Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0543

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 543/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av rådets beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)

OJ L 163, 29.5.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2016; upphävd och ersatt av 32015R2219

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/543/oj

29.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 163/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 543/2014

av den 15 maj 2014

om ändring av rådets beslut 2005/681/RIF om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 87.2 b,

med beaktande av Belgiens, Bulgariens, Tjeckiens, Tysklands, Estlands, Greklands, Spaniens, Frankrikes, Kroatiens, Italiens, Cyperns, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Ungerns, Maltas, Nederländernas, Österrikes, Polens, Portugals, Rumäniens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges initiativ,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 4 i rådets beslut 2005/681/RIF (2) har Cepol sitt säte i Bramshill i Förenade kungariket.

(2)

Utan hinder av artikel 4 i beslut 2005/681/RIF meddelade Förenade kungariket i skrivelser daterade den 12 december 2012 och den 8 februari 2013 att det ensidigt hade beslutat att det inte längre önskade vara värdland för Cepol. Förutom Cepol finns i Bramshill även National Policing Improvement Agencys nationella polisutbildningsanläggning som Förenade kungariket hade beslutat att ersätta med en ny polisakademi på annan plats. Förenade kungariket hade därför beslutat att stänga den nationella polisutbildningsanläggningen i Bramshill och sälja anläggningen, då kostnaderna var höga och det inte fanns någon alternativ affärsmodell som kunde drivas i anläggningen. Med beaktande av kraven i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) på lojalt samarbete och särskilt de krav som följer av artikel 4 i EU-fördraget, bör unionen och medlemsstaterna ömsesidigt bistå varandra i upprätthållandet av Cepols operativa verksamhet. För att så ska ske krävs särskilt att Förenade kungariket säkerställer en smidig övergång för Cepol till dess nya säte, utan att Cepols ordinarie budget äventyras.

(3)

Mot bakgrund av det samförstånd som uppnåddes av företrädarna för medlemsstaternas regeringar den 8 oktober 2013 och av behovet av att bevara Cepols status som separat unionsorgan bör det arrangeras så att Cepols säte blir Budapest efter att det lämnar Bramshill. Detta arrangemang bör införlivas i beslut 2005/681/RIF.

(4)

Mot bakgrund av den rättsliga ram som infördes genom Lissabonfördragets ikraftträdande är det nödvändigt att se över beslut 2005/681/RIF, samtidigt som Cepols status som separat unionsorgan säkerställs.

(5)

Beslut 2005/681/RIF bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Innan Cepol inleder sin operativa fas på den nya platsen bör ett avtal om säte ingås, i enlighet med fastställda förfaranden.

(7)

I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), har dessa medlemsstater meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(8)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(9)

Mot bakgrund av det akuta behovet av att fastställa Cepols nya säte, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/681/RIF ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Säte

Cepol ska ha sitt säte i Budapest i Ungern.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 21a

Översyn

Senast den 30 november 2015 ska kommissionen utarbeta en rapport om den ändamålsenliga verkan av detta beslut, med beaktande av behovet av att säkerställa Cepols status som ett separat unionsorgan. Den rapporten ska, om så krävs, åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta beslut till följd av en grundlig kostnads-nyttoanalys och konsekvensbedömning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(2)  Rådets beslut 2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakademin (Cepol) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF (EUT L 256, 1.10.2005, s. 63).


Top