EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0763

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 763/2014 av den 11 juli 2014 om regler för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärder och anvisningar för skapande av unionens emblem

OJ L 209, 16.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 209/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 763/2014

av den 11 juli 2014

om regler för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärder och anvisningar för skapande av unionens emblem

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt artikel 119.4, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 119 i förordning (EU) nr 508/2014 anges allmänna bestämmelser för de informations- och offentlighetsåtgärder som ska vidtas för samtliga operativa program och insatser som finansieras genom Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Närmare bestämmelser om informations- och offentlighetsåtgärder som riktar sig till allmänheten samt informationsåtgärder för sökande och stödmottagare anges i bilaga V till samma förordning.

(2)

För att säkerställa en harmoniserad grafisk profil för de informations- och offentlighetsåtgärder som vidtas för insatser inom ramen för unionens sammanhållningspolitik, däribland insatser som finansieras genom EHFF, bör det fastställas anvisningar för skapande av unionens emblem och de standardfärger som ska användas, samt tekniska krav för visning av unionens emblem och för hänvisning till den eller de fonder som stöder insatsen i fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Uppmärksammande av stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten ska se till att stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden till insatser uppmärksammas i samtliga informations- och offentlighetsåtgärder som riktas till stödmottagare, potentiella stödmottagare och allmänheten, genom att följande visas:

a)

Unionens emblem i enlighet med artikel 2 samt en hänvisning till Europeiska unionen i enlighet med artikel 3.

b)

En hänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden eller, om en insats finansieras genom flera fonder, till de europeiska struktur- och investeringsfonderna i enlighet med artikel 4.

Artikel 2

Unionens emblem

1.   Unionens emblem ska skapas i enlighet med de grafiska normer som anges i bilagan.

2.   På webbplatser ska unionens emblem visas i färg. I alla övriga medier ska färg användas närhelst det är möjligt. En svartvit version får bara användas i berättigade fall.

3.   Unionens emblem ska alltid synas klart och ha en framträdande plats. Dess position och storlek ska anpassas till det använda materialets eller dokumentets skala. Emblemets minimihöjd ska vara 1 cm. När det gäller små reklamartiklar ska emblemets minimihöjd vara 5 mm.

4.   När unionens emblem visas på en webbplats ska det visas på den synliga delen av den digitala apparatens skärm utan att användaren ska behöva skrolla nedåt.

5.   Om andra logotyper visas bredvid unionens emblem ska emblemet ha minst samma storlek, mätt i höjd eller bredd, som den största av de andra logotyperna. Det rekommenderas att unionens emblem placeras klart åtskilt från logotypen för den berörda tredjepartsorganisationen.

Artikel 3

Hänvisning till Europeiska unionen

1.   Namnet Europeiska unionen ska alltid skrivas ut i sin helhet. Följande typsnitt får användas tillsammans med unionens emblem: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma och Verdana. Kursiverade och understrukna varianter eller typsnittseffekter ska ej tillåtas.

2.   Texten måste inte ha en särskild position i relation till unionens emblem, men får inte på något sätt inkräkta på unionens emblem.

3.   Teckenstorleken ska stå i proportion till emblemets storlek. Typsnittets färg ska vara Reflex Blue, svart eller vit, beroende på bakgrunden.

Artikel 4

Hänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden

När det på en webbplats hänvisas till Europeiska havs- och fiskerifonden eller de europeiska struktur- och investeringsfonderna ska hänvisningen visas på den synliga delen av den digitala apparatens skärm utan att användaren ska behöva skrolla nedåt.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.


BILAGA

Grafiska normer för skapande av unionens emblem och definitionen av standardfärger

För fullständig information och vägledning se:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

SYMBOLISKT INNEHÅLL

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemenskap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

HERALDISK BESKRIVNING

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

GEOMETRISK BESKRIVNING

Image

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade stjärnor bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt är samtidigt skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna uppträder i samma position som timmarna på en urtavla. Deras antal är en gång för alla fastställt.

FÖRESKRIVNA FÄRGER

Emblemet har följande färger:

PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta.

PANTONE YELLOW för stjärnorna.

FYRFÄRGSTRYCK

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de fyra valda färgerna.

PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.

PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE motsvarar i webbpaletten färg RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399) och PANTONE YELLOW motsvarar i webbpaletten färg RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00). FFCC00).

ENFÄRGSTRYCK

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

Image

Om man använder blått (Reflex Blue) ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

Image

ÅTERGIVNING PÅ FÄRGAD BAKGRUND

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd.

Image

Top