Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0512

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 512/2014 av den 16 april 2014 om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

OJ L 150, 20.5.2014, p. 72–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/512/oj

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/72


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 512/2014

av den 16 april 2014

om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Av de kombinerade bestämmelserna i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 (3) och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 (4) följer att Europeiska byrån för GNSS (nedan kallad byrån) ska handha säkerhetsackrediteringen av de europeiska satellitnavigeringssystemen (nedan kallade systemen) och i det syftet inleda och övervaka tillämpningen av säkerhetsförfaranden och genomförandet av inspektioner av systemens säkerhet.

(2)

Systemen fastställs i artikel 2 i förordning (EU) nr 1285/2013. Systemen är komplexa, och en lång rad intressenter med olika roller deltar i deras inrättande och drift. I detta sammanhang är det av avgörande betydelse att alla intressenter som deltar i genomförandet av Galileo- och Egnosprogrammen (nedan kallade programmen) hanterar och skyddar säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med de grundläggande principer och miniminormer som fastställs i kommissionens och rådets säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och att artikel 17 i förordning (EU) nr 1285/2013, som garanterar likvärdigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i förekommande fall, gäller för alla intressenter som deltar i genomförandet av programmen.

(3)

De intressenter som deltar i och påverkas av förfarandet för säkerhetsackreditering är medlemsstaterna, kommissionen, berörda unionsbyråer och Europeiska rymdorganisationen (ESA) samt de parter som deltar i rådets gemensamma åtgärd 2004/552/Gusp (5).

(4)

Med tanke på systemens specifika och komplexa karaktär, de olika organ som deltar i deras genomförande och mångfalden av potentiella användare bör säkerhetsackrediteringen underlättas genom lämpligt samråd mellan alla berörda parter, till exempel de nationella myndigheter i medlemsstater och tredjeländer som driver nät kopplade till det system som inrättats inom ramen för Galileoprogrammet för att tillhandahålla offentligt reglerade tjänster, andra relevanta myndigheter i medlemsstaterna, ESA eller, om så föreskrivs i ett internationellt avtal, tredjeländer som är värdstater för systemens markstationer.

(5)

För att möjliggöra att uppgifterna i samband med säkerhetsackreditering genomförs på lämpligt sätt, är det av avgörande betydelse att kommissionen tillhandahåller all information som krävs för att utföra dessa uppgifter. Det är också viktigt att säkerhetsackrediteringsverksamheten samordnas med verksamheten i de programförvaltande organen enligt förordning (EU) nr 1285/2013 och andra enheter som ansvarar för tillämpningen av säkerhetsföreskrifter.

(6)

Den tillämpade riskbedömnings- och riskhanteringsmetoden bör följa bästa praxis. Den bör omfatta att säkerhetsåtgärder tillämpas i linje med begreppet säkerhet på djupet. Den bör beakta sannolikheten av att en risk uppstår eller en befarad händelse inträffar. Den bör dessutom vara proportionell, lämplig och kostnadseffektiv med hänsyn till kostnaderna för att genomföra åtgärder för riskminskning i förhållande till den därav följande säkerhetsvinsten. Syftet med säkerhet på djupet är att förbättra systemens säkerhet genom att tekniska och icke-tekniska åtgärder organiserade som säkerhet i flera skikt genomförs.

(7)

Utvecklingen, inklusive anknuten relevant forskningsverksamhet, och tillverkningen av PRS-mottagare och PRS-säkerhetsmoduler är en mycket känslig verksamhet. Det är därför väsentligt att förfaranden för sådana tillstånd fastställs för tillverkare av PRS-mottagare och PRS-säkerhetsmoduler.

(8)

Med tanke på det potentiellt stora antal nät och den utrustning som ansluts till det system som inrättas inom ramen för Galileoprogrammet, särskilt för PRS-användning, bör dessutom principerna för säkerhetsackrediteringen av dessa nät och denna utrustning fastställas i policyn för säkerhetsackreditering för att säkerställa enhetligheten hos ackrediteringen utan att det inkräktar på behörigheten för medlemsstaternas nationella enheter med behörighet i säkerhetsfrågor. Tillämpningen av dessa principer skulle möjliggöra enhetlig riskhantering och minska behovet av att snabbt intensifiera alla riskminskningsåtgärder på systemnivå, vilket skulle påverka kostnader, tidsplaner, resultat och tillhandahållande av tjänster negativt.

(9)

Produkter och åtgärder som skyddar mot elektromagnetiska läckor (dvs. mot elektronisk avlyssning) och kryptoprodukter som används för att säkra systemen bör utvärderas och godkännas av de nationella enheter som är behöriga för säkerhetsfrågor i det land där det företag som tillverkar dessa produkter är etablerat. När det gäller kryptoprodukter bör den utvärderingen och det godkännandet kompletteras i enlighet med de principer som anges i punkterna 26–30 i bilaga IV till rådets beslut 2013/488/EU (6). Den myndighet som ansvarar för säkerhetsackrediteringen av systemen bör ställa sig bakom urvalet av de godkända produkterna och åtgärderna med beaktande av de övergripande säkerhetskraven på systemen.

(10)

Förordning (EU) nr 912/2010 och särskilt kapitel III anger uttryckligen på vilka villkor byrån ska utföra sina uppgifter vad gäller säkerhetsackreditering av systemen. I synnerhet föreskrivs att besluten om säkerhetsackreditering ska fattas oberoende i förhållande till kommissionen och de enheter som ansvarar för genomförandet av programmen och att systemens säkerhetsackrediteringsmyndighet därmed bör vara ett självständigt organ inom byrån som fattar oberoende beslut.

(11)

I enlighet med denna princip inrättas genom förordning (EU) nr 912/2010 styrelsen för säkerhetsackreditering av europeiska GNSS-system (nedan kallad styrelsen för säkerhetsackreditering) som, parallellt med byråns styrelse och den verkställande direktören, är ett av de tre organen inom byrån. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska utföra de uppgifter som anförtrotts byrån vad avser säkerhetsackreditering och på byråns vägnar fatta beslut om säkerhetsackreditering. Den bör fastställa sin arbetsordning och utse sin ordförande.

(12)

Eftersom kommissionen enligt förordning (EU) nr 1285/2013 bör sörja för programmens säkerhet, inbegripet systemens säkerhet och drift, bör verksamheten inom styrelsen för säkerhetsackreditering inskränkas till säkerhetsackrediteringen av systemen och den bör inte inkräkta på de kommissionens uppgifter och ansvar. Detta bör framför allt gälla kommissionens uppgifter och ansvar enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1285/2013 och artikel 8 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU (7), inbegripet antagandet av dokument som avser säkerheten genom en delegerad akt eller genomförandeakt eller på annat sätt i enlighet med dessa artiklar. Utan att det påverkar dessa uppgifter och detta ansvar som kommissionen har, bör styrelsen för säkerhetsackreditering mot bakgrund av sin särskilda sakkunskap emellertid ha rätt att inom sitt behörighetsområde ge kommissionen råd om utformningen av utkast till de akter som avses i de artiklarna.

(13)

Det bör även säkerställas att verksamheten som rör säkerhetsackreditering utförs utan att det påverkar medlemsstaternas nationella befogenheter och rättigheter när det gäller säkerhetsackreditering.

(14)

I säkerhetssammanhang kan termerna inspektioner och tester omfatta bedömningar, kontroller, översyn, revision och tester av säkerheten.

(15)

För att styrelsen för säkerhetsackreditering ska kunna fullgöra sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör den ha möjlighet att inrätta lämpliga underordnade organ som agerar enligt dess instruktioner. Den bör framför allt inrätta en panel som ska bistå med förberedelser av dess beslut.

(16)

En grupp av experter från medlemsstaterna bör inrättas under tillsyn av styrelsen för säkerhetsackreditering för att utföra kryptodistributionsmyndighetens arbetsuppgifter i fråga om förvaltningen av EU:s kryptografiska material. Denna grupp bör inrättas temporärt för att säkerställa kontinuiteten i förvaltningen av kommunikationssäkerhetsfrågor under Galileoprogrammets uppbyggnadsfas. En varaktig lösning bör tillämpas på längre sikt för att utföra sådana operativa uppgifter när det system som inrättas enligt Galileoprogrammet är helt i drift.

(17)

I förordning (EU) nr 1285/2013 anges ledningsstrukturen för programmen under åren 2014–2020. Enligt den ska kommissionen ha det övergripande ansvaret för programmen. Byrån kommer dessutom att få fler uppgifter och kommer framför allt att kunna spela en viktig roll i samband med driften av systemen och maximeringen av de socioekonomiska fördelarna som dessa kan medföra.

(18)

I detta nya sammanhang är det ytterst viktigt att styrelsen för säkerhetsackreditering verkligen kan utföra sina uppgifter helt självständigt, särskilt i förhållande till byråns övriga organ och verksamheter, liksom att undvika intressekonflikter. Det är således av stor betydelse att inom själva byrån åtskilja säkerhetsackrediteringsverksamheten från byråns övriga verksamheter, såsom ledningen av säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo, arbetet med förberedelserna inför kommersialiseringen av systemen och övriga verksamheter som kommissionen kan tänkas delegera till byrån, särskilt när det gäller driften av systemen. Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över bör därför utföra sitt arbete så att dess oberoende och självständighet i förhållande till byråns övriga uppgifter säkerställs. En konkret och effektiv strukturell uppdelning av byråns olika verksamheter bör genomföras senast den 1 januari 2014. Byråns interna personalregler bör även säkerställa oberoendet och självständigheten hos den personal som utför säkerhetsackreditering i förhållande till personal som utför byråns övriga uppgifter.

(19)

Förordning (EU) nr 912/2010 bör därför ändras, för att ge styrelsen för säkerhetsackreditering och dess ordförande större självständighet och att övergripande anpassa den självständigheten och de befogenheterna till byråns styrelses respektive verkställande direktörs självständighet och befogenheter, med en skyldighet till samarbete mellan byråns olika organ.

(20)

När ledamöter utses för styrelserna och deras ordförande och vice ordförande väljs bör det i förekommande fall beaktas att det är viktigt med en balanserad könsfördelning. Dessutom bör även relevant chefskompetens, administrativ kompetens och budgetrelaterad kompetens tas i beaktande.

(21)

Styrelsen för säkerhetsackreditering, snarare än byråns styrelse, bör förbereda och godkänna den del av byråns arbetsprogram som beskriver de operativa verksamheter som hänger samman med säkerhetsackrediteringen av systemen samt den del av den årliga rapporten om byråns verksamhet och utsikter som hänger samman med säkerhetsackrediteringen av systemen. Den bör i god tid översända dessa till byråns styrelse för att fogas till byråns arbetsprogram och årliga rapport. Den bör också utöva disciplinär myndighet över sin ordförande.

(22)

Ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering bör helst ges en roll som är jämförbar med den verkställande direktörens roll inom byråns övriga verksamheter. Utöver att företräda byrån, vilket redan föreskrivs enligt förordning (EU) nr 912/2010, bör ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering ha hand om säkerhetsackrediteringsarbetet under ledning av nämnda styrelse och genomföra den del av byråns arbetsprogram som avser ackreditering. På uppmaning av Europaparlamentet eller rådet, bör ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering också kunna lägga fram en rapport om styrelsens utförande av sina uppgifter och göra ett uttalande inför dem.

(23)

Lämpliga förfaranden bör utarbetas för det fall styrelsen inte skulle godkänna byråns arbetsprogram, för att se till att säkerhetsackrediteringen inte påverkas utan kan utföras utan avbrott.

(24)

Eftersom flera tredjeländer och eventuellt i framtiden internationella organisationer deltar i programmen, däribland i säkerhetsfrågor, bör det uttryckligen föreskrivas att företrädare för internationella organisationer och tredjeländer, särskilt Schweiz, med vilket land ett samarbetsavtal bör ingås (8), undantagsvis och på vissa villkor kan delta i det arbete som utförs av styrelsen för säkerhetsackreditering. Dessa villkor bör fastställas i ett internationellt avtal som ska ingås med unionen i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), med beaktande av säkerhetsfrågor och framför allt skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Genom samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge (9) och genom protokollen 31 och 37 till EES-avtalet fastställs redan en ram för Norges deltagande. Det bör vara möjligt, med hänsyn till dess särskilda sakkunskap, att höra styrelsen för säkerhetsackreditering inom dess kompetensområde före eller under förhandlingarna om sådana internationella avtal.

(25)

Förordning (EU) nr 912/2010 bör anpassas till principerna i Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma tillvägagångssätt i fråga om decentraliserade organ, som de tre institutionerna antog den 5 juli, 26 juni respektive 12 juni 2012, särskilt vad gäller reglerna för antagande av styrelsebeslut, mandatperioden för ledamöterna i byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering samt för deras ordförande, förekomsten av ett flerårigt arbetsprogram, byråns styrelses befogenheter när det gäller personalförvaltning, utvärdering och ändring av den förordningen, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt behandling av uppgifter som inte är säkerhetsskyddsklassificerade men som är känsliga. Processen för antagande av det fleråriga arbetsprogrammet bör genomföras i full överensstämmelse med principerna om lojalt samarbete och med beaktande av tidsbristen i samband med ett sådant arbetsprogram.

(26)

Med hänsyn till förebyggandet och hanteringen av intressekonflikter är det väsentligt att byrån skapar och upprätthåller ett gott rykte i fråga om sitt oberoende, sin integritet och sina höga yrkesstandarder. Det bör aldrig föreligga skälig grund att misstänka att beslut kan ha påverkats av intressen som står i konflikt med byråns roll som ett organ som tjänar hela unionen eller av privata intressen eller anknytningar hos byråns personal, utstationerade nationella experter eller observatörer, eller ledamöterna i byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering, som skulle leda till, eller skulle kunna leda till, en konflikt med den berörda personens offentliga tjänsteutövning. Styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering bör därför anta uttömmande bestämmelser som omfattar hela byrån med avseende på intressekonflikter. Dessa bestämmelser bör beakta de rekommendationer som revisionsrätten utfärdat i sin särskilda rapport nr 15/2012 som utarbetades på begäran av Europaparlamentet och behovet av att undvika intressekonflikter mellan styrelsens och styrelsen för säkerhetsackrediterings ledamöter.

(27)

För att säkerställa att byrån drivs på ett öppet sätt bör dess arbetsordning offentliggöras. Undantagsvis bör emellertid vissa allmänna och privata intressen skyddas. För att se till att programmen fungerar smidigt bör de fleråriga och årliga arbetsprogrammen samt den årliga rapporten vara så detaljerade som möjligt. De skulle följaktligen kunna innehålla uppgifter som är känsliga ur säkerhets- eller avtalssynpunkt. Det skulle därför vara lämpligt att endast offentliggöra en sammanfattning av de dokumenten. Med hänsyn till behovet av öppenhet bör dessa sammanfattningar emellertid vara så fullständiga som möjligt.

(28)

Det bör även understrykas att byråns arbetsprogram bör fastställas på grundval av en prestandahanteringsprocess, inbegripet resultatindikatorer för ändamålsenlig och effektiv bedömning av uppnådda resultat.

(29)

Byråns arbetsprogram bör även innehålla programplanering för resurserna, bland annat de personalresurser och ekonomiska resurser som avsatts för varje verksamhet och med beaktande av att utgifter som avser byråns nya personalbehov delvis bör kompenseras genom en lämplig minskning i kommissionens tjänsteförteckning under samma period, dvs. 2014–2020.

(30)

Utan att det påverkar det politiska beslutet om sätena för unionens byråer, önskvärdheten av geografisk fördelning och de mål som medlemsstaterna fastställt för nya byråer enligt slutsatserna från medlemsstaternas företrädare, församlade på stats- eller regeringschefnivå i Bryssel den 13 december 2003, vilka det erinras om i Europeiska rådets slutsatser från juni 2008, bör bland annat objektiva kriterier beaktas när beslut fattas om orter för byråns lokalkontor. Dessa kriterier inbegriper lokalernas tillgänglighet, förekomsten av utbildningsinfrastruktur som lämpar sig för barnen till anställda och utstationerade nationella experter, tillträdet till arbetsmarknaden samt tillgången till det sociala trygghetssystemet och hälso- och sjukvård för anställda och utstationerade nationella experter, samt genomförande- och driftskostnader.

(31)

Värdstaterna bör genom specifika arrangemang, exempelvis för utbildning och transport, skapa nödvändiga förutsättningar för att byrån ska kunna fungera väl.

(32)

Genom beslut 2010/803/EU (10) beslutade företrädarna för medlemsstaternas regeringar att byrån ska ha sitt säte i Prag. Värdavtalet mellan Republiken Tjeckien och byrån ingicks den 16 december 2011 och trädde i kraft den 9 augusti 2012. Det värdavtalet och övriga specifika arrangemang anses uppfylla kraven i förordning (EU) nr 912/2010.

(33)

Under hela utgiftscykeln bör Europeiska unionens ekonomiska intressen skyddas med hjälp av proportionella åtgärder som ska göra det möjligt att förebygga, upptäcka och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och att vid behov fastställa sanktioner.

(34)

Eftersom artikel 8 i förordning (EU) nr 1285/2013 ger medlemsstaterna möjlighet att bidra med extra medel för att finansiera vissa programinslag bör byrån tillåtas att tillsammans med medlemsstaterna tilldela offentliga kontrakt när så behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter.

(35)

Byrån bör tillämpa kommissionens bestämmelser om säkerheten för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Den bör även kunna fastställa bestämmelser om uppgifter som inte är säkerhetsskyddsklassificerade men som är känsliga. Dessa bestämmelser bör endast gälla byråns hantering av sådana uppgifter. Med uppgifter som inte är säkerhetsskyddsklassificerade men som är känsliga avses uppgifter eller material som byrån bör skydda på grund av rättsliga förpliktelser som fastställs i fördragen och/eller på grund av deras känslighet. De omfattar, men är inte begränsade till, upplysningar eller material som omfattas av tystnadsplikt enligt artikel 339 i EUF-fördraget, uppgifter i ärenden som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (11) eller upplysningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (12).

(36)

Förordning (EU) nr 912/2010 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 912/2010 ska ändras på följande sätt:

1.

Artiklarna 2–8 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Uppgifter

Byråns uppgifter ska vara de som anges i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 (13).

Artikel 3

Interna organ

1.   Byråns interna organ ska vara följande:

a)

Styrelsen.

b)

Verkställande direktören.

c)

Styrelsen för säkerhetsackreditering av europeiska GNSS-system (nedan kallad styrelsen för säkerhetsackreditering).

2.   Byråns organ ska utföra de uppgifter som anges i artiklarna 6, 8 respektive 11.

3.   Styrelsen och verkställande direktören, styrelsen för säkerhetsackreditering och dess ordförande ska samarbeta för att se till att byrån fungerar och att dess interna organ samordnas på det sätt som föreskrivs i byråns interna regler, till exempel styrelsens arbetsordning, arbetsordningen för styrelsen för säkerhetsackreditering, de finansiella bestämmelser som ska tillämpas på byrån, bestämmelserna om tillämpning av tjänsteföreskrifterna samt villkoren för tillgång till handlingar.

Artikel 4

Rättslig status och lokalkontor

1.   Byrån ska vara ett unionsorgan. Den ska ha status som juridisk person.

2.   Byrån ska i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt lag. Den ska särskilt kunna förvärva eller avyttra lös och fast egendom och föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.   Byrån får besluta att inrätta lokalkontor i medlemsstaterna, förutsatt att dessa samtycker, eller i tredjeländer som deltar i byråns arbete i enlighet med artikel 23.

4.   Dessa kontors lokalisering ska väljas på grundval av objektiva kriterier som fastställts för att se till att byrån fungerar smidigt.

Bestämmelserna om inrättandet av byrån och dess verksamhet i värdmedlemsstaterna och värdtredjeländerna och om de förmåner dessa beviljat den verkställande direktören, styrelseledamöterna och ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering, byråns personal och deras familjemedlemmar som omfattas av särskilda avtal mellan byrån och dessa medlemsstater och länder. De särskilda avtalen ska godkännas av styrelsen.

5.   Genom de särskilda avtal som avses i punkt 4 ska värdmedlemsstaterna och värdtredjeländerna tillhandahålla de nödvändiga förutsättningarna för att byrån ska fungera smidigt.

6.   Med förbehåll för vad som anges i artikel 11a.1 f ska byrån företrädas av sin verkställande direktör.

Artikel 5

Styrelse

1.   Härmed inrättas en styrelse som ska utföra de uppgifter som förtecknas i artikel 6.

2.   Styrelsen ska bestå av

a)

en företrädare som utses av varje medlemsstat,

b)

fyra företrädare som utses av kommissionen, och

c)

en företrädare utan rösträtt som utses av Europaparlamentet.

Ledamöterna av styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering ska utses på grundval av graden av relevanta erfarenheter och sakkunskaper.

Styrelseledamöternas mandatperiod ska vara fyra år och kan förnyas en gång. Europaparlamentet, kommissionen och medlemsstaterna ska sträva efter att begränsa omsättningen av deras företrädare i styrelsen.

Ordföranden eller vice ordföranden i styrelsen för säkerhetsackreditering, en företrädare för unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) och en företrädare för Europeiska rymdorganisationen (ESA) ska på de villkor som fastställs i styrelsens arbetsordning bjudas in att delta som observatörer i styrelsens möten.

3.   Deltagandet av företrädare för tredjeländer och internationella organisationer samt villkoren för detta ska i förekommande fall fastställas i de avtal som avses i artikel 23.1 och ska vara förenliga med styrelsens arbetsordning.

4.   Styrelsen ska bland sina ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande. Vice ordföranden ska automatiskt ersätta ordföranden när denne är förhindrad att utöva sina uppgifter. Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden ska vara två år, vilket kan förnyas en gång, och varje mandatperiod ska upphöra när den personen inte längre är en styrelseledamot.

Styrelsen ska ha befogenhet att avsätta ordföranden, vice ordföranden eller båda.

5.   Ordföranden ska sammankalla styrelsens möten.

Den verkställande direktören ska normalt delta i överläggningarna, om inte ordföranden beslutar annat.

Styrelsen ska hålla ordinarie sammanträden två gånger per år. Dessutom ska den sammanträda på initiativ av ordföranden eller på begäran av minst en tredjedel av ledamöterna.

Styrelsen får bjuda in personer vilkas ståndpunkter kan vara av intresse och låta dem delta i sammanträdena som observatörer. Styrelseledamöterna får, med förbehåll för arbetsordningen, biträdas av rådgivare eller experter.

Styrelsens sekretariat ska tillhandahållas av byrån.

6.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska styrelsen fatta sina beslut med absolut majoritet bland de ledamöter som är röstberättigade.

Två tredjedelars majoritet bland samtliga ledamöter med rösträtt ska krävas för val och avsättande av ordförande och vice ordförande för styrelsen som avses i punkt 4 samt för antagande av budgeten och arbetsprogrammen.

7.   Varje företrädare för medlemsstaterna och kommissionen ska ha en röst. Den verkställande direktören får inte delta i omröstningen. Beslut som grundar sig på artikel 6.2 a och b och 6.5 ska, såvida det inte rör sig om ärenden som omfattas av kapitel III, antas enbart om kommissionens företrädare röstar ja.

I styrelsens arbetsordning ska anges närmare regler om röstningsförfarandet, särskilt villkoren för hur en ledamot får agera på en annan ledamots vägnar.

Artikel 6

Styrelsens uppgifter

1.   Styrelsen ska se till att byrån fullgör det uppdrag som den anförtrotts på de villkor som fastställs i denna förordning och fatta alla nödvändiga beslut i detta avseende, utan att det påverkar de befogenheter som styrelsen för säkerhetsackreditering har tilldelats för de verksamheter som omfattas av kapitel III.

2.   Styrelsen ska också

a)

senast den 30 juni det första året av den fleråriga budgetram som föreskrivs i artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anta byråns fleråriga arbetsprogram för den period som omfattas av den fleråriga budgetramen efter att utan ändring ha infört den del som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.4 a, efter att ha inhämtat kommissionens yttrande. Europaparlamentet ska rådfrågas om detta fleråriga arbetsprogram, förutsatt att samrådet syftar till en diskussion och att resultatet inte är bindande för byrån,

b)

senast den 15 november varje år anta byråns arbetsprogram för det kommande året efter att utan ändring ha infört den del som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.4 b, efter att ha inhämtat kommissionens yttrande,

c)

utöva de budgetfunktioner som anges i artikel 13.5, 13.6, 13.10 och 13.11 och artikel 14.5,

d)

kontrollera driften av säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo, i enlighet med artikel 14.1 a ii i förordning (EU) nr 1285/2013,

e)

anta tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (14) i enlighet med artikel 21 i den här förordningen,

f)

godkänna de arrangemang som avses i artikel 23.2 efter att ha hört styrelsen för säkerhetsackreditering om de bestämmelser i de överenskommelser som rör säkerhetsackreditering,

g)

fastställa de tekniska förfaranden som krävs för att den ska kunna sköta sina uppgifter,

h)

anta årsrapporten om byråns verksamhet och planer efter att utan ändring ha infört den del som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.4 c och senast den 1 juli översända rapporten till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten,

i)

säkerställa lämplig uppföljning av slutsatserna och rekommendationerna i de utvärderingar och den revision som avses i artikel 26 samt i de undersökningar som utförts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), och i olika interna eller externa revisionsrapporter och till budgetmyndigheten översända all information med relevans för resultaten av utvärderingsförfarandena,

j)

konsulteras av verkställande direktören om de delegeringsavtal som avses i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1285/2013 innan de undertecknas,

k)

på grundval av ett förslag från verkställande direktören godkänna det samarbetsavtal mellan byrån och ESA som avses i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1285/2013,

l)

på grundval av ett förslag från den verkställande direktören anta en strategi för bedrägeribekämpning,

m)

vid behov och på grundval av förslag från den verkställande direktören, godkänna byråns organisationsstruktur,

n)

anta och offentliggöra sin arbetsordning.

3.   Vad gäller byråns personal har styrelsen de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (15) (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och den myndighet som har befogenhet att ingå avtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda (nedan kallade befogenheter som tillsättningsmyndighet).

I enlighet med förfarandet i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna ska styrelsen fatta ett beslut på grundval av artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att delegera relevanta befogenheter som tillsättningsmyndighet till den verkställande direktören och fastställa villkoren för när denna delegering av befogenheter kan upphävas. Den verkställande direktören ska rapportera till styrelsen om utövandet av dessa delegerade befogenheter. Den verkställande direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Med tillämpning av andra stycket i denna punkt får styrelsen, om synnerliga skäl föreligger, genom ett beslut tillfälligt upphäva en delegering till den verkställande direktören av befogenheterna som tillsättningsmyndighet och de befogenheter som denne vidaredelegerat och utöva dem själv eller delegera dem till en av sina ledamöter eller en annan anställd än den verkställande direktören.

Genom undantag från andra stycket ska dock styrelsen till ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering delegera de befogenheter som avses i första stycket vad gäller rekryteringen, bedömningen och ändringen av lönegradsplaceringen för anställda som deltar i de verksamheter som omfattas av kapitel III samt eventuella disciplinära åtgärder mot sådana anställda.

Styrelsen ska anta tillämpningsföreskrifter till tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda enligt det förfarande som anges i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. Den ska först samråda med styrelsen för säkerhetsackreditering och ta vederbörlig hänsyn till dess synpunkter vad gäller rekrytering, bedömning och ändring av lönegradsplaceringen för anställda som deltar i de verksamheter som omfattas av kapitel III samt eventuella disciplinära åtgärder.

Den ska även anta ett beslut om bestämmelser för utstationering av nationella experter till byrån. Innan den antar beslutet ska den rådfråga styrelsen för säkerhetsackreditering i fråga om utstationeringen av nationella experter som är inblandade i den säkerhetsackreditering som avses i kapitel III och ta vederbörlig hänsyn till dess synpunkter.

4.   Styrelsen ska utse den verkställande direktören och får förlänga eller upphäva dennes mandat i enlighet med artikel 15b.3 och 15b.4.

5.   Styrelsen ska ha disciplinär bestämmanderätt över den verkställande direktören i fråga om hans eller hennes arbetsresultat, särskilt i fråga om säkerhetsfrågor som omfattas av byråns behörighet, utom när det gäller verksamhet som bedrivs i enlighet med kapitel III.

Artikel 7

Verkställande direktör

Byrån ska ledas av sin verkställande direktör, som ska utföra sina arbetsuppgifter under styrelsens överinseende, utan att det påverkar de befogenheter som i enlighet med artiklarna 11 och 11a tilldelats styrelsen för säkerhetsackreditering och dennas ordförande.

Utan att det påverkar befogenheterna för kommissionen och styrelsen ska den verkställande direktören vara oberoende i tjänsteutövningen och får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering eller något annat organ.

Artikel 8

Den verkställande direktörens arbetsuppgifter

Verkställande direktören ska utföra följande arbetsuppgifter:

a)

Företräda byrån, med undantag för verksamhet och beslut i enlighet med kapitlen II och III och, i enlighet med artikel 6.2 j i den här förordningen, underteckna de delegeringsavtal som avses i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1285/2013.

b)

Förbereda de samarbetsavtal mellan byrån för GNSS och ESA som avses i artikel 14.4 i förordning (EU) nr 1285/2013 och lägga fram dem för styrelsen i enlighet med artikel 6.2 k i den här förordningen samt underteckna dem efter styrelsens godkännande.

c)

Förbereda styrelsens arbete och utan rösträtt delta i styrelsens arbete, om inte annat följer av artikel 5.5 andra stycket.

d)

Genomföra styrelsens beslut.

e)

Svara för utarbetandet av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram och lägga fram dem för styrelsen för godkännande, med undantag för de delar som utarbetats och antagits av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.4 a och b.

f)

Svara för genomförandet av de fleråriga och årliga arbetsprogrammen, med undantag för de delar som genomförts av ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11a.1 b.

g)

Till varje styrelsemöte utarbeta en lägesrapport om det årliga och, i relevanta fall, det fleråriga arbetsprogrammets genomförande, vilket utan ändring ska innehålla ett avsnitt som utarbetats av ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11a.1 d.

h)

Utarbeta en årlig rapport om byråns verksamhet och planer, med undantag för den del som utarbetats och antagits av styrelsen för säkerhetsackreditering i enlighet med artikel 11.4 c, vad gäller de verksamheter som omfattas av kapitel III och lägga fram den för styrelsen för godkännande.

i)

Vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att byrån verkar i enlighet med denna förordning, bl.a. genom att anta föreskrifter för den interna administrationen och offentliggörandet av meddelanden.

j)

Utarbeta en preliminär beräkning av byråns inkomster och utgifter i enlighet med artikel 13 och genomföra budgeten i enlighet med artikel 14.

k)

Se till att byrån, som huvudman för säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo, kan följa de föreskrifter som anges i rådets gemensamma åtgärd 2004/552/Gusp (16) och fullgöra sin uppgift enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU (17).

l)

Se till att relevant information om i synnerhet säkerhetsfrågor förmedlas mellan byråns interna organ enligt artikel 3.1 i den här förordningen.

m)

Delge kommissionen byråns uppfattning om de tekniska och operativa specifikationer som krävs för att genomföra den systemutveckling som avses i artikel 12.3 d i förordning (EU) nr 1285/2013, även vad gäller fastställandet av förfaranden för godkännande och översyn, och forskning till stöd för denna utveckling.

n)

I nära samarbete med ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering, vad gäller de frågor om verksamhet för säkerhetsackreditering som omfattas av kapitel III i den här förordningen, utforma byråns organisationsstruktur och lägga fram dem för styrelsen för godkännande.

o)

Med avseende på byråns personal utöva de befogenheter som avses i artikel 6.3 första stycket i den mån dessa befogenheter delegeras till honom eller henne i enlighet med dess andra stycke.

p)

Med styrelsens godkännande anta de åtgärder som krävs för att inrätta lokalkontor i medlemsstaterna eller i tredje land, i enlighet med artikel 4.3.

q)

Se till att sekretariatet och alla nödvändiga resurser för att verksamheten ska fungera väl tillhandahålls styrelsen för säkerhetsackreditering, de organ som avses i artikel 11.11 samt ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering.

r)

Utarbeta en åtgärdsplan för att sörja för uppföljning av slutsatserna och rekommendationerna från de utvärderingar och den revision som avses i artikel 26, med undantag för den del av åtgärdsplanen som avser den verksamhet som omfattas av kapitel III, och ska, efter att utan ändringar ha infört det avsnitt som utarbetats av styrelsen för säkerhetsackreditering, halvårsvis lämna en lägesrapport till kommissionen som även ska överlämnas till styrelsen för kännedom.

s)

Vidta följande åtgärder till skydd för unionens ekonomiska intressen:

i)

åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet samt använda verkningsfulla övervakningsåtgärder.

ii)

Om oriktigheter upptäcks, återkräva felaktigt utbetalda medel genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner,

t)

För byrån utarbeta en bedrägeribekämpningsstrategi, som står i proportion till bedrägeririskerna, med beaktande av en kostnads–nyttoanalys av de åtgärder som ska vidtas, och tar hänsyn till slutsatser och rekommendationer som följer av utredningar som utförts av Olaf, och översända den till styrelsen för godkännande.

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 8a

Arbetsprogram och årlig rapport

1.   I det fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 a ska de åtgärder fastställas som byrån ska genomföra inom den period som omfattas av den fleråriga budgetramen enligt artikel 312 i fördraget om Europeiska unionen funktionssätt, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för. Det programmet ska fastställa den övergripande strategiska programplaneringen, inbegripet mål, milstolpar, förväntade resultat och resultatindikatorer samt resursplanering, inbegripet de personella och ekonomiska resurser som anslås för varje verksamhet. Resultatet av de utvärderingar och den revision som avses i artikel 26 i denna förordning ska beaktas i programmet. I informationssyfte ska det fleråriga arbetsprogrammet även innehålla en beskrivning av de uppgifter som kommissionen har anförtrott byrån, inbegripet de programförvaltningsuppgifter som avses i artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1285/2013.

2.   Det årliga arbetsprogram som avses i artikel 6.2 b i denna förordning ska grunda sig på det fleråriga arbetsprogrammet. Det ska innehålla bestämmelser om de åtgärder byrån ska genomföra under det kommande året, däribland de åtgärder med anknytning till internationella förbindelser och kommunikation som byrån ansvarar för. Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla detaljerade mål och förväntade resultat, inklusive resultatindikatorer. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med det föregående budgetåret samt vilka ändringar av resultatindikatorerna och deras målvärden som gjorts. I programmet ska det även anges vilka personella och ekonomiska resurser som ska avsättas för varje verksamhet. I informationssyfte ska det innehålla de uppgifter som kommissionen, i förekommande fall, har anförtrott byrån genom ett delegeringsavtal enligt 14.2 i förordning (EU) nr 1285/2013.

3.   Den verkställande direktören ska när det fleråriga och årliga arbetsprogrammet antagits av styrelsen vidarebefordra dem till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna och ska offentliggöra en sammanfattning av dessa.

4.   Den årliga rapport som avses i artikel 8 h i denna förordning ska innehålla information om

a)

genomförandet av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram, inklusive i fråga om resultatindikatorer,

b)

genomförandet av budgeten och personalplanen,

c)

byråns förvaltnings- och internkontrollsystem och framstegen med att genomföra de system och metoder för projektledning som avses artikel 11 e i förordning (EU) nr 1285/2013,

d)

åtgärder för förbättring av byråns miljöprestanda,

e)

resultaten av intern och extern revision och uppföljningen av revisionsrekommendationer och av rekommendationer om beviljande av ansvarsfrihet,

f)

verkställande direktörens förklaring.

En sammanfattning av den årliga rapporten ska offentliggöras.”

3.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1285/2013 ska de förfaranden som fastställs i gemensam åtgärd 2004/552/Gusp tillämpas varje gång unionens eller medlemsstaternas säkerhet kan påverkas av systemens drift.”

4.

Artiklarna 10 och 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Allmänna principer

Den verksamhet för säkerhetsackreditering av de europeiska GNSS-systemen som anges i detta kapitel ska bedrivas enligt följande principer:

a)

Verksamhet rörande, och beslut om, säkerhetsackreditering ska ske inom ramen för unionens och medlemsstaternas kollektiva säkerhetsansvar.

b)

Ansträngningar ska göras för att nå beslut genom samförstånd.

c)

Säkerhetsackrediteringen ska genomföras enligt en riskbedömnings- och riskhanteringsmetod som ska ta hänsyn till riskerna för de europeiska GNSS-systemens säkerhet samt följderna av riskminskningsåtgärder när det gäller kostnader och tidsplaner, med beaktande av målet att systemens allmänna säkerhetsnivå inte ska sänkas.

d)

Beslut om teknisk säkerhetsackreditering ska utarbetas och fattas av branschfolk med betryggande kompetens för ackreditering av komplexa system och med lämpligt säkerhetsgodkännande, vilka ska agera objektivt.

e)

Ansträngningar ska göras för att höra alla berörda parter med intressen rörande säkerhetsfrågor.

f)

Säkerhetsackrediteringen ska verkställas av alla berörda intressenter i enlighet med en policy för säkerhetsackreditering, utan att Europeiska kommissionens roll enligt förordning (EU) nr 1285/2013 påverkas.

g)

Beslut om säkerhetsackreditering ska, efter det förfarande som fastställs i den berörda policyn för säkerhetsackreditering, grundas på lokala beslut om säkerhetsackreditering som fattats av respektive medlemsstats nationella myndigheter för säkerhetsackreditering.

h)

Ett permanent, öppet och helt begripligt övervakningsförfarande ska säkerställa att säkerhetsriskerna för de europeiska GNSS-systemen är kända, att säkerhetsåtgärderna är utformade för att minska sådana risker till en godtagbar nivå med tanke på unionens och medlemsstaternas säkerhetsbehov och för smidigt fungerande program och att dessa åtgärder tillämpas i enlighet med begreppet säkerhet på djupet. Dessa åtgärders effektivitet ska utvärderas kontinuerligt. Förfarandet som avser säkerhetsriskbedömning och säkerhetsriskhantering ska genomföras gemensamt som ett upprepat förfarande av programmens intressenter.

i)

Säkerhetsackrediteringsbeslut ska fattas med strikt oberoende, även i förhållande till kommissionen och andra organ med ansvar för att genomföra programmen och tillhandahålla tjänster samt i förhållande till byråns verkställande direktör och styrelse.

j)

Säkerhetsackrediteringen ska bedrivas med vederbörligt beaktande av behovet av lämplig samordning mellan kommissionen och de myndigheter som ansvarar för säkerhetsföreskrifternas tillämpning.

k)

Alla intressenter som deltar i genomförandet av programmen ska hantera och skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i enlighet med de grundläggande principer och miniminormer som fastställs i rådets och kommissionens respektive säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

Artikel 11

Styrelsen för säkerhetsackreditering

1.   En styrelse för säkerhetsackreditering av europeiska GNSS-system (nedan kallad styrelsen för säkerhetsackreditering) inrättas härmed för att utföra de uppgifter som anges i denna artikel.

2.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska utföra sina uppgifter utan att det ansvar som anförtrotts kommissionen genom förordning (EU) nr 1285/2013 påverkas, särskilt i säkerhetsfrågor och utan att medlemsstaternas befogenheter för säkerhetsackreditering påverkas.

3.   I egenskap av myndighet för säkerhetsackreditering ska styrelsen för säkerhetsackreditering när det gäller säkerhetsackreditering för de europeiska GNSS-systemen ansvara för att

a)

fastställa och godkänna en policy för säkerhetsackreditering som anger

i)

den omfattning på verksamheten som krävs för att utföra och upprätthålla ackrediteringen av de europeiska GNSS-systemen och deras möjliga samverkan med andra system,

ii)

ett förfarande för säkerhetsackreditering för de europeiska GNSS-systemen med en detaljnivå som motsvarar den erforderliga säkerhetsnivån och med tydliga uppgifter om vad som krävs för godkännande; denna process ska genomföras i enlighet med de relevanta kraven, särskilt de krav som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 1285/2013,

iii)

rollen för berörda intressenter som deltar i ackrediteringsförfarandet,

iv)

en tidsplan för ackrediteringen som ska stämma överens med programetapperna, särskilt när det gäller utbyggnad av infrastruktur, tillhandahållande av tjänster samt utveckling,

v)

principerna för den säkerhetsackreditering av nät kopplade till systemen och utrustning för offentligt reglerade tjänster (nedan kallad PRS) anslutna till det system som inrättats inom ramen för Galileoprogrammet som medlemsstaternas nationella enheter med behörighet i säkerhetsfrågor ska genomföra,

b)

besluta om säkerhetsackreditering, särskilt om godkännande av satellituppsändningar, tillstånd att sköta driften av systemen i deras olika former och för olika tjänster inklusive signal utsänd i rymden samt tillstånd att sköta driften av markstationerna; när det gäller nät och PRS-utrustning som är ansluten till det system som inrättats inom ramen för Galileoprogrammet ska styrelsen för säkerhetsackreditering endast besluta om tillstånd för organ att tillverka PRS-mottagare eller PRS-säkerhetsmoduler, med beaktande av råd som lämnas av nationella enheter med behörighet i säkerhetsfrågor och de övergripande säkerhetsriskerna,

c)

behandla och, såvida det inte rör sig om dokument som kommissionen ska anta inom ramen för artikel 13 i förordning (EU) nr 1285/2013 och artikel 8 i beslut nr 1104/2011/EU, godkänna all dokumentation om säkerhetsackreditering,

d)

inom ramen för sin behörighet ge kommissionen rådgivning vid utarbetandet av utkast till sådana akter som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 1285/2013 och artikel 8 i beslut nr 1104/2011/EU, bland annat för fastställande av säkra driftsmetoder, och redovisa sin sammanfattande ståndpunkt,

e)

granska och godkänna den säkerhetsriskbedömning som gjorts i enlighet med det övervakningsförfarande som avses i artikel 10 h, med beaktande av överensstämmelsen med de dokument som avses i led c i den här punkten och dem som utarbetats i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1285/2013 och artikel 8 i beslut nr 1104/2011/EU, samt samarbeta med kommissionen för att fastställa riskminskningsåtgärder,

f)

kontrollera genomförandet av säkerhetsåtgärder avseende säkerhetsackrediteringen av de europeiska GNSS-systemen genom att själv genomföra eller stödja säkerhetsutvärderingar, inspektioner eller översyner i enlighet med artikel 12 b i denna förordning,

g)

stödja urval av godkända produkter och åtgärder som skyddar mot elektronisk avlyssning (Tempest) och av godkända kryptoprodukter som används för att säkra de europeiska GNSS-systemen,

h)

godkänna eller i relevanta fall, tillsammans med den berörda enheten med behörighet i säkerhetsfrågor, delta i det gemensamma godkännandet av samverkan av de europeiska GNSS-systemen med andra system,

i)

komma överens med den berörda medlemsstaten om den förlaga för åtkomstkontroll som avses i artikel 12 c,

j)

på grundval av de riskrapporter som avses i punkt 11 i denna artikel informera kommissionen om sin riskbedömning och ge kommissionen råd om olika alternativ för hantering av kvarstående risker i fråga om ett givet beslut om säkerhetsackreditering,

k)

i nära kontakt med kommissionen ge rådet råd vid genomförandet av gemensam åtgärd 2004/552/Gusp, efter särskild förfrågan från rådet,

l)

bedriva det samråd som är nödvändigt för att utföra sina uppgifter.

4.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska även

a)

utarbeta och godkänna den del av det fleråriga arbetsprogrammet enligt artikel 8a.1 som avser operativa verksamheter som omfattas av detta kapitel och de personella och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att genomföra den verksamheten och i god tid översända den till styrelsen så att den kan ingå i det fleråriga arbetsprogrammet,

b)

utarbeta och godkänna den del av det årliga arbetsprogrammet enligt artikel 8a.2 som avser den operativa verksamhet som omfattas av detta kapitel och de personella och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att genomföra den verksamheten och i god tid översända den till styrelsen så att den kan ingå i det årliga arbetsprogrammet,

c)

utarbeta och godkänna den del av den årliga rapporten enligt artikel 6.2 h som avser byråns verksamhet och planer som omfattas av detta kapitel och de personella och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att slutföra denna verksamhet och dessa planer och i god tid översända den till styrelsen så att den kan ingå i den årliga rapporten.

d)

anta och offentliggöra sin arbetsordning.

5.   Kommissionen ska fortlöpande hålla styrelsen för säkerhetsackreditering underrättad om konsekvenserna av eventuella beslut som planerats av denna styrelse om det korrekta genomförandet av programmen och planerna för hantering av kvarstående risker. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska beakta alla sådana yttranden från kommissionen.

6.   Beslut som fattas av styrelsen för säkerhetsackreditering ska riktas till kommissionen.

7.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bestå av en företrädare per medlemsstat, en företrädare för kommissionen och en företrädare för den höga representanten. Medlemsstaterna, kommissionen och den höga representanten ska sträva efter att begränsa omsättningen av deras respektive företrädare i styrelsen för säkerhetsackreditering. Mandattiden för ledamöterna i styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara fyra år med möjlighet till förlängning. En företrädare för ESA ska bjudas in att delta i styrelsemötena i styrelsen för säkerhetsackreditering som observatör. Undantagsvis får även företrädare för tredjeländer eller internationella organisationer inbjudas att närvara vid möten som observatörer för ärenden som direkt avser dessa tredjeländer eller internationella organisationer. Arrangemangen för sådant deltagande av företrädare för tredjeländer eller internationella organisationer och villkoren för detta ska fastställas i de avtal som avses i artikel 23.1 och ska vara förenliga med arbetsordningen för styrelsen för säkerhetsackreditering.

8.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska bland sina ledamöter välja en ordförande och en vice ordförande med två tredjedelars majoritet bland de ledamöter som har rösträtt. Vice ordföranden ska automatiskt ersätta ordföranden när denne är förhindrad att utöva sina uppgifter.

Styrelsen för säkerhetsackreditering ska ha befogenhet att avsätta ordföranden, vice ordföranden eller båda. Styrelsen ska fatta sitt beslut om avsättning med två tredjedelars majoritet.

Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering ska vara två år, med möjlighet till förlängning en gång. Mandatperioden för var och en av dessa personer ska upphöra när han eller hon inte längre är ledamot i styrelsen för säkerhetsackreditering.

9.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska ha tillgång till alla personella och materiella resurser som krävs för att tillhandahålla lämpligt administrativt stöd och göra det möjligt för den att tillsammans med de organ som anges i punkt 11 utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt, särskilt när det gäller att handlägga ärenden, inleda säkerhetsförfaranden och övervaka deras genomförande, inspektera systemens säkerhet, bereda beslut och organisera sina möten. Den ska dessutom ha tillgång till all den information som den behöver för att fullgöra sina uppgifter, och som byrån förfogar över, utan att det påverkar de principer för självständighet och oberoende som avses i artikel 10 i.

10.   Styrelsen för säkerhetsackreditering och den personal inom byrån som den förfogar över ska utföra sitt arbete på ett sätt som garanterar självständigheten och oberoendet i förhållande till byråns övriga verksamheter, särskilt i förhållande till operativ verksamhet i samband med driften av systemen, i enlighet med programmens mål. En ändamålsenlig organisatorisk fördelning ska därför göras i byrån mellan den personal som deltar i den verksamhet som omfattas av detta kapitel och byråns övriga personal. Styrelsen för säkerhetsackreditering ska omedelbart underrätta den verkställande direktören, styrelsen och kommissionen om omständigheter som kan motverka dess självständighet eller oberoende. Om byrån inte kan lösa problemet ska kommissionen undersöka situationen i samråd med de berörda parterna. Med utgångspunkt i resultatet av denna undersökning ska kommissionen vidta lämpliga motåtgärder som byrån ska genomföra och underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

11.   Styrelsen för säkerhetsackreditering ska inrätta särskilda underställda organ, som ska handla enligt dess instruktioner, för att hantera specifika frågor. Den ska i synnerhet, samtidigt som den nödvändiga kontinuiteten i arbetet tryggas, inrätta en panel som ska genomföra översyner av säkerhetsanalyser och tester för att ta fram relevanta riskrapporter i syfte att bistå styrelsen i beredandet av beslut. Styrelsen för säkerhetsackreditering får inrätta och upplösa expertgrupper som ska bidra till panelens arbete.

12.   Utan att det påverkar medlemsstaternas behörighet och den byråns uppgift enligt artikel 14.1 a i i förordning (EU) nr 1285/2013 ska en grupp av experter från medlemsstaterna inrättas under Galileoprogrammets uppbyggnadsfas under tillsyn av styrelsen för säkerhetsackreditering för att utföra kryptodistribueringsmyndighetens arbetsuppgifter i fråga om förvaltningen av EU:s kryptografiska material avseende framför allt

i)

förvaltningen av nyckelförsörjningspunkter och de nycklar som krävs för att det system som inrättats inom Galileoprogrammet ska fungera,

ii)

kontrollen av att förfaranden för redovisning, säker hantering, förvaring och distribution av PRS-nycklar har fastställts och tillämpas.

13.   Om enighet enligt de allmänna principer som avses i artikel 10 i denna förordning inte kan nås ska styrelsen för säkerhetsackreditering fatta ett majoritetsbeslut efter omröstning i enlighet med artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i denna förordning. Kommissionens företrädare och den höga representantens företrädare ska inte rösta. Styrelseordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering ska på dess vägnar underteckna de beslut som fattas av styrelsen för säkerhetsackreditering.

14.   Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål hålla Europaparlamentet och rådet underrättade om hur antagandet av ackrediteringsbeslut påverkar det korrekta genomförandet av programmen. Om kommissionen anser att ett beslut som fattats av styrelsen för säkerhetsackreditering i betydande grad kan påverka programmens korrekta genomförande, t.ex. i fråga om kostnader, tidsplaner eller prestanda, ska den omedelbart informera Europaparlamentet och rådet.

15.   Med hänsyn till Europaparlamentets och rådets synpunkter, som bör framföras inom en månad, får kommissionen anta varje lämplig åtgärd i enlighet med förordning (EU) nr 1285/2013.

16.   Styrelsen ska regelbundet informeras om hur arbetet i styrelsen för säkerhetsackreditering fortskrider.

17.   Tidsplanen för arbetet i styrelsen för säkerhetsackreditering ska respektera det årliga arbetsprogram som avses i artikel 27 i förordning (EU) nr 1285/2013.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 11a

Arbetsuppgifter som åligger ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering

1.   Ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering ska

a)

leda säkerhetsackrediteringen under ledning av styrelsen för säkerhetsackreditering,

b)

under ledning av styrelsen för säkerhetsackreditering genomföra den del av byråns fleråriga och årliga arbetsprogram som omfattas av detta kapitel,

c)

samarbeta med den verkställande direktören och hjälpa denne att upprätta den tjänsteförteckning som avses i artikel 13.3 och byråns organisationsstruktur,

d)

utarbeta avsnittet i den lägesrapport som avses i artikel 8 g om den operativa verksamhet som omfattas av detta kapitel och i god tid översända det till styrelsen för säkerhetsackreditering och verkställande direktören så att det kan tas med i lägesrapporten,

e)

utarbeta avsnittet i den årliga rapport och i den åtgärdsplan som avses i artikel 8 h respektive r om den operativa verksamhet som omfattas av detta kapitel och i god tid överlämna det till verkställande direktören,

f)

företräda byrån vid alla verksamheter och beslut som omfattas av detta kapitel,

g)

ska, med avseende på den del av byråns personal som deltar i de verksamheter som omfattas av detta kapitel, utöva de befogenheter enligt artikel 6.3 första stycket som delegerats till honom eller henne i enlighet med artikel 6.3 fjärde stycket.

2.   För verksamheter som omfattas av detta kapitel får Europaparlamentet och rådet vända sig till ordföranden i styrelsen för säkerhetsackreditering med begäran om en diskussion vid dessa institutioner om byråns arbete och utsikter, bland annat vad avser det fleråriga och det årliga arbetsprogrammet.”

6.

I artikel 12 ska led b ersättas med följande:

”b)

enligt överenskommelse med och under tillsyn av nationella enheter med behörighet i säkerhetsfrågor ge av styrelsen för säkerhetsackreditering vederbörligen bemyndigade personer tillgång till alla uppgifter och alla områden och/eller platser knutna till säkerheten inom system som omfattas av respektive medlemsstats jurisdiktion i enlighet med dess nationella lagstiftning och utan åtskillnad på grund av medlemsstatsmedborgares nationalitet, vilket inbegriper säkerhetsinspektioner och tester som beslutats av styrelsen för säkerhetsackreditering samt den process för övervakning av säkerhetsrisker som avses i artikel 10 h; dessa inspektioner och tester ska utföras i enlighet med följande principer:

i)

Vikten av säkerhet och en effektiv riskhantering inom de inspekterade enheterna ska betonas.

ii)

Man ska rekommendera motåtgärder för att minska de specifika konsekvenserna av att de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifternas konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet går förlorad.”

7.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Den verkställande direktören ska, för de verksamheter som omfattas av kapitel III, i nära samarbete med ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering, utarbeta ett utkast till inkomst- och utgiftsberäkning för det följande budgetåret och då tydligt ange åtskillnaden mellan de delar i utkastet till inkomst- och utgiftsberäkning som avser säkerhetsackreditering och de som avser byråns övriga verksamhet. Ordföranden för styrelsen för säkerhetsackreditering får skriftligen yttra sig över detta förslag och den verkställande direktören ska översända både förslaget till beräkning och yttrandet till styrelsen och till styrelsen för säkerhetsackreditering, åtföljt av ett utkast till tjänsteförteckning.”

b)

Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:

”5.   Styrelsen ska varje år på grundval av förslaget till beräkning av inkomster och utgifter och i nära samarbete med styrelsen för säkerhetsackreditering lägga fram en beräkning av inkomster och utgifter för byrån för det följande budgetåret för de verksamheter som omfattas av kapitel III.

6.   Styrelsen ska senast den 31 mars översända beräkningen, som också ska innehålla ett utkast till verksamhetsplan tillsammans med ett preliminärt årligt arbetsprogram, till kommissionen och till de tredjeländer eller internationella organisationer med vilka unionen har ingått avtal i enlighet med artikel 23.1.”

8.

I artikel 14 ska punkt 10 ersättas med följande:

”10.   Europaparlamentet ska före den 30 april år n + 2 på rekommendation av rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, bevilja den verkställande direktören ansvarsfrihet för budgetens genomförande år n, utom för den del av budgetgenomförandet som avser uppgifter som i förekommande fall har anförtrotts byrån enligt artikel 14.2 i förordning (EU) nr 1285/2013, på vilken det förfarande som avses i artiklarna 164 och 165 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (18) ska tillämpas.

9.

Följande kapitel ska införas:

”KAPITEL IVa

PERSONALRESURSER

Artikel 15a

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen och de tillämpningsföreskrifter för tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren som antagits gemensamt av Europeiska unionens institutioner ska gälla för den personal som är anställd vid byrån.

2.   Byråns personal ska bestå av anställda som byrån ska rekrytera i nödvändig omfattning för att kunna utföra sina uppgifter. De ska ha lämpligt säkerhetsgodkännande med hänsyn till skyddsklassificeringen av den information som de hanterar.

3.   Byråns interna regler, till exempel styrelsens arbetsordning, arbetsordningen för styrelsen för säkerhetsackreditering, de finansiella bestämmelser som ska tillämpas på byrån, bestämmelserna om tillämpning av tjänsteföreskrifterna samt villkoren för tillgång till handlingar, garanterar självständighet och oberoende för den personal som utövar verksamheter inom säkerhetsackreditering gentemot den personal som utövar byråns övriga verksamheter, i enlighet med artikel 10 i.

Artikel 15b

Verkställande direktör: utnämning och mandat

1.   Den verkställande direktören ska vara tillfälligt anställd vid byrån i enlighet med artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen.

2.   Den verkställande direktören ska utses av styrelsen på grundval av meriter och dokumenterad förvaltnings- och ledningsförmåga samt relevant kompetens och erfarenhet, från en förteckning över kandidater, upprättad av kommissionen efter ett öppet och transparent uttagningsförfarande efter att en inbjudan att anmäla intresse offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller i andra publikationer.

Den kandidat som styrelsen väljer får före utnämningen uppmanas att göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna.

Ordföranden för styrelsen ska företräda byrån när avtalet med den verkställande direktören ingås.

Styrelsen ska fatta sitt beslut om att utse den verkställande direktören med två tredjedelars majoritet.

3.   Den verkställande direktörens mandatperiod ska vara fem år. När den mandatperioden löper ut ska kommissionen göra en utvärdering av de resultat som den verkställande direktören har uppnått, med beaktande av byråns framtida uppgifter och utmaningar.

På förslag av kommissionen får styrelsen på grundval av den utvärdering som avses i första stycket förlänga den verkställande direktörens mandatperiod en gång med högst en fyraårsperiod.

Beslut om att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod ska antas med två tredjedelars majoritet.

En verkställande direktör vars mandatperiod har förlängts får inte därefter delta i ett urvalsförfarande för samma tjänst.

Styrelsen ska underrätta Europaparlamentet om sin avsikt att förlänga den verkställande direktörens mandatperiod. Före en förlängning får den verkställande direktören uppmanas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från ledamöterna.

4.   Styrelsen får på förslag från kommissionen eller från en tredjedel av sina ledamöter avsätta den verkställande direktören, vilket ska ske genom ett beslut med två tredjedelars majoritet.

5.   Europaparlamentet och rådet får vända sig till den verkställande direktören med begäran om en diskussion vid dessa institutioner om byråns arbete och utsikter, bland annat vad avser det årliga och det fleråriga arbetsprogrammet. Denna diskussion ska inte beröra frågor med anknytning till verksamhet för säkerhetsackreditering som omfattas av kapitel III.

Artikel 15c

Utstationerade nationella experter

Byrån får också anlita nationella experter. Dessa experter ska ha lämpligt säkerhetsgodkännande med hänsyn till skyddsklassificeringen av den information som de hanterar. Tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda ska inte gälla för denna personal.”

10.

Artiklarna 16 och 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Förebyggande av bedrägeri

1.   För bekämpning av bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (19) gälla för byrån utan inskränkning. I detta syfte ska byrån ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (20) och anta lämpliga bestämmelser som ska gälla byråns personal och nationella experter genom att använda den beslutsmall som finns i bilagan till det avtalet.

2.   Revisionsrätten ska ha befogenhet att utöva tillsyn hos dem som mottagit utbetalningar från byrån samt hos uppdragstagare och underleverantörer som har erhållit unionsfinansiering genom byrån, på grundval av handlingar som lämnats till den eller genom att använda inspektioner på plats.

3.   När det gäller bidrag som finansierats eller avtal som ingåtts av byrån kan Olaf genomföra utredningar, vilket omfattar kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (21), för att bekämpa bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som skadar unionens ekonomiska intressen.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska befogenheten att utföra revision och utredningar uttryckligen tillerkännas revisionsrätten och Olaf enligt deras respektive befogenheter i samarbetsavtal med tredjeländer eller internationella organisationer, kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås av byrån.

Artikel 17

Privilegier och immunitet

Protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska gälla för byrån och dess personal enligt artikel 15a.

11.

Artikel 18 ska utgå.

12.

Artiklarna 22 och 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 22

Säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerad eller känslig information

1.   Byrån ska tillämpa kommissionens säkerhetsbestämmelser om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

2.   Byrån får i sina interna bestämmelser fastställa föreskrifter om hantering av icke säkerhetsskyddsklassificerad men känslig information. Bestämmelserna ska bl.a. omfatta utbyte, hantering och lagring av sådan information.

Artikel 22a

Intressekonflikter

1.   Ledamöter av styrelsen och av styrelsen för säkerhetsackreditering, den verkställande direktören samt utstationerade nationella experter och observatörer ska redovisa åtaganden och intressen med uppgift om huruvida det saknas eller föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa redovisningar ska vara exakta och fullständiga. De ska göras skriftligen när tjänsten tillträds och förnyas varje år. De ska uppdateras vid behov, särskilt vid relevanta förändringar av personliga omständigheter hos de berörda personerna.

2.   Ledamöter av styrelsen och av styrelsen för säkerhetsackreditering, den verkställande direktören samt utstationerade nationella experter och observatörer samt externa experter som deltar i ad hoc-grupper ska innan det deltar vid ett möte exakt och fullständigt redovisa huruvida det saknas eller föreligger intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende i fråga om ärenden på dagordningen och ska avstå från att delta i diskussionen och omröstningen i sådana ärenden.

3.   Styrelsen och styrelsen för säkerhetsackreditering ska i sin arbetsordning fastställa de praktiska formerna för den intresseredovisning som avses i punkterna 1 och 2 och för förebyggandet och hanteringen av intressekonflikter.

Artikel 23

Deltagande av tredjeländer och internationella organisationer

1.   Byrån ska vara öppen för deltagande av tredjeländer och internationella organisationer. Deltagandet och villkoren för detta ska fastställas i ett avtal mellan unionen och tredjelandet eller den internationella organisationen i enlighet med förfarandet i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2.   I enlighet med de relevanta bestämmelserna i dessa avtal ska det utarbetas praktiska arrangemang för dessa tredjeländers eller internationella organisationers deltagande i byråns arbete, inklusive arrangemang om deras deltagande i byråns initiativ, finansiella bidrag och personal.

Artikel 23a

Gemensam upphandling tillsammans med medlemsstaterna

När byrån utför sina uppgifter ska den tillåtas att tilldela offentliga kontrakt gemensamt med medlemsstaterna i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (22).

13.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Översyn, utvärdering och revision

1.   Kommissionen ska senast den 31 december 2016 och därefter vart femte år utvärdera byrån, särskilt med avseende på dess effektivitet, ändamålsenlighet, funktion, arbetsmetoder, resursbehov och hur den använder de resurser den tilldelats. Utvärderingen innefattar framför allt en bedömning av eventuella ändringar av omfattningen och arten av byråns uppgifter och vilka budgetkonsekvenser detta har haft. Tillämpningen av byråns policy för intressekonflikter ska tas upp, och även omständigheter som kan ha försvårat för styrelsen för säkerhetsackreditering att vara oberoende och självständig ska avspeglas.

2.   Kommissionen ska översända en rapport om utvärderingen och dess slutsatser till Europaparlamentet, rådet, byråns styrelse och styrelsen för säkerhetsackreditering. Resultaten av utvärderingen ska offentliggöras.

3.   Varannan utvärdering ska omfatta en granskning av byråns bokslut med hänsyn tagen till dess mål och uppgifter. Om kommissionen anser att det inte längre är motiverat att ha kvar byrån med hänsyn till de mål och uppgifter den har tilldelats kan kommissionen i tillämpliga fall föreslå att denna förordning upphävs.

4.   Extern revision av byråns resultat får genomföras på begäran av styrelsen eller kommissionen.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 16 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 198, 10.7.2013, s. 67.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 april 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 276, 20.10.2010, s. 11).

(5)  Rådets gemensamma åtgärd 2004/552/Gusp av den 12 juli 2004 om de aspekter av driften av det europeiska systemet för satellitbaserad radionavigation som kan påverka säkerheten i Europeiska unionen (EUT L 246, 20.7.2004, s. 30).

(6)  Rådets beslut 2013/488/EU av den 23 september 2013 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUT L 274, 15.10.2013, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet (EUT L 287, 4.11.2011, s. 1).

(8)  EUT L 15, 20.1.2014, s. 1.

(9)  EUT L 283, 29.10.2010, s. 12.

(10)  Beslut 2010/803/EU fattat i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 10 december 2010 om fastställande av säte för Europeiska byrån för GNSS (EUT L 342, 28.12.2010, s. 15).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(15)  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda i unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

(16)  Rådets gemensamma åtgärd 2004/552/Gusp av den 12 juli 2004 om de aspekter av driften av det europeiska systemet för satellitbaserad radionavigation som kan påverka säkerheten i Europeiska unionen (EUT L 246, 20.7.2004, s. 30).

(17)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet (EUT L 287, 4.11.2011, s. 1).”

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).”

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(20)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(21)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).”

(22)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).”


Top