Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/227 av den 9 januari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 48/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/227

av den 9 januari 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 99.5 fjärde stycket, artikel 99.6 fjärde stycket, artikel 101.4 tredje stycket, och artikel 394.4 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (2) fastställs kraven på hur instituten bör rapportera information av betydelse för hur de ska följa förordning (EU) nr 575/2013.

(2)

Rapportering av konsekvent, korrekt och jämförbar information om reserveringar för kreditförluster och anståndsåtgärder enligt genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 är en väsentlig faktor för att erhålla heltäckande synpunkter på institutens riskprofiler och den systemrisk som de utgör för den finansiella sektorn. Mot bakgrund av osäkerhet beträffande tillgångskvalitet inom hela unionen och för att Europeiska bankmyndigheten (EBA) och behöriga myndigheter ska kunna få en heltäckande bild av vilken riskprofil institutens verksamhet har samt för att Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ska kunna utföra sitt makrotillsynsuppdrag bör instituten åläggas att rapportera information om deras anståndsaktiviteter och exponeringar mot nödlidande lån.

(3)

Anståndsaktiviteter och nödlidande exponeringar omfattas av gällande redovisningskrav på att offentliggöra uppgifter om låne- och skuldinstrumentsexponeringar och deras kreditkvalitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (3) och med rådets direktiv 86/635/EEG (4). Det finns dock varken uttömmande, harmoniserade definitioner av begreppen anstånd och nödlidande exponeringar eller specifika och detaljerade tillsynsrapporteringskrav.

(4)

I tekniska standarder bör därför särskilda definitioner på anstånd och nödlidande exponeringar fastställas, och rapporteringsmallar för att Europeiska bankmyndigheten (EBA), behöriga myndigheter och Europeiska systemrisknämnden (ESRB) ska kunna förlita sig på tillgångskvalitetsbegrepp som är ännu mer harmoniserade än de befintliga begreppen. Detta skulle göra de inrapporterade uppgifterna än mer jämförbara genom att skillnader till följd användning av olika anståndsbegrepp och skillnader i genomförandet av fallissemangs- och nedskrivningsdefinitioner inom hela unionen minimeras. I detta hänseende bör definitionen av nödlidande exponeringar fungera som ett harmoniserat tillgångskvalitetsindex, ett klassificeringsverktyg, och inte som ett substitut för de befintliga definitionerna av fallissemang och nedskrivning.

(5)

För att ge institut och behöriga myndigheter tillräcklig tid att genomföra kraven i denna förordning rörande anståndsaktiviteter och nödlidande exponeringar på ett sätt som producerar uppgifter av hög kvalitet, bör ett senarelagt inlämningsdatum gälla för de ifrågavarande rapporteringskraven.

(6)

För att säkerställa att de krav som anges i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 tillämpas korrekt bör de mallar, instruktioner och definitioner som används för institutens tillsynsrapportering närmare preciseras. Med hänvisning till rättslig klarhet är det därför lämpligt att ersätta ett flertal mallar i bilagorna I, II och IV och ändra vissa instruktioner som föreskrivs i bilagorna II, V, VII och IX. Denna förordning baseras på förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska bankmyndigheten (EBA) överlämnat till kommissionen.

(7)

Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande avseende anståndsaktiviteter och nödlidande exponeringar som denna förordning baseras på, och har analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5).

(8)

Med tanke på att de övriga nödvändiga ändringar i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 inte medför väsentliga innehållsmässiga ändringar, i enlighet med artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010, har EBA inte genomfört något ytterligare öppet offentligt samråd, i beaktande av att det inte skulle stå i proportion till omfattningen och konsekvenserna av det ifrågavarande förslaget till tekniska standarder för genomförande.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

För att säkerställa att institut snarast möjligt till behöriga myndigheter överlämnar de tillsynsuppgifter de behöver för att få en övergripande bild av instituten, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5b.1 ska ersättas med följande:

”1.

Information om alla exponeringar gentemot värdepapperiseringar, enligt specifikationerna i mall 14 i bilaga I, enligt instruktionerna i del II punkt 3.9 i bilaga II.

Instituten ska undantas från skyldigheten att lämna in värdepapperiseringuppgifterna i fråga när de utgör en del av en koncern i samma land som det i vilket de är underställda kapitalbaskrav.”

2.

I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska första inlämningsdatum för mallarna 18 och 19 i bilaga III vara den 31 december 2014. Rader och kolumner i mallarna 6, 9.1, 20.4, 20.5 och 20.7 i bilaga III som avser anståndsexponeringar och nödlidande exponeringar ska färdigställas för inlämningsdagen den 31 december 2014”.

3.

Bilagorna I–V ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

4.

Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.

5.

Bilaga IX ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


BILAGA I

BILAGA I

RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV

COREP-MALLAR

Mallnr

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

Förkortning

 

 

KAPITALKRAV

CA

1

C 01.00

KAPITALBAS

CA1

2

C 02.00

KAPITALBASKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALRELATIONER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD

CA5.2

 

 

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ

GS

6.1

C 06.01

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - TOTAL

GS total

6.2

C 06.02

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG

GS

 

 

KREDITRISK

CR

7

C 07.00

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR SA

 

 

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFISK UPPDELNING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetod för exponeringar)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (internmetod för exponeringar)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabell 9.3 – Uppdelning av sammanlagda kapitalbaskrav för kreditrisk i relevanta kreditexponeringar per land

CR GB 3

 

 

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING

CR SEC Details

 

 

OPERATIV RISK

OPR

16

C 16.00

OPERATIV RISK

OPR

17

C 17.00

OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET

OPR-Details

 

 

MARKNADSRISK

MKR

18

C 18.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKNADSRISK INTERNA MODELLER

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

CVA


C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

KAPITALBAS

 

015

1.1

PRIMÄRKAPITAL

 

020

1.1.1

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital

 

040

1.1.1.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

 

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas som kärnprimärkapital

 

060

1.1.1.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument

 

130

1.1.1.2

Ej utdelade vinstmedel

 

140

1.1.1.2.1

Ej utdelade vinstmedel föregående år

 

150

1.1.1.2.2

Godtagbar vinst eller förlust

 

160

1.1.1.2.2.1

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat

 

180

1.1.1.3

Ackumulerat annat totalresultat

 

200

1.1.1.4

Övriga reserver

 

210

1.1.1.5

Reserveringar för allmänna bankrisker

 

220

1.1.1.6

Övergångsjusteringar för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

 

230

1.1.1.7

Minoritetsintressen som betraktas i kärnprimärkapital

 

240

1.1.1.8

Övergångsjusteringar på grund av övriga minoritetsintressen

 

250

1.1.1.9

Justeringar av kärnprimärkapital på grund av filter för tillsyn

 

260

1.1.1.9.1

(-) Ökning av eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar

 

270

1.1.1.9.2

Säkrade kassaflöden i säkringsreserven

 

280

1.1.1.9.3

Kumulativa vinster och förluster till följd av förändringar i egen kreditrisk för skulder som bokförts till verkligt värde

 

285

1.1.1.9.4

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

 

290

1.1.1.9.5

(-) Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill som redovisas som immateriella tillgångar

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentliga innehav

 

330

1.1.1.10.3

Uppskjutna skattskulder hänförliga till goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Övriga immateriella tillgångar

 

350

1.1.1.11.1

(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder

 

360

1.1.1.11.2

Uppskjutna skattskulder avseende övriga immateriella tillgångar

 

370

1.1.1.12

(-) Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader netto efter tillhörande skatteskulder

 

380

1.1.1.13

(-) Underskott i kreditriskjusteringar för förväntade förluster (internmetod)

 

390

1.1.1.14

(-) Förmånsbestämda pensionsplaner

 

400

1.1.1.14.1

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

 

410

1.1.1.14.2

Uppskjutna skatteskulder avseende förmånsbestämda pensionsplaner

 

420

1.1.1.14.3

Förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja

 

430

1.1.1.15

(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

 

440

1.1.1.16

(-) Överskott i avdrag från primärkapitalposter i förhållande till primärkapital

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Kvalificerande innehav i positioner i värdepapperisering som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en korg för vilken ett institut inte kan avgöra riskvikten med en internmetod och som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller som alternativt kan ges riskvikten 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

490

1.1.1.23

(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

500

1.1.1.24

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

510

1.1.1.25

(-) Belopp som överkrider tröskelnivån på 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital

 

524

1.1.1.27

(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

 

529

1.1.1.28

Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt

 

530

1.1.2

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

 

540

1.1.2.1

Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapital

 

550

1.1.2.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

 

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas som kärnprimärkapital

 

570

1.1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Egna primärkapitalinstrument

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av primärkapitalinstrument

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av primärkapitalinstrument

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av primärkapitalinstrument

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitalinstrument

 

660

1.1.2.2

Övergångsjusteringar för primärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

 

670

1.1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapital

 

680

1.1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapital

 

690

1.1.2.5

(-) Ömsesidigt korsägande av primärkapital

 

700

1.1.2.6

(-) Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

710

1.1.2.7

(-) Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

720

1.1.2.8

(-) Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital

 

730

1.1.2.9

Övriga övergångsjusteringar av primärkapital

 

740

1.1.2.10

Överskott i avdrag från primärkapitalposter i förhållande till primärkapital (avdrag i kärnprimärkapitalet)

 

744

1.1.2.11

(-) Övriga avdrag från primärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

 

748

1.1.2.12

Delar i eller avdrag från primärkapital – övrigt

 

750

1.2

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital

 

770

1.2.1.1

Fullt betalada kapitalinstrument och efterställda lån

 

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Icke godtagbara kapitalinstrument och efterställda lån

 

790

1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

800

1.2.1.4

(-) Egna supplementärkapitalinstrument

 

810

1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument

 

880

1.2.2

Övergångsjusteringar för supplementärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler

 

890

1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital

 

900

1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital

 

910

1.2.5

Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)

 

920

1.2.6

Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)

 

930

1.2.7

(-) Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

 

940

1.2.8

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

950

1.2.9

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

960

1.2.10

Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital

 

970

1.2.11

Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till primärkapital (avdrag i primärkapitalet)

 

974

1.2.12

(-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

 

978

1.2.13

Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt

 


C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)

Rad

Post

Beteckning

Belopp

010

1

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

 

020

1*

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i kapitaltäckningsförordningen

 

030

1**

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i kapitaltäckningsförordningen

 

040

1.1

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION

 

050

1.1.1

Schablonmetod (SA)

 

060

1.1.1.1

Exponeringsklasser utom positioner i värdepapperisering

 

070

1.1.1.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter

 

090

1.1.1.1.03

Enheter inom den offentliga sektorn

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterala utvecklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationella organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institut

 

130

1.1.1.1.07

Företag

 

140

1.1.1.1.08

Hushåll

 

150

1.1.1.1.09

Säkrade genom panträtt i fast egendom

 

160

1.1.1.1.10

Fallerande exponeringar

 

170

1.1.1.1.11

Poster förknippade med särskilt hög risk

 

180

1.1.1.1.12

Säkerställda obligationer

 

190

1.1.1.1.13

Fordringar på institut och företag med kortfristig kreditvärdering

 

200

1.1.1.1.14

Företag för kollektiva investeringar (fond)

 

210

1.1.1.1.15

Aktier

 

211

1.1.1.1.16

Övriga poster

 

220

1.1.1.2

Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)

 

230

1.1.1.2*

Varav återvärdepapperisering

 

240

1.1.2

Internmetoden

 

250

1.1.2.1

Internmetodbaserade strategier när varken egna skattningar av LGD eller konverteringsfaktorer används

 

260

1.1.2.1.01

Nationella regeringar och centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institut

 

280

1.1.2.1.03

Företag – små och medelstora företag

 

290

1.1.2.1.04

Företag – specialutlåning

 

300

1.1.2.1.05

Företag – andra

 

310

1.1.2.2

Internmetodbaserade strategier när egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer används

 

320

1.1.2.2.01

Nationella regeringar och centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institut

 

340

1.1.2.2.03

Företag – små och medelstora företag

 

350

1.1.2.2.04

Företag – specialutlåning

 

360

1.1.2.2.05

Företag – andra

 

370

1.1.2.2.06

Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)

 

380

1.1.2.2.07

Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)

 

390

1.1.2.2.08

Hushåll – kvalificerade rullande

 

400

1.1.2.2.09

Hushåll – övriga små och medelstora företag

 

410

1.1.2.2.10

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

 

420

1.1.2.3

Aktier (internmetod)

 

430

1.1.2.4

Positioner i värdepapperisering (internmetod)

 

440

1.1.2.4*

Varav återvärdepapperisering

 

450

1.1.2.5

Övriga motpartslösa tillgångar

 

460

1.1.3

Riskexponeringsbelopp för bidrag till den centrala motpartfondens obeståndsfond

 

490

1.2

TOTALT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISKEXPONERINGSBELOPP

 

500

1.2.1

Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret

 

510

1.2.2

Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret

 

520

1.3

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

 

530

1.3.1

Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)

 

540

1.3.1.1

Omsatta räntebärande instrument

 

550

1.3.1.2

Aktier

 

560

1.3.1.3

Utländsk valuta

 

570

1.3.1.4

Råvaror

 

580

1.3.2

Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt interna metoder (IM)

 

590

1.4

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)

 

600

1.4.1

Operativ risk, basmetod

 

610

1.4.2

Operativ risk, schablonmetod/alternativ schablonmetod

 

620

1.4.3

Operativ risk, avancerad mätmetod

 

630

1.5

YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA KOSTNADER

 

640

1.6

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

 

650

1.6.1

Avancerad metod

 

660

1.6.2

Schablonmetoden

 

670

1.6.3

Baserad på OEM

 

680

1.7

TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET

 

690

1.8

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

 

710

1.8.2

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458

 

720

1.8.2*

Varav kapitalkrav för stora exponeringar

 

730

1.8.2**

Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter

 

740

1.8.2***

Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn

 

750

1.8.3

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459

 

760

1.8.4

Varav: Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen

 


C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

Kärnprimärkapitalrelation

 

020

2

Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital

 

030

3

Primärkapitalrelation

 

040

4

Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital

 

050

5

Summa kapitalrelationer

 

060

6

Överskott(+)/underskott(-) i sammanlagt kapital

 

Memorandumposter: Kapitalrelationer på grund av justeringar enligt pelare II

070

7

Kärnprimärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II

 

080

8

Kärnprimärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

 

090

9

Primärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II

 

100

10

Primärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

 

110

11

Summa kapitalrelationer inklusive justeringar enligt pelare II

 

120

12

Summa kapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II

 


C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Rad

ID

Post

Kolumn

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

010

010

1

Summa uppskjutna skattefordringar

 

020

1.1

Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

 

030

1.2

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

040

1.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

050

2

Summa uppskjutna skatteskulder

 

060

2.1

Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

 

070

2.2

Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

 

080

2.2.1

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

090

2.2.2

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

Kreditriskjusteringar och förväntade förluster

100

3

Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)

 

110

3.1

Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet

 

120

3.1.1

Allmänna kreditriskjusteringar

 

130

3.1.2

Specifika kreditriskjusteringar

 

131

3.1.3

Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen

 

140

3.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

145

4

Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar

 

150

4.1

Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt

 

155

4.2

Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

160

5

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

170

6

Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

180

7

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital

190

8

Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

200

9

Tröskelvärde på 10 % av kärnprimärkapitalet enligt artikel 45 i kapitaltäckningsförordningen

 

210

10

Tröskelvärde på 15 % av kärnprimärkapitalet enligt artikel 45 i kapitaltäckningsförordningen

 

220

11

Godtagbart för kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn och stora exponeringar

 

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

230

12

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

240

12.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

250

12.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

260

12.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

270

12.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

280

12.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

290

12.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

291

12.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

292

12.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

293

12.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

300

13

Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

310

13.1

Direkta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

320

13.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

330

13.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

340

13.2

Indirekta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

350

13.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

360

13.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

361

13.3

Syntetiska innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

362

13.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

363

13.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

370

14

Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

380

14.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

390

14.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

400

14.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

410

14.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

420

14.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

430

14.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

431

14.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

432

14.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

433

14.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

440

15

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

450

15.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

460

15.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

470

15.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

480

15.2

Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

490

15.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

500

15.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

501

15.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

502

15.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

503

15.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

510

16

Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

520

16.1

Direkta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

530

16.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

540

16.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

550

16.2

Indirekta innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

560

16.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

570

16.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

571

16.3

Syntetiska innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

572

16.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

573

16.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

580

17

Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

590

17.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

600

17.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

610

17.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

620

17.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

630

17.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

640

17.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

641

17.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

642

17.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

643

17.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Totala riskexponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:

650

18

Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital

 

660

19

Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets primärkapital

 

670

20

Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital

 

Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen

680

21

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

690

22

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

700

23

Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

710

24

Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

720

25

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

730

26

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

Kapitalbuffertar

740

27

Kombinerade buffertkrav

 

750

 

Kapitalkonserveringsbuffert

 

760

 

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

 

780

 

Systemriskbuffert

 

790

 

Buffert för systemviktigt institut

 

800

 

Buffert för globalt systemviktigt institut

 

810

 

Buffert för andra systemviktiga institut

 

Krav enligt pelare II

820

28

Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II

 

Ytterligare information för värdepappersföretag

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalbas baserad på fasta omkostnader

 

Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar

850

31

Icke-inhemska ursprungliga åtaganden

 

 

32

Summa ursprungliga åtaganden

 

Basel I-golvet

870

 

Justeringar av total kapitalbas

 

880

 

Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet

 

890

 

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet

 

900

 

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet - SA-alternativet

 


C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)

 

Justeringar i kärnprimärkapital

Justeringar i primärkapital

Justeringar i supplementärkapital

Justeringar inkluderade i riskjusterade tillgångar

Memorandumposter

Tillämplig procentandel

Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SUMMA JUSTERINGAR

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS

länk till {CA1;r220}

länk till {CA1;r660}

länkt till {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrument som var kvalificerade som kapitalbas enligt 2006/48/EG

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrument som har utfärdats av institut som är etablerade i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrument som inte är statligt stöd

länk till {CA5.2;r010;c060}

länk till {CA5.2;r020;c060}

länk till {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE

länk till {CA1;r240}

länk till {CA1;r680}

länk till {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande övrigt primärkapital under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

100

1.3

Andra övergångsjusteringar

länk till {CA1;r520}

länk till {CA1;r730}

länk till {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Orealiserade vinster och förluster

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Orealiserade vinster

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Orealiserade förluster

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar "som kan säljas" i den av EU godkända IAS 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Avdrag

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Förluster för innevarande räkenskapsår

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immateriella tillgångar

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster (internmetod)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Förmånsbestämda pensionsplaner

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Egna instrument

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Egna kärnprimärkapitalinstrument

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Egna primärkapitalinstrument

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Egna supplementärkapitalinstrument

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Ömsesidigt korsägande

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Ömsesidigt korsägande av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Ytterligare filter och avdrag

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)

CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd

Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs

Bas för beräkning av gränsen

Tillämplig procentandel

Gräns

(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas

Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG

 

 

 

 

 

länk till {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras

 

 

 

 

 

länk till {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 49 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 

090

3

Poster som kvalificeras enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras

 

 

 

 

 

länk till {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Summa poster utan incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 


C 06.01 - SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - SUMMA (TOTAL GRUPPSOLVENS)

 

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

 

KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL

KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

INSTITUTSSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄRKAPITALET

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)

ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN

INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

NAMN

KOD

Identifieringskod för juridiska personer

INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/NEJ)

UPPGIFTERNAS OMFATTNING: SOLO FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), SOLO DELVIS KONSOLIDERADE (SP)

LANDKOD

ANDEL AV INNEHAV (%)

SUMMA EXPONERINGS-BELOPP

 

KAPITALBAS

 

SUMMA EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGS-RISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISK-EXPONERINGS-BELOPP

 

SUMMA PRIMÄRKAPITAL

 

SUPPLEMENTÄR-KAPITAL

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISKER, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISK-EXPONERINGS-BELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄR-KAPITALET

MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄR-KAPITAL

VARAV: ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITAL-KONSERVERINGS-BUFFERT

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISK-BUFFERT

BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

 

KÄRN-PRIMÄRKAPITAL

 

ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

 

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄR-KAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄR-KAPITALET

VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS

VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION

VARAV: MINORITETS-INTRESSEN

VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER, ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION OCH ÖVRIGA RESERVER

VARAV: KVALIFICERANDE ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL

VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄR-KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR SA)

Exponeringsklass (schablonmetod)

 

 

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DET URSPRUNGLIGA ÅTAGANDET

ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITIUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE NETTO EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONS-EFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER

FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGS-VÄRDE (E*)

UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE ÅTAGANDET I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR

EXPONERINGS-VÄRDE

 

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

 

OBETALT KREDITRISKSKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

VOLATILITETS-JUSTERING AV ÅTAGANDET

(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT

VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRLEDS UR STATEN

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

 

VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

020

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Varav: Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Varav: Exponeringar enligt permanent delvis användning av schablonmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

070

Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Varav: clearade genom en central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Varav: clearade genom en central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Från avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Övriga riskvikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Fallerande exponeringar med en riskvikt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Fallerande exponeringar med en riskvikt på 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)

Exponeringsklass (internmetod)

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer

 

INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITIUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONS-EFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

 

EXPONE-RINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDIT-DERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDIT-DERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

ÖVRIGT FÖRBETALT KREDIT-RISKSKYDD

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

020

Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Från avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:

090

RISKVIKT: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Varav i kategori 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVAD FORDRINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

RISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)

INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITIUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

 

EXPONERINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGS-VÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGS-VÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGS-VÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISK-SKYDD

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDIT-DERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDIT-DERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:

ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (SCHABLONMETOD) (CR GB 1)

Land:

 

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

Fallerande exponeringar

Observerade nya fallissemang för perioden

Allmänna kreditriskjusteringar

Specifika kreditriskjusteringar

Varav: avskrivning

Kreditriskjusteringar/avskrivningar för observerade nya fallissemang

EXPONERINGS-VÄRDE

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Nationella regeringar eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Enheter inom den offentliga sektorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterala utvecklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationella organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Hushåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Säkrade genom panträtt i fast egendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Fallerande exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Poster förknippade med särskilt hög risk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Säkerställda obligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Fordringar på institut och företag med kortfristig kreditvärdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Företag för kollektiva investeringar (fond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieexponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Övriga exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (INTERNMETOD) (CR GB 2)

Land:

 

URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER

Varav: fallerade

Observerade nya fallissemang för perioden

Allmänna kreditriskjusteringar

Specifika kreditriskjusteringar

Varav: avskrivning

Kreditriskjusteringar/avskrivningar för observerade nya fallissemang

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):

EXPONERINGS-VÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

Varav: fallerade

EXPONERINGS-VÄRDE

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Varav: fallerade

RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Nationella regeringar eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institut