EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0171

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/171 av den 4 februari 2015 om vissa aspekter av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag Text av betydelse för EES

OJ L 29, 5.2.2015, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/171/oj

5.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/171

av den 4 februari 2015

om vissa aspekter av förfarandet för tillståndsgivning för järnvägsföretag

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (1), särskilt artikel 17.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens rekommendation av den 7 april 2004 om ett gemensamt europeiskt format för tillstånd som utfärdas i enlighet med rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag (2) rekommenderades användning av standardformat för tillstånd som utfärdas av nationella tillståndsmyndigheter.

(2)

Enligt artikel 23 i direktiv 2012/34/EU är tillstånd som utfärdats av nationella tillståndsmyndigheter giltiga inom unionens hela territorium. Nationella tillståndsmyndigheter bör informera Europeiska järnvägsbyrån om tillstånd som har utfärdats, tillfälligt dragits in, återkallats eller ändrats, och järnvägsbyrån ska underrätta övriga medlemsstater om detta. Ett gemensamt format för tillstånd skulle underlätta arbetet för de nationella tillståndsmyndigheterna och Europeiska järnvägsbyrån och göra det lättare att få tillgång till information om tillstånd för alla berörda parter, särskilt tillståndsmyndigheterna i andra medlemsstater och infrastrukturförvaltare.

(3)

Alla nödvändiga uppgifter som bekräftar att ett visst järnvägsföretag regelbundet får tillstånd för en viss typ av järnvägstransporttjänster kan rymmas i ett standardiserat dokument. Standardformatet för tillståndet skulle underlätta offentliggörande av all relevant information om tillstånd på Europeiska järnvägsbyråns webbplats. Standardformatet kan ändras i framtiden beroende på erfarenheter av användningen och av hur behoven för ytterligare information om tillstånd utvecklas.

(4)

På vilka villkor kraven i artikel 22 i direktiv 2012/34/EU avseende täckande av civilrättsligt ansvar kan uppfyllas kan variera mellan medlemsstaterna beroende på nationell lagstiftning. Bevis för att järnvägsföretaget uppfyller de nationella kraven bör fastställas genom en bilaga till tillståndet. Standardformatet för den bilagan bör användas för detta ändamål. Om järnvägsföretaget önskar bedriva sin verksamhet i två eller flera medlemsstater, bör täckande av civilrättsligt ansvar för var och en av dessa medlemsstater nämnas i en ny bilaga, som bör lämnas in av tillståndsmyndigheten i den ytterligare medlemsstat järnvägsföretaget önskar bedriva verksamhet i.

(5)

Tillståndsmyndigheterna kan minska sina administrativa kostnader, tillståndsavgifterna och tidsfristen för att fatta beslut om en ansökan om tillstånd om de snabbt kan utbyta nödvändiga uppgifter med andra myndigheter och andra offentliga eller privata enheter.

(6)

På grund av låg aktivitet på marknaden, fattas inga tillståndsbeslut i vissa medlemsstater under ett eller flera år i följd. Samtidigt kan höga avgifter vara ett hinder för marknadsinträde för järnvägsföretag.

(7)

Järnvägsföretag som ansöker om ett nytt tillstånd bör inte få sämre tillståndsvillkor än de järnvägsföretag som redan bedriver verksamhet på marknaden.

(8)

Onödiga administrativa bördor för myndigheter och företag bör minskas genom att man strikt begränsar kraven till de villkor som anges i direktiv 2012/34/EU.

(9)

Tillståndsmyndigheterna har ingen skyldighet att kräva tillståndsavgift från ett järnvägsföretag. Medlemsstaterna får dock besluta att införa en sådan avgift för tillståndsmyndighetens prövning av en ansökan. I sådana fall bör tillståndsavgiften vara icke-diskriminerande, tas ut på alla företag som ansöker om tillstånd och grundas på tillståndsmyndighetens faktiska arbetsinsats. Om tillståndsavgiften överstiger 5 000 euro bör tillståndsmyndigheten på betalningsanvisningen för avgiften ange antalet personarbetstimmar som använts och utgifterna.

(10)

I ett försök att skapa lika villkor mellan järnvägsföretag upphävdes genom direktiv 2012/34/EU vissa arrangemang som inte är förenliga med ökade marknadsvillkor, som innebar att järnvägsföretagen måste vara försäkrade eller ha lämpliga garantier som ställts på marknadsmässiga villkor. Tillståndsmyndigheterna bör uppmanas att kontrollera tillämpningen av de ändrade villkoren i samarbete med andra myndigheter i medlemsstaterna.

(11)

Beviljande av tillstånd till ett järnvägsföretag bör inte villkoras av att företaget ska inneha det säkerhetsintyg som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (3).

(12)

Nya järnvägsföretag är viktiga för konkurrensen, men det kan vara praktiskt svårt för dem att få fram resultat för sin ekonomiska förmåga som gör det möjligt för dem att fastställa realistiska antaganden för kommande tolvmånadersperioder enligt artikel 20.1 och 20.2 i direktiv 2012/34/EU. Samtidigt som EU:s lagstiftare har skapat möjligheten till förenklade bevis för vissa mindre lufttrafikföretag enligt artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (4), kan det i förfarandet för att erhålla tillstånd beaktas dessa praktiska svårigheter genom att man förenklar förfarandet för att visa ekonomisk förmåga för järnvägsföretag som ansöker om tillstånd.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 62.1 i direktiv 2012/34/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning anges detaljerna för användningen av ett gemensam format för tillstånd. Dessutom föreskrivs vissa aspekter av förfarandet för utfärdande av tillstånd.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning avses med ”tillstånd” det ifyllda och undertecknade gemensamma formatet som anges i bilaga I och II till denna förordning och som ska överlämnas till Europeiska järnvägsbyrån.

Artikel 3

Användning av gemensamt format för tillståndet

1.   Tillstånd som utfärdats i enlighet med kapitel III i direktiv 2012/34/EU ska utformas enligt standardformatet i bilaga I och II till denna förordning.

Om ett nytt tillstånd utfärdas, ska tillståndsmyndigheten tilldela EG-tillståndsanmälningsnumret i enlighet med det harmoniserade numreringssystemet, det så kallade Europeiska identifikationsnumret (EIN), såsom det anges i tillägg 2 till kommissionens beslut 2007/756/EG (5).

Varje gång ett tillstånd beviljas, ändras på ett sätt som är av betydelse för tillståndet, tillfälligt dras in, återkallas eller ersätts med ett tillfälligt tillstånd, ska tillståndsmyndigheten fastställa ett tillstånd på grundval av detta format.

2.   Tillståndsmyndigheterna ska underrätta Europeiska järnvägsbyrån i enlighet med artikel 24.8 i direktiv 2012/34/EU och lämna in en kopia av tillståndet i enlighet med meddelandeprotokollet som överenskommits dem emellan.

3.   Informationen om den ekonomiska täckning av civilrättsligt ansvar som avses i artikel 22 i direktiv 2012/34/EU ska anges i bilagan till tillståndet, med användning av det standardformat som fastställs i bilaga II till denna förordning. Den myndighet som utfärdat tillståndet ska bifoga en bilaga till tillståndet. Denna bilaga ska ges nummer 1.

4.   Genom uppgifterna i bilagorna om ansvar i enlighet med bilaga II till den här förordningen kan tillståndsmyndigheten i en viss medlemsstat eller en infrastrukturförvaltare kontrollera om täckningen av skadeståndsansvar som vidtagits av järnvägsföretaget och som godkänts av andra tillståndsmyndigheter är tillräcklig i den medlemsstaten. Om tillståndsmyndigheten anser att täckningen är otillräcklig kan den begära att järnvägsföretaget sörjer för kompletterande täckning. Järnvägsföretaget ska tillhandahålla tillståndsmyndigheten de begärda uppgifterna om företagets täckning.

5.   När tillståndsmyndigheten är nöjd med täckningen ska den underrätta Europeiska järnvägsbyrån genom att uppdatera en befintlig bilaga som meddelats av en tillståndsmyndighet i samma medlemsstat eller genom att lägga till en ytterligare bilaga till tillståndet genom att använda standardformatet i bilaga II samt fastställa nästa nummer (2, 3, 4 osv.) till den bilagan.

6.   I varje bilaga om ansvar ska täckningens belopp, omfattning, till exempel geografisk räckvidd eller typ av tjänster anges, samt när täckningen börjar gälla och, om det är tillämpligt, när täckningen upphör att gälla. Tillståndets anmälningsnummer ska anges i varje bilaga så att det skapas en tydlig koppling till det godkända järnvägsföretaget. Tillståndsmyndigheten ska fastställa en uppdaterad bilaga när den informeras om en förändring av täckningen för det civilrättsliga ansvaret och överlämna bilagan till Europeiska järnvägsbyrån.

Artikel 4

Tillståndsavgifter

Medlemsstaterna får begära en tillståndsavgift för prövning av varje ansökan. Tillståndsavgifter ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.

Artikel 5

Vissa aspekter på krav på täckning för civilrättsligt ansvar och adekvata garantier

1.   Tillståndsmyndigheten ska offentliggöra miniminivåerna för täckningen, även i de fall täckningens summa fastställs i nationell lagstiftning.

2.   Tillståndsmyndigheten får inte kräva att täckning ska börja gälla innan ett järnvägsföretag inleder sin verksamhet.

3.   Senast den 25 augusti 2015 ska den tillståndsmyndighet som utfärdat tillståndet kräva att alla järnvägsföretag med tillstånd ska lämna bevis för nivån på deras täckning för ansvarsskyldighet och vad den omfattar i händelse av olyckor, såvida de inte har ingått ett avtal med ett försäkringsbolag, eller om en myndighet redan förfogar över dessa uppgifter. Myndigheten kan också begära sådana bevis från järnvägsföretagen om den betvivlar att företagens täckning motsvarar kraven i artikel 22 i direktiv 2012/34/EU.

4.   Om företaget inte visar att det är tillräckligt försäkrat, men att det har lämpliga garantier för täckning, ska tillståndsmyndigheten, i förekommande fall efter samråd med regleringsorganet, undersöka om de villkor på vilka företaget har erhållit sådana garantier motsvarar marknadsvillkor som andra företag med samma finansiella ställning och riskexponering skulle fått.

5.   Om tillståndsmyndigheten tillfälligt drar in tillståndet i enlighet med artikel 24.1 i direktiv 2012/34/EU, eller beviljar ett tillfälligt tillstånd i enlighet med artikel 24.3 i det direktivet, ska den underrätta övriga behöriga myndigheter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 (6), som den vet att järnvägsföretaget har kontrakterat tjänster med. Om tillståndsmyndigheten betvivlar att garantierna för att täcka ansvarsskyldigheten överensstämmer med unionens regler för statligt stöd, får den vidarebefordra nödvändig information till de myndigheter som kontrollerar dessa regler.

Artikel 6

Säkerhetsintyg

1.   Beviljande av ett tillstånd får inte vara villkorat av att företaget innehar ett säkerhetsintyg som avses i artikel 10 i direktiv 2004/49/EG.

2.   Om ett företag innehar ett säkerhetsintyg, ska tillståndsmyndigheten inte kontrollera kraven för säkerhetsintyg, när tillstånd beviljas.

Artikel 7

Vissa aspekter på förfarandet för tillståndsbeviljande

1.   Inom en månad efter mottagandet av ansökan, ska tillståndsmyndigheten informera företaget om att underlaget är fullständigt eller be om kompletterande uppgifter. Denna tidsfrist kan under exceptionella omständigheter förlängas med två veckor och företaget ska då informeras om detta. Efter det att kompletterande uppgifter har mottagits, ska tillståndsmyndigheten inom högst en månad meddela företaget om underlaget är fullständigt.

2.   Tillståndsmyndigheten får endast begära handlingar som avses i kapitel III i direktiv 2012/34/EU eller som krävs enligt nationell lagstiftning. Tillståndsmyndigheten ska offentliggöra en förteckning över alla handlingar samt deras innehåll och ska inte begära några ytterligare handlingar från företag. Om förteckningen uppdateras och offentliggörs, kan företag fortfarande åberopa den tidigare förteckningen när det gäller ansökningar som lämnats in före uppdateringen.

3.   I fråga om företag med årliga intäkter på mindre än 5 miljoner euro från järnvägstransporter, får tillståndsmyndigheten anse att kravet på dess förmåga att uppfylla faktiska och eventuella skyldigheter för en period på 12 månader från och med starten av verksamheten i enlighet med artikel 20.1 i direktiv 2012/34/EU är uppfyllt, om företaget kan visa att det har ett nettokapital på minst 100 000 euro eller ett belopp som överenskommits med regleringsorganet. Tillståndsmyndigheten ska offentliggöra detta belopp.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 16 juni 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  EUT L 113, 20.4.2004, s. 37.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar (EUT L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).

(5)  Kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (EUT L 305, 23.11.2007, s. 30).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).


BILAGA I

Standardformulär för tillstånd

Image

Image


BILAGA II

Standardformulär för ansvarsskyldighetsbilaga till tillstånd för järnvägsföretag

Image

Image


Top