EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1001

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1001/2014 av den 18 juli 2014 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

OJ L 281, 25.9.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; tyst upphävande genom 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1001/oj

25.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1001/2014

av den 18 juli 2014

om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (1), särskilt artikel 46.9 c, och

av följande skäl:

(1)

I avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 fastställs villkoren för beviljande av stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön. I villkoren ingår regler om arealer med ekologiskt fokus för att uppfylla målen för biologisk mångfald.

(2)

I artikel 46.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 föreskrivs om användningen av omräknings- och viktningsfaktorer, för att förenkla förvaltningen av sådana arealer med ekologiskt fokus och ta hänsyn till särdragen hos olika typer av områden.

(3)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (2) ändrades bilaga X till förordning (EU) nr 1307/2013 för att fastställa de omräknings- och viktningsfaktorer som avses i artikel 46.3 i den förordningen.

(4)

Som ett resultat av diskussionerna med Europaparlamentet och rådet om den delegerade förordningen (EU) nr 639/2014 åtog sig kommissionen att öka viktningsfaktorn för arealer med kvävefixerande grödor som avses i artikel 46.2 första stycket led j i förordning (EU) nr 1307/2013. Syftet var att uppfylla de ovannämnda målen.

(5)

Bilaga X till förordning (EG) nr 1307/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna förordning bör gälla för stödansökningar avseende kalenderår efter kalenderåret 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av förordning (EU) nr 1307/2013

I bilaga X till förordning (EU) nr 1307/2013 ska viktningsfaktorn ”0,3” för arealer med kvävebindande grödor ersättas med ”0,7”.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska gälla för stödansökningar avseende kalenderår efter kalenderåret 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen (EUT L 181, 20.6.2014, s. 1).


Top