Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0404

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 av den 11 mars 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb Text av betydelse för EES

OJ L 67, 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/404

av den 11 mars 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandena av de verksamma ämnena kaptan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb löper ut den 30 september 2017, medan godkännandet av det verksamma ämnet beflubutamid löper ut den 30 november 2017. Ansökningar om förnyat godkännande har lämnats in för dessa verksamma ämnen. Eftersom kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (3) gäller för dessa verksamma ämnen måste sökandena ges tillräckligt med tid för att slutföra förnyelseförfarandet i enlighet med den förordningen. Följaktligen är det sannolikt att godkännandena för dessa verksamma ämnen kommer att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Godkännandeperioderna måste därför förlängas.

(3)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där ingen kompletterande dokumentation i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 lämnats in senast 30 månader innan respektive godkännande löper ut enligt bilagan till den här förordningen, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller så snart som möjligt därefter.

(5)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller till det datum då förordningen om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet träder i kraft, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 145 för ämnet kaptan ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

2.

På rad 146 för ämnet folpet ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

3.

På rad 147 för ämnet formetanat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

4.

På rad 148 för ämnet metiokarb ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

5.

På rad 149 för ämnet dimetoat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

6.

På rad 150 för ämnet dimetomorf ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

7.

På rad 151 för ämnet glufosinat ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

8.

På rad 152 för ämnet metribuzin ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

9.

På rad 153 för ämnet fosmet ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

10.

På rad 154 för ämnet propamokarb ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

11.

På rad 155 för ämnet etoprofos ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

12.

På rad 156 för ämnet pirimifosmetyl ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

13.

På rad 157 för ämnet fipronil ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.

14.

På rad 158 för ämnet beflubutamid ska datumet ”30 september 2017” i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 juli 2018”.


Top