EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1376

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1376/2014 av den 10 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; upphävd genom 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1376/oj

20.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 366/79


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1376/2014

av den 10 december 2014

om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9)

(ECB/2014/52)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 19.1,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (1),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 19.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken får ECB-rådet fastställa regler för att beräkna och fastställa de minimireserver som krävs. Närmare uppgifter om tillämpningen av minimireserver anges i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(2)

Den 3 juli 2014 beslöt ECB-rådet att dess penningpolitiska möten från och med den 1 januari 2015 skulle hållas var sjätte vecka, i stället för var fjärde vecka som tidigare, samt att uppfyllandeperioderna därmed också skulle förlängas från fyra till sex veckor.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) är uppfyllandeperioden den period för vilken uppfyllande av kassakravet beräknas och under vilken kassakravsmedel måste hållas på kassakravskonton.

(4)

Att uppfyllandeperiodernas längd har förändrats påverkar inte beräkningen av beloppet för de minimikrav som ska uppfyllas under en uppfyllandeperiod av institut som omfattas av fullständiga rapporteringskrav enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (4). Liksom tidigare ska dessa institut beräkna kassakravsbasen för en viss uppfyllandeperiod på grundval av uppgifter enligt förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) som avser den månad som infaller två månader före den månad under vilken uppfyllandeperioden börjar. Uppfyllandeperiodernas förändrade längd påverkar däremot beräkningen av minimireserver för institut som rapporterar uppgifter kvartalsvis i enlighet med förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33), eftersom kvartalsperioden nu kommer att omfatta två uppfyllandeperioder.

(5)

Mot bakgrund av detta bör förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 1745/2003 (ECB/2003/9) ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   För institut som har beviljats undantag enligt artikel 9.1 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (5) (’tail’-klassificerade institut) ska kassakravsbasen beräknas för två på varandra följande uppfyllandeperioder med början från den uppfyllandeperiod som inleds den tredje månaden efter ett kvartalsslut, på grundval av kvartalsslutsuppgifter som lämnats i enlighet med del 1 punkt 4 i bilaga III till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33). Dessa institut ska anmäla sina kassakrav i enlighet med artikel 5.

2.

Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Förutsatt att ECB-rådet inte beslutar att ändra tidsschemat i enlighet med andra stycket ska uppfyllandeperioden inledas på avvecklingsdagen för den huvudsakliga refinansieringstransaktion som följer på det rådsmöte vid vilket utvärderingen av penningpolitiken avses ske. ECB:s direktion ska senast tre månader före början på varje kalenderår offentliggöra ett tidsschema för uppfyllandeperioderna. Tidsschemat ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s och de deltagande NCB:ernas webbplatser.”

3.

I artiklarna 3.1, 3.3, 4.1, 5.5, 10.6, 11, 13a.1 b ska hänvisningen till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ersättas med en hänvisning till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

4.

I artiklarna 5.3 och 13.4 ska hänvisningen till artikel 5 i förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ersättas med en hänvisning till artikel 6 i förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

5.

I artikel 13.2 ska hänvisningen till bilaga II till förordning (EG) nr 2423/2001 (ECB/2001/13) ersättas med en hänvisning till bilaga III till förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33).

Artikel 2

Slutbestämmelse

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 december 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 4.

(3)  Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 1745/2003 av den 12 september 2003 om tillämpningen av minimireserver (ECB/2003/9) (EUT L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).”


Top