EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 av den 17 december 2014 om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi Text av betydelse för EES

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 363/121


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1348/2014

av den 17 december 2014

om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (1), särskilt artikel 8.2 och 8.6, och

av följande skäl:

(1)

Effektiv tillsyn av grossistmarknaderna för energi kräver regelbunden övervakning av avtalsuppgifter, inklusive handelsorder samt uppgifter om kapacitet för och användning av anläggningar för produktion, lagring, förbrukning eller överföring av el och naturgas.

(2)

I förordning (EU) nr 1227/2011 krävs att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 (2), ska övervaka grossistmarknaderna för energi i unionen. För att byrån ska kunna fullgöra sin uppgift bör den få fullständiga uppsättningar av relevant information i rätt tid.

(3)

Marknadsaktörer bör till byrån regelbundet rapportera uppgifter om grossistavtal för energi, både i fråga om el- och naturgasförsörjning och transport av dessa varor. Avtal om balanstjänster, avtal mellan olika företag i samma koncern och avtal om försäljning av produktionen från små energiproduktionsanläggningar bör rapporteras till byrån endast från fall till fall och på byråns motiverade begäran.

(4)

I allmänhet bör båda avtalsparterna rapportera de uppgifter om avtalet som krävs. För att underlätta rapportering bör parterna kunna rapportera för varandras räkning eller utnyttja tjänster från tredje part för detta ändamål. Oavsett detta och för att underlätta insamling av uppgifter bör uppgifter om transportavtal som förvärvats genom att en systemansvarig för överföringssystem fördelat primär kapacitet rapporteras endast av respektive systemansvarig för överföringssystem. De rapporterade uppgifterna bör också omfatta matchade och ej matchade ansökningar om kapacitet.

(5)

För att effektivt kunna upptäcka marknadsmissbruk är det viktigt att byrån, vid sidan av avtalsuppgifterna, också kan övervaka handelsorder som läggs på organiserade marknader. Eftersom marknadsaktörerna inte kan förväntas registrera sådana uppgifter med lätthet, bör matchade och omatchade order rapporteras genom den organiserade marknadsplats där de läggs eller genom tredje parter som kan tillhandahålla sådan information.

(6)

För att undvika dubbelrapportering bör byrån samla in uppgifter om derivat som rör avtal om försörjning eller transport av el eller naturgas och som har rapporterats från dessa källor till transaktionsregister eller till finansiella tillsynsmyndigheter i enlighet med tillämplig finansiell reglering. Oavsett detta bör organiserade marknader och system för ordermatchning eller rapportering av handel som har rapporterat uppgifter om sådana derivat enligt finansiella regler kunna rapportera samma information också till byrån, förutsatt att de samtycker till detta.

(7)

Effektiv rapportering och riktad övervakning kräver att standardavtal kan särskiljas från icke-standardavtal. Eftersom priserna i standardavtal också utgör referenspriser för icke-standardavtal bör byrån dagligen få information om standardavtal. Uppgifter om icke-standardavtal bör vara rapporteringspliktiga upp till en månad efter avtalets ingående.

(8)

Marknadsaktörerna bör också regelbundet rapportera till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, uppgifter om tillgången till och utnyttjandet av infrastruktur för energiproduktion och energitransport, inklusive anläggningar för flytande naturgas (nedan kallat LNG) och lagring. För att minska marknadsaktörernas rapporteringsbörda och på bästa sätt använda befintliga uppgiftskällor bör rapporteringen om möjligt omfatta systemansvariga för överföringssystem, Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el (nedan kallat Entso för el) och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (nedan kallat Entso för gas), systemansvariga för LNG-anläggningar och systemansvariga för lagring av naturgas. Rapporteringens regelmässighet kan variera beroende på uppgifternas vikt och tillgänglighet, där dock flertalet uppgifter rapporteras dagligen. Rapporteringskraven bör respektera byråns skyldighet att inte göra kommersiellt känslig information allmänt tillgänglig och att endast offentliggöra eller göra tillgänglig information som sannolikt inte kan leda till snedvridning av konkurrensen på grossistmarknaderna för energi.

(9)

Det är viktigt att de rapporterande parterna har en tydlig uppfattning om den information de är skyldiga att rapportera. För detta syfte bör byrån förklara innehållet i den rapporteringspliktiga informationen i en användarhandbok. Byrån bör även säkerställa att information rapporteras i elektroniska format som är lätt tillgängliga för de rapporterande parterna.

(10)

I syfte att säkerställa fortlöpande och säker överföring av fullständiga uppgifter bör de rapporterande parterna uppfylla grundläggande krav när det gäller förmågan att autentisera uppgiftskällor och att kontrollera om uppgifterna är riktiga och fullständiga, samt att säkerställa kontinuitet i verksamheten. Byrån bör bedöma hur de rapporterande parterna uppfyller dessa krav. Bedömningen bör säkerställa en proportionell behandling av professionella tredje parter som hanterar marknadsaktörers uppgifter och marknadsaktörer som rapporterar sina egna uppgifter.

(11)

Olika typer av uppgifter från olika källor kan påverka hur mycket resurser och tid som de rapporterande parterna måste avsätta för inlämning av de rapporteringspliktiga uppgifterna. Exempelvis krävs mindre tid för att rapportera standardavtal som ingås på organiserade marknadsplatser än för att inrätta rapporteringssystem för icke-standardavtal eller vissa grundläggande uppgifter. Därför bör rapporteringsplikten fasas in, till en början för överföring av grundläggande uppgifter som är tillgängliga på transparensplattformarna hos Entso för el och Entso för gas, samt för standardavtal som ingås på organiserade marknadsplatser. Rapportering av icke-standardavtal bör följa därefter, och spegla den extra tid som behövs för att slutföra rapporteringsförfarandena. En tidsmässigt spridd rapportering av uppgifter (staggered data reporting) skulle också hjälpa byrån att bättre fördela sina resurser för att förbereda mottagandet av information.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1227/2011.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för tillhandahållande av uppgifter till byrån, för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i förordning (EU) nr 1227/2011. I förordningen definieras de uppgifter om grossistenergiprodukter och de grundläggande uppgifter som är rapporteringspliktiga. Dessutom fastställs lämpliga kanaler för rapportering av uppgifter, inklusive tidpunkter och regelmässighet för rapporterna.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 1227/2011 och artikel 3 i förordning (EU) nr 984/2013 (3).

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

grundläggande uppgifter information om anläggningars kapacitet och användning för produktion, lagring, förbrukning eller överföring av el eller naturgas, eller om LNG-anläggningars kapacitet och användning, inklusive anläggningarnas planerade eller oplanerade otillgänglighet.

2.

Standardavtal avtal om en grossistenergiprodukt som är upptagen till handel på en organiserad marknadsplats, oavsett om transaktionen faktiskt äger rum på den marknadsplatsen.

3.

icke-standardavtal avtal som rör en grossistenergiprodukt och som inte är ett standardavtal.

4.

organiserad marknadsplats eller organiserad marknad

a)

ett multilateralt system som sammanför eller underlättar sammanförandet av flera tredje parters köp- och säljintressen i fråga om grossistenergiprodukter på ett sådant sätt att det leder till ett avtal, eller

b)

alla andra system eller inrättningar där flera tredje parters köp- och säljintressen i fråga om grossistenergiprodukter kan samverka på ett sätt som leder till ett avtal.

Detta omfattar el- och gasbörser, mäklare och andra personer som yrkesmässigt genomför transaktioner, samt handelsplatser enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4).

5.

Koncern samma betydelse som i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (5).

6.

koncerninternt avtal avtal om grossistenergiprodukter som ingås med en motpart som ingår i samma koncern, under förutsättning att båda motparterna helt och hållet omfattas av samma koncernredovisning.

7.

OTC alla transaktioner som utförs utanför en organiserad marknad.

8.

nominering

för el: anmälan av användning av kapacitet mellan elområden från en innehavare av fysiska överföringsrättigheter och dess motpart till sina respektive systemansvariga för överföringssystemen.

för naturgas: nätanvändarens förhandsmeddelande till den systemansvarige för överföringssystemet om det faktiska gasflöde som nätanvändaren vill mata in i eller ta ut ur systemet.

9.

Balansenergi energi som används för balansering av systemansvariga för överföringssystem.

10.

balanskapacitet (reserver) den avtalade reservkapaciteten.

11.

balanstjänster

för el: balanskapacitet, balansenergi eller båda.

för naturgas: en tjänst som tillhandahålls till en systemansvarig för överföringssystem via ett avtal, för gas som krävs för att möta kortfristiga fluktuationer i efterfrågan eller tillgången på gas.

12.

Förbrukningsenhet resurs som tar emot el eller naturgas för eget bruk.

13.

Produktionsanläggning anläggning för produktion av el som utgörs av en enda produktionsenhet eller en samling av produktionsenheter.

KAPITEL II

RAPPORTERINGSPLIKT FÖR TRANSAKTIONER

Artikel 3

Förteckning över rapporteringspliktiga avtal

1.   Följande avtal ska rapporteras till byrån:

a)

När det gäller grossistenergiprodukter för el- eller naturgasförsörjning med leverans i unionen:

i)

Intradag- eller inomdygnavtal som rör el- eller naturgasförsörjning där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

ii)

Dagen före-avtal som rör el- eller naturgasförsörjning där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

iii)

Två dagar före-avtal som rör el- eller naturgasförsörjning där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

iv)

Veckoslutsavtal som rör el- eller naturgasförsörjning där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

v)

Dagen efter-avtal som rör el- eller naturgasförsörjning där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

vi)

Andra avtal som rör el- eller naturgasförsörjning med en leveransperiod som är längre än två dagar och där leverans sker i unionen, oavsett var och hur avtalen handlas, och särskilt oavsett om de handlas på auktion eller i kontinuerlig handel.

vii)

Avtal för el- eller naturgasförsörjning till en enskild förbrukningsenhet med teknisk möjlighet att förbruka minst 600 GWh/år.

viii)

Optioner, terminskontrakt, swappar och andra derivat av avtal som rör el eller naturgas som produceras, handlas eller levereras i unionen.

b)

Grossistenergiprodukter för transport av el eller naturgas i unionen:

i)

Avtal som rör transport av el eller naturgas i unionen mellan två eller flera platser eller elområden/budområden, som ingåtts till följd av en primär uttrycklig kapacitetstilldelning, utförd av den systemansvarige för överföringssystemet eller för dennes räkning, och som anger fysiska eller finansiella rättigheter eller skyldigheter i fråga om kapacitet.

ii)

Avtal som rör transport av el eller naturgas i unionen mellan två eller flera platser eller elområden/budområden, som ingåtts mellan marknadsaktörer på andrahandsmarknader och som anger fysiska eller finansiella rättigheter eller skyldigheter i fråga om kapacitet, inklusive vidareförsäljning och överlåtelse av sådana avtal.

iii)

Optioner, terminskontrakt, swappar och andra derivat av avtal som rör transport av el eller naturgas i unionen.

2.   För att underlätta rapportering ska byrån utarbeta och upprätthålla en offentlig förteckning över standardavtal och uppdatera denna förteckning i rätt tid. För att underlätta rapportering ska byrån utarbeta och offentliggöra en förteckning över organiserade marknadsplatser när denna förordning träder i kraft. Byrån ska uppdatera denna förteckning i rätt tid.

För att hjälpa byrån att fullgöra sina skyldigheter enligt första stycket bör organiserade marknadsplatser till byrån lämna in identifikationsuppgifter för varje grossistenergiprodukt som de tar upp till handel. Informationen ska lämnas in i ett format som fastställs av byrån innan handel inleds enligt detta specifika avtal. Organiserade marknadsplatser ska uppdatera informationen när förändringar sker.

Slutkunder som är part i ett avtal som avses i artikel 3.1 a vii ska, för att underlätta rapporteringen, underrätta sina motparter om den berörda förbrukningsenheten har teknisk kapacitet att förbruka minst 600 GWh/år.

Artikel 4

Förteckning över rapporteringspliktiga avtal på byråns begäran

1.   Såvida de inte ingåtts på organiserade marknadsplatser ska följande avtal och uppgifter om transaktioner som rör dessa avtal vara rapporteringspliktiga endast från fall till fall och på byråns motiverade begäran:

a)

Koncerninterna avtal.

b)

Avtal för fysisk leverans av el som produceras i en enda produktionsanläggning med en kapacitet på högst 10 MW eller i produktionsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på högst 10 MW.

c)

Avtal för fysisk leverans av naturgas som produceras i en enda anläggning för naturgasproduktion med en produktionskapacitet på högst 20 MW.

d)

Avtal som rör balanstjänster för el och naturgas.

2.   För marknadsaktörer som endast är inblandade i transaktioner som rör de avtal som avses i punkt 1 b och 1 c ska inte krävas registrering hos den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1227/2011.

Artikel 5

Uppgifter om rapporteringspliktiga avtal, inklusive handelsorder

1.   Den information som ska rapporteras enligt artikel 3 ska innehålla följande:

a)

För standardavtal som rör försörjning av el eller naturgas: de uppgifter som anges i tabell 1 i bilagan.

b)

För icke-standardavtal som rör försörjning av el eller naturgas: de uppgifter som anges i tabell 2 i bilagan.

c)

För standard- och icke-standardavtal som rör transport av el: de uppgifter som anges i tabell 3 i bilagan.

d)

För standard- och icke-standardavtal som rör transport av naturgas: de uppgifter som anges i tabell 4 i bilagan.

Uppgifter om transaktioner som genomförs inom ramen för icke-standardavtal som anger åtminstone absolut mängd och pris ska rapporteras enligt tabell 1 i bilagan.

2.   Byrån ska förklara detaljerna i den rapporteringspliktiga information som avses i punkt 1 i en användarhandbok och ska, efter samråd med de relevanta parterna, göra den tillgänglig för allmänheten när denna förordning träder i kraft. Byrån ska samråda med relevanta parter om väsentliga uppdateringar av användarhandboken.

Artikel 6

Rapporteringskanaler för transaktioner

1.   Marknadsaktörer ska till byrån rapportera uppgifter om grossistenergiprodukter som handlas på organiserade marknadsplatser, inklusive matchade och omatchade order, genom den berörda organiserade marknadsplatsen eller genom matchnings- eller rapporteringssystem för energihandel.

Den organiserade marknadsplats där en grossistenergiprodukt handlades eller där en order lades ska på marknadsaktörens begäran erbjuda en överenskommelse om uppgiftsrapportering.

2.   Systemansvariga för överföringssystem eller tredje parter som agerar för deras räkning ska rapportera uppgifter om avtal som avses i artikel 3.1 b i, inklusive matchade och omatchade order.

3.   Marknadsaktörer eller tredje parter som agerar för deras räkning ska rapportera uppgifter om avtal som avses i artikel 3.1 a, 3.1 b ii och 3.1 b iii och som har ingåtts utanför en organiserad marknad.

4.   Information om grossistenergiprodukter som har rapporterats i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (6) eller artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (7) ska lämnas till byrån av

a)

transaktionsregister som avses i artikel 2 i förordning (EU) nr 648/2012,

b)

godkända rapporteringsmekanismer som avses i artikel 2 i förordning (EU) nr 600/2014,

c)

behöriga myndigheter som avses i artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014,

d)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

beroende på vad som är lämpligt.

5.   Om personer har rapporterat uppgifter om transaktioner i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 eller artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 ska deras skyldigheter när det gäller att rapportera dessa uppgifter enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1227/2011 anses vara uppfyllda.

6.   I enlighet med artikel 8.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1227/2011, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 i den här artikeln, ska organiserade marknader och system för ordermatchning eller rapportering av handel kunna lämna den information som avses i punkt 1 i den här artikeln direkt till byrån.

7.   Om en tredje part rapporterar för den ena eller båda motparternas räkning, eller om en motpart rapporterar avtalsuppgifter även för den andra motpartens räkning, ska rapporten innehålla relevanta uppgifter för varje motpart och samtliga uppgifter som skulle ha rapporterats om avtalet hade rapporterats av varje motpart för sig.

8.   Byrån får begära ytterligare information och klargöranden från marknadsaktörer och rapporterande parter avseende deras rapporterade uppgifter.

Artikel 7

Tidpunkt för rapportering av transaktioner

1.   Uppgifter om standardavtal och om handelsorder, inklusive sådana för auktioner, ska rapporteras snarast möjligt, dock senast den första arbetsdagen efter det att avtalet ingåtts eller ordern lagts.

Varje ändring eller hävning av det ingångna avtalet eller handelsordern ska rapporteras snarast möjligt, dock senast den första arbetsdagen efter ändringen eller hävningen.

2.   När det gäller auktionsmarknader där order inte offentliggörs ska endast ingångna avtal och slutliga order rapporteras. De ska rapporteras senast den första arbetsdagen efter auktionen.

3.   Order som lagts via mäklares röstassisterade tjänster och som inte syns på elektroniska skärmar ska vara rapporteringspliktiga endast på byråns begäran.

4.   Uppgifter om icke-standardavtal, inklusive varje ändring eller hävning av avtalet, och transaktioner som avses i artikel 5.1 andra stycket ska rapporteras senast en månad efter avtalets ingående, ändring eller hävning.

5.   Uppgifter om avtal som avses i artikel 3.1 b i ska rapporteras snarast möjligt, dock senast den första arbetsdagen efter det att resultatet av tilldelningen är tillgängligt. Varje ändring eller hävning av de ingångna avtalen ska rapporteras snarast möjligt, dock senast den första arbetsdagen efter ändringen eller hävningen.

6.   Uppgifter om grossistenergiavtal som ingåtts före det datum då rapporteringsplikten börjar tillämpas och som fortfarande är utestående detta datum ska rapporteras till byrån inom 90 dagar efter det att rapporteringsplikten börjar tillämpas för dessa avtal.

Rapporteringsplikten omfattar endast uppgifter som kan hämtas från marknadsaktörernas befintliga register. De ska åtminstone omfatta de uppgifter som avses i artikel 44.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (8) och i artikel 40.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (9).

KAPITEL III

RAPPORTERING AV GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER

Artikel 8

Regler för rapportering av grundläggande uppgifter om el

1.   Entso för el ska, för marknadsaktörernas räkning, till byrån rapportera information om kapacitet och användning när det gäller anläggningar för produktion, förbrukning eller överföring av el, inklusive anläggningarnas planerade eller oplanerade otillgänglighet så som avses i artiklarna 6–17 i kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 (10). Informationen ska rapporteras genom den centrala plattformen för informationstransparens som avses i artikel 3 i förordning (EU) nr 543/2013.

2.   Entso för el ska göra den information som avses i punkt 1 tillgänglig för byrån så snart den blir tillgänglig på den centrala plattformen för informationstransparens.

Information som avses i artikel 7.1 i förordning (EU) nr 543/2013 ska senast följande arbetsdag göras tillgänglig för byrån i detaljerad form, inklusive namn och plats för den förbrukningsenhet som avses.

Information som avses i artikel 16.1 a i förordning (EU) nr 543/2013 ska senast följande arbetsdag göras tillgänglig för byrån.

3.   Systemansvariga för överföringssystem för el, eller tredje parter som arbetar för deras räkning, ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) nr 1227/2011 rapportera slutliga nomineringar mellan elområden och där ange identitet för berörda marknadsaktörer och den planerade kvantiteten. Informationen ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag.

Artikel 9

Regler för rapportering av grundläggande uppgifter om gas

1.   Entso för gas ska, för marknadsaktörernas räkning, till byrån rapportera information om kapacitet och användning när det gäller anläggningar för överföring av naturgas, inklusive anläggningarnas planerade eller oplanerade otillgänglighet, så som avses i punkterna 3.3.1 och 3.3.5 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (11). Informationen ska göras tillgänglig via den unionsomfattande centrala plattform som avses i punkt 3.1.1.1 h i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2009.

Entso för gas ska göra den information som avses i första stycket tillgänglig för byrån så snart den blir tillgänglig på den unionsomfattande centrala plattformen.

2.   Systemansvariga för överföringssystem för gas, eller tredje parter som arbetar för deras räkning, ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, i enlighet med artikel 8.5 i förordning (EU) nr 1227/2011 rapportera dagen före-nomineringar och slutliga renomineringar av bokad kapacitet och där ange identitet för de berörda marknadsaktörerna och de tilldelade kvantiteterna. Informationen ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag.

Informationen ska lämnas för följande punkter i överföringssystemet:

a)

Alla sammanlänkningspunkter.

b)

Inmatningspunkter för produktionsanläggningar, inklusive uppströms rörledningar.

c)

Uttagspunkter som är anslutna till en enskild kund.

d)

Inmatnings- och uttagspunkter för lagring.

e)

LNG-anläggningar.

f)

Fysiska och virtuella knutpunkter.

3.   Systemansvariga för LNG-system enligt definitionen i artikel 2.12 i direktiv 2009/73/EG ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, rapportera följande information för varje LNG-anläggning:

a)

Teknisk, avtalad och tillgänglig kapacitet för LNG-anläggningen per dag.

b)

Utmatning och lagermängd för LNG-anläggningen per dag.

c)

Tillkännagivanden om planerad och oplanerad otillgänglighet för LNG-anläggningen, inklusive tidpunkten för tillkännagivandet och den berörda kapaciteten.

4.   Den information som avses i punkt 3 a och 3 b ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag.

Den information, inklusive uppdateringar av den, som avses i punkt 3 c ska göras tillgänglig så snart som denna information blir tillgänglig.

5.   Marknadsaktörer, eller ansvariga för LNG-system som arbetar för deras räkning, ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, rapportera följande uppgifter om varje LNG-anläggning:

a)

När det gäller lossning och omlastning av last:

i)

Datum för lossning eller omlastning.

ii)

Lossade eller omlastade volymer per fartyg.

iii)

Slutkundens namn.

iv)

Namn och storlek för det fartyg som utnyttjar anläggningen.

b)

Den planerade lossningen eller omlastningen vid LNG-anläggningen per dag för nästa månad, inklusive marknadsaktören och namnet på slutkunden (om den inte är samma som marknadsaktören).

6.   Den information som avses i punkt 5 a ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag efter lossning eller omlastning.

Den information som avses i punkt 5 b ska göras tillgänglig före den månad som den gäller.

7.   Systemansvariga för lagring enligt definitionen i artikel 2.10 i direktiv 2009/73/EG ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, via en gemensam plattform rapportera följande information för varje lagringsanläggning eller, om anläggningar drivs i form av en grupp, för varje grupp av anläggningar:

a)

Teknisk, avtalad och tillgänglig kapacitet för lagringsanläggningen.

b)

Mängden gas i lager vid gasdygnets slut, inflöden (inmatningar) och utflöden (uttag) för varje gasdygn.

c)

Tillkännagivanden om planerad och oplanerad otillgänglighet för lagringsanläggningen, inklusive tidpunkten för tillkännagivandet och den berörda kapaciteten.

8.   Den information som avses i punkt 7 a och 7 b ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag.

Den information, inklusive uppdateringar av den, som avses i punkt 7 c ska göras tillgänglig så snart som informationen blir tillgänglig.

9.   Marknadsaktörer, eller systemansvariga för lagringssystem som arbetar för deras räkning, ska till byrån, och till de nationella tillsynsmyndigheterna på deras begäran, rapportera den mängd gas som marknadsaktören har lagrad vid gasdygnets slut. Denna information ska göras tillgänglig senast följande arbetsdag.

Artikel 10

Rapporteringsförfaranden

1.   Marknadsaktörer som lämnar ut insiderinformation på sina webbplatser eller tjänsteleverantörer som lämnar ut sådan information för marknadsaktörernas räkning ska tillhandahålla webbflöden så att byrån kan samla in denna information på ett effektivt sätt.

2.   Vid rapportering av information som avses i artiklarna 6, 8 och 9, inklusive insiderinformation, ska marknadsaktören identifiera sig, eller identifieras av den tredje part som rapporterar för dess räkning, med hjälp av den registreringskod för Acer som marknadsaktören tagit emot eller den unika kod som marknadsaktören tillhandahållit vid registreringen i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 1227/2011.

3.   Byrån ska efter samråd med de relevanta parterna fastställa förfaranden, standarder och elektroniska format baserade på erkända branschnormer för rapportering av sådan information som avses i artiklarna 6, 8 och 9. Byrån ska samråda med relevanta parter om väsentliga uppdateringar av de förfaranden, standarder och elektroniska format som avses.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 11

Tekniska och organisatoriska krav och ansvar för rapportering av uppgifter

1.   För att garantera att utbyte och hantering av information sker ändamålsenligt, effektivt och säkert ska byrån, efter samråd med relevanta parter, utarbeta tekniska och organisatoriska krav för hur uppgifterna ska lämnas in. Byrån ska samråda med relevanta parter om väsentliga uppdateringar av dessa krav.

Kraven ska

a)

säkerställa informationens säkerhet, sekretess och fullständighet,

b)

möjliggöra identifiering och korrigering av felaktiga uppgifter i rapporter,

c)

möjliggöra autentisering av informationskällan,

d)

säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Byrån ska bedöma huruvida de rapporterande parterna uppfyller kraven. Rapporterande parter som uppfyller kraven ska registreras av byrån. För enheter som förtecknas i artikel 6.4 ska de krav som förtecknas i andra stycket anses vara uppfyllda.

2.   Personer som är skyldiga att rapportera uppgifter som avses i artiklarna 6, 8 och 9 ska ha ansvaret för att uppgifterna är fullständiga, exakta och inlämnade i rätt tid till byrån och, när så krävs, till nationella tillsynsmyndigheter.

När en person som avses i första stycket rapporterar dessa uppgifter genom en tredje part ska personen inte vara ansvarig om uppgifterna inte är fullständiga eller exakta eller om de inte lämnas in i rätt tid, om detta kan tillskrivas den tredje parten. I dessa fall ska den tredje parten ansvara för dessa brister, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 18 i förordning (EU) nr 543/2013 om inlämning av uppgifter på elmarknaderna.

De personer som avses i första stycket ska dock vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att de uppgifter som lämnas in via tredje parter är fullständiga och exakta och att de lämnas in i rätt tid.

Artikel 12

Ikraftträdande och andra bestämmelser

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Den rapporteringsplikt som föreskrivs i artikel 9.1 ska tillämpas från och med den 7 oktober 2015.

Den rapporteringsplikt som föreskrivs i artikel 6.1 ska, med undantag för avtal som avses i artikel 3.1 b, tillämpas från och med den 7 oktober 2015.

De rapporteringsplikter som föreskrivs i artikel 8.1 ska tillämpas från och med den 7 oktober 2015, men inte innan den centrala plattformen för informationstransparens är i drift i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 543/2013.

De rapporteringsplikter som föreskrivs i artiklarna 6.2, 6.3, 8.3, 9.2, 9.3, 9.5, 9.7 och 9.9 ska tillämpas från och med den 7 april 2016.

Den rapporteringsplikt som föreskrivs i artikel 6.1 och som rör avtal som avses i artikel 3.1 b ska tillämpas från och med den 7 april 2016.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 andra och femte stycket får byrån ingå avtal med organiserade marknadsplatser och system för ordermatchning eller rapportering av handel för att få uppgifter om avtal innan rapporteringsplikten blir tillämplig.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 326, 8.12.2011, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 984/2013 av den 14 oktober 2013 om upprättandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 (EUT L 273, 15.10.2013, s. 5).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

(10)  Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 36).


BILAGA

UPPGIFTER I RAPPORTERINGSPLIKTIGA AVTAL

Tabell 1

Rapporteringspliktiga uppgifter för standardavtal för el- och gasförsörjning

(Formulär för standardrapportering)

Fält nr

Fält

Beskrivning

Avtalets parter

1

ID för marknadsaktören eller motparten

Marknadsaktören eller motparten för vars räkning transaktionsposten rapporteras ska identifieras med en unik kod.

2

Typ av kod i fält 1

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

3

ID för handlaren och/eller marknadsaktören eller motparten som används av den organiserade marknadsplatsen

Användarnamnet eller handelskontot för inloggning för handlaren och/eller marknadsaktören eller motparten enligt den organiserade marknadsplatsens tekniska system.

4

ID för den andra marknadsaktören eller motparten

Unikt ID för avtalets andra motpart.

5

Typ av kod i fält 4

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

6

Den rapporterande enhetens ID

Identitet för den rapporterande enheten.

7

Typ av kod i fält 6

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

8

Mottagar-ID

Om avtalets mottagare som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1227/2011 är motpart i detta avtal ska fältet lämnas tomt. Om avtalets mottagare inte är motpart i detta avtal måste den rapporterande motparten identifiera mottagaren med en unik kod.

9

Typ av kod i fält 8

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

10

Handelskapacitet för marknadsaktören eller motparten i fält 1

Anger om den rapporterande motparten har ingått avtalet för egen del (för egen eller för kunds räkning) eller som ombud för en kund eller för dennes räkning.

11

Köp-/säljindikator

Anger om avtalet avser en köp- eller säljtransaktion för den marknadsaktör eller motpart som anges i fält 1.

12

Initiativtagare/antagare

När affären sker elektroniskt eller på en röstassisterad mäklarplattform är initiativtagaren den part som först lägger en fast order på marknaden och antagaren den part som initierar transaktionen.

Uppgifter om order

13

Order-ID

Ordern ska identifieras med hjälp av en unik identifieringskod som tillhandahålls av marknadsplatsen eller motparterna.

14

Typ av order

Typ av order enligt de definitioner som ges av den organiserade marknadsplatsen.

15

Villkor för order

Ett särskilt villkor för ordern som ska behandlas.

16

Orderstatus

Orderns status, till exempel om den är aktiv eller avaktiverad.

17

Minsta volym för behandling

Minsta volym för behandling – eventuell fastställd minsta kvantitet/volym för att ordern ska behandlas.

18

Prisgräns

Den fastställda prisgränsen för trigger- eller stopporder.

19

Hemlig volym

Den volym i ordern som inte avslöjas för marknaden.

20

Orderns varaktighet

Orderns varaktighet är den tid under vilken ordern finns i systemet tills den tas bort/annulleras, om den inte behandlas.

Avtalsuppgifter

21

Avtals-ID

Avtalet ska identifieras med hjälp av en unik identifieringskod som tillhandahålls av marknadsplatsen eller motparterna.

22

Avtalets namn

Avtalets namn så som det identifieras på den organiserade marknadsplatsen.

23

Avtalstyp

Avtalets typ.

24

Energiprodukt

Klassificering av energiprodukten.

25

Fastställande index eller referenspris

Fastställande index som sätter priset för avtalet, eller referenspriset för derivat.

26

Avräkningsmetod

Anger om avtalet avräknas fysiskt, i kontanter, optioner eller annat.

27

ID för organiserad marknadsplats/OTC

Om marknadsaktören använder en organiserad marknadsplats för att genomföra avtalet ska denna organiserade marknadsplats identifieras med en unik kod.

28

Avtalets handelstider

De handelstider som gäller för avtalet.

29

Senaste datum och tidpunkt för handel

Senaste datum och tidpunkt för handel med det rapporterade avtalet.

Transaktionsuppgifter

30

Tidsmarkering för transaktionen

Datum och tidpunkt för avtalets genomförande eller för orderns inlämnande, eller för deras ändring, annullering eller hävning.

31

Unikt transaktions-ID

Unikt ID för en transaktion, tilldelad av den organiserade marknadsplats där transaktionen genomförs eller, för bilaterala avtal, av de två marknadsaktörerna för att matcha transaktionens båda sidor.

32

Länkat transaktions-ID

Detta länkade transaktions-ID måste identifiera det avtal som är förknippat med genomförandet.

33

Länkat order-ID

Detta länkade order-ID måste identifiera den order som är förknippad med genomförandet.

34

Röstassisterad mäkling

Anger om transaktionen mäklades med röstassistans: ”Y” om så var fallet, tomt fält om så inte var fallet.

35

Pris

Priset per enhet.

36

Indexvärde

Det fastställande indexets värde.

37

Valuta för pris

Det sätt på vilket priset anges.

38

Nominellt belopp

Avtalets värde

39

Nominell valuta

Det nominella beloppets valuta.

40

Kvantitet/volym

Totalt antal enheter som ingår i avtalet eller ordern.

41

Total nominell kvantitet för avtalet

Det totala antalet enheter av grossistenergiprodukten.

42

Kvantitetsenhet för fält 40 och 41

Den måttenhet som används för fält 40 och 41.

43

Slutdatum

Slutdatum för det rapporterade avtalet. Om detta datum är samma som slutdatum för leverans ska fältet lämnas tomt.

Optionsuppgifter

44

Optionstyp

Anger om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under avtalstiden (amerikanska optioner).

45

Optionsslag

Anger om optionen är en köpoption, säljoption eller annan.

46

Optionens inlösendatum

Ett eller flera datum då optionen löses in. Om det finns flera datum kan ytterligare fält användas.

47

Optionens lösenpris

Optionens lösenpris.

Leveransprofil

48

Leveransställe eller zon

EIC-kod(er) för leveransställe(n) eller marknadsområde(n).

49

Leveransens startdatum

Startdatum för leveransen.

50

Leveransens slutdatum

Slutdatum för leveransen.

51

Varaktighet

Leveransperiodens varaktighet.

52

Lasttyp

Anger leveransprofil (baslast, topplast, låglast, blockbud eller annan).

53

Veckodagar

Veckodagar för leverans.

54

Leveransintervall för last

Tidsintervall för varje block eller form.

55

Leveranskapacitet

Antalet enheter som ingår i transaktionen, per tidsintervall för leveransen.

56

Kvantitetsenhet som används i fält 55

Den använda måttenheten.

57

Pris/tidsintervall och kvantitet

I förekommande fall pris per kvantitet för varje tidsintervall i leveransen.

Livscykelinformation

58

Åtgärdstyp

Om rapporten innehåller

ett avtal eller en handelsorder för första gången så ska den anges som ”ny” (New),

en ändring av uppgifter i en tidigare rapport så ska den anges som ”ändring” (Modify),

en annullering av en felaktigt inlämnad rapport så ska den anges som ”fel” (Error),

en hävning av ett befintligt avtal eller en befintlig handelsorder så ska den anges som ”hävning” (Cancel).


Tabell 2

Rapporteringspliktiga uppgifter för icke-standardavtal för el- och gasförsörjning

(Formulär för icke-standardrapportering)

Fält nr

Fält

Beskrivning

Avtalets parter

1

ID för marknadsaktören eller motparten

Marknadsaktören eller motparten för vars räkning transaktionsposten rapporteras ska identifieras med en unik kod.

2

Typ av kod i fält 1

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

3

ID för den andra marknadsaktören eller motparten

Unikt ID för avtalets andra motpart.

4

Typ av kod i fält 3

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

5

Den rapporterande enhetens ID

Identitet för den rapporterande enheten.

6

Typ av kod i fält 5

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

7

Mottagar-ID

Om avtalets mottagare som avses i artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1227/2011 är motpart i detta avtal ska fältet lämnas tomt. Om avtalets mottagare inte är motpart i detta avtal måste den rapporterande motparten identifiera mottagaren med en unik kod.

8

Typ av kod i fält 7

Registreringskod hos Acer, LEI-kod (identifieringskod för juridisk person), BIC (bankidentifieringskod), EIC (Energy Identification Code), GLN/GS1-kod (Global Location Number).

9

Handelskapacitet för marknadsaktören eller motparten i fält 1

Anger om den rapporterande motparten har ingått avtalet för egen del (för egen eller för kunds räkning) eller som ombud för en kund eller för dennes räkning.

10

Köp-/säljindikator

Anger om avtalet avser en köp- eller säljtransaktion för den marknadsaktör eller motpart som anges i fält 1.

Avtalsuppgifter

11

Avtals-ID

Unikt ID för avtalet som tilldelats av de två marknadsaktörerna.

12

Avtalsdatum

Datum för avtalets ingående eller för dess ändring, annullering eller hävning.

13

Avtalstyp

Avtalets typ.

14

Energiprodukt

Klassificering av energiprodukten i det ingångna avtalet.

15

Pris eller prisformel

Fast pris eller prisformel som används i avtalet.

16

Uppskattat nominellt belopp

Avtalets uppskattade nominella belopp (i förekommande fall).

17

Nominell valuta

Det uppskattade nominella beloppets valuta.

18

Total nominell kvantitet för avtalet

Det uppskattade totala antalet enheter av grossistenergiprodukten. Detta är en beräknad uppgift.

19

Valmöjligheter för volym – kapacitet

Antalet enheter som ingår i avtalet, per tidsintervall för leveransen om sådant finns.

20

Nominell kvantitetsenhet

Den måttenhet som används i fält 18 och 19.

21

Valmöjligheter för volym

Volymklassificering.

22

Valmöjligheter för volym – frekvens

Frekvens för volymens valmöjligheter: t.ex. daglig, veckovis, månadsvis, per säsong, årlig eller annan, om sådan finns tillgänglig.

23

Valmöjligheter för volym – intervall

Tidsintervall för varje valmöjlighet för volymen, om sådant finns tillgängligt.

Typ av fastställande index

24

Indextyp för pris

Pris klassificerat som fast, enkelt index (ett enda underliggande) eller komplex prisformel (flera underliggande).

25

Fastställande index

Förteckning över index som fastställer priset i avtalet. Ange namn för varje index. I händelse av en indexkorg utan unik identitetsbeteckning ska korgen eller indexet anges.

26

Typ av fastställande index

Avista, termin, swap, spread osv.

27

Källa för fastställande index

Ange den publicerande källan för varje index.

I händelse av en indexkorg utan unik identitetsbeteckning ska korgen eller indexet anges.

28

Datum för första fastställande

Datum för första fastställande, bestämt genom det tidigaste datumet bland alla fastställanden.

29

Datum för sista fastställande

Datum för sista fastställande, bestämt genom det senaste datumet bland alla fastställanden.

30

Frekvens för fastställande

Fastställandets frekvens: t.ex. daglig, veckovis, månadsvis, per säsong, årlig eller annan.

31

Avräkningsmetod

Anger om avtalet avräknas fysiskt, i kontanter, båda, optioner eller annat.

Optionsuppgifter

32

Optionstyp

Anger om optionen får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under avtalstiden (amerikanska optioner).

33

Optionsslag

Anger om optionen är en köpoption, säljoption eller annan.

34

Optionens första inlösendatum

Datum för första inlösen, bestämt genom det tidigaste datumet bland alla inlösen.

35

Optionens sista inlösendatum

Datum för sista inlösen, bestämt genom det senaste datumet bland alla inlösen.

36

Optionens inlösenfrekvens

Frekvens för volymens valmöjligheter: t.ex. daglig, veckovis, månadsvis, per säsong, årlig eller annan.

37

Optionens lösenindex

Ange namn för varje index. I händelse av en indexkorg utan unik identitetsbeteckning ska korgen eller indexet anges.

38

Typ av lösenindex för optionen

Avista, termin, swap, spread osv.

39

Källa för lösenindex för optionen

Ange typen av fastställande för varje index. I händelse av en indexkorg utan unik identitetsbeteckning ska korgen eller indexet anges.

40

Optionens lösenpris

Optionens lösenpris.

Leveransprofil

41

Leveransställe eller zon

EIC-kod(er) för leveransställe(n) eller marknadsområde(n).

42

Leveransens startdatum

Datum och tidpunkt då leveransen ska starta. För fysiska leveranser skulle detta vara startdatum för leveranser enligt avtalet.

43

Leveransens slutdatum

Datum och tidpunkt då leveransen ska upphöra. För fysiska leveranser skulle detta vara slutdatum för leveranser enligt avtalet.

44

Lasttyp

Anger leveransprofil (baslast, topplast, låglast, blockbud eller annan).

Livscykelinformation

45

Åtgärdstyp

Om rapporten innehåller

ett avtal som rapporteras för första gången så ska den anges som ”ny” (New),

en ändring av uppgifter om ett tidigare rapporterat avtal så ska den anges som ”ändring” (Modify),

en annullering av en felaktigt inlämnad rapport så ska den anges som ”fel” (Error),

en hävning av ett befintligt avtal så ska den anges som ”hävning” (Cancel).


Tabell 3

Rapporteringspliktiga uppgifter om grossistenergiprodukter i samband med transport av el – Resultat av primär tilldelning och resultat av vidareförsäljning och överlåtelse av långsiktiga överföringsrättigheter för el på andrahandsmarknad

Fält nr

Fältnamn

Beskrivning

Gemensamma uppgifter för totalresultat av primär tilldelning och för bud- och rättighetsdokument för vidareförsäljning och överlåtelser på andrahandsmarknad

1.

Dokument-ID

Anger unikt det dokument som de inlämnade tidsserierna gäller.

2.

Dokumentversion

Version av det dokument som skickas. Ett dokument kan skickas flera gånger, varje sändning identifieras av olika versionsnummer som börjar med 1 och sedan stegas uppåt.

3.

Dokumenttyp

Den kodade typen för det dokument som skickas.

4.

Avsändar-ID

Anger den part som är avsändare av dokumentet och som ansvarar för dess innehåll (EIC-kod).

5.

Avsändarens roll

Anger den roll som innehas av avsändaren, t.ex. systemansvarig för överföringssystem eller annan rapporterande enhet.

6.

Mottagar-ID

Anger den part som tar emot dokumentet.

7.

Mottagarens roll

Anger den roll som innehas av mottagaren.

8.

Skapad (datum och tidpunkt)

Datum och tidpunkt när dokumentet skapas, dvs. när den systemansvarige för överföringssystemet eller en annan rapporterande enhet skickar transaktionen till byrån.

9.

Tidsintervall för budgivning/tillämpligt tidsintervall

Start och slut (datum och tidpunkt) för den period som omfattas av dokumentet.

10

Domän

Den domän som omfattas av dokumentet.

11.

Dokumentstatus (om tillämpligt)

Anger dokumentets status.

Tidsserier för kapacitetstilldelning (primär tilldelning)

12.

ID för tidsserie

Unikt ID som anger tidsserien.

13.

ID för buddokument

Anger det dokument som innehåller referenserna till bud eller vidareförsäljningar.

14.

Version av buddokument

Version av anbuds- eller vidareförsäljningsdokumentet som skickats.

15.

ID för anbud

Anger den tidsserie som användes i det ursprungliga budet eller vidareförsäljningen.

Detta är det unika nummer som tilldelas av anbudsgivaren för det ursprungliga anbudet eller vidareförsäljningen. Lämnas tomt om det ej är tillämpligt.

16.

Budgivande part

Anger den marknadsaktör som ger ett bud på kapaciteten eller den vidaresålda kapaciteten (EIC X-kod).

17.

Auktions-ID

ID som länkar tilldelningen till en uppsättning specifikationer som skapats av auktionsoperatören.

18.

Verksamhetstyp

Anger tidsseriens karaktär.

19.

Område – inkommande

Det område där energin ska levereras (EIC Y-kod).

20.

Område – utgående

Det område som energin kommer från (EIC Y-kod).

21.

Avtalstyp

Avtalstypen anger villkoren som gällde när kapaciteten tilldelades och hanterades, t.ex. daglig auktion, veckovis auktion, månadsvis auktion, årlig auktion, långsiktigt avtal.

22.

Avtals-ID

Anger avtalet om instansen av tidsserien. Detta måste vara ett unikt nummer som tilldelas av auktionsoperatören och som ska användas för alla referenser till tilldelningen.

23.

Måttenhet för kvantitet

Den måttenhet som används för att uttrycka kvantiteten i tidsserien.

24.

Valuta (om tillämpligt)

Valutan som används för att uttrycka penningbeloppet.

25.

Måttenhet för pris (om tillämpligt)

Den måttenhet som används för att uttrycka priset i tidsserien.

26.

Kurvtyp (i förekommande fall)

Beskriver kurvtypen som tillhandahålls för de aktuella tidsserierna, t.ex. block med variabel eller fast storlek eller punkter.

27.

Klassificeringskategori (om tillämpligt)

Produktkategori enligt definition i marknadsreglerna.

Tidsserier för auktioner utan bud (primär tilldelning)

28.

ID

Anger en instans av en tidsserie.

29.

Auktions-ID

Anger auktionen om inga bud har mottagits.

30.

Klassificeringskategori (om tillämpligt)

Produktkategori enligt definition i marknadsreglerna.

Tidsserier för andrahandsrättigheter

31.

ID för tidsserie

Anger en instans av en tidsserie.

Detta måste vara ett unikt nummer som tilldelas av avsändaren för varje tidsserie i dokumentet.

32.

Verksamhetstyp

Anger tidsseriens karaktär, t.ex. kapacitetsrättigheter, meddelande om överlåtelse av kapacitet.

33.

Område – inkommande

Det område där energin ska levereras (EIC Y-kod).

34.

Område – utgående

Det område som energin kommer från (EIC Y-kod).

35.

Rättighetshavare

Anger den marknadsaktör som är ägare till eller har rätt att använda överföringsrättigheterna i fråga (EIC X-kod).

36.

Övertagande part (i förekommande fall)

Anger den marknadsaktör till vilken rättigheterna överlåts eller den ansvarige för handelssammanlänkningen som utsetts av överlåtaren (definierad som rättighetshavare) att använda rättigheterna (EIC X-kod).

37.

Avtals-ID

Anger avtalet om instansen av tidsserien. Detta måste vara det nummer som tilldelats av den som tilldelat överföringskapaciteten, t.ex. systemansvarig för överföringssystem, auktionsoperatör eller tilldelningsplattform.

38.

Avtalstyp

Avtalstypen anger villkoren som gällde när rättigheterna tilldelades och hanterades, t.ex. daglig auktion, veckovis auktion, månadsvis auktion, årlig auktion.

39.

Tidigare avtals-ID (i förekommande fall)

Anger ett tidigare avtal som använts för att identifiera överföringsrättigheterna.

40.

Måttenhet för kvantitet

Den måttenhet som används för att uttrycka kvantiteten i tidsserien.

41.

Auktions-ID (i förekommande fall)

ID som länkar kapacitetsrättigheterna till en uppsättning specifikationer som skapats av den som tilldelat överföringskapaciteten t.ex. systemansvarig för överföringssystem, auktionsoperatör eller tilldelningsplattform.

42.

Valuta (om tillämpligt)

Valutan som används för att uttrycka penningbeloppet.

43.

Måttenhet för pris (om tillämpligt)

Den måttenhet som används för att uttrycka priset i tidsserien.

44.

Kurvtyp (i förekommande fall)

Beskriver kurvtypen som tillhandahålls för de aktuella tidsserierna, t.ex. block med variabel eller fast storlek eller punkter.

Period för primär tilldelning och andrahandsprocesser

45.

Tidsintervall

Denna information ger datum och tidpunkt för rapporteringsperiodens start och slut.

46.

Upplösning

Upplösningen som bestämmer antalet perioder som tidsintervallet är indelat i (ISO 8601).

Intervall för primär tilldelning och andrahandsprocesser

47.

Position

Den relativa positionen för en period inom ett intervall.

48.

Kvantitet

Den kvantitet som har tilldelats i den primära auktionen. Den kvantitet som har tilldelats den nominerade parten i fråga om andrahandsrättigheter.

49.

Prisbelopp (om tillämpligt)

Det pris som uttryckts för varje kvantitetsenhet som tilldelats genom den primära tilldelningen. Det pris som uttryckts för varje kvantitetsenhet som sålts vidare eller överlåtits på andrahandsmarknaden, i förekommande fall.

50.

Budets kvantitet (om tillämpligt)

Den kvantitet som fanns i det ursprungliga buddokumentet.

51.

Budets prisbelopp (om tillämpligt)

Det ursprungliga priset som uttryckts i det ursprungliga budet eller vidareförsäljningen for varje kvantitetsenhet som efterfrågats.

Orsak till primär tilldelning och andrahandsprocesser

52.

Orsakskod (om tillämpligt)

En kod som anger status för tilldelningen eller rättigheterna.

53.

Orsakstext (om tillämpligt)

Förklaring i textform av orsakskoden.

Fält i budets huvuddokument och andra dokument för organiserade marknadsplatser (tillämpligt på andrahandshandel)

54.

Indirekt part

Den marknadsaktör som det inlämnade budet gäller (EIC-kod).

55.

Roll för indirekt part

Den indirekta partens roll.

56.

Delbar

Indikering huruvida varje enskilt element i budet kan accepteras delvis eller inte.

57.

ID för länkade bud (i förekommande fall)

Unikt ID som är kopplat till alla länkade bud.

58.

Blockbud

Indikering att värdena i perioden utgör ett blockbud och att de inte kan ändras.


Tabell 4

Rapporteringspliktiga uppgifter om grossistenergiprodukter i samband med transport av gas – Primär- och andrahandstilldelningar av kapacitet för gas

Fält nr

Fältnamn

Beskrivning

Gemensamma uppgifter för primär- och andrahandsprocesser för tilldelning

1.

Avsändar-ID

Anger den part som är ägare till dokumentet och som ansvarar för dess innehåll.

2.

ID för organiserad marknadsplats

Anger organiserad marknadsplats.

3.

Process-ID

Anger auktionen eller annan process såsom den definieras av den kapacitetstilldelande enheten.

4.

Typ av gas

Anger typ av gas.

5.

Transaktions-ID för transport

Ett unikt ID-nummer för kapacitetstilldelningen, utdelat av den organiserade marknadsplatsen eller den systemansvarige för överföringssystemet.

6.

Skapad (datum och tidpunkt)

Datum och tidpunkt då transaktionen skapades.

7.

Datum/tidpunkt för auktionens öppning

Datum och tidpunkt när en auktion öppnas för budgivning.

8.

Datum/tidpunkt för auktionens stängning

Datum och tidpunkt när en auktion stängs för budgivning.

9.

Transaktionstyp för transport

Typen anger karaktären hos den transporttransaktion som ska rapporteras i enlighet med nuvarande gällande branschstandarder, enligt gasnätsföreskrift om driftskompatibilitet och datautbyte.

10.

Startdatum och starttidpunkt

Datum och tidpunkt då transporttransaktionens löptid startar.

11.

Slutdatum och sluttidpunkt

Datum och tidpunkt då transporttransaktionens löptid slutar.

12.

Erbjuden kapacitet

Kapacitet (kvantitet) som är tillgänglig i auktionen, uttryckt i måttenheten. Endast relevant för övervakning av budgivningsbeteende.

13.

Kapacitetskategori

Tillämplig kapacitetskategori.

Uppgifter om livscykelrapportering

14.

Åtgärdstyp

Statuskod för rapporten som ska rapporteras i enlighet med nuvarande gällande branschstandarder, enligt gasnätsföreskrift om driftskompatibilitet och datautbyte.

Uppgifter för kvantitets- och prisrapportering

15.

Kvantitet

Totalt antal enheter som tilldelats med transporttransaktionen, uttryckt i måttenheten.

16.

Måttenhet

Den använda måttenheten.

17.

Valuta

Valutan som används för att uttrycka penningbeloppet.

18.

Totalpris

Acceptpris vid tidpunkten för auktionen plus auktionstillägg, eller reglerad avgift för annan tilldelningsmekanism än auktion.

19.

Fast eller flytande acceptpris

Anger typ av acceptpris.

20.

Acceptpris

Anger auktionens acceptpris.

21.

Tilläggspris

Anger auktionens tilläggspris.

Uppgifter för angivelse av plats och marknadsaktör

22.

ID för nätpunkt

Inom ett nät, enligt EIC-kod.

23.

Produktkombinationer

Specifikation av produktkombinationer.

24.

Riktning

Specifikation av riktning.

25.

ID för systemansvarig för överföringssystem 1

Anger den systemansvarige för överföringssystem som uppgiftsrapporteringen gäller.

26.

ID för systemansvarig för överföringssystem 2

Anger den systemansvarige för överföringssystem som är motpart.

27.

ID för marknadsaktör

Den marknadsaktör som tilldelats kapaciteten.

28.

Balanseringsgrupp eller portföljkod

Balanseringsgruppen (eller balanseringsgrupperna om det gäller kombinerade produkter) som avsändaren tillhör, eller den portföljkod som används av avsändaren om ingen balanseringsgrupp är tillämplig.

Uppgifter som endast gäller andrahandstilldelningar

29.

Tillämpligt förfarande:

Specifikation av tillämpligt förfarande.

30.

Högsta budbelopp

Högsta belopp som övertagaren skulle vara beredd att bjuda, uttryckt i valuta per måttenhet.

31.

Lägsta budbelopp

Lägsta belopp som överlåtaren skulle vara beredd att bjuda, uttryckt i valuta per måttenhet.

32.

Högsta kvantitet

Den högsta kvantitet som övertagaren/överlåtaren skulle vara beredd att förvärva/sälja när förslaget till affär läggs.

33.

Lägsta kvantitet

Den lägsta kvantitet som övertagaren/överlåtaren skulle vara beredd att förvärva/sälja när förslaget till affär läggs.

34.

Pris som betalats till systemansvarig för överföringssystem (underliggande pris)

Endast tillämpligt när det finns en tilldelning uttryckt i valutan per måttenhet (som måste vara kWh/h).

35.

Pris som övertagaren betalar till överlåtaren

Pris som övertagaren betalar till överlåtaren, uttryckt i valutan per måttenhet (som måste vara kWh/h).

36.

ID för överlåtare

Den marknadsaktör som överlåter kapaciteten.

37.

ID för övertagare

Den marknadsaktör som övertar kapaciteten.

Fält som endast gäller order som läggs i auktioner för primära tilldelningar

38.

Bud-ID

Numeriskt ID för budet, utdelat av den rapporterande enheten.

39.

Nummer för auktionsrunda

Ett heltal som först är 1 och sedan stegas uppåt varje gång en auktion inte leder till något resultat och hålls på nytt med andra parametrar. Lämnas tomt för auktioner utan bindande rundor, t.ex. dagen före-auktioner.

40.

Anbudspris

Det pris som erbjöds för varje kapacitetsenhet, acceptpriset undantaget. Uttryckt i valuta och måttenhet.

41.

Anbudskvantitet

Den kvantitet som anbudet gäller, uttryckt i måttenheten.


Top