EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0050

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/244 av den 18 december 2015 om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2015/50)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/244/oj

20.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 45/13


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/244

av den 18 december 2015

om ändring av beslut ECB/2010/10 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (ECB/2015/50)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1 och 34.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artikel 7,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (2), särskilt artikel 6.2,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2157/1999 av den 23 september 1999 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (ECB/1999/4) (3), och

av följande skäl:

(1)

Beslut ECB/2010/10 (4) behöver samordnas med ändringarna av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (5) och Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) (6).

(2)

Dessutom bör förfarandet för att samla in information om åsidosättanden och förelägga sanktioner enligt beslut ECB/2010/10 även tillämpas på sådana fall där rapporteringskrav ej uppfylls enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (7), Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39) (8) och Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) (9) eftersom det visat sig vara ett effektivt verktyg för att hantera fall där rapporteringskraven avseende om statistiska uppgifter åsidosätts, vilket även kan förekomma inom ramen för nämnda förordningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Beslut ECB/2010/10 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1.2 ska ersättas med följande:

”2.

monetärt finansinstitut (MFI): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (10).

(10)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).”"

2.

I artikel 1 ska följande definition läggas till:

”7.

investeringsfond (IF): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38) (11).

(11)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).”"

3.

I artikel 1 ska följande definition läggas till:

”8.

postgiroinstitut (POGI): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39) (12).

(12)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (ECB/2013/39) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 94).”"

4.

I artikel 1 ska följande definition läggas till:

”9.

finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (FVC): samma betydelse som i artikel 1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40) (13).

(13)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).”"

5.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   ECB och de nationella centralbankerna ska kontrollera att uppgiftslämnarna uppfyller minimistandarderna för sin rapporteringsskyldighet enligt bilaga IV till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), bilaga II till Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) (14), bilaga IV till förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38), bilaga III till förordning (EU) nr 1074/2013 (ECB/2013/39) samt enligt bilaga III till förordning (EU) nr 1075/2013 (ECB/2013/40). Om rapporteringskraven inte uppfylls kan ECB och de nationella centralbankerna besluta att genomföra en granskning och/eller inleda ett förfarande om åsidosättande som avses i artikel 3.1 och 3.2. Om ett åsidosättande konstateras får ECB tillämpa sanktioner enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2533/98.

(14)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51).”"

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2016. Det ska tillämpas från och med referensperioden juni 2016 för månadsvisa och årsvisa rapporteringskrav samt från och med andra kvartalet 2016 för kvartalsvisa rapporteringskrav.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 december 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EUT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3)  EUT L 264, 12.10.1999, s. 21.

(4)  Beslut ECB/2010/10 av den 19 augusti 2010 om åtgärder i fall där rapporteringskraven i fråga om statistiska uppgifter ej uppfylls (EUT L 226, 28.8.2010, s. 48).

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(6)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51).

(7)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1073/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2013/38) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 73).

(8)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1074/2013 av den 18 oktober 2013 om statistikrapporteringskrav för postgiroinstitut som tar emot inlåning från icke-monetära finansinstitut med hemvist i euroområdet (ECB/2013/39) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 94).

(9)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2013/40) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 107).


Top