EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0035

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 14/30


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65

av den 18 november 2015

om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 3.1 första strecksatsen, artiklarna 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 och artikel 20 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 18.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan) får Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta (nedan kallade nationella centralbanker) utföra lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, varvid lån lämnas mot tillfredsställande säkerheter. De allmänna villkor enligt vilka ECB och de nationella centralbankerna ingår sådana lånetransaktioner, inklusive de kriterier som avgör godtagbarheten av säkerheter vid Eurosystemets lånetransaktioner, framgår av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

För att skydda Eurosystemet mot ekonomiska förluster i händelse av en motparts fallissemang omfattas godtagbara säkerheter som mobiliseras som säkerhet för Eurosystemets kreditoperationer av de regler för riskkontroll som framgår av avsnitt VI i del fyra i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

(3)

Ändringar av värderingsavdragen skulle förenklas om bestämmelserna härom fastställs i en separat rättsakt. På så sätt skulle parametrarna för riskkontroll finnas samlade i kompakt, fristående form vilket gör det möjlig att på ett enkelt sätt ändra det relevanta ramverket så snart motsvarande beslut antas av ECB-rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Värderingsavdrag för godtagbara omsättbara tillgångar

1.   I enlighet med avsnitt VI i del fyra i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska omsättbara tillgångar omfattas av värderingsavdrag, i enlighet med artikel 2.97 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), i sådan omfattning som framgår av tabell 2 i bilagan till den här riktlinjen.

2.   Värderingsavdraget för en viss tillgång är baserat på följande faktorer:

a)

vilken kategori av värderingsavdrag som tillgången tillhör, enligt definitionen i artikel 2,

b)

tillgångens återstående löptid,

c)

tillgångens kupongstruktur,

d)

det kreditkvalitetssteg som tillgången åsatts.

Artikel 2

Värderingsavdragskategorier för omsättbara tillgångar

Godtagbara omsättbara tillgångar ska delas in i fem olika kategorier av värderingsavdrag, baserat på typ av emittent och/eller typ av tillgång såsom framgår av tabell 1 i bilagan till denna riktlinje:

a)

Skuldinstrument som emitteras av en stat, ECB-skuldcertifikat och skuldcertifikat som emitterats av de nationella centralbankerna innan deras respektive medlemsstat införde euron som valuta ingår i värderingsavdragskategori I.

b)

Skuldinstrument som emitteras av lokala och regionala myndigheter, enheter som klassificerats som organ av Eurosystemet, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer samt även säkerställda obligationer av jumbo-typ ingår i värderingsavdragskategori II.

c)

Traditionella säkerställda obligationer, andra säkerställda obligationer och skuldinstrument som emitteras av icke-finansiella företag ingår i värderingsavdragskategori III.

d)

Skuldinstrument utan säkerhet som emitteras av kreditinstitut och andra finansiella bolag än kreditinstitut ingår i värderingsavdragskategori IV.

e)

Värdepapper med bakomliggande tillgångar ingår i värderingsavdragskategori V, oavsett emittentens klassificering.

Artikel 3

Värderingsavdrag för omsättbara tillgångar

1.   Värderingsavdragen för omsättbara tillgångar som klassats i kategorierna I–IV fastställs utifrån:

a)

klassningen av den specifika tillgången i kreditkvalitetssteg 1, 2 eller 3 enligt tabell 2 i bilagan till denna riktlinje.

b)

tillgångens återstående löptid enligt punkterna 3 och 4.

c)

tillgångens kupongstruktur enligt punkterna 3 och 4.

2.   Omsättbara tillgångar som ingår i värderingsavdragskategori V är föremål för ett värderingsavdrag på 10 procent, oberoende av deras återstående löptid eller kupongstruktur.

3.   Tillgångar med nollkupong eller fast kupong omfattas av det värderingsavdrag som motsvarar tillgångens återstående löptid.

4.   Tillgångar med rörlig kupong omfattas av samma värderingsavdrag som tillämpas på omsättbara tillgångar med fast kupong med en återstående löptid på noll till ett år, utom i nedanstående fall och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2:

a)

Rörliga kuponger med en räntejusteringsperiod som är längre än ett år behandlas som kuponger med fast ränta, och den relevanta löptiden för värderingsavdraget är tillgångens återstående löptid.

b)

Den relevanta löptiden för det värderingsavdrag som tillämpas på rörliga kuponger som har har ett inflationsindex för euroområdet som referensränta utgörs av tillgångens återstående löptid.

c)

Värderingsavdrag som tillämpas för tillgångar som har mer än en typ av kupongstruktur beror uteslutande på den kupongstruktur som är aktuell under tillgångens återstående löptid, och ska motsvara det högsta värderingsavdraget som gäller för omsättbara tillgångar med samma återstående löptid och kreditkvalitetssteg. Varje typ av kupongstruktur som är aktuell under tillgångens återstående löptid kan beaktas för detta ändamål.

Artikel 4

Ytterligare värderingsavdrag för specifika typer av omsättbara tillgångar

Utöver de värderingsavdrag som fastställs i artikel 3 i denna riktlinje ska följande ytterligare värderingsavdrag tillämpas för specifika typer av omsättbara tillgångar:

a)

Värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut som teoretiskt sett värderas enligt reglerna i artikel 134 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag i form av en värderingsnedsättning på 5 procent.

b)

Säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning är föremål för ett ytterligare värderingsavdrag motsvarande i) 8 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetssteg 1 och 2, samt ii) 12 procent av värdet på de skuldinstrument som klassats i kreditkvalitetssteg 3.

c)

Vid tillämpning av punkt b betyder ”säkerställda obligationer som nyttjas för egen användning” att en motpart lämnar in eller använder säkerställda obligationer som har emitterats eller garanteras av motparten själv eller av en annan enhet till vilken motparten har nära förbindelser enligt artikel 138 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

d)

Om det ytterligare värderingsavdrag som avses i punkt b inte kan tillämpas i ett system för förvaltning av säkerheter hos en nationell centralbank, trepartsagent, eller TARGET2-Securities för automatisk kollateralisering, ska det ytterligare värderingsavdraget som tillämpas i ett sådant system eller en sådan plattform gälla för hela emissionsvärdet för de säkerställda obligationer som kan nyttjas för egen räkning.

Artikel 5

Värderingsavdrag för icke-omsättbara tillgångar

1.   Individuella kreditfordringar med fasta räntebetalningar och kreditfordringar med inflationsindexerade räntebetalningar ska omfattas av särskilda värderingsavdrag som bestäms utifrån den återstående löptiden, kreditkvalitetssteget och den värderingsmetod som den nationella centralbanken tillämpar, i enlighet med tabell 3 i bilagan till denna riktlinje.

2.   Individuella kreditfordringar med rörlig ränta ska omfattas av det värderingsavdrag som gäller för kreditfordringar med fast ränta som klassificerats under återstående löptid på noll till ett år, motsvarande samma kreditkvalitetssteg och värderingsmetod som den nationella centralbanken tillämpar. En räntebetalning ska betraktas som en utbetalning till rörlig ränta om den är kopplad till en referensräntesats och om räntejusteringsperioden för den betalningen inte överstiger ett år. Räntebetalningar med en räntejusteringsperiod som är längre än ett år ska behandlas som betalningar till fast ränta, där relevant löptid för värderingsavdraget utgörs av kreditfordringens återstående löptid.

3.   De värderingsavdrag som används för en kreditfordring med mer än en typ av räntebetalning ska uteslutande bero på räntebetalningarna under kreditfordringens återstående löptid. Om det finns mer än en typ av räntebetalning under kreditfordringens återstående löptid behandlas de återstående räntebetalningarna som betalningar till fast ränta, där relevant löptid för värderingsavdraget är kreditfordringens återstående löptid.

4.   För kreditfordringar med nollkupong ska motsvarande värderingsavdrag avseende kreditfordringar med fast räntebetalning tillämpas.

5.   Icke omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i inteckning omfattas av ett värderingsavdrag om 39,5 procent.

6.   För inlåning med fast löptid görs inget värderingsavdrag.

7.   Varje underliggande kreditfordran som ingår i säkerhetspoolen för icke-omsättbara skuldförbindelser med säkerhet i godtagbara kreditfordringar (DECC), ska omfattas av ett värderingsavdrag som tillämpas individuellt enligt de regler som fastställs i punkterna 1–4 ovan. Det sammanlagda värdet av de underliggande kreditfordringar som ingår i säkerhetspoolen efter tillämpningen av värderingsavdrag ska alltid minst uppgå till värdet av DECC:s utestående kapitalbelopp. Om det sammanlagda värdet sjunker under det tröskelvärde som avses i föregående mening ska DECC åsättas värdet noll.

Artikel 6

Verkan och genomförande

1.   Denna riktlinje får verkan samma dag som den anmäls till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

2.   De nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa dem från och med den 25 januari 2016. De ska senast den 5 januari 2016 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.

Artikel 7

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 18 november 2015.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).


BILAGA

Tabell 1

Värderingsavdragskategorier för omsättbara tillgångar baserat på typ av emittent och/eller typ av tillgång

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Skuldinstrument som emitteras av staten

ECB-skuldcertifikat

Skuldcertifikat som emitteras av nationella centralbanker innan euron infördes i den medlemsstaten

Skuldinstrument som emitteras av kommuner och delstater

Skuldinstrument som emitteras av enheter som klassificeras som organ av Eurosystemet

Skuldinstrument som emitteras av multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer

Säkerställda obligationer av jumbo-typ

Traditionella säkerställda obligationer och andra säkerställda obligationer

Skuldinstrument som emitteras av icke-finansiella bolag

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av kreditinstitut

Skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av andra finansiella bolag än kreditinstitut

Värdepapper med bakomliggande tillgångar


Tabell 2

Värderingsavdrag för godtagbara omsättbara tillgångar

 

Avdragskategorier

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (1)

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

 

Steg 1 och 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Avdragskategorier

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (1)

Kategori I

Kategori II

Kategori III

Kategori IV

Kategori V

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

Fast kupong

Nollkupong

 

Steg 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Ej godtagbar

[1–3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3–5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5–7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7–10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabell 3

Värderingsavdrag på kreditfordringar med fast räntebetalning

 

Värderingsmetod

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (2)

Fast räntebetalning och en värdering enligt det teoretiska pris som den nationella centralbanken anvisat

Fast räntebetalning och en värdering enligt det utestående belopp som den nationella centralbanken anvisat

Steg 1 och 2

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Värderingsmetod

Kreditkvalitet

Återstående löptid (år) (2)

Fast räntebetalning och en värdering enligt det teoretiska pris som den nationella centralbanken anvisat

Fast räntebetalning och en värdering enligt det utestående belopp som den nationella centralbanken anvisat

Steg 3

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

29,0

34,0

[3–5)

37,0

46,0

[5–7)

39,0

52,0

[7–10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  dvs. [0–1) återstående löptid under 1 år, [1–3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.

(2)  dvs. [0–1) återstående löptid under 1 år, [1–3) återstående löptid minst 1 år men under 3 år osv.


Top