Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0502

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/502 av den 24 mars 2015 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (innehavare av godkännandet: Micro Bio-System Ltd) Text av betydelse för EES

OJ L 79, 25.3.2015, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/502/oj

25.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 79/57


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/502

av den 24 mars 2015

om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (innehavare av godkännandet: Micro Bio-System Ltd)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande i kategorin ”zootekniska tillsatser” av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 11 september 2014 (2) att preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 under de föreslagna användningsvillkoren inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön. Det konstaterades också att tillsatsen kan förbättra mjölkproduktionen hos mjölkkor. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal, vol. 12(2014):9, artikelnr 3830.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: Zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: Medel som stabiliserar tarmfloran

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som innehåller minst

1 × 1010 CFU/g tillsats i fast form

Beskrivning av den aktiva substansen

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Analysmetod  (1)

Identifiering: Polymeraskedjereaktion (PCR)

Räkning: Ingjutningsmetod med användning av agar med jästextrakt, glukos och kloramfenikol (CGYE) – EN 15789

Mjölkkor

4,4 × 108

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: Lagringsvillkor och stabilitet vid pelletering.

2.

Rekommenderad dos av tillsatsen: 1 × 1010 CFU/djur/dag.

3.

Användarsäkerhet: Andningsskydd och hudskydd ska användas vid hantering

14 april 2025


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för Europeiska unionens referenslaboratorium för fodertillsatser: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top