EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

Kommissionens förordning (EU) 2015/56 av den 15 januari 2015 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 vad gäller handeln med arter av vilda djur och växter

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; upphävd och ersatt av 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 10/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/56

av den 15 januari 2015

om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 vad gäller handeln med arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.2, 19.3 och 19.4, och

av följande skäl:

(1)

För att genomföra vissa resolutioner som antogs vid det sextonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (3–14 mars 2013), nedan kallad konventionen, bör vissa bestämmelser ändras och ytterligare bestämmelser läggas till i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (2).

(2)

I synnerhet bör, i enlighet med Cites resolution Conf. 16.8, särskilda bestämmelser läggas till i syfte att underlätta icke-kommersiella gränsöverskridande transporter av musikinstrument.

(3)

Erfarenheterna från tillämpningen av förordning (EG) nr 865/2006, tillsammans med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 (3), har visat att vissa av dess bestämmelser bör ändras för att säkerställa att förordningen tillämpas på ett harmoniserat och effektivt sätt inom unionen. Detta gäller särskilt i fråga om den första införseln till unionen av jakttroféer av exemplar av vissa arter eller populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och för vilka det finns farhågor för hållbarheten i handeln med jakttroféer eller för vilka det finns tecken på omfattande olaglig handel. I sådana fall krävs striktare kontroll av import till unionen och undantaget i artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 för personliga tillhörigheter och hushållsföremål bör därför inte tillämpas. Erfarenheter från tillämpningen av förordning (EG) nr 865/2006 har också visat att det var nödvändigt att klargöra att importtillstånd inte bör utfärdas av medlemstater i fall där dessa, trots en begäran om detta, inte erhåller tillfredsställande uppgifter från det exporterande eller återexporterande landet vad gäller lagligheten hos de exemplar som ska importeras till EU.

(4)

Vid det sextonde mötet i partskonferensen för konventionen uppdaterades standardverken för nomenklatur. Dessa används för att ange vetenskapliga namn på arter i tillstånd och intyg. Ändringarna bör återspeglas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

(5)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom denna förordning bör användas tillsammans med förordning (EU) nr 792/2012 är det viktigt att båda förordningarna börjar tillämpas samma dag.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1)    förvärvsdag : den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt eller, om denna dag inte är känd, den tidigaste dag då exemplaret bevisligen innehades av en person.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6)    mobil utställning : provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte.”

2.

I artikel 4.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Ansökningar om importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling, intyg för musikinstrument och intyg för mobil utställning samt importanmälningar, fortsättningsblad och etiketter får dock fyllas i med läslig handskrift, med bläck och stora tryckbokstäver.”

3.

I artikel 7 ska följande punkt införas som punkt 6:

”6.   Exporttillstånd och återexportintyg utfärdade av tredjeländer ska godtas endast om den behöriga myndigheten i det berörda tredjelandet tillhandahåller, när den anmodas att göra detta, tillfredsställande uppgifter som visar att exemplaren har förvärvats i enlighet med lagstiftningen om skyddet av den berörda arten.”

4.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Varupartier av exemplar

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 31, 38, 44b, 44i och 44p ska separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller återexportintyg utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.”

5.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Giltighet för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och intyg för musikinstrument”

.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Giltighetstiden för intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument som utfärdats i enlighet med artiklarna 30, 37 respektive 44h får inte överstiga tre år.”

c)

Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”5.   Intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument ska upphöra att gälla om exemplaret säljs, förloras, förstörs eller blir stulet, om äganderätten till exemplaret överförs på annat sätt eller, i fråga om levande djur, om det har dött, rymt eller släppts fritt.

6.   Innehavaren av importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling eller intyg för musinstrument som har löpt ut, inte utnyttjas eller inte längre är giltigt, ska omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.”

6.

Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts eller stulits.”

b)

Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c)

När exemplar som avses i dessa handlingar har försvunnit, förstörts eller stulits.”

7.

I artikel 14 ska andra stycket ersättas med följande:

”Intyg om ursprung för exemplar av arter som förtecknas i bilaga C till förordning (EG) nr 338/97 får dock användas för införsel av exemplar till unionen i upp till tolv månader från utfärdandedatumet, och intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument får användas för införsel av exemplar till unionen och för ansökan om respektive intyg enligt artiklarna 30, 37 och 44 i den här förordningen i upp till tre år från utfärdandedatumet.”

8.

Följande kapitel ska införas efter artikel 44g som kapitel VIIIb:

”KAPITEL VIIIB

INTYG FÖR MUSIKINSTRUMENT

Artikel 44h

Utfärdande

1.   Medlemsstaterna får utfärda intyg för musikinstrument för icke-kommersiella gränsöverskridande transporter av musikinstrument för ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling, om instrumenten uppfyller samtliga följande krav:

a)

De kommer från arter som förtecknas i bilagorna A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97 och är inte exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som förvärvats efter det att arterna togs upp i bilagorna till konventionen.

b)

Det exemplar som använts vid tillverkningen av musikinstrumentet har förvärvats lagligt.

c)

Musikinstrumentet är identifierat på lämpligt sätt.

2.   Ett fortsättningsblad ska bifogas intyget för användning i enlighet med artikel 44m.

Artikel 44i

Användning

Intyget får användas på något av följande sätt:

a)

Som ett importtillstånd i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97.

b)

Som ett exporttillstånd eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 44j

Utfärdande myndighet

1.   Den administrativa myndigheten i den stat där sökanden är permanent bosatt ska vara utfärdande myndighet för intyg för musikinstrument.

2.   Intyget för musikinstrument ska ha följande text i fält 23 eller i en tillämplig bilaga till intyget:

’Giltigt för flera gränsöverskridande transporter. Originalet ska behållas av innehavaren.

Det musikinstrument som omfattas av detta intyg, som medger flera gränsöverskridande transporter, är för icke-kommersiell användning för ändamål såsom, men inte begränsat till, personligt bruk, konsert, produktion (inspelning), utsändning, undervisning, uppvisning eller tävling. Det musikinstrument som omfattas av detta intyg får inte säljas eller byta besittning när det befinner sig utanför den stat där intyget utfärdades.

Detta intyg ska återlämnas till den administrativa myndigheten i den stat som har utfärdat intyget innan dess giltighetstid löper ut.

Detta intyg är giltigt endast om det åtföljs av ett fortsättningsblad som ska stämplas och undertecknas av en tulltjänsteman vid varje gränspassering.’

Artikel 44k

Krav avseende exemplaren

För exemplar som omfattas av intyg för musikinstrument ska följande krav vara uppfyllda:

a)

Musikinstrumentet ska vara registrerat av den utfärdande administrativa myndigheten.

b)

Musikinstrumentet ska senast intygets sista giltighetsdag återföras till den medlemsstat där det är registrerat.

c)

Exemplaret får inte säljas eller byta besittning när det befinner sig utanför den stat där sökanden är permanent bosatt utom på de villkor som anges i artikel 44n.

d)

Musikinstrumentet ska vara identifierat på lämpligt sätt.

Artikel 44l

Ansökan

1.   Den som ansöker om ett intyg för musikinstrument ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 44h och 44k och, när så är lämpligt, fylla i fälten 1, 4 och 7–23 på ansökningsblanketten och fälten 1, 4 och 7–22 på originalet och alla kopior av intyget.

Medlemsstater får föreskriva att endast ansökningsblanketten ska fyllas i, och ansökan kan i ett sådant fall avse mer än ett intyg.

2.   Den fullständigt ifyllda ansökningsblanketten ska lämnas till en administrativ myndighet i den medlemsstat där sökanden är permanent bosatt, och ska innehålla de uppgifter och åtföljas av de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den ska kunna bedöma om ett intyg ska utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan ska detta motiveras.

3.   Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 44m

Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret

När det gäller införsel till unionen, export eller återexport av ett exemplar som omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt artikel 44j, ska innehavaren av intyget för kontrolländamål överlämna originalet av intyget samt originalet och en kopia av fortsättningsbladet till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret ska efter att ha fyllt i fortsättningsbladet återlämna originalhandlingarna till innehavaren, påteckna kopian av fortsättningsbladet och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

Artikel 44n

Försäljning av berörda exemplar

Om innehavaren av ett intyg för musikinstrument utfärdat enligt artikel 44j i denna förordning önskar sälja exemplaret, ska innehavaren först överlämna intyget till den utfärdande administrativa myndigheten och, om exemplaret tillhör en art som förtecknas i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97, ansöka hos den behöriga myndigheten om ett intyg enligt artikel 8.3 i den förordningen.

Artikel 44o

Ersättning

Ett intyg för musikinstrument som har försvunnit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

 

’Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet’ eller ’Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx.’

Artikel 44p

Införsel av musikinstrument till unionen med intyg utfärdade av tredjeländer

För införsel av ett musikinstrument till unionen ska det inte krävas uppvisande av ett exportdokument eller ett importtillstånd, förutsatt att instrumentet omfattas av ett intyg för musikinstrument utfärdat av ett tredjeland på liknande villkor som de som anges i artiklarna 44h och 44j. För återexport av musikinstrumentet ska det inte krävas uppvisande av ett intyg om återexport.”

9.

Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”För tillämpningen av led a ska med kontrollerade förhållanden avses en icke-naturlig miljö som är kraftigt styrd av människan, vilket kan, men inte är begränsat till att, innefatta jordbearbetning, gödsling, ogräsbekämpning, bevattning eller plantskolebehandling, såsom plantering i kruka, i trädgårdssängar och väderskydd. För agarträproducerande taxa, som produceras genom frön, sticklingar, ympning, luftavläggning, delningar, kallusvävnad eller annan växtvävnad, sporer eller annat förökningsmaterial, ska med under kontrollerade förhållanden avses en trädplantering, inbegripet annan icke-naturlig miljö, som är styrd av människan i syfte att framställa växter eller växtdelar och växtprodukter.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3:

”3.   Träd från agarträproducerande taxa som odlats i odlingar såsom

a)

trädgårdar (privata och/eller gemensamma trädgårdar),

b)

statliga, privata eller gemensamma planteringar, antingen med en art eller med flera arter,

ska anses vara artificiellt förökade i enlighet med punkt 1.”

10.

Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a.   Genom undantag från punkt 3 ska den första införseln till unionen av jakttroféer av arter eller populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och bilaga XIII till den här förordningen omfattas av artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97.”

b)

I punkt 5 ska följande led läggas till som led g:

”g)

Exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.), högst 1 kg träflis, 24 ml olja och två uppsättningar pärlor (eller radband, eller två halsband, eller armband) per person.”

11.

Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”Bestämmelserna i föregående stycke gäller inte för återexport av noshörningshorn eller elfenben från elefant i personliga tillhörigheter eller hushållsföremål; för dessa exemplar ska uppvisande av ett återexportintyg för tullen vara obligatoriskt.”

b)

Punkterna 3a och 4 ska ersättas med följande:

”3a.   När en person som inte har sin permanenta bosättning i unionen återexporterar personliga tillhörigheter eller hushållsföremål förvärvade utanför den stat där personen är permanent bosatt, inbegripet personliga jakttroféer, som är exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 ska det krävas att återexportintyg visas upp för tullen. Samma krav gäller för återexport som personliga tillhörigheter eller hushållsföremål av noshörningshorn eller elfenben av elefant från exemplar av populationer som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97.

4.   Med avvikelse från punkterna 2 och 3 ska uppvisande av ett (åter)exportdokument inte krävas vid export eller återexport av de föremål som förtecknas i artikel 57.5 a–g.”

12.

Artikel 58a ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1.   För exemplar av arter förtecknade i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 som införs till unionen i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 338/97 får kommersiella aktiviteter godkännas av en administrativ myndighet i en medlemsstat endast på följande villkor:”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommersiella aktiviteter ska vara förbjudna för exemplar av arter förtecknade i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som införts till unionen i enlighet med artikel 7.3 förordning (EG) nr 338/97, och för exemplar av arter förtecknade i tillägg I till konventionen eller i bilaga C1 till förordning (EEG) nr 3626/82 som införts till unionen som personliga tillhörigheter eller hushållsföremål.”

13.

I artikel 66.6 ska följande stycke läggas till som andra stycke:

”Kaviar från olika arter av Acipenseriformes får inte blandas i en ursprunglig behållare, utom när det gäller pressad kaviar (dvs. kaviar bestående av obefruktade ägg (rom) från en eller flera störfisk- eller skedstörarter, som återstår efter bearbetning och beredning av kaviar av högre kvalitet).”

14.

Artikel 72.3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna får fortsätta att utfärda import- och exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning och intyg för personlig egendom enligt formulären i bilagorna I, III och IV, importanmälningar enligt formuläret i bilaga II och EU-intyg enligt formuläret i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 under ett år efter det att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 (4) har trätt i kraft.

15.

Bilagorna ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 januari 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EUT L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 (EUT L 242, 7.9.2012, s. 13).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 (EUT L 10, 16.1.2015, s. 19).”


BILAGA

Bilagorna till förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga VIII ska ersättas med följande:

”BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

FAUNA

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [för alla däggdjur – med undantag för att följande namn erkänns för vildformer av arter och har företräde framför namn för tamformer: Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion och med undantag för de arter som anges nedan]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [för Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [för Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [för Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ”tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and ”costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [för Sotalia fluviatilis och Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [för Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [för Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [för Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [för Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [för Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [för Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [för Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [for Physeter macrocephalus and Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [för Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333–3. [för Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [för Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [för Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [för Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [för Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe och Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [for order- and family-level names for birds]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [för alla fågelarter – utom nedanstående taxa och Lophura imperialis; exemplar av den sistnämnda bör betraktas som exemplar av L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (finns på Cites webbplats) [tillsammans med DICKINSON 2003 för alla fågelarter – utom nedanstående taxa]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [för Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [för Psittacula intermedia och Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [för Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [för Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [för Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [för Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [för Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ”Guarouba” or ”Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [för Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [för Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [för Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [för Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [för Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [för Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [för Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [för Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [för Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [för Calumma vatosoa och Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [för Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [för Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [för Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [för Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [för Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [för Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [för Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [för Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [för Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [för Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee. [för Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [för Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [för Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [för Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [för Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [för Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [för Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [för Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [för Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [utan dess appendix; för art- och familjenamn i ordningen Testudines – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [för Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [för Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [för Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [för Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [för Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [för Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [för Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [för Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [för Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. [för Phelsuma spp., dock bibehålls Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [för Morelia clastolepis, Morelia nauta och Morelia tracyae samt att Morelia kinghorni har upphöjts till artstatus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [för Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [för Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [för Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [för Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [för Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [för Iguanidae med undantag för att Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense och P. wigginsi erkänns som goda arter]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [för Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [för Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [för Python breitensteini och Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [för Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [för Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo och Furcifer – utom de Bradypodion-arter som bytt släktnamn till Kinyongia och Nadzikambia, och med undantag för att Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi och C. marojezense erkänns som goda arter]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [för Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [för Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [för Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [för Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [för Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [för Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [för Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [för Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): Det gällande namnet för Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [för Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [för Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae och Viperidae – med undantag för att släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria och Lichanura bibehålls och att Epicrates maurus och Tropidophis xanthogaster erkänns som goda arter]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [för Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [för Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [för Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [för Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [för Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [för Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [för Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [för Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [för avgränsning av familjer inom underordningen Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429–442. [för Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [för Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [för Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [för Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [för Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [för Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [för Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [för Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [för Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [för Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [för Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma/Myanmar) – Herpetologica, 56: 257–270. [för Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [för Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [för Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [för Chamaeleo balebicornutus och Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [för Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [för Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [för korrekt stavning av Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [för Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [för Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [för Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [för Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [för Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [för Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia and Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [för Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [för Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix och Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma/Myanmar: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [för Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, tillgänglig på internet (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), version 5.5, december 2011

tillsammans med BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [för alla groddjursarter]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, tillgänglig på internet V. 5.6 (9 januari 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII OCH SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, tillgänglig på internet (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version nedladdad 30 november 2011. [för alla haj- och fiskarter, utom släktet Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [för Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [för Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [för Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [för Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [för Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [för Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [för Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [för Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [för Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [för Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. (för skorpioner i släktet Pandinus)

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [för Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, tillgänglig på internet, version 6.5, 7 april 2006. [för Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [för Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [för fågelfjärilar i släktena Ornithoptera, Trogonoptera och Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. [för Hirudo medicinalis och Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA OCH HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (omtryckt med rättelser 1998). [för släktnamn på alla växter som förtecknas i bilagorna till konventionen, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen]

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press). [för synonyma släktnamn som inte nämns i The Plant-Book, om de inte ersatts i standardchecklistor antagna av partskonferensen enligt hänvisningar i nedanstående stycken]

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (red.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch). Namnreferensverk för arter i familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae och Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cyclamen (Primulaceae) samt Galanthus och Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, sammanställd av D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i familjen Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Dionaea, Nepenthes och Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Schweiz]. Namnreferensverk för arter i släktena Aloe och Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001). Namnreferensverk för arter i släktet Taxus.

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien). Namnreferensverk för arter i släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione och Sophronitis (volym 1, 1995), Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula och Encyclia (volym 2, 1997), Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides och Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda och Vandopsis (volym 3, 2001) samt Aerides, Coelogyne, Comparettia och Masdevallia (volym 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för suckulenta euforbior.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland). Namnreferensverk för arter i släktet Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, Sydafrika. Namnreferensverk för arter i släktet Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50. Namnreferensverk för arter i släktet Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österrike). Namnreferensverk för arter i släktet Bulbophyllum.

Checklist of CITES species (2005, 2007 och senare uppdateringar) utgiven av Unep–WCMC kan användas som en informell översikt över de vetenskapliga namn som partskonferensen har antagit för de djurarter som förtecknas i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 och som en informell sammanfattning av informationen i de standardverk som har antagits för Cites-nomenklaturen.”

2.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 i bilaga IX ska ”Q Cirkusar och mobila utställningar” ersättas med ”Q Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte)”.

b)

I punkt 2 i bilaga IX ska följande rad läggas till:

”X

 

Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under någon stats jurisdiktion”

.

3.

I bilaga X ska ”Lophophurus impejanus” ersättas med ”Lophophorus impejanus”.

4.

Följande bilaga ska läggas till som bilaga XIII:

”BILAGA XIII

ARTER OCH POPULATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 57.3a

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus”

.

Top