Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0191

Kommissionens beslut (EU) 2015/191 av den 5 februari 2015 om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller förlängning av vissa tidsfrister som anges i artikel 9 och artikel 11.1 i det beslutet [delgivet med nr C(2015) 466]

OJ L 31, 7.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/191/oj

7.2.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/31


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/191

av den 5 februari 2015

om ändring av beslut 2010/670/EU vad gäller förlängning av vissa tidsfrister som anges i artikel 9 och artikel 11.1 i det beslutet

[delgivet med nr C(2015) 466]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 10a.8 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2010/670/EU (2) fastställs bestämmelser och kriterier för urval och genomförande av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av koldioxid (nedan kallade CCS-demonstrationsprojekt) och demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi (nedan kallade RES-demonstrationsprojekt), som täcker 300 miljoner utsläppsrätter från reserven för nya deltagare i unionens system för handel med utsläppsrätter, och de grundläggande bestämmelserna för monetarisering av utsläppsrätter och förvaltning av intäkter.

(2)

Till följd av den ekonomiska krisen kommer det, i fråga om ett betydande antal projekt som beviljats stöd i enlighet med beslut 2010/670/EU, inte att vara möjligt att anta något slutligt investeringsbeslut inom 24 månader från antagandet av beviljandebeslutet för RES-demonstrationsprojekt eller inom 36 månader från antagandet av beviljandebeslutet för CCS-demonstrationsprojekt. Därmed kommer det inte att vara möjligt att ta dessa projekt i drift inom fyra år från antagandet av beviljandebeslutet. Tidsfristerna för det slutliga investeringsbeslutet och för datumet för idrifttagandet bör därför förlängas med två år. En tilläggsfrist på ett år bör också tillämpas när det gäller dagen för detta idrifttagande.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2010/670/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska ”24 månader” ersättas med ”48 månader”.

b)

I andra stycket ska ”36 månader” ersättas med ”60 månader”.

2.

Artikel 11.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I andra stycket ska ”den 31 december 2015” ersättas med ”den 31 december 2017” och ”fyra år” ersättas med ”sex år”.

b)

Följande ska läggas till som tredje och fjärde stycke:

”Om projektet inte har tagits i drift senast det datum som fastställts, ska detta datum automatiskt förlängas med ett år.

Beviljandebeslut ska upphöra att ha rättsverkan om projektet inte har tagits i drift senast det datum som gäller i enlighet med tredje stycket. I sådana fall ska finansiering som har utbetalats eller tagits emot för utbetalning betalas tillbaka.”

Artikel 2

Detta beslut ska också tillämpas på CCS-demonstrationsprojekt och RES-demonstrationsprojekt för vilka ett beslut har antagits innan detta beslut träder i kraft.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Miguel ARIAS CAÑETE

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens beslut 2010/670/EU av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen som infördes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 290, 6.11.2010, s. 39).


Top