EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0809

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor

EUT L 227, 31.7.2014, p. 69–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/oj

31.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/69


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 809/2014

av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artiklarna 58.4, 62.2 leden a–f samt h, 63.5, 77.8, 78, 96.4, 101.2, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 1306/2013 fastställs grundregler beträffande bland annat medlemsstaternas skyldighet att skydda unionens finansiella intressen. I syfte att säkra att den nya rättsliga ram som införs genom den förordningen fungerar smidigt och tillämpas enhetligt har kommissionen bemyndigats att anta vissa regler vad gäller administrativa kontroller och kontroller på plats, mätning av arealer, fall där stödansökningar och stödanspråk får ändras, tillämpning och beräkning av hel eller delvis indragning av stöd, återkrav av felaktiga utbetalningar och sanktioner, tillämpning och beräkning av administrativa sanktioner, krav avseende den datoriserade databasen, stödansökningar och stödanspråk och ansökningar om stödrättigheter, inbegripet sista inlämningsdag, genomförande av kontroller, överlåtelse av jordbruksföretag, utbetalning av förskott, genomförande av kontroller beträffande tvärvillkor, beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner utifrån tvärvillkoren och de tekniska specifikationer som krävs för enhetlig tillämpning av grundreglerna för det integrerade administrations- och kontrollsystemet (nedan kallat det integrerade systemet) vad gäller tvärvillkoren.

(2)

Medlemsstaterna bör vidta lämpliga åtgärder för att se till att administrations- och kontrollsystemet fungerar i de fall mer än ett utbetalande organ hanterar utbetalningarna till en och samma stödmottagare.

(3)

Så länge den behöriga myndigheten ännu inte har informerat stödmottagaren om eventuella fel i stödansökan eller stödanspråket eller inte anmält ett eventuellt kontrollbesök på plats bör stödmottagaren ha rätt att dra tillbaka ansökan eller stödanspråket eller delar därav, oavsett tidpunkt. Stödmottagarna bör också ges möjlighet att rätta eller ändra uppenbara fel i stödansökningar och stödanspråk och i styrkande underlag; i vissa fall efter de nationella myndigheternas godkännande.

(4)

Det bör antas särskilda och detaljerade bestämmelser för att säkra att de olika minskningar som måste göras avseende en eller flera stödansökningar eller ett eller flera stödanspråk från en och samma stödmottagare görs på ett rättvist sätt. Det bör fastställas en ordningsföljd för beräkningen av de olika potentiella minskningarna inom varje direktstödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärd inom ramen för det integrerade systemet.

(5)

För att se till att principen om god tro tillämpas på samma sätt i hela unionen, bör det i samband med återkrav beträffande felaktigt utbetalda belopp fastställas under vilka förhållanden denna princip kan åberopas, utan att detta påverkar den granskning av utgifterna som görs i samband med avslutandet av räkenskaperna i enlighet med förordning (EU) nr 1306/2013.

(6)

Det bör fastställas regler avseende konsekvenserna av överlåtelse av hela jordbruksföretag som omfattas av vissa villkor inom ramen för system för direktstöd eller landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet.

(7)

För att göra det möjligt för kommissionen att effektivt övervaka det integrerade systemet bör medlemsstaterna skicka vissa årliga kontrolluppgifter och viss årlig statistik till kommissionen. På samma sätt bör medlemsstaterna årligen lämna in statistik över de kontroller som görs beträffande landsbygdsutvecklingsåtgärder utanför det integrerade systemet, och resultaten av sådana kontroller. Kommissionen bör dessutom, om lämpligt, informeras om eventuella åtgärder som medlemsstaterna vidtar beträffande tvärvillkoren.

(8)

Enligt artikel 75 i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna betala ut förskott när det gäller direktstöd på vissa villkor, bland annat att de administrativa kontrollerna och kontrollbesöken på plats har avslutats beträffande det aktuella ansökningsåret. I artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) anges att den justeringsgrad som fastställts i enlighet med artikel 26 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska tillämpas på direktstöd över ett visst tak. Enligt artikel 26.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 får kommissionen emellertid, på grundval av de nya uppgifter som kommit till dess kännedom, anpassa justeringsgraden för direktstöd fram till den 1 december. Detta kan göra att den justeringsgrad för finansiell disciplin som får tillämpas inte är känd den 16 oktober. Slutbetalningar från och med den 1 december bör beakta den justeringsgrad för finansiell disciplin som gällde då.

(9)

Det bör skapas en allmän ram för förenkling av förfarandena för hur jordbrukarna och de nationella myndigheterna kommunicerar med varandra. Denna bör framför allt främja användandet av elektroniska hjälpmedel. Det måste emellertid säkras att de uppgifter som överförs med hjälp av elektroniska hjälpmedel verkligen är tillförlitliga och att ingen stödmottagare diskrimineras i samband därmed. I syfte att förenkla administrationen för både stödmottagarna och de nationella myndigheterna bör det vidare göras möjligt för de behöriga myndigheterna att direkt använda de uppgifter som står till de nationella myndigheternas förfogande i stället för att dessa måste begära in uppgifterna från stödmottagarna för att verifiera att vissa stöd är berättigade.

(10)

För att möjliggöra ändamålsenliga kontroller i de medlemsstater som beslutar att alla ansökningar om direktstöd och stödanspråk avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet ska omfattas av en samlad stödansökan i enlighet med artikel 72.4 i förordning (EU) nr 1306/2013, bör det föreskrivas att alla stödsansökningar och stödanspråk som på något sätt är kopplade till areal endast måste lämnas in en gång om året i form av en samlad ansökan.

(11)

Medlemsstaterna bör fastställa en sista dag för inlämnande av den samlade ansökan och/eller stödanspråken, vilken med tanke på den tid som behövs för handläggning och kontroll av stödansökan och stödanspråken, inte bör läggas senare än den 15 maj. Med tanke på de särskilda klimatförhållandena i Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige bör de medlemsstaterna ges möjlighet att fastställa tidsfristen till ett senare datum, dock senast den 15 juni. Det bör dessutom vara möjligt att på samma rättsliga grund bevilja undantag i enskilda fall om detta under ett visst år visar sig nödvändigt på grund av klimatförhållandena.

(12)

I den samlade ansökan bör stödmottagarna inte bara deklarera vilken areal som används för jordbruksändamål, utan också vilka stödrättigheter som de förfogar över och tillhandahålla all annan information som behövs för bedömningen av berättigandet till direktstöd eller stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder. Medlemsstaterna bör emellertid ges möjlighet att bevilja undantag från vissa skyldigheter i de fall då de ännu inte har fastställts vilka stödrättigheter som kommer att beviljas under ett visst år.

(13)

För att ge stödmottagarna största möjliga flexibilitet i planeringen av arealernas användning, bör de tillåtas ändra den samlade ansökan och stödanspråket fram till den dag då sådden normalt äger rum, förutsatt att alla särskilda krav i de olika stödsystemen är uppfyllda, och den behöriga myndigheten ännu varken informerat stödmottagaren om eventuella fel i stödansökan eller stödanspråket eller anmält en kontroll på plats vid vilken fel uppdagats i den del som berörs av ändringen. Efter det att ändringen har gjorts måste det vara möjligt att ändra vilka motsvarande underlag eller avtal som måste lämnas in.

(14)

Då det är stödmottagarna som ansvarar för att den stödansökan eller det stödanspråk som lämnas in är korrekt åligger det stödmottagarna att vid behov göra nödvändiga rättelser och ändringar i de förtryckta formulären.

(15)

I fråga om stödansökningar som avser arealrelaterade stödsystem och/eller stödanspråk som avser arealrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd bör stödmottagaren tillhandahållas ett förtryckt formulär i ett elektroniskt format och tillhörande geografiskt material via en mjukvarutillämpning som bygger på ett geografiskt informationssystem (nedan kallat formulär för geospatial stödansökan). Formuläret för geospatial stödansökan kommer att motverka att stödmottagarna gör fel när de fyller i sina jordbruksarealer och kommer att förenkla de administrativa korskontrollerna. I och med att den rumsliga information som lämnas i den geospatiala stödansökan kommer att vara korrektare kommer även de uppgifter som används för övervakning och utvärdering att bli mer tillförlitliga. Det är därför lämpligt att kräva att alla sådana stödansökningar och stödanspråk från och med ett visst datum ska lämnas in på det elektroniska formuläret för geospatial stödansökan. Om stödmottagarna inte kan använda formuläret ska den behöriga myndigheten tillhandahålla ett alternativ så att stödmottagarna kan lämna in sina stödansökningar och/eller sina stödanspråk. Den behöriga myndigheten ska under alla omständigheter se till att de deklarerade arealerna digitaliseras.

(16)

Specifik information om produktion av hampa eller om frivilligt kopplat stöd eller om grödspecifikt stöd för bomull bör tillhandahållas tillsammans med den samlade ansökan, eller, om detta på grund av informationens natur inte är möjligt, i ett senare skede. Det bör dessutom föreskrivas att även de arealer för vilka det inte ansöks om något stöd bör deklareras i den samlade ansökan. Då det är viktigt att förfoga över detaljerade uppgifter om vissa typer av användningar av areal bör information om sådana användningar deklareras separat medan andra kan deklareras under en och samma rubrik.

(17)

Under omständigheter då stödmottagarna måste ha områden med ekologiskt fokus på sin jordbruksareal för att komma i fråga för stöd till jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 43 i förordning (EU) nr 1307/2013 (förgröningsstöd) bör stödmottagarna deklarera områden med ekologiskt fokus i sina ansökningar om arealrelaterat stöd. Om en del av skyldigheterna vad gäller arealer med ekologiskt fokus genomförs på regional nivå eller kollektivt bör deklarationen avseende arealer med ekologiskt fokus kompletteras med en separat deklaration avseende arealer med ekologiskt fokus som genomförs på regional nivå eller kollektivt.

(18)

För att möjliggöra effektiv övervakning och kontroll bör varje stödmottagares ansökan om deltagande i ordningen för småbrukare innehålla en hänvisning till stödmottagarens samlade ansökan. För att möjliggöra effektiva kontroller vad gäller de särskilda villkoren för ordningen för småbrukare bör all information som krävs lämnas genom det förenklade ansökningsförfarande som föreskrivs i artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013. Det bör också klargöras att de stödmottagare som önskar att lämna ordningen för småbrukare bör åläggas att informera den behöriga myndigheten om detta i så god tid att det är möjligt att sörja för en smidig övergång till de stöd som avses i avdelningarna III och IV i förordning (EU) nr 1307/2013.

(19)

För att möjliggöra kontroller avseende tvärvillkoren bör en stödansökan dessutom fyllas i av stödmottagare som inte ansöker om något av de stöd som den samlade ansökan avser, men som förfogar över jordbruksmark. Medlemsstaterna bör emellertid kunna befria stödmottagarna från denna skyldighet, om myndigheterna redan förfogar över informationen i fråga.

(20)

I syfte att förenkla ansökningsförfarandena och i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör medlemsstaterna så långt möjligt tillhandahålla stödmottagarna förtryckta formulär med nödvändig information för att hjälpa stödmottagarna att lämna in en korrekt stödansökan eller ett korrekt stödanspråk. Det bör vara möjligt att utforma det förtryckta formuläret på ett sådant sätt att stödmottagaren endast behöver bekräfta att inga ändringar krävs i förhållande till den stödansökan eller det stödanspråk som lämnades in föregående år.

(21)

Det bör fastställas gemensamma bestämmelser om vilka uppgifter som bör ingå i ansökningarna om djurbidrag, i de fall en medlemsstat väljer att ansöka om djurrelaterat frivilligt kopplat stöd eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

(22)

I enlighet med artikel 53.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 (3) får stöd inom djurrelaterat frivilligt kopplat stöd eller inom landsbygdsutvecklingsåtgärder endast betalas ut för djur som identifierats och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (4) eller rådets förordning (EG) nr 21/2004 (5). De stödmottagare som lämnar in stödansökningar och stödanspråk inom ramen för dessa system för direktstöd eller stöd för landsbygdsutveckling bör därför i god tid ges relevant information.

(23)

Det är av avgörande betydelse att jordbrukarna lämnar in sina ansökningar om stödrättigheter i tid så att medlemsstaterna i sin tur kan fastställa stödrättigheterna i tid. Det bör därför fastställas ett sista inlämningsdatum.

(24)

Det måste fastställas regler för de situationer då stödrättigheter tilldelats felaktigt, särskilt de fall då detta beror på för höga deklarationer eller de fall då stödrättigheternas värde satts på fel nivå, till exempel på grund av att värdet beräknades på ett felaktigt referensbelopp. Det bör klargöras att en eventuell anpassning av antalet stödrättigheter och/eller dessas värde inte bör leda till en systematisk omberäkning av de återstående rättigheterna. I vissa fall motsvarar de felaktigt tilldelade stödrättigheterna mycket små belopp, men den administrativa bördan och kostnaderna för återkrav är avsevärda. I förenklingssyfte och för att balansera kostnaderna och den administrativa bördan mot återkravsbeloppen bör det fastställas ett lägsta belopp under vilket inget återkrav krävs.

(25)

Efterlevnaden av bestämmelserna avseende de system för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling som förvaltas inom ramen för det integrerade systemet bör övervakas på ett effektivt sätt. I detta syfte, och för att uppnå en enhetlig övervakningsnivå i alla medlemsstater, är det nödvändigt att fastställa detaljerade kriterier och tekniska förfaranden för genomförandet av de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats, beträffande stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom ramen för direktstödssystemen, landsbygdsutvecklingsåtgärderna och tvärvillkoren.

(26)

Det bör klargöras att i de fall då fototolkning används, till exempel vid kontroller på plats eller i samband med uppdatering av systemet för identifiering av jordbruksskiften, och om fotografierna inte kan tolkas otvetydig bör fältkontroller utföras.

(27)

Förhandsanmälan av kontroller på plats avseende stödberättigande och tvärvillkor bör endast få förekomma i de fall då detta inte innebär någon risk för felaktiga kontrollresultat och lämpliga tidsfrister bör gälla. I de fall då det, i sektorsspecifika regler avseende de rättsakter och normer som gäller för tvärvillkoren, anges att kontrollerna på plats ska ske utan förhandsanmälan måste de reglerna iakttas.

(28)

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna måste kombinera de olika kontrollerna, i lämpliga fall. Vad gäller vissa landsbygdsutvecklingsstöd bör emellertid kontrollerna på plats spridas ut under året så att det är möjligt att kontrollera om åtagandena fullgörs. En kontroll på plats bör inte pågå under längre tid än vad som är nödvändigt. Om stödvillkoren, åtagandena eller skyldigheterna emellertid är kopplade till en viss tidsperiod, kan det för en fullständig kontroll på plats krävas att man kommer tillbaka till stödmottagaren vid en senare tidpunkt. För dessa fall bör det specificeras att den tidsperiod under vilken kontrollbesöket pågår och antalet kompletterande besök bör begränsas till vad som är nödvändigt.

(29)

Det börsäkras att varje fall av bristande efterlevnad som konstateras följs upp på lämpligt sätt och beaktas vid beviljandet av stöd. I samband med kontrollen av huruvida stödvillkoren uppfylls bör dessutom hänsyn tas till eventuell bristande efterlevnad som rapporterats in av andra organ, tjänster eller organisationer än de som är direkt ansvariga för kontrollerna. Härutöver bör medlemsstaterna säkra att eventuella relevanta kontrollresultat från andra kontroller avseende stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter skickas till och mellan de behöriga myndigheter som ansvarar för att bevilja stöd. Denna princip bör även tillämpas avseende de kontrollresultat som erhålls av offentliga eller privata certifieringsinstanser beträffande stödmottagare som valt att fullgöra sina förgröningsskyldigheter genom likvärdiga metoder inom ramen för ett certifieringssystem. Sådana resultat bör anmälas till den myndighet som ansvarar för förgröningsstödet. Om kontrollerna avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder omfattar likvärdiga metoder bör kontrollresultaten korsanmälas till och mellan samtliga berörda myndigheter så att de kan beaktas nästa gång man bedömer om stödvillkoren för förgröningsstöd uppfylls.

(30)

För att säkra att man verkligen upptäcker eventuell bristande efterlevnad vid de administrativa kontrollerna bör det antas regler för detta, särskilt beträffande innehållet i korskontrollerna. Varje fall av bristande efterlevnad bör följas upp genom ett lämpligt förfarande.

(31)

Om två eller flera stödmottagare som ansöker om direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd inom samma system för direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd lämnar in stödansökningar eller stödanspråk för samma referensskifte och den överdeklarerade eller överskjutande arealen ligger innanför den fastställda toleransnivån för mätning av jordbruksskiften bör medlemsstaterna för enkelhetens skull ha rätt att besluta om en proportionell minskning av de berörda arealerna. Emellertid bör de berörda stödmottagarna ha rätt att överklaga sådana beslut.

(32)

Det bör fastställas hur många stödmottagare som bör komma i fråga för kontroller på plats inom de olika systemen för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling.

(33)

Kontrollprovurvalet för kontroller på plats av arealrelaterade stödsystem bör göras med hjälp av en stratifierad urvalsmetod, så att den administrativa bördan inte blir för stor och antalet stödmottagare som måste kontrolleras hålls på en rimlig nivå. I den stratifierade urvalsmetoden bör ingå en slumpmässig del så att felnivån blir representativ. När det gäller kontroller på plats avseende förgröningsstöd, djurbidrag och landsbygdsutvecklingsåtgärder bör emellertid urvalet till viss del bygga på riskanalys. Den behöriga myndigheten bör fastställa riskfaktorer som fokuserar på de områden där felrisken r som störst. För att säkra att riskanalyserna är lämpliga och effektiva bör det varje år göras en utvärdering och en uppdatering av hur effektiva riskkriterierna har varit med hänsyn till hur lämplig varje riskkriterium är, genom att resultaten från det slumpmässiga urvalet jämförs med resultaten från det riskbaserade urvalet och genom att hänsyn därvid tas till särskilda förhållanden i medlemsstaten och till den bristande efterlevnadens art.

(34)

I vissa fall är det relevant att göra kontroller på plats innan alla ansökningar har kommit in. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att ta fram ett partiellt kontrollprovurval innan ansökningsperioden löper ut.

(35)

För effektiva kontroller på plats är det viktigt att kontrollanterna informeras om varför ett jordbruksföretag ska kontrolleras på plats. Medlemsstaterna bör föra register över sådana uppgifter.

(36)

Om avsevärd bristande efterlevnad konstateras vid kontroller på plats bör detta medföra en ökning av antalet kontroller på plats under påföljande år så att en godtagbar säkerhetsnivå kan uppnås i fråga om stödansökningarnas och stödanspråkens riktighet.

(37)

Det är nödvändigt att fastställa på vilka villkor det kan anses befogat att minska minimiantalet kontroller på plats för vissa system för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling, om det finns ett välfungerande förvaltnings- och kontrollsystem och felnivåerna ligger på en godtagbar nivå.

(38)

För att säkerställa att övervakningen görs på lämpligt sätt och att kontrollerna är ändamålsenliga bör kontrollerna på plats beträffande arealrelaterade stödsystem och landsbygdsutvecklingsåtgärder omfatta alla deklarerade jordbruksskiften. Inom vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder kan kontrollerna på plats även omfatta annan mark än jordbruksmark. För att underlätta genomförandet av det integrerade systemet bör det vara tillåtet att begränsa de faktiska mätningarna av jordbruksskiftena till ett stickprov på 50 % av de deklarerade arealerna. Resultaten från stickprovet bör extrapoleras till den övriga populationen; alternativt bör mätningarna utvidgas till att omfatta samtliga deklarerade jordbruksskiften.

(39)

För att säkra att mätningarna håller en kvalitet som är likvärdig med vad som krävs enligt de tekniska normer som fastställts på unionsnivå bör det fastställas regler för vilka faktorer som bör ingå i kontrollerna på plats, för hur stödvillkoren bör kontrolleras, för hur arealerna bör mätas och för vilka mätmetoder och mätredskap som medlemsstaterna bör använda vid kontrollerna på plats.

(40)

Det bör fastställas villkor för användningen av fjärranalys för kontroller på plats och det bör fastställas att fältkontroller bör utföras, när fotografierna inte kan tolkas otvetydigt. Väderförhållandena kan vara sådana att bilderna inte får tillräckligt hög kvalitet och att alla skiften därför inte syns med den tydlighetsgrad som krävs för att man ska kunna avgöra om stödvillkoren uppfylls eller för att man ska kunna mäta arealerna. I sådana fall bör kontroller på plats genomföras eller kompletteras med traditionella metoder. Det är dessutom lämpligt att föreskriva att kontrollen av efterlevnaden av samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter måste göras med samma noggrannhet som en kontroll på plats med traditionella metoder.

(41)

För att de nationella myndigheterna och unionens behöriga myndigheter ska kunna följa upp kontroller på plats bör dessutom detaljuppgifter om kontrollerna anges i en kontrollrapport. Stödmottagaren eller dennes företrädare bör ges möjlighet att skriva under rapporten. Vid kontroller på plats genom fjärranalys bör medlemsstaterna dock ha rätt att föreskriva att denna möjlighet endast kan ges om det konstateras bristande efterlevnad vid kontrollerna. Oavsett vilken typ av kontroll på plats som utförs bör stödmottagaren få en kopia av rapporten, om bristande efterlevnad har konstaterats.

(42)

Särskilda kontrollbestämmelser har fastställts på grundval av kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003 (6). Resultaten från kontroller enligt den förordningen bör anges i kontrollrapporten för det integrerade systemet.

(43)

I de fall en medlemsstat väljer att tillämpa ett system för djurbidrag eller en djurrelaterad landsbygdsutvecklingsåtgärd måste det beträffande de direktstöd och landsbygdsutvecklingsåtgärder för vilka det ansöks om stöd inom dessa fastställas tidpunkt och minimiomfattning för kontrollerna på plats. Kontrollerna på plats är av avgörande betydelse för att det ska vara möjligt att effektivt kontrollera att de uppgifter som deklareras i stödansökningar, stödanspråk och i anmälningar till djurdatabasen är korrekta. Kontrollerna på plats avseende system för djurbidrag och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd bör särskilt omfatta kontroll av huruvida stödvillkoren uppfylls, av att uppgifterna i registret är korrekta och, i tillämpliga fall, av djurpassen.

(44)

För att de nationella behöriga myndigheterna och unionens behöriga myndigheter ska kunna följa upp kontroller på plats bör dessutom detaljuppgifter om kontrollerna anges i en kontrollrapport. Stödmottagaren eller dennes företrädare bör ges möjlighet att skriva under rapporten i samband med kontrollen. Oavsett vilken typ av kontroll på plats som utförs bör stödmottagaren få en kopia av rapporten, om bristande efterlevnad har konstaterats.

(45)

För de syften som anges i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 bör det fastställas regler för genomförandet av det system som medlemsstaterna måste använda för att kontrollera tetrahydrokannabinolhalten i hampa.

(46)

I det sammanhanget är det, för att möjliggöra ett effektivt genomförande av föreskrivna kontroller av sådana grödor bör hampa som odlas för fiberproduktion inte få skördas förrän en viss tid efter blomningens slut.

(47)

Det behövs mer detaljerade regler för organisationen av administrativa kontroller och kontroller på plats och för beräkningen av administrativa sanktioner inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder som inte omfattas av det integrerade systemet.

(48)

Mot bakgrund av de åtgärdernas egenskaper bör det vid de administrativa kontrollerna verifieras huruvida unionslagstiftningen, den nationella lagstiftningen och tillämpligt program för landsbygdsutveckling efterlevs och kontrollerna bör omfatta samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som kan kontrolleras på detta sätt. Vad gäller kontroller av investeringsåtgärder bör de administrativa kontrollerna normalt också inbegripa ett besök vid den verksamhet som får stöd eller vid den anläggning som investeringen avser.

(49)

Kontrollerna på plats bör organiseras på grundval av slumpmässiga och riskbaserade urval. Urvalen bör vara så omfattande att det är möjligt att erhålla en representativ felnivå.

(50)

För att säkra att kontrollerna är tillräckliga bör det fastställa en lägsta kontrollnivå för kontroller på plats. Nivån bör höjas om kontrollerna visar på avsevärd bristande efterlevnad. På samma sätt bör medlemsstaterna kunna sänka nivån om felnivåerna ligger under tröskelvärdet för väsentliga fel och förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar bra.

(51)

Det är nödvändigt att definiera vad som måste ingå i kontrollerna på plats, för att säkra att de genomförs på ett enhetligt sätt.

(52)

Det bör göras efterhandskontroller av investeringsåtgärder för att kontrollera att dessa uppfyller det varaktighetskriterium som definieras i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (7). Det bör anges en rättslig grund för dessa kontroller och specificeras vad de bör innehålla.

(53)

Erfarenheten visar att det bör fastställas särskilda bestämmelser avseende vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder och avseende vissa utgifter för tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ.

(54)

Enligt förordning (EU) nr 1306/2013 ska inga administrativa sanktioner utmätas om den bristande efterlevnaden är av mindre betydelse, inbegripet om den inte överskrider ett tröskelvärde Det bör fastställas regler avseende vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder så att det är möjligt att fastställa att ett fall av bristande efterlevnad är att betrakta som en mindre överträdelse och att fastställa en kvantitativ tröskel som uttrycks som en procentandel av det godkända stödbeloppet. Det bör fastställas ett tröskelvärde, vilket, om det överskrids, bör leda till att en administrativ sanktion tillämpas.

(55)

För övervakningen av att de olika tvärvillkoren verkligen uppfylls måste ett kontrollsystem skapas och lämpliga administrativa sanktioner fastställas. För detta ändamål bör de olika myndigheterna inom medlemsstaterna meddela information om stödansökningar, kontrollprovurval och resultaten av kontroller på plats. Det bör antas bestämmelser om de grundläggande elementen i ett sådant system.

(56)

Genom förordning (EU) nr 1306/2013 införs tvärvillkor för stödmottagare som får direktstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013, stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (8) och djurbidrag enligt artikel 21.1 led a och b och artiklarna 28–31, 33 och 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (9), och i förordningen föreskrivs dessutom ett system med minskningar och uteslutningar för de fall då tvärvillkoren inte iakttas, Det krävs närmare regler för det systemet.

(57)

Kontroller avseende tvärvillkoren kan göras före eller efter det att stöd och djurbidrag enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 betalats ut Om kontrollerna inte kan genomföras förrän stöden och djurbidragen har betalats ut bör de belopp som stödmottagarna måste erlägga till följd av en administrativ sanktion återkrävas i enlighet med denna förordning eller avräknas.

(58)

Det bör fastställas regler avseende vilka myndigheter i medlemsstaterna som bör ansvara för kontrollerna avseende tvärvillkoren.

(59)

Det bör fastställas en lägsta kontrollnivå för de kontroller som bör göras avseende efterlevnaden av tvärvillkoren. Kontrollnivån bör fastställas till minst 1 % av det totala antalet stödmottagare enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 som omfattas av varje kontrollmyndighets behörighetsområde och stödmottagarna bör väljas ut på grundval av en lämplig riskanalys.

(60)

Vid beräkningen av kontrollprovurvalet beträffande det särskilda fall med en grupp personer som avses i artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 bör medlemsstaterna tillåtas att vara flexibla när de avgör huruvida gruppen bör betraktas som en helhet eller om det är de enskilda medlemmarna som bör tas med.

(61)

Medlemsstaterna bör tillåtas att uppfylla den lägsta kontrollnivån på den behöriga kontrollmyndighetens nivå, på det utbetalande organets nivå eller på rättsakts- eller normnivå.

(62)

I de fall då det i den lagstiftning som är tillämplig avseende en rättsakt eller norm fastställs en lägsta kontrollnivå bör medlemsstaterna iaktta den kontrollnivån. Medlemsstaterna bör emellertid ha rätt att tillämpa en enhetlig kontrollnivå för kontrollbesök på plats som avser tvärvillkoren. Om en medlemsstat väljer denna möjlighet bör varje fall där ett fall av bristande efterlevnad avslöjats under kontroller på plats enligt sektorslagstiftningen rapporteras och följas upp inom ramen för kontrollerna av tvärvillkoren.

(63)

Vad gäller tvärvillkoren i förhållande till rådets direktiv 96/22/EG (10), bör av förenklingsskäl det faktum att det tillämpas en specifik urvalsnivå för övervakningsplanerna innebära att kraven på en lägsta kontrollnivå som anges i denna förordning kan anses vara uppfyllda.

(64)

Medlemsstaterna bör ges möjlighet till viss flexibilitet, dvs. de bör få använda resultat från andra kontroller på plats eller att byta stödmottagare så att den lägsta kontrollnivån uppfylls.

(65)

För att motverka att kontrollsystemet försvagas, särskilt vad gäller provurvalet för kontrollerna på plats enligt tvärvillkoren, bör de uppföljningskontroller avseende försumbart stöd som görs enligt artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 inte tas med i beräkningen av det minsta kontrollprovurvalet avseende tvärvillkoren.

(66)

Om betydande bristande efterlevnad konstateras beträffande tvärvillkoren bör detta medföra en ökning av antalet kontroller på plats under det påföljande året så att en godtagbar säkerhetsnivå kan uppnås i fråga om stödansökningarnas riktighet. De kompletterande kontrollerna bör inriktas på berörda rättsakter och normer.

(67)

Beträffande tillämpningen av regeln om försumbart stöd enligt artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 är det viktigt att fastställa vilken procentandel av stödmottagarna som bör kontrolleras för att se huruvida den konstaterade bristande efterlevnaden har åtgärdats.

(68)

Urvalet för kontroll av tvärvillkoren bör göras delvis på grundval av en riskanalys och delvis slumpmässigt. Den behöriga myndigheten bör fastställa vilka riskfaktorer som bör beaktas, eftersom myndigheten är bäst skickad att göra detta. För att garantera att riskanalyserna är lämpliga och effektiva bör det varje år göras en utvärdering och en uppdatering av hur effektiva riskanalyserna har varit med hänsyn till hur lämplig varje riskfaktor är, genom att resultaten från det slumpmässiga urvalet jämförs med resultaten från det riskbaserade urvalet och med hänsyn till särskilda förhållanden i medlemsstaterna.

(69)

Det urval som görs för kontrollerna av tvärvillkoren på plats kan förbättras genom att det tillåts att medlemsstaterna för riskanalysen tar hänsyn till jordbrukarnas deltagande i systemet för jordbruksrådgivning enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 1306/2013 och jordbrukarnas deltagande i relevanta certifieringssystem. När sådant deltagande beaktas bör det emellertid också bevisas att de stödmottagare som deltar i sådana system verkligen utgör en mindre risk än stödmottagare som inte deltar i sådana system.

(70)

I vissa fall är det relevant att göra kontroller på plats avseende tvärvillkoren innan alla ansökningar har kommit in. Medlemsstaterna bör därför tillåtas att göra ett partiellt urval från kontrollprovurvalet innan ansökningsperioden löper ut.

(71)

Som en generell regel bör kontrollprovurvalet för kontroll av tvärvillkoren tas från hela den population av stödmottagare som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 och för vilken den behöriga myndigheten i fråga ansvarar. Genom undantag från denna regel får kontrollprovurvalet tas separat från var och en av de tre kategorierna stödmottagare. Medlemsstaterna bör tillåtas att göra kontrollprovurvalet på grundval av de kontrollprovurval av stödmottagare som görs för kontroller på plats beträffande stödvillkoren. Det bör också vara tillåtet att kombinera de båda förfarandena på villkor att detta gör kontrollsystemet mer effektivt.

(72)

I de fall en grupp av fysiska eller juridiska personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 väljs ut för kontroller på plats bör det säkras att gruppens samtliga medlemmar kontrolleras vad gäller efterlevnaden av relevanta villkor och normer.

(73)

Kontroller på plats avseende tvärvillkoren förutsätter normalt sett flera besök på en och samma gård. För att minska denna börda för både stödmottagarna och förvaltningen bör kontrollerna kunna begränsas till ett enda kontrollbesök. Tidsplaneringen för ett sådant kontrollbesök bör klargöras. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna se till att en representativ och effektiv kontroll avseende villkor och normer genomförs inom samma kalenderår.

(74)

Det faktum att kontrollerna på plats begränsas till ett urval omfattande minst hälften av de berörda skiftena bör inte medföra någon proportionerlig minskning av den eventuella sanktionen.

(75)

För att underlätta kontroller av tvärvillkoren på plats och bättre utnyttja befintlig kontrollkapacitet bör det vara möjligt att ersätta kontroller på gårdsnivå med administrativa kontroller om dessa kontroller minst är lika effektiva som kontroller på plats.

(76)

Medlemsstaterna bör dessutom kunna använda specifika objektiva indikatorer för vissa villkor och normer när de genomför kontroller på plats avseende tvärvillkoren. Dessa indikatorer bör emellertid direkt kopplas till de villkor och normer de berör och täcka alla element som ska kontrolleras.

(77)

Kontroller på plats bör genomföras under det kalenderår under vilket motsvarande stödansökningar och stödanspråk har lämnats in. Beträffande ansökningar om stöd inom ramen för de stödsystem inom vinsektorn som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör kontrollerna göras vid valfritt tillfälle under den period som anges i artikel 97.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

(78)

Det bör fastställas regler för hur de detaljerade och specifika rapporterna om kontroller avseende tvärvillkoren bör utformas. De specialiserade inspektörer som gör kontroller på plats bör redovisa alla kontrollresultat och ange hur allvarliga de konstaterade fallen av bristande efterlevnad är, så att det utbetalade organet kan besluta om minskning av eller uteslutning från de stöd och årliga bidrag som förtecknas i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(79)

För effektiva kontroller på plats är det viktigt att kontrollanterna informeras om varför stödmottagaren valts ut för kontroller på plats. Medlemsstaterna bör föra register över sådana uppgifter.

(80)

Uppgifter om resultatet av tvärvillkorskontroller bör göras tillgängliga för samtliga utbetalande organ som har ansvar för de olika betalningar som omfattas av tvärvillkor, så att lämpliga minskningar kan göras om det motiveras av undersökningsresultaten.

(81)

Stödmottagarna bör informeras om eventuella fall av bristande efterlevnad som konstateras vid kontroller på plats. Det är lämpligt att fastställa en tidsfrist inom vilken stödmottagarna bör få denna information. Det bör emellertid inte vara möjligt för stödmottagarna att undslippa konsekvenserna av ett konstaterat fall av bristande efterlevnad tack vare att tidsfristen överskridits.

(82)

Med avseende på bestämmelserna om försumbart stöd och systemet för tidig varning enligt artikel 97.3 respektive 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 bör det förtydligas att skyldigheten att informera stödmottagaren om att korrigerande åtgärder måste vidtas inte gäller om stödmottagaren redan har vidtagit omedelbara åtgärder,

(83)

Det bör fastställas krav som innebär att relevanta fall av bristande efterlevnad måste åtgärdas i de fall då medlemsstaterna beslutar att inte tillämpa några administrativa sanktioner för bristande efterlevnad enligt artiklarna 97.3 och 99.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

(84)

För att förbättra kommunikationen mellan de parter som ingår i en kontroll bör det föreskrivas att relevanta underlag på begäran måste skickas in eller göras tillgängliga för det utbetalande organet eller den samordnande myndigheten.

(85)

En administrativ sanktion måste tillämpas på totalbeloppet för de stöd enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 som beviljats eller som är avsedda att beviljas stödmottagaren på grundval av relevanta stödansökningar och stödanspråk som lämnats in under det kalenderår då den bristande efterlevnaden konstateras. Vad gäller ansökningar om stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör den administrativa sanktionen tillämpas på hela de belopp som beviljats inom ramen för de stödsystemen. I fråga om åtgärder för omstrukturering och omställning bör hela beloppet delas med tre.

(86)

I de fall det är fråga om en grupp av fysiska eller juridiska personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 bör minskningen för bristande efterlevnad orsakad av en medlem av gruppen beräknas i enlighet med relevanta tvärvillkor. När den beräknade minskningen görs bör hänsyn tas till det faktum att tvärvillkoren är individuella och att proportionalitetsprincipen bör beaktas. Det bör emellertid vara upp till medlemsstaterna att besluta om huruvida minskningen bör gälla hela gruppen eller bara de medlemmar som inte efterlevt bestämmelserna.

(87)

Det bör fastställas närmare förfaranderegler och tekniska regler för beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner avseende tvärvillkoren.

(88)

Minskningarna och uteslutningarna bör stå i proportion till hur allvarlig en konstaterade bristande efterlevnaden är och bör kunna gå så pass långt som till totale uteslutning från samtliga stöd enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 under det påföljande kalenderåret.

(89)

Kommittén för direktstöd och kommittén för landsbygdsutveckling har inte yttrat sig inom den tid som dessas ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller

a)

de anmälningar som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen inom ramen för sin skyldighet att skydda unionens ekonomiska intressen,

b)

de administrativa kontroller och de kontroller på plats som medlemsstaterna ska utföra beträffande efterlevnaden av stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter,

c)

miniminivån för antalet kontroller på plats och skyldigheten att öka detta antal eller möjligheten att minska det,

d)

rapportering om kontroller som genomförts samt resultaten av dessa,

e)

de myndigheter som ansvarar för genomförandet av kontroller av överensstämmelse och för kontrollernas innehåll,

f)

särskilda kontrollåtgärder och kontrollmetoder för bestämning av tetrahydrokannabinolhalterna i hampa,

g)

inrättande och drift av ett system för kontroll av godkända branschorganisationer i samband med det grödspecifika stödet för bomull,

h)

fall där stödansökningar och stödanspråk eller andra anmälningar, anspråk eller begäranden får korrigeras och justeras efter det att de lämnats in,

i)

tillämpning och beräkning av hel eller delvis indragning av stöd,

j)

indrivning av felaktiga betalningar och sanktioner samt felaktigt tilldelade stödrättigheter och uttag av ränta,

k)

tillämpning och beräkning av administrativa sanktioner,

l)

fastställandet av att ett fall av bristande efterlevnad kan anses vara av ringa betydelse,

m)

regler för stödansökningar och stödanspråk, ansökningar om stödrättigheter inbegripet sista datum för inlämning av ansökningar, krav på vilka uppgifter ansökningarna minst ska innehålla, bestämmelser om ändring eller indragning av stödansökningar, undantag från kravet att lämna in en stödansökan och bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa förenklade förfaranden.

n)

genomförandet av kontroller för att verifiera huruvida skyldigheterna fullgörs och huruvida informationen i stödansökan eller stödanspråket är korrekt och fullständig, inbegripet regler om mätningstoleranser för kontroller på plats,

o)

tekniska specifikationer som behövs för ett enhetligt genomförande av avdelning V kapitel II i förordning (EU) nr 1306/2013,

p)

överlåtelse av jordbruksföretag,

q)

utbetalning av förskott,

r)

genomförande av kontroller avseende skyldigheter enligt tvärvillkoren, inbegripet jordbrukarens deltagande i systemet för jordbruksrådgivning och jordbrukarens deltagande i ett certifieringssystem,

s)

beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner beträffande efterlevnaden av tvärvillkoren, även i de fall stödmottagaren är en grupp av personer.

Artikel 2

Informationsutbyte om ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.   För att sörja för en god förvaltning av systemen för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling och om det inom en medlemsstat är fler än ett utbetalande organ som ansvarar för förvaltningen av direktstöd och landsbygdsutvecklingsåtgärder för en och samma stödmottagare, ska de berörda medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att i tillämpliga fall säkra att informationen i direktstödansökningarna, ansökningarna om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer görs tillgänglig för samtliga berörda utbetalande organ.

2.   Om kontrollerna inte görs av ansvarigt utbetalande organ ska medlemsstaten se till att det utbetalande organet får tillräcklig information om de kontroller som genomförts samt resultaten av dem. Det utbetalande organet ska självt fastställa sitt behov av information.

Artikel 3

Återkallande av ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.   En ansökan om direktstöd, en ansökan om landsbygdsutvecklingsstöd, ett stödanspråk eller en annan deklaration får när som helst skriftligen återkallas helt eller delvis. Den behöriga myndigheten ska registrera återkallelsen.

Om en medlemsstat utnyttjar de möjligheter som anges i artikel 21.3 får medlemsstaten föreskriva att anmälan till djurdatabasen om ett djur som har lämnat jordbruksföretaget får ersätta en skriftlig återkallelse.

2.   Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om eventuell bristande efterlevnad i de handlingar som avses i punkt 1 eller om den behöriga myndigheten har underrättat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats, och om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får de delar av stödansökan som berörs av den bristande efterlevnaden emellertid inte återkallas.

3.   En återkallelse enligt punkt 1 ska innebära att stödmottagarna åter befinner sig i den position där de befann sig innan handlingarna eller delar därav lämnades in.

Artikel 4

Rättelse och ändring av uppenbara fel

Ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer som lämnas in av stödmottagaren får rättas och ändras vid valfri tidpunkt efter det att de har lämnats in om det är fråga om uppenbara fel som godkänns som sådana av den behöriga myndigheten på grundval av en övergripande bedömning av det aktuella fallet och på villkor att stödmottagaren agerar i god tro.

Den behöriga myndigheten får endast godkänna uppenbara fel om dessa kan identifieras genom en dokumentanalys av den information som ingår i de handlingar som avses i första stycket.

Artikel 5

Tillämpning av minskningar, avslag, indragningar och sanktioner

Om ett fall av bristande efterlevnad som omfattas av sanktioner enligt avdelning IV kapitel II i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (11) också omfattas av indragning och sanktioner enligt avdelning II kapitlen III och IV samt avdelning III i den förordningen ska följande gälla:

a)

De minskningar, avslag, indragningar och sanktioner som föreskrivs i avdelning II kapitlen III och IV och i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas på de system för direktstöd och landsbygdsutvecklingsstöd som omfattas av det integrerade systemet.

b)

De sanktioner som föreskrivs i avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas på det totala belopp som ska betalas ut till den berörda stödmottagaren enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 och som inte omfattas av minskningar, avslag, indragningar och sanktioner enligt led a.

Minskningar, avslag, indragningar och sanktioner enligt första stycket ska tillämpas i enlighet med artikel 6 i denna förordning utan att det påverkar ytterligare sanktioner enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller i nationell lagstiftning.

Artikel 6

Ordningsföljd för minskningar, avslag, indragningar och sanktioner för de olika systemen för direktstöd och landsbygdsutvecklingsstöd

1.   Det stödbelopp som ska betalas ut till en stödmottagare inom de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 ska fastställas av medlemsstaterna på grundval av de villkor som fastställts i enlighet med den förordningen och i enlighet med programmen för unionens yttersta randområden och för de mindre egeiska öarna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 (12) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 (13) för det aktuella stödsystemet.

2.   För varje system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och för varje landsbygdsutvecklingsåtgärd inom det integrerade systemet enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska minskningar, avslag, indragningar och sanktioner vid behov beräknas i följande ordningsföljd:

a)

De minskningar och sanktioner som föreskrivs i avdelning II kapitel IV i delegerad förordning (EU) nr 640/2014, utom sanktioner som avses i artikel 16 i den förordningen, ska tillämpas på varje form av bristande efterlevnad.

b)

De belopp som följer av tillämpningen av led a ska ligga till grund för beräkningen av de avslag som avses i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

c)

Det belopp som följer av tillämpningen av led b ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid försenad inlämning enligt artiklarna 13 och 14 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

d)

Det belopp som följer av tillämpningen av led c ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid odeklarerade jordbruksskiften enligt artikel 16 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

e)

De belopp som följer av tillämpningen av led d ska ligga till grund för beräkningen av de indragningar som avses i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

f)

De belopp som följer av tillämpningen av led e ska ligga till grund för tillämpningen av följande:

i)

Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

ii)

Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 51.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.

iii)

Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 65.2 c i förordning (EU) nr 1307/2013.

iv)

Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 65.4 i förordning (EU) nr 1307/2013.

v)

Den linjära minskning som ska tillämpas i de fall då de utbetalningar som ska göras enligt artikel 41 i förordning (EU) nr 1307/2013 överskrider det nationella tak som fastställts i enlighet med artikel 42.2 i den förordningen.

3.   De belopp som följer av tillämpningen av punkt 2 led f ska ligga till grund för tillämpningen av följande:

a)

minskning av stöd enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1307/2013,

b)

den procentuella linjära minskning som fastställs i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013,

c)

den justeringsgrad som avses i artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013.

4.   Det stödbelopp som följer av tillämpningen av punkt 3 ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid bristande efterlevnad av tvärvillkoren enligt avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

Artikel 7

Återkrav av felaktigt utbetalda stöd

1.   Om ett stöd har betalats ut felaktigt, ska stödmottagaren, i tillämpliga fall, betala tillbaka beloppet i fråga plus ränta, beräknad i enlighet med punkt 2.

2.   Ränta ska beräknas för den period som förflyter mellan utgången av den betalningsfrist som anges för stödmottagaren i återbetalningskravet, som får uppgå till högst 60 dagar, och dagen för återbetalningen eller avdraget.

Den tillämpliga räntesatsen ska beräknas i enlighet med nationell lagstiftning men får inte vara lägre än den räntesats som tillämpas när belopp återkrävs i enlighet med nationell lagstiftning.

3.   Den återbetalningsskyldighet som avses i punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten eller någon annan myndighet gjort utbetalningen av misstag och felet rimligtvis inte kunde ha upptäckts av stödmottagaren.

Om felet kan hänföras till faktiska omständigheter som är av betydelse för beräkningen av stödet i fråga, ska emellertid första stycket endast tillämpas om beslutet om återbetalning inte har meddelats inom tolv månader efter utbetalningen.

Artikel 8

Överlåtelse av jordbruksföretag

1.   I denna artikel avses med

a)   överlåtelse av ett jordbruksföretag: försäljning, utarrendering eller annan liknande överlåtelse av de berörda produktionsenheterna,

b)   överlåtande part: den stödmottagare vars jordbruksföretag överlåts till en annan stödmottagare,

c)   övertagande part: den stödmottagare som jordbruksföretaget överlåts till.

2.   Om ett jordbruksföretag i sin helhet överlåts av en stödmottagare till en annan stödmottagare efter det att en ansökan om direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd eller ett stödanspråk har lämnats in, men innan alla villkor för beviljande av stöd har uppfyllts, ska inget stöd beviljas den överlåtande parten för det överlåtna jordbruksföretaget.

3.   Det stöd som den överlåtande parten har ansökt om eller det stödanspråk som denne gjort ska beviljas den övertagande parten om

a)

den övertagande parten inom en av medlemsstaterna fastställd period informerar den behöriga myndigheten om överlåtelsen och begär att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet betalas ut,

b)

den övertagande parten företer alla underlag som begärs av den behöriga myndigheten,

c)

alla villkor för beviljande av direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet är uppfyllda när det gäller det överlåtna jordbruksföretaget.

4.   När den övertagande parten har informerat den behöriga myndigheten och begär att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet betalas ut enligt punkt 3 a

a)

ska den överlåtande partens alla juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot den behöriga myndigheten, som uppkommit genom ansökan om direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd eller stödanspråket, överföras till den övertagande parten,

b)

ska alla de åtgärder som måste vidtas för att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet samt alla uppgifter som lämnats av den överlåtande parten före överlåtelsen anses vara vidtagna eller lämnade av den övertagande parten vad avser tillämpningen av de relevanta unionsreglerna,

c)

ska det jordbruksföretag som överlåtits, i tillämpliga fall, betraktas som ett självständigt jordbruksföretag när det gäller ansökningsåret i fråga.

5.   Medlemsstaterna får, om det är lämpligt, besluta att bevilja direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet till den överlåtande parten. I sådana fall ska

a)

inget direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd beviljas den övertagande parten,

b)

medlemsstaterna se till att kraven i punkterna 2, 3 och 4 tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 9

Anmälningar

1.   Medlemsstaterna ska varje år, senast den 15 juli, för samtliga system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd, tekniskt stöd och för stödsystem inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013, till kommissionen anmäla kontrolluppgifter och kontrollstatistik för föregående kalenderår, särskilt följande:

a)

Uppgifter om de enskilda stödmottagarnas stödansökningar, stödanspråk, arealer, deklarerade djur, djur för vilka det ansökts om stöd, resultat av administrativa kontroller, kontroller på plats och efterhandskontroller, och

b)

om tillämpligt, resultat av kontroller avseende tvärvillkoren, samt relevanta minskningar och uteslutningar.

Anmälningarna ska skickas på elektronisk väg i enlighet med de tekniska specifikationer för överföring av kontrolluppgifter och kontrollstatistik som kommissionen ställt till medlemsstaternas förfogande.

2.   Senast den 15 juli 2015 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en rapport om vilket alternativ de valt för kontroll av tvärvillkoren och vilka behöriga kontrollorgan som ansvarar för kontroll av efterlevnaden av tvärvillkor och normer. Eventuella senare ändringar av informationen i den rapporten ska anmälas utan dröjsmål.

3.   Medlemsstaterna ska varje år, senast den 15 juli, lämna in en rapport till kommissionen om de åtgärder som vidtagits avseende administration och kontroll av frivilligt kopplat stöd under det föregående kalenderåret.

4.   De elektroniska uppgifter som fastställs inom ramen för det integrerade systemet ska användas som stöd för de uppgifter som medlemsstaterna enligt de sektoriella bestämmelserna ska överlämna till kommissionen.

AVDELNING II

INTEGRERAT ADMINISTRATIONS- OCH KONTROLLSYSTEM

KAPITEL I

Allmänna regler

Artikel 10

Förskott på direktstöd

Medlemsstaterna får betala ut förskott på de direktstöd som stödmottagarna har ansökt om under ett visst år, utan att tillämpa den justeringsgrad för finansiell disciplin som avses i artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013. Vid den slutbetalning till stödmottagarna som ska göras från och med den 1 december ska hänsyn tas till den justeringsgrad för finansiell disciplin som då gällde för det totala direktstödsbeloppet för kalenderåret i fråga.

KAPITEL II

Stödansökningar och stödanspråk

Avsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 11

Förenklade förfaranden

1.   Om inte annat föreskrivs i förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 1307/2013, delegerad förordning (EU) nr 640/2014 eller i denna förordning får medlemsstaterna tillåta eller kräva att all kommunikation inom ramen för denna förordning, både från stödmottagarna till myndigheterna och omvänt, sker på elektronisk väg, förutsatt att detta inte leder till att någon stödmottagare diskrimineras och förutsatt att det vidtagits lämpliga åtgärder för att säkra följande:

a)

Stödmottagren har identifierats på ett otvetydigt sätt.

b)

Stödmottagren efterlever samtliga krav inom det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden.

c)

De uppgifter som överförs är tillförlitliga med avseende på en korrekt förvaltning av det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden. Vid användning av uppgifter ur den datoriserade djurdatabas som definieras i artikel 2.1 andra stycket punkt 9 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska databasen ge den nivå av säkerhet och genomförande som krävs för en korrekt förvaltning av det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden.

d)

Om kompletterande handlingar inte kan översändas elektroniskt ska sådana handlingar översändas till de behöriga myndigheterna inom samma tidsfrister som för ansökningar som inte överförs elektroniskt.

2.   Medlemsstaterna får på de villkor som anges i punkt 1 föreskriva förenklade förfaranden för inlämnande av stödansökningar och stödanspråk, om uppgifter redan finns tillgängliga för myndigheterna, särskilt om situationen inte har ändrats sedan den senaste ansökan om stöd eller det senaste stödanspråket enligt det berörda systemet för direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd lämnades in i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013. Medlemsstaterna får besluta att använda uppgifter från de informationskällor som står till de nationella myndigheternas förfogande med avseende på stödansökningarna och stödanspråken. I sådana fall ska medlemsstaten säkerställa att informationskällorna förvaltas på et sådant sätt att de ger den nivå av säkerhet som krävs för att säkra att uppgifterna är tillförlitliga, fullständiga och säkra.

3.   Om det är möjligt får den behöriga myndigheten vända sig direkt till en informationskälla för att begära in de styrkande handlingar som ska lämnas in tillsammans med stödansökan.

Artikel 12

Allmänna bestämmelser avseende den samlade ansökan och om inlämning av ansökningar om stöd inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder

1.   Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 72.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 beslutar att ansökningar om direktstöd och stödanspråk beträffande landsbygdsutvecklingsåtgärder ska omfattas av en samlad ansökan ska artiklarna 20, 21 och 22 i denna förordning tillämpas med nödvändiga ändringar avseende de särskilda krav som fastställts för stödansökningar och/eller stödanspråk inom de systemen och åtgärderna.

2.   En stödmottagare som ansöker om arealrelaterat direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd får endast lämna in en samlad ansökan per år.

3.   Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga förfaranden för inlämningen av ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd.

Artikel 13

Sista dag för inlämning av den samlade ansökan, stödansökningar och stödanspråk

1.   Medlemsstaterna ska fastställa datumen för sista inlämningsdag för den samlade ansökan, stödansökningar och stödanspråk. Datumen för sista inlämningsdag får inte ligga senare än den 15 maj varje år. Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige får emellertid fastställa ett senare datum, vilket emellertid ska vara senast den 15 juni.

När datumen fastställs ska medlemsstaten ta hänsyn till den tid som behövs för att få fram alla de uppgifter som behövs för handläggningen och den ekonomiska förvaltningen av direktstöden och landsbygdsutvecklingsstöden och se till det planeras in effektiva kontroller.

2.   I enlighet med det förfarande som avses i artikel 78 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 får de sista inlämningsdatum som avses i punkt 1 i denna artikel läggas senare i vissa områden med exceptionella klimatförhållanden.

Artikel 14

Den samlade ansökans och stödanspråkets innehåll

1.   Den samlade ansökan eller stödanspråket ska innehålla alla uppgifter som behövs för att fastställa stödberättigandet, särskilt följande:

a)

Stödmottagarens identitet.

b)

Uppgifter om de berörda systemen för direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

c)

Uppgift om identifiering av stödrättigheterna i enlighet med det identifierings- och registreringssystem som föreskrivs i artikel 7 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 inom ordningen för grundstöd.

d)

Uppgifter som gör det möjligt att otvetydigt identifiera jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften, deras areal uttryckt i hektar med två decimaler, läge samt, om så krävs, ytterligare information om användningen av jordbruksskiftena.

e)

Om tillämpligt, uppgifter som möjliggör otvetydig identifiering av den icke-jordbruksmark för vilken landsbygdsutvecklingsstöd har begärts.

f)

De eventuella styrkande handlingar som krävs för att fastställa stödberättigandet inom det aktuella stödsystemet eller den aktuella åtgärden.

g)

En försäkran från stödmottagaren om att han eller hon känner till villkoren för direktstödsystemen eller landsbygdsutvecklingsåtgärderna i fråga.

h)

Om tillämpligt, uppgift från stödmottagaren om att denne omfattas av förteckningen över företag eller verksamheter som inte är jordbruksföretag och jordbruksverksamheter som avses i artikel 9.2 första och andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.   För den identifiering av stödrättigheter som avses i punkt 1 c ska det i de förtryckta formulär som stödmottagaren tillhandahålls i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 anges stödrättigheternas identifiering enligt det system för identifiering och registrering som anges i artikel 7 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

3.   Under det första året då ordningen för grundstöd tillämpas får medlemsstaterna, vad gäller stödrättigheter, bevilja undantag från denna artikel och från artikel 17 i denna förordning.

Artikel 15

Ändring av den samlade ansökans och stödanspråkets innehåll

1.   Efter sista dagen för inlämning av den samlade ansökan och stödanspråket får enskilda jordbruksskiften eller enskilda stödrättigheter läggas till eller ändras i den samlade ansökan eller i stödanspråket på villkor att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas.

Ändringar som avser markanvändning, direktstödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärd för enskilda jordbruksskiften eller stödrätter som redan har deklarerats i den samlade ansökan får göras på samma villkor.

Om de ändringar som avses i första och andra stycket har betydelse för de styrkande handlingar eller avtal som ska lämnas in ska dessa handlingar eller avtal också ändras i enlighet därmed.

2.   Ändringar som görs i enlighet med punkt 1 ska anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten senast den 31 maj under det aktuella året, utom när det gäller Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige som ska anmäla ändringar senast den 15 juni under det aktuella året.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna fastställa ett tidigare sista datum för anmälan av ändringar. Detta datum får dock inte infalla tidigare än 15 kalenderdagar efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan eller stödanspråket som fastställs i enlighet med artikel 13.1.

3.   Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om bristande efterlevnad i den samlade ansökan eller i stödanspråket eller om den har informerat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats eller om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får inga ändringar i enlighet med punkt 1 tillåtas när det gäller de jordbruksskiften som berörs av den bristande efterlevnaden.

Artikel 16

Ändring av det förtryckta formuläret

När den samlade ansökan, stödansökan och/eller stödanspråket lämnas in ska stödmottagaren ha korrigerat det förtryckta formulär som avses i artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 om ändringar har skett (framför allt överföringar av stödrättigheter i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 1307/2013) eller om uppgifterna i de förtryckta formulären är felaktiga.

Avsnitt 2

Stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 17

Särskilda villkor för stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

1.   För den identifiering av jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften och/eller icke-jordbruksmark som avses i artikel 14.1 d och e, ska den behöriga myndigheten förse stödmottagaren med förtryckta formulär och motsvarande grafiskt material enligt artikel 72.3 förordning (EU) nr 1306/2013 genom ett GIS-baserat gränssnitt, som möjliggör bearbetning av de rumsliga och alfanumeriska uppgifterna om de deklarerade arealerna (nedan kallat formuläret för geospatial stödansökan).

2.   Punkt 1 ska tillämpas enligt följande:

a)

Från och med ansökningsåret 2016, på ett antal stödmottagare som motsvarar det antal som krävs för att omfatta minst 25 % av den samlade areal som fastställts för systemet för grundstöd eller för systemet för enhetlig arealersättning under det föregående året.

b)

Från och med ansökningsåret 2017, på ett antal stödmottagare som motsvarar det antal som krävs för att omfatta minst 75 % av den samlade areal som fastställts för systemet för grundstöd eller för systemet för enhetlig arealersättning under det föregående året.

c)

Från och med ansökningsåret 2018, samtliga stödmottagare.

3.   Om stödmottagaren inte kan skicka in sin stödansökan och/eller sitt stödanspråk med hjälp formuläret för geospatial stödansökan ska den behöriga myndigheten förse stödmottagaren med antingen

a)

det tekniska bistånd som behövs, eller

b)

förtryckta formulär och motsvarande grafiskt material i pappersform. I detta fall ska den behöriga myndigheten överföra den information som stödmottagaren lämnar in till formuläret för geospatial stödansökan.

4.   I det förtryckta formulär som tillhandahålls stödmottagaren ska anges den maximala stödberättigande arealen per referensskifte enligt artikel 5.2 leden a och b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och den areal som fastställdes under det föregående året per jordbruksskifte med avseende på systemet för grundstöd, systemet för enhetlig arealersättning och/eller arealrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder.

I det grafiska material som tillhandahålls stödmottagaren i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 måste referensskiftenas gränslinjer och deras unika identifiering anges i enlighet med artikel 5.1 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 samt gränslinjerna för de jordbruksskiften som identifierades under föregående år så att stödmottagaren kan ange korrekt storlek och läge för varje jordbruksskifte. Från och med ansökningsåret 2016 ska det grafiska materialet också innehålla uppgifter om typ, storlek och läge för de områden med ekologiskt fokus som fastställdes under det föregående året.

5.   Stödmottagaren ska identifiera och deklarera varje jordbruksskifte på ett otvetydigt sätt, och ska, i tillämpliga fall, också ange typ, storlek och läge för områden med ekologiskt fokus. Beträffande förgröningsstödet ska stödmottagaren också ange hur de deklarerade jordbruksskiftena används.

För detta ändamål kan stödmottagaren nöja sig med att bekräfta den information som redan angivits i det förtryckta formuläret. Om informationen om jordbruksskiftenas storlek, läge eller gränslinjer, eller om den eventuella informationen om storlek och läge för områdena med ekologiskt fokus inte är korrekt eller ofullständig ska stödmottagaren göra rättelser eller ändringar i det förtryckta formuläret.

Den behöriga myndigheten ska, på grundval av de rättelser och ändringar som stödmottagarna gör i de förtryckta formulären, bedöma huruvida motsvarande referensskifte behöver aktualiseras, i enlighet med artikel 5.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

6.   Om stödmottagaren bedriver likvärdiga metoder i enlighet med artikel 43.3 a i förordning (EU) nr 1307/2013 genom åtaganden som gjorts i enlighet med artikel 39.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (14) eller artikel 28.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandet anges i stödansökan med hänvisning till motsvarande stödanspråk.

Om stödmottagaren bedriver likvärdiga metoder genom nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013 ska punkterna 4 och 5 i denna artikel tillämpas med nödvändiga ändringar på det förtryckta formuläret och stödmottagarens deklaration.

Vad gäller regionalt eller kollektivt genomförande i enlighet med artikel 46.5 och 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 och vad gäller de åtaganden beträffande områden med ekologiskt fokus som stödmottagarna måste fullgöra enskilt, ska de stödmottagare som deltar i regionalt eller kollektivt genomförande, på ett otvetydigt sätt för varje jordbruksskifte identifiera och deklarera typ, storlek och läge för områdena med ekologiskt fokus i enlighet med punkt 5 i denna artikel. Stödmottagarna ska i sina stödansökningar eller stödanspråk hänvisa till deklarationen om regionalt eller kollektivt genomförande enligt artikel 18 i denna förordning.

7.   Om en stödmottagare avser att producera hampa i enlighet med artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska den samlade ansökan innehålla följande:

a)

Alla uppgifter som behövs för att identifiera de skiften som besås med hampa och uppgift om vilka typer av utsäde som används.

b)

Uppgift om vilka kvantiteter utsäde som används (kg per hektar).

c)

De officiella märken som återfinns på utsädesförpackningen i enlighet med rådets direktiv 2002/57/EG (15) särskilt artikel 12, eller i enlighet med en annan handling som betraktas som likvärdig av medlemsstaten.

Genom undantag från första stycket led c ska märkena lämnas in senast den 30 juni, i de fall då sådden äger rum efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan. Om märkena också ska lämnas till andra nationella myndigheter får medlemsstaterna föreskriva att märkena ska återlämnas till stödmottagaren så snart de har lämnats in i enlighet med den punkten. De återlämnade märkena ska märkas med uppgift om att de använts för en ansökan.

8.   Vid ansökan om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska den samlade ansökan innehålla följande:

a)

Uppgift om namnet på den sort av bomullsfrö som används.

b)

Namn och adress för den eventuella godkända branschorganisation som stödmottagaren är medlem av.

9.   Arealer som varken omfattas av de stödsystem som anges i avdelningarna III, IV och V i förordning (EU) nr 1307/2013 eller stödsystemen inom vinsektorn enligt förordning (EU) nr 1308/2013 ska deklareras under en eller flera rubriker för ”annan markanvändning”.

Artikel 18

Deklaration om regionalt eller gemensamt genomförande

För varje regionalt eller gemensamt genomförande enligt artikel 46.5 eller 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska en deklaration om regionalt eller gemensamt genomförande bifogas varje deltagande stödmottagares stödansökan eller stödanspråk.

Deklarationen ska innehålla all kompletterande information som behövs för att det ska vara möjligt att kontrollera att skyldigheterna beträffande det regionala eller gemensamma genomförandet enligt artikel 46.5 och 46.6 i den förordningen iakttas, särskilt följande:

a)

Att varje deltagande stödmottagare har en unik identifiering.

b)

Att den minimiprocentandel som varje deltagande stödmottagare måste uppfylla individuellt enligt artikel 46.6 andra stycket i den förordningen uppfylls.

c)

Att skyldigheterna efterlevs vad gäller den totala arealen för sammanhängande arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.5 i den förordningen eller att skyldigheterna efterlevs gemensamt vad gäller det gemensamma området med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.6 i den förordningen.

d)

Att det förtryckta grafiska materialet, i vilket gränslinjerna och referensskiftenas unika identifiering anges, kan användas för att otvetydigt identifiera de sammanhängande strukturer av angränsande områden med ekologiskt fokus eller områdena med gemensamt ekologiskt fokus och för att ange deras gränslinjer.

Vid regionalt genomförande får, om den detaljerade plan som avses i artikel 46.6 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 innehåller all den information som förtecknas i andra stycket i denna artikel, den deklaration som avses i första stycket ersättas med en hänvisning till planen.

Vid gemensamt genomförande ska den deklaration som avses i första stycket kompletteras med det skriftliga avtal som avses i artikel 47.4 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

Artikel 19

Ansökningar om deltagande i och utträde ur ordningen för småbrukare

1.   I de ansökningar som lämnas in under 2015 om deltagande i ordningen för småbrukare enligt artikel 62.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska ingå en hänvisning till den samlade ansökan som stödmottagaren lämnat in avseende ansökningsåret 2015 och, i tillämpliga fall, en försäkran från stödmottagaren om att denne är medveten om de särskilda villkor som gäller för ordningen för småbrukare enligt artikel 64 i den förordningen.

Medlemsstaterna får besluta att den ansökan som avses i första stycket ska lämnas in tillsammans med den samlade ansökan eller som en del av denna.

2.   Från och med ansökningsåret 2016 ska medlemsstaterna sörja för att det finns ett förenklat ansökningsförfarande enligt artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013.

3.   De förtryckta formulär som ska användas inom det ansökningsförfarande som avses i punkt 2 ska utarbetas på grundval av den information som lämnats i de samlade ansökningarna för ansökningsåret 2015 och ska särskilt innehålla följande:

a)

All kompletterande information som behövs för att verifiera att villkoren i artikel 64 i förordning (EU) nr 1307/2013 uppfylls och, om relevant, all kompletterande information som krävs för att bekräfta att stödmottagaren fortfarande uppfyller villkoren i artikel 9 i samma förordning.

b)

En deklaration från stödmottagaren om att denne är medveten om de särskilda villkor som gäller för ordningen för småbrukare enligt artikel 64 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om medlemsstaterna väljer den betalningsmetod som fastställs i artikel 63.2 första stycket led a i förordning (EU) nr 1307/2013 utan att tillämpa tredje stycket i samma artikel ska de förtryckta formulären, genom undantag från första stycket i denna punkt, tillhandahållas i enlighet med avsnitt 1 i detta kapitel.

4.   Stödmottagare som beslutar att lämna ordningen för småbrukare med avseende på ett år som infaller efter 2015 i enlighet med artikel 62.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 eller artikel 62.2 i samma förordning ska informera den behöriga myndigheten om sitt utträde i enlighet med de förfaranden som inrättats av medlemsstaten.

Avsnitt 3

Andra ansökningar

Artikel 20

Särskilda bestämmelser avseende stödansökningar

Den stödmottagare som inte ansöker om något arealrelaterat stöd utan ansöker om stöd inom något av de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 eller inom något av stödsystemen inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska, om denne förfogar över jordbruksmark, deklarera denna i sin stödansökan i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

En stödmottagare som endast omfattas av tvärvillkor enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska i sin stödansökan ange vilka arealer som denne förfogar över under vart och ett av de kalenderår under vilka tvärvillkoren gäller.

Medlemsstaterna får dock undanta stödmottagarna från de skyldigheter som föreskrivs i första och andra stycket om de behöriga myndigheterna har tillgång till denna information inom ramen för andra administrations- och kontrollsystem som är förenliga med det integrerade systemet i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 21

Krav avseende ansökningar om djurbidrag och stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

1.   En ansökan om djurbidrag enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 15 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 eller ett stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 14 i samma förordning ska innehålla all information som behövs för att stödberättigandet ska kunna fastställas, särskilt följande:

a)

Stödmottagarens identitet.

b)

En hänvisning till den samlade ansökan, om den redan har lämnats in.

c)

Antalet djur av varje typ för vilka en ansökan om djurbidrag eller ett stödanspråk inom djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder lämnas in och, när det gäller nötkreatur, djurens identitetskod.

d)

I tillämpliga fall, ett åtagande från stödmottagaren om att de djur som avses i led c kommer att hållas på dennes jordbruksföretag under en period som fastställts av medlemsstaten och uppgifter om var djuren kommer att hållas, inklusive den aktuella perioden.

e)

De eventuella styrkande handlingar som krävs för att fastställa stödberättigandet inom det aktuella stödsystemet eller den aktuella åtgärden.

f)

En försäkran från stödmottagaren om att han eller hon känner till villkoren för direktstödet eller landsbygdsutvecklingsstödet i fråga.

2.   Varje djurhållare ska ha rätt att från de behöriga myndigheterna få information om de uppgifter i djurdatabasen som berör dem eller de djur som de håller, utan begränsningar, med rimliga mellanrum och utan onödigt dröjsmål. När ansökan om djurbidrag eller stödanspråket lämnas in ska stödmottagaren intyga att uppgifterna är korrekta och fullständiga eller ändra felaktigheter eller komplettera ofullständiga uppgifter.

3.   Medlemsstaterna får besluta att vissa av de uppgifter som avses i punkt 1 inte behöver tas med i ansökan om djurbidrag eller stödanspråket, om uppgifterna redan har anmälts till den behöriga myndigheten.

4.   Medlemsstaterna får införa förfaranden enligt vilka uppgifter i djurdatabasen kan användas för ansökan om djurbidrag eller för stödanspråket, förutsatt att djurdatabasen ger den säkerhet och fungerar på det sätt som krävs för en korrekt förvaltning av det berörda systemet för direktstöd eller det aktuella landsbygdsutvecklingsstödet på enskild djurnivå.

Dessa förfaranden kan bestå i ett system där stödmottagaren får ansöka om direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd för alla djur som, vid ett datum eller under en period som fastställts av medlemsstaten, berättigar till direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd på grundval av de uppgifter som finns i djurdatabasen.

I detta fall ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

a)

det datum eller den period som avses i andra stycket har fastställts på ett tydligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller för det aktuella direktstödsystemet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet och att datumet eller perioden är kända för stödmottagaren,

b)

stödmottagaren är medveten om att potentiellt stödberättigande djur som inte är korrekt identifierade och registrerade i systemet för identifiering och registrering av djur ska räknas som djur för vilka felaktigheter har konstaterats enligt artikel 31 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014,

5.   Medlemsstaterna får föreskriva att vissa av de uppgifter som avses i punkt 1 kan eller ska skickas via ett eller flera av medlemsstaterna godkända organ. Stödmottagaren ska dock fortfarande vara ansvarig för de uppgifter som lämnas.

Avsnitt 4

Särskilda bestämmelser avseende stödrättigheter

Artikel 22

Tilldelning av stödrättigheter eller ökning av stödrättigheters värde

1.   Ansökningar om tilldelning av stödrättigheter eller om ökning av stödrättigheters värde inom ordningen för grundstöd enligt artikel 20, artikel 24, artikel 30 utom punkt 7 e och artikel 39 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska lämnas in senast det datum som fastställs av medlemsstaterna. Det datumet får inte infalla senare än den 15 maj under relevant kalenderår.

Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige får emellertid fastställa ett senare datum, vilket emellertid ska vara senast den 15 juni under relevant kalenderår.

2.   Medlemsstaterna får besluta att ansökan om tilldelning av stödrättigheter ska lämnas in samtidigt med stödansökan inom ordningen för grundstöd.

Artikel 23

Återvinning av felaktigt tilldelade stödrättigheter

1.   Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats enligt förordning (EU) nr 1307/2013 konstateras att det tilldelade antalet stödrättigheter var för stort, ska det överskjutande antalet stödrättigheter återgå till den nationella reserven eller till de regionala reserverna enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om det var den behöriga myndigheten eller en annan myndighet som begick det fel som avses i första stycket och om stödmottagaren inte rimligen hade kunnat upptäcka det, ska värdet för stödmottagarens återstående tilldelade stödrättigheter anpassas i enlighet därmed.

Om stödmottagaren som fått sig tilldelat för många stödrättigheter dessförinnan redan har överfört stödrättigheter till andra stödmottagare och inte längre har tillräckligt många stödrättigheter för att täcka värdet av de felaktigt tilldelade stödrättigheterna, ska skyldigheten enligt första stycket även gälla de stödmottagare till vilka stödrättigheterna har överförts, i proportion till det antal stödrättigheter som har överförts till var och en av dem.

2.   Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats stödmottagare i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, konstateras att det stöd som en stödmottagare fått för 2014 enligt artikel 26.2 första stycket i samma förordning, eller att värdet av de stödrättigheter som stödmottagaren har den dag då dennes ansökan för 2014 enligt artikel 26.3 första stycket i samma förordning lämnas in eller enhetsvärdet för de stödrättigheter som avses i artikel 26.5 i samma förordning eller ökningen av stödrättigheternas värde enligt artikel 30.10 i samma förordning, eller det sammanlagda värdet av det stöd som stödmottagaren fått avseende kalenderåret före det år då ordningen för grundstöd genomförs enligt artikel 40.3 första stycket i samma förordning, var för höga, ska värdet för de stödrättigheter som byggde på felaktiga referensvärden för stödmottagaren i fråga justeras i enlighet därmed.

Justeringen ska göras även om stödrättigheterna dessförinnan har överförts till andra stödmottagare.

Värdet av minskningen ska återgå till den nationella reserven eller till de regionala reserverna som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

3.   Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats stödmottagare i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, konstateras att en och samma stödmottagare omfattas av både punkt 1 och punkt 2 ska justeringen av värdet för samtliga stödrättigheter enligt punkt 2 göras innan de felaktigt tilldelade stödrättigheterna återgår till den nationella reserven eller till de regionala reserverna i enlighet med punkt 1.

4.   De justeringar av stödrättigheternas antal och/eller värde som föreskrivs i denna artikel ska inte leda till någon systematisk omberäkning av de återstående stödrättigheterna.

5.   Medlemsstaterna får besluta att inte återkräva felaktigt tilldelade stödrättigheter om dessas sammanlagda värde enligt det elektroniska registret för identifiering och registrering av stödrättigheter vid den tidpunkt då man gör kontroller inför justeringen enligt denna artikel är högst 50 euro under något av de år under vilka ordningen för grundstöd genomförs i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013.

Belopp son betalats ut felaktigt avseende ansökningsår före justeringarna ska återkrävas i enlighet med artikel 7 i denna förordning. Vid fastställandet av sådana belopp ska hänsyn tas till de effekter som justeringar enligt denna artikel får för antalet stödrättigheter och, om relevant, stödrättigheternas värde under samtliga berörda år.

AVDELNING III

KONTROLLER

KAPITEL I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 24

Allmänna principer

1.   De administrativa kontroller och kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning ska göras på ett sådant sätt att det är möjligt att effektivt kontrollera följande:

a)

Att den information som ges i direktstödsansökningar, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer är korrekt och fullständig.

b)

Att samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom det aktuella direktstödsystemet och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärden efterlevs, samt kontroll av att de villkor efterlevs enligt vilka direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och undantag från skyldigheterna beviljas.

c)

Att de villkor och normer som gäller för tvärvillkoren efterlevs.

2.   Medlemsstaterna ska se till att samtliga tillämpliga villkor enligt unionslagstiftningen eller relevant nationell lagstiftning och dokument som innehåller genomförandebestämmelser samt enligt landsbygdsutvecklingsprogrammet kan kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer som medlemsstaterna ska fastställa.

3.   Resultaten av de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats ska bedömas för att man ska kunna fastställa om något av de problem man stött på skulle kunna leda till risker för liknande verksamheter, stödmottagare eller organ. Bedömningen ska också leda till att man kan identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått, samt vilka ytterligare undersökningar och korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs.

4.   Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller på plats i de fall då fototolkningen av ortobilder (satellit- eller flygbilder) inte ger resultat som möjliggör slutgiltiga slutsatser på ett sätt som tillfredsställer den behöriga myndigheten avseende stödberättigandet eller den korrekta storleken på den areal som är föremål för administrativa kontroller eller kontroller på plats.

5.   Detta kapitel ska också tillämpas på alla kontroller som genomförs i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar de särskilda regler som anges i avdelning IV och V. Punkt 3 ska dock inte gälla för avdelning V.

Artikel 25

Förhandsanmälan av kontroller på plats

Kontroller på plats får förhandsanmälas på villkor att detta inte påverkas kontrollernas syfte och gör dem mindre effektiva. Förhandsanmälan ska göras så sent som möjligt och får inte göras mer än 14 dagar i förväg.

För kontroller på plats som avser ansökningar om djurbidrag eller stödanspråk inom djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd får förhandsanmälan inte göras tidigare än 48 timmar i förväg, utom i väl motiverade fall. I de fall där den lagstiftning som gäller för rättsakter och normer avseende tvärvillkor kräver att kontrollerna på plats ska vara oanmälda ska dessa bestämmelser dessutom även gälla för kontroller på plats som avser tvärvillkor.

Artikel 26

Val av tidpunkt för kontroller på plats

1.   Om lämpligt ska kontroller på plats enligt denna förordning genomföras samtidigt med andra kontroller enligt unionslagstiftningen.

2.   Vad gäller landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet ska kontrollerna på plats fördelas över året på grundval av en analys av de risker som åtagandena inom de olika åtgärderna innebär.

3.   Vid kontrollerna på plats ska kontrolleras att stödmottagaren efterlever samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom direktstödsystemen och landsbygdsutvecklingsåtgärderna som denne valts ut för i enlighet med artikel 34.

Kontrollernas varaktighet ska begränsas till vad som är nödvändigt.

4.   Om vissa stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter endast kan kontrolleras under en viss tidsperiod kan det krävas kompletterande kontroller på plats vid en senare tidpunkt. I sådana fall ska kontrollerna på plats samordnas på ett sådant sätt att antalet besök och besökens längd hos en och samma stödmottagare begränsas till vad som är nödvändigt. Om så är lämpligt kan sådana kontrollbesök också genomföras genom fjärranalys i enlighet med artikel 40.

Om det krävs kompletterande kontrollbesök avseende mark som ligger i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor som deklarerats som ekologiska fokusområden ska 50 % av de kompletterande besöken avse samma stödmottagare utifrån en riskanalys och 50 % andra stödmottagare som väljs ut för detta. Dessa andra stödmottagare ska väljas ut slumpmässigt bland alla stödmottagare som har mark som ligger i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor som deklarerats som ekologiska fokusområden och besöken får begränsas till de områden som deklarerats som mark i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor.

Om kompletterande besök krävs ska artikel 25 gälla för varje ytterligare besök.

Artikel 27

Korsanmälan av kontrollresultat

I tillämpliga fall ska de administrativa kontroller och kontroller på plats som görs beträffande efterlevnaden av stödvillkoren beakta misstänkta fall av bristande efterlevnad som rapporterats av andra instanser, organ eller organisationer.

Medlemsstaterna ska se till att alla relevanta iakttagelser inom ramen för kontrollerna av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och/eller landsbygdsutvecklingsstöd inom ramen det integrerade systemet korsanmäls till den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja motsvarande utbetalning. Medlemsstaterna ska också se till att offentliga och privata certifieringsmyndigheter enligt artikel 38 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 underrättar den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön om de kontrollresultat som är av intresse för bedömningen av huruvida de stödvillkoren uppfylls vad gäller de stödmottagare som har valt att fullgöra sina skyldigheter genom certifiering av likvärdigheten

Om de administrativa kontroller eller kontroller på plats som görs avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet omfattar likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska resultaten av de kontrollerna korsanmälas för uppföljning med avseende på de stöd som beviljas för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön.

KAPITEL II

Administrativa kontroller inom det integrerade systemet

Artikel 28

Administrativa kontroller

1.   De administrativa kontroller som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr 1306/2013, inbegripet korskontroller, ska göra det möjligt att upptäcka bristande efterlevnad, särskilt genom automatiska sökningar med elektroniska hjälpmedel. Kontrollerna ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera genom administrativa kontroller. Kontrollerna ska säkerställa följande:

a)

Att stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter inom direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsåtgärden uppfylls.

b)

Att det inte förekommer någon dubbelfinansiering via andra unionssystem.

c)

Att stödansökan eller stödanspråket är fullständiga och har lämnats in inom den fastställda tidsfristen och, i förekommande fall, att styrkande handlingar har lämnats in och att de visar stödberättigande.

d)

Att det finns överensstämmelse med långsiktiga åtaganden, i förekommande fall.

2.   Beträffande systemen för djurbidrag och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd får medlemsstaterna, om lämpligt, använda sig av styrkande underlag från andra instanser, organ eller organisationer för att kontrollera efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter, förutsatt att den aktuella instansen, det aktuella organet och den aktuella organisationen arbetar på ett sätt som ger garantier för att kontrollen av efterlevnaden stämmer.

Artikel 29

Korskontroller

1.   Om lämpligt ska de administrativa kontrollerna även omfatta korskontroller enligt följande:

a)

Korskontroller mellan de stödrättigheter respektive jordbruksskiften som deklareras, för att förhindra att ett och samma direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd beviljas flera gånger för samma kalenderår eller regleringsår och för att förhindra otillåten kumulering av stöd inom de system för arealrelaterat stöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och i bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 73/2009 (16), och de arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd som definieras i artikel 2 andra stycket punkt 21 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

b)

Korskontroller avseende stödrättigheterna, för att verifiera deras existens och stödberättigandet.

c)

Korskontroller mellan de jordbruksskiften som deklareras i den samlade ansökan och/eller stödanspråket och den information som ingår i identifieringssystemet för jordbruksskiften per referensskifte i enlighet med artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 för att kontrollera om arealerna uppfyller stödvillkoren för direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd.

d)

Korskontroller mellan stödrättigheterna och den fastställda arealen för att verifiera att stödrättigheterna åtföljs av motsvarande antal stödberättigande hektar enligt definitionen i artikel 34.2–34.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e)

Korskontroller med hjälp av systemet för identifiering och registrering av djur för att kontrollera att stödvillkoren efterlevs och för att förhindra att ett och samma direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd felaktigt beviljas flera gånger för ett och samma kalenderår eller ansökningsår.

f)

Korskontroller mellan de uppgifter om att de är medlemmar i en godkänd branschorganisation som stödmottagarna lämnar i den samlade ansökan, den information som lämnas enligt artikel 17.8 i denna förordning och den information som överlämnas av de godkända branschorganisationerna i fråga, för att verifiera att jordbrukarna är berättigade till den ökning av stödet som föreskrivs i artikel 60.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

g)

Korskontroller för att kontrollera om de sökande uppfyller kriterierna för godkännande av branschorganisationer samt korskontroller av deras medlemsförteckningar minst vart femte år.

Vid tillämpningen av första stycket led c ska, om det för det integrerade systemet föreskrivs att formuläret för geospatial stödansökan ska användas, det göras korskontroller mellan den rumsliga skärningspunkten för den digitaliserade deklarerade arealen och systemet för identifiering av jordbruksskiften. Dessutom ska korskontroller göras för att undvika att samma område blir föremål för mer än en stödansökan.

2.   Eventuella indikationer på bristande efterlevnad som framkommer till följd av en korskontroll ska följas upp med lämpliga administrativa förfaranden och, vid behov, kontroller på plats.

3.   Om ett referensskifte är föremål för en ansökan och/eller ett stödanspråk från två eller flera stödmottagare inom ramen för samma direktstödsystem eller samma landsbygdsutvecklingsåtgärd och om de deklarerade jordbruksskiftena överlappar varandra eller om den sammanlagda deklarerade arealen är större än den maximala stödberättigande areal som fastställts i enlighet med artikel 5.2 leden a och b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014, och skillnaden ligger innanför den toleransgräns som fastställs för referensskiftet i enlighet med artikel 38 i denna förordning får medlemsstaten besluta om en proportionell minskning av de berörda arealerna, såvida inte en stödmottagare kan visa att en annan stödmottagare har överdeklarerat sina arealer på dennes bekostnad.

KAPITEL III

Kontroller på plats inom det integrerade systemet

Avsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 30

Kontrollnivå för andra arealrelaterade stödsystem än stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

För andra arealrelaterade stödsystem än stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 (nedan kallat förgröningsstödet) ska kontrollprovurvalet för de kontroller på plats som genomförs varje år minst omfatta följande:

a)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom systemet för grundstöd eller stöd inom systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontrollprovurvalet omfattar minst 5 % av alla stödmottagare som huvudsakligen deklarerar jordbruksarealer som naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling i enlighet med artikel 10.1 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

b)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om omfördelningsstöd enligt avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

c)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd till områden med naturliga begränsningar enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013.

d)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd till unga jordbrukare enligt avdelning III kapitel 5 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om arealrelaterat stöd inom ramen för frivilligt kopplat stöd enligt avdelning IV kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

f)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom ordningen för småbrukare enligt avdelning V i förordning (EU) nr 1307/2013.

g)

30 % av de arealer som deklareras för produktion av hampa i enlighet med artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

h)

5 % av alla stödmottagare som ansöker om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Artikel 31

Kontrollnivå för förgröningsstödet

1.   För förgröningsstödet ska kontrollprovurvalet för de kontroller på plats som görs varje år minst omfatta följande:

a)

5 % av alla stödmottagare som måste bedriva jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön (nedan kallade förgröningsmetoder) och som inte ingår i de kontrollpopulationer som avses i led b och c (nedan kallade kontrollpopulationer för förgröning). Provurvalet ska samtidigt omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som har arealer med permanent gräsmark som är miljömässigt känsliga i den mening som avses i rådets direktiv 92/43/EEG (17) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (18) och andra känsliga områden i den mening som avses i artikel 45.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

b)

3 % av

i)

alla stödmottagare som kommer i fråga för förgröningsstöd och som är undantagna från kraven på diversifiering av grödor och områden med ekologiskt fokus genom att de inte når upp till de trösklar som avses i artiklarna 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och som inte berörs av den skyldighet som avses i artikel 45 i den förordningen,

ii)

eller, under de år då artikel 44 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 inte är tillämplig i en medlemsstat, av de stödmottagare som kommer i fråga för förgröningsstöd och som är undantagna från kraven på diversifiering av grödor och områden med ekologiskt fokus genom att de inte uppfyller de trösklar som avses i artiklarna 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och som inte berörs av den skyldighet som avses i artikel 45.1 i den förordningen.

c)

5 % av alla stödmottagare som måste bedriva förgröningsmetoder och använda nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013.

d)

5 % av de stödmottagare som deltar i regionalt genomförande i enlighet med artikel 46.5 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e)

5 % av de stödmottagare som deltar i gemensamt genomförande i enlighet med artikel 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

f)

100 % av sammanhängande strukturer av angränsande områden med ekologiskt fokus enligt artikel 46.3 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

g)

100 % av alla stödmottagare som omfattas av skyldigheten att ställa om mark till permanent gräsmark i enlighet med artikel 42 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

h)

20 % av alla stödmottagare som omfattas av skyldigheten att ställa om mark till permanent gräsmark i enlighet med artikel 44.2 och 44.3 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

2.   Stödmottagare som iakttar kraven på förgröningsmetoder genom likvärdiga metoder i enlighet med artikel 43.3 a i förordning (EU) nr 1307/2013 eller som deltar i ordningen för småbrukare i enlighet med artikel 61 i samma förordning eller vars hela jordbruksföretag uppfyller kraven i artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (19) vad gäller ekologiskt jordbruk, ska inte ingå i kontrollprovurvalet för kontroll och ska inte räknas av mot de kontrollnivåer som anges i denna artikel.

3.   Om områdena med ekologiskt fokus inte har identifierats i systemet för identifiering av jordbruksskiften enligt artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kontrollnivån enligt punkt 1 leden a och c–e kompletteras med 5 % av alla stödmottagare inom respektive kontrollprovurval som är skyldiga att ha områden med ekologiskt fokus inom sina jordbruksarealer i enlighet med artiklarna 43 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Första stycket ska emellertid inte tillämpas om administrations- och kontrollsystemet säkrar att alla deklarerade områden med ekologiskt fokus har identifierats, och, om tillämpligt, har registrerats i systemet för identifiering av jordbruksskiften i enlighet med artikel 5.2 c i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 innan stödet betalas ut.

Artikel 32

Kontrollnivå för landsbygdsutvecklingsåtgärder

1.   Kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats ska omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som ansöker om landsbygdsutvecklingsstöd. För de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska kontrollnivån på 5 % uppnås på den enskilda åtgärdsnivån.

Kontrollprovurvalet ska också avspegla minst 5 % av stödmottagarna enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 som bedriver likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.   När det gäller grupper av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 får, genom undantag från punkt 1, varje enskild medlem av sådana grupper betraktas som en stödmottagare för beräkningen av kontrollnivån enligt punkt 1.

3.   När det gäller stödmottagare som får flerårigt stöd i enlighet med artiklarna 21.1 a, 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller artikel 36 a leden iv och v, 36 b leden i, iii och v i förordning (EG) nr 1698/2005 och det är fråga om stöd på mer än fem år får medlemsstaterna, efter det femte året, besluta att kotrollera minst 2,5 % av stödmottagarna.

Första stycket ska också gälla för stöd som beviljas enligt artikel 28.6 tredje stycket i förordning (EU) nr 1305/2013 efter utgången av det femte stödåret för ett visst åtagande.

4.   De stödmottagare som kontrolleras enligt punkt 3 ska inte beaktas för de syften som avses i punkt 1.

Artikel 33

Kontrollnivå för systemen för djurbidrag

1.   Inom systemen för djurbidrag ska kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats för vart och ett av systemen omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom respektive system.

Om djurdatabasen inte ger den säkerhet eller fungerar på det sätt som krävs för en korrekt förvaltning av de berörda stödsystemen ska procentsatsen vara 10 % för vart och ett av stödsystemen.

Provurvalet ska omfatta minst 5 % av alla djur inom vart och ett av stödsystemen för vilka det ansöks om stöd.

2.   I tillämpliga fall ska kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats omfatta 10 % av de andra instanser, organ eller organisationer som lämnar in bevis för att stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter har iakttagits i enlighet med artikel 28.2.

Artikel 34

Kontrollprovurvalet

1.   De ansökningar och sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd vid tidpunkten för ansökan eller till följd av administrativa kontroller får inte tas med i kontrollpopulationen.

2.   För de syften som avses i artiklarna 30 och 31 ska provurvalet göras enligt följande:

a)

Mellan 1 % och 1,25 % av stödmottagarna som ansöker om grundstöd eller enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska väljas ut slumpvis bland alla stödmottagare som ansöker om sådana stöd.

b)

Mellan 1 % och 1,25 % av kontrollpopulationen för förgröningsstöd ska väljas ut slumpvis bland alla stödmottagare som väljs ut enligt led a. Om så krävs för att procentandelen ska kunna uppnås ska ytterligare stödmottagare väljas ut slumpvis ur kontrollpopulationen för förgröningsstöd.

c)

Återstående stödmottagare i kontrollprovurvalet enligt artikel 31.1 a ska väljas ut på grundval av riskanalys.

d)

Alla stödmottagare som väljs ut i enlighet med leden a–c i denna punkt får betraktas som ingående i de kontrollprovurval som görs enligt artikel 30 b–e, g och h. Om så krävs för att den lägsta kontrollnivån ska kunna uppnås ska ytterligare stödmottagare väljas ut slumpvis ur respektive kontrollpopulation

e)

Alla stödmottagare som väljs ut i enlighet med leden a–d i denna punkt får betraktas som ingående i de kontrollprovurval som görs enligt artikel 30 a. Om nödvändigt för att den lägsta kontrollnivån ska kunna uppnås ska kompletterande stödmottagare väljas ut bland samtliga stödmottagare som ansöker om stöd inom systemet för grundstöd eller stöd inom systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

f)

Det lägsta antalet stödmottagare enligt artikel 30 f ska väljas ut slumpvis bland samtliga stödmottagare som ansöker om stöd inom ordningen för småbrukare enligt avdelning V i förordning (EU) nr 1307/2013.

g)

Det lägsta antalet stödmottagare enligt artikel 31.1 b ska väljas ut på grundval av en riskanalys avseende samtliga stödmottagare som kommer i fråga för förgröningsstöd och som är undantagna både från kraven på diversifiering av grödor och från kraven på områden med ekologiskt fokus genom att de inte uppfyller de trösklar som avses i artiklarna 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och som inte berörs av den skyldighet som avses i artikel 45 i den förordningen.

h)

Mellan 20 % och 25 % av det lägsta antalet stödmottagare enligt artikel 31.1 c, d och h ska väljas ut slumpvis bland samtliga stödmottagare som väljs ut enligt led b i detta stycke. Om nödvändigt för att den procentandelen ska kunna uppnås ska kompletterande stödmottagare väljas ut slumpmässigt bland de samtliga stödmottagare som väljs ut i enlighet med led a i detta stycke. Återstående stödmottagare enligt artikel 31.1 c, d och h ska väljas ut på grundval av en riskanalys bland samtliga stödmottagare som väljs ut enligt led c i detta stycke. Om så krävs för att den lägsta kontrollnivån ska kunna uppnås ska ytterligare stödmottagare väljas ut på grundval av en riskanalys och ur respektive kontrollpopulation.

i)

Mellan 20 % och 25 % av det lägsta antalet gemensamma genomföranden enligt artikel 31.1 e ska väljas ut slumpmässigt bland samtliga gemensamma genomföranden enligt artikel 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013. Återstående gemensamma genomföranden enligt artikel 31.1 e ska väljas ut på grundval av riskanalys.

Kontrollerna på plats avseende kompletterande stödmottagare som väljs ut enligt leden d, e och h samt de stödmottagare som väljs ut enligt leden f och g får begränsas till det stödsystem för vilket de valts ut om den lägsta kontrollnivån har uppfyllts för de övriga stödsystem inom vilka de har ansökt om stöd.

Kontrollerna på plats avseende de kompletterande stödmottagare som väljs ut enligt artikel 31.3 och enligt led h i första stycket i denna punkt samt de stödmottagare som väljs ut enligt led i i första stycket i denna punkt får begränsas till de förgröningsmetoder som de valts ut för, om de lägsta kontrollnivåerna redan uppnåtts för övriga stödsystem och förgröningsmetoder som de måste iaktta.

För de syften som avses i artikel 31 ska medlemsstaterna se till att kontrollprovurvalet är representativt för de olika metoderna.

3.   För de syften som avses i artiklarna 32 och 33 ska inledningsvis 20 % och 25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats väljas ut slumpvis. Återstående stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats ska väljas ut på grundval av riskanalys.

För de syften som avses i artikel 32 får medlemsstaterna, i enlighet med riskanalysens resultat, välja ut särskilda landsbygdsutvecklingsåtgärder som stödmottagarna omfattas av.

4.   Om antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats är större än det lägsta antalet stödmottagare enligt artiklarna 30–33 får antalet slumpvis utvalda stödmottagare i det kompletterande provet inte överskrida 25 %.

5.   Riskanalysens effektivitet ska bedömas och aktualiseras årligen enligt följande:

a)

Genom att varje riskfaktors relevans fastställs.

b)

Genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade arealer och de arealer som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet enligt punkt 2 första stycket, eller genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade djur och de djur som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet enligt punkt 2 första stycket.

c)

Genom att hänsyn tas till den specifika situationen och, om lämpligt, till hur riskfaktorernas relevans utvecklats i medlemsstaten.

d)

Genom att hänsyn tas till vilken typ av bristande efterlevnad som kräver en ökning av kontrollnivån enligt artikel 35 det är fråga om.

6.   Den behöriga myndigheten ska föra register över orsakerna till att en viss stödmottagare väljs ut för en kontroll på plats. Den inspektör som genomför kontrollen på plats ska vara informerad om orsakerna innan kontrollen på plats inleds.

7.   Om lämpligt, kan ett partiellt kontrollprovurval göras på grundval av den information som finns tillgänglig före den sista dag som avses i artikel 13. Det preliminära provurvalet ska kompletteras när samtliga relevanta stödansökningar och stödanspråk finns tillgängliga.

Artikel 35

Höjning av kontrollnivån

Om kontrollerna på plats visar på avsevärd bristande efterlevnad inom ramen för ett visst direktstödsystem eller en viss landsbygdsutvecklingsåtgärd eller i en viss region eller del av en sådan ska den behöriga myndigheten öka procentandelen stödmottagare som ska kontrolleras under det efterföljande året.

Artikel 36

Sänkning av kontrollnivån

1.   De kontrollnivåer som fastställs i detta kapitel får endast sänkas avseende de direktstödsystem och landsbygdsutvecklingsåtgärder som anges i denna artikel.

2.   Genom undantag från artikel 30 leden a, b och f får medlemsstaterna, avseende ordningen för grundstöd, den enhetliga arealersättningen, omfördelningsstödet och ordningen för småbrukare, besluta att sänka den lägsta nivån för årliga kontroller på plats per stödordning till 3 %.

Första stycket får endast tillämpas om det finns ett system för samkörning av alla stödansökningar mot systemet för identifiering av jordbruksskiften i enlighet med artikel 17.2 och om korskontroller görs avseende alla stödansökningar för att förhindra att dubbelt stöd begärs för en och samma areal under året före tillämpningen av det stycket.

Beträffande ansökningsåren 2015 och 2016 får den felandel som konstaterats i provurvalet för kontroller på plats under de två föregående räkenskapsåren inte vara högre än 2 %. Felandelen ska styrkas av medlemsstaten i enlighet med den metod som har utarbetats på unionsnivå.

3.   Genom undantag från artikel 30 leden a, b och f får medlemsstaterna, avseende ordningen för grundstöd, ordningen för enhetlig arealersättning, omfördelningsstödet och ordningen för småbrukare, besluta att minska kontrollprovurvalets storlek till samma storlek som det kontrollprovurval som görs enligt artikel 34.2 första stycket led a, om det görs kontroller på grundval av de ortobilder som används för att aktualisera systemet för identifiering av jordbruksskiften enligt artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Första stycket ska endast gälla om medlemsstaterna systematiskt aktualiserar identifieringssystemet för jordbruksskiften och kontrollerar alla stödmottagare i hela det område som omfattas av systemet inom en period på högst tre år, varvid minst 25 % av de stödberättigande hektar som registrerats i identifieringssystemet för jordbruksskiften ska kontrolleras per år. Denna lägsta procentsats ska inte gälla för medlemsstater som har mindre än 150 000 stödberättigande hektar registrerade i identifieringssystemet för jordbruksskiften.

Innan första stycket tillämpas ska medlemsstaterna ha gjort en fullständig aktualisering av identifieringssystemet för de berörda jordbruksskiftena inom föregående treårsperiod.

De ortobilder som används för aktualiseringen får inte vara äldre än 15 månader den dag då de används för aktualisering av identifieringssystemet för jordbruksskiften.

Kvaliteten på identifieringssystemet för jordbruksskiften, enligt den bedömning som görs enligt artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 under de två år som föregår tillämpningen av denna artikel ska vara tillräcklig för att garantera en effektiv kontroll av att stödvillkoren uppfylls.

Det beslut som avses i första stycket får vidtas på nationell nivå eller regional nivå. För de syften som avses i detta stycke ska en region anses bestå av hela det område som omfattas av ett eller flera autonoma system för identifiering av jordbruksskiften.

Punkt 2 tredje stycket ska gälla i tillämpliga delar.

4.   Genom undantag från artikel 32.1 får medlemsstaterna besluta att sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats per kalenderår till 3 % av de stödmottagare som ansöker om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet.

Första stycket ska emellertid inte tillämpas avseende stödmottagare som bedriver likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.

5.   Punkterna 2, 3 och 4 ska endast tillämpas om de allmänna villkoren för minskning av minimiantalet kontroller på plats enligt artikel 62.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013 uppfylls. Så snart något av de villkoren eller villkoren i punkterna 2 eller 3 i denna artikel inte längre uppfylls ska medlemsstaterna omedelbart återkalla sina beslut om minskning av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats och tillämpa den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats som föreskrivs i artikel 30 leden a, b och f och/eller artikel 32 från och med efterföljande ansökningsår för de berörda direktstödsystemen eller de berörda landsbygdsutvecklingsstöden.

6.   Genom undantag från artikel 30 g får en medlemsstat som inför ett system med förhandsgodkännande för odling av hampa sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats till 20 % av de arealer som deklareras som arealer för hampodling enligt artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

I sådana fall ska medlemsstaten till kommissionen anmäla de tillämpningsregler och villkor som gäller för medlemsstatens system för förhandsgodkännande året innan den lägre kontrollandelen börjar tillämpas. Varje ändring av tillämpningsreglerna och villkoren ska anmälas till kommissionen utan dröjsmål.

Avsnitt 2

Kontroller på plats avseende stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 37

Inslag i kontrollerna på plats

1.   Kontrollerna på plats ska omfatta alla jordbruksskiften för vilka stöd begärs inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och/eller för vilka stöd begärs inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder inom det integrerade systemet.

Vad gäller kontroller av de landsbygdsutvecklingsåtgärder som föreskrivs i artikel 21.1 a och artiklarna 30 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska kontrollerna på plats också omfatta all icke-jordbruksmark för vilken stöd begärs.

Den behöriga myndigheten ska, på grundval av kontrollresultaten, bedöma huruvida motsvarande referensskiften behöver aktualiseras, med beaktande av artikel 5.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

2.   Kontrollerna på plats ska omfatta mätningen av arealerna och efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter för den areal som stödmottagaren har deklarerat inom de direktstödsystem och/eller landsbygdsutvecklingsstöd som avses i punkt 1.

Avseende de stödmottagare som ansöker om direktstöd inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och vars jordbruksarealer huvudsakligen utgörs av arealer som naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling ska kontrollerna på plats även omfatta den minimiverksamhet som bedrivs på de arealerna enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

3.   Kontrollerna på plats avseende förgröningsmetoderna ska omfatta stödmottagarens samtliga skyldigheter. Om relevant ska kontrollerna på plats även omfatta efterlevnaden av de tröskelvärden för undantag från förgröningsmetoderna som anges i artikel 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013. Detta stycke ska även gälla för kontrollerna på plats avseende nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om en kontroll på plats avser ett regionalt genomförande enligt artikel 46.5 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska kontrollen på plats även omfatta arealmätningen och efterlevnaden av de skyldigheter som medlemsstaten ålagt stödmottagarna eller gruppen av stödmottagare.

Om en kontroll på plats avser ett gemensamt genomförande enligt artikel 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska kontrollen på plats omfatta följande:

a)

Kontroll av att villkoret om angränsande områden enligt artikel 47.1 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 uppfylls.

b)

Kontroll av arealmätningen och av att kriterierna för sammahängande områden med ekologiskt fokus efterlevs.

c)

Kontroll av att de eventuella kompletterande skyldigheter som medlemsstaterna ålagt stödmottagarna eller grupperna av stödmottagare efterlevs.

d)

Kontroll av att de stödmottagare som deltar i ett gemensamt genomförande iakttar sina individuella förgröningsskyldigheter.

Artikel 38

Arealmätning

1.   Samtliga jordbruksskiften ska kontrolleras avseende efterlevnaden av stödvillkoren, men kontollen på plats av den faktiska mätningen av jordbruksskiftena får begränsas till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en ansökan om direktstöd och/eller ett stödanspråk inom ramen för arealrelaterat direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga jordbruksskiften mätas; alternativt ska resultaten från slumpurvalet extrapoleras.

Första stycket ska inte gälla för de jordbruksskiften som ska kontrolleras med avseende på ekologiskt fokus i enlighet med artikel 46 i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.   Jordbruksskiftenas areal ska mätas på ett sätt som garanterar att mätningen håller en kvalitet som minst motsvarar den som krävs enligt tillämpliga tekniska normer som fastställts på unionsnivå.

3.   Den behöriga myndigheten får använda fjärranalys enligt artikel 40 och det globala systemet för satellitnavigering i de fall detta är möjligt.

4.   Ett enhetligt toleransvärde ska fastställas för alla arealmätningar med det globala systemet för satellitnavigering och/eller med ortobilder. För detta syfte ska de mätredskap som används valideras för minst en valideringsklass med en toleransnivå som ligger under det enhetliga toleransvärdet. Det enhetliga toleransvärdet får inte vara högre än 1,25 m.

Den högsta toleransen för varje jordbruksskifte får i absoluta tal dock inte överstiga 1,0 hektar.

Vad gäller de åtgärder som avses i artikel 21.1 a och artiklarna 30 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 får medlemsstaterna när det gäller skogsbruksarealer fastställa lämpliga toleransvärden, vilka under inga omständigheter får vara mer än två gånger så höga som de toleransvärden som avses i detta stycke.

5.   Jordbruksskiftets hela areal får endast tas med i mätningen om hela arealen är fullt stödberättigande. I övriga fall ska den stödberättigande nettoarealen beaktas. För det syftet ska det pro rata-system som avses i artikel 10 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 tillämpas, om lämpligt.

6.   För beräkningen av vilken andel olika grödor utgör med avseende på diversifiering av grödor enligt artikel 44 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska mätningen baseras på den areal som faktiskt täcks med en gröda i enlighet med artikel 40.2 i förordning (EU) nr 639/2014. Avseende de arealer där blandgrödor odlas ska mätningen omfatta hela den areal där blandgrödor odlas i enlighet med artikel 40.3 första och andra stycket i den förordningen eller som täcks av en blandgröda i enlighet med artikel 40.3 tredje stycket i samma förordning.

7.   I de fall då artikel 17.1 b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 kan leda till en artificiell uppdelning av ett område med angränsande jordbruksskiften med en homogen typ av marktäcke i separata jordbruksskiften ska de angränsande jordbruksskiftena med en homogen typ av marktäcke slås ihop till ett enda jordbruksskifte vid mätningen.

8.   Om lämpligt ska två separata mätningar av jordbruksskiftet genomföras, en med avseende på ordningen för grundstöd eller systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 och en avseende rumsligen olika överlappande jordbruksskiften med avseende på övriga arealrelaterade stödsystem och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Artikel 39

Kontroll av stödvillkoren

1.   Jordbruksskiftenas stödberättigande ska kontrolleras med lämpliga hjälpmedel. I den kontrollen ska även ingå kontroll av grödan, om lämpligt. För detta ändamål ska vid behov kompletterande styrkande handlingar begäras in.

2.   För permanent gräsmark som kan användas för bete i områden där enligt etablerade lokala sedvänjor gräs och annat örtartat foder traditionellt inte utgör den dominerande växtligheten på betesmarken får nedsättningskoefficienten enligt artikel 32.5 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas, om lämpligt, på den stödberättigande areal som mäts i enlighet med artikel 38 i denna förordning. Om en areal används gemensamt, ska de behöriga myndigheterna fördela denna areal mellan de enskilda jordbrukarna i förhållande till deras användning av den eller till rätten till sådan användning.

3.   De landskapselement som stödmottagarna deklarerar som område med ekologiskt fokus, men som inte ingår i den stödberättigande arealen enligt artiklarna 9 och 10 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska kontrolleras enligt samma principer som gäller för stödberättigande arealer.

4.   Vad gäller kontrollen av landsbygdsutvecklingsåtgärder, och om medlemsstaterna har föreskrivit att vissa delar av kontrollen på plats kan genomföras på grundval av ett provurval, ska provurvalet göras på ett sätt som säkerställer en tillförlitlig och representativ kontrollnivå. Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för provurvalet. Om kontrollerna avseende provurvalet visar på bristande efterlevnad ska provurvalets omfattning och räckvidd utökas i lämplig omfattning.

Artikel 40

Kontroller med fjärranalys

När en medlemsstat utför kontroller på plats genom fjärranalys ska den behöriga myndigheten

a)

tolka ortobilderna (satellitbilder eller flygbilder) från samtliga jordbruksskiften som ingår i en stödansökan eller ett stödanspråk som ska kontrolleras och därvid identifiera marktäckestypen, och i tillämpliga fall, grödtypen, samt mäta arealen,

b)

utföra fysiska kontroller på plats av alla jordbruksskiften för vilka bildanalysen inte tillåter kontroll av arealdeklarationens riktighet på ett för den behöriga myndigheten godtagbart sätt,

c)

göra alla kontroller som krävs för att kontrollera att de stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som gäller för jordbruksskiftena efterlevs, och

d)

vidta alternativa åtgärder för att mäta arealen i enlighet med artikel 38.1 för de skiften som inte finns på bild.

Artikel 41

Kontrollrapport

1.   För samtliga kontroller på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport utarbetas, vilken ska göra det möjligt att gå igenom uppgifter från de kontroller som gjorts och därav dra slutsatser om efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a)

De direktstödsystem och landsbygdsutvecklingsåtgärder, stödansökningar och stödanspråk som kontrollerats.

b)

Vilka personer som närvarat.

c)

De jordbruksskiften som kontrollerades eller mättes upp samt mätresultatet för varje uppmätt jordbruksskifte, och de mätmetoder som användes.

d)

Om tillämpligt, resultaten från mätningar av icke-jordbruksmark för vilken det ansökts om stöd inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder, samt uppgifter om de mätmetoder som använts.

e)

Huruvida kontrollen hade anmälts i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

f)

Uppgifter om eventuella särskilda kontrollåtgärder som ska utföras inom ramen för enskilda direktstödsystem eller system för landsbygdsutveckling.

g)

Uppgifter om andra kontrollåtgärder som har genomförts.

h)

Uppgift om eventuell bristande efterlevnad som konstaterats och som kan behöva korsanmälas med avseende på andra direktstödsystem, landsbygdsutvecklingsåtgärder och/eller tvärvillkor.

i)

Uppgift om eventuell bristande efterlevnad som konstaterats och som kan behöva följas upp under följande år.

2.   Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.

Om kontrollen på plats sker genom fjärranalys i enlighet med artikel 40, får medlemsstaten besluta att inte ge stödmottagaren möjlighet att underteckna kontrollrapporten om ingen bristande efterlevnad uppdagas under kontrollen. Om bristande efterlevnad uppdagas vid en sådan kontroll ska stödmottagaren ges möjlighet att underteckna rapporten innan den behöriga myndigheten fattar beslut om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller sanktioner till följd av den bristande efterlevnaden.

Avsnitt 3

Kontroller på plats avseende ansökningar om djurbidrag och stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 42

Kontroller på plats

1.   Kontrollerna på plats ska kontrollera att alla stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter efterlevs och kontrollerna ska omfatta alla djur för vilka det lämnats in stödansökningar eller stödanspråk inom ramen för de system för djurbidrag eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd som ska kontrolleras.

Om medlemsstaten har fastställt en period i enlighet med artikel 21.1 d ska minst 50 % av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats enligt artikel 32 eller 33 fördelas på hela den perioden för respektive system för djurbidrag eller landsbygdsutvecklingsstöd.

Om medlemsstaten utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 21.3 ska de potentiellt stödberättigande djuren enligt artikel 2.1 andra stycket led 17 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 också kontrolleras.

Kontrollerna på plats ska särskilt omfatta kontroll av att antalet djur som finns på jordbruksföretaget för vilka stödansökningar eller stödanspråk har lämnats in och, om tillämpligt, att antalet djur som ännu inte omfattas av någon ansökan motsvarar det antal djur som förts in i registren och det antal djur som anmälts till djurdatabasen.

2.   Kontrollerna på plats ska också omfatta kontroll av

a)

att registeruppgifterna är korrekta och koherenta liksom anmälningarna till djurdatabasen, på grundval av en stickprovskontroll av styrkande handlingar såsom inköps- och försäljningsfakturor, slaktintyg, veterinärintyg och i tillämpliga fall djurpass och transporthandlingar, avseende djur för vilka stödansökningar eller stödanspråk har lämnats in under de sex månader som föregår kontrollen på plats; om avvikelser konstateras ska kontrollen dock utökas till de tolv månader som föregår kontrollen på plats,

b)

att alla nötkreatur, får och getter som finns på jordbruksföretaget är identifierade med öronmärke, i tillämpliga fall är försedda med djurpass eller transporthandlingar, samt är registerförda och anmälda till djurdatabasen.

Kontrollerna enligt första stycket led b kan genomföras på grundval av ett slumpurval. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga djur kontrolleras; alternativt ska resultaten från slumpurvalet extrapoleras.

Artikel 43

Kontrollrapport avseende systemen för djurbidrag och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

1.   För varje kontroll på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets detaljer. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a)

De system för djurbidrag och/eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd och de ansökningar om djurbidrag och/eller stödanspråk som kontrollerats.

b)

Vilka personer som närvarat.

c)

Antalet djur och djurtyper som noterades och, i förekommande fall, numren på öronmärkena, uppgifter i registret och i djurdatabaserna och i andra styrkande handlingar som kontrollerats, samt resultaten av dessa kontroller och, i förekommande fall, särskilda iakttagelser beträffande enskilda djur och/eller deras identitetskod.

d)

Uppgift om huruvida kontrollen hade anmälts i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg. Om den tidsfrist på 48 timmar som anges i artikel 25 överskrids ska skälet för detta anges i kontrollrapporten.

e)

Uppgifter om eventuella särskilda kontrollåtgärder som ska utföras inom ramen för systemen för djurbidrag och/eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd.

f)

Uppgifter om andra kontrollåtgärder som ska genomföras.

2.   Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.

3.   Om medlemsstaterna genomför kontroller på plats enligt denna förordning och samtidigt genomför inspektioner enligt förordning (EG) nr 1082/2003, ska kontrollrapporten kompletteras med rapporter i enlighet med artikel 2.5 i den förordningen.

4.   Om det vid kontroller på plats enligt denna förordning konstateras fall av bristande efterlevnad av avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 eller förordning (EG) nr 21/2004, ska kopior av kontrollrapporten enligt denna artikel utan dröjsmål skickas till de myndigheter som har ansvaret för att genomföra de förordningarna.

KAPITEL IV

Särskilda regler

Artikel 44

Regler för kontroller avseende regionalt eller gemensamt genomförande av områden med ekologiskt fokus

Vid regionalt eller gemensamt genomförande enligt artikel 46.5 eller 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska arealen för de gemensamma sammanhängande områdena med ekologiskt fokus tilldelas varje deltagare i proportion till dennes andel av de gemensamma områdena med ekologiskt fokus utifrån vad stödmottagaren har deklarerat i enlighet med artikel 18 i denna förordning.

För tillämpningen av artikel 26 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 avseende varje enskild deltagare i ett regionalt eller gemensamt genomförande ska det fastställda området med ekologiskt fokus utgöras av summan av den tilldelade andelen av det gemensamma området med ekologiskt fokus enligt första stycket och det område med ekologiskt fokus som fastställts i enlighet med de individuella skyldigheterna.

Artikel 45

Kontroll av halten av tetrahydrokannabinol i odlad hampa

1.   För de syften som avses i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska medlemsstaterna fastställa ett system för bestämning av halten av tetrahydrokannabinol i de grödor som odlas i enlighet med bilaga I till denna förordning.

2.   Den behöriga myndigheten i medlemsstaten ska föra ett register över resultaten av kontrollerna av halterna av tetrahydrokannabinol. Registret ska, som ett minimikrav, för varje sort innehålla uppgifter om resultatet av analysen av tetrahydrokannabinolhalten, uttryckt med två decimaler, samt uppgifter om den metod som har använts, om hur många analyser som har gjorts, om vid vilken tidpunkt provet togs och om de åtgärder som har vidtagits på nationell nivå.

3.   Om ett genomsnitt av alla prov avseende en viss sort överskrider det gränsvärde för halten av tetrahydrokannabinol som anges i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska medlemsstaten tillämpa förfarande B i bilaga I till denna förordning avseende den berörda sorten under nästa ansökningsår. Förfarandet ska också tillämpas under de efterföljande ansökningsåren utom om samtliga analysresultat för den aktuella sorten visar en tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än det gränsvärde som anges i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om ett genomsnitt av alla prov avseende en viss sort för andra året i följd överskrider det gränsvärde för halten av tetrahydrokannabinol som anges i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska medlemsstaten till kommissionen anmäla sin avsikt att förbjuda saluföringen av sorten i enlighet med artikel 18 i rådets direktiv 2002/53/EG (20). Anmälan ska skickas till kommissionen senast den 15 november under det aktuella ansökningsåret. Från och med det efterföljande ansökningsåret ska den aktuella sorten inte komma i fråga för direktstöd i den berörda medlemsstaten.

4.   För att möjliggöra de kontroller som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska hampodlingar bibehållas under normala odlingsförhållanden enligt lokal praxis under minst tio dagar efter det att blomningen har upphört.

Medlemsstaten får dock tillåta att hampa skördas från det att blomningen har börjat fram till utgången av perioden på tio dagar efter det att blomningen har upphört, på villkor att en inspektör för varje berört skifte markerar representativa delar som ska bibehållas i åtminstone tio dagar efter det att blomningen upphör för att kunna kontrolleras i enlighet med den metod som anges i bilaga I.

5.   Den anmälan som avses i punkt 3 ska göras i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 (21).

AVDELNING IV

LANDSBYGDSUTVECKLINGSÅTGÄRDER SOM INTE ÄR AREALRELATERADE OCH INTE DJURRELATERADE

KAPITEL I

Inledande bestämmelser

Artikel 46

Tillämpningsområde

Denna avdelning avser utgifter inom ramen för de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 14–20, artikel 21.1 utom det årliga bidraget enligt leden a och b, artikel 27, artikel 28.9, artikel 35, artikel 36 och artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1305/2013, i artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i artikel 20, artikel 36 a vi, b ii, vi och vii, artikel 36 b i och iii vad gäller etableringskostnader, samt artiklarna 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005.

KAPITEL II

Kontroller

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 47

Ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.   Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga förfaranden för inlämningen av ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder som inte är arealrelaterade och inte djurrelaterade.

2.   Avseende de åtgärder som avses i artiklarna 15.1 b, 16.1 och 19.1 c, samt i artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska stödmottagaren lämna in ett årligt stödanspråk.

Avsnitt 2

Bestämmelser om kontroller

Artikel 48

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller ska göras avseende samtliga landsbygdsutvecklingsstödansökningar, stödanspråk och övriga deklarationer som ska lämnas av stödmottagare eller tredje part; kontrollerna ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna ska ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall avvikelser uppdagats.

2.   De administrativa kontrollerna av ansökningarna om landsbygdsutvecklingsstöd ska säkra att insatsen i fråga uppfyller de krav som fastställs i unionslagstiftningen, nationell lagstiftning och i landsbygdsprogrammet, samt bestämmelserna om offentlig upphandling, statligt stöd och andra obligatoriska normer och krav. De administrativa kontrollerna ska särskilt kontrollera

a)

att stödmottagaren är berättigad till stöd,

b)

att stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter som gäller för landsbygdsutvecklingsinsatsen uppfylls,

c)

att urvalskriterierna uppfylls,

d)

att insatsens kostnader är stödberättigande, inbegripet att det är fråga om rätt kostnadsslag och beräkningsmetod när insatsen eller en del av denna omfattas av artikel 67.1 leden b, c och d i förordning (EU) nr 1303/2013,

e)

att de deklarerade utgifterna är rimliga, i fråga om utgifter enligt artikel 67.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, med undantag för bidrag in natura och avskrivningar. Utgifterna ska utvärderas med ett lämpligt utvärderingssystem som ska inbegripa referenskostnader, jämförelse av olika anbud eller en utvärderingskommitté.

3.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning ska, när så är tillämpligt på ansökan i fråga, vara att granska

a)

huruvida en avslutad insats överensstämmer med den insats för vilken ansökan om stöd lämnades in och beviljades, och

b)

de kostnader som uppkommit och betalningar som gjorts.

4.   I de administrativa kontrollerna ska ingå rutiner som gör det möjligt att undvika otillåten dubbelfinansiering via andra stöd från unionen, nationella stödsystem eller under andra programperioder. Om det förekommer finansiering från andra källor ska kontrollerna säkra att det totala stöd som erhålls inte överskrider de högsta tillåtna beloppen eller stödnivåerna.

5.   De administrativa kontrollerna i samband med investeringar ska omfatta minst ett besök på platsen för insatsen eller investeringen i fråga för att kontrollera att investeringen verkligen gjorts.

Den behöriga myndigheten får emellertid besluta att inte utföra något sådant besök med vederbörlig motivering, till exempel följande:

a)

Insatsen ingår i urvalet för en kontroll på plats som ska utföras i enlighet med artikel 49.

b)

Den behöriga myndigheten anser att insatsen i fråga är en mindre investering.

c)

Den behöriga myndigheten anser att risken för att stödvillkoren inte uppfylls är låg, eller att risken att investeringen inte har gjorts är låg.

Det beslut, med tillhörande motivering, som avses i andra stycket, ska registreras.

Artikel 49

Kontroller på plats

1.   Medlemsstaterna ska organisera kontroller på plats av godkända insatser på grundval av ett lämpligt provurval. Så långt det är möjligt ska kontrollerna utföras innan slutbetalningen för en insats görs.

2.   De inspektörer som utför kontrollerna på plats ska inte ha varit inblandade i de administrativa kontrollerna av samma insats.

Artikel 50

Kontrollnivå och provurval för kontroller på plats

1.   De utgifter som omfattas av kontroller på plats ska motsvara minst 5 % av de utgifter som avses i artikel 46 och som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och som varje kalenderår ska betalas av det utbetalande organet.

Om en insats som är föremål för kontroll på plats har fått förhandsutbetalningar eller mellanliggande utbetalningar ska de betalningarna räknas av mot de utgifter som omfattas av kontrollen på plats enligt första stycket.

2.   Endast de kontroller som genomförs före utgången av det aktuella kalenderåret får tas med i beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 uppfylls.

Stödanspråk som till följd av en administrativ kontroll inte är stödberättigande får inte tas med i beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 uppfylls.

3.   Endast de kontroller som uppfyller samtliga krav enligt artiklarna 49 och 51 får tas med beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivån som avses i punkt 1 uppfylls.

4.   I det urval av godkända insatser som kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska hänsyn framför allt tas till

a)

vikten av att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b)

eventuella riskfaktorer som identifierats efter nationella kontroller eller kontroller från unionen,

c)

i vilken mån insatstypen bidrar till att det finns en risk för fel vid genomförandet av landsbygdsprogrammet,

d)

vikten av att sörja för balans mellan åtgärderna och insatstyperna,

e)

vikten av att slumpvis välja ut mellan 30 och 40 % av utgifterna.

5.   Om kontrollerna på plats visar på avsevärd bristande efterlevnad inom ramen för en viss landsbygdsutvecklingsåtgärd eller typ av insats ska den behöriga myndigheten öka kontrollnivån för den aktuella åtgärden eller insatsen till en lämplig nivå under det efterföljande kalenderåret.

6.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats per kalenderår enligt punkt 1 till 3 % av det belopp som samfinansieras via EJFLU.

Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de allmänna villkoren för minskning av minimiantalet kontroller på plats enligt artikel 62.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013 uppfylls.

Om något av de villkor som avses i andra stycket inte längre uppfylls ska medlemsstaterna omedelbart återkalla sina beslut om minskning av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats. Den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats enligt punkt 1 ska tillämpas från och med det efterföljande kalenderåret.

Artikel 51

Kontrollernas innehåll

1.   Vid kontroll på plats ska kontrolleras att insatsen har genomförts i enlighet med gällande regler och kontrollen ska omfatta samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som gäller för beviljandet av stöd som kan kontrolleras under besöket. Kontrollerna ska säkra att insatsen kan komma i fråga för stöd från EJFLU.

2.   Vid kontroll på plats ska de uppgifter som stödmottagaren deklarerat kontrolleras mot underlagen.

Häri ingå en kontroll av att de stödanspråk som stödmottagaren lämnat in kan styrkas med bokföringshandlingar eller annan dokumentation, och om så krävs, en kontroll av riktigheten av uppgifterna i stödanspråket på basis av uppgifter eller kommersiella dokument som innehas av tredje part.

3.   Vid kontroll på plats ska kontrolleras att den nuvarande eller framtida användningen av insatsen överensstämmer med det syfte som anges i stödansökan och för vilket stöd beviljades.

4.   Utom under exceptionella omständigheter, som de behöriga myndigheterna ska registrera och motivera, ska kontrollerna på plats inkludera ett besök på platsen för insatsen eller, om det rör sig om en immateriell insats, hos den som ansvarar för insatsen.

Artikel 52

Kontroller i efterhand

1.   Investeringar ska kontrolleras i efterhand för att säkerställa att åtaganden i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 eller i enlighet med landsbygdsprogrammet har genomförts.

2.   Kontrollerna i efterhand ska varje kalenderår omfatta minst 1 % av de EJFLU-utgifter för investeringar som fortfarande omfattas av åtaganden enligt punkt 1 och för vilka EJFLU har gjort slutbetalning. Endast kontroller som utförs fram till slutet av det aktuella kalenderåret ska beaktas.

3.   Provurvalet för de insatser som ska kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska baseras på en analys av de risker och ekonomiska konsekvenser som är kopplade till olika insatser, grupper av insatser eller åtgärder. Mellan 20 % och 25 % av kontrollprovurvalet ska göras slumpvis.

Artikel 53

Kontrollrapport

1.   För varje kontroll på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets detaljer. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a)

Vilka åtgärder, stödansökningar och stödanspråk som kontrollerats.

b)

Vilka personer som närvarat.

c)

Uppgift om huruvida besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

d)

Resultaten av kontrollerna och, i tillämpliga fall, eventuella särskilda observationer.

e)

Övriga kontrollåtgärder som ska genomföras.

2.   Punkt 1 ska, med nödvändiga ändringar, även gälla för efterhandskontroller enligt detta avsnitt.

3.   Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter på innehållet. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.

Avsnitt 3

Bestämmelser om kontroller avseende särskilda åtgärder

Artikel 54

Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder

Den behöriga myndigheten ska kontrollera att kravet på att de organ som tillhandahåller kunskapsöverförings- och informationstjänster ska ha lämplig kapacitet enligt artikel 14.3 i förordning (EU) nr 1305/2013 efterlevs. Den behöriga myndigheten ska kontrollera innehållet i och löptiden för de utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruket som avses i artikel 14.5 i den förordningen. Kontrollerna ska göras i form av administrativa kontroller och genom kontroller på plats som baseras på ett kontrollprovurval.

Artikel 55

Rådgivningstjänster samt företagslednings- och avbytartjänster inom jordbruket

Beträffande de insatser som föreskrivs i artikel 15.1 led a och c i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den behöriga myndigheten kontrollera om kravet på att de myndigheter eller organ som utsetts för uppgiften att erbjuda rådgivning ska ha lämpliga resurser och att urvalsförfarandet skett genom offentlig upphandling i enlighet med artikel 15.3 i den förordningen efterlevs. Kontrollerna ska göras i form av administrativa kontroller och genom kontroller på plats som baseras på ett kontrollprovurval.

Artikel 56

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

I fråga om den åtgärd som avses i artikel 16 i förordning (EU) nr 1305/2013 får den behöriga myndigheten, om lämpligt, vid sina kontroller av att skyldigheterna och stödkriterierna efterlevts använda sig av styrkande dokument och underlag från andra instanser, organ eller organisationer. Den behöriga myndigheten bör dock försäkra sig om att de aktuella instanserna, organen eller organisationerna fungerar på ett sätt som ger garantier för att det går att kontrollera att skyldigheterna och stödkriterierna efterlevs. För detta ändamål ska den behöriga myndigheten göra administrativa kontroller och kontroller på plats som baseras på ett kontrollprovurval.

Artikel 57

Jordbruks- och affärsutveckling

För de insatser som avses i artikel 19.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den behöriga myndigheten genom administrativa kontroller och kontroller på plats som baseras på ett kontrollprovurval verifiera efterlevnaden av följande:

a)

Affärsplanen enligt artikel 19.4 och 19.5 i förordning (EU) nr 1305/2013 och artikel 8 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 (22), samt när det gäller unga jordbrukare efterlevnaden av kravet på att den unga jordbrukaren ska motsvara definitionen av aktiva jordbrukare enligt artikel 19.4 i förordning (EU) nr 1305/2013.

b)

Regeln om en uppskovsperiod under vilken en ung jordbrukare kan förvärva nödvändiga yrkesfärdigheter enligt artikel 2.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (23).

Artikel 58

Inrättande av producentgrupper och producentorganisationer

I fråga om åtgärden enligt artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska medlemsstaterna erkänna producentgrupper efter att ha kontrollerat att gruppen uppfyller både kriterierna i punkt 1 i den artikeln och nationella regler. Efter det att erkännande har getts ska den behöriga myndigheten kontrollera att gruppen fortsätter att uppfylla erkännandekriterierna och efterlever affärsplanen enligt artikel 27.2 i den förordningen genom administrativa kontroller och minst en kontroll på plats per femårsperiod.

Artikel 59

Riskhantering

För det särskilda stöd som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den behöriga myndigheten genom administrativa kontroller och kontroller på plats som baseras på ett kontrollprovurval verifiera efterlevnaden av följande:

a)

Att jordbrukarna kunde komma i fråga för stöd i enlighet med artikel 36.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

b)

I samband med kontrollen av ansökningar om stöd för gemensamma fonder enligt artikel 36.1 led b och led c i förordning (EU) nr 1305/2013, att ersättningen har betalats ut i sin helhet till anslutna jordbrukare i enlighet med artikel 36.3 i den förordningen.

Artikel 60

Leader

1.   Medlemsstaterna ska införa ett lämpligt system för sin tillsyn över de lokala aktionsgrupperna.

2.   För utgifter i enlighet med artikel 35.1 led b och led c i förordning (EU) nr 1303/2013 får medlemsstaterna delegera genomförandet av de administrativa kontroller som föreskrivs i artikel 48 i denna förordning till lokala aktionsgrupper genom en officiell åtgärd. Medlemsstaterna ska emellertid kontrollera att de lokala aktionsgrupperna har den administrativa kapacitet och kontrollkapacitet som krävs.

Vid delegering enligt första stycket ska den behöriga myndigheten genomföra regelbundna kontroller av de lokala aktionsgruppernas insatser, inklusive kontroll av bokföring och administrativa dubbelkontroller på kontrollprovurvalsbas.

Den behöriga myndigheten ska också utföra de kontroller på plats som avses i artikel 49 i denna förordning. För kontrollprovurvalet avseende utgifter inom Leader ska minst samma procentsats som avses i artikel 50 i denna förordning tillämpas.

3.   Avseende de utgifter som uppkommer i enlighet med artikel 35.1 leden a, d och e i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 35.1 leden b och c i samma förordning ska de administrativa kontrollerna, om den lokala aktionsgruppen själv är stödmottagare, utföras av personer som är oberoende av den berörda lokala aktionsgruppen.

Artikel 61

Räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter

1.   Avseende de utgifter som uppkommer enligt artikel 69.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013 ska administrativa kontroller och kontroller på plats utföras med avseende på stödmottagaren och på hur den berörda insatsen genomförts. Riskanalysen i enlighet med artikel 50 i denna förordning ska åtminstone en gång omfatta den berörda insatsen med stödets diskonterade värde som underlag.

2.   Den behöriga myndigheten ska, genom administrativa kontroller och, vid behov, genom besök på plats hos finansinstituten och hos stödmottagaren, säkra att finansinstituten efterlever unionslagstiftningen och det avtal som ingåtts mellan det utbetalande organet och finansinstitutet.

3.   Om räntesubventionerna eller garantiavgiftssubventionerna kombineras med finansinstrument i en och samma insats som inriktas på samma slutmottagare ska den behöriga myndigheten genomföra kontroller på slutmottagarnivå endast i de fall som avses i artikel 40.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 62

Tekniskt stöd på initiativ av medlemsstaterna

Avseende de utgifter som uppkommer i enlighet med artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska artiklarna 48–51 och artikel 53 i denna förordning tillämpas med nödvändiga ändringar.

De administrativa kontroller som avses i artikel 48 och de kontroller på plats som avses i artikel 49 ska genomföras av en enhet som till sin funktion är avskild från den enhet som beviljar tekniskt stöd.

KAPITEL III

Felaktiga utbetalningar och administrativa sanktioner

Artikel 63

Partiell eller fullständig indragning av landsbygdsutvecklingsstödet och administrativa sanktioner

1.   Utbetalningarna ska beräknas på grundval av de belopp som bedömts som stödberättigande vid de administrativa kontroller som avses i artikel 48.

Den behöriga myndigheten ska granska stödanspråk som inkommer från stödmottagaren och fastställa vilka belopp som berättigar till stöd. Den behöriga myndigheten ska fastställa

a)

vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren på grundval av stödanspråket och beslutet om stöd, och

b)

vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren efter kontroll av stödberättigandet för de utgifter som ingår i stödanspråket.

Om det belopp som fastställs enligt andra stycket led a är mer än 10 % större än det belopp som fastställs enligt andra stycket led b ska en administrativ sanktion tillämpas på det belopp som fastställs enligt led b. Sanktionsbeloppet ska vara skillnaden mellan de båda beloppen, men får inte gå utöver en fullständig indragning av stödet.

Ingen administrativ sanktion ska tas ut om stödmottagaren, på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att han eller hon inte bär skulden för att icke-stödberättigande belopp tagits med i stödanspråket eller om det på något annat för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt bevisas att stödmottagaren inte bär någon skuld.

2.   Den administrativa sanktion som avses i punkt 1 ska tillämpas med nödvändiga ändringar på icke-stödberättigande utgifter som identifieras i samband med kontroller på plats enligt artikel 49. I sådana fall ska de kumulerade utgifterna för insatsen granskas. Detta påverkar inte resultaten av tidigare kontroller på plats beträffande de aktuella insatserna.

AVDELNING V

KONTROLLSYSTEM OCH ADMINISTRATIVA SANKTIONER SOM RÖR TVÄRVILLKOR

KAPITEL I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 64

Definitioner

För de syften som avses med de tekniska specifikationer som krävs för genomförandet av kontrollsystemet och de administrativa sanktionerna i samband med tvärvillkoren ska följande definitioner gälla:

a)   specialiserade kontrollorgan: de nationella behöriga kontrollmyndigheterna enligt artikel 67 i denna förorordning, som ansvarar för att säkra efterlevnaden av de regler som avses i artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013,

b)   rättsakt: de direktiv och förordningar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 1306/2013,

c)   kontrollresultatsåret: det kalenderår då den administrativa kontrollen eller kontrollen på plats gjordes,

d)   tvärvillkorsområde: vart och ett av de tre områden som avses i artikel 93.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt bevarande av permanent betesmark i enlighet med artikel 93.3 i den förordningen.

KAPITEL II

Kontroll

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 65

Kontrollsystem för tvärvillkor

1.   Medlemsstaterna ska inrätta ett system som säkerställer effektiv kontroll av efterlevnaden av tvärvillkoren. Systemet ska särskilt omfatta följande:

a)

I de fall då den behöriga kontrollmyndigheten inte är det utbetalande organet, överföring av nödvändig information om stödmottagarna enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 från det utbetalande organet till de specialiserade kontrollorganen och/eller, om tillämpligt, via den samordnande myndigheten.

b)

De metoder som ska användas för kontrollprovurvalet.

c)

Uppgifter om vilken typ av kontroller som ska genomföras och om deras omfattning.

d)

Kontrollrapporter med uppgifter om upptäckt bristande efterlevnad och om den bristande efterlevnadens allvar, omfattning och varaktighet samt om huruvida den är återkommande.

e)

I de fall den behöriga kontrollmyndigheten inte är utbetalningsstället, överföring av kontrollrapporter från de specialiserade kontrollorganen, antingen till utbetalningsstället eller till den samordnande myndigheten eller till båda.

f)

Uppgifter om det utbetalande organets tillämpning av systemet för minskning och uteslutning.

2.   Medlemsstaterna får också föreskriva ett förfarande enligt vilket stödmottagaren till det utbetalande organet lämnar de uppgifter som fordras för att fastställa vilka villkor och normer som stödmottagaren omfattas av.

Artikel 66

Utbetalning av stöd i samband med kontroller av tvärvillkor

Om kontroller av tvärvillkoren inte kan slutföras innan stöden och det årliga bidraget enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 betalas ut till den berörda stödmottagaren ska det belopp som stödmottagaren ska betala till följd av en administrativ sanktion återkrävas i enlighet med artikel 7 i denna förordning eller återvinnas genom avräkning.

Artikel 67

Den behöriga kontrollmyndighetens ansvarsområde

1.   Den behöriga kontrollmyndighetens ansvarsområde ska vara följande:

a)

De specialiserade kontrollorganen ska ha ansvaret för kontrollerna av att kraven och normerna i fråga är uppfyllda.

b)

De utbetalande organen ska ansvara för fastställandet av administrativa sanktioner i enskilda fall i enlighet med avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och kapitel III i denna avdelning.

2.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att kontrollerna avseende samtliga eller vissa krav, normer, rättsakter eller tvärvillkorsområden ska utföras av det utbetalande organet, förutsatt att medlemsstaterna kan garantera att kontrollerna är minst lika effektiva som när de utförs av ett specialiserat kontrollorgan.

Avsnitt 2

Kontroller på plats

Artikel 68

Lägsta kontrollnivå

1.   Den behöriga kontrollmyndigheten ska genomföra kontroller på plats avseende efterlevnaden av de villkor och normer som ingår i dess ansvarsområde hos minst 1 % av det totala antalet stödmottagare som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 och som den behöriga kontrollmyndigheten ansvarar för.

När det gäller grupper av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 får, genom undantag från första stycket, varje enskild medlem av sådana grupper betraktas som en stödmottagare för beräkningen av kontrollprovurvalet enligt första stycket.

Den lägsta kontrollnivå som avses i första stycket får uppnås på den behöriga kontrollmyndighetens nivå, på rättsakts- eller normnivå eller på rättsakts- eller normgruppsnivå. I fall där kontrollerna inte genomförs av det utbetalande organet kan den lägsta kontrollnivån dock även uppnås för varje enskilt utbetalande organ.

Om det i den lagstiftning som är tillämplig rörande rättsakten och normerna redan fastställs en lägsta kontrollnivå ska den kontrollnivån tillämpas i stället för den lägsta kontrollnivå som anges i första stycket. Medlemsstaterna kan alternativt besluta att fall av bristande efterlevnad som upptäcks i samband med kontroller på plats enligt den lagstiftning som gäller för rättsakterna och standarderna och som genomförs utanför det kontrollprovurval som avses i första stycket ska rapporteras till den behöriga kontrollmyndighet som har ansvar för den berörda rättsakten eller normen; denna myndighet ska sedan följa upp ärendet. Bestämmelserna i detta kapitel och i kapitlen I, II och III i avdelning III ska tillämpas.

Vad gäller tvärvillkoren i förhållande till rådets direktiv 96/22/EG, ska det faktum att det tillämpas en specifik urvalsnivå för övervakningsplanerna innebära att kravet på lägsta kontrollnivå som anges i första stycket anses vara uppfyllda.

2.   Genom undantag från punkt 1 och för att uppnå den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 på rättsakts- eller normnivå eller på rättsakts- eller normgruppsnivå får medlemsstaten

a)

använda resultaten av sådana kontroller på plats som utförts enligt lagstiftning som är tillämplig på sådana rättsakter och normer för de utvalda stödmottagarna, eller

b)

ersätta de utvalda stödmottagarna med stödmottagare som är föremål för en kontroll på plats i enlighet med den lagstiftning som gäller för de rättsakterna och normerna, förutsatt att de stödmottagarna är stödmottagare i den mening som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013.

I sådana fall ska kontrollerna på plats täcka samtliga aspekter av de relevanta rättsakter eller normer som omfattas av tvärvillkor. Medlemsstaten ska vidare se till att dessa kontroller på plats är minst lika effektiva som de kontroller på plats som utförs av de behöriga kontrollmyndigheterna.

3.   När den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 i denna artikel fastställs, ska de åtgärder som krävs enligt artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 inte beaktas.

4.   Om det vid kontroll på plats upptäcks bristande efterlevnad av betydande omfattning av en viss rättsakt eller norm, ska antalet kontroller på plats avseende denna rättsakt eller norm ökas under nästa kontrollperiod. Den behöriga kontrollmyndigheten kan besluta att i förbindelse med en viss rättsakt begränsa dessa ytterligare kontroller på plats till att endast omfatta de krav som oftast är föremål för bristande efterlevnad.

5.   Om en medlemsstat beslutar att utnyttja den möjlighet som ges i artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska det avseende 20 % av de berörda stödmottagarna kontrolleras huruvida den bristande efterlevnaden har åtgärdats.

Artikel 69

Kontrollprovurvalet

1.   Provurvalet för de gårdar som ska kontrolleras enligt artikel 68 ska i tillämpliga fall baseras på en riskanalys i enlighet med tillämplig lagstiftning eller en riskanalys som bygger på de aktuella kraven eller normerna. Riskanalysen får göras på gårdsnivå eller på gårdskategorinivå eller baseras på geografiskt område.

Vid riskanalysen får hänsyn tas till ett eller båda av följande kriterier:

a)

Stödmottagarens deltagande i det system för jordbruksrådgivning som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1306/2013.

b)

Stödmottagarens deltagande i ett system för certifiering om det berörda systemet är relevant för de villkor och normer som avses.

På grundval av en riskanalys får en medlemsstat besluta att från det riskbaserade kontrollprovurvalet utesluta stödmottagare som deltar i ett certifieringssystem enligt andra stycket b. När certifieringssystemet endast omfattar en del av de villkor och normer som stödmottagarna ska iaktta inom ramen för tvärvillkoren, ska emellertid lämpliga riskfaktorer tillämpas för de krav eller normer som inte omfattas av certifieringssystemet.

När en analys av kontrollresultaten visar att de krav eller normer som ingår i ett certifieringssystem enligt andra stycket b i ett betydande antal fall inte efterlevs, ska riskfaktorerna för berörda krav eller normer bedömas på nytt.

2.   Punkt 1 ska inte gälla för de kontroller som görs som uppföljning av bristande efterlevnad som kommit till den behöriga myndighetens kännedom på annan väg. Punkt 1 ska emellertid gälla för kontroller som görs som uppföljning enligt artikel 97.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

3.   För ett representativt urval ska 20–25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska kontrolleras på plats i enlighet med artikel 68.1 första stycket väljas ut slumpvis. Om antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats är större än det lägsta antalet får procentandelen slumpvis utvalda stödmottagare i det kompletterande provet inte överskrida 25 %.

4.   En del av kontrollprovurvalet kan i tillämpliga fall göras på grundval av tillgängliga uppgifter före utgången av den aktuella ansökningsperioden. Det preliminära urvalet ska fullgöras när samtliga relevanta ansökningar finns tillgängliga.

5.   Urvalet av stödmottagare som ska kontrolleras i enlighet med artikel 68.1 ska väljas från de kontrollprovurval av stödmottagare som redan gjorts i enlighet med artiklarna 30 och 34 och för vilka de berörda kraven och normerna gäller. Denna möjlighet gäller emellertid inte för de kontroller som ska göras avseende stödmottagare inom stödsystemen inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

6.   Genom undantag från artikel 68.1 får provurvalet av stödmottagare för kontroller på plats avse minst 1 % från vardera av följande populationer av stödmottagare som omfattas av tvärvillkoren enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013:

a)

Stödmottagare som får direktstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013.

b)

Stödmottagare som får stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

c)

Stödmottagare som får det årliga bidraget enligt artikel 21.1 led a och b och artiklarna 28–31, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013.

7.   Om det på grundval av den riskanalys som gjorts på gårdsnivå konstateras att icke-stödmottagare utgör en större risk än stödmottagarna enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 får dessa ersättas med icke-stödmottagare. Även i detta fall ska det totala antalet kontrollerade jordbrukare motsvara den kontrollnivå som föreskrivs i artikel 68.1 i denna förordning. Ersättningar av detta slag ska vederbörligen motiveras och dokumenteras.

8.   En kombination av åtgärderna i punkterna 5 och 6 får användas om det kan leda till ett effektivare system.

Artikel 70

Efterlevnaden av villkor och normer

1.   I tillämpliga fall ska frågan huruvida ett krav eller en norm efterlevs avgöras på det sätt som föreskrivs i den lagstiftning som är tillämplig för det krav eller den norm som berörs.

2.   I andra fall ska detta vid behov avgöras på lämpligt sätt som beslutas av den behöriga kontrollmyndigheten och som säkerställer en noggrannhet som minst motsvarar den som krävs för officiella kontroller enligt nationella regler.

3.   Där så är lämpligt kan kontroller på plats utföras med hjälp av teknik för fjärranalys.

Artikel 71

Omfattning av kontroller på plats

1.   Vid kontroll av provurvalet enligt artikel 68.1 ska den behöriga kontrollmyndigheten se till att det för alla utvalda stödmottagare kontrolleras att de villkor och normer som omfattas av den behöriga myndighetens ansvarsområde är uppfyllda.

Om den lägsta kontrollnivån uppnås på rättsakts- eller normnivå eller med avseende på en grupp av rättsakter eller normer i enlighet med bestämmelserna i artikel 68.1 tredje stycket, ska de utvalda stödmottagarna kontrolleras när det gäller efterlevnaden av den berörda rättsakten eller normen eller gruppen av rättsakter eller normer, utan att detta påverkar första stycket.

Om en grupp personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 väljs ut för det provurval som avses i artikel 68.1 i denna förordning ska den behöriga myndigheten säkra att alla gruppmedlemmar kontrolleras med avseende på de villkor och normer som de omfattas av.

I allmänhet ska varje stödmottagare som valts ut för en kontroll på plats kontrolleras vid ett tillfälle då de flesta av de villkor och normer för vilka urvalet gjorts kan kontrolleras. Medlemsstaterna ska emellertid se till att en adekvat kontrollnivå uppnås för alla villkor och normer under årets lopp.

2.   I tillämpliga fall ska kontroller på plats omfatta jordbruksföretagets hela jordbruksareal. Den fysiska kontroll av marken som utgör en del av kontrollen på plats får dock begränsas till ett provurval som omfattar minst hälften av de skiften på jordbruksföretaget som kraven eller normerna berör, förutsatt att ett sådant urval garanterar en tillförlitlig och representativ kontrollnivå vad gäller efterlevnaden av kraven och normerna.

Första stycket ska inte påverka beräkningen och tillämpningen av den administrativa sanktion som avses i avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och i kapitel III i denna avdelning. När kontrollen av provurvalet avslöjar bristande efterlevnad ska provurvalet av faktiskt kontrollerade jordbruksskiften utökas.

Om så föreskrivs i den lagstiftning som berör rättsakten eller normerna får den faktiska kontrollen av överensstämmelse med villkor och normer som ingår i kontrollen på plats dessutom begränsas till ett representativt urval av de objekt som ska kontrolleras. Medlemsstaten ska emellertid se till att kontrollerna genomförs för alla villkor och normer vars efterlevnad kan kontrolleras vid besökstillfället.

3.   De kontroller som avses i punkt 1 ska generellt genomföras under ett och samma kontrollbesök. Häri ska ingå kontroll av efterlevnaden av de villkor och normer som kan kontrolleras vid det aktuella besöket. Syftet med kontrollerna ska vara att kontrollera eventuell bristande efterlevnad avseende de villkoren och normerna och vidare, att identifiera de fall som måste följas upp genom kompletterande kontroller.

4.   Kontrollerna på plats på gårdsnivå kan ersättas med administrativa kontroller på villkor att medlemsstaten säkrar att de administrativa kontrollerna är minst lika effektiva som kontrollerna på plats.

5.   Vid genomförandet av kontroller på plats kan medlemsstaterna tillämpa objektiva specifika kontrollindikatorer för vissa krav och normer, förutsatt att de ser till att kontrollen av de berörda kraven och normerna är minst lika effektiv som kontroller på plats utan tillämpning av dessa indikatorer.

Indikatorerna ska vara direkt kopplade till de krav eller normer de står för och omfatta alla element som ska granskas vid en kontroll av de aktuella kraven eller normerna.

6.   Kontrollerna på plats avseende det provurval som avses i artikel 68.1 i denna förordning ska genomföras under samma kalenderår som stödansökningarna och stödanspråken lämnas in, eller vad gäller ansökningar om stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013, vid valfri tidpunkt under den tidsperiod som anges i artikel 97.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 72

Kontrollrapport

1.   Varje kontroll på plats som genomförs i enlighet med denna avdelning ska bli föremål för en kontrollrapport som ska utarbetas av den behöriga kontrollmyndigheten eller under dess ansvar.

Rapporten ska omfatta följande delar:

a)

En allmän del med bland annat uppgift om följande:

i)

Den stödmottagare som valts ut för kontroll på plats.

ii)

Vilka personer som närvarat.

iii)

Uppgift om huruvida besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

b)

En del där det särskilt redogörs för hur efterlevnaden av varje enskild rättsakt och norm har kontrollerats, med bland annat följande uppgifter:

i)

De villkor och normer som kontrollerades på plats.

ii)

Kontrollernas utformning och omfattning.

iii)

Resultaten.

iv)

De rättsakter och normer avseende vilka bristande efterlevnad konstaterats.

c)

En utvärderingsdel där man för varje enskild rättsakt eller norm gör en bedömning av den bristande efterlevnadens omfattning på grundval av dess allvar, omfattning, varaktighet och upprepning i enlighet med artikel 99.1 i förordning (EU) nr 1306/2013, med uppgift om alla eventuella faktorer som kan tänkas öka eller reducera den minskning som ska tillämpas.

Kontrollrapporten ska innehålla uppgifter om de fall då bestämmelser avseende vissa villkor och normer ger en marginal som gör det möjligt att inte fortsätta uppföljningen av en konstaterad bristande efterlevnad eller om stöd beviljas enligt artikel 17.5 och 17.6 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.   Punkt 1 ska tillämpas oavsett om stödmottagaren i fråga valts ut för kontroll på plats enligt artikel 69, kontrollerats på plats enligt den lagstiftning som gäller för villkoren och normerna enligt artikel 68.2 eller kontrollerats som uppföljning till en bristande efterlevnad som kommit till den behöriga myndighetens kännedom på annan väg.

3.   Stödmottagaren ska inom tre månader efter datumet för kontrollen på plats informeras om de fall av bristande efterlevnad som upptäckts.

Utom om stödmottagaren har vidtagit omedelbara åtgärder som innebär att den bristande efterlevnad som konstaterats i den mening som avses i artikel 99.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 upphör, ska stödmottagaren, inom den tidsfrist som anges i första stycket i denna punkt, informeras om sin skyldighet att vidta korrigerande åtgärder enligt artikel 99.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

Utom om stödmottagaren har vidtagit omedelbara korrigerande åtgärder som innebär att den bristande efterlevnad som konstaterats i den mening som avses i artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 upphör, ska stödmottagaren, inom högst en månad efter det att beslutet om att inte tillämpa någon administrativ sanktion enligt den artikeln fattas, informeras om att korrigerande åtgärder ska vidtas.

4.   Om inte annat följer av någon särskild bestämmelse i den lagstiftning som är tillämplig för kraven och normerna i fråga ska kontrollrapporten färdigställas inom en månad efter kontrollen på plats. Denna period får dock förlängas till tre månader om så är motiverat, särskilt om en kemisk eller fysikalisk analys kräver detta.

I de fall den behöriga kontrollmyndigheten inte är det utbetalande organet, ska kontrollrapporten, och på begäran relevanta styrkande handlingar, skickas till det utbetalande organet eller samordningsmyndigheten eller göras tillgängliga för dessa, inom en månad efter det att den har färdigställts.

Om rapporten inte innehåller några kontrollresultat får en medlemsstat emellertid besluta att den inte behöver skickas, förutsatt att den görs direkt tillgänglig för utbetalningsstället eller den samordnande myndigheten en månad efter färdigställandet.

KAPITEL III

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner

Artikel 73

Allmänna principer

1.   Om mer än ett utbetalande organ ansvarar för förvaltningen av de olika system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, de åtgärder som avses i artikel 21.1 leden a och b, artiklarna 28–31, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 och de stöd inom vinsektorn som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska medlemsstaterna säkerställa att konstaterade fall av bristande efterlevnad och eventuella motsvarande administrativa sanktioner meddelas till samtliga utbetalande organ som berörs. Häri ingår de fall då bristande efterlevnad av stödvillkoren också innebär bristande efterlevnad av tvärvillkoren och omvänt. Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall, se till att en enhetlig minskningssats tillämpas.

2.   Om mer än ett fall av bristande efterlevnad avseende olika rättsakter eller normer konstateras inom ett och samma tvärvillkorsområde ska de fallen betraktas som en enda bristande efterlevnad i samband med fastställandet av minskningen i enlighet med artiklarna 39.1 och 40 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

3.   En bristande efterlevnad av en norm som samtidigt utgör en bristande efterlevnad av ett villkor ska räknas som en enda bristande efterlevnad. Vid beräkningen av minskningar ska den bristande efterlevnaden räknas som en del av det område som kravet tillhör.

4.   Den administrativa sanktionen ska tillämpas på hela stödbeloppet enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 som har betalats ut eller ska betalas ut till stödmottagaren,

a)

på grundval av stödansökningar eller stödanspråk som stödmottagaren har lämnat in eller ska lämna in under kontrollresultatsåret, och/eller

b)

på de stödansökningar som lämnats in avseende stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Beträffande led b i första stycket ska det aktuella beloppet delas med tre i fråga om omstrukturering och omställning.

5.   I fråga om en grupp av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den procentuella minskningen beräknas i enlighet med kapitel III i denna avdelning och avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014. I det fallet får medlemsstaten av proportionalitetsskäl tillämpa den procentuella minskningssatsen på den del av subventionen som tilldelats den gruppmedlem som brustit i efterlevnaden.

Artikel 74

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner vid försummelse

1.   Om mer än ett fall av bristande efterlevnad på grund av försummelse konstaterats för olika tvärvillkorsområden, ska det förfarande för att fastställa minskningen som anges i artikel 39.1 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 tillämpas för varje enskilt fall av bristande efterlevnad.

De resulterande procentsatserna för minskningarna ska adderas. Minskningen får dock uppgå till högst 5 % av det totala belopp som avses i artikel 73.4 i denna förordning.

2.   Om upprepad bristande efterlevnad konstateras tillsammans med en annan bristande efterlevnad eller en annan upprepad bristande efterlevnad ska de resulterande procentsatserna för minskningarna adderas. Minskningen får dock uppgå till högst 15 % av det totala belopp som avses i artikel 73.4.

Artikel 75

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner vid avsiktlig bristande efterlevnad

Om det konstateras avsiktlig bristande efterlevnad av extrem karaktär när det gäller omfattning, allvar eller varaktighet ska stödmottagaren utöver den sanktion som ska beräknas och tillämpas i enlighet med artikel 40 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 dessutom uteslutas från samtliga stöd som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 under det följande kalenderåret.

AVDELNING VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 76

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd och stödanspråk som avser regleringsår eller bidragsperioder som börjar från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen (EUT L 181, 20.6.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003 av den 23 juni 2003 om närmare föreskrifter för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur (EUT L 156, 25.6.2003, s. 9).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(10)  Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3)

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade för administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 41).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.)

(15)  Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

(16)  Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

(17)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(18)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(19)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(20)  Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1).

(21)  Kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).

(22)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 808/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (se sidan 18 i detta nummer av EUT).

(23)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser (se sidan 1 i detta nummer av EUT).


BILAGA

Gemenskapsmetod för kvantitativ bestämning av Δ9-tetrahydrokannabinol i vissa hampsorter

1.   Syfte och tillämpningsområde

Metoden används för att bestämma halten av Δ9-tetrahydrokannabinol (nedan kallad THC) i olika hampsorter (Cannabis sativa L.). Beroende på omständigheterna används antingen förfarande A eller B, vilka beskrivs nedan.

Metoden baseras på kvantitativ bestämning av halten Δ9-THC med gaskromatografi efter extraktion med lämpligt lösningsmedel.

1.1   Förfarande A

Förfarande A används för sådana kontroller på produktionsnivå som anges i artikel 6 i förordning (EG) nr 1307/2013 och i artikel 30 g a i denna förordning.

1.2   Förfarande B

Förfarande B används för de fall som anges i artikel 32.6 i förordning (EG) nr 1307/2013 och i artikel 36.6 i denna förordning.

2.   Provtagning

2.1   Prov

a)

Förfarande A: I ett skördemoget bestånd av en viss hampsort, tas för varje vald planta, en del på 30 cm innehållande minst en honblomställning. Provet tas dagtid under en period som inleds 20 dagar efter blomningens början och avslutas 10 dagar efter dess slut, enligt ett systematiskt tillvägagångssätt, vilket gör att man får ett urval som är representativt för skiftet. Prov får inte tas utefter fältkanterna.

Medlemsstaten får tillåta att provet tas under en period som inleds vid blomningens början och avslutas 20 dagar efter blomningens början, under förutsättning att det för varje odlad sort tas ett andra representativt prov i enlighet med första stycket under en period som inleds 20 dagar efter blomningens början och avslutas 10 dagar efter dess slut.

b)

Förfarande B: I ett skördemoget bestånd av en viss hampsort tas övre tredjedelen av varje vald planta. Provet ska tas dagtid inom 10 dagar efter blomningens slut, enligt ett systematiskt tillvägagångssätt, vilket gör att man får ett urval som är representativt för skiftet. Prov får inte tas utefter fältkanterna. Om det rör sig om dioika sorter tas endast honväxterna.

2.2   Provets storlek

Förfarande A: Provet tas på 50 plantor per skifte.

Förfarande B: Provet tas på 200 plantor per skifte.

Varje prov placeras, utan att pressas samman, i en säck av tyg eller papper och sänds till analyslaboratoriet.

Medlemsstaten får föreskriva att ett andra prov ska samlas in för eventuell kontrollanalys och bevaras antingen av producenten eller av det organ som ansvarar för analysen.

2.3   Torkning och lagring av proverna

Torkningen av proverna påbörjas så snart som möjligt, och senast inom 48 timmar, med en metod där temperaturen är lägre än 70 °C.

Proverna torkas tills vikten är konstant och fukthalten mellan 8 % och 13 %.

De torra proven lagras i mörker, utan att pressas samman, vid en temperatur lägre än 25 °C.

3.   Analys av THC-halten

3.1   Provberedning

De torkade proverna befrias från stjälkar och frön större än 2 mm.

De torkade proverna mals till ett halvfint pulver (sikt med maskstorlek på 1 mm).

Pulvret lagras under högst 10 veckor i ett torrt, mörkt utrymme med en temperatur under 25 °C.

3.2   Reagens och extraktionslösning

Reagens

Δ9-tetrahydrokannabinol med renhetsgrad för kromatografiskt ändamål.

Skvalan med renhetsgrad för kromatografiskt ändamål som intern standard.

Extraktionslösning

35 mg skvalan per 100 ml hexan.

3.3   Extraktion aν Δ9-THC

Ett prov på 100 mg av pulvret vägs in för analys och placeras i ett centrifugeringsrör. 5 ml av extraktionslösningen med den interna standarden tillsätts.

Provet placeras i ett ultraljudsbad under 20 minuter. Det centrifugeras under 5 minuter med 3 000 varv per minut och sedan avlägsnas supernatanten THC. Lösningen injiceras i gaskromatografen och en kvantitativ analys genomförs.

3.4   Gaskromatografi

a)   Apparatur

Gaskromatografiutrustning försedd med flamjonisationsdetektor och en split/splitless-injektor.

Kolonn som möjliggör god separering av cannabinoider, exempelvis en kapillärkolonn av glas med en längd på 25 meter och en diameter på 0,22 mm, impregnerad med en opolär fas av 5 % fenyl-metyl-silikon.

b)   Kalibrering

Kalibreringskurvan ska innehålla minst tre punkter för förfarande A och minst 5 punkter för förfarande B varav två punkter ska motsvara 0,04 respektive 0,50 mg/ml Δ9-THC i extraktionslösningen.

c)   Försöksbetingelser

Följande betingelser anges som exempel för den kolonn som avses i led a.

Ugnstemperatur: 260 °C

Injektortemperatur: 300 °C

Detektortemperatur: 300 °C

d)   Injicerad volym: 1 μl

4.   Resultat

Resultatet anges med två decimaler i gram Δ9-THC per 100 g analysprov torkat till konstant vikt. Toleransen är 0,03 g per 100 g.

Förfarande A: Resultatet motsvarar en bestämning per analysprov.

Om det på detta sätt erhållna resultatet överstiger den gräns som anges i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska ytterligare en bestämning utföras på analysprovet och resultatet utgöras av medelvärdet av dessa båda bestämningar.

Förfarande B: Resultatet ska motsvara medelvärdet av två bestämningar per analysprov.


Top