Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0570

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 570/2014 av den 26 maj 2014 om avslutande av det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia

OJ L 157, 27.5.2014, p. 85–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/570/oj

27.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 157/85


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 570/2014

av den 26 maj 2014

om avslutande av det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

A.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 (2) (nedan kallad förordningen om slutgiltig tull) infördes en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia. Förordningen om slutgiltig tull föregicks av kommissionens förordning (EU) nr 446/2011 (3) om införande av ett preliminärt antidumpningsförfarande beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (nedan kallad förordningen om preliminär tull). De undersökningsresultat som ledde till införandet av en slutgiltig antidumpningstull kallas här resultaten av den ursprungliga undersökningen.

(2)

Den 21 januari 2012 lämnade PT Ecogreen Oleochemicals, en indonesisk exporterande tillverkare av fettalkoholer och blandningar av dessa, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd och Ecogreen Oleochemicals GmbH (nedan gemensamt kallade Ecogreen) in en ansökan (mål T-28/12) till tribunalen om ogiltigförklaring av förordningen om slutgiltig tull i den del som avser antidumpningstullen för Ecogreen. Ecogreen invände mot den justering av dess exportpris som gjorts på grundval av artikel 2.10 i i grundförordningen vid jämförelsen mellan exportpriset och normalvärdet.

(3)

I mål T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) mot Europeiska unionens råd) ogiltigförklarade tribunalen artikel 1 i förordning (EG) nr 954/2006 vad gäller Interpipe NTRP VAT bl.a. på grundval av att det hade gjorts en uppenbart oriktig bedömning vid justeringen enligt artikel 2.10 i, och vad gäller Interpipe Niko Tube ZAT av andra skäl. Den 16 februari 2012 ogillade domstolen det överklagande som lämnats in av rådet och kommissionen (de förenade målen C-191/09 P och C-200/09 P).

(4)

När det gäller den justering som gjorts enligt artikel 2.10 i i grundförordningen är de faktiska omständigheterna för Ecogreen likartade med omständigheterna för Interpipe NTRP VAT, och det ansågs därför lämpligt att göra en ny beräkning av dumpningsmarginalen för Ecogreen utan någon justering enligt artikel 2.10 i.

(5)

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1241/2012 av den 11 december 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (4) (nedan kallad ändringsförordningen) offentliggjordes därför den 21 december 2012, med retroaktiv verkan från och med den 12 november 2011.

(6)

Dumpningsmarginalen för Ecogreen enligt den förordningen låg under miniminivån i enlighet med artikel 9.3 i grundförordningen. Undersökningen beträffande Ecogreen avslutades därför utan att några åtgärder infördes. Den 9 april 2013 beslutade tribunalen att det saknades anledning att döma i mål T-28/12.

(7)

Även om alla andra exporterande tillverkare i Indien, Indonesien och Malaysia fortsatte att omfattas av antidumpningstullar bör resultaten av den ursprungliga undersökningen, i synnerhet de skadliga verkningarna av den dumpade importen, ses över mot bakgrund av de reviderade resultaten angående dumpning i ändringsförordningen.

B.   ÖVERSYN AV RESULTATEN AV DEN URSPRUNGLIGA UNDERSÖKNINGEN

1.   Översynsram

(8)

Den 28 februari 2013 offentliggjordes ett tillkännagivande om ett partiellt återupptagande av antidumpningsundersökningen (nedan kallat tillkännagivandet om återupptagande) beträffande import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (nedan kallade de berörda länderna) (5). I tillkännagivandet anges att återupptagandet (nedan kallat den nya undersökningen) endast avser undersökningen av om de nyligen fastställda dumpningsmarginalerna kan ha någon inverkan på undersökningsresultaten rörande skada och orsakssamband i den ursprungliga undersökningen.

(9)

Kommissionen underrättade officiellt de exporterande tillverkare, importörer och användare som den visste var berörda samt unionsindustrin om det partiella återupptagandet av undersökningen. Berörda parter gavs möjlighet att inom den tidsfrist som angavs i tillkännagivandet skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda.

(10)

Flera berörda parter hävdade att det inte stod klart enligt vilken rättslig grund kommissionen återupptog den ursprungliga undersökningen och att det inte heller tydligt framgick vilka uppgifter kommissionen skulle samla in för att fastställa fakta och dra slutsatser i den nya undersökningen.

(11)

Parterna hävdade dessutom att det inte tydligt framgick vilken typ av undersökning som inleddes och vad slutresultatet kunde bli när det gällde nivån på de slutgiltiga åtgärderna, vilken period undersökningen omfattade och vilka aspekter av den ursprungliga undersökningen som skulle ses över.

(12)

Det erinras om att återupptagandet är en nödvändig följd av antagandet av ändringsförordningen, som i sin tur grundas på resultatet av tribunalens slutsatser i mål T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) mot Europeiska unionens råd.

(13)

Det erinras också om att den ursprungliga undersökningen omfattade perioden den 1 juli 2009 till den 30 juni 2010 (nedan kallad undersökningsperioden eller i tabeller UP). Skadebedömningen omfattade perioden från och med den 1 januari 2007 till och med slutet av undersökningsperioden (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

(14)

Den nya undersökningen omfattar samma undersökningsperiod och samma skadeundersökningsperiod. När det gäller skada och orsakssamband ses undersökningsresultaten för dessa perioder över mot bakgrund av de nya dumpningsmarginaler som fastställts för de indonesiska exportörerna i ändringsförordningen.

(15)

Såsom anges i tillkännagivandet om återupptagande är syftet med den nya undersökningen närmare bestämt att fastställa om den minimidumpningsmarginal som fastställts för en exporterande tillverkare i Indonesien och den förändrade nivå på dumpningsmarginalerna för de övriga indonesiska företag som fastställts i ändringsförordningen kan inverka på resultaten av den ursprungliga undersökningen beträffande skada och orsakssamband.

(16)

Resultaten av den nya undersökningen anges nedan. Såsom var fallet i den ursprungliga undersökningen lämnas vissa uppgifter och upplysningar i indexerad form för att bevara sekretessen hos de uppgifter som ursprungligen lämnades in.

2.   Berörd produkt och likadan produkt

(17)

Det erinras om att den berörda produkten är den som anges i den ursprungliga undersökningen, det vill säga mättade fettalkoholer med en kolkedjelängd på C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 (dock ej grenade isomerer), inbegripet enkla mättade fettalkoholer (även kallade single cuts) och blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C6–C8, C6–C10, C8–C10, C10–C12 (vanligtvis klassificerade som C8–C10), blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C12–C14, C12–C16, C12–C18, C14–C16 (vanligtvis klassificerade som C12–C14), och blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C16–C18, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 och ex 3823 70 00 (nedan kallade fettalkoholer), med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia.

(18)

Slutsatserna i ändringsförordningen påverkar inte resultaten av den ursprungliga undersökningen beträffande berörd produkt och likadan produkt.

3.   Dumpning

(19)

Såsom anges i skäl 7 i ändringsförordningen sågs dumpningsmarginalen för alla företag i Indonesien – utom för den andra exporterande tillverkaren med en individuell marginal, som grundades på marginalen för den samarbetsvilliga indonesiska exporterande tillverkaren med den högsta dumpningsmarginalen – över för att beakta den nya dumpningsmarginalen för Ecogreen.

(20)

De dumpningsmarginaler som fastställs i skäl 23 för indiska exporterande tillverkare och de dumpningsmarginaler som fastställs i skäl 55 för malaysiska exporterande tillverkare i den slutgiltiga förordningen påverkas inte av ändringsförordningen.

(21)

Såsom anges i skäl 6 i ändringsförordningen fastställdes dumpningsmarginalen för Ecogreen till mindre än 2 %, vilket innebär att den är lägre än miniminivån enligt artikel 9.3 i grundförordningen. Denna exporterande tillverkares import till unionen bör därför betraktas som icke-dumpad import i den nya undersökningen.

(22)

Under skadeundersökningsperioden utvecklades volym, pris och marknadsandel för den icke-dumpade importen från denna indonesiska exportör enligt vad som visas i tabellen nedan. Såsom nämns i skäl 16 är de inlämnade uppgifterna indexerade.

Import

2007

2008

2009

UP

Ton

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

110

107

115

Årlig Δ %

 

9,6

- 2,3

7,5

Marknadsandel

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

107

110

113

Årlig Δ %

 

6,8

2,9

2,8

Genomsnittspris euro/ton

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

110

91

91

Årlig Δ %

 

9,9

- 17,0

0,2

Källa: Svar på frågeformulär.

(23)

Med hänvisning till tabellen i skäl 70 i förordningen om preliminär tull, som bekräftas i skäl 64 i förordningen om slutgiltig tull samt till ovanstående tabell, visade undersökningen att den icke-dumpade importen utgjorde en begränsad andel av den totala importen från de berörda länderna och att den proportionellt ökade mindre än den dumpade importen under skadeundersökningsperioden. Den icke-dumpade importen utgjorde i själva verket omkring 15–18 % av den totala importvolymen från de berörda länderna under 2007 och endast omkring 10–13 % under undersökningsperioden.

(24)

Den nya undersökningen visar att de genomsnittliga priserna på den icke-dumpade importen från Ecogreen minskade med 9 % under skadeundersökningsperioden, men förblev stabil mellan 2009 och undersökningsperioden.

4.   Skada

4.1   Unionstillverkningen och unionsindustrin

(25)

De resultat som anges i skälen 57–61 i förordningen om slutgiltig tull avseende unionstillverkningen och unionsindustrin påverkas inte av den nya undersökningen och bekräftas därför härmed.

4.2   Förbrukning i unionen

(26)

De slutsatser som anges i skälen 64–66 i förordningen om preliminär tull och som bekräftas i skäl 62 i förordningen om slutgiltig tull påverkas inte. Såsom visas i tabellen nedan bekräftas att unionens förbrukning av fettalkoholer var relativt stabil och endast ökade obetydligt med 2 % under skadeundersökningsperioden. Såsom nämns i skäl 64 i förordningen om preliminär tull lämnades upplysningarna om förbrukning i indexerad form av sekretesskäl.

Förbrukning

2007

2008

2009

UP

Index: 2007 = 100

100

102

97

102

Årlig Δ %

 

2,2 %

- 4,8 %

4,6 %

4.3   Import till unionen från de berörda länderna och prisunderskridande

4.3.1   Sammantagen bedömning av den dumpade importen

(27)

Precis som i den ursprungliga undersökningen övervägde kommissionen huruvida en sammantagen bedömning av den dumpade importen för de tre berörda länderna fortfarande var nödvändig i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.4 i grundförordningen mot bakgrund av de reviderade dumpningsmarginalerna för indonesiska exporterande tillverkare som anges i skälen 19 och 21.

(28)

Det erinras om att det anges i artikel 3.4 i grundförordningen att om en antidumpningsundersökning samtidigt inbegriper import av en produkt från mer än ett land, ska det endast göras en sammantagen bedömning av denna import om det fastställs att a) varje lands dumpningsmarginal är högre än miniminivån enligt artikel 9.3 i grundförordningen och importvolymen från varje enskilt land inte är försumbar samt b) det är lämpligt att göra en sammantagen bedömning av verkan av importen vid skadebedömningen med hänsyn till konkurrensvillkoren mellan de olika importerade produkterna och konkurrensvillkoren mellan de importerade produkterna och den likadana unionsprodukten.

(29)

Resultaten beträffande volymer och priser på den dumpade importen från varje berört land sågs över för skadeundersökningsperioden. De upplysningar om importvolymer som användes för att fastställa de genomsnittliga priser som anges i tabellen i skäl 63 b i förordningen om slutgiltig tull förblir oförändrade för Malaysia och Indien. Uppgifterna för Indonesien sågs över för att beakta, vilket anges i skäl 21, att en exporterande tillverkare inte längre ansågs dumpa sina produkter på unionsmarknaden. Den nyligen fastställda dumpade importen utvecklades enligt vad som visas nedan. Med hänvisning till skäl 16 lämnas upplysningarna om importvolym i indexerad form för varje berört land.

Volym för dumpad import

2007

2008

2009

UP

Malaysia

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

161

141

137

Årlig Δ %

 

61,4

- 12,5

- 2,9

Indien

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

118

104

143

Årlig Δ %

 

18,2

- 11,8

37,5

Indonesien

 

 

 

 

index: 2008 = 100

 

100

142

168

Årlig Δ %

 

 

42,1

17,9

(30)

Undersökningen visade att volymen för dumpad import för varje berört land inte var försumbar under undersökningsperioden och att dumpad import på unionsmarknaden förekom i betydande utsträckning under skadeundersökningsperioden, särskilt under undersökningsperioden. Det faktum att det i ändringsförordningen konstateras att en av de indonesiska exporterande tillverkarna inte dumpar sina produkter ändrar inte denna slutsats.

(31)

Resultaten avseende prissättningen för den dumpade importen för varje berört land undersöktes också på nytt för skadeundersökningsperioden och visas i tabellen nedan. De priser som anges i tabellen i skäl 63 b i förordningen om slutgiltig tull förblir oförändrade för Malaysia och Indien. Uppgifterna för Indonesien sågs över för att beakta, vilket anges i skäl 21, att en exporterande tillverkare inte längre ansågs dumpa sina produkter på unionsmarknaden. Med hänvisning till skäl 16 lämnas prisuppgifterna för den indonesiska exportör som dumpar sina produkter i indexerad form.

Import baserat på data från Eurostat (justerat för att täcka den berörda produkten och den dumpade importen)

2007

2008

2009

UP

Genomsnittspris euro/ton, Malaysia

911

944

799

857

Index: 2007 = 100

100

104

88

94

Årlig Δ %

 

3,6

- 15,4

7,3

Genomsnittspris euro/ton, Indien

997

1 141

897

915

Index: 2007 = 100

100

114

90

92

Årlig Δ %

 

14,4

- 21,4

2,1

Genomsnittspris euro/ton, Indonesien

 

 

 

 

Index: 2008 = 100

 

100

70

72

Årlig Δ %

 

 

- 30,0

2,6

Källa: Eurostat och svar på frågeformuläret.

(32)

Undersökningen visade att de indonesiska exporterande tillverkarnas prissättning, förutom under 2007 då ingen import skedde från landet, låg kvar på nästan samma nivå som i den ursprungliga undersökningen. Slutsatsen i skäl 63 b i förordningen om slutgiltig tull om att de berörda ländernas prissättning och prissättningsbeteende i stor utsträckning var likartade, särskilt under undersökningsperioden, bekräftas därför härmed. Det faktum att det i ändringsförordningen konstateras att en av de indonesiska exporterande tillverkarna inte dumpar sina produkter ändrar inte denna slutsats.

(33)

Resultaten i skäl 127 i förordningen om preliminär tull, som bekräftas i skäl 122 i förordningen om slutgiltig tull, och särskilt att de nivåer för undanröjande av skada som fastställts för de berörda länderna var betydligt högre än minimigränsen på 2 %, förblir också giltiga. Vidare analyserades försäljningskanalerna och prisutvecklingen för varje berört land och det konstaterades att dessa var likartade, vilket visas i tabellen nedan. Undersökningen visade också de berörda ländernas importpriser minskat efter toppen 2008 och att priserna på global nivå var särskilt låga jämfört med unionsindustrins genomsnittspriser.

(34)

Tabellen nedan visar att marknadsandelen för den dumpade importen från varje berört land ökade generellt under skadeundersökningsperioden. Med hänvisning till skäl 16 lämnas upplysningarna i indexerad form.

Marknadsandel för den dumpade importen

2007

2008

2009

UP

Malaysia

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

157

145

135

Årlig Δ %

 

57

- 8

- 7

Indien

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

115

107

141

Årlig Δ %

 

15

- 7

31

Indonesien

 

 

 

 

index: 2008 = 100

 

100

142

168

Årlig Δ %

 

 

50

13

(35)

På grundval av ovanstående omständigheter och överväganden visar den nya undersökningen att resultaten av den ursprungliga undersökningen rörande den sammantagna bedömningen är oförändrade. Det anses följaktligen att de villkor som anges i artikel 3.4 i grundförordningen om den sammantagna bedömningen av den dumpade importen från de berörda länderna fortfarande är uppfyllda. Verkningarna av dumpad import med ursprung i de berörda länderna kan således behandlas gemensamt i den nya undersökningen om skada och orsakssamband.

4.3.2   Den dumpade importens volym, pris och marknadsandel

(36)

För att fastställa den sammantagna nivån på den dumpade importen till unionsmarknaden under skadeundersökningsperioden beaktas omständigheten att det i ändringsförordningen konstateras att alla exporterande tillverkare i Indonesien förutom Ecogreen dumpade sina produkter. Deras export anses vara dumpad och de fortsätter följaktligen att omfattas av antidumpningstullar.

(37)

I den nya undersökningen beaktas också omständigheten att de dumpningsmarginaler som fastställdes i den ursprungliga undersökningen för alla exporterande tillverkare i Indien och Malaysia förblir oförändrade. Deras import anses vara dumpad och de fortsätter att omfattas av antidumpningstullar.

(38)

Volymen på den dumpade importen från de berörda länderna har justerats genom att volymen för den icke-dumpade importen från en indonesisk exporterande tillverkare har dragits av enligt vad som anges i skäl 29.

(39)

På grundval av ovanstående revideras enligt nedan de uppgifter som anges i skäl 70 i förordningen om preliminär tull och som bekräftas i skäl 64 i förordningen om slutgiltig tull samt slutsatserna i skälen 71–73 i förordningen om preliminär tull rörande bedömningen av den dumpade importen under skadeundersökningsperioden, vilka bekräftas i skäl 65 i förordningen om slutgiltig tull. Med hänvisning till skäl 16 lämnas upplysningarna om totala importvolymer och marknadsandelar för dumpad import i indexerad form.

Dumpad import från de berörda länderna

2007

2008

2009

UP

Ton

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

167

155

165

Årlig Δ %

 

67,0

- 7,3

6,5

Marknadsandel

 

 

 

 

index: 2007 = 100

100

163

159

162

Årlig Δ %

 

62,7

- 2,3

1,8

Genomsnittspris euro/ton:

931

1 007

827

878

Index: 2007 = 100

100

108

89

94

Årlig Δ %

 

8,2

- 17,9

6,1

Källa: Eurostat och svar på frågeformuläret.

(40)

Den volym för dumpad import från de berörda länderna som fastställs i denna nya undersökning ökade betydligt med 65 % under skadeundersökningsperioden. Den största ökningen ägde rum mellan 2007 och 2008, då importen ökade med 67 %. Importen minskade därefter något under 2009 för att sedan öka igen till 2008 års nivå under undersökningsperioden.

(41)

De reviderade genomsnittliga priserna på den dumpade importen från de berörda länderna varierade kraftigt under skadeundersökningsperioden, med en sammanlagd minskning på 6 %. Det är dock anmärkningsvärt att minskningen var så stor som 14 % mellan 2008 och undersökningsperioden. Under hela skadeundersökningsperioden var de genomsnittliga priserna på importen från de berörda länderna alltid lägre än priserna i resten av världen och underskred unionsindustrins priser, vilket resulterade i en ökning av den dumpade importens marknadsandel.

(42)

Marknadsandelen för den dumpade importen från de berörda länderna ökade betydligt med 62 % under skadeundersökningsperioden. Den största ökningen skedde mellan 2007 och 2008. Importen minskade något under den ekonomiska krisen, vilket gjorde att de berörda ländernas marknadsandel mellan 2008 och 2009 minskade något med 4 %, men sedan återvann de den marknadsandelen i slutet av skadeundersökningsperioden.

(43)

Undantagandet av den icke-dumpade importen från Ecogreen ändrar därför inte resultaten av den ursprungliga undersökningen angående volym, pris och marknadsandel för den dumpade importen, och dessa slutsatser bekräftas därför härmed.

4.3.3   Prisunderskridande

(44)

Kommissionen påminner om att de prisunderskridanden som konstaterades i den ursprungliga undersökningen förklaras i skälen 74 och 75 i förordningen om preliminär tull och bekräftas i skäl 67 i förordningen om slutgiltig tull. De enskilda beräkningar som fastställts för varje berörd exportör påverkades inte av ändringsförordningen. Dessa slutsatser bekräftas därför härmed.

(45)

Det genomsnittliga prisunderskridandet för den dumpade importen i den sammantagna bedömningen av de tre länderna efter avdrag för den icke-dumpade importen uppgår till 2 %. Det till synes låga prisunderskridandet bör övervägas mot bakgrund av att även unionsindustrin tvingades sänka sina priser till följd av förekomsten av lågprisimport på EU-marknaden. Dessa priser täckte emellertid inte tillverkningskostnaderna, särskilt inte under undersökningsperioden. Den genomsnittliga målprisunderskridandemarginalen för den sammantaget bedömda dumpade importen, med undantag för Ecogreen, fastställdes till 22 %.

(46)

Till svar på offentliggörandet av kommissionens slutsatser hävdade en indonesisk importör av fettalkoholer och blandningar av dessa att det genomsnittliga priset på den icke-dumpade importen skulle vara lägre än det genomsnittliga priset på den import som produceras av den indonesiska exporterande tillverkare som omfattas av åtgärder. Detta påstående påverkar emellertid inte slutsatsen om prisunderskridande för den dumpade importen när den bedöms sammantaget.

4.4   Unionsindustrins ekonomiska situation

(47)

De slutsatser som dras i skälen 76–91 i förordningen om preliminär tull och som bekräftas i skälen 71–84 i förordningen om slutgiltig tull rörande den ekonomiska situationen för unionsindustrin påverkas inte av ändringsförordningen och kan härmed därför bekräftas.

(48)

Kommissionen påminner om att den urspungliga undersökningen visade att de flesta av skadeindikatorerna, för unionsindustrin, såsom tillverkning (– 17 %), kapacitetsutnyttjande (– 15 %), försäljningsvolym (– 18 %), marknadsandel (– 12 %) och sysselsättning (– 13 %) försämrades under skadeundersökningsperioden. De skadeindikatorer som hänger samman med unionsindustrins ekonomiska resultat, såsom kassaflöde och lönsamhet, påverkades dessutom allvarligt. Detta innebär att unionsindustrins kapitalanskaffningsförmåga också undergrävdes, särskilt under undersökningsperioden.

(49)

Mot denna bakgrund dras slutsatsen att unionsindustrin har lidit väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.5 i grundförordningen.

5.   Orsakssamband

(50)

Förutom att bekräfta att unionsindustrin har lidit väsentlig skada har kommissionen återigen undersökt huruvida det fortfarande finns ett orsakssamband mellan den väsentliga skadan efter de reviderade resultat för dumpning som fastställs i ändringsförordningen och den reviderade dumpade importen från de berörda länderna.

5.1   Verkningar av den dumpade importen

(51)

Såsom visas i skäl 26 var förbrukningen i unionen förhållandevis stabil och ökade endast med 2 % under skadeundersökningsperioden.

(52)

Tabellen i skäl 39, där importen från den indonesiska exportör som enligt ändringsförordningen inte har dumpat sina produkter på unionsmarknaden har undantagits, visar att den reviderade volymen för den dumpade importen från de tre berörda länderna förblev stor och ökade betydligt med över 60 000 ton i absoluta termer och med över 60 % i relativa termer under skadeundersökningsperioden. Den dumpade importens marknadsandel ökade likaså betydligt och vann mer än 5 procentenheter under den perioden.

(53)

Dessa tendenser är mycket likartade med de tendenser som konstaterades i den ursprungliga undersökningen, särskilt i skälen 86–94 i förordningen om slutgiltig tull. Ökningen av marknadsandelen, som fastställdes till 57 % i den ursprungliga undersökningen, anses nu i och med de reviderade uppgifterna uppgå till över 60 % för skadeundersökningsperioden.

(54)

I den nya undersökningen bekräftas nämligen att den dumpade importen från de berörda länderna utövade ett pristryck på unionsindustrin med början 2008, när denna import ökade med 67 %. Såsom visas i skäl 39 var priserna på den dumpade importen det året mycket lägre än unionsindustrins priser. Detta ledde till en betydlig förlust i försäljningsvolymer (– 15,4 %) och marknadsandelar för unionsindustrin, som den aldrig lyckades återta under återstoden av skadeundersökningsperioden. Samtidigt ökade marknadsandelen för den dumpade importen från de berörda länderna med över 9 procentenheter.

(55)

I skäl 72 i förordningen om slutgiltig tull konstaterades att unionsindustrin för att kunna bemöta detta pristryck blev tvungen att sänka sina försäljningspriser betydligt med 16,9 % 2009 och dessutom tvingades sänka dem ytterligare med 5,3 % under undersökningsperioden. Även om detta prisbeteende gav unionsindustrin möjlighet att begränsa förlusten av marknadsandelar gav det upphov till betydliga ackumulerade förluster under skadeundersökningsperioden, såsom framgår av skäl 86 i förordningen om preliminär tull och bekräftas i skäl 78 i förordningen om slutgiltig tull. Denna situation sammanföll med förekomsten av stora volymer dumpad lågprisimport på unionsmarknaden, särskilt under undersökningsperioden.

(56)

För år 2009 konstateras att även om den totala volymen för den dumpade importen från de berörda länderna minskade med 7,3 % i linje med den ekonomiska nedgången och konjunkturnedgången på EU-marknaden, minskade det genomsnittliga priset på den dumpade importen med 17,9 %, vilket är mer än minskningen på 16,9 % av unionsindustrins pris. Under undersökningsperioden blev unionsindustrin tvungen att sänka sina priser och drog på sig ekonomiska förluster.

(57)

Ovanstående omständigheter visar att förekomsten av stora volymer dumpad lågprisimport på unionsmarknaden har haft allvarliga följder för unionsindustrins prissättningsbeteende på sin kärnmarknad och negativa konsekvenser för unionsindustrins ekonomiska situation, särskilt under undersökningsperioden.

(58)

Den ovannämnda importören hävdade att man i analysen av orsakssambandet inte borde ha gjort en sammantagen bedömning av den återstående dumpade indonesiska importen och importen från Indien och Malaysia på grundval av faktorer som den stabila marknadsandelen, den högre prisnivån, avsaknaden av prisunderskridande, den lägre målprisunderskridandemarginalen för denna indonesiska import och den parallella utvecklingen av Indonesiens och unionsindustrins marknadsandelar. Importören hävdade dessutom att det inte fanns något orsakssamband mellan skadan och den dumpade indonesiska importen när det inte gjorts en sammantagen bedömning.

(59)

Detta påstående avvisades eftersom de faktorer som importören hänvisade till, ibland på ett selektivt sätt, enligt artikel 3.4 i grundförordningen inte anses vara relevanta för att fastställa om det krävs en sammantagen bedömning, särskilt när det gäller konkurrensvillkoren mellan de importerade produkterna och den likadana unionsprodukten. I den ursprungliga undersökningen drogs i själva verket slutsatsen att den berörda produkten är en mellanråprodukt som främst används som insatsvara vid framställningen av sulfater av fettalkoholer, etoxylater och etersulfater, och att den importerade produkten konkurrerar direkt med den unionstillverkade produkten, oavsett ursprungsland. Konkurrensen på unionsmarknaden är således enhetlig, vilket gör en sammantagen bedömning av importen nödvändig i den mening som avses i artikel 3.4 b i grundförordningen. Importörens argument är inte relevanta för denna slutsats och kan endast bli det om det inte görs en sammantagen bedömning. Verkningarna av den dumpade exporten bekräftas därför eftersom det inte finns någon grund för att ändra slutsatserna om den sammantagna bedömningen i den ursprungliga undersökningen.

(60)

Dessutom bör det påpekas att prisnivåerna för den återstående indonesiska importen var dumpade, att den indonesiska importens marknadsandel ökade starkt under skadeundersökningsperioden och att det förekom målprisunderskridande jämfört med unionsindustrins försäljningspriser.

(61)

Avslutningsvis nämnde importören att Ecogreens målprisunderskridande var högre än den återstående indonesiska exporterande tillverkarens och att man, med tanke på att Ecogreens import anses ha en försumbar verkan, med desto större skäl bör kunna dra samma slutsats även för den återstående indonesiska importen.

(62)

Denna slutsats grundas på en felaktig premiss. Domstolens avgörande ledde till en ändring i dumpningsberäkningen för Ecogreen, vilket ledde till att den sattes till miniminivån. Det är bara av det skälet som verkningarna av Ecogreens import måste anses vara försumbara. Påståendet avvisas därför.

(63)

På grundval av ovanstående dras slutsatsen att den dumpade importen orsakade väsentlig skada för unionsindustrin.

5.2   Verkningar av andra faktorer

(64)

Verkningarna av andra faktorer på unionsindustrins situation med avseende på orsakssamband undersöktes också på nytt.

5.2.1   Icke-dumpad import från Indonesien

(65)

Såsom nämns i skäl 23 ökade den icke-dumpade importen proportionellt mindre än den dumpade importen, och utgjorde endast en begränsad andel av den totala importen från de berörda länderna under undersökningsperioden. Dessutom visade undersökningen också att denna import endast hade en blygsam marknadsandel under skadeundersökningsperioden, och särskilt under undersökningsperioden.

(66)

Volymen för den dumpade importen ökade med 6,5 % mellan 2009 och undersökningsperioden, det vill säga mer än den marknadsåterhämtning som framgår av ökningen på 4,6 % av unionens förbrukning, vilket i sin tur innebär att den dumpade importens marknadsandel ökade.

(67)

Det konstateras således att de eventuella verkningar som den icke-dumpade importen kan ha haft på unionsmarknaden under undersökningsperioden inte kan uppväga de betydande negativa verkningar av den dumpade importen som beskrivs i skälen 51–57.

(68)

På grundval av ovanstående slutsatser konstateras att förekomsten av icke-dumpad import från Ecogreen på unionsmarknaden under undersökningsperioden inte är sådan att den kan bryta orsakssambandet mellan den dumpade importen och den skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden.

5.2.2   Andra faktorer som bedömdes i den ursprungliga undersökningen

(69)

I den ursprungliga undersökningen bedömdes följande övriga faktorer när det gällde möjliga orsaker till den väsentliga skada som unionsindustrin lidit: Import till unionen från övriga världen, unionsindustrins exportresultat, verkningarna av den ekonomiska krisen och försäljning av grenade isomerer som inte omfattas av produktdefinitionen.

(70)

Med tanke på att dessa faktorer inte påverkas av de reviderade dumpningsmarginaler som fastställts för de indonesiska exporterande tillverkarna bekräftas därför resultaten och slutsatsen i skälen 95–100 i förordningen om slutgiltig tull med avseende på dessa faktorer. Verkningarna av dessa faktorer är inte sådana att de kan bryta det orsakssamband som fastställts mellan den dumpade importen och den skada som unionsindustrin lidit.

5.3   Slutsats om orsakssambandet

(71)

Denna nya undersökning visar att det fortfarande finns ett tydligt och direkt samband mellan volymökningarna och den negativa priseffekten av den dumpade importen och den väsentliga skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden.

(72)

Ovanstående analys visar att volymen för den icke-dumpade importen var begränsad jämfört med den totala volymen dumpade produkter som importerats från de berörda länderna. Med tanke på att förbrukningen var relativt stabil ökade den dumpade importen betydligt både i absoluta och relativa termer under skadeundersökningsperioden och förekomsten av dumpad import hade betydande negativa verkningar för unionsmarknaden. Det konstaterades i själva verket att unionsindustrin till följd av den snedvridning som skapats på marknaden blev tvungen att avsevärt sänka sina priser med 22,2 % från och med 2008, vilket innebar att den inte kunde täcka sina kostnader och gå med rimlig vinst, särskilt inte under undersökningsperioden.

(73)

I den nya undersökningen bekräftades även att verkningarna av andra faktorer än dumpad import inte kunde bryta orsakssambandet mellan den dumpade importen och den skada som unionsindustrin lidit.

(74)

Den nya undersökningen visar följaktligen att det finns ett orsakssamband mellan den dumpade importen från Indien, Indonesien och Malaysia och den väsentliga skada som unionsindustrin lidit under undersökningsperioden. Slutsatserna i skälen 101 och 102 i förordningen om slutgiltig tull bekräftas därför härmed.

6.   Unionens intresse

(75)

Det finns inga belägg för att den slutsats som dras i skäl 118 i förordningen om slutgiltig tull med avseende på unionens intresse påverkas av ändringsförordningen. Den slutsatsen bekräftas därför härmed.

C.   ÖVERSYN AV DE SLUTGILTIGA ÅTGÄRDERNA

(76)

Såsom anges ovan visade den nya undersökningen av de relevanta omständigheter och resultat som fastställdes i den ursprungliga undersökningen, med beaktande av de nya dumpningsmarginaler som fastställts i ändringsförordningen, att den återstående dumpade importen från Indien, Indonesien och Malaysia till unionsmarknaden orsakade unionsindustrin väsentlig skada under undersökningsperioden.

(77)

Med tanke på resultaten av den ursprungliga undersökningen när det gäller dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse, och med hänsyn till att denna nya undersökning bekräftar förekomsten av ett orsakssamband mellan den väsentliga skada som unionsindustrin lidit och den återstående dumpade importen från de berörda länderna, bör de slutgiltiga åtgärder som infördes enligt ändringsförordningen bekräftas på samma nivå. Följaktligen dras slutsatsen att denna nya undersökning bör avslutas utan ändringar av de slutgiltiga åtgärder som införts enligt förordningen om slutgiltig tull.

(78)

De gällande antidumpningsåtgärder som fastställdes i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 och ändrades genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1241/2012 förblir giltiga och bör därför fortsätta att gälla. Det erinras om att de införda åtgärderna utgörs av specifika tullar och att de fastställdes för varje berörd exporterande tillverkare enligt följande:

Land

Företag

Slutgiltig specifik antidumpningstull

(euro per ton netto)

Indien

VVF (India) Ltd

46,98

Samtliga övriga företag

86,99

Indonesien

P.T. Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Samtliga övriga företag

45,63

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd

51,07

Samtliga övriga företag

61,01

(79)

Myndigheterna i de berörda länderna, exportörerna och deras organisationer, samtliga berörda parter i unionen, särskilt unionsindustrin, samt importörer, användare, handlare och deras organisationer, informerades om de grundläggande omständigheter och överväganden som låg till grund för avslutandet av det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen om import av fettalkoholer från de berörda länderna och gavs möjlighet att lämna sina synpunkter och begära att bli hörda. De muntliga och skriftliga synpunkter som lämnades in av dessa parter övervägdes, men har inte lett till några ändringar av de slutsatser som dras i denna förordning.

(80)

En exporterande tillverkare erbjöd ett prisåtagande i enlighet med artikel 8.1 i grundförordningen.

(81)

Det konstaterades att denna exporterande tillverkare framställer ett antal produkter förutom den berörda produkten och säljer dessa andra produkter till samma kunder. Ett prisåtagande skulle skapa en allvarlig risk för korsvis kompensation och skulle göra det ytterst svårt att övervaka företaget på ett effektivt sätt. Det skulle därför inte vara effektivt i föreliggande ärende. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att företagets erbjudande inte kan godtas.

(82)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 15.1 i grundförordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det partiella återupptagandet av antidumpningsundersökningen beträffande import av mättade fettalkoholer med en kolkedjelängd på C8, C10, C12, C14, C16 eller C18 (dock ej grenade isomerer), inbegripet enkla mättade fettalkoholer (även kallade single cuts) och blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C6–C8, C6–C10, C8–C10, C10–C12 (vanligtvis klassificerade som C8–C10), blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C12–C14, C12–C16, C12–C18, C14–C16 (vanligtvis klassificerade som C12–C14) och blandningar som i huvudsak innehåller en kombination av kolkedjelängderna C16–C18, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 och ex 3823 70 00 (Taric-nummer 2905168510, 2905190060, 3823700011 och 3823700091), med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia avslutas härmed utan ändring av de gällande tullarna.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 293, 11.11.2011, s. 1.

(3)  EUT L 122, 11.5.2011, s. 47.

(4)  EUT L 352, 21.12.2012, s. 1.

(5)  EUT C 58, 28.2.2013, s. 24.


Top