EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0756

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 756/2014 av den 8 juli 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2014/30)

OJ L 205, 12.7.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/756/oj

12.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/14


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 756/2014

av den 8 juli 2014

om ändring av förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut

(ECB/2014/30)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (1), särskilt artiklarna 5.1 och 6.4, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) (2) trädde i kraft den 27 november 2013 och ska börja tillämpas på de monetära finansinstitutens (MFI) rapportering den 1 januari 2015.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) ska en separat rapportering ske av de nya volymer som avser omförhandlade lån och, parallellt med detta, krävs även enligt punkt 4 i del 13 i bilaga II till riktlinje ECB/2014/15 (3) att uppgifter om räntesatser avseende omförhandlade lån rapporteras.

(3)

Det är nödvändigt att samordna definitionen av omförhandlade lån i förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34) med riktlinje ECB/2014/15 för att säkerställa att omförhandlingar som sker under samma period som lånet beviljades redovisas korrekt samt även att man korrekt redovisar volymer på nya omförhandlade lån i fall då lånet ännu ej fullständigt betalats ut, dvs. lån som betalas ut i delbetalningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring

I del 2 avsnitt VI i bilaga I till förordning (EU) nr 1072/2013 (ECB/2013/34), ska punkt 22 ersättas med följande:

”22.

För den separata rapporteringen av nya affärsvolymer avseende omförhandlade lån till hushåll och icke-finansiella företag i MFI:s räntestatistik omfattar omförhandlade lån alla nya låneavtal, andra än revolverande lån och checkräkningskrediter och kreditkortsfordringar, som beviljats men ännu ej återbetalats vid den tidpunkt då de omförhandlas.”

Artikel 2

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 8 juli 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut (ECB/2013/34) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 51).

(3)  Riktlinje ECB/2014/15 av den 4 april 2014 om monetär och finansiell statistik (antagen den 4 april 2014, finns på ECB:s hemsida www.ecb.europa.eu). Ännu ej offentliggjord i EUT.


Top