 a

 

060

Investeringar som innehas till förfallodagen

IFRS 7.20 b, IAS 39.9, 39.46 b

 

070

Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk

IAS 39.9, bilaga V del 2.23

 

080

Andra tillgångar

Bilaga V del 2.25

 

090

(Räntekostnader)

IAS 1.97, bilaga V del 2.21

 

100

(Finansiella skulder som innehas för handel)

IFRS 7.20 a i, B5 e, bilaga V del 2.24

 

110

(Finansiella skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet)

IFRS 7.20 a i, B5 e

 

120

(Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde)

IFRS 7.20 b, IAS 39.47

 

130

(Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk)

IAS 39.9, bilaga V del 2.23

 

140

(Övriga skulder)

Bilaga V del 2.26

 

150

(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran)

IFRIC 2.11

 

160

Intäkter från utdelningar

IAS 18.35 b v, bilaga V del 2.28

 

170

Finansiella tillgångar som innehas för handel

IFRS 7.20 a i, B5 e

 

180

Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet

IFRS 7.20 a i, B5 e, IAS 39.9

 

190

Finansiella tillgångar som kan säljas

IFRS 7.20 a ii, IAS 39.9, 39.55 b

 

200

Avgifts- och provisionsintäkter

IFRS 7.20 c

 

210

(Avgifts- och provisionskostnader)

IFRS 7.20 c

 

220

Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto

IFRS 7.20 a ii–v, bilaga V del 2.97

 

230

Finansiella tillgångar som kan säljas

IFRS 7.20 a ii, IAS 39.9, 39.55 b

 

240

Lån och fordringar

IFRS 7.20 a iv, IAS 39.9, 39.56

 

250

Investeringar som innehas till förfallodagen

IFRS 7.20 a iii, IAS 39.9, 39.56

 

260

Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.20 a v, IAS 39.56

 

270

Övriga

 

 

280

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

IFRS 7.20 a i, IAS 39.55 a

 

290

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto

IFRS 7.20 a i, IAS 39.55 a

 

300

Vinster eller (–) förluster av säkringsredovisning, netto

IFRS 7.24, bilaga V, del 2.30

 

310

Valutakursdifferenser [vinst eller (–) förlust], netto

IAS 21.28, 52 a

 

330

Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto

IAS 1.34

 

340

Övriga rörelseintäkter

Bilaga V del 2.141–143

 

350

(Övriga rörelsekostnader)

Bilaga V del 2.141–143

 

355

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO

 

 

360

(Administrationskostnader)

 

 

370

(Personalkostnader)

IAS 19.7, IAS 1.102, IG 6

 

380

(Övriga administrationskostnader)

 

 

390

(Avskrivningar)

IAS 1.102, 104

 

400

(Egendom, anläggningar och utrustning)

IAS 1.104, IAS 16.73 e vii

 

410

(Förvaltningsfastigheter)

IAS 1.104, IAS 40.79 d iv

 

420

(Övriga immateriella tillgångar)

IAS 1.104, IAS 38.118 e vi

 

430

(Avsättningar eller (–) återföring av avsättningar)

IAS 37.59, 84, IAS 1.98 b f g

 

440

(Åtaganden och lämnade garantier)

 

 

450

(Övriga avsättningar)

 

 

460

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet)

IFRS 7.20 e

 

470

(Finansiella tillgångar som värderas till anskaffningsvärde)

IFRS 7.20 e, IAS 39.66

 

480

(Finansiella tillgångar som kan säljas)

IFRS 7.20 e, IAS 39.67

 

490

(Lån och fordringar)

IFRS 7.20 e, IAS 39.63

 

500

(Investeringar som innehas till förfallodagen)

IFRS 7.20 e, IAS 39.63

 

510

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag)

IAS 28.40–43

 

520

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

IAS 36.126 a b

 

530

(Egendom, anläggningar och utrustning)

IAS 16.73 e v–vi

 

540

(Förvaltningsfastigheter)

IAS 40.79 d v

 

550

(Goodwill)

IFRS 3, bilaga B67 d v, IAS 36.124

 

560

(Övriga immateriella tillgångar)

IAS 38.118 e iv v

 

570

(Övrigt)

IAS 36.126 a b

 

580

Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen

IFRS 3, bilaga B64 n i

 

590

Andel av vinsten eller (–) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

IAS 1.82 c

 

600

Vinst eller (–) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet

IFRS 5.37, bilaga V, del 2.27

 

610

VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

IAS 1.102, IG 6, IFRS 5.33 A

 

620

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter)

IAS 1.82 d, IAS 12.77

 

630

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

IAS 1, IG 6

 

640

Vinst eller (–) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter

IAS 1.82 e, IFRS 5.33 a, 5.33 A

 

650

Vinst eller förlust före skatt för avvecklade verksamheter

IFRS 5.33 b i

 

660

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med avvecklade verksamheter)

IFRS 5.33 b ii, iv

 

670

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST

IAS 1.82 f

 

680

Hänförlig till minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

IAS 1.83 a i

 

690

Hänförlig till moderföretagets ägare

IAS 1.83 a ii

 

5.   Uppdelning av lån och förskott per produkt

 

 

Referenser

Centralbanker

Offentlig sektor

Kreditinstitut

Övriga finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

Bilaga V del 1.35 a

Bilaga V del 1.35 b

Bilaga V del 1.35 c

Bilaga V del 1.35 d

Bilaga V del 1.35 e

Bilaga V del 1.35 f

010

020

030

040

050

060

Per produkt

010

På begäran [avista] och med kort varsel [löpande räkning]

Bilaga V del 2.41 a

 

 

 

 

 

 

020

Kreditkortsskuld

Bilaga V del 2.41 b

 

 

 

 

 

 

030

Kundfordringar

Bilaga V del 2.41 c

 

 

 

 

 

 

040

Finansiell leasing

Bilaga V del 2.41 d

 

 

 

 

 

 

050

Omvända repolån

Bilaga V del 2.41 e

 

 

 

 

 

 

060

Lån med andra villkor

Bilaga V del 2.41 f

 

 

 

 

 

 

070

Förskott som inte är lån

Bilaga V del 2.41 g

 

 

 

 

 

 

080

LÅN OCH FÖRSKOTT

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Per säkerhet

090

varav: hypotekslån [lån med säkerhet i fastigheter]

Bilaga V del 2.41 h

 

 

 

 

 

 

100

varav: övriga lån mot säkerhet

Bilaga V del 2.41 i

 

 

 

 

 

 

Per ändamål

110

varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.41 j

 

 

 

 

 

 

120

varav: bostadslån

Bilaga V del 2.41 k

 

 

 

 

 

 

Per prioriteringsordning

130

varav: projektfinansieringslån

Bilaga V del 2.41 l

 

 

 

 

 

 

8.   Uppdelning av finansiella skulder

8.1   Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

 

Referenser

Redovisat värde

Belopp för kumulativ förändring i verkliga värden som kan hänföras till förändringar i kreditrisk

Belopp som enligt avtal ska betalas på förfallodagen

Innehas för handel

Värderade till verkligt värde via resultatet

Upplupet anskaffningsvärde

Säkringsredovisning

IFRS 7.8 e ii, IAS 39.9, AG 14–15

IFRS 7.8 e i, IAS 39.9

IFRS 7.8 f, IAS 39.47

IFRS 7.22 b, IAS 39.9

IFRS 7.10 a, kapitalkravsförordn. art. 30 b, art. 424.1 d i

IFRS 7.10 b

010

020

030

037

040

050

010

Derivat

IAS 39.9, AG 15 a

 

 

 

 

 

 

020

Korta positioner

IAS 39, AG 15 b

 

 

 

 

 

 

030

Aktieinstrument

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

070

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

120

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

170

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

220

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

270

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

320

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Inlåning med överenskommen löptid

Del 2.9.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Inlåning med uppsägningstid

Del 2.9.3 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Repoavtal

Del 2.9.4 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31, bilaga V del 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Depositionsbevis

Bilaga V del 2.52 a

 

 

 

 

 

 

380

Värdepapper mot säkerhet av tillgångar (asset-backed)

Kapitalkravsförordn. art. 4.61

 

 

 

 

 

 

390

Säkerställda obligationer

Kapitalkravsförordn. art. 129.1

 

 

 

 

 

 

400

Hybridkontrakt

IAS 39.10–39.11, AG27, AG29, IFRIC 9, bilaga V del 2.52 d

 

 

 

 

 

 

410

Andra emitterade värdepapper

Bilaga V del 2.52 e

 

 

 

 

 

 

420

Konvertibla sammansatta finansiella instrument

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Icke-konvertibla

 

 

 

 

 

 

 

440

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

 

 

 

 

 

450

FINANSIELLA SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Efterställda finansiella skulder

 

Redovisat värde

 

Referenser

Värderade till verkligt värde via resultatet

Till upplupet anskaffningsvärde

IFRS 7.8 e i, IAS 39.9

IFRS 7.8 f, IAS 39.47

010

020

010

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

 

020

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

 

030

EFTERSTÄLLDA FINANSIELLA SKULDER

Bilaga V del 2.53–54

 

 

10.   Derivat – Handel

Per typ av risk/per typ av produkt eller per typ av marknad

MALLNR

Redovisat värde

Nominellt belopp

Referenser

Finansiella tillgångar som innehas för handel

Finansiella skulder som innehas för handel

Summa handel

varav: sålda

Bilaga V del 2.69

Bilaga V del 2.69

Bilaga V del 2.70–71

Bilaga V del 2.72

010

020

030

040

010

Ränta

Bilaga V del 2.67 a

 

 

 

 

020

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

030

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

040

Övriga OTC

 

 

 

 

 

050

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

060

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

070

Eget kapital

Bilaga V del 2.67 b

 

 

 

 

080

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

090

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

100

Övriga OTC

 

 

 

 

 

110

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

120

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

130

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.67 c

 

 

 

 

140

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

150

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

160

Övriga OTC

 

 

 

 

 

170

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

180

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

190

Kredit

Bilaga V del 2.67 d

 

 

 

 

200

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

210

Kreditswappar

 

 

 

 

 

220

Kreditspreadoptioner

 

 

 

 

 

230

Totalavkastningsswappar

 

 

 

 

 

240

Övriga

 

 

 

 

 

250

Vara

Bilaga V del 2.67 e

 

 

 

 

260

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

270

Övriga

Bilaga V del 2.67 f

 

 

 

 

280

varav: ekonomiska säkringar

Bilaga V del 2.74

 

 

 

 

290

DERIVAT

IAS 39.9

 

 

 

 

300

varav: OTC – kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c, 2.75 a

 

 

 

 

310

varav: OTC – övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d, 2.75 b

 

 

 

 

320

varav: OTC – rest

Bilaga V del 2.75 c

 

 

 

 

11.   Derivat – Säkringsredovisning

11.1.   Derivat – Säkringsredovisning Uppdelning per typ av risk och typ av säkring

Per produkt eller per typ av marknad

Referenser

Redovisat värde

Nominellt belopp

Tillgångar

Skulder

Summa säkring

varav: sålda

Bilaga V del 2.69

Bilaga V del 2.69

Bilaga V del 2.70, 71

Bilaga V del 2.72

010

020

030

040

010

Ränta

Bilaga V del 2.67 a

 

 

 

 

020

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

030

Övriga OTC

 

 

 

 

 

040

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

050

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

060

Eget kapital

Bilaga V del 2.67 b

 

 

 

 

070

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

080

Övriga OTC

 

 

 

 

 

090

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

100

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

110

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.67 c

 

 

 

 

120

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

130

Övriga OTC

 

 

 

 

 

140

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

150

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

160

Kredit

Bilaga V del 2.67 d

 

 

 

 

170

Kreditswappar

 

 

 

 

 

180

Kreditspreadoptioner

 

 

 

 

 

190

Totalavkastningsswappar

 

 

 

 

 

200

Övriga

 

 

 

 

 

210

Vara

Bilaga V del 2.67 e

 

 

 

 

220

Övriga

Bilaga V del 2.67 f

 

 

 

 

230

SÄKRINGAR TILL VERKLIGT VÄRDE

IFRS 7.22 b, IAS 39.86 a

 

 

 

 

240

Ränta

Bilaga V del 2.67 a

 

 

 

 

250

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

260

Övriga OTC

 

 

 

 

 

270

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

280

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

290

Eget kapital

Bilaga V del 2.67 b

 

 

 

 

300

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

310

Övriga OTC

 

 

 

 

 

320

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

330

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

340

Utländsk valuta och guld

Bilaga V del 2.67 c

 

 

 

 

350

Optioner i OTC-handel

 

 

 

 

 

360

Övriga OTC

 

 

 

 

 

370

Optioner i en organiserad marknad

 

 

 

 

 

380

Organiserad marknad, övrigt

 

 

 

 

 

390

Kredit

Bilaga V del 2.67 d

 

 

 

 

400

Kreditswappar

 

 

 

 

 

410

Kreditspreadoptioner

 

 

 

 

 

420

Totalavkastningsswappar

 

 

 

 

 

430

Övriga

 

 

 

 

 

440

Vara

Bilaga V del 2.67 e

 

 

 

 

450

Övriga

Bilaga V del 2.67 f

 

 

 

 

460

KASSAFLÖDESSÄKRINGAR

IFRS 7.22 b, IAS 39.86 b

 

 

 

 

470

SÄKRING AV NETTOINVESTERINGAR I UTLANDSVERKSAMHET

IFRS 7.22 b, IAS 39.86 c

 

 

 

 

480

SÄKRING AV VERKLIGT VÄRDE AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

IAS 39.89A, IE 1–31

 

 

 

 

490

SÄKRING AV VERKLIGT VÄRDE AVSEENDE RÄNTERISK I PORTFÖLJ

IAS 39 IG F6 1–3

 

 

 

 

500

DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING

IFRS 7.22 b, IAS 39.9

 

 

 

 

510

varav: OTC – kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c, 2.75 a

 

 

 

 

520

varav: OTC – övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d, 2.75 b

 

 

 

 

530

varav: OTC – rest

Bilaga V del 2.75 c

 

 

 

 

18.   Information om exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

 

Referenser

Redovisat bruttovärde

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar

Mottagen säkerhet och erhållna finansiella garantier

 

Inte förfallit

Förfallit

 

för exponeringar som inte har förfallit

för exponeringar som har förfallit

 

Har inte förfallit eller förfallit <= 30 dagar

Förfallit > 30 dagar <= 60 dagar

Förfallit > 60 dagar <= 90 dagar

 

Betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar

Förfallit > 90 dagar <= 180 dagar

Förfallit > 180 dagar <= 1 år

Förfallit > 1 år

Varav: fallerande

Varav: nedskrivna

 

Betalning osannolik, har inte förfallit eller har förfallit < = 90 dagar

Förfallit > 90 dagar <= 180 dagar

Förfallit > 180 dagar <= 1 år

Förfallit > 1 år

Mottagen säkerhet för exponeringar som har förfallit

Erhållna finansiella garantier för exponeringar som har förfallit

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Bilaga V del 2. 45, 109, 145–162

Bilaga V del 2. 145–162

Bilaga V del 2. 158

Bilaga V del 2. 158

Bilaga V del 2. 158

Bilaga V del 2. 145–162

Bilaga V del 2. 159

Bilaga V del 2. 159

Bilaga V del 2. 159

Bilaga V del 2. 159

Kapitalkravsförordn. art. 178, bilaga V del 2.61

IAS 39. 58–70

Bilaga V del 2. 46

Bilaga V del 2. 161

Bilaga V del 2. 161

Bilaga V del 2. 159, 161

Bilaga V del 2. 159, 161

Bilaga V del 2. 159, 161

Bilaga V del 2. 159, 161

Bilaga V del 2. 162

Bilaga V del 2. 162

010

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Varav: små och medelstora företag

Artikel 1.2 a i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (nedan kallade SMF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Varav: kommersiella fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Varav: privata hypotekslån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Varav: konsumtionskredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SKULDINSTRUMENT SOM REDOVISAS TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

Bilaga V del 1. 13 d e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

SKULDINSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE, andra än som innehas för egen handel

Bilaga V del I punkt 13 b c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKULDINSTRUMENT exklusive sådana som innehas för egen handel

Bilaga V del I punkt 13 b c d e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Gjorda låneåtaganden

IAS 39.2 h, 4 a c, BC 15, kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56–2.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Utställda finansiella garantier

IAS 39.9 AG 4, BC 21, IFRS 4 A, kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Övriga åtaganden

Kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPONERINGAR UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

Bilaga V del 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Information om exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

 

Referenser

Redovisat bruttovärde för exponeringar med anståndsåtgärder

Ackumulerad nedskrivning, ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar

Mottagen säkerhet och erhållna finansiella garantier

 

Exponeringar som inte har förfallit med anståndsåtgärder

Exponeringar som har förfallit med anståndsåtgärder

 

för exponeringar som inte har förfallit med anståndsåtgärder

för exponeringar som har förfallit med anståndsåtgärder

 

Instrument med ändrade villkor

Refinansiering

varav: Exponeringar som inte har förfallit som omfattas av prövotid

 

Instrument med ändrade villkor

Refinansiering

varav: fallerande

varav: nedskrivna

varav: Anstånd för exponeringar som har förfallit

 

Instrument med ändrade villkor

Refinansiering

Mottagen säkerhet för exponeringar med anståndsåtgärder

Erhållna finansiella garantier för exponeringar med anståndsåtgärder

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Bilaga V del 2. 45, 109, 163–182

Bilaga V del 2. 145-162

Bilaga V del 2. 164 a, 177, 178, 182

Bilaga V del 2. 164 b, 177, 178, 181, 182

Bilaga V del 2. 176 b, 177, 180

Bilaga V del 2. 145–162

Bilaga V del 2. 164 a, 179–180,182

Bilaga V del 2. 164 b, 179–182

Kapitalkravsförordn. art. 178, bilaga V del 2.61

IAS 39. 58–70

Bilaga V del 2. 172 a, 157

Bilaga V del 2. 46, 183

Bilaga V del 2. 145–183

Bilaga V del 2. 145–183

Bilaga V del 2. 164 a, 179–180, 182, 183

Bilaga V del 2. 164 b, 179–183

Bilaga V del 2. 162

Bilaga V del 2. 162

010

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Varav: små och medelstora företag

Artikel 1.2 a i kommissionens rekommendation 2003/361/EG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Varav: kommersiella fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Varav: privata hypotekslån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Varav: konsumtionskredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SKULDINSTRUMENT SOM REDOVISAS TILL UPPLUPET ANSKAFFNINGSVÄRDE

Bilaga V del 1 punkt 13 d e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Offentlig sektor

Bilaga V del 1.35 b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Kreditinstitut

Bilaga V del 1.35 c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Övriga finansiella företag

Bilaga V del 1.35 d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Icke-finansiella företag

Bilaga V del 1.35 e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Hushåll

Bilaga V del 1.35 f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

SKULDINSTRUMENT VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE exklusive högfrekvenshandel

Bilaga V del I punkt 13 b c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

SKULDINSTRUMENT exklusive högfrekvenshandel

Bilaga V del I punkt 13 b c d e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Gjorda låneåtaganden

IAS 39.2 h, 4 a c, BC 15, kapitalkravsförordn. bilaga I, bilaga V del 2.56–57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA V

RAPPORTERING AV FINANSIELL INFORMATION ENLIGT NATIONELLA REDOVISNINGSREGLER

FINREP-MALLAR FÖR GOD REDOVISNINGSSED

Mallnr

Mallens eller mallgruppens namn

DEL 1 [KVARTALSVIS]

Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1

Balansräkning: tillgångar

1.2

Balansräkning: skulder

1.3

Balansräkning: kapital

2

Resultaträkning

5

Uppdelning av lån och förskott per produkt

Uppdelning av finansiella skulder

8,1

Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

8,2

Efterställda finansiella skulder

10

Derivat – Handel

Derivat – Säkringsredovisning

11,2

Derivat – Säkringsredovisning enligt nationell god redovisningssed: uppdelning per typ av risk

18

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit

19

Exponeringar som inte har förfallit och som har förfallit


FÄRGKOD I MALLAR:

 

Datapost som ska lämnas in

1.   Balansräkning [rapport över finansiell ställning]

1.1   Tillgångar

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

Redovisat värde

010

010

Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning

86/635/EEG art. 4. Tillgångar (1)

 

020

Kassabehållning

Del 2.1 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (nedan kallad bilaga V)

 

030

Kassabehållning hos centralbanker

86/635/EEG art. 13.2, bilaga V del 2.2

 

091

Finansiella tillgångar som innehas för handel

Bilaga V del 1.15

 

092

Derivat

Bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 (nedan kallad kapitalkravsförordningen), bilaga V del 1.15

 

093

Egetkapitalinstrument

Del 2.4–2.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

094

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

095

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

171

Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet

Art. 42a.1 och 42.4 i direktiv 78/660/EEG (nedan kallade 4:e direktivet)

 

172

Egetkapitalinstrument

Del 2.4–2.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

173

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

174

Lån och förskott

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.4 b, bilaga V del 1.24, 27

 

175

Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4:e direktivet art. 42a.1, art. 42c.2

 

176

Egetkapitalinstrument

Del 2.4–2.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

177

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

178

Lån och förskott

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.4 b, bilaga V del 1.24, 27

 

231

Skuldinstrument som inte är förenade med handel och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

86/635/EEG art. 37.1, art. 42a.4 b, bilaga V del 1.16

 

232

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

233

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

234

Övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat

86/635/EEG art. 35–37, bilaga V del 1.17

 

235

Egetkapitalinstrument

Del 2.4–2.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

 

236

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

 

237

Lån och förskott

Bilaga V del 1.24, 27

 

240

Derivat – Säkringsredovisning

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.5a, art. 42c.1 a, IAS 39.9, bilaga V del 1.19

 

260

Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

86/635/EEG art. 4.7–4.8 Tillgångar, 4:e direktivet art. 17, bilaga V del 2.4

 

270

Materiella tillgångar

86/635/EEG art. 4.10 Tillgångar

 

280

Egendom, anläggningar och utrustning

 

 

290

Förvaltningsfastighet

 

 

300

Immateriella tillgångar

86/635/EEG art. 4.9 Tillgångar, kapitalkravsförordn. art. 4.1.115

 

310

Goodwill

86/635/EEG art. 4.9 Tillgångar, kapitalkravsförordn. art. 4.1.113

 

320

Övriga immateriella tillgångar

86/635/EEG art. 4.9 Tillgångar

 

330

Skattefordringar

 

 

340

Aktuella skattefordringar

 

 

350

Uppskjutna skattefordringar

4:e direktivet art. 43.1.11, kapitalkravsförordn. art. 4.1.106

 

360

Andra tillgångar

Bilaga V del 2.5

 

380

SUMMA TILLGÅNGAR

86/635/EEG art. 4 Tillgångar

 

1.2   Skulder

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

Redovisat värde

010

061

Finansiella skulder som innehas för handel

4:e direktivet art. 42a.3

 

062

Derivat

Kapitalkravsförordn. bilaga II, bilaga V del 1.15

 

063

Korta positioner

 

 

064

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

065

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

066

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

141

Finansiella skulder som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod

4:e direktivet art. 42a.3

 

142

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

143

Emitterade värdepapper

Bilaga V del 1.31

 

144

Övriga finansiella skulder

Bilaga V del 1.32–34

 

150

Derivat – Säkringsredovisning

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.5a, 42c.1 a, bilaga V del 1.23

 

170

Avsättningar

86/635/EEG art. 4.6 Skulder

 

171

Allmänna reserveringar för risk i bankrörelse [om de redovisas under skulder]

86/635/EEG art. 38.1, kapitalkravsförordn. art. 4.1.112, bilaga V del 2.12

 

180

Pensioner och andra förmånsbestämda förpliktelser efter anställningen

Bilaga V del 2.7

 

190

Övriga långfristiga ersättningar till anställda

Bilaga V del 2.8

 

200

Omstrukturering

 

 

210

Pågående rättsliga frågor och skattemål

 

 

220

Åtaganden och lämnade garantier

86/635/EEG art. 24–25, art. 33.1

 

230

Övriga avsättningar

 

 

240

Skatteskulder

 

 

250

Aktuella skatteskulder

 

 

260

Uppskjutna skatteskulder

4:e direktivet art. 43.1.11, kapitalkravsförordn. art. 4.1.108

 

280

Övriga skulder

Bilaga V del 2.10

 

300

SUMMA SKULDER

 

 

1.3   Eget kapital

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

Redovisat värde

010

010

Kapital

86/635/EEG art. 4.9 Skulder, 86/635/EEG art. 22

 

020

Inbetalat kapital

86/635/EEG art. 4.9 Skulder

 

030

Kapital som är infordrat men ännu inte inbetalt

86/635/EEG art. 4.9 Skulder

 

040

Överkurs vid aktieemission

86/635/EEG art. 4.10 Skulder, kapitalkravsförordn. art. 4.1.124

 

050

Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital

Bilaga V del 2.15–16

 

060

Egetkapitalkomponent i sammansatta finansiella instrument

4:e direktivet art. 42a.5a, bilaga V del 2.15

 

070

Andra utfärdade egetkapitalinstrument

Bilaga V del 2.16

 

080

Övrigt eget kapital

Bilaga V del 2.17

 

190

Ej utdelade vinstmedel

86/635/EEG art. 4.13 Skulder, kapitalkravsförordn. art. 4.1.123

 

200

Uppskrivningsfonder

86/635/EEG art. 4.12 Skulder

 

201

Materiella tillgångar

4:e direktivet art. 33.1 c

 

202

Egetkapitalinstrument

4:e direktivet art. 33.1 c

 

203

Värdepapper

4:e direktivet art. 33.1 c

 

204

Övriga

4:e direktivet art. 33.1 c

 

205

Reserver för verkligt värde

4:e direktivet art. 42a.1

 

206

Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter

4:e direktivet art. 42a.1, art. 42c.1 b

 

207

Säkringsderivat – Säkring av kassaflöden

4:e direktivet art. 42a.1, art. 42c.1 a, kapitalkravsförordn. art. 30 a

 

208

Säkringsderivat – Andra säkringar

4:e direktivet art. 42a.1, art. 42c.1 a

 

209

Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital

4:e direktivet art. 42a.1, art. 42c.2

 

210

Övriga reserver

86/635/EEG art. 4.11–4.13 Skulder

 

215

Allmänna reserveringar för risk i bankrörelse [om de redovisas under eget kapital]

86/635/EEG art. 38.1, kapitalkravsförordn. art. 4.112, bilaga V del 1.38

 

220

Reserver eller ackumulerade förluster från investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

4:e direktivet art. 59.4, bilaga V del 2.19

 

230

Övrigt

Bilaga V del 2.19

 

235

Differenser vid första sammanställning

Art. 19.1 c i direktiv 83/349/EEG (nedan kallade 7:e direktivet)

 

240

(–) Egna aktier

4:e direktivet, artikel 9 C (III.7), (D III.2), bilaga V del 2.20

 

250

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

86/635/EEG art. 4.14 Skulder

 

260

(–) Utdelningar under verksamhetsåret

Kapitalkravsförordn. art. 26.2b

 

270

Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

Art. 21 i 7:e direktivet

 

280

Ackumulerat annat totalresultat

Kapitalkravsförordn. art. 4.1.100

 

290

Övriga poster

 

 

300

SUMMA EGET KAPITAL

 

 

310

SUMMA EGET KAPITAL OCH SUMMA SKULDER

86/635/EEG art. 4 Skulder

 

2.   Resultaträkning

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

Innevarande period

010

010

Ränta

86/635/EEG art. 27.1 Vertikal layout, bilaga V del 2.21

 

090

(Räntekostnader)

86/635/EEG art. 27.2 Vertikal layout, bilaga V del 2.21

 

160

Intäkter från utdelningar

86/635/EEG art. 27.3 Vertikal layout, bilaga V del 2.28

 

200

Avgifts- och provisionsintäkter

86/635/EEG art. 27.4 Vertikal layout

 

210

(Avgifts- och provisionskostnader)

86/635/EEG art. 27.5 Vertikal layout

 

220

Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto

86/635/EEG art. 27.6 Vertikal layout

 

285

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto

86/635/EEG art. 27.6 Vertikal layout

 

295

Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som inte innehas för handel, netto

86/635/EEG art. 27.6 Vertikal layout

 

300

Vinster eller (–) förluster av säkringsredovisning, netto

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.5a, art. 42c.1 a

 

310

Valutakursdifferenser [vinst eller (–) förlust], netto

86/635/EEG art. 39

 

320

Vinster eller (–) förluster av borttagande från rapporten över finansiell ställning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, netto

86/635/EEG art. 27.13–27.14 Vertikal layout

 

330

Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto

 

 

340

Övriga rörelseintäkter

86/635/EEG art. 27.7 Vertikal layout, bilaga V del 2.141–143

 

350

(Övriga rörelsekostnader)

86/635/EEG art. 27.10 Vertikal layout, bilaga V del 2.141–143

 

355

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO

 

 

360

(Administrationskostnader)

86/635/EEG art. 27.8 Vertikal layout

 

370

(Personalkostnader)

86/635/EEG art. 27.8 a Vertikal layout

 

380

(Övriga administrationskostnader)

86/635/EEG art. 27.8 b Vertikal layout

 

390

(Avskrivningar)

 

 

400

(Egendom, anläggningar och utrustning)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

410

(Förvaltningsfastigheter)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

415

(Goodwill)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

420

(Övriga immateriella tillgångar)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

430

(Avsättningar eller (–) återföring av avsättningar)

 

 

440

(Åtaganden och lämnade garantier)

86/635/EEG art. 27.11–27.12 Vertikal layout

 

450

(Övriga avsättningar)

 

 

455

(Ökningar eller (–) minskningar av allmänna bankreservfonden, netto)

86/635/EEG art. 38.2

 

460

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet)

86/635/EEG art. 35–37

 

510

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag)

86/635/EEG art. 27.13–27.14 Vertikal layout

 

520

(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar)

 

 

530

(Egendom, anläggningar och utrustning)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

540

(Förvaltningsfastigheter)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

550

(Goodwill)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

560

(Övriga immateriella tillgångar)

86/635/EEG art. 27.9 Vertikal layout

 

570

(Övrigt)

 

 

580

Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen

7:e direktivet art. 31

 

590

Andel av vinsten eller (–) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag

86/635/EEG art. 27.13–27.14 Vertikal layout

 

610

VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

 

 

620

(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter)

86/635/EEG art. 27.15 Vertikal layout

 

630

VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER

86/635/EEG art. 27.16 Vertikal layout

 

632

Extraordinär vinst eller (–) förlust efter skatt

86/635/EEG art. 27.21 Vertikal layout

 

633

Extraordinär vinst eller (–) förlust före skatt

86/635/EEG art. 27.19 Vertikal layout

 

634

(Skattekostnader eller (–) skatteintäkter avseende extraordinär vinst eller förlust)

86/635/EEG art. 27.20 Vertikal layout

 

670

ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST

86/635/EEG art. 27.23 Vertikal layout

 

680

Hänförlig till minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]

 

 

690

Hänförlig till moderföretagets ägare

 

 

5.   Uppdelning av lån och förskott per produkt

 

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

Centralbanker

Offentlig sektor

Kreditinstitut

Övriga finansiella företag

Icke-finansiella företag

Hushåll

Bilaga V del 1.35 a

Bilaga V del 1.35 b

Bilaga V del 1.35 c

Bilaga V del 1.35 d

Bilaga V del 1.35 e

Bilaga V del 1.35 f

010

020

030

040

050

060

Per produkt

010

På begäran [avista] och med kort varsel [löpande räkning]

Bilaga V del 2.41 a

 

 

 

 

 

 

020

Kreditkortsfordringar

Bilaga V del 2.41 b

 

 

 

 

 

 

030

Kundfordringar

Bilaga V del 2.41 c

 

 

 

 

 

 

040

Finansiell leasing

Bilaga V del 2.41 d

 

 

 

 

 

 

050

Omvända repolån

Bilaga V del 2.41 e

 

 

 

 

 

 

060

Lån med andra villkor

Bilaga V del 2.41 f

 

 

 

 

 

 

070

Förskott som inte är lån

Bilaga V del 2.41 g

 

 

 

 

 

 

080

LÅN OCH FÖRSKOTT

Bilaga V del 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Per säkerhet

090

varav: hypotekslån [lån med säkerhet i fastigheter]

Bilaga V del 2.41 h

 

 

 

 

 

 

100

varav: övriga lån mot säkerhet

Bilaga V del 2.41 i

 

 

 

 

 

 

Per ändamål

110

varav: konsumtionskredit

Bilaga V del 2.41 j

 

 

 

 

 

 

120

varav: bostadslån

Bilaga V del 2.41 k

 

 

 

 

 

 

Per prioriteringsordning

130

varav: projektfinansieringslån

Bilaga V del 2.41 l

 

 

 

 

 

 

8.   Uppdelning av finansiella skulder

8.1   Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor

 

Referenser för nationell redovisningsram baserad på direktiv 86/635/EEG

 

Redovisat värde

Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk

Belopp som enligt avtal ska betalas på förfallodagen

Handel

Enligt en kostnadsbaserad metod

Säkringsredovisning

4:e direktivet art. 42a.3, bilaga V del 1.15

4:e direktivet art. 42a.3

4:e direktivet art. 42a.1, 42a.5a, art. 42c.1 a

Kapitalkravsförordn. art. 30 b, 424.1 d i

Artikel 7.2 i förordning (EG) nr 25/2009

034

035

037

040

050

010

Derivat

Kapitalkravsförordn. bilaga II

IAS 39.9 tillämpningsvägledningen (Application Guidance, nedan kallad AG) 15 a

 

 

 

 

 

020

Korta positioner

 

IAS 39, AG 15 b

 

 

 

 

 

030

Aktieinstrument

Del 2.4–2.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Värdepapper

Bilaga V del 1.24, 26

Bilaga V del 1.24, 26

 

 

 

 

 

050

Inlåning

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

Del 2.9 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009; bilaga V del 1.30

 

 

 

 

 

060

Centralbanker

Bilaga V del 1.35 a

Bilaga V del 1.35 a

 

 

 

 

 

070

Löpande räkningar/inlåning över natten

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009

Del 2.9.1 i bilaga II till förordning (EG) nr 25/2009