EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1535

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (Text av betydelse för EES)

EUT L 241, 17.9.2015, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj

17.9.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1535

av den 9 september 2015

om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114, 337 och 43,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. En av unionens grundläggande principer är därför förbudet mot kvantitativa restriktioner för varurörelser och åtgärder med motsvarande verkan.

(3)

För att den inre marknaden ska kunna fungera smidigt bör man säkerställa att nationella initiativ till nya tekniska föreskrifter är öppna för så stor insyn som möjligt.

(4)

Handelshinder orsakade av tekniska föreskrifter för produkter får tillåtas endast om föreskrifterna är nödvändiga för att uppfylla väsentliga krav samt har ett mål av allmänt intresse som de är den huvudsakliga garantin för.

(5)

Kommissionen måste ha tillgång till nödvändig information innan den beslutar om tekniska föreskrifter. Följaktligen måste medlemsstaterna, som enligt artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är skyldiga att hjälpa kommissionen att fullgöra dess uppgifter, anmäla sina utkast till tekniska föreskrifter till denna.

(6)

Alla medlemsstater måste likaså underrättas om tekniska föreskrifter som planeras i en av dem.

(7)

Syftet med den inre marknaden är att skapa en miljö som stärker företagens konkurrensförmåga. Att ge företagen en ökad tillgång till information är ett sätt att hjälpa dem att bättre utnyttja fördelarna med denna marknad. Det är därför nödvändigt att ge aktörerna på marknaden möjlighet att ta ställning till de nationella tekniska föreskrifter som föreslås av andra medlemsstater genom att regelbundet offentliggöra rubrikerna på de utkast som anmälts och genom bestämmelserna om konfidentialitet för dessa utkast.

(8)

Med hänsyn till rättssäkerheten bör medlemsstaterna offentligt tillkännage att en ny nationell teknisk föreskrift antagits i enlighet med det förfarande som anges i detta direktiv.

(9)

När det gäller tekniska föreskrifter för produkter innebär de åtgärder som är avsedda att säkerställa en väl fungerande eller fortsatt utbyggd marknad att de nationella planerna blir mera öppna för insyn och att kriterierna och förutsättningarna för att bedöma vilken effekt de föreslagna föreskrifterna kan ha på marknaden förbättras.

(10)

Det är därför nödvändigt att bedöma alla de krav som är fastställda för en produkt och att ta hänsyn till hur de enskilda ländernas praxis utvecklas när det gäller lagstiftningen om produkter.

(11)

Krav som inte är tekniska specifikationer och som rör en produkts livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden kan påverka produktens fria rörlighet och skapa hinder för en väl fungerande inre marknad.

(12)

Det är nödvändigt att precisera begreppet teknisk föreskrift som är faktiskt tvingande. I synnerhet ger sådana bestämmelser i vilka de offentliga myndigheterna hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller uppmuntrar att dessa följs, samt sådana bestämmelser om produkter som myndigheterna av hänsyn till allmänintresset är med om att genomföra, dessa krav och specifikationer en mer bindande verkan än de annars skulle ha på grund av sitt privata ursprung.

(13)

Kommissionen och medlemsstaterna måste dessutom ges tillräcklig tid att föreslå ändringar av en planerad åtgärd i syfte att avskaffa eller minska de hinder som åtgärden kan skapa för den fria rörligheten för varor.

(14)

Den berörda medlemsstaten måste beakta dessa ändringar vid utarbetandet av den slutliga texten till den planerade åtgärden.

(15)

Den inre marknaden förutsätter att kommissionen, i de fall då det inte är möjligt för medlemsstaterna att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande, antar bindande rättsakter eller föreslår att sådana antas. En tillfällig frysningsperiod har införts för att hindra att införandet av nationella åtgärder äventyrar antagandet av bindande rättsakter inom samma område av Europaparlamentet och rådet eller av kommissionen.

(16)

Till följd av de allmänna skyldigheterna i artikel 4.3 i EU-fördraget ska den berörda medlemsstaten avvakta med genomförandet av den planerade åtgärden under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att möjliggöra antingen en gemensam granskning av de föreslagna ändringarna, utarbetande av ett förslag till en lagstiftningsakt eller antagande av en bindande rättsakt i kommissionen.

(17)

För att underlätta för Europaparlamentet och rådet att vidta åtgärder bör medlemsstaterna avstå från att anta tekniska föreskrifter när rådet har antagit en ståndpunkt vid första behandlingen till ett kommissionsförslag i samma fråga.

(18)

Det är nödvändigt att föreskriva en permanent kommitté, vars ledamöter utses av medlemsstaterna, med uppgift att samarbeta med kommissionen i dess strävan att minska negativa effekter på den fria rörligheten för varor.

(19)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga III, del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I detta direktiv gäller följande definitioner:

a)    produkt : alla industriellt framställda produkter och alla jordbruksprodukter, inklusive fiskprodukter,

b)    tjänst : alla informationssamhällets tjänster, det vill säga tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare.

I denna definition avses med

i)    på distans : tjänster som tillhandahålls utan att parterna är närvarande samtidigt,

ii)    på elektronisk väg : en tjänst som sänds vid utgångspunkten och tas emot vid slutpunkten med hjälp av utrustning för elektronisk behandling (inbegripet digital signalkomprimering) och lagring av uppgifter, och som i sin helhet sänds, befordras och tas emot genom tråd, radio, optiska medel eller andra elektromagnetiska medel,

iii)    på individuell begäran av en tjänstemottagare : en tjänst som tillhandahålls genom överföring av uppgifter på individuell begäran.

En vägledande förteckning över tjänster som inte omfattas av denna definition finns i bilaga I.

c)    teknisk specifikation : en i ett dokument intagen specifikation som fastställer de egenskaper som krävs av en produkt, exempelvis kvalitetsnivåer, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inbegripet sådana krav på produkten som avser varubeteckning, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning eller etikettering och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Termen teknisk specifikation täcker också produktionsmetoder och processer i fråga om de jordbruksprodukter som avses i artikel 38.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), produkter avsedda att konsumeras av människor eller djur, läkemedel enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG (5), liksom produktionsmetoder och processer för andra produkter om de påverkar dessa produkters egenskaper.

d)    annat krav : ett krav som inte är en teknisk specifikation och som ställs på en produkt framför allt av skyddshänsyn och i synnerhet för att skydda konsumenterna eller miljön och som påverkar dess livscykel efter det att den har släppts ut på marknaden, t.ex. villkor för användning, återvinning, återanvändning eller bortskaffande, om dessa föreskrifter på ett väsentligt sätt kan påverka produktens sammansättning eller natur eller saluföringen av den.

e)    föreskrift för tjänster : ett krav av allmän art rörande tillträde till och utövande av verksamhet med sådana tjänster som avses i led b, särskilt bestämmelser om dem som tillhandahåller tjänster, tjänster och tjänstemottagare, med undantag av föreskrifter som inte specifikt avser de tjänster som definieras i det ledet.

Såvitt avser denna definition

i)

ska en föreskrift anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften enligt motiveringen och enligt texten i den normativa delen har till särskilt syfte och föremål att, i sin helhet eller i vissa bestämmelser, uttryckligen och riktat reglera sådana tjänster,

ii)

ska en föreskrift inte anses särskilt avse informationssamhällets tjänster om föreskriften endast indirekt eller accessoriskt gäller sådana tjänster.

f)    teknisk föreskrift : tekniska specifikationer och andra krav eller föreskrifter för tjänster, inbegripet tillämpliga administrativa bestämmelser, som är rättsligt eller faktiskt tvingande vid saluföring, tillhandahållande av tjänster, etablering av en aktör som tillhandahåller tjänster eller användning i en medlemsstat eller en större del därav, samt, med undantag av dem som anges i artikel 7, medlemsstaternas lagar och andra författningar som förbjuder tillverkning, import, saluföring eller användning av en produkt eller som förbjuder tillhandahållande eller utnyttjande av en tjänst eller etablering som tillhandahållare av tjänster.

De tekniska föreskrifter som är faktiskt tvingande ska omfatta följande:

i)

En medlemsstats lagar eller andra författningar som hänvisar antingen till tekniska specifikationer eller andra krav eller till föreskrifter för tjänster, antingen yrkesetiska regler eller gott affärsskick som i sin tur hänvisar till tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster, vars efterlevnad förutsätts vara i överensstämmelse med de skyldigheter som är fastställda i de ovan nämnda lagarna och andra författningarna.

ii)

Frivilliga överenskommelser i vilka en offentlig myndighet är en avtalsslutande part och enligt vilka tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster i allmänt intresse ska uppfyllas, med undantag av anbudsspecifikationer vid offentlig upphandling.

iii)

Tekniska specifikationer eller andra krav eller regler som rör tjänster och som hänger samman med skattemässiga eller finansiella åtgärder som påverkar konsumtionen av produkterna eller tjänsterna genom att främja efterlevnaden av dessa tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster. Tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som hänger samman med de nationella socialförsäkringssystemen omfattas inte.

Här omfattas de tekniska föreskrifter som antas av de myndigheter som utsetts av medlemsstaterna och som finns upptagna i en förteckning som upprättas och i förekommande fall uppdateras av kommissionen inom ramen för den kommitté som avses i artikel 2.

Samma förfarande ska användas vid ändring av förteckningen.

g)    utkast till teknisk föreskrift : texten till en teknisk specifikation eller ett annat krav eller en föreskrift för tjänster, inbegripet de administrativa bestämmelser, som har utarbetats i syfte att anta den eller att senare få den antagen som en teknisk föreskrift och som befinner sig på ett sådant förberedande stadium att väsentliga ändringar fortfarande kan göras.

2.   Detta direktiv omfattar inte

a)

radiosändningar,

b)

TV-sändningar enligt artikel 1.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (6).

3.   Detta direktiv ska inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av unionsbestämmelser för teletjänster, som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (7).

4.   Detta direktiv ska inte tillämpas på föreskrifter om frågor som omfattas av unionsbestämmelser för finansiella tjänster, enligt den icke uttömmande uppräkningen i bilaga II till detta direktiv.

5.   Med undantag av artikel 5.3 ska detta direktiv inte tillämpas på föreskrifter utfärdade av eller för reglerade marknader enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (8), eller av eller för andra marknader eller organ som utför clearing eller betalning åt sådana marknader.

6.   Detta direktiv ska inte tillämpas på sådana åtgärder som medlemsstaterna anser nödvändiga enligt fördragen för att skydda personer, särskilt arbetstagare, vid användning av produkterna, förutsatt att dessa åtgärder inte påverkar produkterna.

Artikel 2

En permanent kommitté ska bildas. Medlemsstaterna ska utse ledamöterna, som kan begära hjälp av sakkunniga eller rådgivare. Ordföranden ska vara en företrädare för kommissionen.

Kommittén ska utarbeta sin egen arbetsordning.

Artikel 3

1.   Kommittén ska sammanträda minst två gånger per år.

Kommittén ska sammanträda i särskild sammansättning för att behandla frågor om informationssamhällets tjänster.

2.   Kommissionen ska till kommittén överlämna en rapport om genomförandet och tillämpningen av förfarandena i detta direktiv samt förslag med inriktning på att avskaffa befintliga eller förutsebara handelshinder.

3.   Kommittén ska yttra sig över de i punkt 2 nämnda underrättelserna och förslagen och kan därvid särskilt föreslå att kommissionen

a)

säkerställer, när det är nödvändigt för att undvika risken för handelshinder, att berörda medlemsstater inledningsvis beslutar sinsemellan om lämpliga åtgärder,

b)

vidtar alla lämpliga åtgärder,

c)

identifierar på vilka områden harmonisering synes nödvändig och, när så har skett, vidtar lämplig harmonisering inom en angiven sektor.

4.   Kommittén ska höras av kommissionen

a)

vid beslut om det system som ska användas för det informationsutbyte som föreskrivs i detta direktiv samt om förändringar i systemet,

b)

vid översyn av den ordning som föreskrivs genom detta direktiv.

5.   Kommissionen kan höra kommittén om preliminära utkast till tekniska föreskrifter som kommissionen har mottagit.

6.   Alla frågor om genomförandet av detta direktiv kan behandlas av kommittén på begäran av dess ordförande eller av en medlemsstat.

7.   Kommitténs förhandlingar och den information som ska lämnas till den ska vara konfidentiella.

Om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas får dock kommittén och nationella myndigheter, för att få underlag från sakkunniga, höra fysiska eller juridiska personer, också från den privata sektorn.

8.   Vad avser föreskrifter för tjänster kan kommissionen och kommittén rådgöra med fysiska eller juridiska personer från näringslivet eller den akademiska världen och om möjligt representativa organ, som kan avge ett sakkunnigutlåtande om sociala och samhälleliga mål och konsekvenser av varje utkast till föreskrift för tjänster samt uppmärksamma dessa personers yttranden när de uppmanas därtill.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska, i enlighet med artikel 5.1, underrätta kommissionen om varje begäran till standardiseringsorgan om att utarbeta tekniska specifikationer eller en standard för särskilda produkter i syfte att införa en teknisk föreskrift för sådana produkter i form av ett utkast till teknisk föreskrift, samt därvid ange skälen för införandet.

Artikel 5

1.   Om inte annat följer av artikel 7 ska medlemsstaterna omedelbart till kommissionen överlämna alla utkast till tekniska föreskrifter, såvida inte föreskriften utgör endast en överföring av den fullständiga texten till en internationell eller europeisk standard, då det är tillräckligt med information om den aktuella standarden. De ska också till kommissionen redovisa skälen till varför det är nödvändigt att utfärda en sådan teknisk föreskrift, om dessa skäl inte redan framgår av utkastet.

I förekommande fall ska medlemsstaterna, om detta inte redan skett vid ett tidigare tillfälle, samtidigt överlämna texterna till grundläggande lagar eller andra föreskrifter av väsentlig eller direkt betydelse till kommissionen, om kännedom om sådana texter är nödvändig för att bedöma verkningarna av utkastet till teknisk föreskrift.

Medlemsstaterna ska under de förutsättningar som anges i första och andra styckena i denna punkt till kommissionen överlämna utkastet till teknisk föreskrift ännu en gång om de gör ändringar i det som i väsentlig grad förändrar dess tillämpningsområde, förkortar den tid som ursprungligen tänkts för genomförandet, lägger till specifikationer eller andra krav eller skärper dessa.

Om avsikten med utkastet till teknisk föreskrift framför allt är att begränsa avsättningen eller användningen av ett kemiskt ämne, ett preparat eller en produkt, av hänsyn till folkhälsan eller av konsument- eller miljöskyddshänsyn, ska medlemsstaterna också överlämna antingen en sammanfattning av eller hänvisningar till alla relevanta uppgifter om ämnet, preparatet eller produkten i fråga och om kända och tillgängliga ersättningsprodukter, om sådana uppgifter finns tillgängliga, och ange vilka effekter åtgärden förväntas ha på folkhälsan och konsument- och miljöskyddet. Samtidigt ska en riskanalys lämnas in som utförts i enlighet med de principer som fastställs i den tillämpliga delen av avsnitt II.3 i bilaga XV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (9).

Kommissionen ska omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna om utkastet till teknisk föreskrift och alla dokument som lämnats in. Den kan även överlämna utkastet för yttrande till den kommitté som avses i artikel 2 i detta direktiv och, om så är lämpligt, till den kommitté som är ansvarig för området i fråga.

När det gäller de tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.1 f andra stycket led iii i detta direktiv, får kommissionens eller medlemsstaternas kommentarer eller detaljerade utlåtanden avse endast sådana aspekter som kan utgöra handelshinder eller, när det gäller föreskrifterna för tjänster, den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet och inte skattemässiga eller finansiella aspekter.

2.   Kommissionen och medlemsstaterna kan lämna synpunkter till den medlemsstat som har överlämnat ett utkast till teknisk föreskrift. Medlemsstaten ska så långt möjligt ta hänsyn till dessa då den tekniska föreskriften därefter utarbetas.

3.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen överlämna den slutliga versionen av texten till en teknisk föreskrift.

4.   Uppgifter som lämnas enligt denna artikel ska inte betraktas som konfidentiella om inte den medlemsstat som gör anmälan uttryckligen begär det. En sådan begäran ska vara motiverad.

Vid en sådan begäran får dock den kommitté som avses i artikel 2 och de nationella myndigheterna höra fysiska och juridiska personer inom den privata sektorn för att få sakkunnig rådgivning, om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

5.   Om utkast till tekniska föreskrifter utgör ett led i en åtgärd som på förslagsstadiet ska överlämnas till kommissionen enligt en annan unionsrättsakt, kan medlemsstaterna göra en anmälan i enlighet med punkt 1 inom ramen för den andra rättsakten, förutsatt att de formellt anger att denna anmälan också avser detta direktiv.

Att kommissionen inte tar ställning till ett utkast till teknisk föreskrift enligt detta direktiv påverkar inte vilka beslut som kan komma att fattas enligt andra unionsrättsakter.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift före utgången av tre månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1.

2.   Från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 får medlemsstaterna inte anta

ett utkast till teknisk föreskrift i form av en frivillig överenskommelse enligt artikel 1.1 f andra stycket led ii innan fyra månader har gått,

något annat utkast till teknisk föreskrift, med undantag av utkast som gäller tjänster, innan sex månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 3, 4 och 5 i denna artikel,

om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för varornas fria rörlighet på den inre marknaden,

något utkast till föreskrift som gäller tjänster innan fyra månader har gått, om inte annat föreskrivs i punkterna 4 och 5, om kommissionen eller någon annan medlemsstat inom tre månader från samma tidpunkt inkommer med ett detaljerat utlåtande enligt vilket den planerade åtgärden kan skapa hinder för tjänsternas fria rörlighet eller för tjänsteaktörernas etableringsfrihet på den inre marknaden.

När det gäller utkast till föreskrifter för tjänster får inte de detaljerade utlåtandena från kommissionen eller medlemsstaterna strida mot de kulturpolitiska åtgärder, särskilt på det audiovisuella området, som en medlemsstat kan anta, i enlighet med unionsrätten och med beaktande av den språkliga mångfalden, medlemsstaternas nationella och regionala särart samt deras kulturarv.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om vilka åtgärder den planerar att vidta med anledning av sådana detaljerade utlåtanden. Kommissionen ska yttra sig över dessa åtgärder.

Vad avser föreskrifter för tjänster ska den berörda medlemsstaten i förekommande fall ange varför de detaljerade utlåtandena inte kan beaktas.

3.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift, med undantag av utkast till föreskrifter som gäller tjänster, före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 i detta direktiv om kommissionen inom tre månader från samma tidpunkt tillkännager sin avsikt att föreslå eller anta ett direktiv, en förordning eller ett beslut i frågan i enlighet med artikel 288 i EUF-fördraget.

4.   Medlemsstaterna får inte anta ett utkast till teknisk föreskrift före utgången av tolv månader från den tidpunkt då kommissionen mottog informationen enligt artikel 5.1 i detta direktiv om kommissionen inom tre månader från samma tidpunkt meddelar att den konstaterat att utkastet till teknisk föreskrift rör en fråga som redan täcks av ett förslag till ett direktiv, en förordning eller ett beslut som förelagts Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 288 i EUF-fördraget.

5.   Om rådet antar en ståndpunkt vid första behandlingen under den frysningsperiod som anges i punkterna 3 och 4 ska perioden förlängas till 18 månader, om inte annat följer av punkt 6.

6.   De skyldigheter som anges i punkterna 3, 4 och 5 ska upphöra att gälla om

a)

kommissionen meddelar medlemsstaterna att den inte längre avser att föreslå eller anta en bindande rättsakt,

b)

kommissionen meddelar medlemsstaterna att den återtagit sitt förslag eller utkast, eller

c)

Europaparlamentet och rådet eller kommissionen antagit en bindande rättsakt.

7.   Punkterna 1–5 ska inte tillämpas i de fall då en medlemsstat

a)

av brådskande skäl, på grund av allvarliga och oförutsebara händelser som gäller folkhälsan, djurskyddet, skyddet av växter eller den allmänna säkerheten samt, när det gäller föreskrifter för tjänster, även den allmänna ordningen, särskilt skyddet av minderåriga, måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid i syfte att omedelbart anta dem och sätta dem i kraft utan att samråd är möjligt, eller

b)

av brådskande skäl, på grund av en allvarlig situation som gäller skyddet för det finansiella systemets säkerhet och integritet, särskilt skyddet för sparare, investerare och försäkringstagare, omedelbart måste anta och sätta i kraft föreskrifter för finansiella tjänster.

Medlemsstaten ska i den information som avses i artikel 5 ange skälen till att de ifrågavarande åtgärderna brådskar. Kommissionen ska så snart som möjligt yttra sig om informationen. Den ska vidta lämpliga åtgärder om detta förfarande missbrukas. Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet.

Artikel 7

1.   Artiklarna 5 och 6 ska inte tillämpas på de lagar och andra författningar i medlemsstaterna eller de frivilliga överenskommelser genom vilka medlemsstaterna

a)

uppfyller de bindande unionsrättsakter som leder till att tekniska specifikationer eller föreskrifter för tjänster antas,

b)

uppfyller skyldigheter som följer av internationella avtal som leder till att tekniska specifikationer eller föreskrifter för gemensamma tjänster antas i unionen,

c)

utnyttjar de skyddsklausuler som är fastställda i bindande unionsrättsakter,

d)

tillämpar artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (10),

e)

endast efterlever en dom som meddelats av Europeiska unionens domstol,

f)

endast ändrar en teknisk föreskrift i enlighet med artikel 1.1 f för att på begäran av kommissionen undanröja ett handelshinder eller, när det gäller föreskrifter för tjänster, ett hinder för den fria rörligheten för tjänster eller tjänsteaktörernas etableringsfrihet.

2.   Artikel 6 ska inte tillämpas på de lagar och andra författningar i medlemsstaterna som förbjuder tillverkning i den mån som de inte hindrar den fria rörligheten för varor.

3.   Artikel 6.3–6.6 ska inte tillämpas på de frivilliga överenskommelser som avses i artikel 1.1 f andra stycket led ii.

4.   Artikel 6 ska inte tillämpas på de tekniska specifikationer eller andra krav eller de föreskrifter för tjänster som avses i artikel 1.1 f andra stycket led iii.

Artikel 8

Kommissionen ska vartannat år lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av detta direktiv.

Kommissionen ska offentliggöra årlig statistik över anmälningar som inkommit i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

När medlemsstaterna antar en teknisk föreskrift ska den innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när den offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 10

Direktiv 98/34/EG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i del A i bilaga III till det här direktivet, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i del B i bilaga III till det upphävda direktivet och i del B i bilaga III till det här direktivet.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska förstås som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 11

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 9 september 2015.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

N. SCHMIT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 14 juli 2010 (EUT C 44, 11.2.2011, s. 142) och yttrande av den 26 februari 2014 (EUT C 214, 8.7.2014, s. 55).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 juli 2015.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37). Originalets titel var Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Det ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

(4)  Se bilaga III, del A.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet (EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).


BILAGA I

Vägledande förteckning över tjänster som inte omfattas av artikel 1.1 b andra stycket

1.   Tjänster som inte tillhandahålls på distans

Tjänster som utförs samtidigt som den som tillhandahåller dem och den som tar emot dem är fysiskt närvarande, även om elektronisk utrustning används.

a)

Undersökning eller behandling på en läkarmottagning med hjälp av elektronisk utrustning men med patienten fysiskt närvarande.

b)

Användning av en elektronisk katalog i en affär med kunden fysiskt närvarande.

c)

Reservation av en flygbiljett genom ett nät av datorer på en resebyrå med kunden fysiskt närvarande.

d)

Tillhandahållande av elektroniska spel i ett köpcentrum med användaren fysiskt närvarande.

2.   Tjänster som inte tillhandahålls på elektronisk väg

Tjänster som har ett materiellt innehåll även om de innebär att elektronisk utrustning används.

a)

Automater (bankomater, tågbiljettautomater).

b)

Tillträde till vägnät, parkeringar osv. som är avgiftsbelagda även om det finns elektronisk utrustning vid infarten och/eller utfarten för att kontrollera tillträdet och/eller säkerställa rätt betalning.

Off line-tjänster: Distribution av cd-rom-skivor eller programvara på diskett.

Tjänster som inte tillhandahålls genom elektronisk lagring och databehandling.

a)

Taltelefonitjänster.

b)

Telefax- och telextjänster.

c)

Tjänster som utförs med hjälp av taltelefoni eller telefax.

d)

Läkarkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

e)

Advokatkonsultation med hjälp av telefon/telefax.

f)

Direktmarknadsföring med hjälp av telefon/telefax.

3.   Tjänster som inte tillhandahålls på individuell begäran av en mottagare av tjänster

Tjänster som tillhandahålls genom översändning av uppgifter utan individuell begäran och som är avsedda för samtidigt mottagande av ett obegränsat antal mottagare (punkt till flerpunktsöverföring).

a)

TV-tjänster (inklusive tjänster som är närbesläktade med beställ-TV) som avses i artikel 1.1 e i direktiv 2010/13/EU.

b)

Radiotjänster.

c)

(Televisuell) teletext.


BILAGA II

Vägledande förteckning över finansiella tjänster som omfattas av artikel 1.4

Investeringstjänster.

Försäkrings- och återförsäkringstransaktioner.

Banktjänster.

Transaktioner rörande pensionsfonder.

Tjänster rörande termins- eller optionstransaktioner.

Dessa tjänster omfattar i synnerhet

a)

de investeringstjänster som avses i bilagan till direktiv 2004/39/EG, tjänster utförda av företag för kollektiva investeringar,

b)

tjänster som rör verksamheter som åtnjuter ömsesidigt erkännande enligt bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (1),

c)

de transaktioner som rör försäkrings- och återförsäkringsverksamheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (2).


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).


BILAGA III

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG

(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

(EGT L 217, 5.8.1998, s. 18)

 

Bilaga II, del 1, avsnitt H i anslutningsakten från 2004

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 68)

Endast med avseende på de hänvisningar till direktiv 98/34/EG som återfinns i punkt 2

Rådets direktiv 2006/96/EG

(EUT L 363, 20.12.2006, s. 81)

Endast med avseende på de hänvisningar till direktiv 98/34/EG som återfinns i artikel 1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012

(EUT L 316, 14.11.2012, s. 12)

Endast artikel 26.2

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 10)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

98/34/EG

98/48/EG

5 augusti 1999

2006/96/EG

1 januari 2007


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Direktiv 98/34/EG

Detta direktiv

Artikel 1, första stycket, inledningen

Artikel 1.1, inledningen

Artikel 1, första stycket punkt 1

Artikel 1.1 a

Artikel 1, första stycket, punkt 2, första stycket

Artikel 1.1 b första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led i

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 2, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 1.1 b andra stycket led iii

Artikel 1, första stycket, punkt 2, tredje stycket

Artikel 1.1 b tredje stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, inledningen

Artikel 1.2, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, första strecksatsen

Artikel 1.2 a

Artikel 1, första stycket, punkt 2, fjärde stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.2 b

Artikel 1, första stycket, punkt 3

Artikel 1.1 c

Artikel 1, första stycket, punkt 4

Artikel 1.1 d

Artikel 1, första stycket, punkt 5, förstastycket

Artikel 1.1 e första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 5, andra stycket

Artikel 1.3

Artikel 1, första stycket, punkt 5, tredje stycket

Artikel 1.4

Artikel 1, första stycket, punkt 5, fjärde stycket

Artikel 1.5

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, inledningen

Artikel 1.1 e, andra stycket, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 e, andra stycket, led i

Artikel 1, första stycket, punkt 5, femte stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 e, andra stycket, led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, första stycket

Artikel 1.1 f, första stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, inledningen

Artikel 1.1 f, andra stycket, inledningen

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led i

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led ii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 1.1 f, andra stycket, led iii

Artikel 1, första stycket, punkt 11, tredje stycket

Artikel 1.1 f, tredje stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 11, fjärde stycket

Artikel 1.1 f, fjärde stycket

Artikel 1, första stycket, punkt 12

Artikel 1.1 g

Artikel 1, andra stycket

Artikel 1.6

Artikel 5

Artikel 2

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 6.3, inledningen

Artikel 3.3, inledningen

Artikel 6.3, andra strecksatsen

Artikel 3.3 a

Artikel 6.3, tredje strecksatsen

Artikel 3.3 b

Artikel 6.3, fjärde strecksatsen

Artikel 3.3 c

Artikel 6.4, inledningen

Artikel 3.4, inledningen

Artikel 6.4 c

Artikel 3.4 a

Artikel 6.4 d

Artikel 3.4 b

Artikel 6.5–6.8

Artikel 3.5–3.8

Artikel 7

Artikel 4

Artikel 8

Artikel 5

Artikel 9.1–9.5

Artikel 6.1–6.5

Artikel 9.6, inledningen

Artikel 6.6, inledningen

Artikel 9.6, första strecksatsen

Artikel 6.6 a

Artikel 9.6, andra strecksatsen

Artikel 6.6 b

Artikel 9.6, tredje strecksatsen

Artikel 6.6 c

Artikel 9.7, första stycket, inledningen

Artikel 6.7, första stycket, inledningen

Artikel 9.7, första stycket, första strecksatsen

Artikel 6.7, första stycket, led a

Artikel 9.7, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 6.7, första stycket, led b

Artikel 9.7, andra stycket

Artikel 6.7, andra stycket

Artikel 10.1, inledningen

Artikel 7.1, inledningen

Artikel 10.1, första strecksatsen

Artikel 7.1 a

Artikel 10.1, andra strecksatsen

Artikel 7.1 b

Artikel 10.1, tredje strecksatsen

Artikel 7.1 c

Artikel 10.1, fjärde strecksatsen

Artikel 7.1 d

Artikel 10.1, femte strecksatsen

Artikel 7.1 e

Artikel 10.1, sjätte strecksatsen

Artikel 7.1 f

Artikel 10.2, 10.3 och 10.4

Artikel 7.2, 7.3 och 7.4

Artikel 11, första meningen

Artikel 8, första stycket

Artikel 11, andra meningen

Artikel 8, andra stycket

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Annex III

Annex IV

Annex V

Annex I

Annex VI

Annex II

Annex III

Annex IV


Top