Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0885

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 885/2014 av den 13 augusti 2014 om fastställande av särskilda villkor för import av okra och curryblad från Indien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 Text av betydelse för EES

OJ L 242, 14.8.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2018; upphävd genom 32018R1660

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/885/oj

14.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 242/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 885/2014

av den 13 augusti 2014

om fastställande av särskilda villkor för import av okra och curryblad från Indien och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 91/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2), särskilt artikel 15.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges unionen möjlighet att vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa och miljön, om risken inte kan undanröjas tillfredsställande genom att de enskilda medlemsstaterna vidtar åtgärder.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (3) fastställs strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung.

(3)

Det har bland annat fastställts en ökad kontrollfrekvens under mer än två års tid för import av curryblad och under nästan två års tid för import av okra från Indien vad gäller bekämpningsmedelsrester.

(4)

Resultaten av den ökade kontrollfrekvensen visar att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställts i unionslagstiftningen ofta inte efterlevs och flera gånger har mycket höga halter konstaterats. Dessa resultat visar att importen av dessa livsmedel utgör en risk för människors hälsa. Den ökade kontrollfrekvensen vid unionens yttre gränser har inte lett till att situationen förbättrats. Vidare har ingen konkret eller tillräcklig handlingsplan för att åtgärda bristerna i produktions- och kontrollsystemen inkommit från de indiska myndigheterna, trots Europeiska kommissionens uttryckliga begäran.

(5)

För att skydda människors hälsa i unionen var det nödvändigt att fastställa ytterligare garantier för dessa livsmedel från Indien. I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 (4) fastställdes därför att alla sändningar av curryblad och okra från Indien ska åtföljas av ett intyg om att produkterna har provtagits och analyserats med avseende på förekomst av bekämpningsmedelsrester och har befunnits vara förenliga med unionslagstiftningen.

(6)

För att garantera en effektiv organisation och säkerställa att kontrollerna av förekomsten av aflatoxiner i vissa foder och livsmedel från vissa tredjeländer är någorlunda enhetliga vid import på unionsnivå, bör alla foder och livsmedel från tredjeländer som är föremål för särskilda villkor på grund av förekomst av aflatoxiner anges i en enda förordning. Bestämmelserna om jordnötter från Indien och Ghana och vattenmelonfrön från Nigeria bör därför integreras i en enda förordning tillsammans med bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 (5).

(7)

För att garantera en effektiv organisation och säkerställa att kontrollerna är någorlunda enhetliga vid import på unionsnivå, bör det i denna förordning fastställas förfaranden för den fysiska kontrollen av bekämpningsmedelsrester på curryblad och okra från Indien som är likvärdiga med de befintliga åtgärderna i förordning (EG) nr 669/2009.

(8)

Provtagningen och analysen av sändningar bör utföras i enlighet med den relevanta unionslagstiftningen. Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (6). Bestämmelser om provtagning för offentlig kontroll av bekämpningsmedelsrester fastställs i kommissionens direktiv 2002/63/EG (7).

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på sändningar av följande livsmedel som omfattas av de KN-nummer och Taric-nummer som anges i bilaga I:

a)

Okra (livsmedel – färska och frysta) med ursprung i eller avsänt från Indien.

b)

Curryblad (livsmedel – örter) med ursprung i eller avsända från Indien.

2.   Denna förordning ska även tillämpas på sammansatta livsmedel som innehåller de livsmedel som avses i punkt 1 i en mängd över 20 %.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på sändningar av de livsmedel som avses i punkterna 1 och 2 som är avsedda för en privatperson enbart för personlig förbrukning och användning. I oklara fall åvilar bevisbördan sändningens mottagare.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artiklarna 2 och 3 i förordning (EG) nr 178/2002, artikel 2 i förordning (EG) nr 882/2004 och artikel 3 i förordning (EG) nr 669/2009 gälla.

I denna förordning avses med sändning ett parti enligt direktiv 2002/63/EG.

Artikel 3

Import till unionen

Sändningar av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 får endast importeras till unionen i enlighet med de förfaranden som fastställs i denna förordning.

Sändningar av sådana livsmedel får endast föras in till unionen via det utsedda införselstället.

Artikel 4

Provtagnings- och analysresultat

1.   Sändningar av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 ska åtföljas av resultaten av provtagningar och analyser som utförs av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet eller i det land varifrån sändningen avsänds, om det landet är ett annat än ursprungslandet, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i de livsmedel som avses i artikel 1.1 a och b, inklusive sammansatta livsmedel som innehåller sådana livsmedel i en mängd över 20 %.

2.   Den provtagning som avses i punkt 1 ska utföras i enlighet med direktiv 2002/63/EG avseende bekämpningsmedelsrester.

Artikel 5

Hälsointyg

1.   Sändningarna ska även åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i bilaga II.

2.   Hälsointyget ska fyllas i, undertecknas och kontrolleras av en bemyndigad företrädare för den behöriga myndigheten i ursprungslandet eller för den behöriga myndigheten i det land varifrån sändningen avsänds, om det landet är ett annat än ursprungslandet.

3.   Hälsointyget ska utfärdas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat där det utsedda införselstället är beläget. En medlemsstat kan emellertid samtycka till hälsointyg som utfärdats på något annat officiellt språk i unionen.

4.   Hälsointyget ska endast vara giltigt under fyra månader från och med dagen för utfärdandet.

Artikel 6

Identifiering

Varje sändning av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 ska identifieras med en identisk kod som motsvarar den identitetskod som anges i de provtagnings- och analysresultat som avses i artikel 4 och det hälsointyg som avses i artikel 5. Varje enskild påse eller annan förpackning i sändningen ska märkas med denna kod.

Artikel 7

Förhandsanmälan av sändningar

1.   Livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska i förväg anmäla vilken dag och tidpunkt sändningarna av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 beräknas anlända till de behöriga myndigheterna vid det utsedda införselstället samt anmäla sändningens beskaffenhet.

2.   De ska för detta ändamål fylla i del I av den gemensamma handlingen vid införsel (nedan kallad CED-handlingen) och sända handlingen till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst.

3.   Vid ifyllandet av CED-handlingen enligt den här förordningen ska livsmedelsföretagare vad gäller de livsmedel som avses i artikel 1.1 a och b i den här förordningen, inklusive sammansatta livsmedel som innehåller sådana livsmedel i en mängd över 20 %, beakta anvisningarna för ifyllande av CED-handlingen i bilaga II till förordning (EG) nr 669/2009.

Artikel 8

Offentlig kontroll

1.   Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska genomföra dokumentkontroller av varje sändning av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 för att säkerställa att kraven i artiklarna 4 och 5 följs.

2.   Identitetskontroller och fysiska kontroller av de livsmedel som avses i artikel 1.1 a och b samt av de sammansatta livsmedel som avses i artikel 1.2 i den här förordningen ska utföras i enlighet med artiklarna 8, 9 och 19 i förordning (EG) nr 669/2009 med den frekvens som anges i bilaga I till den här förordningen.

3.   När kontrollerna har slutförts ska de behöriga myndigheterna

a)

fylla i de relevanta uppgifterna i del II av CED-handlingen,

b)

bifoga resultaten av de provtagningar och analyser som utförts i enlighet med punkt 2 i denna artikel,

c)

tillhandahålla och fylla i CED-referensnumret i CED-handlingen,

d)

stämpla och underteckna originalet av CED-handlingen,

e)

ta och behålla en kopia av den undertecknade och stämplade CED-handlingen.

4.   Originalen av CED-handlingen och hälsointyget tillsammans med de provtagnings- och analysresultat som avses i artikel 4 ska åtfölja sändningen under transporten tills den övergår till fri omsättning. Om vidaretransport av en sändning av de livsmedel som avses i artikel 1.1 och 1.2 tillåts innan resultaten av de fysiska kontrollerna är tillgängliga, ska en vidimerad kopia av CED-handlingen i original utfärdas för detta ändamål.

Artikel 9

Uppdelning av en sändning

1.   Sändningar får inte delas upp förrän all offentlig kontroll har utförts och de behöriga myndigheterna har fyllt i CED-handlingen fullständigt i enlighet med artikel 8.

2.   Om sändningen därefter delas upp ska en vidimerad kopia av CED-handlingen åtfölja varje del av sändningen under transporten tills den övergår till fri omsättning.

Artikel 10

Övergång till fri omsättning

För att sändningar ska få övergå till fri omsättning ska det krävas att livsmedelsföretagare eller deras företrädare för tullmyndigheterna (fysiskt eller elektroniskt) uppvisar en CED-handling som vederbörligen fyllts i av den behöriga myndigheten så snart all offentlig kontroll har utförts. Tullmyndigheterna får endast låta sändningen övergå till fri omsättning om ett positivt beslut från den behöriga myndigheten anges i fält II.14 på CED-handlingen och handlingen är undertecknad i fält II.21.

Artikel 11

Bristande efterlevnad

Om bristande efterlevnad av relevant unionslagstiftning konstateras vid den offentliga kontrollen ska den behöriga myndigheten fylla i del III av CED-handlingen och åtgärder ska vidtas i enlighet med artiklarna 19, 20 och 21 i förordning (EG) nr 882/2004.

Artikel 12

Rapporter

Medlemsstaterna ska var tredje månad lämna en rapport till kommissionen med samtliga analysresultat av den offentliga kontrollen av sändningar av livsmedel i enlighet med denna förordning. Denna rapport ska lämnas in under den månad som följer på varje kvartal.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

Antalet importerade sändningar.

Antalet sändningar som provtagits för analys.

Resultaten av kontrollerna enligt artikel 8.2.

Artikel 13

Kostnader

Livsmedelsföretagarna ska stå för alla kostnader för den offentliga kontrollen, inklusive provtagning, analys, lagring och andra eventuella åtgärder som vidtagits till följd av bristande efterlevnad.

Artikel 14

Upphävande

Genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 ska upphöra att gälla.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 av den 31 januari 2013 om fastställande av särskilda villkor för import av jordnötter från Ghana och Indien, okra och curryblad från Indien samt vattenmelonfrön från Nigeria, och om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 669/2009 och (EG) nr 1152/2009 (EUT L 33, 2.2.2009, s. 2).

(5)  Kommissionens förordning (EG) nr 1152/2009 av den 27 november 2009 om införande av särskilda villkor för importen av vissa livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner och om upphävande av beslut 2006/504/EG (EUT L 313, 28.11.2009, s. 40).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(7)  Kommissionens direktiv 2002/63/EG av den 11 juli 2002 om fastställande av gemenskapens provtagningsmetoder för den offentliga kontrollen av bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om upphävande av direktiv 79/700/EEG (EGT L 187, 16.7.2002, s. 30).


BILAGA I

Foder av icke-animaliskt ursprung som omfattas av de åtgärder som fastställs i denna förordning:

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent) vid import

Okra

(Livsmedel – färska och frysta)

ex 0709 99 90

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter eller metoder som påvisar enstaka resthalter (2)

20

Curryblad (Bergera/Murraya koenigii)

(Livsmedel – örter – färska, torkade och frysta)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter eller metoder som påvisar enstaka resthalter (3)

20


(1)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex”.

(2)  Intygas av ursprungslandet och kontrolleras vid import av medlemsstaterna för att säkerställa överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1), särskilt resthalter av acefat, metamidofos, triazofos, endosulfan, monokrotofos, metomyl, tiodikarb, diafentiuron, tiametoxam, fipronil, oxamyl, acetamiprid, indoxakarb och mandipropamid.

(3)  Intygas av ursprungslandet och kontrolleras vid import av medlemsstaterna för att säkerställa överensstämmelse med förordning (EG) nr 396/2005, särskilt resthalter av triazofos, oxidemetonmetyl, klorpyrifos, acetamiprid, tiametoxam, klotianidin, metamidofos, acefat, propargit och monokrotofos.


BILAGA II

Image


Top