Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2329

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2329 av den 11 december 2015 om fastställande av att det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru och Guatemala under 2015

OJ L 328, 12.12.2015, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2329/oj

12.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/116


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2329

av den 11 december 2015

om fastställande av att det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och enligt stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, inte är lämpligt för import av bananer med ursprung i Peru och Guatemala under 2015

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 19/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 20/2013 av den 15 januari 2013 om tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan (2), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

En stabiliseringsmekanism för bananer infördes genom handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, som trädde i kraft provisoriskt avseende Colombia den 1 augusti 2013 och avseende Peru den 1 mars 2013.

(2)

En liknande mekanism för bananer infördes genom avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, som under 2013 trädde i kraft provisoriskt avseende de centralamerikanska länderna, senast i Guatemala den 1 december 2013.

(3)

Enligt dessa mekanismer och enligt artikel 15.2 i förordningarna (EU) nr 19/2013 och (EU) nr 20/2013 ska kommissionen, när importen av färska bananer (nummer 0803 90 10 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur av den 1 januari 2012) från ett av de berörda länderna har överskridit en fastställd tröskelvolym, anta en genomförandeakt genom vilken den antingen kan tillfälligt upphäva förmånstullen på import av färska bananer från det landet, eller besluta att ett sådant upphävande inte är lämpligt.

(4)

Kommissionens beslut ska fattas i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (3), jämförd med artikel 4 i samma förordning.

(5)

Importen till Europeiska unionen av färska bananer från Guatemala överskred i oktober 2015 det tröskelvärde på 62 500 ton som fastställdes genom ovannämnda handelsavtal. I november 2015 överskred också importen till Europeiska unionen av färska bananer från Peru det fastställda tröskelvärdet på 86 250 ton.

(6)

I enlighet med artikel 15.3 i förordningarna (EU) nr 19/2013 och (EU) nr 20/2013 beaktade kommissionen den berörda importens inverkan på situationen för unionsmarknaden för bananer för att fatta beslut om huruvida förmånstullen tillfälligt bör upphävas. I detta syfte har kommissionen undersökt den berörda importens betydelse för prisnivån i unionen, utvecklingen av importen från andra källor och den övergripande stabiliteten på unionsmarknaden för färska bananer.

(7)

Importen av färska bananer från Peru utgjorde knappt 2 % av den sammanlagda importen av färska bananer till Europeiska unionen när det fastställda tröskelvärdet för 2015 överskreds. På grundval av den bedömda importen fram till slutet av 2015, och med beaktande av den månatliga importen under 2015 och det faktum att importen från Peru under 2014 låg under 2 % av den sammanlagda importen för hela kalenderåret, finns det inget som tyder på att nivån på importen från Peru i förhållande till den sammanlagda importen i någon större utsträckning skulle bli annorlunda för hela 2015.

(8)

Importen av färska bananer från Guatemala utgjorde knappt 1,5 % av den sammanlagda importen av färska bananer till Europeiska unionen när tröskelvärdet för 2015 överskreds. Även om det i absoluta tal är dubbelt så mycket som importvolymen för 2014 är det, på grundval av den bedömda importen fram till slutet av 2015 och med beaktande av den månatliga importen under 2015, inte troligt att importen av bananer från Guatemala kommer att överskrida 1,5 % av den sammanlagda importen för hela 2015.

(9)

Det peruanska importpriset var i genomsnitt 670 euro/ton under de första nio månaderna 2015, dvs. 4 % högre än genomsnittspriset på annan import, medan priset på import från Guatemala var i genomsnitt 621 euro/ton under samma period, vilket är 3,5 % lägre än genomsnittspriset på annan import av färska bananer till unionen.

(10)

Den sammantagna importen från Peru och Guatemala väntas ligga kvar under 3,5 % av den sammanlagda importen för hela 2015, och det sammantagna genomsnittspriset är jämförbart med prisnivån för annan import.

(11)

Importen av färska bananer från andra traditionella stora importländer som också har frihandelsavtal med unionen, särskilt Colombia, Costa Rica och Panama, låg betydligt under de tröskelvärden som fastställts för dem i jämförbara stabiliseringsmekanismer och har följt samma tendens och enhetsvärden under de senaste tre åren. Nivån på importen från Colombia och Costa Rica låg till exempel 627 000 ton respektive 516 000 ton under de fastställda tröskelvärdena i oktober 2015, vilket är väsentligt högre än den sammanlagda importen från både Peru och Guatemala för ett helt år.

(12)

Det genomsnittliga grossistpriset på bananer på unionsmarknaden i oktober 2015 (960 euro/ton) uppvisade inga större förändringar i förhållande till genomsnittspriserna på bananer under föregående månader.

(13)

Det finns således inte några tecken på att stabiliteten på unionsmarknaden har påverkats negativt av den import av färska bananer från Peru och Guatemala som överskrider den fastställda årliga tröskelimportvolymen, eller på att det har haft någon större inverkan på situationen för unionens producenter. Denna situation väntas inte heller förändras under återstoden av 2015.

(14)

Slutligen finns det inga tecken på, vilket är ett krav enligt förordningarna (EU) nr 19/2013 och (EU) nr 20/2013, att det föreligger ett hot om allvarlig försämring eller en allvarlig försämring för producenter i unionens yttersta randområde under 2015.

(15)

På grundval av granskningen ovan konstaterar kommissionen att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna på import av bananer med ursprung i Peru inte är lämpligt. Kommissionen konstaterar också att ett tillfälligt upphävande av förmånstullarna på import av bananer med ursprung i Guatemala inte är lämpligt. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att noga övervaka importen av bananer från dessa två länder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det tillfälliga upphävandet av förmånstullarna på import av färska bananer (nummer 0803 90 10 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur) med ursprung i Peru och Guatemala är inte lämpligt under 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 11 december 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 17, 19.1.2013, s. 1.

(2)  EUT L 17, 19.1.2013, s. 13.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


Top