EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0508

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011

OJ L 149, 20.5.2014, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 508/2014

av den 15 maj 2014

om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2, 195.2 och 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén av den 13 juli 2011 med titeln Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken fastställs de möjliga utmaningarna, målen och inriktningarna för den gemensamma fiskeripolitiken efter 2013. Mot bakgrund av den debatt som följde på meddelandet reformerades den gemensamma fiskeripolitiken genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (4). Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken omfattar samtliga huvudinslag i den gemensamma fiskeripolitiken, även de finansiella aspekterna. För att målen för den reformen ska kunna uppnås är det lämpligt att upphäva rådets förordning (EG) nr 2328/2003 (5), rådets förordning (EG) nr 861/2006 (6), rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (7), rådets förordning (EG) nr 791/2007 (8) och ersätta dem med den här förordningen.

Eftersom alla frågor som rör Europas oceaner och hav är sammanlänkade bör förordningen även stödja den integrerade havspolitikens fortsatta utveckling, ett område som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (9).

(2)

Tillämpningsområdet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) bör inkludera stöd för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, för bevarande av marina biologiska resurser, förvaltning av fiske och flottor som nyttjar dessa resurser och limniska biologiska resurser och vattenbruk samt beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter från verksamhet som äger rum på medlemsstaternas territorier, av unionsfiskefartyg eller verksamhet som bedrivs av medborgare i en medlemsstat, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar i enlighet med bestämmelserna i artikel 117 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (Unclos) (10) (nedan kallad havsrättskonventionen).

(3)

För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bli framgångsrik krävs ett effektivt system för kontroll, inspektion och tillsyn samt tillgång till tillförlitliga och fullständiga data, som är en förutsättning både för vetenskaplig rådgivning och för genomförande och kontroll. EHFF bör därför stödja denna politik.

(4)

EHFF:s tillämpningsområde bör inkludera stöd till den integrerade havspolitiken, inklusive utarbetande och genomförande av samordnade insatser och beslutsfattande avseende oceanerna, haven, kustområdena och havsnäringarna som kompletterar unionens politik på områden som dessa berörs av, till exempel den gemensamma fiskeripolitiken, transport, näringsliv, territoriell sammanhållning, miljö, energi och turism. Samstämmighet och integrering bör säkerställas i förvaltningen av sektorspolitiken för de olika områdena i Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet, Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

(5)

EHFF:s stödmottagare, i den mening som avses i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (11), kan vara sådana aktörer som avses i artikel 4.30 i förordning (EU) nr 1380/2013, fiskare eller yrkesfiskeorganisationer, såvida inte annat gäller enligt denna förordning.

(6)

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, då unionens nya strategi för sysselsättning samt smart och hållbar tillväxt för alla, grundad på kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin), antogs, bör unionen och medlemsstaterna genomföra smart och hållbar tillväxt för alla och samtidigt främja en harmonisk utveckling för unionen. Resurserna bör koncentreras i syfte att uppnå målen och målsättningarna för Europa 2020-strategin, särskilt med anknytning till sysselsättning, klimatförändringar, hållbarhet i fråga om energi, fattigdomsbekämpning och social delaktighet, och att stärka effektiviteten genom ökad resultatfokusering. Det förhållande att den integrerade havspolitiken nu omfattas av EHFF bidrar också till de viktiga politiska mål som fastställs i Europa 2020-strategin och motsvarar de allmänna mål som fastställs i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

(7)

För att säkerställa att EHFF bidrar till att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken, den integrerade havspolitiken och Europa 2020-strategin är det nödvändigt att fokusera på ett begränsat antal huvudprioriteringar som avser att främja miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk, främja den gemensamma fiskeripolitikens genomförande, öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen, främja saluföring och beredning samt främja den integrerade havspolitikens genomförande.

(8)

Unionen bör i alla skeden av genomförandet av EHFF sträva efter att undanröja ojämlikheter och främja jämställdhet mellan män och kvinnor, liksom att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

(9)

Den gemensamma fiskeripolitikens övergripande mål är att säkerställa att fisket och vattenbruket bidrar till de långsiktigt hållbara miljömässiga villkor som är nödvändiga för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Den bör också bidra till ökad produktivitet, skälig levnadsstandard inom fiskerinäringen och stabila marknader och den bör säkerställa resurstillgången och tillförsäkra konsumenterna livsmedelsförsörjning till skäliga priser.

(10)

Det är ytterst viktigt att bättre integrera miljöfrågorna i den gemensamma fiskeripolitiken som bör uppfylla målsättningarna och målen för unionens miljöpolitik och Europa 2020-strategin. Syftet med den gemensamma fiskeripolitiken är att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till, och bevaras över, nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning senast 2015 där så är möjligt och senast 2020. Den gemensamma fiskeripolitiken bör tillämpa försiktighetsansatsen och genomföra en ekosystemsansats i fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (12).

(11)

Finansieringen av den gemensamma fiskeripolitikens och den integrerade havspolitikens utgifter genom en och samma fond, EHFF, bör tillgodose behovet av förenkling och bör samtidigt stärka de två politikområdenas integrering. Utvidgningen av delad förvaltning till beredning och saluföring, inbegripet kompensationen för de yttersta randområdena, kontroll- och datainsamlings- och förvaltningsverksamhet samt till den integrerade havspolitiken bör bidra till ytterligare förenkling och minska den administrativa bördan både för kommissionen och för medlemsstaterna och leda till större samstämmighet och effektivitet vad gäller beviljat stöd.

(12)

Unionens budget bör finansiera utgifterna för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken genom en och samma fond, EHFF, antingen direkt eller genom delad förvaltning med medlemsstaterna. Delad förvaltning med medlemsstaterna bör inte bara tillämpas för stödåtgärder för fiske, vattenbruk och lokalt ledd utveckling, utan även för beredning och saluföring, för kompensation för de yttersta randområdena samt för kontroll- och datainsamlingsverksamhet och för den integrerade havspolitiken. Direkt förvaltning bör tillämpas för vetenskaplig rådgivning, specifika kontroll- och verkställighetsåtgärder, frivilliga bidrag till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, rådgivande nämnder, marknadsinformation, insatser för att genomföra en integrerad havspolitik samt kommunikationsverksamhet. De typer av insatser som får finansieras genom EHFF bör specificeras.

(13)

Det är nödvändigt att skilja mellan de kategorier av åtgärder för kontroll och verkställighet som medfinansieras inom ramen för delad förvaltning respektive de som medfinansieras inom ramen för direkt förvaltning. Det är avgörande att öronmärka de resurser som ska tilldelas för kontroll och datainsamling inom ramen för delad förvaltning, samtidigt som det skapas inbördes flexibilitet mellan dessa båda kategorier av åtgärder.

(14)

I enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens finansiella stöd genom EHFF vara villkorligt och bero på medlemsstaternas och aktörernas efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Detta krav är avsett att spegla unionens ansvar att i allmänhetens intresse säkerställa att de marina biologiska resurserna bevaras genom den gemensamma fiskeripolitiken, såsom föreskrivs i artikel 3 i EUF-fördraget.

(15)

Möjligheterna att uppnå målen med den gemensamma fiskeripolitiken skulle undermineras om unionens finansiella stöd genom EHFF betalades ut till aktörer som redan från början inte iakttar de krav som är knutna till allmänhetens intresse av att bevara de marina biologiska resurserna. Därför bör ansökningar som lämnats in av aktörer godkännas för finansiering genom EHFF endast om de berörda aktörerna, inom en viss tidsperiod innan stödansökan lämnas in, inte har gjort sig skyldiga till en allvarlig överträdelse, en straffbar gärning eller bedrägeri och inte varit delaktiga i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som är upptagna i unionens förteckning över fartyg och som är inblandade i olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) eller av fiskefartyg som för ett sådant lands flagg som identifierats som ett icke-samarbetande tredjeland i enlighet med denna förordning.

(16)

Stödmottagarna bör vidare, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla kraven för godkännande under insatsens hela genomförandeperiod och under en period av fem år efter att den sista utbetalningen till den berörda stödmottagaren gjorts.

(17)

Ekonomiska konsekvenser och korrigeringar bör tillämpas om villkoren för stödberättigande och varaktighet inte uppfylls av stödmottagaren. Vid fastställandet av beloppet för en sådan finansiell korrigering, bör hänsyn tas till arten av den överträdelse, den straffbara gärning eller det bedrägeri som stödmottagaren begått, dess svårighetsgrad, varaktighet och upprepning samt till storleken på EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

(18)

Möjligheterna att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål skulle också undermineras om unionens finansiella stöd via EHFF betalades ut till medlemsstater som inte uppfyller de skyldigheter inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken som är knutna till allmänhetens intresse av att bevara marina biologiska resurser, t.ex. insamling av data och genomförandet av kontrollskyldigheter. Om dessa skyldigheter inte uppfylls finns det även en risk för att medlemsstaterna inte upptäcker ansökningar som inte är godtagbara eller insatser som inte berättigar till stöd.

(19)

Som försiktighetsåtgärder i syfte att förhindra oberättigade stödutbetalningar men även för att uppmuntra medlemsstaterna att efterleva den gemensamma fiskeripolitikens regler, bör det föreskrivas om tidsbegränsat och till sitt tillämpningsområde begränsat avbrytande av betalningsfristen och tillfälligt inställande av utbetalningar. Finansiella korrigeringar som får definitiva och oåterkalleliga konsekvenser bör endast tillämpas för utgifter som påverkas av fall av bristande efterlevnad.

(20)

För att förbättra samordningen och harmonisera genomförandet av de fonder som ger stöd inom ramen för sammanhållningspolitiken, nämligen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, med fonderna såväl för landsbygdsutveckling som för havs- och fiskepolitiken, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) respektive EHFF, har gemensamma bestämmelser fastställts för alla dessa fonder (nedan kallade europeiska struktur- och investeringsfonder) i förordning (EU) nr 1303/2013. I tillägg till förordning (EU) nr 1303/2013 innehåller denna förordning särskilda, kompletterande bestämmelser med hänsyn till specifika drag inom sektorerna för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken.

(21)

Proportionalitetsprincipen bör tillämpas på det operativa programmet och under hela programcykeln, med beaktande av storleken på medlemsstaternas respektive förvaltningar och de totala offentliga utgifter som anslagits för det operativa programmet.

(22)

Kommissionen bör fastställa en årlig fördelning, för varje medlemsstat, av tillgängliga åtagandebemyndiganden med hjälp av objektiva och överskådliga kriterier. Dessa kriterier bör omfatta indikatorer på fiskets och vattenbrukets storlek, ansvarets omfattning vad gäller kontroll och datainsamling, den historiska tilldelningen i enlighet med förordning (EG) nr 1198/2006 och den historiska förbrukningen i enlighet med förordning (EG) nr 861/2006.

(23)

Det är av yttersta vikt för den gemensamma fiskeripolitiken att vissa specifika förhandsvillkor uppfylls, särskilt vad avser inlämnande av en rapport om fiskekapacitet och en flerårig nationell strategisk plan för vattenbruket och en bevisad administrativ kapacitet att uppfylla datakraven för fiskeriförvaltningen och att verkställa genomförandet av ett unionssystem för kontroll, inspektion och verkställighet.

(24)

I linje med målet att förenkla bör all EHFF-verksamhet som omfattas av delad förvaltning, inklusive kontroll och datainsamling, ske i form av ett samlat operativt program per medlemsstat, utformat efter den berörda medlemsstatens nationella struktur. Programplaneringen bör omfatta perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Medlemsstaterna bör, när de utarbetar det samlade operativa programmet, säkerställa att målet att förenkla återspeglas genom det operativa programmets innehåll och volym. Varje program bör ha en strategi för att uppnå mål knutna till unionens prioriteringar för EHFF, och en uppsättning åtgärder. Programplaneringen bör överensstämma med dessa unionsprioriteringar, men anpassas till det nationella sammanhanget och bör vara ett komplement till unionens övriga politikområden, särskilt landsbygdsutvecklings- och sammanhållningspolitiken.

(25)

För att främja småskaligt kustfiske bör medlemsstater med ett betydande segment av småskaligt kustfiske till sina operativa program foga handlingsplaner för det småskaliga kustfiskets utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet.

(26)

För att bidra till målet att förenkla vid genomförandet av EHFF och minska kontrollkostnaderna och felfrekvensen, bör medlemsstaterna i så stor utsträckning som möjligt utnyttja den möjlighet att använda förenklade bidragsformer som avses i förordning (EU) nr 1303/2013.

(27)

För tillsynen av att kontrollskyldigheterna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken iakttas, bör medlemsstaterna utforma avsnittet om kontroll av det operativa programmet i linje med de prioriteringar för unionen som kommissionen antagit för det politikområdet. Det operativa programmet bör anpassas till utvecklingen vad gäller behoven när det gäller kontroll och tillsyn, och kontrollavsnittet i de operativa programmen bör därför ses över regelbundet mot bakgrund av eventuella förändringar i unionens prioriteringar när det gäller den gemensamma fiskeripolitikens kontroll- och tillsynspolitik. Sådana ändringar bör godkännas av kommissionen. För att behålla flexibiliteten i programplaneringen av verksamhet på kontrollområdet bör översynen av kontrollavsnittet i det operativa programmet förenklas.

(28)

Medlemsstaterna bör utarbeta avsnittet om datainsamling i det operativa programmet i enlighet med det fleråriga unionsprogram som avses i rådets förordning (EG) nr 199/2008 (13). För att anpassa sig till de specifika behoven med avseende på datainsamling bör medlemsstaterna i enlighet med den förordningen utarbeta en arbetsplan som bör godkännas av kommissionen.

(29)

Med undantag för det tekniska stödet från kommissionen bör fonder som omfattas av direkt förvaltning definieras på förhand genom mål med en flexibilitetsmarginal på 5 % och styras genom årliga arbetsprogram.

(30)

Det är nödvändigt att stimulera och stödja investeringar i innovation för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom fisket. För att främja högre deltagande bör förfarandet vid ansökan om stöd till innovation förenklas.

(31)

Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra fiskeri- och havsnäringarnas konkurrenskraft och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja rådgivande tjänster, samarbete mellan forskare och fiskare, yrkesutbildning och livslångt lärande, främja kunskapsspridning och hjälpa till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft samt främja social dialog. Som ett erkännande till egenföretagande fiskares makar och livspartner bör även dessa på vissa villkor beviljas stöd för yrkesutbildning, livslångt lärande, kunskapsspridning och nätverksskapande som bidrar till deras yrkesutveckling.

(32)

För att hjälpa ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden inom fiskesektorn under en period av ihållande ekonomisk kris bör EHFF stödja praktikantprogram och kurser i hållbara fiskemetoder och bevarande av marina biologiska resurser.

(33)

Med tanke på den potential som diversifiering erbjuder fiskare inom småskaligt kustfiske och den viktiga roll som yrkesgruppen spelar i kustsamhällena, bör EHFF stödja investeringar som bidrar till diversifiering av fiskares inkomster genom utveckling av kompletterande verksamhet, inbegripet investeringar ombord, sportfisketurism, restauranger, fiskerelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på fiske.

(34)

Unga yrkesfiskares etablering och utveckling av ny ekonomisk verksamhet inom fiskerisektorn innebär en ekonomisk utmaning och är en komponent som bör beaktas vid fördelning och inriktning av medel inom ramen för EHFF. En sådan utveckling är väsentlig för unionens fiskerisektors konkurrenskraft. Följaktligen bör det inrättas ett inkomststöd till unga yrkesfiskare som etablerar fiskeriverksamhet, för att göra det lättare för dem att starta sin verksamhet. För att säkerställa bärkraften hos ny ekonomisk verksamhet som erhåller stöd inom ramen för EHFF bör ett villkor för stödet vara att nödvändigt yrkeskunnande och nödvändig kompetens förvärvas. Stöd till nyetablering av företag bör endast bidra till förvärvandet av det första fiskefartyget.

(35)

För att beakta hälso- och säkerhetsbehov ombord bör EHFF stödja investeringar som omfattar säkerhets-, arbetsmiljö-, hälso- och hygienvillkor ombord, förutsatt att den investering som får stöd är mer långtgående än vad som krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.

(36)

Regler bör fastställas för ersättning och ekonomisk kompensation till fiskare och ägare till fiskefartyg vid tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten, om sådant upphörande är en direkt följd av vissa bevarandeåtgärder, med undantag av fastställande och tilldelning av fiskemöjligheter, om det har föreskrivits i vissa av unionens eller medlemsstaternas planer för fiskeförvaltningen eller följer av att partnerskapsavtal om hållbart fiske eller protokoll till sådana inte förlängs. Sådana regler bör även fastställas vid definitivt upphörande med fiskeverksamheten.

(37)

Det bör vara möjligt för EHFF att, på vissa villkor, bidra till gemensamma fonder som beviljar ekonomisk kompensation till fiskare för ekonomisk förlust som beror på ogynnsamma väderförhållanden, en miljöolycka eller räddningskostnader.

(38)

För att anpassa fiskeverksamheten till fiskemöjligheterna bör det vara möjligt för EHFF att stödja utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av system för tilldelning av fiskemöjligheter.

(39)

Det är av yttersta vikt att integrera miljöhänsyn i EHFF och stödja genomförandet av bevarandeåtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken, samtidigt som de skilda villkor som råder i unionens olika vatten beaktas. Av detta skäl är det nödvändigt att utveckla en regionaliserad strategi för bevarandeåtgärder.

(40)

EHFF bör på liknande sätt kunna hjälpa till att minska fiskets inverkan på havsmiljön, särskilt genom att främja miljöinnovation och användning av mer selektiva fiskeredskap och mer selektiv fiskeutrustning samt genom åtgärder för skydd och återskapande av den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, liksom de tjänster som dessa tillhandahåller, i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020.

(41)

I enlighet med det överordnade målet i Europa 2020-strategin om lindring av effekterna av klimatförändringarna och energieffektivitet bör det vara möjligt att genom EHFF stödja investeringar ombord och energibesiktningar.

(42)

För att lindra effekterna av klimatförändringarna och förbättra fiskefartygens energieffektivitet, bör det vara möjligt att ge stöd till modernisering och ersättning av huvud- eller hjälpmotorer, under förutsättning att aktörer som är verksamma inom småskaligt kustfiske prioriteras vid urvalsprocessen för att deras tillgång till finansiering ska förbättras och förutsatt att större fartyg bidrar till minskning av maskinstyrkan.

(43)

För att inte hota hållbarhetsmålen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken bör det finnas en övre gräns för det finansiella stöd som kan ges till flottåtgärder som tillfälligt och definitivt upphörande samt ersättning av motorer, och sådant finansiellt stöd för definitivt upphörande bör kunna beviljas endast under begränsad tid.

(44)

I linje med det förbud mot att kasta fångst överbord (utkast) som införts genom den gemensamma fiskeripolitiken, bör EHFF stödja investeringar ombord som syftar till att på bästa sätt nyttja oönskad fisk som fångas och ta till vara undernyttjade delar av den fisk som fångas. Med tanke på resursbristen bör EHFF, för att maximera värdet av fångad fisk, även stödja investeringar ombord som syftar till att öka det kommersiella värdet på fångad fisk.

(45)

Mot bakgrund av fiskehamnarnas, landningsplatsernas och skyddshamnarnas stora betydelse bör EHFF stödja relevanta investeringar som särskilt syftar till att öka energieffektiviteten, miljöskyddet, kvaliteten på landade produkter samt att förbättra säkerhets- och arbetsvillkoren.

(46)

Det är avgörande för unionen att uppnå en hållbar balans mellan de limniska resurserna och nyttjandet av dem. Därför bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till miljöpåverkan samtidigt som den ekonomiska hållbarheten i dessa sektorer bibehålls, införas lämpliga bestämmelser till stöd för inlandsfisket.

(47)

I enlighet med kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 19 september 2002 med titeln Strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket och kommissionens meddelanden till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 29 april 2013 med titeln Strategiska riktlinjer för hållbar utveckling av EU:s vattenbruk, målen för den gemensamma fiskeripolitiken och Europa 2020-strategin, bör EHFF stödja en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av vattenbruket.

(48)

På grund av den eventuella inverkan som odlade djur som rymt från anläggningar för vattenbruk kan ha på vilda bestånd bör EHFF inte ge incitament för odling av genetiskt modifierade organismer.

(49)

Vattenbruket bidrar till tillväxt och arbetstillfällen i kust- och landsbygdsområden. Det är därför avgörande att EHFF är tillgänglig för vattenbruksföretag, särskilt små och medelstora företag, och bidrar till att nya vattenbruksföretag kan etablera sig. Det är nödvändigt att stimulera innovation och företagaranda för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom vattenbruket. Därför bör det vara möjligt för EHFF att stödja innovativa insatser, företagsutveckling vad gäller vattenbruksföretag i allmänhet, inbegripet annan produktion än livsmedelsproduktion och offshore-vattenbruk, samt biverksamheter som t.ex. sportfisketurism, miljötjänster i samband med vattenbruk eller utbildningsverksamhet.

(50)

Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra vattenbrukets konkurrenskraft och ekonomiska resultat. Därför bör det vara möjligt för EHFF att stödja livslångt lärande och nätverkande för att stimulera kunskapsspridning samt sörja för att det finns rådgivande tjänster som hjälper till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft.

(51)

För att främja utvecklingen av anläggningar och infrastrukturer för vattenbruk bör det vara möjligt för EHFF att stödja de nationella och regionala myndigheterna i deras val av strategier, särskilt för att identifiera och kartlägga områden som kan anses vara mest lämpade för utveckling av vattenbruk.

(52)

För att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart vattenbruk bör det vara möjligt för EHFF att stödja vattenbruksverksamhet som i hög grad respekterar miljön, vattenbruksföretags omställning till miljöledningssystem, användning av revisionssystem och omställning till ekologiskt vattenbruk. På liknande sätt bör det vara möjligt för EHFF att även stödja vattenbruk som tillhandahåller särskilda miljötjänster.

(53)

Med hänsyn till konsumentskyddets betydelse bör det vara möjligt för EHFF att ge adekvat stöd till odlarna för att hindra och dämpa de risker för allmänhetens hälsa och djurhälsan som vattenbruksodling kan orsaka.

(54)

Med tanke på den investeringsrisk som vattenbruksverksamhet är förenad med, bör det vara möjligt för EHFF att främja företagssäkerheten genom att bidra till beståndsförsäkring och på så sätt säkra producenternas inkomster vid onormala produktionsförluster främst till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, plötsliga förändringar i vattenkvaliteten, sjukdomar eller parasitangrepp och förstörda produktionsanläggningar.

(55)

Med tanke på att den lokalt ledda strategin för lokal utveckling under en rad år har visat sig vara ändamålsenlig när det gäller att främja fiskets, vattenbrukets och landsbygdsområdenas utveckling, eftersom den tar full hänsyn till det sektorsövergripande behovet att skapa en inifrån kommande utveckling, bör stödet fortsätta att betalas ut och stärkas i framtiden.

(56)

Inom fiskeri- och vattenbrukssektorn bör den lokalt ledda utvecklingen främja innovativa strategier som skapar tillväxt och arbetstillfällen, särskilt genom att höja fiskeriprodukternas värde och diversifiera den lokala ekonomin mot nya ekonomiska verksamhetsområden, t.ex. genom ”blå tillväxt” och inom de bredare havsnäringarna.

(57)

En hållbar utveckling inom fiskeri- och vattenbrukssektorn bör bidra till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin att främja social delaktighet och insatser för att bekämpa fattigdom, skapa arbetstillfällen och få igång innovation på lokal nivå. Den bör även bidra till att uppfylla målet att uppnå territoriell sammanhållning, som är en av EUF-fördragets huvudprioriteringar.

(58)

Den lokalt ledda utvecklingen bör genomföras genom en bottom-up-strategi med lokala partnerskap som består av företrädare för den offentliga och den privata sektorn och civilsamhället, och som speglar det lokala samhället på ett korrekt sätt. Det är dessa lokala aktörer som är bäst lämpade att utarbeta och genomföra sektorsövergripande och lokalt ledda utvecklingsstrategier som fyller de lokala behoven i det fiskeområdet. Det är viktigt att säkerställa att ingen enskild intressegrupp har mer än 49 % av rösträtten i de beslutsfattande organen i fiskets lokala aktionsgrupper.

(59)

Nätverksbildning mellan lokala partnerskap är ett grundläggande inslag i denna strategi. Samarbete mellan lokala partnerskap är därför ett viktigt utvecklingsverktyg som bör stödjas genom EHFF.

(60)

Stödet till dessa fiskeområden genom EHFF bör samordnas med det stöd till lokal utveckling som erbjuds genom andra unionsfonder, och det bör täcka alla aspekter av utarbetandet och genomförandet av lokalt ledda utvecklingsstrategier och de lokala aktionsgruppernas insatser samt kostnaderna för att vitalisera det lokala området och för att driva de lokala partnerskapen.

(61)

För att säkerställa fiskeri- och vattenbruksnäringarnas överlevnad på en kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det fastställas bestämmelser om beviljande av stöd för genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 (14) och för saluföringsåtgärder och beredning som aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri- och vattenbruksprodukter maximalt värde. Det är särskilt viktigt att främja insatser som integrerar produktion, beredning och saluföringsverksamhet längs hela distributionskedjan eller som består av innovativa processer eller metoder. Producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer bör prioriteras när stöd beviljas. När det gäller produktions- och saluföringsplaner bör endast sådana organisationer och sammanslutningar vara stödberättigade. Som en anpassningsåtgärd med avseende på den nya politiken med förbud mot utkast bör EHFF också ge stöd för beredning av oönskade fångster.

(62)

I förordning (EU) nr 1379/2013 föreskrivs, för att främja stabilisering av marknaderna, en mekanism för lagring av fiskeriprodukter avsedda att användas som livsmedel. För att säkerställa en övergång från marknadsinterventionsmekanismer till en ny inriktning på planering och förvaltning av produktions- och saluföringsverksamhet bör det stöd som beviljas av EHFF avslutas den 31 december 2018.

(63)

Fiskare inom det småskaliga kustfisket ställs inför en växande konkurrens och det bör vara möjligt för EHFF att stödja företagarinitiativ från denna yrkesgrupp som går ut på att höja värdet på den fisk de fångar, särskilt initiativ som innebär att de själva utför beredning eller direkt saluför sådan fisk.

(64)

Eftersom fiskeverksamheten i unionens yttersta randområden ställs inför svårigheter, särskilt på grund av randområdenas avlägsna belägenhet och särskilda klimatförhållanden, bör det vara möjligt för EHFF att beakta de särskilda begränsningar som sådana regioner har och som erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget.

(65)

För att vissa fiskeriprodukter och vattenbruksprodukter från unionens yttersta randområden skulle kunna behålla sin konkurrenskraft jämfört med liknande produkter från andra regioner i unionen, införde unionen 1992 åtgärder för att kompensera för de anknutna extrakostnaderna inom fiskerisektorn. De åtgärder som gäller för perioden 2007–2013 fastställs i förordning (EG) nr 791/2007. Det är nödvändigt att fortsätta att bevilja stöd för att kompensera de extra kostnaderna för fisket efter samt odlingen, bearbetningen och saluföringen av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från unionens yttersta randområden från och med den 1 januari 2014, så att kompensationen bidrar till att aktörerna från dessa regioner behåller sin ekonomiska livskraft.

(66)

Med tanke på de olika saluföringsvillkor som råder i de yttersta randområdena, samt variationerna när det gäller fångster, bestånd och marknadsefterfrågan, bör man överlåta åt de berörda medlemsstaterna att fastställa vilka fiskeriprodukter som ska berättiga till kompensation, de respektive maximikvantiteterna för dessa produkter samt de olika kompensationsbeloppen inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat.

(67)

Medlemsstaterna bör ges tillåtelse att, inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat, differentiera kvantiteterna av berörda fiskeriprodukter och förteckningen över dessa samt kompensationsbeloppet. De bör också ha rätt att anpassa sina kompensationsplaner, om detta motiveras av förändrade villkor.

(68)

Medlemsstaterna bör fastställa kompensationsbeloppet till en nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader som uppstår till följd av de särskilda nackdelar som präglar de yttersta randområdena. För att undvika överkompensation bör det beloppet stå i proportion till de extra kostnader som stödet kompenserar för. För detta ändamål bör även andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas storlek beaktas vid fastställandet av beloppet.

(69)

Det är av avgörande betydelse att se till att medlemsstaterna och aktörerna har medel att utföra kontroller av hög kvalitet och därigenom kan säkra att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av levande akvatiska resurser. Det bör därför vara möjligt för EHFF att stödja medlemsstaterna och aktörerna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (15). Genom att bidra till att skapa en efterlevnadskultur kan detta stöd också bidra till hållbar tillväxt.

(70)

Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 med avseende på utgifter för genomförandet av unionens kontrollsystem bör höjas inom ramen för EHFF, i linje med att det endast bör finnas en fond.

(71)

I enlighet med unionens politiska mål för kontroll och tillsyn är det lämpligt att exakt fastställa under vilken minimitid som patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar ska bedriva kontroll och tillsyn så att stödet från EHFF kan baseras på detta.

(72)

Med tanke på hur viktigt det är med samarbete mellan medlemsstaterna på kontrollområdet bör det vara möjligt för EHFF att ge stöd för detta.

(73)

Det bör antas bestämmelser om stöd till insamling, hantering och användning av fiskeridata i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet, särskilt stöd till nationella program och hantering och användning av data för vetenskapliga analyser och för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter för insamling, hantering och användning av fiskeridata bör fortsätta att ges genom EHFF, i linje med att det endast bör finnas en fond.

(74)

Sunda och effektiva fiskeförvaltningsbeslut inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken bör stödjas av forsknings- och samarbetsverksamhet, tillhandahållande av vetenskapliga och socioekonomiska utlåtanden och råd som behövs för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande och utveckling, bland annat i biogeografiskt känsliga områden.

(75)

Det är också nödvändigt att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, samarbetet med tredjeländer avseende insamling av data inom ett och samma havsområde, samt samarbetet med relevanta internationella vetenskapliga organ.

(76)

Syftet med den integrerade havspolitiken är att främja ett hållbart utnyttjande av haven och oceanerna och att åstadkomma ett samordnat, konsekvent och öppet beslutsfattande på de politikområden som berör oceanerna, haven, öarna, kustområdena, de yttre randområdena och havsnäringarna i enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 10 oktober 2007 med titeln En integrerad havspolitik för Europeiska unionen.

(77)

Enligt förordning (EU) nr 1255/2011, slutsatserna från rådet, Europaparlamentets resolutioner och regionkommitténs yttranden krävs det fortsatt finansiering för genomförandet och den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken för unionen. En utveckling av den havspolitiska dagordningen genom finansiellt stöd till åtgärder inom ramen för den integrerade havspolitiken förväntas väsentligt påverka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

(78)

EHFF bör stödja integrerad havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet genom utbyte av bästa praxis och genom utveckling och genomförande av havsområdesstrategier. Syftet med strategierna är att skapa en integrerad ram inom vilken man tar itu med utmaningar som rör de europeiska havsområdena, stärker samarbetet mellan berörda aktörer för att se till att unionens finansieringsinstrument och fonder utnyttjas optimalt och för att bidra till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen. I det sammanhanget kan åtgärder och mekanismer som fokuserar på förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna omfatta gränsöverskridande och sektorsöverskridande samarbete mellan maritima sektorer, t.ex. verksamhet inom ramen för European Coastguard Functions Forum, i syfte att främja utbyte av erfarenheter och bästa praxis för att åstadkomma effektivitet och samstämmighet, inom ramen för befintlig relevant unionsrätt.

(79)

EHFF bör stödja vidareutveckling av verktyg som skapar synergieffekter mellan initiativ inom olika sektorer som har beröring med haven, oceanerna och kusterna. Detta gäller den integrerade havsövervakningen vars syfte är att förbättra kunskapen om händelser till havs genom ett bättre och säkert informationsutbyte mellan olika sektorer. Emellertid bör havsövervakning som omfattas av avdelning V i del tre i EUF-fördraget inte finansieras genom EHFF.

(80)

För sammankopplingen av dessa sektorers informationssystem kan det krävas att finansieringsmekanismerna för de systemen mobiliseras på ett konsekvent sätt och i enlighet med EUF-fördraget. Havsplaneringen och den integrerade förvaltningen av kustområdena är båda av avgörande betydelse för utvecklingen av havs- och kustområden och bidrar till att målen för ekosystemsbaserad förvaltning kan uppnås och till att det skapas förbindelser mellan land och hav. Dessa verktyg är också viktiga för att säkra att förvaltningen av de många användningsområden som finns för kusterna, haven och oceanerna resulterar i en hållbar ekonomisk utveckling och för att stimulera till gränsöverskridande investeringar, medan genomförandet av direktiv 2008/56/EG kommer att definiera inom vilka gränser den mänskliga verksamhet som påverkar havsmiljön kan bedrivas på ett hållbart sätt. Det är också nödvändigt att förbättra kunskaperna om den marina världen och stimulera till innovation genom att man underlättar insamling, fritt delande, återanvändning och spridning av data om oceanernas och havens tillstånd.

(81)

EHFF bör stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft inom havsnäringarna och kustregionerna. Det är särskilt viktigt att man identifierar vilka rättsliga hinder och bristande kunskaper som hindrar tillväxten i nya och framväxande havsnäringar, samt vilka insatser som kan vidtas för att främja investeringar i den tekniska innovation som behövs för att stärka den kommersiella potentialen för marina och maritima tillämpningar.

(82)

EHFF bör komplettera och samverka med de befintliga och framtida finansieringsinstrument som unionen och medlemsstaterna gör tillgängliga på nationell och regional nivå för att främja hållbar ekonomisk, social och territoriell utveckling, skydd och hållbart utnyttjande av oceanerna, haven och kusterna, för att främja ett mer effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och deras kustregioner, öregioner och yttre randområden, samt för att ta hänsyn till hur nationella och lokala projekt prioriteras och fortskrider. EHFF bör kopplas till andra unionspolitiska mål som kan ha beröring med havspolitiken, som Eruf, Sammanhållningsfonden, ESF och Horisont 2020-programmet som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (16).

(83)

För att säkra att den gemensamma fiskeripolitikens mål uppnås globalt deltar unionen aktivt i många internationella organisationers arbete. Det är därför väsentligt att unionen bidrar till den verksamhet som bedrivs av sådana organisationer i syfte att bevara och sörja för ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna i det fria havet och i tredjeländers vatten. Det stöd som nu beviljas internationella organisationer på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 bör fortsätta att beviljas via EHFF, i linje med att det endast bör finnas en fond.

(84)

För att förbättra styrningen inom den gemensamma fiskeripolitiken och för att se till att de rådgivande nämnderna fungerar effektivt är det nödvändigt att nämnderna ges tillräckligt och permanent finansiellt stöd så att de på ett ändamålsenligt sätt kan bedriva sitt rådgivande arbete inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Stödet till de rådgivande nämnderna genom EHFF bör ersätta det stöd som tidigare getts till de regionala rådgivande nämnderna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006, i linje med att det endast bör finnas en fond.

(85)

EHFF bör i form av tekniskt stöd underlätta genomförandet av operativa program, bl.a. genom att främja innovativa synsätt och metoder för ett enklare och mera transparent genomförande. Det tekniska stödet bör också omfatta inrättande av ett europeiskt nätverk för fiskets lokala aktionsgrupper, vars syfte är att främja kapacitetsuppbyggnad, informationsspridning, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan lokala partnerskap.

(86)

För att säkra ett gott samarbete och sprida kunskapen om unionens stöd bör det antas bestämmelser om så omfattande information och offentlighet som möjligt angående unionens stöd. De myndigheter som förvaltar biståndet bör även ansvara för sådan information och offentlighet samt för att kommissionen hålls informerad om de åtgärder som vidtagits i detta avseende.

(87)

I samband med alla insatser som finansieras enligt denna förordning, både genom delad och genom direkt förvaltning, är det nödvändigt att skydda unionens ekonomiska intressen genom att relevant lagstiftning om skydd av unionens ekonomiska intressen tillämpas korrekt och att säkerställa att medlemsstaterna och kommissionen genomför lämpliga kontroller.

(88)

För att tillgodose de specifika villkor för den gemensamma fiskeripolitiken som avses i förordning (EU) nr 1380/2013 och bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens regler följs bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott i betalningsfristen enligt förordning (EU) nr 1303/2013. Om en medlemsstat eller en aktör inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har uppgifter som tyder på sådan bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta betalningsfristerna.

(89)

Utöver denna möjlighet till avbrott av betalningsfristerna och för att motverka att belopp betalas ut för icke-stödberättigande ändamål bör kommissionen tillåtas att tillfälligt ställa in utbetalningar vid allvarliga fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från en medlemsstats sida.

(90)

Operativa program bör övervakas och utvärderas så att deras kvalitet kan förbättras och så att det är möjligt att se vad de har åstadkommit. Kommissionen bör ange ramar för ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem, varigenom det bland annat säkerställs att relevanta uppgifter görs tillgängliga i tid. I detta sammanhang bör en förteckning över indikatorer upprättas och kommissionen bör analysera EHFF:s inverkan i förhållande till särskilda mål.

(91)

Ansvaret för övervakning av genomförandet av ett operativt program bör delas mellan den förvaltande myndigheten och den övervakningskommitté som inrättas för detta ändamål. Den förvaltande myndighetens och övervakningskommitténs respektive ansvarsområden bör fastställas. Övervakningen av ett operativt program bör omfatta utarbetande av en årsrapport om genomförandet som ska sändas till kommissionen.

(92)

För att göra informationen om finansieringsmöjligheter och stödmottagande projekt mera lättillgänglig och överskådlig bör det i varje medlemsstat finnas en enda webbplats eller webbportal med information om operativa program, inklusive förteckningar över insatser som fått stöd inom det operativa programmet. De medlemsstatsspecifika webbplatserna bör också vara tillgängliga från en enda officiell unionswebbplats för att medborgarna i olika medlemsstater lättare ska ha tillgång till information som offentliggjorts av alla medlemsstater. Informationen ska utformas på ett sådant sätt att den ger allmänheten, och i synnerhet unionens skattebetalare, en rimlig, gripbar och konkret idé om hur unionens medel används inom ramen för EHFF. Härutöver bör offentliggörandet av relevanta uppgifter också tjäna till att sprida kunskap om möjligheterna att söka unionsstöd. Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (17) kan offentliggörandet omfatta enskilda personers namn i enlighet med medlemsstaternas nationella rätt.

(93)

I syfte att komplettera och ändra vissa icke-väsentliga delar av denna förordning, bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av tidsperioden och relevanta start- och slutdatum för tidsperioden för godkännandekraven för ansökningar, justering av procentsatserna för den vägledande fördelningen av medel på de mål som omfattas av direkt förvaltning, fastställande av stödberättigande insatser och kostnader för investeringar i samband med hygien, hälsa, säkerhet och investeringar som rör arbetsförhållanden, ombord eller i individuell utrustning, fastställande av stödberättigande kostnader för insatser i syfte att skydda och återställa marin biologisk mångfald och marina ekosystem inom ramen för hållbar fiskeverksamhet, fastställande av stödberättigande kostnader med avseende på investeringar i utrustning eller ombord i syfte att minska fiskefartygens utsläpp av föroreningar eller växthusgaser eller höja fiskefartygens energieffektivitet, fastställande av kriterierna för beräkning av de extra kostnader för fiskeri- och vattenbruksprodukter som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de yttersta randområdena, fastställande av fall av bristande efterlevnad från medlemsstaternas sida som kan medföra avbrytande av betalningsfristen eller tillfälligt inställande av utbetalningar, fastställande av kriterier för fastställande av nivån på den finansiella korrigering som ska tillämpas och kriterierna för tillämpning av schablonsatser eller extrapolerade finansiella korrigeringar, fastställande av innehållet i och strukturen på det gemensamma kontroll- och utvärderingssystemet.

(94)

För att underlätta en smidig övergång från det system som införs genom förordning (EG) nr 1198/2006 till det system som införs genom denna förordning, bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen avseende övergångsbestämmelser.

(95)

När den antar delegerade akter enligt denna förordning är det av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(96)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att anta beslut om den årliga fördelningen, för varje medlemsstat, av de totala resurser som är tillgängliga för åtaganden inom ramen för delad förvaltning, om de operativa programmen och om ändringar av dessa, om godkännande av arbetsplaner för datainsamling, om antagande av de årliga arbetsprogrammen med avseende på tekniskt stöd på kommissionens initiativ, om konstaterande av att det finns uppgifter som tyder på bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitiken, om konstaterande av att en medlemsstat inte har fullgjort sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken, om helt eller delvis tillfälligt inställande av alla av de mellanliggande utbetalningarna för det operativa programmet och om att göra finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis dra in unionens stöd till ett operativt program. Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter utan tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (18).

(97)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen dessutom tilldelas genomförandebefogenhet med avseende på presentationen av det operativa programmets innehåll, arbetsordningar, format och tidsplaner för godkännande av, och översändande och godkännande av ändringar av, de operativa programmen, det årliga arbetsprogrammet enligt avdelning VI kapitlen I och II, strukturen för kompensationsplanen för de yttersta randområdena, tillämpningen av olika procentenheter på stödnivån för det offentliga stödet, den modell som ska användas av medlemsstaterna för inlämnandet av ekonomiska uppgifter till kommissionen, fastställande av indikatorerna för unionsprioriteringarna, regler om den information som ska ges av medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven och synergier mellan potentiella uppgiftskällor, utformning och presentation av de årliga genomföranderapporterna och vilka faktorer som bör tas med i rapporterna om förhandsutvärderingar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 och granskningsförfarandet bör användas.

(98)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen dessutom tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på antagande av och närmare uppgifter om ändringar i unionens faktiska prioriteringar för tillsyn och kontroll, regler om presentationen av uppgifter som de förvaltande myndigheterna tillhandahåller samt tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärderna vad avser verksamheterna samt anvisningar för skapande av emblemet och definition av standardfärger. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011. För att säkerställa ett enklare och snabbare förfarande bör det rådgivande förfarandet användas.

(99)

Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, med tanke på de strukturella problem som påträffas inom ramen för utvecklingen av fiskeri-och vattenbrukssektorn och havsnäringarna och på medlemsstaternas begränsade ekonomiska resurser, utan snarare, på grund av omfattningen och verkningarna av de insatser som ska finansieras genom verksamhetsprogrammen, kan uppnås bättre på unionsnivå genom flerårigt finansiellt stöd som inriktas på relevanta prioriteringar, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå dessa mål.

(100)

Det stödsystem som föreskrivs i denna förordning ersätter de stödordningar som infördes genom förordning (EG) nr 2328/2003, förordning (EG) nr 861/2006, förordning (EG) nr 1198/2006, förordning (EG) nr 791/207, förordning (EU) nr 1255/2011, och artikel 103 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessa förordningar och den bestämmelsen bör därför upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014. Den här förordningen bör emellertid varken påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar av bistånd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1198/2006 eller någon annan lagstiftning som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2013.

(101)

Det är lämpligt att anpassa giltighetstiden för denna förordning efter giltighetstiden för förordning (EU) nr 1303/1013. Den här förordningen bör därför gälla från och med den 1 januari 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs hur unionen ska finansiera genomförandet av

a)

den gemensamma fiskeripolitiken,

b)

relevanta åtgärder på havsrättens område,

c)

hållbar utveckling av fiske- och vattenbruksområden och inlandsfiske, samt

d)

den integrerade havspolitiken.

Artikel 2

Geografiskt tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på insatser som vidtas inom unionens territorium, om inget annat anges i denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

1.   Vid tillämpningen av denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel, ska de definitioner som avses i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013, artikel 5 i förordning (EU) nr 1379/2013, artikel 4 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 2 i förordning (EU) nr 1303/2013 gälla.

2.   I denna förordning avses med

1.   en gemensam miljö för informationsutbyte (nedan kallad Cise): ett nätverk av decentraliserade system för utbyte av information mellan användare i syfte att förbättra realtidskunskapen om händelser till havs,

2.   sektorsövergripande insatser: insatser som samtidigt gynnar flera olika sektorer och/eller sektorspolitiska mål i enlighet med EUF-fördraget och som inte helt kan uppnås genom åtgärder inom de enskilda politikområdena,

3.   elektroniskt registrerings- och rapporteringssystem (nedan kallat ERS): ett system för elektronisk registrering och rapportering av uppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 1224/2009,

4.   europeiskt nätverk för marina observationer och data: ett datanätverk som sammanför relevanta nationella program för marina observationer och data till en gemensam och tillgänglig EU-resurs,

5.   fiske- och vattenbruksområde: ett område med havs-, flod- eller sjöstrand, inbegripet dammar eller ett avrinningsområde med en betydande sysselsättningsnivå inom fiske eller vattenbruk, vilket geografiskt, ekonomiskt och socialt fungerar på ett sammanhängande sätt och har utpekats som ett sådant område av en medlemsstat,

6.   fiskare: varje person som bedriver kommersiell fiskeverksamhet, av det slag som erkänns av medlemsstaten,

7.   inlandsfiske: fiskeverksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte i inlandsvatten av fartyg eller med hjälp av andra anordningar, inklusive sådana som används vid isfiske,

8.   integrerad förvaltning av kustområden: sådana strategier och åtgärder som beskrivs i Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG (19).

9.   integrerad havsstyrning: samordnad förvaltning av all sektorspolitik på unionsnivå för oceanerna, haven och kustområdena,

10.   den integrerade havspolitiken: en unionspolitik vars syfte är att främja ett samordnat och koherent beslutsfattande för att maximera hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning i medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller kustområdena, öarna och de yttersta randområdena i unionen, samt när det gäller de maritima näringarna, genom konsekvent havspolitik och relevant internationellt samarbete,

11.   integrerad havsövervakning: ett unionsinitiativ vars syfte är att göra den övervakningsverksamhet som bedrivs i Europas hav mer effektiv och ändamålsenlig genom informationsutbyte och samarbete över sektors- och statsgränserna,

12.   havsplanering: en process där medlemsstaternas berörda myndigheter analyserar och organiserar mänsklig verksamhet i havsområden för att uppnå ekologiska, ekonomiska och sociala mål,

13.   åtgärd: ett antal insatser,

14.   småskaligt kustfiske: fiske som bedrivs av fiskefartyg med en total längd på under tolv meter och som inte använder släpredskap för fiske enligt förteckningen i tabell 3 i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (20),

15.   fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten: fartyg som bedriver kommersiellt fiske enbart i inlandsvatten och inte finns upptagna i registret över unionens fiskeflotta.

AVDELNING II

ALLMÄN RAM

KAPITEL I

Inrättande av Europeiska havs- och fiskerifonden och fondens mål

Artikel 4

Inrättande

Härmed inrättas Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Artikel 5

Mål

EHFF ska bidra till att uppfylla följande mål:

a)

Främja fiske och vattenbruk som är konkurrenskraftigt, miljömässigt hållbart, ekonomiskt livskraftigt samt socialt ansvarsfullt.

b)

Främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

c)

Främja balanserad och inkluderande territoriell utveckling i fiske- och vattenbruksområden.

d)

Främja utveckling och genomförande av unionens integrerade havspolitik på ett sätt som kompletterar sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken.

Dessa mål ska eftersträvas utan att fiskekapaciteten ökar.

Artikel 6

Unionens prioriteringar

EHFF ska bidra till Europa 2020-strategin och till genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken. EHFF ska bidra till följande unionsprioriteringar för hållbar utveckling av fiske och vattenbruk samt närliggande verksamhet, vilka återspeglar de tematiska målen i förordning (EU) nr 1303/2013:

1.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske genom att sträva efter följande specifika mål:

a)

Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön, bland annat genom att oönskade fångster så långt möjligt undviks och minskas.

b)

Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen.

c)

Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter.

d)

Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för företagen inom fisket, bland annat för det småskaliga kustfisket, och förbättring av säkerhets- och arbetsförhållanden.

e)

Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling och innovation, inbegripet ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring.

f)

Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

2.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk genom att sträva efter följande specifika mål:

a)

Tillhandahållande av stöd för att stärka teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring.

b)

Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, inbegripet förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden, särskilt för små och medelstora företag.

c)

Skydd och återställande av den biologiska mångfalden i vattenmiljöer samt förbättring av de ekosystem som är anslutna till vattenbruket samt främjande av ett resurseffektivt vattenbruk.

d)

Främjande av ett vattenbruk som kan säkerställa en hög nivå av miljöskydd, främjande av djurhälsa och välbefinnande samt folkhälsan och allmän säkerhet.

e)

Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

3.

Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom att sträva efter följande specifika mål:

a)

Förbättring av och tillgång till vetenskapliga rön samt förbättring av insamling och hantering av data.

b)

Stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan därmed ökas.

4.

Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att sträva efter följande specifika mål: främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, skapande av sysselsättning och stöd till anställbarhet och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk, inbegripet diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av den maritima ekonomin.

5.

Främjande av saluföring och beredning genom att sträva efter följande specifika mål:

a)

En bättre organisation av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

b)

Stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna.

6.

Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande.

KAPITEL II

Delad förvaltning och direkt förvaltning

Artikel 7

Delad förvaltning och direkt förvaltning

1.   De åtgärder som omfattas av avdelning V ska finansieras av EHFF i enlighet med principen om delad förvaltning mellan unionen och medlemsstaterna och i enlighet med de gemensamma regler som fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.   De åtgärder som omfattas av avdelning VI ska finansieras av EHFF i enlighet med principen om direkt förvaltning.

KAPITEL III

Allmänna principer för stöd inom ramen för delad förvaltning

Artikel 8

Statligt stöd

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska artiklarna 107, 108 och 109 i EUF-fördraget tillämpas på stöd som medlemsstaterna beviljar företag inom fiske och vattenbruk.

2.   Artiklarna 107, 108 och 109 i EUF-fördraget ska inte tillämpas på betalningar som medlemsstaterna företar enligt och i överensstämmelse med denna förordning inom tillämpningsområdet för artikel 42 i EUF-fördraget.

3.   Nationella bestämmelser om offentlig finansiering som går utöver bestämmelserna i denna förordning om betalningar enligt punkt 2 ska behandlas som en helhet i enlighet med punkt 1.

4.   För fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget och på vilka artiklarna 107, 108 och 109 däri är tillämpliga, får kommissionen, i enlighet med artikel 108 i EUF-fördraget, tillåta driftsstöd i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget till sektorerna för produktion, bearbetning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter, för att mildra de särskilda begränsningar som dessa områden har till följd av sin isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna belägenhet.

Artikel 9

Särskilda förhandsvillkor

De särskilda förhandsvillkor som avses i bilaga IV ska gälla för EHFF.

KAPITEL IV

Ansökningsvillkor och icke stödberättigande insatser

Artikel 10

Ansökningsvillkor

1.   En ansökan som har lämnats in av en aktör om stöd från EHFF får inte beviljas under den tidsperiod som anges i punkt 4 i denna artikel, om det har fastställts av den behöriga myndigheten att den berörda aktören

a)

har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (21) eller enligt artikel 90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,

b)

har varit delaktig i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som är upptagna i unionens förteckning över IUU-fartyg enligt artikel 40.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 eller av fartyg som för ett sådant lands flagg som identifierats som ett sådant icke-samarbetande tredjeland som avses i artikel 33 i den förordningen,

c)

har begått sådana överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler som enligt annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och rådet ska anses vara allvarliga, eller

d)

har begått en straffbar gärning enligt artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG (22), om ansökan om stöd har gjorts enligt avdelning V kapitel II i den här förordningen.

2.   Stödmottagaren ska, efter det att stödansökan lämnats in, fortsätta att uppfylla villkoren i punkt 1 a–d under insatsens hela genomförandeperiod och för en period av fem år efter att den sista utbetalningen till den stödmottagaren har gjorts.

3.   En ansökan som har lämnats in av en aktör får inte beviljas under en viss tidsperiod som anges i punkt 4 i denna artikel, om den behöriga myndigheten har konstaterat att aktören i fråga har gjort sig skyldig till bedrägeri enligt artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (23) inom ramen för Europeiska fiskerifonden (EFF) eller EHFF.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126 med avseende på

a)

fastställandet av de tidsperioder som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel, vilka ska stå i proportion till den allvarliga överträdelsens, den straffbara gärningens eller bedrägeriets art, svårighetsgrad, varaktighet och upprepning, och vara minst ett år.

b)

fastställandet av relevanta start- och slutdatum för de tidsperioder som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel.

5.   Medlemsstaterna ska kräva att de aktörer som lämnar in en ansökan inom ramen för EHFF till den förvaltande myndigheten lämnar in en undertecknad förklaring om att de uppfyller de krav som anges i punkt 1 i denna artikel och om att de inte har begått bedrägeri inom ramen för EFF eller EHFF enligt punkt 3 i denna artikel. Medlemsstaterna ska kontrollera att förklaringen är sanningsenlig innan de godkänner insatsen, på grundval av tillgänglig information från de nationella överträdelseregistren i enlighet med artikel 93 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller andra tillgängliga uppgifter.

Vid tillämpning av första stycket ska en medlemsstat, på begäran av en annan medlemsstat, tillhandahålla information i sina nationella överträdelseregister enligt artikel 93 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 11

Icke stödberättigande insatser

Följande insatser ska inte berättiga till stöd från EHFF:

a)

Insatser som ökar ett fartygs fiskekapacitet eller utrustning som ökar fartygets förmåga att lokalisera fisk.

b)

Byggande av nya fiskefartyg och import av fiskefartyg.

c)

Tillfälligt eller definitivt upphörande av fiskeverksamhet, såvida inte annat föreskrivs i denna förordning.

d)

Försöksfiske.

e)

Överföring av äganderätten till ett företag.

f)

Direkt utsättning, utom om detta är uttryckligen avsett som en bevarandeåtgärd enligt en unionsrättsakt eller i fall av försöksutsättning.

AVDELNING III

BUDGETRAM

Artikel 12

Genomförande av budgeten

1.   Den unionsbudget som tilldelas EHFF enligt avdelning V i denna förordning ska genomföras inom ramen för delad förvaltning enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.   Den unionsbudget som tilldelas EHFF enligt avdelning VI i denna förordning ska genomföras direkt av kommissionen i enlighet med artikel 58.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (24).

3.   Om kommissionen tar tillbaka hela eller delar av budgetåtagandet för direkt förvaltning ska detta ske i enlighet med förordningen (EU, Euratom) nr 966/2012 och, i tillämpliga fall, artikel 123 i den här förordningen.

4.   Principen om en sund ekonomisk förvaltning ska tillämpas i enlighet med artiklarna 30 och 53 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Artikel 13

Budgetresurser inom ramen för delad förvaltning

1.   De resurser som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF inom ramen för delad förvaltning ska uppgå till 5 749 331 600 EUR i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga II.

2.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 4 340 800 000 EUR avsättas för hållbar utveckling av fiske, vattenbruk och fiskeområden, för saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder och för tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ enligt avdelning V kapitlen I, II, III, IV och VII, med undantag för artikel 67.

3.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 580 000 000 EUR avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 76.

4.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 520 000 000 EUR avsättas för åtgärder för datainsamling enligt artikel 77.

5.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 192 500 000 EUR avsättas för kompensation för de yttersta randområdena enligt avdelning V kapitel V. Denna kompensation får inte överskrida följande belopp per år:

a)

6 450 000 EUR för Azorerna och Madeira.

b)

8 700 000 EUR för Kanarieöarna.

c)

12 350 000 EUR för de franska yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

6.   Av de budgetmedel som anges i punkt 1 ska 44 976 000 EUR avsättas för lagringsstöd enligt artikel 67.

7.   Av de budgetmedel som avses i punkt 1 ska 71 055 600 EUR avsättas för åtgärder med avseende på den integrerade havspolitiken enligt avdelning V kapitel VIII.

8.   Medlemsstaterna ska ha möjlighet att utväxla de tillgängliga reserverna i punkterna 3 och 4 vid användningen av dessa reserver.

Artikel 14

Budgetresurser inom ramen för direkt förvaltning

1.   De resurser som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF inom ramen för direkt förvaltning ska uppgå till 647 275 400 EUR i löpande priser.

2.   När det gäller avdelning VI kapitlen I och II fastställs den vägledande fördelningen av medel mellan målen i artiklarna 82 och 85 i bilaga III.

3.   Kommissionen får avvika från de vägledande procentsatser som avses i punkt 2 med i varje enskilt fall högst 5 % av värdet på finansieringsramen.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126 för att anpassa procentsatserna i bilaga III.

Artikel 15

Halvtidsöversyn

Kommissionen ska se över genomförandet av avdelning VI kapitlen I och II, inbegripet behovet av anpassning av den vägledande fördelningen av medel enligt bilaga III, och ska senast den 30 juni 2017 lägga fram en interimsutvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om de resultat som uppnåtts och om de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av användningen av EHFF.

Artikel 16

Fördelning av medel för delad förvaltning

1.   De resurser som finns tillgängliga för åtaganden från medlemsstaterna i enlighet med artikel 13.2–13.7 under perioden 2014–2020 enligt tabellen i bilaga II ska fastställas på grundval av följande objektiva kriterier:

a)

När det gäller avdelning V, med undantag för artiklarna 76 och 77:

i)

Antalet sysselsatta inom fiskerisektorn och sektorn för vattenbruk i marina vatten och sötvatten, inklusive sysselsatta inom relaterad beredning.

ii)

Produktionsnivån inom fiskerisektorn och sektorn för vattenbruk i marina vatten och sötvatten, inklusive relaterad beredning.

iii)

Andelen fartyg för småskaligt kustfiske i fiskeflottan som helhet.

b)

När det gäller artiklarna 76 och 77:

i)

Omfattningen av den berörda medlemsstatens kontrolluppgifter, med beaktande av den nationella fiskeflottans storlek, storleken på det havsområde som ska kontrolleras, landningsvolymen och värdet av importen från tredjeland.

ii)

Tillgängliga kontrollresurser i förhållande till den uppskattade omfattningen på medlemsstatens kontrolluppgifter, varvid de tillgängliga resurserna ska fastställas med beaktande av antalet kontroller till havs och antalet landningsinspektioner.

iii)

Omfattningen av den berörda medlemsstatens datainsamlingsuppgifter, med beaktande av den nationella fiskeflottans storlek, landningsvolymen och omfattningen av vattenbruksproduktionen, mängden vetenskaplig övervakningsverksamhet till havs och det antal undersökningar som medlemsstaten deltar i.

iv)

Tillgängliga datainsamlingsresurser jämfört med omfattningen av medlemsstatens datainsamlingsuppgifter, varvid de tillgängliga resurserna ska fastställas med beaktande av de personalresurser och tekniska resurser som behövs för genomförandet av det nationella provtagningsprogrammet för datainsamling.

c)

Den historiska tilldelningen av medel enligt förordning (EG) nr 1198/2006 och den historiska förbrukningen enligt förordning (EG) nr 861/2006 ska gälla för samtliga åtgärder.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa den årliga fördelningen av de totala resurserna per medlemsstat.

AVDELNING IV

PROGRAMPLANERING

KAPITEL I

Programplanering för åtgärder som finansieras inom ramen för delad förvaltning

Artikel 17

Utformning av de operativa programmen

1.   Varje medlemsstat ska utarbeta ett samlat operativt program för genomförandet av de unionsprioriteringar som anges i artikel 6 och som ska medfinansieras genom EHFF.

2.   Medlemsstaterna ska upprätta de operativa programmen i nära samarbete med de partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013.

3.   För den del av det operativa programmet som avses i artikel 18.1 o ska kommissionen senast den 31 maj 2014 anta genomförandeakter för att fastställa unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 127.2.

Artikel 18

Det operativa programmets innehåll

1.   Utöver de faktorer som anges i artikel 27 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska det operativa programmet innehålla följande:

a)

En analys av situationen med avseende på starka och svaga sidor samt möjligheter och hot samt en förteckning över vilka behov som måste tillgodoses i det geografiska område, inbegripet när så är påkallat de havsområden, som programmet omfattar.

Analysen ska utgå från de relevanta unionsprioriteringarna i artikel 6 i denna förordning och ska, i tillämpliga fall, överensstämma med den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 1380/2013 och de framsteg som gjorts när det gäller att uppnå en god miljöstatus genom utveckling och tillämpning av en marin strategi enligt artikel 5 i direktiv 2008/56/EG. Särskilda behov när det gäller arbetstillfällen, miljön, begränsningen av, och anpassningen till, klimatförändringar och främjande av innovation ska bedömas i förhållande till unionsprioriteringarna på ett sådant sätt att det är möjligt att nå fram till de lämpligaste lösningarna med hänsyn till var och en av prioriteringarna på de berörda områdena.

b)

En beskrivning av strategin enligt artikel 27 i förordning (EU) nr 1303/2013, som ska visa att

i)

lämpliga mål har fastställts för varje unionsprioritering som ingår i programmet, utifrån de gemensamma indikatorer som anges i artikel 109 i denna förordning,

ii)

valet av lämpliga åtgärder är en logisk följd av varje unionsprioritering som har valts i programmet med beaktande av slutsatserna från förhandsutvärderingen och den analys som avses i led a i denna punkt; vid åtgärder för definitivt upphörande av fiskeverksamhet enligt artikel 34 i denna förordning ska beskrivningen av strategin innehålla målen för minskningen av fiskekapaciteten samt de åtgärder som ska vidtas för minskningen i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 1380/2013; en beskrivning av metoden för beräkning av den ersättning som ska beviljas enligt artiklarna 33 och 34 i den här förordningen ska också ingå,

iii)

tilldelningen av budgetmedel till de unionsprioriteringar som ingår i programmet är motiverad och adekvat med tanke på de fastställda målen.

c)

Där så är lämpligt, de specifika behoven för Natura 2000-områdena, inrättade genom rådets direktiv 92/43/EEG (25), och programmets bidrag till upprättandet av ett sammanhängande nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånd enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 1380/2013.

d)

En bedömning av de särskilda förhandsvillkoren enligt artikel 9 och bilaga IV till denna förordning och vid behov av de åtgärder som avses i artikel 19.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.

e)

En beskrivning av resultatramarna enligt artikel 22 i och bilaga II till förordning (EU) nr1303/2013.

f)

En förteckning över utvalda åtgärder, uppställt efter unionsprioritering.

g)

En förteckning över de kriterier som ska tillämpas för att välja fiske- och vattenbruksområden enligt avdelning V kapitel III.

h)

En förteckning över urvalskriterierna för lokalt ledda utvecklingsstrategier enligt avdelning V kapitel III.

i)

I medlemsstater där fler än 1 000 fartyg kan betraktas som fartyg inom småskaligt kustfiske, en handlingsplan för utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet inom småskaligt kustfiske.

j)

Utvärderingskraven och den utvärderingsplan som avses i artikel 56 i förordning (EU) nr 1303/2013 och åtgärder som ska vidtas för att tillgodose de konstaterade behoven.

k)

En finansieringsplan, som ska utarbetas med beaktande av artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i enlighet med kommissionens genomförandeakt enligt artikel 16.2 i den här förordningen, vilken ska innehålla

i)

en tabell över det sammanlagda EHFF-bidrag som planeras för varje år,

ii)

en tabell över tillämpliga EHFF-resurser och medfinansieringssatser inom ramen för unionsprioriteringarna enligt artikel 6 i denna förordning och för tekniskt stöd. Genom undantag från den allmänna regeln i artikel 94.2 i denna förordning ska, om tillämpligt, tabellen innehålla separata uppgifter om de EHFF-resurser och de medfinansieringssatser som gäller för det stöd som avses i artiklarna 33, 34, 41.2, 67, 70, 76.2 a–d och f–l, 76.2 e och 77 i denna förordning.

l)

Information om komplementariteten och samordningen med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och andra relevanta finansieringsinstrument inom unionen och medlemsstaterna.

m)

En redogörelse för hur det operativa programmet ska genomföras, inbegripet

i)

angivande av de myndigheter som avses i artikel 123 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i informationssyfte en sammanfattande beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemet,

ii)

en beskrivning av rollfördelningen mellan fiskets lokala aktionsgrupper, den förvaltande myndigheten och det utsedda organet vad gäller alla uppgifter som avser genomförandet av den lokalt ledda utvecklingsstrategin,

iii)

en beskrivning av övervaknings- och utvärderingsförfarandena samt av den övergripande sammansättningen av den övervakningskommitté som avses i artikel 48 i förordning (EU) nr 1303/2013,

iv)

de bestämmelser som säkerställer att programmet offentliggörs i enlighet med artikel 119 i denna förordning.

n)

En förteckning över de partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och resultaten av samråden med partnerna.

o)

För målet att säkerställa ökad regelefterlevnad genom kontroll i enlighet med artikel 6.3 b och i enlighet med de faktiska prioriteringar som antagits av kommissionen enligt artikel 17.3:

i)

En förteckning över de organ som genomför systemet för kontroll, inspektion och tillsyn och en kort beskrivning över vilka personalresurser och ekonomiska resurser som dessa förfogar över för kontroll, inspektion och tillsyn av fisket och vilken större utrustning som dessa förfogar över för kontroll, inspektion och tillsyn av fisket, särskilt antalet fartyg, flygplan och helikoptrar.

ii)

Övergripande mål för de kontrollåtgärder som ska genomföras med hjälp av de gemensamma indikatorer som ska fastställas i enlighet med artikel 109.

iii)

Specifika mål som ska uppnås i enlighet med unionsprioriteringarna i artikel 6 och närmare uppgifter per kategori under hela programperioden.

p)

För insamlingen av data för hållbar fiskeriförvaltning enligt artikel 6.3 a och i överensstämmelse med det fleråriga unionsprogram som avses i artikel 3 i förordning (EG) nr 199/2008 ska det operativa programmet innehålla följande:

i)

En beskrivning av datainsamlingsverksamheten, i enlighet med artikel 25.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

ii)

En beskrivning av metoder för datalagring, datahantering och dataanvändning.

iii)

En beskrivning av hur sund ekonomisk och administrativ förvaltning av insamlade data kan säkerställas.

Den del av det operativa programmet som avses i led p ska kompletteras i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

2.   Det operativa programmet ska innehålla de metoder för beräkning av förenklade kostnader som avses i artikel 67.1 b, c och d i förordning (EU) nr 1303/2013, extrakostnader och inkomstbortfall enligt artikel 96 i den här förordningen och metoden för beräkning av ersättning enligt de relevanta kriterier som fastställts för var och en av de verksamheter som bedrivs i enlighet med artiklarna 40.1, 53, 54, 55, 56.1 f och 67 i den här förordningen. I förekommande fall ska även information om förskottsbetalningar till fiskets lokala aktionsgrupper enligt artikel 62 i den här förordningen tas med.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler för hur de faktorer som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska presenteras i de operativa programmen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

Artikel 19

Godkännande av det operativa programmet

1.   I enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen anta genomförandeakter för att godkänna de operativa programmen.

2.   Med avseende på antagandet av de genomförandeakter som avses i punkt 1 i denna artikel ska kommissionen undersöka om det är sannolikt att de åtgärder som avses i artikel 18.1 b ii faktiskt kommer att undanröja den konstaterade överkapaciteten.

Artikel 20

Ändring av det operativa programmet

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att godkänna ändringar av ett operativt program.

2.   För anpassning till hur behovet av kontroll utvecklar sig får kommissionen vartannat år anta genomförandeakter för att närmare ange på vilket sätt unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn enligt artikel 17.3 har förändrats och vilka motsvarande stödberättigande insatser som ska prioriteras. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 127.2.

3.   Medlemsstaterna får med beaktande av de nya prioriteringar som fastställs i de genomförandeakter som avses i punkt 2 i denna artikel lägga fram ändringar av sitt operativa program. I enlighet med proportionalitetsprincipen ska de ändringar av det operativa programmet omfattas av ett förenklat förfarande, som ska antas i enlighet med artikel 22.2.

Artikel 21

Arbetsplaner för datainsamling

1.   För tillämpningen av artikel 18.1 p i denna förordning ska medlemsstaterna till kommissionen på elektronisk väg lämna in arbetsplaner för datainsamling i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EG) nr 199/2008 senast den 31 oktober året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas, såvida inte en befintlig plan fortfarande gäller, vilket de i så fall ska anmäla till kommissionen. Innehållet i dessa planer ska vara förenligt med artikel 4.2 i den förordningen.

2.   Kommissionen ska senast den 31 december året före det år då arbetsplanen ska börja tillämpas anta genomförandeakter för att godkänna de arbetsplaner som avses i punkt 1.

Artikel 22

Regler angående förfaranden och tidsplaner

1.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa regler om förfaranden, format och tidsplaner för följande:

a)

Godkännande av de operativa programmen.

b)

Inlämnande och godkännande av ändringar av operativa program, även avseende ikraftträdandet och inlämningsfrekvensen under programperioden.

c)

Inlämnande och godkännande av ändringar som avses i artikel 20.3.

d)

Inlämnande av arbetsplaner för datainsamling.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

2.   Förfarandena och tidsplanerna ska förenklas när det gäller

a)

ändringar av operativa program med avseende på en överföring av medel mellan unionsprioriteringar, under förutsättning att de medel som överförs inte överskrider 10 % av det belopp som har avsatts för unionsprioriteringen,

b)

ändringar av operativa program med avseende på införande och strykning av åtgärder eller typer av relevanta insatser och relaterade uppgifter och indikatorer,

c)

ändringar av operativa program med avseende på ändringar i beskrivningarna av åtgärder, inbegripet ändringar av villkoren för stödberättigande,

d)

ändringar som avses i artikel 20.3 och samt när det gäller andra ändringar av den del av det operativa programmet som avses i artikel 18.1 n.

3.   Punkt 2 ska inte tillämpas på åtgärder som avses i artiklarna 33, 34 och 41.2.

KAPITEL II

Planering av åtgärder som finansieras genom direkt förvaltning

Artikel 23

Årliga arbetsprogram

1.   För genomförandet av avdelning VI ska kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa årliga arbetsprogram i enlighet med de mål som anges i de respektive kapitlen. När det gäller avdelning VI kapitlen I och II ska dessa genomförandeakter antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

2.   Det årliga arbetsprogrammet ska innehålla

a)

en beskrivning av de verksamheter som ska finansieras och de mål som eftersträvas för varje verksamhet, vilka ska stå i överensstämmelse med de mål som anges i artiklarna 82 och 85; det ska också innehålla en indikation om det belopp som avsätts för varje verksamhet, en vägledande tidsplan för genomförandet samt information om genomförandet,

b)

när det gäller bidrag och därtill relaterade åtgärder, de viktigaste utvärderingskriterierna, vilka ska fastställas så att det operativa programmets mål bäst ska kunna uppfyllas, och den högsta medfinansieringsgraden.

AVDELNING V

ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS INOM RAMEN FÖR DELAD FÖRVALTNING

KAPITEL I

Hållbar utveckling för fisket

Artikel 24

Specifika mål

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till att uppnå de specifika målen enligt unionsprioriteringen i artikel 6.1.

Artikel 25

Allmänna villkor

1.   Ägaren till ett fiskefartyg som har mottagit stöd enligt detta kapitel får inte överföra fartyget utanför unionen under minst fem år efter den dag då det stödet faktiskt betalades ut till stödmottagaren. Om ett fartyg överförs inom denna tidsfrist, ska de belopp som felaktigt har utbetalats för insatsen återkrävas av medlemsstaten med ett belopp som står i proportion till den period för vilken det villkor som anges i första meningen i denna punkt inte har uppfyllts.

2.   Driftskostnader är inte stödberättigande utom i de fall detta uttryckligen anges i detta kapitel.

3.   EHFF:s samlade finansiella bidrag till de åtgärder som avses i artiklarna 33 och 34 samt till ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer enligt artikel 41 får inte överstiga den högsta av följande två trösklar:

a)

6 000 000 EUR, eller

b)

15 % av det finansiella stöd från unionen som medlemsstaten avsätter för unionsprioriteringarna i artikel 6.1, 6.2 och 6.5.

4.   EHFF:s samlade finansiella bidrag till de åtgärder som avses i artikel 29.4 får inte överstiga 5 % av unionens finansiella stöd per medlemsstat.

5.   Stöd till fartygsägare som har beviljats enligt artikel 33 ska dras av från stöd som har beviljats fartygsägare enligt artikel 34 för samma fartyg.

Artikel 26

Innovation

1.   För att stimulera till innovation inom fisket får EHFF stödja projekt som syftar till att utveckla eller introducera nya eller avsevärt förbättrade produkter och utrustning, nya eller förbättrade processer och tekniker samt nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem, inbegripet inom beredning och saluföring.

2.   De insatser som finansieras enligt denna artikel ska genomföras av eller i samarbete med ett av medlemsstaten eller unionen godkänt vetenskapligt eller tekniskt organ. Det vetenskapliga eller tekniska organet ska validera insatsernas resultat.

3.   Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska på lämpligt sätt ges offentlighet av medlemsstaten i enlighet med artikel 119.

Artikel 27

Rådgivningstjänster

1.   För att förbättra aktörernas allmänna prestanda och konkurrenskraft och för att främja ett hållbart fiske får EHFF bevilja stöd för

a)

genomförbarhetsstudier och rådgivningstjänster för att bedöma bärkraften i projekt som potentiellt kan komma i fråga för stöd enligt detta kapitel,

b)

yrkesmässig och vetenskaplig rådgivning om miljömässig hållbarhet, med inriktning på att begränsa och om möjligt eliminera dessa verksamheters negativa inverkan på ekosystemen i haven, på land och i sötvatten,

c)

yrkesmässig rådgivning om affärs- och saluföringsstrategier.

2.   De genomförbarhetsstudier, rådgivningstjänster och den rådgivning som avses i punkt 1 ska tillhandahållas av vetenskapliga, akademiska, yrkesrelaterade eller tekniska organ eller enheter som tillhandahåller ekonomisk rådgivning och har nödvändig kompetens.

3.   Det stöd som avses i punkt 1 ska beviljas aktörer eller yrkesfiskeorganisationer, inbegripet producentorganisationer eller offentligrättsliga organ.

4.   Om det stöd som avses i punkt 1 inte överstiger 4 000 EUR får stödmottagaren utses genom ett påskyndat förfarande.

Artikel 28

Partnerskap mellan forskare och fiskare

1.   För att främja kunskapsutbyte mellan forskare och fiskare får EHFF bevilja stöd till

a)

skapandet av nätverk, partnerskapsavtal eller sammanslutningar mellan ett eller flera oberoende vetenskapliga organ och fiskare, eller en eller flera yrkesfiskeorganisationer, i vilka tekniska organ får delta.

b)

den verksamhet som bedrivs inom ramen för nätverken, partnerskapsavtalen eller sammanslutningarna enligt led a.

2.   Den verksamhet som avses i punkt 1 b får omfatta datainsamling och datahantering, undersökningar, pilotprojekt, kunskapsspridning och spridning av forskningsrön, seminarier och bästa praxis.

3.   Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas offentligrättsliga organ, fiskare, yrkesfiskeorganisationer, fiskets lokala aktionsgrupper och icke-statliga organisationer.

Artikel 29

Främjande av humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog

1.   För att främja humankapital, sysselsättningsskapande och social dialog får EHFF bevilja stöd för

a)

yrkesutbildning, livslångt lärande, gemensamma projekt, spridning av kunskaper av ekonomisk, teknisk, regleringsmässig eller vetenskaplig art och innovativa förfaranden samt förvärv av nya yrkeskunskaper, särskilt med koppling till hållbar förvaltning av de marina ekosystemen, hygien, hälsa, säkerhet, verksamhet inom havsnäringen, innovation och entreprenörskap,

b)

nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan olika intressenter, inbegripet mellan organisationer som främjar jämställdhet mellan män och kvinnor, främjande av den roll som kvinnor har i fiskesamhällen och främjande av underrepresenterade grupper inom småskaligt kustfiske eller i fiske bedrivet utan fartyg,

c)

social dialog på unionsnivå samt på nationell, regional och lokal nivå, i vilken fiskare, arbetsmarknadens parter och andra berörda intressenter deltar.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 får också beviljas egenföretagande fiskares makar eller, om och i den utsträckning de erkänns i nationell rätt, livspartner, på de villkor som anges i artikel 2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU (26).

3.   Det stöd som avses i punkt 1 a får beviljas under en period på högst två år, för utbildning av personer under 30 års ålder som av den berörda medlemsstaten erkänts som arbetslösa. Sådant stöd får enbart ges för utbildning ombord på ett fartyg för småskaligt kustfiske som ägs av en yrkesfiskare som är minst 50 år, vilken formaliserats genom ett av den berörda medlemsstaten erkänt avtal mellan praktikanten och fartygets ägare, inklusive kurser i hållbart fiske och bevarande av levande marina resurser enligt definitionen i förordning (EU) nr 1380/2013. Praktikanten ska ombord beledsagas av en yrkesfiskare som är minst 50 år gammal.

4.   Stöd enligt punkt 3 ska beviljas yrkesfiskare för täckande av praktikantens lön och därmed sammanhängande utgifter, och ska beräknas i enlighet med artikel 67.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 med beaktande av den ekonomiska situationen och levnadsstandard i den berörda medlemsstaten. Det stödet får inte överstiga 40 000 EUR per stödmottagare under programperioden.

Artikel 30

Diversifiering och nya former av inkomst

1.   EHFF får stödja investeringar som bidrar till diversifiering av fiskarnas inkomster genom utveckling av kompletterande verksamheter, inbegripet investeringar ombord, sportfisketurism, restauranger, fiskerelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet rörande fiske.

2.   Stöd enligt punkt 1 ska beviljas fiskare

a)

som lämnar in en affärsplan för hur de vill utveckla sin nya verksamhet, och

b)

som har nödvändiga yrkeskunskaper, vilka kan förvärvas genom de insatser som finansieras enligt artikel 29.1 a.

3.   Stöd enligt punkt 1 får endast beviljas om den kompletterande verksamheten har koppling till fiskarens huvudsakliga fiskeverksamhet.

4.   Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 får inte överskrida 50 % av den budget som förutses i affärsplanen för insatsen i fråga och får inte uppgå till mer än 75 000 EUR per stödmottagare.

Artikel 31

Etableringsstöd för unga fiskare

1.   EHFF får ge stöd till unga fiskares etablering.

2.   Stöd enligt denna artikel får endast beviljas för det första förvärvet av ett fiskefartyg som

a)

har en längd över allt som understiger 24 meter,

b)

är utrustat för fiske till havs,

c)

är mellan 5 och 30 år gammalt, och

d)

tillhör ett flottsegment för vilket den rapport om fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att det råder balans med de fiskemöjligheter som är tillgängliga för segmentet.

3.   I denna artikel avses med begreppet ung fiskare en fysisk person som för första gången vill förvärva ett fiskefartyg och som då ansökan inlämnas är under 40 år gammal och har arbetat minst fem år som fiskare eller har erhållit motsvarande yrkesutbildning. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare objektiva kriterier som unga fiskare ska uppfylla för att vara berättigade till stöd enligt denna artikel.

4.   Stöd enligt denna artikel får inte överstiga 25 % av anskaffningskostnaden för fiskefartyget och får inte i något fall överstiga 75 000 EUR per ung fiskare.

Artikel 32

Hälsa och säkerhet

1.   För att förbättra fiskares hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden får EHFF bevilja stöd för investeringar ombord eller i individuell utrustning, på villkor att investeringarna går utöver kraven i unionsrätten eller nationell rätt.

2.   Stödet enligt denna artikel ska beviljas fiskare eller ägare av fiskefartyg.

3.   Vid investeringar ombord får stöd inte beviljas mer än en gång under programperioden för samma typ av investering och samma fiskefartyg. Vid investeringar i individuell utrustning får stöd inte beviljas mer än en gång under programperioden för samma typ av utrustning och samma stödmottagare.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 126 för att definiera stödberättigande insatser enligt punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 33

Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet

1.   EHFF får stödja åtgärder för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet i följande fall:

a)

Genomförande av kommissionens åtgärder eller medlemsstaternas nödåtgärder som avses i artiklarna 12 respektive 13 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller av bevarandeåtgärder enligt artikel 7 i den förordningen, inbegripet fredningsperioder.

b)

Icke-förlängning av hållbara fiskepartnerskapsavtal eller tillhörande protokoll.

c)

Tillfälligt upphörande enligt en förvaltningsplan som har antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1967/2006 (27) eller en flerårig plan som har antagits enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 där, på grundval av vetenskaplig rådgivning, en minskning av fiskeansträngningen krävs för att nå de mål som avses i artikel 2.2 och 2.5 a i förordning (EU) nr 1380/2013.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas under högst sex månader per fartyg under perioden 2014–2020.

3.   Det stöd som avses i punkt 1 ska endast beviljas

a)

ägare av unionsfiskefartyg som är registrerade som aktiva och har bedrivit fiske till havs under minst 120 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in, eller

b)

fiskare som under minst 120 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det tillfälliga upphörandet.

4.   All fiskeverksamhet som bedrivs av fiskefartyget eller av de berörda fiskarna ska avbrytas i praktiken. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att det berörda fiskefartyget har ställt in all fiskeverksamhet under den period som berörs av det tillfälliga upphörandet.

Artikel 34

Definitivt upphörande med fiskeverksamhet

1.   EHFF får stödja åtgärder för definitivt upphörande av fiskefartygs fiskeverksamhet om upphörandet uppnås genom skrotning av fiskefartyg, och under förutsättning att

a)

sådan skrotning ingår i det operativa program som avses i artikel 18, och

b)

det definitiva upphörandet föreskrivs som ett verktyg i en handlingsplan som avses i artikel 22.4 i förordning (EU) nr 1380/2013, där det anges att flottsegmentet inte balanseras effektivt med de fiskemöjligheter som är tillgängliga för segmentet.

2.   Stöd enligt punkt 1 ska beviljas

a)

ägare av unionsfiskefartyg som är registrerade som aktiva och har bedrivit fiske till havs under minst 90 dagar per år under de två senaste kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in, eller

b)

fiskare som under minst 90 dagar per år under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som berörs av det definitiva upphörandet,

3.   De berörda fiskarna ska i praktiken upphöra med all fiskeverksamhet. Stödmottagaren ska till den behöriga myndigheten lämna in bevis för att fiskeverksamheten har upphört i praktiken. Ersättningen ska återbetalas tidsproportionellt om fiskaren återgår till fiskeverksamhet inom mindre än två år från den dag då ansökan om stöd lämnades in.

4.   Stöd enligt denna artikel får beviljas fram till och med den 31 december 2017.

5.   Stöd enligt denna artikel får betalas ut först när motsvarande kapacitet permanent har strukits från registret över unionens fiskeflotta, och fiskelicenser och fisketillstånd också har dragits in permanent. Stödmottagaren får inte registrera ett nytt fiskefartyg inom fem års tid efter att ha mottagit sådant stöd. Kapacitetsminskning till följd av det definitiva upphörande av fiskeverksamhet med offentligt stöd ska resultera i en motsvarande permanent minskning av de fiskekapacitetstak som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013.

6.   Genom undantag från punkt 1 får stöd beviljas för definitivt upphörande av fiskeverksamhet utan skrotning om fartygen byggs om för annan verksamhet än kommersiellt fiske.

Dessutom ska traditionella fartyg av trä, i syfte att bevara det maritima arvet, berättiga till stöd för definitivt upphörande utan skrotning om de fortsätter att fylla en kulturarvsfunktion på land.

Artikel 35

Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor

1.   EHFF får bidra till gemensamma fonder för utbetalning av ekonomisk ersättning till fiskare för ekonomiska förluster som vållats av allvarliga klimathändelser eller miljöolyckor, eller för räddningskostnader för fiskare eller fiskefartyg vid olyckor till sjöss under fiskeverksamhet.

2.   Med avseende på tillämpningen av punkt 1 avses med begreppet gemensamma fonder ett system som ackrediteras av medlemsstaten, i enlighet med dess nationella rätt, som gör det möjligt för anslutna fiskare att försäkra sig, varvid fonden betalar ut ersättning till dem för ekonomiska förluster till följd av sådana händelser som anges i punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska se till att det inte förekommer för hög ersättning till följd av att stödet enligt denna artikel kombineras med andra unionsinstrument eller nationella instrument eller privata försäkringar.

4.   För att vara berättigad till stöd enligt denna artikel ska den berörda gemensamma fonden

a)

vara godkänd av medlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med nationell rätt,

b)

ha en transparent policy i fråga om inbetalningar till och uttag från fonden, och

c)

ha tydliga regler om fördelning av ansvar för eventuella skulder.

5.   Medlemsstaterna ska fastställa regler för inrättande och förvaltning av de gemensamma fonderna, särskilt regler för beviljande av ersättning och fiskares berättigande till sådan ersättning vid allvarliga klimathändelser, miljöolyckor eller olyckor till sjöss som avses i punkt 1, liksom för förvaltning och övervakning av efterlevnaden av dessa regler. Medlemsstaterna ska se till att det i fondarrangemangen föreskrivs sanktioner vid försummelse från fiskarens sida.

6.   Allvarliga klimathändelser, miljöolyckor eller olyckor till sjöss som avses i punkt 1 måste formellt erkännas som sådana av den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.

7.   De bidrag som avses i punkt 1 får endast avse de belopp som betalas ut från de gemensamma fonderna som ekonomisk ersättning till fiskare. De administrativa kostnaderna för inrättande av de gemensammafonderna ska inte vara stödberättigande. Medlemsstaterna får begränsa de kostnader som kan komma i fråga för stöd genom att tillämpa tak per gemensam fond.

8.   De bidrag som avses i punkt 1 får endast beviljas för täckande av de förluster som orsakats genom de allvarliga klimathändelserna, miljöolyckorna eller olyckorna till sjöss om den uppgår till mer än 30 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående kalenderåren.

9.   Medel från EHFF får inte bidra till det grundläggande kapitalet.

10.   Om medlemsstaterna beslutar att begränsa de stödberättigande kostnaderna genom att tillämpa tak per varje gemensam fond, ska de i sina operativa program tillhandahålla närmare uppgifter och motiveringar i fråga om dessa tak.

Artikel 36

Stöd till system för fördelning av fiskemöjligheter

1.   För att anpassa fiskeverksamheten till fiskemöjligheterna får EHFF stödja utformning, utveckling, övervakning, utvärdering och förvaltning av system för fördelning av fiskemöjligheter.

2.   Stöd enligt denna artikel får endast beviljas åt myndigheter, juridiska eller fysiska personer eller yrkesfiskeorganisationer som är erkända av medlemsstaten, inbegripet erkända producentorganisationer och som deltar i den kollektiva förvaltningen av de system som avses i punkt 1.

Artikel 37

Stöd till utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalt samarbete

1.   För att säkerställa effektiv utformning och effektivt genomförande av bevarandeåtgärder inom ramen för artiklarna 7, 8 och 11 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt regionalt samarbete inom ramen för artikel 18 i den förordningen får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Utformning, utveckling och övervakning av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för utvecklingen och genomförandet av bevarandeåtgärder och regionalisering.

b)

Berörda aktörers deltagande samt samarbete mellan medlemsstaterna i arbetet med att utforma och genomföra bevarandeåtgärder och regionalisering.

2.   När det gäller direkt utsättning får EHFF endast bevilja stöd enligt punkt 1 om det föreskrivs som en bevarandeåtgärd i en unionsrättsakt.

Artikel 38

Begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av fisket för att skydda arter

1.   För att minska fiskets inverkan på havsmiljön, bidra till en gradvis eliminering av utkast och förenkla övergången till hållbart nyttjande av levande marina biologiska resurser i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 får EHFF bevilja stöd för investeringar

a)

i utrustning som förbättrar fiskeredskapens storleks- eller artselektivitet,

b)

ombord eller i utrustning som eliminerar utkast genom att man undviker och minskar oönskade fångster av fiskbestånd av kommersiellt värde eller som rör oönskade fångster som ska landas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,

c)

i utrustning som minskar och om möjligt eliminerar fiskets fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet eller havsbotten,

d)

i utrustning för att skydda redskap och fångster från däggdjur och fåglar som skyddas av direktiv 92/43/EEG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (28), under förutsättning att det inte undergräver fiskeredskapens selektivitet och att alla lämpliga åtgärder införs för att förhindra fysiska skador på rovdjur.

2.   Genom undantag från artikel 11 a får stöd enligt punkt 1 i de yttersta randområdena beviljas för fasta anordningar för att samla fisk, under förutsättning att sådana anordningar bidrar till hållbart och selektivt fiske.

3.   Stöd får inte beviljas mer än en gång under programperioden för samma typ av utrustning och på samma unionsfiskefartyg.

4.   Stöd får endast beviljas för redskap och annan utrustning enligt punkt 1 som bevisligen har bättre storleksselektivitet eller mindre inverkan på ekosystemen och icke-målarter än de standardredskap och annan utrustning som tillåts enligt unionsrätten eller relevant nationell rätt som antagits inom ramen för regionalisering enligt förordning (EU) nr 1380/2013.

5.   Stöd ska beviljas

a)

ägarna av unionsfiskefartyg, vilka är registrerade som aktiva och med vilka de har bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in,

b)

de fiskare som äger de redskap som ska ersättas och som har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in,

c)

yrkesfiskeorganisationer som erkänts av medlemsstaten.

Artikel 39

Innovation kopplad till bevarandet av de marina biologiska resurserna

1.   I syfte att bidra till en gradvis eliminering av utkast och bifångster och till att underlätta övergången till nyttjande av levande marina resurser i enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt till att minska fisket inverkan på den marina miljön och dess inverkan på skyddade rovdjur, får EHFF stödja insatser vilkas syfte är att utveckla eller införa ny teknisk eller organisatorisk kunskap, som minskar fiskets inverkan på miljön, inklusive förbättrad fisketeknik och förbättring av fiskeredskapens selektivitet, eller ger ett mer hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna och samexistens med skyddade rovdjur.

2.   De insatser som finansieras enligt denna artikel ska genomföras av eller i samarbete med ett av medlemsstaten godkänt vetenskapligt eller tekniskt organ, som ska validera insatsernas resultat.

3.   Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska på lämpligt sätt ges offentlighet av medlemsstaten i enlighet med artikel 119.

4.   De fiskefartyg som deltar i de projekt som finansieras enligt denna artikel får inte utgöra mer än 5 % av den nationella fiskeflottan eller 5 % av den nationella flottans bruttotonnage, beräknat vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. Under vederbörligen motiverade omständigheter, på begäran av en medlemsstat och på grundval av en rekommendation från vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF), som inrättades genom kommissionens beslut 2005/629/EG (29), får kommissionen godkänna projekt som överskrider de begränsningar som fastställs i denna punkt.

5.   Insatser som inte kan anses vara fiske i vetenskapligt syfte enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1224/2009 och som innebär att nya fiskeredskap eller tekniker testas ska genomföras inom ramen för de fiskemöjligheter som den berörda medlemsstaten har tilldelats.

6.   De nettoinkomster som genereras genom fiskefartygets deltagande i insatsen ska dras av från de stödberättigande kostnaderna för insatsen enligt artikel 65.8 i förordning (EU) nr 1303/2013.

7.   Med avseende på tillämpningen av punkt 6 avses med nettoinkomst fiskarnas inkomster från försäljning i första ledet av fisk eller skaldjur som fångats under införandet och testningen av ny teknisk eller organisatorisk kunskap minus försäljningskostnader, såsom auktionshallars avgifter.

Artikel 40

Skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och kompensationssystem inom ramen för hållbart fiske

1.   För att skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen inom ramen för hållbart fiske, och vid behov med deltagande av fiskare, får EHFF bevilja stöd för följande insatser:

a)

Insamling av avfall från havet, som förlorade fiskeredskap och marint avfall, utförd av fiskare.

b)

Konstruktion, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och främja havets fauna och flora, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa.

c)

Åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser.

d)

Förberedelser, inklusive studier, utarbetande, övervakning och uppdatering av skydds- och förvaltningsplaner för fiskerelaterad verksamhet avseende Natura 2000-områden och de särskilda geografiska skyddsområden som avses i direktiv 2008/56/EG och i andra speciella livsmiljöer.

e)

Förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med de prioriterade åtgärdsplaner som har fastställts enligt direktiv 92/43/EEG.

f)

Förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden för genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG.

g)

Åtgärder för att öka miljömedvetenhet, med deltagande av fiskare, i fråga om skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden.

h)

System för kompensation av skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar som skyddas av direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG.

i)

Deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, såsom åtgärder för att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd, inklusive vetenskapligt utarbetande och utvärdering av dessa.

2.   Stöd enligt punkt 1 h ska vara föremål för formellt erkännande av sådana system av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Medlemsstaterna ska även se till att det inte sker någon överkompensation för skador till följd av en kombination av unionens kompensationssystem och nationella och privata kompensationssystem.

3.   De insatser som avses i denna artikel får genomföras av vetenskapliga eller tekniska, offentligrättsliga organ, rådgivande nämnder, fiskare eller yrkesfiskeorganisationer som är erkända av medlemsstaten eller icke-statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskeorganisationer eller i partnerskap med fiskets lokala aktionsgrupper.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126 för att närmare ange de kostnader som berättigar till stöd enligt punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 41

Energieffektivitet och åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna

1.   För att lindra effekterna av klimatförändringarna och förbättra fiskefartygens energieffektivitet får EHFF bevilja stöd för

a)

investeringar i utrustning eller ombord i syfte att minska utsläppen av föroreningar och växthusgaser och att förbättra fiskefartygens energieffektivitet; investeringar i fiskeredskap ska också berättiga till stöd, under förutsättning att de inte undergräver fiskeredskapens selektivitet,

b)

energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar,

c)

studier för att utvärdera alternativa framdrivningssystems och alternativa skrovutformningars bidrag till fiskefartygens energieffektivitet.

2.   Stöd för att ersätta eller modernisera huvud- eller hjälpmotorer får endast beviljas

a)

fartyg med totalt högst 12 meters längd, under förutsättning att den nya eller moderniserade motorn inte har större effekt i kW än den nuvarande motorn,

b)

fartyg med totalt mellan 12 och 18 meters längd, under förutsättning att effekten i kW för den nya eller moderniserade motorn är minst 20 % lägre än den nuvarande motorn,

c)

fartyg med totalt mellan 18 och 24 meters längd, under förutsättning att effekten i kW för den nya eller moderniserade motorn är minst 30 % lägre än den nuvarande motorn,

3.   Stöd enligt punkt 2 för ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer får endast beviljas med avseende på fartyg som tillhör ett flottsegment där den rapport om fiskekapacitet som avses i artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 har visat att det råder balans med de fiskemöjligheter som finns tillgängliga i segmentet.

4.   Stöd enligt punkt 2 i den här artikeln får endast beviljas för ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer som har certifierats officiellt i enlighet med artikel 40.2 i förordning (EG) nr 1224/2009. Det får endast utbetalas efter det att den begärda kapacitetsminskningen i kW permanent har strukits från registret över unionens fiskeflotta.

5.   För fiskefartyg som inte är föremål för certifiering av maskinstyrka får stöd enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel endast beviljas för ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer för vilka maskinstyrkan har verifierats i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 1224/2009 och vilka har fysiskt kontrollerats för att säkerställa att maskinstyrkan inte överskrider den maskinstyrka som fastställs i fiskelicenserna.

6.   Den minskning av motoreffekten som avses i punkt 2 b och c får uppnås av en grupp av fartyg för var och en av de fartygskategorier som avses i dessa led.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.3 får stödet från EHFF enligt punkt 2 i den här artikeln inte överstiga den högsta av följande två trösklar:

a)

1 500 000 EUR, eller

b)

3 % av det finansiella stöd från unionen som medlemsstaten avsätter för unionsprioriteringarna i artikel 6.1, 6.2 och 6.5.

8.   Ansökningar från aktörer inom sektorn för småskaligt kustfiske ska under hela programperioden prioriteras upp till 60 % av det totala stöd som avsatts för utbyte eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer enligt punkt 2.

9.   Stöd enligt punkterna 1 och 2 får endast beviljas ägare av fiskefartyg och bara en gång för samma slag av investering under en och samma programperiod för ett fiskefartyg.

10.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126 för att fastställa kostnader som berättigar till stöd enligt punkt 1 a i den här artikeln.

Artikel 42

Mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster

1.   För att förbättra mervärdet eller kvaliteten på den fisk som fångas får EHFF bevilja stöd till

a)

investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde, särskilt genom att fiskarna ges möjlighet att själva stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av sina egna fångster,

b)

innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet.

2.   Stöd enligt punkt 1 b ska villkoras av användningen av selektiva redskap för att minimera oönskade fångster och får endast beviljas ägare av unionsfiskefartyg som har bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan om stöd lämnas in.

Artikel 43

Fiskehamnar, landningsplatser, auktionshallar och skyddshamnar

1.   För att förbättra kvaliteten, kontrollen och spårbarheten för de produkter som landas, sörja för ett effektivare energiutnyttjande, bidra till miljöskyddet och förbättra säkerheten och arbetsförhållandena får EHFF bevilja stöd för investeringar vilkas syfte är att förbättra infrastrukturerna i hamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar, inbegripet investeringar i anläggningar för insamling av avfall och skräp från havet.

2.   EHFF får bevilja stöd till investeringar i fiskehamnar, auktionshallar, landningsplatser och skyddshamnar för att underlätta iakttagande av skyldigheten att landa alla fångster i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1379/2013 och för att öka mervärdet för underutnyttjade delar av fångsten.

3.   För att förbättra säkerheten för fiskare får EHFF bevilja stöd för investeringar i nybyggnad eller modernisering av skyddshamnar.

4.   Stödet får inte användas för byggande av nya hamnar, nya landningsplatser eller nya auktionshallar.

Artikel 44

Inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i inlandet

1.   För att minska den inverkan som inlandsfisket har på miljön, öka energieffektiviteten, förbättra värdet eller kvaliteten på den fisk som landas och förbättra hälsan, säkerheten, arbetsförhållandena, humankapital och utbildning får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Främjande av humankapital, skapande av arbetstillfällen och social dialog enligt artikel 29 och på de villkor som anges i den artikeln.

b)

Investeringar ombord eller i individuell utrustning enligt artikel 32 på de villkor som anges i den artikeln.

c)

Investeringar i utrustning och typer av insatser enligt artiklarna 38 och 39 och på de villkor som anges i de artiklarna.

d)

Investeringar som förbättrar energieffektivitet och som lindrar effekterna av klimatförändringar enligt artikel 41 på de villkor som anges i den artikeln.

e)

Investeringar som förbättrar den fångade fiskens värde eller kvalitet enligt artikel 42 och på de villkor som anges i den artikeln.

f)

Investeringar i fiskehamnar, skyddshamnar och landningsplatser enligt artikel 43 på de villkor som anges i den artikeln.

2.   EHFF får lämna stöd till investeringar i samband med unga fiskares etablering enligt artikel 31 på de villkor som anges i den artikeln, med undantag för kravet i punkt 2 b i den artikeln.

3.   EHFF får bevilja stöd till utveckling och underlättande av innovation i enlighet med artikel 26, rådgivningstjänster i enlighet med artikel 27 samt partnerskap mellan vetenskapsmän och fiskare i enlighet med artikel 38.

4.   För att främja diversifiering bland fiskare som bedriver inlandsfiske får EHFF bevilja stöd för diversifiering av inlandsfisket till kompletterande verksamhet på de villkor som anges i artikel 30.

5.   För tillämpningen av punkt 1 ska följande gälla:

a)

Hänvisningarna till fiskefartyg i artiklarna 30, 32, 38, 39, 41 och 42 ska läsas som hänvisningar till fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten.

b)

Hänvisningarna i artikel 38 till havsmiljön ska läsas som hänvisningar till den miljö i vilken inlandsfiskefartygen fiskar.

6.   För att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Förvaltning, återställande och övervakning av de Natura 2000-områden som påverkas av fiskeverksamheten samt rehabilitering av inlandsvatten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 60/2000/EG (30), inbegripet lekområden och vandringsvägar för vandrande arter, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 40.1 e i denna förordning och vid behov med medverkan av fiskare som bedriver inlandsfiske.

b)

Konstruktion, modernisering eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran, inklusive vetenskapligt utarbetande, övervakning och utvärdering av dessa.

7.   Medlemsstaterna ska se till att de fartyg som beviljas stöd enligt denna artikel fortsätter att endast fiska i inlandsvatten.

KAPITEL II

Hållbar utveckling för vattenbruket

Artikel 45

Specifika mål

Stöd som ges enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av de specifika målen för unionsprioriteringen i artikel 6.2.

Artikel 46

Allmänna villkor

1.   Stöd enligt detta kapitel ska, om inte annat anges i denna förordning, begränsas till vattenbruksföretag.

2.   Entreprenörer som är på väg in i sektorn ska vid tillämpning av denna artikel lämna in en affärsplan och, om investeringsbeloppet är högre än 50 000 EUR, en genomförbarhetsstudie som inbegriper en miljöbedömning av insatserna. Stöd enligt detta kapitel får endast beviljas när det i en oberoende marknadsrapport klart har visats att det finns goda och hållbara marknadsutsikter för produkten.

3.   Om insatserna består av investeringar i utrustning eller infrastruktur i syfte att säkerställa överensstämmelse med unionsrättens framtida krav för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd, får stöd beviljas fram till den dag då dessa krav blir obligatoriska för företagen.

4.   Stöd får inte beviljas till odling av genetiskt modifierade organismer.

5.   Stöd får inte beviljas till vattenbruksinsatser i marina skyddsområden, om den behöriga myndigheten i medlemsstaten på grundval av en miljökonsekvensbeskrivning har fastställt att insatsen skulle få en betydande negativ miljöpåverkan som inte på ett tillfredsställande sätt kan lindras.

Artikel 47

Innovation

1.   För att stimulera till innovation inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för insatser som syftar till att

a)

utveckla teknisk, vetenskaplig eller organisatorisk kunskap inom vattenbruken som särskilt minskar miljöpåverkan, minskar beroendet av fiskmjöl och fiskolja, främjar ett hållbart utnyttjande av resurserna inom vattenbruket, förbättrar djurens välbefinnande eller underlättar nya hållbara produktionsmetoder,

b)

utveckla eller införa nya vattenbruksarter med god marknadspotential, nya eller avsevärt förbättrade produkter, nya eller förbättrade processer eller nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem,

c)

undersöka innovativa produkters eller processers tekniska eller ekonomiska genomförbarhet.

2.   Insatserna enligt denna artikel ska genomföras av eller i samarbete med offentliga eller privata vetenskapliga eller tekniska organ, som är erkända av medlemsstaten och som ska validera insatsernas resultat.

3.   Resultaten av de insatser som får stöd enligt denna artikel ska på lämpligt sätt ges offentlighet av medlemsstaten i enlighet med artikel 119.

Artikel 48

Produktiva investeringar i vattenbruk

1.   EHFF får stödja

a)

produktiva investeringar i vattenbruk,

b)

diversifiering av vattenbruksproduktionen och de arter som produceras,

c)

modernisering av vattenbruksenheterna, inklusive förbättringar av arbets- och säkerhetsvillkoren för arbetstagare inom vattenbruket,

d)

förbättringar och modernisering avseende djurens hälsa och välbefinnande, inklusive inköp av utrustning vars syfte är att skydda odlingarna mot rovdjur,

e)

investeringar för minskning av den negativa inverkan eller ökning av de positiva effekterna på miljön och ökning av resurseffektiviteten,

f)

investeringar för att höja vattenbruksprodukternas kvalitet eller för att höja värdet på dem,

g)

återställning av befintliga vattenbruksdammar och vattenbrukslaguner genom att slam avlägsnas eller investeringar för att motverka slamavlagringar,

h)

diversifiering av vattenbruksföretagens inkomster genom utveckling av kompletterande verksamhet,

i)

investeringar som medför en väsentlig minskning av vattenbruksföretagens inverkan på vattenanvändning och vattenkvalitet, särskilt genom minskning av mängden vatten eller kemikalier, antibiotika eller andra mediciner som används, eller förbättring av kvaliteten på spillvattnet, inbegripet genom användning av multitrofiska vattenbrukssystem,

j)

främjande av slutna vattenbrukssystem, där vattenbruksprodukter odlas i slutna recirkulerande system, som därigenom minimerar vattenanvändningen,

k)

investeringar för att öka energieffektiviteten och främja vattenbrukens övergång till förnybara energikällor.

2.   Stöd enligt punkt 1 h får endast beviljas vattenbruksföretag om den kompletterande verksamheten har en koppling till företagets huvudsakliga vattenbruksaktivitet, t.ex. sportfisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk.

3.   Stöd enligt punkt 1 får beviljas för att öka produktionen och/eller modernisera befintliga vattenbruksföretag eller för uppbyggnad av nya, under förutsättning att utvecklingen överensstämmer med den fleråriga nationella strategiplan för utveckling av vattenbruket som avses i artikel 34 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 49

Förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk

1.   För att förbättra vattenbrukens allmänna prestanda och konkurrenskraft och minska insatsernas negativa miljöpåverkan får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Införande av förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk.

b)

Inköp av rådgivningstjänster inom vattenbruket av teknisk, vetenskaplig, juridisk, miljömässig eller ekonomisk art.

2.   De rådgivningstjänster som avses i punkt 1 b ska omfatta följande:

a)

Den förvaltning som vattenbruken behöver för att kunna efterleva miljölagstiftningen i unionen och på nationell nivå och kraven på havsplanering.

b)

Miljökonsekvensbedömning enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/42/EG (31) och direktiv 92/43/EEG.

c)

Den förvaltning som vattenbruken behöver för att kunna efterleva unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen på områdena djurhälsa och djurskydd för vattenlevande djur och folkhälsa.

d)

Hälso- och säkerhetskrav i enlighet med unionslagstiftningen och nationell lagstiftning.

e)

Saluförings- och affärsstrategier.

3.   De rådgivningstjänster som avses i punkt 1 b ska tillhandahållas av i de enskilda medlemsstaterna erkända vetenskapliga eller tekniska organ och enheter som tillhandahåller juridisk eller ekonomisk rådgivning och har nödvändig kompetens.

4.   Stöd enligt punkt 1 a får endast beviljas offentligrättsliga organ eller andra enheter som har utsetts av medlemsstaten för att inrätta rådgivningstjänsterna. Stöd enligt punkt 1 b får endast beviljas små och medelstora vattenbruksföretag eller vattenbruksorganisationer, inklusive producentorganisationer inom vattenbruket och sammanslutningar av sådana producentorganisationer.

5.   Om stödet inte överstiger 4 000 EUR, får stödmottagaren utses genom ett påskyndat förfarande.

6.   Stödmottagare ska endast erhålla stöd en gång per år för varje kategori av rådgivningstjänster som avses i punkt 2.

Artikel 50

Främjande av humankapital och nätverksbyggande

1.   För att främja humankapital och nätverksbyggande inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för

a)

yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av vetenskaplig och teknisk kunskap och innovativa metoder, förvärv av nya yrkeskunskaper inom vattenbruket samt med avseende på minskning av vattenbruksinsatsernas miljöpåverkan,

b)

förbättring av arbetsförhållanden och främjande av säkerhet på arbetsplatsen,

c)

nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan vattenbruksföretag och yrkesorganisationer och andra berörda aktörer, inbegripet vetenskapliga och tekniska organ och organ som främjar jämlikhet mellan kvinnor och män.

2.   Stöd enligt punkt 1 a får inte beviljas stora vattenbruksföretag, om de inte deltar i kunskapsdelning med små och medelstora företag.

3.   Genom undantag från artikel 46 får stöd enligt denna artikel även beviljas offentliga eller halvoffentliga organisationer eller andra organisationer som erkänns av medlemsstaten.

4.   Det stöd som avses i denna artikel får också beviljas egenföretagande vattenbrukares makar eller, om och i den utsträckning detta erkänns i nationell rätt, livspartner på de villkor som anges i artikel 2 b i direktiv 2010/41/EU.

Artikel 51

Förbättrad potential för vattenbruksanläggningar

1.   För att främja utvecklingen av vattenbruksanläggningar och infrastrukturer för vattenbruk och för att minska insatsernas negativa miljöpåverkan får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Identifiering och kartläggning av områden som är lämpliga för vattenbruk, i förekommande fall med hänsyn tagen till eventuella förfaranden för fysisk planering samt identifiering och kartläggning av områden där vattenbruk inte bör förekomma i syfte att bevara sådana områdens roll för ett fungerande ekosystem.

b)

Förbättring och utveckling av stödfaciliteter och infrastruktur som krävs för att öka vattenbruksanläggningarnas potential och minska vattenbrukets negativa miljöpåverkan, inbegripet investeringar i arrondering och energiförsörjning eller vattenförvaltning.

c)

Åtgärder som vidtas och genomförs av behöriga myndigheter enligt artikel 9.1 i direktiv 2009/147/EG och artikel 16.1 i direktiv 92/43/EEG i syfte att förebygga allvarliga skador på vattenbruk.

d)

Åtgärder som vidtas och genomförs av behöriga myndigheter efter upptäckt av ökad dödlighet eller sjukdomar som avses i artikel 10 i rådets direktiv 2006/88/EG (32). Dessa åtgärder kan omfatta antagande av handlingsplaner för skaldjur som syftar till skydd, återställande och förvaltning, inbegripet stöd till skaldjursproducenter för bevarande av naturliga skaldjursbankar och avrinningsområden.

2.   Stöd enligt denna artikel får endast beviljas offentligrättsliga eller privata organ som medlemsstaten tilldelat de uppgifter som avses i punkt 1.

Artikel 52

Främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk

1.   För att främja entreprenörskap inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för etablering av hållbara vattenbruksföretag som startas av nya vattenbrukare.

2.   Stöd enligt punkt 1 ska beviljas vattenbrukare som etablerar sig i sektorn, på villkor att

a)

de har tillräcklig yrkeskunskap och yrkesskicklighet,

b)

det är första gången som de, i egenskap av företagsledare, etablerar ett mikroföretag eller ett småföretag inom vattenbrukssektorn, och

c)

de lämnar in en affärsplan för hur de vill utveckla sitt vattenbruk.

3.   För att förvärva de nödvändiga yrkeskunskaperna får vattenbrukare som etablerar sig inom sektorn beviljas stöd enligt artikel 50.1 a.

Artikel 53

Omställning till miljöledningsordning, miljörevisionsordning och ekologiskt vattenbruk

1.   För att främja utvecklingen av ekologiskt och energieffektivt vattenbruk får EHFF bevilja stöd för

a)

omställning av konventionellt vattenbruk till ekologiskt vattenbruk i den mening som avses i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (33) och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 710/2009 (34),

b)

deltagande i unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 (35).

2.   Stöd får endast beviljas stödmottagare som åtar sig att delta i Emas under minst tre år eller att uppfylla kriterierna för ekologisk produktion under minst fem år.

3.   Stödet ska beviljas i form av ersättning under högst tre år under den period under vilken företaget ställs om till ekologisk produktion eller under den period då företaget förbereder sitt deltagande i Emas. Medlemsstaterna ska beräkna ersättningen på grundval av

a)

det inkomstbortfall eller de extrakostnader för stödberättigande insatser enligt punkt 1 a som uppstår under övergångsperioden från konventionell produktion till ekologisk produktion, eller

b)

de extrakostnader för stödberättigande insatser enligt punkt 1 b som uppstår på grund av ansökan om deltagande i Emas och förberedelserna för detta.

Artikel 54

Vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster

1.   För att främja utvecklingen av vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster får EHFF bevilja stöd för

a)

vattenbruksmetoder som är förenliga med specifika miljöbehov och som omfattas av de specifika förvaltningskrav som följer av att Natura 2000-områden har fastställts i enlighet med direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG,

b)

kostnader som är direkt kopplade till deltagande i ex situ-bevarandeåtgärder och ex situ-reproduktionsåtgärder för vattenlevande djur inom ramen för de program för bevarande och återställande av den biologiska mångfalden som har utarbetats av de offentliga myndigheterna eller som står under dessas överinsyn,

c)

vattenbruksinsatser, inbegripet bevarande och förbättring av miljön, den biologiska mångfalden och förvaltningen av landskapet och traditionella inslag i vattenbruksområden.

2.   Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas i form av årlig ersättning för extrakostnader som uppstår och/eller inkomstbortfall på grund av verksamhetskraven på de berörda områdena i samband med tillämpningen av direktiv 92/43/EEG eller direktiv 2009/147/EG.

3.   Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas stödmottagare som åtar sig att under en period av minst fem år efterleva miljöåtaganden inom vattenbruket som går utöver vad som krävs enligt unionsrätten och nationell rätt. Insatsernas miljövinster ska påvisas genom en förhandsbedömning, som ska göras av de behöriga organ som medlemsstaten utser, utom i de fall då en viss insats ger redan erkända miljövinster.

4.   Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas i form av en årlig ersättning för de extrakostnader som uppstår och/eller inkomstbortfall.

5.   Resultaten av de insatser som får stöd enligt denna artikel ska på lämpligt sätt ges offentlighet av medlemsstaten i enlighet med artikel 119.

Artikel 55

Åtgärder för folkhälsa

1.   EHFF får bevilja stöd till blötdjursodlare för att kompensera tillfälliga avbrott i blötdjurskörden, när ett sådant avbrott sker uteslutande av folkhälsoskäl.

2.   Stöd får endast beviljas om skördeavbrottet beror på att blötdjuren har förorenats genom spridning av toxinbildande plankton eller förekomst av plankton som innehåller biotoxiner och om

a)

föroreningen pågår i mer än fyra månader i följd, eller

b)

förlusten till följd av skördeavbrottet uppgår till mer än 25 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre kalenderår som föregår det år under vilket skörden avbröts.

Med avseende på tillämpningen av led b i första stycket, får medlemsstaterna fastställa särskilda beräkningsregler med avseende på företag med kortare verksamhetstid än tre år.

3.   Kompensationen får betalas ut i högst tolv månader under hela programperioden. I vederbörligen motiverade fall får den förlängas en gång med högst ytterligare tolv månader upp till sammanlagt högst 24 månader.

Artikel 56

Åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande

1.   För att främja djurs hälsa och välbefinnande i vattenbruksföretag, bland annat vad gäller förebyggande åtgärder och biosäkerhet, får EHFF bevilja stöd för följande:

a)

Kostnader för kontroll och utrotning av sjukdomar inom vattenbruket i enlighet med rådets beslut 2009/470/EG (36), inklusive de driftskostnader som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna inom ramen för en utrotningsplan.

b)

Utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för biosäkerhet och för djurens hälsa och välfärd inom vattenbruket.

c)

Initiativ som syftar till att minska vattenbrukets beroende av veterinärmedicinska läkemedel.

d)

Veterinära eller farmaceutiska undersökningar och spridning och utbyte av information och bästa praxis om veterinära sjukdomar inom vattenbruket i syfte att främja en lämplig användning av veterinärmedicinska läkemedel.

e)

Inrättande och drift av hälsoskyddsgrupper som erkänts av medlemsstaterna inom vattenbrukssektorn.

f)

Kompensation till blötdjursodlare för tillfälligt inställande av verksamheten på grund av exceptionell massdödlighet, om dödligheten överstiger 20 % eller om förlusten på grund av inställandet av verksamheten uppgår till mer än 35 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre kalenderår som föregår det år under vilket verksamheten inställdes tillfälligt.

2.   Stöd enligt punkt 1 d får inte omfatta inköp av veterinärmedicinska läkemedel.

3.   Resultaten av de undersökningar som finansieras enligt punkt 1 d ska på lämpligt sätt rapporteras och ges offentlighet av medlemsstaten i enlighet med artikel 119.

4.   Stöd får även beviljas offentligrättsliga organ.

Artikel 57

Försäkring för vattenbruksbestånd

1.   För att skydda vattenbrukarnas inkomster får EHFF bidra till en försäkring för vattenbruksbestånd, som ska täcka ekonomiska förluster till följd av minst en av följande omständigheter:

a)

Naturkatastrofer.

b)

Allvarliga klimathändelser.

c)

Plötsliga förändringar av vattenkvaliteten och vattenmängden som aktören inte är ansvarig för.

d)

Vattenbrukssjukdomar, produktionsstopp eller förstörda produktionsanläggningar som aktören inte är ansvarig för.

2.   Förekomsten av de omständigheter som avses i punkt 1 inom vattenbruket ska ha erkänts formellt av den berörda medlemsstaten.

3.   Medlemsstaterna får vid behov på förhand fastställa kriterier som ska ligga till grund för det formella erkännande som avses i punkt 2.

4.   Stöd får endast beviljas för försäkringsavtal för vattenbruksbestånd som omfattar ekonomiska förluster enligt punkt 1 på mer än 30 % av vattenbrukarens genomsnittliga årsomsättning, beräknad utifrån vattenbrukarens genomsnittliga omsättning under de tre år som föregick det år då de ekonomiska förlusterna inträffade.

KAPITEL III

Hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden

Avsnitt 1

Tillämpningsområde och mål

Artikel 58

Tillämpningsområde

EHFF ska stödja hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden med hjälp av en lokalt ledd utvecklingsstrategi enligt artikel 32 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 59

Specifika mål

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av de specifika målen för unionsprioriteringen i artikel 6.4.

Avsnitt 2

Lokalt ledda utvecklingsstrategier och fiskets lokala aktionsgrupper

Artikel 60

Lokalt ledda utvecklingsstrategier

1.   För att bidra till att uppnå de mål som avses i artikel 59 ska lokalt ledda utvecklingsstrategier

a)

leda till att fiskeri- och vattenbrukssektorerna deltar maximalt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling i fiske- och vattenbruksområden längs kusterna och i inlandet,

b)

säkerställa att de lokala samhällena drar största möjliga nytta av de möjligheter som erbjuds genom utveckling med avseende på hav, kuster och inlandsvatten och i synnerhet genom hjälp till små och eftersatta fiskehamnar att maximera sin marina potential genom att utveckla en diversifierad infrastruktur.

2.   Strategin ska överensstämma med de möjligheter och behov som har identifierats i det berörda området och med unionsprioriteringarna i artikel 6. Strategierna kan sträcka sig från att vara fokuserade på fisket till en bredare inriktning på diversifiering av fiskeberoende områden. Strategin ska vara mer än bara en samling insatser eller en uppsättning sektorsanknutna enskilda åtgärder.

Artikel 61

Fiskets lokala aktionsgrupper

1.   Vid tillämpning av EHFF ska de lokala aktionsgrupper som avses i artikel 32.2 b i förordning (EU) nr 1303/2013 betecknas fiskets lokala aktionsgrupper (nedan kallade lokala aktionsgrupper).

2.   De lokala aktionsgrupperna ska föreslå en lokalt ledd lokal utvecklingsstrategi som åtminstone grundar sig på åtminstone de inslag som anges i artikel 60 i denna förordning och ansvara för att den genomförs.

3.   De lokala aktionsgrupperna ska

a)

i bred omfattning spegla huvudinriktningen för sin strategi och det berörda områdets socioekonomiska sammansättning genom en balanserad representation av huvudaktörerna, bland annat den privata sektorn, den offentliga sektorn och civilsamhället,

b)

säkerställa betydande representation för fiskeri- och/eller vattenbrukssektorerna.

4.   Om den lokalt ledda lokala utvecklingsstrategin stöds av andra fonder än EHFF, ska den lokala aktionsgruppens urvalsorgan för EHFF-stödda projekt även uppfylla kraven i punkt 3.

5.   De lokala aktionsgrupperna får även utföra andra uppgifter utöver de minimiuppgifter som anges i artikel 34.3 i förordning (EU) nr 1303/2013, när sådana uppgifter delegeras till dem av den förvaltande myndigheten.

Avsnitt 3

Stödberättigande insatser

Artikel 62

Stöd från EHFF till lokalt ledd utveckling

1.   Följande insatser berättigar till stöd enligt detta avsnitt i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013:

a)

Förberedande stöd.

b)

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier.

c)

Samarbetsåtgärder.

d)

Löpande kostnader och ledning.

2.   De lokala aktionsgrupperna får begära en förskottsbetalning från den förvaltande myndigheten, om en sådan möjlighet anges i det operativa programmet. Förskottsbeloppet får inte överskrida 50 % av det offentliga stöd som avser löpande kostnader och ledning.

Artikel 63

Genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier

1.   Stöd för att genomföra lokalt ledda utvecklingsstrategier får beviljas för följande mål:

a)

Skapa mervärde, skapa arbetstillfällen, locka till sig ungdomar och främja innovation längs hela distributionskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

b)

Stödja diversifiering inom eller utanför kommersiellt fiske, livslångt lärande och skapande av arbetstillfällen i fiske- och vattenbruksområden.

c)

Förbättra de fiske- och vattenbruksområdenas lokala miljövärden och bidra till att de kommer till optimal nytta, bland annat genom insatser för att bekämpa klimatförändringar.

d)

Främja den sociala välfärden och kulturarvet i de fiske- och vattenbruksområdena, inklusive fiske, vattenbruk och det maritima kulturarvet.

e)

Stärka fiskesamhällenas roll i den lokala utvecklingen och förvaltningen av lokala fiskeriresurser och ledningen av havsanknuten verksamhet.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 får omfatta de åtgärder som anges i kapitlen I, II och IV i denna avdelning, med undantag av artiklarna 66 och 67, förutsatt att det finns en tydlig och logisk grund för förvaltning på lokal nivå. När stöd beviljas för insatser som svarar mot dessa åtgärder, ska de relevanta villkor och de bidragsskalor per insats som föreskrivs i kapitlen I, II och IV i denna avdelning tillämpas.

Artikel 64

Samarbetsåtgärder

1.   Stöd enligt artikel 35.1 c i förordning (EU) nr 1303/2013 får beviljas för följande åtgärder:

a)

Interterritoriella och transnationella samarbetsprojekt.

b)

Förberedande tekniskt stöd för interterritoriella och transnationella samarbetsprojekt, på villkor att lokala aktionsgrupper kan visa att de håller på att förbereda genomförandet av ett projekt.

Med begreppet interterritoriellt samarbete avses i denna artikel samarbete inom en och samma medlemsstat, och med begreppet transnationellt samarbete avses samarbete mellan områden i flera medlemsstater eller samarbete mellan åtminstone ett område i en medlemsstat och ett eller flera områden i tredjeländer.

2.   Utöver partnerskap med andra lokala aktionsgrupper kan ett partnerskap med en lokal aktionsgrupp inom ramen för EHFF enligt denna artikel vara ett offentlig-privat partnerskap som genomför en lokalt ledd utvecklingsstrategi inom eller utanför unionen.

3.   I fall där samarbetsprojekt inte väljs ut av de lokala aktionsgrupperna ska medlemsstaterna inrätta ett lämpligt system för att underlätta samarbetsprojekt. De ska offentliggöra de nationella eller regionala administrativa förfarandena för urval av transnationella samarbetsprojekt och en förteckning över stödberättigande kostnader senast två år efter dagen för godkännandet av det operativa programmet.

4.   Förvaltningsbeslut som avser samarbetsprojekt ska fattas senast fyra månader efter den dag då projektet lämnades in.

5.   Medlemsstaterna ska anmäla godkända transnationella samarbetsprojekt till kommissionen i enlighet med artikel 110.

KAPITEL IV

Saluförings- och beredningsrelaterade åtgärder

Artikel 65

Specifika mål

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av de specifika målen för unionsprioriteringen i artikel 6.5.

Artikel 66

Produktions- och saluföringsplaner

1.   EHFF ska bevilja stöd för utarbetande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1379/2013.

2.   Utgifter för produktions- och saluföringsplaner ska endast kunna vara berättigade till stöd från EHFF efter det att de behöriga myndigheterna i respektive medlemsstat har godkänt den årsrapport som avses i artikel 28.5 i förordning (EU) nr 1379/2013.

3.   Det årliga stödet till en producentorganisation enligt denna artikel får inte överstiga 3 % av det genomsnittliga årsvärdet av saluförd produktion för denna producentorganisation under de tre föregående kalenderåren. För nyligen erkända producentorganisationer får detta stöd inte överstiga 3 % av det genomsnittliga årsvärdet av den produktion som salufördes av denna organisations medlemmar under de tre föregående kalenderåren.

4.   Den berörda medlemsstaten får bevilja ett förskott på 50 % av det ekonomiska stödet efter godkännande av produktions- och saluföringsplanen i enlighet med artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1379/2013.

5.   Det stöd som avses i punkt 1 ska endast beviljas producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer.

Artikel 67

Lagringsstöd

1.   EHFF får på följande villkor bevilja ersättning till erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som lagrar de fiskeriprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 1379/2013, förutsatt att produkterna lagras i enlighet med artiklarna 30 och 31 i den förordningen:

a)

Beloppet på lagringsstödet får inte överstiga de tekniska och finansiella kostnaderna för de åtgärder som krävs för stabilisering och lagring av de aktuella produkterna.

b)

Kvantiteter som är berättigade till lagringsstöd får inte överstiga 15 % av de årliga kvantiteter av de aktuella produkterna som saluförs av producentorganisationen.

c)

Det årliga ekonomiska stödet får inte överstiga 2 % av det genomsnittliga årsvärdet av den produktion som saluförs av producentorganisationens medlemmar under perioden 2009–2011.

Med avseende på tillämpningen av led c i första stycket, om producentorganisationens medlemmar inte hade någon saluförd produktion under perioden 2009–2011, ska det genomsnittliga värdet av den saluförda produktionen under de tre första åren av medlemmarnas produktion beaktas.

2.   Det stöd som avses i punkt 1 ska avslutas senast den 31 december 2018.

3.   Det stöd som avses i punkt 1 ska beviljas först när produkterna släpps för användning som livsmedel.

4.   Medlemsstaterna ska fastställa det belopp för tekniska och finansiella kostnader som ska vara tillämpligt på deras territorium enligt följande:

a)

Tekniska kostnader ska beräknas varje år på grundval av direkta kostnader för de åtgärder som krävs för att stabilisera och lagra produkterna i fråga.

b)

Finansiella kostnader ska beräknas varje år med hjälp av den räntesats som fastställs årligen i varje medlemsstat.

Dessa tekniska och finansiella kostnader ska offentliggöras.

5.   Medlemsstaterna ska genomföra kontroller för att säkerställa att produkter som får lagringsstöd uppfyller villkoren i denna artikel. För dessa kontroller ska mottagare av lagringsstöd föra lagringsregister över varje kategori produkter som tas in i lager och senare åter släpps ut på marknaden för användning som livsmedel.

Artikel 68

Saluföringsåtgärder

1.   EHFF får stödja saluföringsåtgärder för fiskeri- och vattenbruksprodukter i syfte att

a)

skapa producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer som ska erkännas enligt avsnitt II kapitel II i förordning (EU) nr 1379/2013,

b)

hitta nya marknader och förbättra villkoren för utsläppandet på marknaden av fiskeri- och vattenbruksprodukter, inbegripet

i)

arter med marknadspotential,

ii)

oönskade fångster som landats av kommersiella bestånd i enlighet med tekniska åtgärder, artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 8.2 b i förordning (EU) nr 1379/2013,

iii)

fiskeri- och vattenbruksprodukter som erhållits med metoder med liten miljöpåverkan eller ekologiska vattenbruksprodukter enligt definitionen i förordning (EG) nr 834/2007,

c)

främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta

i)

ansökan om registrering av en viss produkt och anpassning av berörda aktörer till relevanta efterlevnads- och certifieringskrav i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (37),

ii)

certifiering och marknadsföring av produkter som erhållits genom hållbart fiske och vattenbruk, inbegripet produkter från småskaligt kustfiske, och genom miljövänliga beredningsmetoder,

iii)

saluföring av fiskeriprodukter direkt av fiskare som bedriver småskaligt kustfiske eller av fiskare som fiskar utan fartyg,

iv)

presentation och förpackning av produkter,

d)

bidra till öppenhet och insyn i fråga om produktion och marknader och genomföra marknadsundersökningar samt studier av unionens importberoende,

e)

bidra till spårbarhet för fiskeri- eller vattenbruksprodukter och i tillämpliga fall framtagandet av ett EU-miljömärke för fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med förordning (EU) nr 1379/2013,

f)

utarbeta standardkontrakt för små och medelstora företag som är förenliga med unionsrätten,

g)

genomföra regionala, nationella eller transnationella kommunikations- och marknadsföringskampanjer för att öka allmänhetens medvetenhet om hållbara fiskeri- och vattenbruksprodukter.

2.   De insatser som avses i punkt 1 får omfatta produktions-, berednings- och saluföringsverksamhet längs hela distributionskedjan.

De insatser som avses i punkt 1 g får inte vara inriktade på varumärken.

Artikel 69

Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

1.   EHFF får stödja sådana investeringar i beredningen av fiskeri- och vattenbruksprodukter som

a)

bidrar till energibesparingar eller minskar miljöpåverkan, bland annat avfallshantering,

b)

förbättrar säkerhet, hygien, hälsa och arbetsförhållanden,

c)

stödjer beredning av fångster från kommersiella bestånd som inte får vara avsedd som livsmedel,

d)

avser beredningen av biprodukter från den huvudsakliga beredningsverksamheten,

e)

avser beredning av ekologiska vattenbruksprodukter i enlighet med artiklarna 6 och 7 i förordning (EG) nr 834/2007,

f)

leder till nya eller förbättrade produkter, nya eller förbättrade processer eller nya eller förbättrade system för förvaltning och organisation.

2.   När det gäller andra företag än små och medelstora företag ska det stöd som avses i punkt 1 endast beviljas genom de finansiella instrument som föreskrivs i avdelning IV i del två i förordning (EU) nr 1303/2013.

KAPITEL V

Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena med avseende på fiskeri- och vattenbruksprodukter

Artikel 70

Kompensationssystem

1.   EHFF får stödja kompensation för extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget.

2.   Varje berörd medlemsstat ska för sina regioner enligt punkt 1 upprätta en förteckning över de fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de kvantiteter av dessa produkter som kan komma i fråga för kompensation.

3.   När medlemsstaterna upprättar förteckningen och fastställer kvantiteterna enligt punkt 2, ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt behovet av att säkerställa att kompensationen är fullt förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler.

4.   Kompensation får inte beviljas för fiskeri- och vattenbruksprodukter som

a)

har fångats av fartyg från tredjeland, med undantag av fiskefartyg som för venezuelansk flagg och bedriver verksamhet i unionens vatten,

b)

har fångats av unionsfiskefartyg som inte är registrerade i en hamn i någon av de regioner som avses i punkt 1,

c)

som har importerats från tredjeländer.

5.   Punkt 4 b ska inte tillämpas, om den befintliga kapaciteten inom beredningsindustrin i det berörda yttersta randområdet överstiger de kvantiteter råmaterial som levereras i enlighet med kompensationsplanen för den berörda regionen.

6.   Följande aktörer ska vara berättigade till kompensation:

a)

Fysiska eller juridiska personer som använder produktionsmedel för att erhålla fiskeri- eller vattenbruksprodukter i syfte att släppa ut dem på marknaden.

b)

Ägare och operatörer av fartyg som är registrerade i hamnar i de områden som avses i punkt 1 och som är verksamma i dessa områden eller sammanslutningar av sådana ägare eller operatörer.

c)

Aktörer inom berednings- eller saluföringssektorn eller sammanslutningar av dessa.

Artikel 71

Beräkning av kompensationen

Kompensationen ska betalas till de aktörer som avses i artikel 70.6 som bedriver verksamhet i de regioner som avses i artikel 70.1 med beaktande av följande:

a)

För varje fiskeri- eller vattenbruksprodukt eller produktkategori, de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna.

b)

Eventuella andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas omfattning.

Artikel 72

Kompensationsplan

1.   De berörda medlemsstaterna ska till kommissionen lämna in en kompensationsplan för varje region som avses i artikel 70.1. I denna plan ska ingå den förteckning, de uppgifter om kvantiteter av fiskeri- och vattenbruksprodukter och den typ av aktörer som avses i artikel 70, kompensationens storlek enligt artikel 71 och uppgift om den förvaltande myndighet som avses i artikel 97. Kommissionen ska anta genomförandeakter som innehåller dess beslut om att godkänna kompensationsplanen eller inte.

2.   Medlemsstaterna får ändra innehållet i den kompensationsplan som avses i punkt 1. Medlemsstaterna ska lämna in sådana ändringar till kommissionen. Kommissionen ska anta genomförandeakter som innehåller dess beslut om att godkänna dessa ändringar eller inte.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa kompensationsplanens struktur. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 126, om kriterier för beräkningen av de extra kostnader som uppstår på grund av de specifika nackdelarna i de berörda regionerna.

Artikel 73

Statligt stöd för genomförandet av kompensationsplaner

Medlemsstaterna får bevilja ytterligare finansiering för genomförandet av de kompensationsplaner som avses i artikel 72. I sådana fall ska medlemsstaterna anmäla det statliga stödet till kommissionen, som får godkänna detta i enlighet med denna förordning som en del av de planerna. Statligt stöd som anmäls på detta vis ska anses ha anmälts i den mening som avses i första meningen i artikel 108.3 i EUF-fördraget.

KAPITEL VI

Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken inom ramen för delad förvaltning

Artikel 74

Geografiskt tillämpningsområde

Genom undantag från artikel 2 ska detta kapitel även tillämpas på insatser utanför unionens territorium.

Artikel 75

Specifika mål

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av de specifika målen för unionsprioriteringen i artikel 6.3.

Artikel 76

Kontroll och tillsyn

1.   EHFF får stödja genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn som föreskrivs i artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som närmare anges i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   I synnerhet ska följande typer av insatser vara stödberättigande:

a)

Inköp, installation och/eller utveckling av teknik, inklusive datorutrustning och program, system för positionsbestämning (VDS), övervakningskameror (CCTV-system) och it-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera, riskanalysera, presentera (genom kontrollrelaterade webbplatser) och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte.

b)

Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa dataöverföring från aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och relevanta unionsmyndigheter, däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS) som installeras för kontrollsyften.

c)

Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inklusive datorutrustning och program, som krävs för att säkerställa spårbarhet vad gäller fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009.

d)

Genomförande av program för utbyte av data mellan medlemsstater och för analys av dessa data.

e)

Modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar, under förutsättning att de används för fiskerikontroll under minst 60 % av den totala användningstiden per år.

f)

Inköp av andra kontrollmedel, inbegripet anordningar för att mäta maskinstyrka och vägningsutrustning.

g)

Utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och genomförande av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll, bl.a. DNA-analys av fisk eller utveckling av webbplatser med kontrollanknytning.

h)

Fortbildnings- och utbytesprogram, även mellan medlemsstater, för personal med ansvar för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet.

i)

Lönsamhetsanalyser och bedömning av genomförda revisioner samt för utgifter som behöriga myndigheter ådrar sig i samband med kontroll och övervakning.

j)

Initiativ, inbegripet seminarier och medieverktyg, som syftar till att höja både fiskares och andra aktörers (t.ex. inspektörer, åklagare och domare) samt allmänhetens medvetenhet om behovet av att motverka olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

k)

Driftskostnader som uppstår vid ökad kontroll av bestånd som omfattas av särskilda kontroll- och inspektionsprogram som inrättats i enlighet med artikel 95 i förordning (EG) nr 1224/2009 och samordning av kontrollen i enlighet med artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 768/2005 (38).

l)

Program som är kopplade till genomförandet av en handlingsplan som upprättats i enlighet med artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1224/2009, inbegripet eventuella driftskostnader.

3.   De åtgärder som förtecknas i punkt 2 h–l ska endast vara stödberättigande om de avser kontrollverksamhet som utförs av en offentlig myndighet.

4.   För de åtgärder som förtecknas i punkt 2 d och h ska de berörda medlemsstaterna utse de förvaltande myndigheter som är ansvariga för projektet.

Artikel 77

Datainsamling

1.   EHFF ska stödja insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter i enlighet med artikel 25.1 och 25.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och såsom ytterligare specificeras i förordning (EG) nr 199/2008.

2.   I synnerhet ska följande typer av insatser vara stödberättigande:

a)

Insamling, förvaltning och utnyttjande av data för vetenskaplig analys och genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken.

b)

Nationella, transnationella och subnationella fleråriga provtagningsprogram förutsatt att de avser bestånd som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken.

c)

Övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske, inklusive övervakning av bifångster av marina organismer såsom marina däggdjur och fåglar.

d)

Forskningsstudier till havs.

e)

Medlemsstaters företrädares och regionala myndigheters företrädares deltagande i regionala samordningsmöten, möten i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer där unionen är avtalsslutande part eller observatör eller möten i internationella organ med ansvar för att utfärda vetenskapliga utlåtanden.

f)

Förbättring av systemen för datainsamling och datahantering samt genomförande av pilotstudier för att förbättra befintliga system för insamling av data och datahantering.

KAPITEL VII

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

Artikel 78

Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

1.   EHFF får på medlemsstaternas initiativ och upp till ett tak på 6 % av det operativa programmets totala belopp stödja

a)

åtgärder för tekniskt stöd enligt artikel 59.1 i förordning (EU) nr 1303/2013,

b)

inrättandet av nationella nätverk som syftar till spridning av information, kapacitetsuppbyggnad och utbyte av bästa praxis samt till att stödja samarbetet mellan fiskets lokala aktionsgrupper på medlemsstatens territorium.

2.   I undantagsfall och under vederbörligen motiverade omständigheter får det tak som avses i punkt 1 överskridas.

KAPITEL VIII

Åtgärder rörande den integrerade havspolitiken som finansieras inom ramen för delad förvaltning

Artikel 79

Specifika mål

1.   Stöd enligt detta kapitel ska bidra till uppnåendet av de specifika målen för unionsprioriteringen i artikel 6.6, bland annat följande:

a)

Integrerad övervakning till havs, särskilt den gemensamma miljön för informationsutbyte (Cise) för övervakningen av unionens maritima område.

b)

Främjande av skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina skyddsområden som Natura 2000-områden, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37 i denna förordning, och ett hållbart utnyttjande av havs- och kustresurserna och fortsatt fastställande av hållbarhetsgränser för mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, särskilt inom ramen för direktiv 2008/56/EG.

2.   Ändringar av det operativa programmet med avseende på de åtgärder som avses i punkt 1 får inte leda till någon ökning av det totala anslagsbelopp som anges i artikel 13.7.

Artikel 80

Stödberättigande insatser

1.   EHFF får stödja insatser som är förenliga med målen i artikel 79, t.ex. insatser som

a)

bidrar till att målen för den integrerade övervakningen till havs uppnås, särskilt målen för den gemensamma miljön för informationsutbyte.

b)

skyddar den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina skyddsområden som Natura 2000-områden, i enlighet med de skyldigheter som fastställs i direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG.

c)

förbättrar kunskaperna om tillståndet för den marina miljön i syfte att upprätta övervakningsprogram och åtgärdsprogram enligt direktiv 2008/56/EG i enlighet med de skyldigheter som fastställs i det direktivet.

2.   Lönekostnaderna för personal från nationella förvaltningar ska inte anses vara stödberättigande driftskostnader.

AVDELNING VI

ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS INOM RAMEN FÖR DIREKT FÖRVALTNING

KAPITEL I

Integrerad havspolitik

Artikel 81

Geografiskt tillämpningsområde

Genom undantag från artikel 2 ska detta kapitel även tillämpas på insatser utanför unionens territorium.

Artikel 82

Tillämpningsområde och mål

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till att stärka utvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik. Stödet ska

a)

Främja utveckling och genomförande av integrerad förvaltning av havs- och kustrelaterade frågor, särskilt genom att

i)

främja insatser som uppmuntrar medlemsstaterna och deras regioner att utveckla, införa eller genomföra integrerad havsförvaltning,

ii)

främja dialog och samarbete i havsrelaterade frågor med och mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och berörda aktörer, inbegripet genom utveckling och genomförande av integrerade havsområdesstrategier, med beaktande av ett balanserat synsätt i alla havsområden och särdragen för havsområden och deras subregioner samt i tillämpliga fall relevanta makroregionala strategier,

iii)

främja sektorsövergripande samarbetsplattformar och -nätverk, som omfattar företrädare för offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, näringslivet, inbegripet turismen, forskningsintressenter, medborgare, det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter,

iv)

förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna genom utbyte av uppgifter och bästa praxis mellan deras behöriga myndigheter,

v)

främja utbyte av bästa praxis och dialog på internationell nivå, inbegripet bilateral dialog med tredjeländer, med beaktande av havsrättskonventionen och relevanta internationella konventioner som baseras på denna, utan att det påverkar andra avtal eller arrangemang som kan vara i kraft mellan unionen och de berörda tredjeländerna; dialogen ska vid behov innefatta effektiv diskussion om ratificeringen och genomförandet av havsrättskonventionen,

vi)

öka synligheten för samt höja offentliga myndigheters, den privata sektorns och allmänhetens medvetenhet om en integrerad strategi för havsfrågor.

b)

Bidra till utvecklingen av sektorsövergripande initiativ som samtidigt gynnar flera olika sektorer inom havsnäringen och/eller olika sektorspolitiska mål, med beaktande av och på grundval av redan existerande verktyg och initiativ, till exempel

i)

integrerad havsövervakning för att förstärka en trygg, säker och hållbar användning av havsområdet, särskilt genom att förbättra ändamålsenligheten och effektiviteten genom informationsutbyte mellan sektorer och över gränser, med vederbörligt beaktande av redan existerande och framtida samarbetsmekanismer och -system,

ii)

processer inom havsplanering och inom integrerad förvaltning av kustområden,

iii)

en progressiv uppbyggnad av en heltäckande och offentligt tillgänglig högkvalitativ data- och kunskapsbas i havsfrågor som ska underlätta delning, vidareutnyttjande och spridning av data och kunskap på området bland olika användargrupper, så att dubbelarbete undviks; i detta syfte ska befintliga unions- och medlemsstatsprogram användas på bästa sätt.

c)

Stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik inom nya och framtida sektorer inom de maritima näringarna och i unionens kust- och skärgårdsområden och yttersta randområden, på ett sätt som kompletterar etablerade sektoriella och nationella verksamheter.

d)

Främja skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina skyddsområden som t.ex. Natura 2000-områden, främja ett hållbart utnyttjande av havs- och kustresurserna och fortsätta att fastställa hållbarhetsgränser för mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, i enlighet med målen att uppnå och bevara en god miljöstatus såsom krävs i enlighet med direktiv 2008/56/EG.

Artikel 83

Stödberättigande insatser

1.   EHFF får stödja insatser som är förenliga med målen i artikel 82, t.ex. följande:

a)

Undersökningar.

b)

Projekt, inbegripet testprojekt och samarbetsprojekt.

c)

Information till allmänheten och utbyte av bästa praxis, kampanjer för att öka medvetenheten och kommunikations- och spridningsverksamhet i samband med dessa, som t.ex. reklamkampanjer, evenemang, skapande och uppdatering av webbplatser samt plattformar för berörda aktörer.

d)

Konferenser, seminarier, forum och workshoppar.

e)

Samordnande verksamhet, som t.ex. nätverk för informationsdelning och utvecklingsstöd för havsområdesstrategier.

f)

Utveckling, drift och underhåll av it-system och -nätverk som möjliggör insamling, administrering, validering, analys och utbyte av samt utveckling av provtagningsmetoder för data, samt sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte.

g)

Utbildningsprojekt för att utveckla kunskap, yrkeskvalifikationer och åtgärder som syftar till att främja yrkesutveckling inom de maritima näringarna.

2.   För att uppnå det specifika målet att utveckla gränsöverskridande och sektorsövergripande insatser enligt artikel 82 b får EHFF stödja följande områden:

a)

Utveckling och införande av tekniska verktyg för integrerad övervakning till havs, i synnerhet för att stödja utveckling, drift och underhåll av Cise, i syfte att främja ett sektorsövergripande och gränsöverskridande utbyte av övervakningsinformation som sammankopplar samtliga användargrupper, med beaktande av relevanta förändringar av sektorspolitiken avseende övervakning och för att vid behov bidra till dess nödvändiga utveckling.

b)

Samordning och samarbete mellan medlemsstater eller regioner för att utveckla havsplanering och integrerad förvaltning av kustområden, inbegripet utgifter knutna till system och rutiner för datadelning och dataövervakning, utvärderingsverksamhet, etablering och drift av expertnät och inrättande av ett program med målet att bygga upp medlemsstaternas kapacitet att genomföra havsplanering.

c)

Initiativ för att medfinansiera, köpa in och underhålla system för marin observation samt tekniska verktyg för utformning, etablering och drift av ett driftfärdigt europeiskt nätverkssystem för marin observation och datainsamling som syftar till att underlätta insamling, förvärv, sammanställning, bearbetning, kvalitetskontroll, vidareutnyttjande och spridning av marina data och kunskaper genom samarbete mellan de institutioner i medlemsstaterna och/eller internationella institutioner som är berörda.

KAPITEL II

Kompletterande åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken inom ramen för direkt förvaltning

Artikel 84

Geografiskt tillämpningsområde

Genom undantag från artikel 2 ska detta kapitel även tillämpas på insatser utanför unionens territorium.

Artikel 85

Specifika mål

Åtgärder enligt detta kapitel ska underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, särskilt i följande avseenden:

a)

Insamling, hantering och spridning av vetenskapliga utlåtanden inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

b)

Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

c)

Frivilliga bidrag till internationella organisationer.

d)

Rådgivande nämnder.

e)

Marknadsinformation.

f)

Kommunikationsverksamhet i samband med den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken.

Artikel 86

Vetenskapliga utlåtanden och kunskaper

1.   EHFF får stödja tillhandahållande av vetenskapliga resultat, särskilt projekt för tillämpad forskning direkt knutna till tillhandahållande av vetenskapliga och socioekonomiska yttranden och utlåtanden, med syftet att grunda den gemensamma fiskeripolitiken på sunda och effektiva fiskeriförvaltningsbeslut.

2.   I synnerhet ska följande typer av insatser vara stödberättigande:

a)

Studier och pilotprojekt som behövs för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande och utveckling, däribland om alternativ teknik för hållbar fiskeri- och vattenbruksförvaltning, bland annat inom rådgivande nämnder.

b)

De vetenskapliga organens, inklusive de internationella rådgivande organ som ansvarar för beståndsbedömningen, oberoende experters och forskningsinstituts utarbetande och tillhandahållande av vetenskapliga yttranden och utlåtanden.

c)

Experters deltagande i arbetsgruppsmöten om vetenskapliga och tekniska frågor på fiskeriområdet och i expertgrupper, såsom STECF, samt i de internationella rådgivande organen och i möten där det krävs bidrag från fiskeri- och vattenbruksexperter.

d)

Forskningsstudier till havs enligt artikel 12.2 i förordning (EG) nr 199/2008, i områden där unionsfartyg verkar enligt hållbara fiskepartnerskapsavtal enligt artikel 31 i förordning (EU) nr 1380/2013.

e)

Kommissionens utgifter för tjänster som rör insamling, förvaltning och utnyttjande av data, organisation och förvaltning av expertmöten om fiskerifrågor och förvaltning av årliga arbetsprogram knutna till vetenskaplig och teknisk expertis i fiskerifrågor, behandling av dataförfrågningar och datamaterial samt det förberedande arbetet i samband med vetenskapliga yttranden och utlåtanden.

f)

Samarbetsverksamhet mellan medlemsstater på området datainsamling, med deltagande från de olika regionala aktörerna och inbegripet upprättande och drift av regionaliserade databaser för lagring, förvaltning och användning av data som befrämjar regionalt samarbete och förbättrar datainsamlings- och dataförvaltningsverksamhet samt vetenskaplig expertis till stöd för fiskeriförvaltningen.

Artikel 87

Kontroll och tillsyn

1.   EHFF får stödja genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn, som föreskrivs i artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som anges närmare i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   I synnerhet ska följande typer av insatser vara stödberättigande:

a)

Gemensamma inköp och/eller gemensam inhyrning av flera medlemsstater som tillhör samma geografiska område av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar, under förutsättning att dessa används för fiskerikontroll under minst 60 % av den sammanlagda användningstiden per år.

b)

Utgifter för bedömning och utveckling av ny kontrollteknik samt förfaranden för utbyte av data.

c)

Alla driftsrelaterade utgifter för kommissionens kontroll och utvärdering av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt kontroll-, inspektions- och revisionsuppdrag, utrustning och fortbildning för kommissionstjänstemän, anordnande av eller deltagande i möten, inbegripet medlemsstaternas utbyte av uppgifter och bästa praxis, studier, it-tjänster och -leverantörer, samt inköp eller hyra av utrustning för inspektioner enligt avdelningarna IX och X i förordning (EG) nr 1224/2009.

3.   EHFF får i syfte att stärka och standardisera kontrollerna stödja genomförandet av transnationella projekt som syftar till att utveckla och testa de mellanstatliga system för kontroll, inspektion och verkställighet som föreskrivs i artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som anges närmare i förordning (EG) nr 1224/2009.

Stödberättigande typer av insatser ska i synnerhet inbegripa följande:

a)

Internationella utbildningsprogram för personal med ansvar för att övervaka, kontrollera och övervaka fiskeverksamhet.

b)

Initiativ, inbegripet seminarier och medieverktyg, för att standardisera tolkningen av regler och relaterade kontroller i unionen.

4.   När det gäller de insatser som avses i punkt 2 a, ska endast en av de berörda medlemsstaterna utses till stödmottagare.

Artikel 88

Frivilliga finansiella bidrag till internationella organisationer

EHFF får stödja följande typer av insatser på området internationella relationer:

a)

Finansiella bidrag till Förenta nationernas organisationer och frivilliga bidrag till varje internationell organisation som är aktiv på havsrättens område.

b)

Finansiella bidrag till förberedandet av nya internationella organisationer eller utarbetandet av nya internationella fördrag som är av intresse för unionen.

c)

Finansiella bidrag till arbete eller program som genomförs av internationella organisationer som är av särskilt intresse för unionen.

d)

Finansiella bidrag till all sådan verksamhet (t.ex. arbetsmöten och informella och extra möten mellan de fördragsslutande parterna) som tillvaratar unionens intressen i internationella organisationer och stärker samarbetet med unionens partner i sådana organisationer. När unionens intressen kräver närvaro av företrädare från tredjeländer i förhandlingar och möten i internationella forum eller organisationer, får EHFF täcka kostnaderna för deras deltagande.

Artikel 89

Rådgivande nämnder

1.   EHFF ska stödja driftskostnaderna för de rådgivande nämnder som inrättats i enlighet med artikel 43 i förordning (EU) nr 1380/2013.

2.   En rådgivande nämnd med status som juridisk person får i egenskap av organisation som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse ansöka om stöd från unionen.

Artikel 90

Marknadsinformation

EHFF får stödja kommissionens utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) nr 1379/2013.

Artikel 91

Kommunikationsverksamhet som rör den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken

EHFF får stödja

a)

kostnader för informations- och kommunikationsverksamhet knuten till den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, däribland

i)

kostnader för produktion, översättning och spridning av skriftligt, audiovisuellt och elektroniskt material som har skräddarsytts för de olika målgruppernas behov,

ii)

kostnader för förberedande och organisation av evenemang och möten för att informera de olika parter som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken eller inhämta deras åsikter,

b)

rese- och inkvarteringskostnader för experter och företrädare för intressenter som kommissionen har bjudit in till möten,

c)

kostnader för spridning av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i denna förordning.

KAPITEL III

Tekniskt stöd

Artikel 92

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

EHFF får på kommissionens initiativ och upp till ett tak på 1,1 % av EHFF stödja följande åtgärder:

a)

Åtgärder för tekniskt stöd enligt artikel 58 i förordning (EU) nr1303/2013 avseende genomförandet av denna förordning.

b)

Utarbetande, övervakning och utvärdering av hållbara fiskepartnerskapsavtal och unionens deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. De berörda åtgärderna ska bestå av studier, möten, expertdeltagande, kostnader för tillfälligt anställda, informationsverksamhet och andra administrativa kostnader eller kostnader för vetenskapligt eller tekniskt bistånd från kommissionen.

c)

Inrättande av ett europeiskt nätverk för fiskets lokala aktionsgrupper för att främja kapacitetsuppbyggnad, informationsspridning, utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt för att stödja samarbete mellan fiskets lokala aktionsgrupper. Nätverket ska samarbeta med de nätverksbildande organ och tekniska stödorgan för lokal utveckling som inrättats av Eruf, ESF och Ejflu för deras verksamhet för lokal utveckling och gränsöverskridande samarbete.

AVDELNING VII

GENOMFÖRANDE INOM RAMEN FÖR DELAD FÖRVALTNING

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 93

Tillämpningsområde

Denna avdelning ska tillämpas på åtgärder som finansieras inom ramen för delad förvaltning enligt avdelning V.

KAPITEL II

Genomförandemekanism

Avsnitt 1

Stöd från EHFF

Artikel 94

Fastställande av medfinansieringssatser

1.   När kommissionen antar genomförandeakter enligt artikel 19 för att godkänna ett operativt program ska den fastställa det högsta bidraget från EHFF till det operativa programmet.

2.   Bidraget från EHFF ska beräknas på grundval av de stödberättigande offentliga utgifterna.

I det operativa programmet ska det fastställas den bidragssats från EHFF som ska tillämpas för unionsprioriteringarna i artikel 6. EHFF-bidragssatsen ska vara högst 75 %, och lägst 20 % av de stödberättigande offentliga utgifterna.

3.   Genom undantag från punkt 2 ska EHFF-bidraget vara följande:

a)

100 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för stöd enligt det lagringsstöd som avses i artikel 67.

b)

100 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det kompensationssystem som avses i artikel 70.

c)

50 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artiklarna 33, 34 och 41.2.

d)

70 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artikel 76.2.

e)

90 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artikel 76.2 a–d och f–l.

f)

80 % av de stödberättigande utgifterna för det stöd som avses i artikel 77.

4.   Genom undantag från punkt 2 ska den högsta EHFF-bidragssats som ska tillämpas för de specifika målen inom en av unionsprioriteringarna höjas med tio procentenheter, om hela unionsprioriteringen enligt artikel 6.4 genomförs genom en lokalt ledd utveckling.

Artikel 95

Stödnivå för offentligt stöd

1.   Medlemsstaterna ska tillämpa en högsta stödnivå för offentligt stöd på 50 % av de totala stödberättigande utgifterna för insatsen.

2.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillämpa en stödnivå för offentligt stöd på 100 % av de stödberättigande utgifterna för insatsen, när

a)

stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ eller ett företag som anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt artikel 106.2 i EUF-fördraget, om stödet beviljas för tillhandahållande av sådana tjänster,

b)

insatsen är knuten till det lagringsstöd som avses i artikel 67,

c)

insatsen är knuten till det kompensationssystem som avses i artikel 70,

d)

insatsen är knuten till den datainsamling som avses i artikel 77,

e)

insatsen är knuten till stöd enligt artikel 33 eller 34 eller till kompensation enligt artikel 54, 55 eller 56.

f)

insatsen är knuten till de åtgärder för den integrerade havspolitiken som avses i artikel 80.

3.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillämpa en stödnivå för offentligt stöd mellan 50 % och 100 % av de totala stödberättigande utgifterna när

a)

insatsen genomförs inom ramen för avdelning V kapitel I, II eller IV och uppfyller samtliga följande kriterier:

i)

insatsen är av kollektivt intresse,

ii)

det rör sig om en kollektiv stödmottagare,

iii)

det har innovativa inslag, där så är lämpligt, på lokal nivå,

b)

insatsen genomförs inom ramen för avdelning V kapitel III och uppfyller ett av kriterierna i led a i, ii eller iii i denna punkt och ger allmänheten tillgång till dess resultat.

4.   Genom undantag från punkt 1 ska ytterligare procentenheter tillämpas på stödnivån för specifika typer av insatser som anges i bilaga I.

5.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa hur de olika procentenheterna ska tillämpas på stödnivån för det offentliga stödet, när flera villkor i bilaga I är uppfyllda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

Artikel 96

Beräkning av extrakostnader och inkomstbortfall

När stöd beviljas på grundval av extrakostnader eller inkomstbortfall ska medlemsstaterna se till att de underliggande beräkningarna är adekvata, korrekta och upprättade i förväg på grundval av en rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod.

KAPITEL III

Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 97

Förvaltande myndighet

1.   Utöver de allmänna reglerna i artikel 125 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska den förvaltande myndigheten

a)

senast den 31 mars varje år förse kommissionen med relevanta ackumulerade uppgifter om de insatser som valts ut för finansiering fram till utgången av föregående kalenderår, inbegripet grundläggande uppgifter om såväl stödmottagaren som projektet,

b)

se till att det operativa programmet offentliggörs genom att informera potentiella stödmottagare, yrkesorganisationer, ekonomiska parter och arbetsmarknadens parter, organ som arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt berörda icke-statliga organisationer, inbegripet miljöorganisationer, om de möjligheter som programmet ger och om reglerna för att få finansieringsstöd via programmet,

c)

se till att det operativa programmet ges publicitet, genom att informera stödmottagare om unionsbidraget och allmänheten om den roll som unionen spelar i programmet.

2.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler för hur de uppgifter som avses i punkt 1 a ska presenteras. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 127.2.

Artikel 98

Överföring av finansiella uppgifter

1.   Senast den 31 januari respektive den 31 juli ska medlemsstaterna till kommissionen elektroniskt lämna en prognos av det belopp för vilket de förväntas lämna in betalningsansökningar för innevarande och påföljande budgetår.

2.   Kommissionen ska anta en genomförandeakt för att fastställa den modell som ska användas för inlämnande av finansiella uppgifter till kommissionen. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

KAPITEL IV

Medlemsstaternas kontroller

Artikel 99

Medlemsstaternas finansiella korrigeringar

1.   Utöver de finansiella korrigeringar som avses i artikel 143 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska medlemsstaterna genomföra finansiella korrigeringar om stödmottagaren inte uppfyller de skyldigheter som avses i artikel 10.2 i den här förordningen.

2.   För de fall av finansiella korrigeringar som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa korrigeringens belopp, som ska stå i proportion till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av stödmottagarens överträdelse eller straffbara gärning och omfattningen av EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

KAPITEL V

Kommissionens kontroll

Avsnitt 1

Avbrott och tillfälligt inställande

Artikel 100

Avbrott i betalningsfristen

1.   Utöver de skäl till avbrytande som anges i artikel 83.1 a, b och c i förordning (EU) nr 1303/2013 får den delegerade utanordnaren i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 avbryta betalningsfristen för en mellanliggande utbetalning om en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken och detta kan påverka de utgifter som ingår i en attesterad utgiftsdeklaration för vilken det begärts en mellanliggande utbetalning.

2.   Innan betalningsfristen för en mellanliggande utbetalning avbryts enligt punkt 1 ska kommissionen anta en genomförandeakt för att bekräfta att det finns belägg som tyder på allvarlig underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen ska, innan den antar en sådan genomförandeakt, omedelbart informera den berörda medlemsstaten om sådana belägg eller trovärdiga uppgifter, och medlemsstaten ska ges möjlighet att inom en rimlig tidsfrist inkomma med sina synpunkter.

3.   Avbrottet i alla eller delar av de mellanliggande betalningar som avser utgifter som avses i punkt 1 och som omfattas av ansökan om utbetalning ska vara proportionellt, med hänsyn till underlåtenhetens typ, svårighetsgrad, varaktighet och upprepning.

Artikel 101

Tillfälligt inställande av utbetalningar

1.   Utöver artikel 142 i förordning (EU) nr 1303/2013 får kommissionen anta en genomförandeakt för att helt eller delvis tillfälligt ställa in de mellanliggande utbetalningarna för det operativa programmet i händelse av allvarlig underlåtenhet från en medlemsstats sida att fullgöra skyldigheterna enligt den gemensamma fiskeripolitiken som kan komma att påverka de utgifter som ingår i en attesterad utgiftsdeklaration för vilken det begärts en mellanliggande utbetalning.

2.   Innan en mellanliggande utbetalning tillfälligt ställs in enligt punkt 1 ska kommissionen anta en genomförandeakt för att bekräfta att en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Kommissionen ska, innan den antar en sådan genomförandeakt, omedelbart informera den berörda medlemsstaten om sådana belägg eller trovärdiga uppgifter, och medlemsstaten ska ges möjlighet att inkomma med sina synpunkter i frågan.

3.   Det tillfälliga inställandet av alla eller delar av de mellanliggande betalningar som avser utgifter som avses i punkt 1 och som omfattas av ansökan om utbetalning ska vara proportionellt, med hänsyn till den allvarliga underlåtenhetens typ, svårighetsgrad, varaktighet och upprepning.

Artikel 102

Kommissionens befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126 för att fastställa de fall av underlåtenhet som avses i artikel 100 och de fall av allvarlig underlåtenhet som avses i artikel 101.1, med grund i de relevanta regler inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken som är av grundläggande betydelse för bevarandet av marina biologiska resurser.

Avsnitt 2

Informationsutbyte och finansiella korrigeringar

Artikel 103

Tillgång till information

Medlemsstaterna ska på kommissionens begäran underrätta kommissionen om alla lagar och andra författningar som de har antagit för att genomföra unionsakter som avser den gemensamma fiskeripolitiken, i den mån dessa akter får ekonomiska följder för EHFF.

Artikel 104

Konfidentialitet

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa konfidentialitet för de uppgifter som överlämnas eller erhålls under kontroller på platsen eller inom ramen för avslutande av räkenskaperna som verkställs enligt denna förordning.

2.   De principer som avses i artikel 8 i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (39) ska tillämpas på de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 105

Kommissionens finansiella korrigeringar

1.   Utöver i de fall som anges i artiklarna 22.7, 85 och 144.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen anta genomförandeakter för att genomföra finansiella korrigeringar genom att helt eller delvis ställa in unionens stöd till ett operativt program, när den efter att ha gjort den nödvändiga granskningen drar följande slutsatser:

a)

Det finns utgifter i en attesterad utgiftsdeklaration som påverkas av fall där stödmottagaren inte respekterar skyldigheterna enligt artikel 10.2 i denna förordning och som inte har korrigerats av medlemsstaten innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

b)

Utgifter som ingår i den attesterade utgiftsdeklarationen påverkas av fall av allvarlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från medlemsstatens sida, vilka har lett till inställande av utbetalning enligt artikel 101 i denna förordning, och den berörda medlemsstaten fortfarande inte kan visa att den har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tillämpliga reglerna kommer att följas och upprätthållas i framtiden.

2.   Vid fastställande av korrigeringsbeloppet ska kommissionen ta hänsyn till arten, svårighetsgraden, varaktigheten och upprepningen av medlemsstatens eller stödmottagarens allvarliga bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler samt omfattningen av EHFF:s bidrag till den berörda stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

3.   Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de utgifter som är kopplade till medlemsstatens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering i enlighet med punkt 4.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 126, för att fastställa kriterier för fastställandet av nivån för den tillämpliga finansiella korrigeringen och kriterier för tillämpningen av schablonbelopp eller extrapolerad finansiell korrigering.

Artikel 106

Förfarande

Artikel 145 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska tillämpas med nödvändiga ändringar, om kommissionen föreslår en finansiell korrigering enligt artikel 105 i den här förordningen.

KAPITEL VI

Övervakning, utvärdering, information och kommunikation

Avsnitt 1

Inrättandet av och målen för ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem

Artikel 107

Övervaknings- och utvärderingssystem

1.   Det ska inrättas ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för EHFF-insatser inom ramen för delad förvaltning, med vars hjälp man kan mäta hur EHFF fungerar. För att säkerställa en effektiv utvärdering ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 126 som fastställer systemets innehåll och uppbyggnad.

2.   EHFF:s allmänna verkan ska beaktas i förhållande till unionens prioriteringar enligt artikel 6.

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa specifika indikatorer för dessa unionsprioriteringar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all den information som behövs för att de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas och utvärderas. Kommissionen ska ta hänsyn till databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor, i synnerhet deras användning för statistiska ändamål när så är lämpligt. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler om de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven och synergieffekterna mellan olika potentiella uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

4.   Kommissionen ska vart fjärde år lägga fram en rapport om genomförandet av denna artikel för Europaparlamentet och rådet. Den första rapporten ska läggas fram senast den 31 december 2017.

Artikel 108

Mål

Målen för det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystemet ska vara följande:

a)

Att visa landvinningar och framsteg inom den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken samt att beakta EHFF-insatsernas allmänna verkan och utvärdera deras ändamålsenlighet, effektivitet och relevans.

b)

Att bidra till att göra stödet till den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken mer målinriktat.

c)

Att stödja en gemensam kunskapsprocess i samband med övervakning och utvärdering.

d)

Att tillhandahålla solida, faktabaserade utvärderingar av EHFF:s insatser, vilka kan användas i beslutsprocessen.

Avsnitt 2

Tekniska bestämmelser

Artikel 109

Gemensamma indikatorer

1.   En förteckning över gemensamma indikatorer som ska vara kopplade till det operativa programmets ursprungssituation samt till dess finansiella genomförande och resultat och som ska vara tillämpliga på varje operativt program ska anges i det övervaknings- och utvärderingssystem som föreskrivs i artikel 107, så att data kan sammanställas på unionsnivå.

2.   De gemensamma indikatorerna ska vara kopplade till de delmål och mål som fastställs i det operativa programmet i enlighet med unionens prioriteringar enligt artikel 6. De gemensamma indikatorerna ska användas med avseende på den resultatöversyn som avses i artikel 21.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 och ska möjliggöra utvärdering av framsteg, effektivitet och ändamålsenlighet i genomförandet av policyn i förhållande till målsättningar och mål på unionsnivå och programnivå.

Artikel 110

Elektroniskt informationssystem

1.   Den centrala information om genomförandet av det operativa programmet, om varje insats som valts ut för finansiering och om avslutade insatser som behövs för övervakning och utvärdering, inbegripet nyckeluppgifter om stödmottagaren och projektet, ska registreras och uppdateras elektroniskt.

2.   Kommissionen ska säkerställa att det finns ett ändamålsenligt och säkert elektroniskt system för registrering, uppdatering och förvaltning av central information och ska rapportera om övervakning och utvärdering.

Artikel 111

Tillhandahållande av information

Stödmottagare inom ramen för EHFF, inbegripet fiskets lokala aktionsgrupper, ska till den förvaltande myndigheten och/eller till utsedda utvärderingsorgan eller andra organ som tilldelats befogenheter att utföra uppgifter på dess vägnar, överlämna alla de data och uppgifter som behövs för att övervaka och utvärdera det operativa programmet, särskilt när det gäller hur de särskilda målen och prioriteringarna uppnås.

Avsnitt 3

Övervakning

Artikel 112

Övervakningsförfaranden

1.   Den förvaltande myndighet som avses i artikel 97 i denna förordning och den övervakningskommitté som avses i artikel 47 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska övervaka programgenomförandets kvalitet.

2.   Den förvaltande myndigheten och övervakningskommittén ska övervaka alla operativa program med utgångspunkt i ekonomiska indikatorer samt utfalls-, utgångs- och resultatindikatorer.

Artikel 113

Övervakningskommitténs uppgifter

Utöver de uppgifter som anges i artikel 49 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska övervakningskommittén kontrollera resultatnivån för det operativa programmet och att genomförandet är effektivt. Kommittén ska i detta syfte

a)

inom sex månader efter beslutet om godkännande av programmet höras om urvalskriterierna för finansierade insatser och godkänna dessa; urvalskriterierna ska ses över på grundval av programplaneringsbehoven,

b)

granska den verksamhet och de resultat som är kopplade till programmets utvärderingsplan,

c)

granska de åtgärder inom programmet som rör uppfyllandet av särskilda förhandsvillkor,

d)

granska och godkänna de årliga rapporterna om genomförandet, innan de skickas till kommissionen,

e)

granska åtgärder för främjande av jämställdhet mellan män och kvinnor, lika möjligheter och icke-diskriminering, inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,

Övervakningskommittén ska inte konsulteras om den arbetsplan för datainsamling som avses i artikel 21.

Artikel 114

Årlig genomföranderapport

1.   Senast den 31 maj 2016 och därefter den 31 maj varje år till och med 2023 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna en årlig rapport om det operativa programmets genomförande under det föregående kalenderåret. Den rapport som lämnas in 2016 ska avse kalenderåren 2014 och 2015.

2.   Utöver bestämmelserna i artikel 50 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska de årliga rapporterna om genomförandet innehålla följande:

a)

Information om ekonomiska åtaganden och utgifter per åtgärd.

b)

En sammanfattning av den verksamhet som bedrivits i samband med utvärderingsplanen.

c)

Information om de åtgärder som vidtagits vid fall av allvarliga överträdelser enligt artikel 10.1 i denna förordning samt överträdelser av villkoren i artikel 10.2 i denna förordning, samt korrigerande åtgärder.

d)

Information om åtgärder som vidtagits enligt artikel 41.10 i denna förordning.

e)

Information om åtgärder som vidtagits för att säkerställa att stödmottagarnas namn offentliggörs i enlighet med bilaga V till denna förordning; i fråga om fysiska personer ska detta ske i överensstämmelse med nationell rätt, med eventuella tillämpliga tröskelvärden.

3.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa regler om formatet för och presentationen av de årliga rapporterna om genomförandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3.

Avsnitt 4

Utvärdering

Artikel 115

Allmänna bestämmelser

1.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa vad som ska ingå i de förhandsutvärderingar som avses i artikel 55 i förordning (EU) nr 1303/2013 och fastställa minimikrav för den utvärderingsplan som avses i artikel 56 i den förordningen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 127.3 i den här förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att utvärderingarna görs i enlighet med det gemensamma övervaknings- och utvärderingssystem som överenskommits i enlighet med artikel 107, organisera framtagning och insamling av de data som krävs och tillhandahålla utvärderingsorganen de olika uppgifter som erhålls genom övervakningssystemet.

3.   Medlemsstaterna och kommissionen ska offentliggöra utvärderingsrapporterna på internet respektive på unionens webbplats.

Artikel 116

Förhandsutvärdering

Medlemsstaterna ska sörja för att en förhandsutvärderare redan tidigt är inbegripen i utarbetandet av det operativa programmet, bland annat när det gäller den analys som avses i artikel 18.1 a, utformningen av programmets insatslogik och fastställandet av programmets mål.

Artikel 117

Utvärdering i efterhand

I enlighet med artikel 57 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta en rapport med en utvärdering i efterhand.

Artikel 118

Utvärderingssammanfattning

Kommissionen ska ansvara för att det görs en sammanfattning på unionsnivå av rapporterna från förhandsutvärderingen. Sammanfattningen av utvärderingsrapporterna ska vara klar senast den 31 december året efter det att de ifrågavarande utvärderingarna lämnades in.

Avsnitt 5

Information och kommunikation

Artikel 119

Information och offentlighet

1.   Den förvaltande myndigheten ska vara ansvarig i enlighet med artikel 97.1 b för följande:

a)

Se till att det inrättas en enda webbplats eller en enda webbportal med information om, och tillgång till, det operativa programmet i medlemsstaten.

b)

Informera potentiella stödmottagare om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom det operativa programmet.

c)

Hålla allmänheten i unionen underrättad om den roll som EHFF spelar samt om vilka resultat som uppnåtts, genom informations- och kommunikationsåtgärder som belyser resultaten och effekterna av partnerskapsavtal, operativa program och insatser.

d)

Se till att det finns en offentligt tillgänglig sammanfattning över de åtgärder som är avsedda att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, inklusive de fall där medlemsstaterna eller mottagarna inte uppfyller sina åtaganden, samt över vilka korrigerande åtgärder, såsom finansiella korrigeringar, som har vidtagits.

2.   För att säkerställa transparens när det gäller stödet från EHFF ska medlemsstaterna föra en förteckning över insatserna i csv- eller xml-format, som ska finnas tillgänglig via den enda webbsidan eller den enda webbportalen, där det ska finnas en förteckning över insatser och en sammanfattning av det operativa programmet.

Förteckningen över insatser ska uppdateras minst var sjätte månad.

I bilaga V fastställs vilka uppgifter som minst måste ingå i förteckningen över insatser, inbegripet särskild information om insatser enligt artiklarna 26, 39, 47, 54 och 56.

3.   Närmare bestämmelser om informations- och offentlighetsåtgärder som riktar sig till allmänheten samt informationsåtgärder för sökande och stödmottagare fastställs i bilaga V.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tekniska krav för informations- och offentlighetsåtgärderna vad avser verksamheterna, anvisningar för skapande av emblemet och en definition av standardfärger. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 127.2.

AVDELNING VIII

GENOMFÖRANDE INOM RAMEN FÖR DIREKT FÖRVALTNING

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 120

Tillämpningsområde

Denna avdelning ska tillämpas på åtgärder som finansieras inom ramen för direkt förvaltning enligt avdelning VI.

KAPITEL II

Kontroll

Artikel 121

Skydd av unionens finansiella intressen

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att, vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning, säkerställa att unionens finansiella intressen skyddas genom tillämpning av förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom indrivning av felaktigt utbetalda belopp och, i förekommande fall, genom effektiva proportionella och avskräckande sanktioner.

2.   Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska vara bemyndigade att göra revisioner på grundval av dokument och kontroller på platsen, av alla stödmottagare, entreprenörer och underleverantörer som har tagit emot unionsfinansiering.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får utföra kontroller och inspektioner på plats av ekonomiska aktörer som är direkt eller indirekt berörda av unionsfinansiering, i enlighet med de förfaranden som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (40) och i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 i syfte att fastställa om det förekommit bedrägeri, korruption eller någon annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidragsavtal, ett beslut om bidrag eller ett avtal eller rörande unionens finansiering.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 ska samarbetsavtal med tredjeländer och internationella organisationer, stödavtal, beslut och avtal som följer av genomförandet av denna förordning innehålla bestämmelser som uttryckligen innebär bemyndigande av kommissionen, revisionsrätten och Olaf att utföra ovannämnda revisioner, kontroller på platsen och inspektioner som avses i dessa punkter, i enlighet med sina respektive behörighetsområden.

Artikel 122

Revision

1.   Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får när som helst, men med minst tio arbetsdagars varsel utom i brådskande fall, göra revisioner på plats av de insatser som finansieras enligt denna förordning, upp till tre år efter kommissionens slutliga utbetalning.

2.   Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, som i vederbörlig ordning bemyndigats att utföra revisioner på plats, ska få tillgång till böcker och alla andra handlingar, inbegripet handlingar och metadata som sammanställts eller mottagits och registrerats elektroniskt, när det gäller utgifter som finansieras genom denna förordning.

3.   De revisionsbefogenheter som avses i punkt 2 ska inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser som reserverar vissa åtgärder för tjänstemän som utses särskilt enligt nationell lagstiftning. Tjänstemän från kommissionen och revisionsrätten, eller deras ombud, får inte delta vid bland annat hembesök eller formella förhör med personer inom ramen för den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten. De ska emellertid ha tillgång till den information som erhålls på detta sätt.

4.   Om finansiellt unionsstöd som beviljats enligt denna förordning lämnas vidare till tredjepart som slutlig stödmottagare, ska den ursprungliga stödmottagaren i egenskap av mottagare av unionsstöd förse kommissionen med all relevant information om den slutliga stödmottagarens identitet.

Artikel 123

Tillfälligt inställande av utbetalning, minskning och indragning av det ekonomiska bidraget

1.   Om kommissionen anser att unionsmedel inte har använts i enlighet med villkoren i denna förordning, eller någon annan tillämplig unionsrättsakt, ska stödmottagarna informeras om detta och ges en månad räknat från dagen för underrättelsen att inkomma med sina synpunkter till kommissionen.

2.   Om stödmottagarna inte svarar inom den tid som avses i punkt 1 i denna artikel eller om de synpunkter som de lämnar inte anses tillfredsställande, ska kommissionen minska eller dra in det beviljade ekonomiska bidraget eller tillfälligt ställa in utbetalningarna. Alla felaktigt utbetalda belopp ska återbetalas till unionens allmänna budget. Ränta ska läggas till belopp som inte återbetalas i tid enligt villkoren i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

KAPITEL III

Utvärdering och rapportering

Artikel 124

Utvärdering

1.   Insatser som finansieras enligt denna förordning ska kontrolleras regelbundet som ett led i övervakningen av deras genomförande.

2.   Kommissionen ska sörja för en regelbunden, oberoende och extern utvärdering av de finansierade insatserna.

Artikel 125

Rapportering

Kommissionen ska till Europaparlamentet och till rådet överlämna följande:

a)

Senast den 31 mars 2017: en interimsrapport om uppnådda resultat och om kvalitativa och kvantitativa aspekter av genomförandet av de insatser som finansieras genom denna förordning.

b)

Senast den 31 augusti 2018: ett meddelande om det fortsatta genomförandet av de insatser som finansieras enligt denna förordning.

AVDELNING IX

FÖRFARANDBESTÄMMELSER

Artikel 126

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 och129 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2020.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 och 129 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 och 129 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerase akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 127

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte yttrar sig om ett utkast till genomförandeakt som ska antas i enlighet med artikel 95.5 i denna förordning ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

AVDELNING X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 128

Upphävande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 129.2 ska förordningarna (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, (EG) nr 791/2007, (EU) nr 1255/2011 och artikel 103 i förordning (EG) nr 1224/2009 upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2014.

2.   Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska betraktas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 129

Övergångsbestämmelser

1.   För att underlätta övergången från de stödsystem som fastställs i förordningarna (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, (EG), (EG) nr 791/2007 och (EU) nr 1255/2011 till det system som fastställs genom denna förordning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 126 för att fastställa de villkor enligt vilka det stöd som godkänts av kommissionen inom ramen för de förordningarna får integreras i det stöd som föreskrivs i denna förordning, inbegripet tekniskt stöd och stöd för efterhandsutvärderingarna.

2.   Denna förordning ska inte påverka vare sig fullföljande eller ändring, inklusive helt eller delvis upphävande, av de projekt, fram till deras avslutande, eller det stöd som godkänns av kommissionen på grundval av förordningarna (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006, (EG) nr 791/2007 och (EU) nr 1255/2011 och artikel 103 i förordning (EG) nr 1224/2009 eller någon annan lagstiftning som den 31 december 2013 är tillämplig för sådant stöd, som ska fortsätta att tillämpas på sådana projekt eller sådant stöd.

3.   Ansökningar i enlighet med förordning (EG) nr 1198/2006 ska förbli giltiga.

Artikel 130

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 299, 4.10.2012, s. 133 och EUT C 271, 19.9.2013, s. 154.

(2)  EUT C 391, 18.12.2012, s. 84.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 2328/2003 av den 22 december 2003 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden (EUT L 345, 31.12.2003, s. 34).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (EUT L 160, 14.6.2006, s. 1)

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EUT L 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 791/2007 av den 21 maj 2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttersta randområdena Azorerna, Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion (EUT L 176, 6.7.2007, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 av den 30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (EUT L 321, 5.12.2011, s. 1).

(10)  Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 3).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(12)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).

(13)  Rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 60, 5.3.2008, s. 1).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

(15)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(17)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(19)  Europaparlamentets och rådets rekommendation 2002/413/EG av den 30 maj 2002 om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa (EGT L 148, 6.6.2002, s. 24).

(20)  Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(21)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(22)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28).

(23)  Konvention som utarbetats på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT C 316, 27.11.1995, s. 49).

(24)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(25)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(26)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

(27)  Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 av den 21 december 2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och om upphävande av förordning (EG) nr 1626/94 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11).

(28)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(29)  Kommissionens beslut 2005/629/EG av den 26 augusti 2005 om inrättande av en vetenskaplig, teknisk och ekonomisk kommitté för fiskerinäringen (EUT L 225, 31.8.2005, s. 18).

(30)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

(31)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).

(32)  Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14).

(33)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(34)  Kommissionens förordning (EG) nr 710/2009 av den 5 augusti 2009 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller fastställande av närmare bestämmelser för ekologisk produktion av vattenbruksdjur och alger (EUT L 204, 6.8.2009, s. 15).

(35)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (EGT L 114, 24.4.2001, s. 1).

(36)  Rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (EUT L 155, 18.6.2009, s. 30).

(37)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(38)  Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).

(39)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(40)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 83/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


BILAGA I

SPECIFIK STÖDNIVÅ

Typ av insatser

Procentenhet

Insatser med anknytning till det småskaliga kustfisket får berättiga till en ökning med

30

Insatser på avlägset belägna grekiska öar och på de kroatiska öarna Dugi Otok, Vis, Mljet och Lastovo får berättiga till en ökning med

35

Insatser i de yttersta randområdena får berättiga till en ökning med

35

Insatser som genomförs av yrkesfiskeorganisationer eller andra kollektiva stödmottagare som inte omfattas av avdelning V kapitel III får berättiga till en ökning med

10

Insatser som genomförs av producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer får berättiga till en ökning med

25

Insatser enligt artikel 76 om kontroll och tillsyn får berättiga till en ökning med

30

Insatser enligt artikel 76 om kontroll och tillsyn med avseende på småskaligt kustfiske får berättiga till en ökning med

40

Insatser enligt artikel 41.2 för ersättande eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer ska minskas med

20

Insatser som genomförs av företag som inte omfattas av definitionen för små och medelstora företag ska minskas med

20


BILAGA II

ÅRLIG FÖRDELNING AV ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN 2014–2020

Beskrivning

Period

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

EHFF – delad förvaltning

(2014–2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


BILAGA III

VÄGLEDANDE FÖRDELNINGEN AV MEDEL ENLIGT KAPITLEN I OCH II I AVDELNING VI PÅ DE MÅL SOM FASTSTÄLLS I ARTIKLARNA 82 OCH 85  (1)

Mål enligt artikel 82

1.

Utveckling och genomförande av en integrerad förvaltning av havs- och kustrelaterade frågor – 5 %

2.

Utveckling av sektorsövergripande initiativ – 33 %

3.

Stöd till hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik – 2 %

4.

Främjande av skyddet av den marina miljön – 5 %

Mål enligt artikel 85

1.

Insamling, förvaltning och spridning av vetenskapliga utlåtanden inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken – 11 %

2.

Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken – 19 %

3.

Frivilliga bidrag till internationella organisationer – 10 %

4.

Rådgivande nämnder och kommunikationsverksamhet som rör den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken – 9 %

5.

Marknadsinformation, inklusive upprättande av elektroniska marknader – 6 %


(1)  Procentsatserna gäller det belopp som anges i artikel 14, med undantag för tilldelningen enligt artikel 92.


BILAGA IV

SPECIFIKA FÖRHANDSVILLKOR

Specifikt mål för unionsprioriteringarna för EHFF/Tematiskt mål (TM)

Förhandsvillkor

Godkännandekriterier

EHFF-prioritering:

1.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

Specifika mål: a–f

TM 3: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF).

TM 6: Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursnyttjande.

TM 8: Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Rapporten om fiskekapacitet har lämnats in enligt artikel 22.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Rapporten ska utarbetas i enlighet med de gemensamma riktlinjer som har utfärdats av kommissionen.

Fiskekapacitet som inte överskrider de tak för fiskekapacitet som fastställs i bilaga II till förordning (EU) nr 1380/2013

EHFF-prioritering:

2.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

Specifika mål: a, b och c

TM 3: Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF).

TM 6: Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

TM 8: Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Att en flerårig nationell strategisk plan för vattenbruket enligt artikel 34 i förordning (EU) nr 1380/2013 upprättas senast 2014.

En flerårig nationell strategisk plan för vattenbruket ska lämnas in till kommissionen senast samma dag som det operativa programmet lämnas in.

Det operativa programmet ska innehålla uppgifter om på vilket sätt det kompletterar den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket.

EHFF-prioritering:

3.

Att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Specifikt mål: a

TM 6: Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

Administrativ kapacitet: Att tillräcklig administrativ kapacitet finns tillgänglig för att uppfylla de datakrav för fiskeriförvaltningen som anges i artikel 25 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 4 i förordning (EG) nr 199/2008.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten för att utarbeta och genomföra ett flerårigt program för datainsamling, som ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten för att utarbeta och genomföra arbetsplaner för datainsamling, som ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

En beskrivning av kapaciteten i form av personalresurser för ingående av bilaterala och multilateral avtal med andra medlemsstater, om arbetet med att fullgöra datainsamlingsuppgifterna delas.

EHFF-prioritering:

3.

Att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Specifikt mål: b

TM 6: Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

Administrativ kapacitet: Att tillräcklig administrativ kapacitet finns tillgänglig för genomförandet av ett unionssystem för kontroll och verkställighet som föreskrivs i artikel 36 i förordning (EU) nr 1380/2013 och som närmare anges i förordning (EG) nr 1224/2009.

I de specifika åtgärderna ingår följande:

En beskrivning av den administrativa kapaciteten att utarbeta och genomföra den del av det operativa programmet som avser det nationella kontrollfinansieringsprogrammet för 2014–2020 enligt artikel 18.1 o.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten att utarbeta och genomföra det nationella kontrollåtgärdsprogrammet för fleråriga planer enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1224/2009.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten att utarbeta och genomföra ett gemensamt kontrollprogram som får utarbetas tillsammans med andra medlemsstater enligt artikel 94 i förordning (EG) nr 1224/2009.

 

 

En beskrivning av den administrativa kapaciteten för att utarbeta och genomföra de särskilda kontroll- och inspektionsprogrammen enligt artikel 95 i förordning (EG) nr 1224/2009.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten för att tillämpa ett system för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner för allvarliga överträdelser enligt artikel 90 i förordning (EG) nr 1224/2009.

En beskrivning av den administrativa kapaciteten för att tillämpa pricksystemet för allvarliga överträdelser enligt artikel 92 i förordning (EG) nr 1224/2009.


BILAGA V

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION OM STÖD FRÅN EHFF

1.   Förteckning över insatser

Den förteckning över insatser som avses i artikel 119 ska på minst ett av medlemsstatens officiella språk innehålla följande uppgifter:

Stödmottagarens namn (endast juridiska personer, och fysiska personer i enlighet med nationell rätt)

Fiskefartygens nummer i gemenskapens flottregister i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 26/2004 (denna uppgift ska endast anges om insatsen är kopplad till ett fiskefartyg).

Insatsens namn.

Sammanfattning av insatsen.

Startdatum för insatsen.

Slutdatum för insatsen (förväntat datum för fysisk färdigställning eller fullständigt genomförande av insatsen).

Totala stödberättigande kostnader.

Bidragsbelopp från unionen.

Insatsens postnummer.

Land.

Unionsprioriteringens beteckning.

Datum då förteckningen över insatser senast uppdaterades.

2.   Informations och offentlighetsåtgärder för allmänheten

1.

Medlemsstaten ska se till att informations- och offentlighetsåtgärderna är inriktade på största möjliga medietäckning med hjälp av olika kommunikationskanaler och kommunikationsmetoder på lämplig nivå.

2.

Medlemsstaten ska vara ansvarig för att vidta åtminstone följande informations- och offentlighetsåtgärder:

a)

En större informationsaktivitet ska anordnas för att uppmärksamma starten på det operativa programmet.

b)

Minst två gånger per programperiod ska en större informationsaktivitet anordnas för att lyfta fram de finansieringsmöjligheter och strategier som tillämpas och redovisa resultaten av det operativa programmet.

c)

Unionens flagga eller emblem, beroende på vad som är lämpligt, ska visas framför eller i ett allmänt tillgängligt utrymme hos varje förvaltande myndighet.

d)

Den förteckning över insatser som nämns i avsnitt 1 ska offentliggöras elektroniskt.

e)

Exempel på insatser ordnade efter operativt program ska anges på den enda webbplatsen eller på det operativa programmets webbplats, som kan nås från den enda webbportalen. Beskrivningen av exemplen bör vara avfattad på ett annat av språk som talas allmänt i unionen än det eller de officiella språken i den aktuella medlemsstaten.

f)

Säkerställa att en specifik del av den enda webbplatsen ska avsättas för en kort sammanfattning av insatser som rör innovation och miljöinnovation.

g)

Information om det operativa programmets genomförande ska uppdateras, inklusive dess viktigaste resultat, på den enda webbplatsen eller på det operativa programmets webbplats, som ska kunna nås från den enda webbportalen.

h)

Säkerställande av att det finns en offentligt tillgänglig sammanfattning över de åtgärder som är avsedda att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, inklusive de fall där medlemsstaterna eller mottagarna inte uppfyller sina åtaganden, samt över vilka korrigerande åtgärder, såsom finansiella korrigeringar, som har vidtagits.

3.

Den förvaltande myndigheten ska, i enlighet med nationell lag och praxis, involvera följande organ i informations- och offentlighetsåtgärderna:

a)

De partner som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)

De europeiska informationscentrumen samt kommissionens representationskontor i medlemsstaterna.

c)

Utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Dessa organ ska ombesörja en vid spridning av den information som avses i artikel 119.1 a och b.

3.   Informationsåtgärder för stödmottagare och potentiella stödmottagare

3.1   Informationsåtgärder för potentiella stödmottagare

1.

Den förvaltande myndigheten ska se till att det operativa programmets mål och de möjligheter till finansiering som erbjuds via EHFF får bred spridning bland potentiella stödmottagare och alla berörda parter.

2.

Den förvaltande myndigheten ska se till att potentiella stödmottagare får ta del av åtminstone följande:

a)

Information om de villkor som utgifter ska uppfylla för att berättiga till stöd enligt ett operativt program.

b)

En beskrivning av ansökningsvillkoren och förfarandena för bedömning av ansökningarna och uppgift om hur lång tid det tar.

c)

Kriterierna för val av insatser som får stöd.

d)

Uppgifter om nationella, regionala eller lokala kontaktpunkter som kan lämna mer information om de operativa programmen.

e)

Information om att stödmottagarna i sina ansökningar bör föreslå kommunikationsverksamhet som står i rimlig proportion till åtgärdens omfattning, med syftet att informera allmänheten om åtgärdens mål och unionsstödet till åtgärden.

3.2   Informationsåtgärder för stödmottagare

De förvaltande myndigheterna ska informera stödmottagarna om att det faktum att de tar emot stöd innebär att de samtycker till att tas upp på förteckningen över insatser som offentliggörs i enlighet med artikel 119.2.


Top