EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0879

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 879/2014 av den 12 augusti 2014 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

OJ L 240, 13.8.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2014; upphävd genom 32014R1227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/879/oj

13.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 879/2014

av den 12 augusti 2014

om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.3,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 25 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs att en reserv som är avsedd att ge ytterligare stöd för jordbrukssektorn vid större kriser som drabbar produktionen eller distributionen inom jordbruket ska upprättas. Detta ska ske genom en minskning av direktstödet i början av varje år med hjälp av den mekanism för finansiell disciplin som avses i artikel 26 i den förordningen.

(2)

I artikel 26.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs att för att säkerställa att de årliga tak som fastställs i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (2) för finansiering av marknadsrelaterade utgifter och direktstöd efterlevs, ska en justeringsgrad för direktstöden fastställas när prognoserna för finansieringen av de ovannämnda åtgärderna under detta särskilda utgiftstak för ett visst budgetår tyder på att de tillämpliga årliga taken kommer att överskridas.

(3)

Denna reserv för kriser inom jordbrukssektorn, som ingår i kommissionens budgetförslag för 2015, uppgår sammanlagt till 433 miljoner euro i löpande priser. För att täcka detta belopp måste mekanismen för finansiell disciplin tillämpas på direktstöd som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 73/2009 (3) med avseende på kalenderåret 2014.

(4)

Prognoserna för direktstöd och marknadsrelaterade utgifter som räknats fram i kommissionens budgetförslag 2015 visade att det inte krävs någon ytterligare finansiell disciplin.

(5)

I enlighet med artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 antog kommissionen den 21 mars 2014 ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt förordning (EG) nr 73/2009 med avseende på kalenderåret 2014 (4).

(6)

Europaparlamentet och rådet hade inte fastställt justeringsgraden per den 30 juni 2014. I enlighet med artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kommissionen därför fastställa justeringsgraden genom en genomförandeakt och utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

(7)

Enligt artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 får kommissionen anpassa justeringsgraden senast den 1 december 2014, på grundval av de nya uppgifter som kommit till dess kännedom. I fall av nya uppgifter kommer kommissionen att beakta detta och anta en genomförandeförordning för att anpassa justeringsgraden senast den 1 december 2014, inom ramen för ändringsskrivelsen till budgetförslaget 2015.

(8)

För de jordbrukare som ansöker om direktstöd för ett visst kalenderår (N) görs som en allmän regel utbetalningarna under en fastställd utbetalningsperiod under räkenskapsåret (N + 1). Medlemsstaterna kan emellertid inom vissa gränser göra sena betalningar till jordbrukarna utanför denna utbetalningsperiod och utan tidsbegränsningar. I vissa fall kan sena betalningar infalla under ett efterföljande budgetår. När finansiell disciplin tillämpas för ett visst kalenderår, bör justeringsgraden inte användas på utbetalningar för vilka ansökan har lämnats in under ett annat kalenderår än det som den finansiella disciplinen avser. För att säkerställa likabehandling av jordbrukarna är det därför lämpligt att föreskriva att justeringsgraden bara ska tillämpas på utbetalningar för vilka stödansökan har lämnats in under det kalenderår som den finansiella disciplinen avser, oavsett när stödet betalas ut till jordbrukarna.

(9)

I artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (5) fastställs att den justeringsgrad som tillämpas på direktstöd som fastställts i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 endast ska tillämpas på direktstöd som under det motsvarande kalenderåret ska beviljas en jordbrukare och som överstiger 2 000 euro. I artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 föreskrivs vidare att till följd av det gradvisa införandet av direktstöd ska justeringsgraden för Bulgarien och Rumänien endast gälla från och med den 1 januari 2016 och för Kroatien från och med den 1 januari 2022. Därför bör den justeringsgrad som ska fastställas i denna förordning inte gälla utbetalningar till jordbrukare i de medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Vid tillämpning av den justering som föreskrivs i artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 och i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska betalningsbeloppen i den mening som avses i artikel 2 d i förordning (EG) nr 73/2009, som beviljas en jordbrukare och som överskrider 2 000 euro för en stödansökan som lämnats in för kalenderåret 2014 minskas med 1,301951 %.

2.   Minskningen enligt punkt 1 ska inte tillämpas på Bulgarien, Kroatien och Rumänien.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 augusti 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  KOM(2014) 175.

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).


Top