EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1307

Kommissionens förordning (EU) nr 1307/2014 av den 8 december 2014 om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

OJ L 351, 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

9.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1307/2014

av den 8 december 2014

om fastställande av kriterier och geografiska områden för gräsmark med stor biologisk mångfald vid tillämpning av artikel 7b.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och artikel 17.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (1), ändrat genom direktiv 2009/30/EG (2), särskilt artikel 7b.3 c andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (3), särskilt artikel 17.3 c andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG anges att biodrivmedel och flytande biobränslen får avräknas mot de fastställda målen och att ekonomiska aktörer får beviljas offentligt stöd endast om de hållbarhetskriterier som anges i direktiven är uppfyllda. Som en del av detta system kan biodrivmedel och flytande biobränslen avräknas mot målen eller beviljas offentligt stöd endast om de inte produceras från råvaror från mark som i januari 2008 eller därefter var gräsmark med stor biologisk mångfald, om det inte, vad gäller icke naturlig gräsmark med stor biologisk mångfald, ges belägg för att insamling av råvaran är nödvändig för att bevara markens status som gräsmark.

(2)

Enligt artikel 17.3 c sista stycket i direktiv 2009/28/EG och artikel 7b.3 c sista stycket i direktiv 98/70/EG ska kommissionen fastställa kriterier och geografiska områden för att avgöra vilka gräsmarker som ska räknas som gräsmark med stor biologisk mångfald enligt artikel 7b.3 c i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3 c i direktiv 2009/28/EG.

(3)

Gräsmark med stor biologisk mångfald skiljer sig åt mellan olika klimatzoner och kan bland annat omfatta hedar, betesmarker, slåtterängar, savanner, stäpper, buskmarker, tundra och prärier. Dessa områden utvecklar tydliga särdrag t.ex. med avseende på krontäckning av träd och intensitet av bete och slåtter. Vid tillämpning av artikel 7b.3 c i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3 c i direktiv 2009/28/EG är det därför lämpligt att använda en vid definition av gräsmark.

(4)

I direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG skiljs mellan naturlig och icke naturlig gräsmark med stor biologisk mångfald, och båda begreppen definieras. Därför bör operativa kriterier införas i dessa definitioner. I denna förordning bör skadad gräsmark anses vara utarmad med avseende på biologisk mångfald.

(5)

Efterlevnad av artikel 7b.3 c i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3 c i direktiv 2009/28/EG kontrolleras i enlighet med artikel 7c.1 och 7c.3 i direktiv 98/70/EG och artikel 18.1 och 18.3 i direktiv 2009/28/EG.

(6)

Heltäckande information om geografiska områden för gräsmarker med stor biologisk mångfald finns inte tillgänglig på internationell nivå. I denna förordning anges därför geografiska områden endast för de gräsmarker med stor biologisk mångfald för vilka information redan finns tillgänglig.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränslen, som inrättats enligt artikel 25.2 i direktiv 2009/28/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 7b.3 c i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3 c i direktiv 2009/28/EG gäller följande kriterier och definitioner:

1.    gräsmark : terrestra ekosystem som dominerats av örtartade växter eller buskvegetation kontinuerligt under minst fem år. Det omfattar ängsmark och betesmark där hö skördas men utesluter mark som odlas för produktion av andra grödor och åkermark som tillfälligt ligger i träda. Vidare utesluter det kontinuerligt beskogade områden enligt definitionen i artikel 17.4 b i direktiv 2009/28/EG, såvida inte dessa är trädjordbrukssystem som innefattar markanvändningssystem där träd sköts tillsammans med grödor eller djurproduktion i jordbrukslandskap. Dominansen av örtartade växter eller buskvegetation innebär att deras sammanlagda marktäckning är större än krontäckningen av träd.

2.    mänskligt ingripande : skötsel i form av bete, slåtter, beskärning, insamling eller bränning.

3.    naturlig gräsmark med stor biologisk mångfald : gräsmark som

a)

skulle förbli gräsmark i avsaknad av mänskligt ingripande och

b)

vars naturliga artsammansättning och ekologiska särdrag och processer bibehålls.

4.    icke naturlig gräsmark med stor biologisk mångfald : gräsmark som

a)

skulle upphöra att vara gräsmark i avsaknad av mänskligt ingripande och

b)

inte är skadad, dvs. den karakteriseras inte av långsiktig förlust av biologisk mångfald exempelvis på grund av överbetning, mekaniska skador på vegetationen, jorderosion eller försämrad jordkvalitet, och

c)

är artrik, dvs. den är

i)

en livsmiljö av väsentlig betydelse för akut hotade, starkt hotade eller sårbara arter enligt klassificeringen i Internationella naturvårdsunionens rödlista över hotade arter eller andra förteckningar med liknande syfte för arter eller livsmiljöer som anges i nationell lagstiftning eller som erkänns av en behörig nationell myndighet i råvarans ursprungsland, eller

ii)

en livsmiljö av väsentlig betydelse för endemiska arter eller arter med begränsat utbredningsområde, eller

iii)

en livsmiljö av väsentlig betydelse för den genetiska mångfalden inom arter, eller

iv)

en livsmiljö av väsentlig betydelse för globalt betydande koncentrationer av flyttande arter eller arter med flockbeteende, eller

v)

ett regionalt eller nationellt betydande eller mycket hotat eller unikt ekosystem.

Artikel 2

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 ska gräsmarker i följande geografiska områden i Europeiska unionen alltid betraktas som gräsmark med stor biologisk mångfald:

1.

Livsmiljöer som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 92/43/EEG (4).

2.

Livsmiljöer av väsentlig betydelse för djur- och växtarter av unionsintresse som förtecknas i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG.

3.

Livsmiljöer av väsentlig betydelse för vilda fågelarter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (5).

Gräsmark med stor biologisk mångfald i Europeiska unionen är inte begränsad till de geografiska områden som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel. Annan gräsmark kan uppfylla kriterierna för gräsmark med stor biologisk mångfald enligt artikel 1.

Artikel 3

Om uppgifter tillhandahålls som visar att insamling av råvaran är nödvändig för att bevara statusen som gräsmark, behöver inga andra uppgifter lämnas för att påvisa efterlevnad av artikel 7b.3 c ii i direktiv 98/70/EG och artikel 17.3 c ii i direktiv 2009/28/EG.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 2014.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.

(3)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

(4)  EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

(5)  EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.


Top