Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 av den 5 juni 2014 om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/36


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2014

av den 5 juni 2014

om ändring, för införande av faroangivelser och skyddsangivelser på kroatiska och för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (1), särskilt artikel 50,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (2), särskilt artikel 37.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 487/2013 (3) ändras vissa av språktabellerna för faroangivelser i bilaga III till förordning (EG) nr 1272/2008 och vissa av språktabellerna för skyddsangivelser i bilaga IV till den förordningen. Eftersom Kroatien anslöt sig till Europeiska unionen den 1 juli 2013 måste alla faroangivelser och skyddsangivelser i förordning (EG) nr 1272/2008 i dess lydelse enligt förordning (EU) nr 487/2013 också finnas på kroatiska språket. Genom den här förordningen införs de nödvändiga anpassningarna av språktabellerna.

(2)

Del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 innehåller två förteckningar över harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen. I tabell 3.1 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i delarna 2–5 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008. I tabell 3.2 förtecknas den harmoniserade klassificeringen och märkningen av farliga ämnen utifrån kriterierna i bilaga VI till rådets direktiv 67/548/EEG (4).

(3)

Förslag till en ny eller uppdaterad harmoniserad klassificering och märkning av vissa ämnen har lämnats in till Europeiska kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37 i förordning (EG) nr 1272/2008. På grundval av de yttranden som kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté har avgett om dessa förslag och av de synpunkter som inkommit från de berörda parterna, är det lämpligt att införa, stryka eller uppdatera den harmoniserade klassificeringen och märkningen av vissa ämnen genom att ändra bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(4)

Det bör inte krävas att de nya harmoniserade klassificeringarna efterlevs omedelbart, eftersom det är nödvändigt att ge leverantörerna en viss tid för att anpassa märkningen och förpackningen av ämnen och blandningar till de nya klassificeringarna och att sälja befintliga lager. Dessutom behöver leverantörerna få tid på sig att efterleva de registreringskrav som blir följden av de nya harmoniserade klassificeringarna för ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska – kategorierna 1A och 1B (tabell 3.1) och kategorierna 1 och 2 (tabell 3.2) – eller som mycket giftiga för vattenlevande organismer och med potentiella långtidseffekter i vattenmiljön. Här avses särskilt de krav som anges i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (5).

(5)

I linje med övergångsbestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 som medger att de nya bestämmelserna tillämpas i ett tidigare skede på frivillig grund, bör leverantörer ha möjlighet att frivilligt tillämpa de nya harmoniserade klassificeringarna och att anpassa märkningen och förpackningen i enlighet därmed före det datum då de nya bestämmelserna ska efterlevas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1272/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

3.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

1.   Genom undantag från artikel 3.2 får ämnen och blandningar före den 1 december 2014 respektive den 1 juni 2015 klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med denna förordning.

2.   Genom undantag från artikel 3.2 ska det inte krävas att ämnen som klassificeras, märks och förpackas i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och släpps ut på marknaden före den 1 december 2014 märks om och förpackas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 december 2016.

3.   Genom undantag från artikel 3.2 ska det inte krävas att blandningar som klassificeras, märks och förpackas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG (6) eller förordning (EG) nr 1272/2008 och släpps ut på marknaden före den 1 juni 2015 märks om och förpackas om i enlighet med denna förordning förrän den 1 juni 2017.

4.   Genom undantag från artikel 3.3 får de harmoniserade klassificeringar som anges i bilaga III till denna förordning tillämpas före det datum som anges i artikel 3.3.

Artikel 3

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.1 och 1.2 ska tillämpas från och med den 1 december 2014 vad gäller ämnen och från och med den 1 juni 2015 vad gäller blandningar.

3.   Artikel 1.3 ska tillämpas från och med den 1 april 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 112, 24.4.2012, s. 21.

(2)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 487/2013 av den 8 maj 2013 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 149, 1.6.2013, s. 1.).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).


BILAGA I

I del 1 i bilaga III ska tabell 1.1 ändras på följande sätt:

1.

I kod H229 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

I kod H230 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

I kod H231 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


BILAGA II

Del 2 i bilaga IV ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 1.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I kod P210 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

I kod P223 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

I kod P244 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

I kod P251 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

I kod P284 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Tabell 1.3 ska ändras på följande sätt:

a)

I kod P310 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

I kod P311 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

I kod P312 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

I kod P340 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

e)

I kod P352 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

I kod P361 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

I kod P362 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

I kod P364 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

I kod P378 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Za gašenje rabiti …”

j)

I de kombinerade koderna P301 + P310 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

I de kombinerade koderna P301 + P312 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

I de kombinerade koderna P302 + P352 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

I de kombinerade koderna P303 + P361 + P353 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

I de kombinerade koderna P304 + P340 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

I de kombinerade koderna P308 + P311 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

I de kombinerade koderna P342 + P311 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

I de kombinerade koderna P361 + P364 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

I de kombinerade koderna P362 + P364 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

I de kombinerade koderna P370 + P378 ska följande införas efter posten för GA:

 

”HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”


BILAGA III

Del 3 i bilaga VI ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 3.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för indexnummer 015-188-00-X ska utgå.

b)

Posterna för indexnumren 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 och 616-035-00-5 ska ersättas med följande poster:

”006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (hörselorgan)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (hörselorgan)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (hörselorgan)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (hörselorgan)

H315

H319

 

(*)

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

(*)

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1 B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (blod, thymus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (blod, thymus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3.1:

”050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (nervsystem, immunsystem)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervsystem, immunsystem)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervsystem, immunsystem)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervsystem, immunsystem)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (lungor) (inhalation)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (lungor) (inhalation)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (struphuvud)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (struphuvud)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

Tabell 3.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för indexnummer 015-188-00-X ska utgå.

b)

Posterna för indexnumren 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 och 616-035-00-5 ska ersättas med följande poster:

”006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

Följande poster ska införas i samma ordningsföljd som för posterna i tabell 3.2:

”050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top