EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0972

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 972/2014 av den 11 september 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

OJ L 274, 16.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/972/oj

16.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 972/2014

av den 11 september 2014

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG) nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 september 2014.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En flytande produkt som består av en silan, en fosfatmonomer (MDP), dimetakrylatresiner, 2-hydroxietylmetakrylat (HEMA), en sampolymer, fyllmedel, etanol, vatten och initiatorer. Produkten är avsedd för dentalt bruk.

Produkten förbereder kavitetsytor för sammanfogning med fyllningsmaterial. Den kan även användas för att göra rotytor mindre känsliga, för försegling av dentin före cementering av restaureringar, som skyddande beläggning på restaureringsmaterial av glasjonomer och för sammanfogning med material för försegling av sprickor och gropar.

3006 40 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 a och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 4 f till kapitel 30 samt texten till KN-nummer 3006 och 3006 40 00.

Produkten är mot bakgrund av dess objektiva kännetecken – framför allt innehållet av etanol och vatten – mer lättflytande än ett vanligt fyllmedel och tränger lätt in i tanden.

Produkten ser ut att vara ett adhesiv, men den används som primer på tänder för att aktivera dentinet på ytan för sammanfogning med fyllningsmaterialet. Produkten är kvar på tandytan under hela behandlingen och blir en integrerad del av fyllningen.

Klassificering enligt nr 3506 som lim är utesluten, eftersom nr 3006 har en mer specificerad varubeskrivning. För övrigt är vissa användningar (göra rotytor mindre känsliga, försegling av dentin, skyddande beläggning) otypiska för lim.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3006 40 00 som tandcement och andra tandfyllningsmedel.


Top