Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0131

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer Text av betydelse för EES

OJ L 23, 29.1.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/131/oj

29.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 23/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/131

av den 23 januari 2015

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.2, 33.3 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Republiken Korea har inkommit med en begäran till kommissionen i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 om att införas i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 för vissa bearbetade jordbruksprodukter. Republiken Korea har lämnat den information som krävs enligt artiklarna 7 och 8 i samma förordning. Granskningen av denna information, de därpå följande diskussionerna med Republiken Koreas myndigheter och granskningen på plats av de produktionsbestämmelser och kontrollåtgärder som tillämpas i Republiken Korea har visat att landets bestämmelser för produktion och kontroll av ekologisk produktion av bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål är likvärdiga med bestämmelserna i förordning (EG) nr 834/2007. Därför bör Republiken Korea införas i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 för bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (produkter i kategori D).

(3)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollorgan och kontrollmyndigheter i tredjeländer som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet. Till följd av att Republiken Korea införs i bilaga III till förordningen bör de relevanta kontrollorgan och kontrollmyndigheter som hittills erkänts för import av produkter i kategori D från Republiken Korea strykas från bilaga IV.

(4)

Bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Införandet av Republiken Korea i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 bör gälla från och med den 1 februari 2015. För att aktörerna ska ha möjlighet att anpassa sig till ändringarna av bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1235/2008 bör dock ändringen av den sistnämnda bilagan börja gälla först efter en rimlig tidsperiod.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.1 ska tillämpas från och med den 1 februari 2015.

Artikel 1.2 ska tillämpas från och med den 1 maj 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).


BILAGA I

Följande ska införas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008:

”REPUBLIKEN KOREA

1.    Produktkategorier :

Produktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga IV

Begränsningar

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

2.    Ursprung : Ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategori D som har odlats i Republiken Korea eller som har importerats till Republiken Korea

från unionen, eller

från ett tredjeland för vilket Republiken Korea har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i Republiken Koreas lagstiftning.

3.    Produktionsbestämmelser : Lagen om främjande av miljövänligt jordbruk och fiske och förvaltning och stöd avseende ekologiska livsmedel (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).

4.    Behörig myndighet : Ministeriet för jordbruk, livsmedel och landsbygdsfrågor.

5.    Kontrollorgan :

Kodnummer

Namn

Webbadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Organ och myndigheter som utfärdar intyg : samma som i punkt 5.

7.    Landet ska finnas med i förteckningen till och med den : 31 januari 2018.”


BILAGA II

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende ”Australian Certified Organic” ska i punkt 3 raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-107” strykas.

2.

I texten avseende ”BCS Öko-Garantie GmbH”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-141”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

3.

I texten avseende ”Bioagricert S.r.l.”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-132”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

4.

I texten avseende ”Bio.inspecta AG”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-161”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

5.

I texten avseende ”Control Union Certifications”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-149”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

6.

Texten avseende ”Doalnara Certified Organic Korea, LLC” ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-129”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

b)

I punkt 4 ska ”vin” strykas.

7)

I texten avseende ”Ecocert SA” i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-154”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.

8)

I texten avseende ”Organic Certifiers”, i punkt 3, raden som rör tredjeland ”Sydkorea” och kodnummer ”KR-BIO-106”, ska krysset i kolumn D strykas; ”Sydkorea” ska ersättas med ”Republiken Korea”.


Top