EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/727 av den 10 april 2015 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/36


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/727

av den 10 april 2015

om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 (ECB/2015/17)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (1), särskilt artiklarna 9 och 16.1, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) fattar beslut om det totala årliga tillsynsavgiftsbelopp som ska tas ut genom att utfärda en avgiftsavi för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn och offentliggöra denna information på sin webbplats senast den 30 april under den relevanta avgiftsperioden.

(2)

Avgiftsavin för den första avgiftsperioden, dvs. november till december 2014, utfärdas tillsammans med avgiftsavin för 2015 års avgiftsperiod. Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet som tas ut under 2015 bör därför spegla de utgifter som ECB ådragit sig i samband med sina tillsynsuppgifter sedan november 2014.

(3)

Dessa utgifter består främst av kostnader som är direkt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tillsynen över betydande enheter, övervakningen av tillsynen över mindre betydande enheter samt genomförandet av horisontella uppgifter och specialiserade tjänster. De inkluderar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tjänster som tillhandahålls av ECB:s supportområden, inklusive lokaler, HR-management samt IT-tjänster.

(4)

För beräkningen av de årliga tillsynsavgifter som betalas av varje enhet eller grupp som står under tillsyn delas totalkostnaden upp i två delar – betydande enheter och grupper samt mindre betydande enheter och grupper. Kostnaderna har delats upp på utifrån kostnadsfördelningen mellan de relevanta funktioner som utför den direkta tillsynen över betydande enheter som står under tillsyn och den indirekta tillsynen över mindre betydande enheter som står under tillsyn.

(5)

De utgifter som ECB ådragit sig i samband med sina tillsynsuppgifter under den första avgiftsperioden och som finansieras via tillsynsavgifter ingår i ECB:s årsredovisning för 2014 (2).

(6)

De beräknade årliga utgifterna för avgiftsperioden 2015 har hämtats från ECB:s godkända budget och man har beaktat den förväntade utvecklingen av ECB:s årliga utgifter som var kända vid den tidpunkt då detta beslut togs fram.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (3) och förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) gälla.

Artikel 2

Totalt årligt tillsynsavgiftsbelopp för den första avgiftsperioden och för 2015

1.   Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för den första avgiftsperioden och för 2015 ska uppgå till 325 986 085 euro, vilket motsvarar ECB:s faktiska kostnader för november och december 2014 samt en skattning av ECB:s kostnader för helåret 2015 enligt vad som framgår av bilaga I till detta beslut.

2.   Varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn ska betala det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet i enlighet med vad som framgår av bilaga II till detta beslut.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 29 april 2015.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 10 april 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.

(2)  Publicerad på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu i februari 2015.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM)) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).


BILAGA I

(EUR)

 

2014

2015

Totalt

Löner och förmåner

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Hyra och underhåll byggnader

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Andra driftskostnader

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Totalt

29 973 012

296 013 073

325 986 085


BILAGA II

(EUR)

 

2014

2015

Totalt

Tillsynsavgifter

29 973 012

296 013 073

325 986 085

varav:

 

 

 

Avgifter som tas ut från betydande enheter eller grupper

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Avgifter som tas ut från mindre betydande enheter eller grupper

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top