EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 673/2014 av den 2 juni 2014 om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning (ECB/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/72


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 673/2014

av den 2 juni 2014

om inrättandet av en medlingspanel och panelens arbetsordning

(ECB/2014/26)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 25.5, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 25.5 i förordning (EU) nr 1024/2013, ska Europeiska centralbanken (ECB) inrätta en medlingspanel som ska lösa skiljaktiga meningar som behöriga myndigheter i de berörda deltagande medlemsstaterna framfört avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från den tillsynsnämnd som ska inrättas enligt den förordningen.

(2)

Enligt skäl 73 i förordning (EU) nr 1024/2013 bör inrättandet av medlingspanelen, och särskilt dess sammansättning, säkerställa att panelen löser skiljaktiga meningar på ett välavvägt sätt i hela unionens intresse.

(3)

Medlingspanelens arbetsordning ska inte påverka förfarandet där en deltagande medlemsstat utanför euroområdet informerar ECB om att det finns en motiverad invändning om att motsätta sig ECB-rådets invändning mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden i enlighet med artikel 7.7 i förordning (EU) nr 1024/2013.

(4)

Eftersom tillsynsnämndens vice ordförande är både medlem i ECB-rådet och ledamot av tillsynsnämnden är denna person bäst ägnad att vara ordförande i medlingspanelen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

INLEDANDE KAPITEL

Artikel 1

Denna förordnings tilläggskaraktär

Denna förordning ska utgöra ett tillägg till arbetsordningen för Europeiska centralbanken (2). De termer som används i denna förordning ska ha samma innebörd som termerna i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

KAPITEL I

MEDLINGSPANELEN

Artikel 2

Inrättande

I enligt med artikel 25.5 i förordning (EU) nr 1024/2013 inrättas härmed en medlingspanel.

Artikel 3

Sammansättning

1.   Medlingspanelen ska bestå av en representant från varje deltagande medlemsstat.

2.   Utöver dessa medlemmar ska tillsynsnämndens vice ordförande, som inte är medlem i medlingspanelen, vara ordförande i medlingspanelen.

Artikel 4

Utnämning av medlemmar

1.   Varje deltagande medlemsstat ska utse en medlem till medlingspanelen bland medlemmarna i ECB-rådet och tillsynsnämndens ledamöter. Ordföranden ska ha som målsättning att uppnå en balans mellan medlemmar från ECB-rådet och ledamöter från tillsynsnämnden.

2.   Mandatet för en medlem i medlingspanelen ska upphöra om denne inte längre är medlem i det organ från vilken personen utnämndes.

3.   I sin roll som medlem i medlingspanelen ska varje medlem agera i hela unionens intresse.

Artikel 5

Närvaro vid medlingspanelens sammanträden

1.   Utom i de fall som framgår av punkt 2 får endast medlemmar, ordföranden samt vice-ordföranden närvara vid medlingspanelens sammanträden.

2.   Efter inbjudan från medlingspanelen får experter delta i specifika sammanträden där deras expertis behövs.

Artikel 6

Medlingspanelens sammanträden

1.   Om ordföranden anser att ett sammanträde är nödvändigt får han sammakalla medlingspanelen.

2.   Medlingspanelen ska hålla sina sammanträden i ECB:s lokaler.

3.   På förslag från ordföranden får medlingspanelens möten även hållas i form av telekonferens utom om minst tre ledamöter motsätter sig detta.

4.   Protokollen från medlingspanelens sammanträden ska godkännas av medlemmarna vid deras nästa sammanträde eller tidigare genom skriftligt förfarande och därefter undertecknas av ordföranden. Protokollen ska vara tillgängliga för ECB-rådet och tillsynsnämnden.

5.   Tillsynsnämndens sekreterare ska även vara medlingspanelens sekreterare. I sin senare funktion ska sekreteraren hjälpa medlingspanelens ordförande att förbereda medlingspanelens och den beredande kommitténs sammanträden samt även ta fram utkast till protokoll från dessa sammanträden. Sekreteraren ska även stödja ECB-rådets sekreterare vid föreberedelserna av ECB-rådets sammanträden i alla frågor som medlingspanelen varit involverad i, samt även ta fram respektive del av protokoll från dessa sammanträden.

Artikel 7

Omröstning

1.   Medlingspanelen är beslutför om minst två tredjedelar av medlemmarna är närvarande. Om medlingspanelen inte är beslutför får ordföranden kalla till ett extraordinarie sammanträde där medlemmarna kan rösta utan hänsyn till närvaroregeln.

2.   Varje medlem har en röst. Medlingspanelen fattar beslut med enkel majoritet av medlemmarnas röster. Vid lika röstetal ska i första hand den medlem i medlingspanelen som suttit i panelen under längst tid, och i andra hand den äldsta medlemmen sett till ålder om två eller flera medlemmar suttit i panelen under lika lång tid, ha utslagsröst.

3.   Medlingspanelen ska fatta beslut genom omröstning på begäran av ordföranden. Ordföranden ska även inleda ett omröstningsförfarande om tre medlemmar av medlingspanelen begär detta.

4.   På förslag från ordföranden kan beslut även fattas genom skriftligt förfarande.

KAPITEL II

MEDLING

Artikel 8

Begäran om medling

1.   Behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som berörs och har avvikande åsikter avseende en invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden får, inom fem arbetsdagar från det att invändningen inklusive motiveringen av invändningen har tagits emot, begära medling av tillsynsnämnden för att lösa meningsskiljaktigheterna, med målet att säkerställa en åtskillnad mellan penningpolitik och tillsynsuppgifter. Varje berörd myndighet ska göra detta genom att lämna in en begäran om medling till tillsynsnämnden där man anger ECB-rådets invändning, samt anger grunderna till att man begär medling. Sekretariatet kommer att informera tillsynsnämndens medlemmar om varje begäran om medling.

2.   Alla andra behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som berörs och har avvikande åsikter avseende samma invändning får inlämna en separat begäran om medling eller biträda en existerande begäran om medling inom fem arbetsdagar från mottagandet av meddelandet om den första begäran om medling och ange sina avvikande åsikter.

3.   En invändning från ECB-rådet mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden kan bara vara föremål för medling en gång.

4.   En behörig myndighet i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet som informerar ECB om att det finns en motiverad invändning mot ECB-rådets invändning mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden enligt artikel 7.7 i förordning (EU) nr 1024/2013 och artikel 13g.4 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken kan inte begära medling enligt punkt 1 avseende samma invändning från ECB-rådet.

5.   Om en behörig myndighet i en deltagande medlemsstat begär medling av tillsynsnämnden inom fem arbetsdagar från det att invändningen har tagits emot, ska tillsynsnämnden lämna in en begäran om medling till ECB-rådets sekretariat inom tio arbetsdagar från det att ECB-rådets invändning har tagits emot. Det berörda utkastet till beslut från tillsynsnämnden och ECB-rådets invändningar mot detta ska bifogas en begäran om medling. ECB-rådet och tillsynsnämndens medlemmar ska informeras om en begäran om medling.

6.   Om en behörig myndighet i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet som har begärt medling avseende ECB-rådets invändning mot ett utkast till beslut från tillsynsnämnden enligt punkt 1 informerar ECB om att det finns en motiverad invändning avseende samma invändning från ECB-rådet i enlighet med artikel 7.7 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska begäran om medling anses ha tagits tillbaka.

Artikel 9

Beredande kommitté

1.   När det inkommer en begäran om medling i enlighet med artikel 8.5, ska medlingspanelens ordförande omedelbart vidarebefordra denna till medlingspanelens medlemmar.

2.   För varje begäran om medling i enlighet med artikel 8.5 ska medlingspanelen inom fem arbetsdagar efter det att en begäran tagits emot inrätta en beredande kommitté och informera medlingspanelens medlemmar om dess sammansättning.

3.   En beredande kommitté ska bestå av medlingspanelens ordförande som dess ordförande och fyra andra medlemmar som utsetts av medlingspanelen bland sina medlemmar. Medlingspanelen ska ha som målsättning att man uppnår en balans mellan medlemmar från ECB-rådet och ledamöter från tillsynsnämnden. Den beredande kommittén ska inte inkludera några medlemmar som utsetts av den deltagande medlemsstat vars behöriga myndighet har uttryckt en avvikande åsikt enligt artikel 8.1 eller medlemmar som utsetts av en deltagande medlemsstat vars behöriga myndighet har biträtt en existerande begäran om medling enligt artikel 8.2.

4.   Inom 15 arbetsdagar från det att medlingspanelen har tagit emot en begäran om medling ska den beredande kommittén överlämna ett förslag till yttrande till medlingspanelens ordföranden som innehåller en analys av huruvida begäran om medling kan tas upp och har en rättslig grund. I brådskande fall ska den beredande kommittén lämna sitt förslag till yttrande med en kortare tidsfrist som bestäms av ordförande.

5.   Ordföranden ska omedelbart överlämna förslaget till yttrande till medlingspanelen och ska kalla till ett möte.

KAPITEL III

BESLUTSORDNING

Artikel 10

Medling

1.   Medlingspanelen ska bedöma förslaget till yttrande som den beredande kommittén tagit fram och lämna ett yttrande till tillsynsnämnden och ECB-rådet inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en begäran om medling. I brådskande fall ska medlingspanelen lämna sitt förslag till yttrande med en kortare tidsfrist som bestäms av ordförande.

2.   Yttrandet ska lämnas skriftligen och vara motiverat.

3.   Medlingspanelens yttrande är inte bindande för tillsynsnämnden och ECB-rådet.

Artikel 11

Framtagande av ett nytt utkast till beslut

1.   Om medlingspanelen lämnat ett yttrande kan tillsynsnämnden, med beaktande av detta yttrande, lämna ett nytt utkast till beslut till ECB-rådet inom tio arbetsdagar från det att medlingspanelen lämnat sitt yttrande.

2.   I brådskande fall får tillsynsnämnden lämna ett nytt utkast till beslut inom med en kortare tidsfrist som bestäms av tillsynsnämndens ordförande.

3.   Det är inte möjligt att lämna en begäran om medling avseende ECB-rådets invändning mot ett nytt utkast till beslut enligt punkt 2.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Sekretess

1.   Medlingspanelens sammanträden omfattas av sekretess. ECB-rådet kan dock bemyndiga ECB:s ordförande att offentliggöra resultaten av sådana överläggningar.

2.   Dokument som tagits fram eller innehas av medlingspanelen är ECB-dokument och klassas och hanteras därför i enlighet med artikel 23.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

Artikel 13

Slutbestämmelser

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 juni 2014.

På ECB-rådets vägnar

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Europeiska centralbankens beslut 2004/257/EG av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (ECB/2004/2) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 33).


Top