Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0452

Kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 av den 29 april 2014 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 Text av betydelse för EES

OJ L 133, 6.5.2014, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj

6.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/12


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 452/2014

av den 29 april 2014

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygdrift som utförs av operatörer från tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 9.4, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 216/2008 måste operatörer från tredjeland som deltar i kommersiell lufttransport med luftfartyg uppfylla de tillämpliga standarder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao).

(2)

Förordning (EG) nr 216/2008 gäller inte för operatörer från tredjeland som flyger över det territorium som omfattas av fördraget.

(3)

I den utsträckning som det inte finns några tillämpliga Icao-standarder måste operatörer från tredjeland, enligt förordning (EG) nr 216/2008, uppfylla de relevanta grundläggande kraven i bilagorna I, III, IV och, i tillämpliga fall, bilaga Vb till den förordningen, förutsatt att dessa krav inte strider mot tredjeländers rättigheter enligt internationella konventioner.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 216/2008 ska Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) utfärda auktorisationer och fortlöpande övervaka användningen av de auktorisationer den har utfärdat. En auktorisation är en förutsättning i processen för att erhålla en operativ licens eller ett likvärdigt dokument från respektive EU-medlemsstat enligt befintliga luftfartsavtal mellan EU-medlemsstater och tredjeländer.

(5)

Vid beviljandet av första auktorisationer och den fortlöpande övervakningen ska byrån utföra bedömningar och vidta varje åtgärd för att förhindra fortsatta överträdelser.

(6)

Processen för beviljande av auktorisationer till operatörer från tredjeland bör vara enkel, proportionell, kostnadseffektiv och effektiv och den bör beakta resultaten av Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme), rampinspektioner och andra erkända uppgifter om säkerhetsaspekter avseende operatörer från tredjeland.

(7)

Bedömningar av operatörer från tredjeland som har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 (2) kan inbegripa en revision på plats i operatörens lokaler. För att avgöra om en tillfällig indragning av en auktorisation bör lyftas kan byrån överväga att utföra en revision av operatören från tredjeland.

(8)

För att garantera en smidig övergång och en hög nivå på den civila luftfartssäkerheten i Europeiska unionen bör genomförandeåtgärder beakta de dokument med rekommendationer och vägledning som överenskommits under överinseende av Icao.

(9)

Luftfartsindustrin och byråns administration måste få tillräckligt med tid för att anpassa sig till det nya regelverket och på vissa villkor erkänna operativa licenser eller likvärdiga dokument som utfärdats av en medlemsstat för trafik till, inom eller ut ur dess territorium.

(10)

Byrån har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter och lagt fram det i ett yttrande till kommissionen i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs närmare bestämmelser för de tredjelandsoperatörer av luftfartyg enligt artikel 4.1 d i förordning (EG) nr 216/2008 som utför kommersiell lufttransport till, inom eller ut ur ett territorium som omfattas av fördraget, däribland villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla deras auktorisationer, samt rättigheter och skyldigheter för innehavare av auktorisationer och villkor för när viss verksamhet av säkerhetsskäl ska förbjudas, begränsas eller underkastas vissa villkor.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.    alternativt sätt att uppfylla kraven (alternative means of compliance): föreslaget alternativ till ett nuvarande godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC) eller förslag till ett nytt sätt att uppnå överensstämmelse med förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter i de fall byrån inte har antagit något tillhörande godtagbart sätt att uppfylla kraven.

2.    kommersiell lufttransport (Commercial Air TransportCAT): drift av luftfartyg för transport av passagerare, gods eller post mot ersättning eller annan form av gottgörelse.

3.    flygning : en avgång från en angiven flygplats till en angiven destinationsflygplats.

4.    operatör från tredjeland : en operatör som innehar ett drifttillstånd som utfärdats av ett tredjeland.

Artikel 3

Auktorisationer

Operatörer från tredjeland får endast utföra kommersiell lufttransport inom, till eller ut ur det territorium som omfattas av fördraget om de uppfyller kraven i bilaga 1 och har en auktorisation som utfärdats av byrån i enlighet med bilaga 2.

Artikel 4

Ikraftträdande

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Genom undantag från punkt 1 andra stycket ska de medlemsstater som, när denna förordning träder i kraft och i enlighet med nationell lagstiftning, utfärdar operativa licenser eller likvärdiga dokument till operatörer från tredjeland fortsätta att göra detta. Operatörerna från tredjeland ska iaktta omfattningen av och de rättigheter som anges i den licens eller det likvärdiga dokument som beviljats av medlemsstaten till dess att byrån har fattat ett beslut i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Medlemsstaterna ska informera byrån om utfärdandet av sådana operativa licenser eller likvärdiga dokument.

Efter den dag då byrån har fattat ett beslut angående den berörda operatören från tredjeland eller efter en period på högst 30 månader efter denna förordnings ikraftträdande, beroende på vilken dag som infaller först, ska medlemsstaten vid utfärdandet av operativa licenser inte längre utföra en säkerhetsbedömning av operatören från tredje land i enlighet med nationell lagstiftning.

3.   De operatörer från tredjeland som på ikraftträdandedagen har en operativ licens eller ett likvärdigt dokument ska inge en ansökan om auktorisation till byrån inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft. Ansökan ska innehålla uppgifter om de operativa licenser som beviljats av en medlemsstat.

4.   När byrån mottagit en ansökan ska den bedöma tredjelandsoperatörens efterlevnad av tillämpliga krav. Denna bedömning ska slutföras inom 30 månader efter det att denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).


BILAGA 1

DEL-TCO

OPERATÖRER FRÅN TREDJELAND

AVSNITT I

Allmänna krav

TCO.100   Tillämpningsområde

I denna bilaga (nedan kallad Del-TCO) fastställs de krav som ska uppfyllas av operatörer från tredjeland som utför kommersiell lufttransport till, inom eller ut ur det territorium som omfattas av fördraget.

TCO.105   Sätt att uppfylla kraven

a)

För att uppnå överensstämmelse med förordning (EG) nr 216/2008 (1) och Del-TCO får operatörer från tredjeland använda alternativa sätt att uppfylla kraven i stället för de godtagbara sätt att uppfylla kraven som antagits av byrån.

b)

När en operatör från tredjeland som omfattas av auktorisering önskar använda sig av ett alternativt sätt att uppfylla kraven i stället för det godtagbara sätt att uppfylla kraven som antagits av byrån, för att uppnå överensstämmelse med förordning (EG) nr 216/2008 och Del-TCO, ska operatören innan den genomför det alternativa sättet anmäla det till byrån och ge denna en fullständig beskrivning av det alternativa sättet. Beskrivningen ska innefatta eventuella ändringar av handböcker eller förfaranden som kan vara relevanta samt en bedömning som visar att tillämpningsföreskrifterna efterlevs.

Operatören från tredjeland får genomföra detta alternativa sätt att uppfylla kraven om byrån lämnat ett förhandstillstånd och efter mottagande av den underrättelse som föreskrivs i ART.105 i bilaga 2 (nedan kallad Del-ART).

TCO.110   Mildrande åtgärder

a)

När operatörs- eller registreringsstaten har anmält avvikelser från Icao-standarder som har identifierats av byrån i enlighet med ART.200 d i Del-ART kan operatören från tredjeland föreslå mildrande åtgärder för att uppnå överensstämmelse med Del-TCO.

b)

Operatören från tredjeland ska visa för byrån att dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som uppnås genom den standard från vilken avvikelser har anmälts.

TCO.115   Tillträde

a)

Operatörer från tredjeland ska säkerställa att alla personer, som bemyndigats av byrån eller den medlemsstat på vars territorium ett av deras luftfartyg har landat, får gå ombord på ett sådant luftfartyg, när som helst och med eller utan förhandsmeddelande, för att

1.

granska de handlingar och handböcker som ska finnas ombord och utföra inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av Del-TCO, eller

2.

utföra en rampinspektion enligt bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2).

b)

Operatörer från tredjeland ska säkerställa att alla personer som bemyndigats av byrån får tillträde till alla deras lokaler eller handlingar som rör deras verksamhet, inklusive all verksamhet som lagts ut på underleverantörer, för att kontrollera efterlevnaden av Del-TCO.

AVSNITT II

Trafik med luftfartyg

TCO.200   Allmänna krav

a)

Operatörer från tredjeland ska efterleva

1.

tillämpliga standarder i bilagorna till konventionen angående internationell civil luftfart, särskilt bilagorna 1 (certifiering av personal), 2 (trafikregler för luftfart), 6 (drift av luftfartyg, del I [internationella kommersiella flygtransporter – flygplan] eller del III [internationell verksamhet – helikoptrar]), beroende på vilken som är tillämplig, 8 (luftfartygs luftvärdighet), 18 (farligt gods) och 19 (säkerhetsorganisation),

2.

mildrande åtgärder som godtagits av byrån i enlighet med ART.200 d,

3.

relevanta krav i Del-TCO, och

4.

tillämpliga trafikregler för luftfart i unionen.

b)

Operatörer från tredjeland ska säkerställa att ett luftfartyg som är i trafik till, inom eller ut ur det territorium som omfattas av fördraget används i enlighet med

1.

deras drifttillstånd (AOC) och tillhörande driftsspecifikationer, och

2.

den auktorisation som utfärdats i enlighet med denna förordning och den omfattning och de rättigheter som anges i de specifikationer som är knutna till denna.

c)

Operatörer från tredjeland ska säkerställa att ett luftfartyg som är i trafik till, inom eller ut ur EU har ett luftvärdighetsbevis (CofA) utfärdat eller godkänt av

1.

registreringsstaten, eller

2.

operatörsstaten, under förutsättning att operatörsstaten och registreringsstaten har ingått en överenskommelse enligt artikel 83a i konventionen angående internationell civil luftfart som överför ansvaret för utfärdande av luftvärdighetsbevis (CofA).

d)

Operatörer från tredjeland ska på begäran förse byrån med all information som är relevant för att kontrollera efterlevnaden av Del-TCO.

e)

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 (3) ska en operatör från tredjeland utan otillbörligt dröjsmål rapportera varje olycka enligt definitionen i Icao-bilaga 13 som inbegriper luftfartyg som använts inom ramen för operatörens drifttillstånd (AOC) till byrån.

TCO.205   Navigations-, kommunikations- och övervakningsutrustning

Operatörer från tredjeland som utför trafik i luftrummet ovanför ett territorium som omfattas av fördraget ska utrusta sina luftfartyg med och använda sådan navigations-, kommunikations- och övervakningsutrustning som krävs i det luftrummet.

TCO.210   Handlingar, handböcker och register som ska medföras

Operatörer från tredjeland ska säkerställa att alla handlingar, handböcker och register som måste medföras ombord är giltiga och aktuella.

TCO.215   Uppvisande av handlingar, handböcker och register

Luftfartygets befälhavare ska uppvisa de handlingar, handböcker och register som måste medföras ombord inom rimlig tid efter att ha blivit uppmanad att göra det av en person som bemyndigats av byrån eller den behöriga myndigheten i den medlemsstat där luftfartyget har landat.

AVSNITT III

Auktorisationer för operatörer från tredjeland

TCO.300   Ansökan om auktorisation

a)

Innan operatörer från tredjeland börjar utföra kommersiella lufttransporter inom ramen för Del-TCO ska de ansöka om och erhålla en auktorisation som utfärdats av byrån.

b)

En ansökan om auktorisation ska

1.

lämnas minst 30 dagar före avsett startdatum för verksamheten, och

2.

göras på ett formulär och sätt som fastställts av byrån.

c)

Utan att det påverkar tillämpliga bilaterala avtal ska sökanden förse byrån med alla uppgifter som den behöver för att bedöma huruvida den avsedda verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med tillämpliga krav i TCO.200 a. Dessa uppgifter ska innefatta

1.

en vederbörligen ifylld ansökan,

2.

sökandens officiella namn, firma, adress och postadress,

3.

en kopia av sökandens drifttillstånd (AOC) och tillhörande driftsspecifikationer eller likvärdigt dokument, som styrker innehavarens förmåga att genomföra den avsedda verksamheten och som utfärdats av operatörsstaten,

4.

aktuellt intyg om företagsregistrering eller liknande dokument för sökanden som utfärdats av bolagsregistret i det land där sökanden har sin huvudsakliga verksamhetsort, och

5.

verksamhetens föreslagna startdatum, typ och geografiska omfattning.

d)

Vid behov kan byrån begära ytterligare relevanta dokument, handböcker eller särskilda godkännanden som utfärdats eller godkänts av operatörs- eller registreringsstaten.

e)

För de luftfartyg som inte registrerats i operatörsstaten kan byrån begära

1.

uppgifter om leasingavtalet för varje luftfartyg som används i trafik på det sättet, och

2.

om tillämpligt, en kopia av ett avtal omfattande luftfartyget mellan operatörsstaten och registreringsstaten i enlighet med artikel 83a i konventionen angående internationell civil luftfart.

TCO.305   Icke-regelbundna flygningar – engångsanmälan

a)

Genom undantag från TCO.300 a får operatörer från tredjeland utföra ambulansflygningar, en icke-regelbunden flygning eller en serie av icke-regelbundna flygningar för att tillgodose ett oförutsett, omedelbart och brådskande operativt behov utan att först erhålla auktorisation, förutsatt att de

1.

lämnar en anmälan till byrån före det avsedda datumet för den första flygningen på ett formulär och sätt som fastställts av byrån,

2.

inte har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 (4), och

3.

inom 10 arbetsdagar efter dagen för anmälan lämnar en ansökan till byrån om auktorisation i enlighet med TCO.300.

b)

Den eller de flygningar som anges i en anmälan enligt led a 1 får utföras under en period av högst sex på varandra följande veckor från dagen för anmälan eller till dess att byrån fattat ett beslut om ansökan i enlighet med Del-ART, beroende på vilket som infaller först.

c)

En operatör får lämna en anmälan högst en gång för varje tvåårsperiod.

TCO.310   Rättigheter för innehavare av en auktorisation

Operatörens rättigheter ska anges i specifikationerna till auktorisationen och får inte överskrida de rättigheter som beviljats av operatörsstaten.

TCO.315   Ändringar

a)

För alla ändringar som påverkar villkoren för en auktorisation eller tillhörande specifikationer, utom sådana som överenskoms enligt ART.210 c, ska det krävas ett förhandstillstånd från byrån.

b)

Operatören från tredjeland ska lämna in ansökan om ett förhandstillstånd från byrån senast 30 dagar innan den avsedda ändringen ska genomföras.

Operatören från tredjeland ska lämna de uppgifter som avses i TCO.300 till byrån, varvid informationen ska begränsas till ändringarnas omfattning.

Efter att operatören från tredjeland lämnat en ansökan om en ändring ska denne bedriva verksamhet på de villkor som föreskrivs av byrån i enlighet med ART.225 b.

c)

Alla ändringar som i enlighet med ART.210 c inte kräver ett förhandstillstånd ska anmälas till byrån innan de äger rum.

TCO.320   Fortsatt giltighet

a)

Auktorisationen ska fortsätta att gälla, under förutsättning att

1.

operatören från tredjeland fortsätter att uppfylla de relevanta kraven i Del-TCO, varvid bestämmelserna om hantering av brister enligt TCO.325 också ska beaktas,

2.

det drifttillstånd (AOC) eller likvärdiga dokument som utfärdats av operatörsstaten och tillhörande driftsspecifikationer äger giltighet, i tillämpliga fall,

3.

byrån får tillträde till operatören från tredjeland i enlighet med TCO.115,

4.

operatören från tredjeland inte har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005,

5.

auktorisationen inte avstås, tillfälligt dras in eller återkallas,

6.

operatören från tredjeland inom ramen för auktorisationen har utfört minst en flygning per 24-månadersperiod till, inom eller ut ur det territorium som omfattas av fördraget.

b)

Om auktorisationen avstås eller återkallas ska den återlämnas till byrån.

TCO.325   Brister

Efter att ha tagit emot en underrättelse om brister som eskalerats av byrån i enlighet med ART.230 ska operatören från tredjeland

a)

identifiera grundorsaken till den bristande efterlevnaden,

b)

upprätta en plan med korrigerande åtgärder för att ta itu med grundorsaken till den bristande efterlevnaden inom en godtagbar tidsram och lämna in den till byrån,

c)

visa att korrigerande åtgärder som är till byråns belåtenhet har genomförts inom den period som överenskommits med byrån enligt ART.230 e 1.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1). Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 6/2013 av den 8 januari 2013 (EUT L 4, 9.1.2013, s. 34).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (EUT L 344, 27.12.2005, s. 15).


BILAGA 2

DEL-ART

ADMINISTRATIVA KRAV I SAMBAND MED AUKTORISATIONER FÖR OPERATÖRER FRÅN TREDJELAND

AVSNITT I

Allmänt

ART.100   Tillämpningsområde

I denna bilaga (nedan kallad Del-ART) fastställs de administrativa krav som medlemsstaterna och byrån ska följa, särskilt när det gäller

a)

utfärdande, bibehållande, ändring, begränsning, tillfällig indragning eller återkallande av auktorisationer för operatörer från tredjeland som utför kommersiell lufttransport, och

b)

övervakning av dessa operatörer.

ART.105   Alternativa sätt att uppfylla kraven

Byrån ska utvärdera alla alternativa sätt att uppfylla kraven som föreslås av operatörer från tredjeland i enlighet med TCO.105 b, genom att analysera tillhandahållna dokument och, vid behov, utföra en inspektion av operatören från tredjeland.

Om byrån konstaterar att det alternativa sättet att uppfylla kraven är förenligt med Del-TCO ska den utan otillbörligt dröjsmål underrätta sökanden om att detta alternativa sätt kan genomföras och, i tillämpliga fall, ändra sökandens auktorisation i enlighet därmed.

ART.110   Informationsutbyte

a)

Byrån ska informera kommissionen och medlemsstaterna när den

1.

avslår en ansökan om auktorisation,

2.

inför en begränsning av säkerhetsskäl, tillfälligt drar in eller återkallar en auktorisation.

b)

Byrån ska inom en arbetsdag efter mottagandet informera medlemsstaterna om de anmälningar den tar emot enligt TCO.305.

c)

Byrån ska regelbundet tillhandahålla medlemsstaterna en uppdaterad förteckning över utfärdade, begränsade, ändrade, tillfälligt indragna eller återkallade auktorisationer.

d)

Medlemsstaterna ska informera byrån när de avser att vidta en åtgärd enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 2111/2005.

ART.115   Register

a)

Byrån ska inrätta ett registersystem som ger tillfredsställande lagring, tillgänglighet och tillförlitlig spårbarhet när det gäller uppgifter om följande:

1.

Personalens utbildning, kvalifikationer och auktorisering.

2.

Utfärdade auktorisationer för eller mottagna anmälningar angående operatörer från tredjeland.

3.

Auktoriseringsprocesser och fortlöpande övervakning av auktoriserade operatörer från tredjeland.

4.

Brister, överenskomna korrigerande åtgärder och datum för avslutande av åtgärder.

5.

Vidtagna åtgärder för att främja efterlevnaden, inklusive böter som begärts av byrån i enlighet med förordning (EG) nr 216/2008.

6.

Genomförande av korrigerande åtgärder på byråns order i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

7.

Tillämpning av flexibilitetsbestämmelser enligt artikel 18 d i förordning (EG) nr 216/2008.

b)

Alla register ska bevaras under en minimiperiod på fem år, om inte annat följer av gällande lagstiftning om uppgiftsskydd.

AVSNITT II

Auktorisering, övervakning och efterlevnad

ART.200   Inledande bedömningsförfarande – Allmänt

a)

Efter att ha tagit emot en ansökan om auktorisation enligt TCO.300 ska byrån bedöma tredjelandsoperatörens efterlevnad av tillämpliga krav i Del-TCO.

b)

Den inledande bedömningen ska slutföras inom 30 dagar efter mottagandet av ansökan eller senast 30 dagar före avsett startdatum för verksamheten, beroende på vilken dag som infaller senast.

När den inledande bedömningen förutsätter en ytterligare bedömning eller en revision ska bedömningsperioden förlängas så länge som den ytterligare bedömningen eller revisionen varar.

c)

Den inledande bedömningen ska baseras på

1.

dokumentation och data som tillhandahållits av operatören från tredjeland,

2.

relevanta uppgifter om tredjelandsoperatörens säkerhetsprestanda, inklusive rampinspektionsrapporter, information som rapporteras i enlighet med ARO.RAMP.145 c, erkända branschstandarder, olycksstatistik och efterlevnadsåtgärder som vidtagits av tredjeländer,

3.

relevanta uppgifter om operatörs- eller registreringsstatens tillsynsförmåga, inbegripet resultatet av revisioner som utförts enligt internationella konventioner eller statliga program för säkerhetsbedömningar, och

4.

beslut och undersökningar i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 eller samråd i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 (1).

d)

Byrån ska i samråd med medlemsstaterna identifiera de Icao-standarder för vilka den kan godta mildrande åtgärder om operatörs- eller registreringsstaten anmäler en avvikelse från Icao. Byrån ska godta mildrande åtgärder när den är förvissad om att de säkerställer en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som uppnås genom den standard från vilken avvikelser har anmälts.

e)

Om byrån under den inledande bedömningen inte kan fastställa att den har tillräckligt stort förtroende för operatören från tredjeland och/eller operatörsstaten ska den

1.

avslå ansökan när resultatet av bedömningen tyder på att ytterligare bedömning inte kommer att resultera i att en auktorisation utfärdas, eller

2.

genomföra ytterligare bedömningar i den omfattning som krävs för att fastställa att den avsedda verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med tillämpliga krav i Del-TCO.

ART.205   Inledande bedömningsförfarande – operatörer från tredjeland som har belagts med verksamhetsförbud

a)

Efter att ha tagit emot en ansökan om auktorisation från en operatör som har belagts med verksamhetsförbud eller en inskränkning av verksamheten i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 ska byrån använda ett relevant bedömningsförfarande enligt ART.200.

b)

Om operatören har belagts med verksamhetsförbud på grund av att operatörsstaten inte utövar tillräcklig tillsyn ska byrån informera kommissionen för ytterligare bedömning av operatören och operatörsstaten enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

c)

Byrån ska utföra en revision när

1.

operatören från tredjeland samtycker till att bli föremål för revision,

2.

resultatet av de bedömningar som avses i leden a och b tyder på att det är möjligt att revisionen kommer att få ett positivt resultat, och

3.

revisionen kan utföras i tredjelandsoperatörens lokaler utan att riskera att äventyra säkerheten för byråns personal.

d)

Revisionen av operatören från tredjeland kan inbegripa en bedömning av operatörsstatens tillsyn när det finns bevis för stora brister i tillsynen över sökanden.

e)

Byrån ska informera kommissionen om resultaten av revisionen.

ART.210   Utfärdande av auktorisationer

a)

Byrån ska utfärda en auktorisation, inklusive tillhörande specifikationer, i enlighet med tilläggen I och II, om

1.

den är förvissad om att operatören från tredjeland har ett giltigt drifttillstånd (AOC) eller likvärdigt dokument och tillhörande driftsspecifikationer som utfärdats av operatörsstaten,

2.

den är förvissad om att operatören från tredjeland har tillstånd av operatörsstaten att bedriva trafik till EU,

3.

den är förvissad om att operatören från tredjeland har

i)

uppnått överensstämmelse med tillämpliga krav i Del-TCO,

ii)

lämnat öppna och tillräckliga svar i tid som reaktion på en ytterligare bedömning och/eller revision som utförts av byrån, i tillämpliga fall, och

iii)

genomfört framgångsrika korrigerande åtgärder i tid som reaktion på en identifierad bristande efterlevnad,

4.

det inte finns bevis för stora brister i förmågan hos operatörs- eller registreringsstaten att certifiera och utöva tillsyn över operatören och/eller luftfartyget i enlighet med tillämpliga Icao-standarder, och

5.

sökanden inte har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

b)

Auktorisationen ska utfärdas för en obegränsad giltighetstid.

Operatörens rättigheter och omfattningen av den verksamhet som operatören från tredjeland får auktorisation att bedriva ska anges i de specifikationer som är knutna till auktorisationen.

c)

Byrån ska komma överens med operatören från tredjeland om omfattningen av de ändringar hos operatören som inte kräver ett förhandstillstånd.

ART.215   Övervakning

a)

Byrån ska bedöma

1.

huruvida operatörer från tredjeland som den har auktoriserat fortsätter att efterleva tillämpliga krav i Del-TCO,

2.

i tillämpliga fall, genomförandet av korrigerande åtgärder på byråns order i enlighet med artikel 22.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

b)

Bedömningen ska

1.

beakta dokumentation och data av betydelse för säkerheten som tillhandahållits av operatören från tredjeland,

2.

beakta relevanta uppgifter om tredjelandsoperatörens säkerhetsprestanda, inklusive rampinspektionsrapporter, information som rapporteras i enlighet med ARO.RAMP.145 c, erkända branschstandarder, olycksstatistik och efterlevnadsåtgärder som vidtagits av tredjeländer,

3.

beakta relevanta uppgifter om operatörs- eller registreringsstatens tillsynsförmåga, inbegripet resultatet av revisioner som utförts enligt internationella konventioner eller statliga program för säkerhetsbedömningar,

4.

beakta beslut och undersökningar i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 eller samråd i enlighet med förordning (EG) nr 473/2006,

5.

beakta tidigare bedömningar eller revisioner, om sådana utförts, och

6.

förse byrån med de bevis som krävs om det skulle krävas ytterligare åtgärder, inklusive de åtgärder som föreskrivs i ART.235.

c)

Omfattningen av den övervakning som anges i leden a och b ska bestämmas på grundval av resultatet av tidigare auktoriserings- och/eller övervakningsverksamhet.

d)

Om det på grundval av tillgänglig information misstänks att tredjelandsoperatörens säkerhetsprestanda och/eller operatörsstatens tillsynsförmåga har sjunkit till en nivå som understiger de tillämpliga standarderna i bilagorna till konventionen angående internationell civil luftfart, ska byrån genomföra ytterligare bedömningar i den omfattning som krävs för att fastställa att den avsedda verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med tillämpliga krav i Del-TCO.

e)

Byrån ska samla in och behandla alla säkerhetsuppgifter som anses relevanta för övervakningen.

ART.220   Övervakningsprogram

a)

Byrån ska inrätta och upprätthålla ett övervakningsprogram som täcker den verksamhet som krävs enligt ART.215 och, i tillämpliga fall, kapitel ARO.RAMP.

b)

Övervakningsprogrammet ska utformas med beaktande av resultatet av tidigare auktoriserings- och/eller övervakningsverksamhet.

c)

Byrån ska utföra en översyn av operatörer från tredjeland med ett intervall av högst 24 månader.

Intervallet kan reduceras om det finns tecken på att tredjelandsoperatörens säkerhetsprestanda och/eller operatörsstatens tillsynsförmåga kan ha sjunkit till en nivå som understiger de tillämpliga standarderna i bilagorna till konventionen angående internationell civil luftfart.

Byrån kan förlänga intervallet till högst 48 månader om den, under den föregående övervakningsperioden, har fastställt att

1.

det inte finns några tecken på att operatörsstatens tillsynsmyndighet inte kan utöva effektiv tillsyn över operatörer under dess tillsynsansvar,

2.

operatören från tredjeland fortlöpande och i tid har rapporterat sådana ändringar som avses i TCO.315,

3.

några brister på nivå 1 enligt ART.230 b inte har meddelats, och

4.

alla korrigerande åtgärder har genomförts inom en tidsperiod som godtagits eller förlängts av byrån i enlighet med ART.230 e 1.

d)

Övervakningsprogrammet ska innefatta register över datum för övervakningen, inklusive sammanträden.

ART.225   Ändringar

a)

Efter att ha tagit emot en ansökan om en ändring som kräver ett förhandstillstånd ska byrån tillämpa det relevanta förfarandet enligt ART.200, begränsat till ändringens omfattning.

b)

Byrån ska ange de villkor under vilka operatören från tredjeland får bedriva verksamhet inom ramen för sin auktorisation under ändringen, såvida inte byrån fastställer att auktorisationen tillfälligt måste dras in.

c)

I fråga om ändringar som inte kräver ett förhandstillstånd ska byrån för kontrollen av efterlevnaden av tillämpliga krav bedöma uppgifterna i den anmälan som skickats in av operatören från tredjeland i enlighet med TCO.315. Vid varje fall av bristande efterlevnad ska byrån

1.

underrätta operatören från tredjeland om den bristande efterlevnaden och begära ett reviderat förslag för att uppnå överensstämmelse, och

2.

i fråga om brister på nivå 1 eller nivå 2, agera i enlighet med ART.230 och ART.235, enligt vad som är tillämpligt.

ART.230   Brister och korrigerande åtgärder

a)

Byrån ska ha ett system för att analysera brister med avseende på deras betydelse för säkerheten.

b)

Byrån ska meddela en brist på nivå 1 när den konstaterar en sådan betydande bristande efterlevnad av tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och Del-TCO eller av villkoren för auktorisationen som sänker säkerheten eller allvarligt äventyrar flygsäkerheten.

Brister på nivå 1 ska bland annat omfatta följande:

1.

Att byrån inte får tillträde till tredjelandsoperatörens lokaler enligt TCO.115 b under normala verksamhetstider och på skriftlig begäran.

2.

Att ändringar som kräver ett förhandstillstånd genomförs utan att en auktorisation erhållits enligt ART.210.

3.

Att en giltig auktorisation erhålls eller bibehålls genom förfalskning av handlingar.

4.

Att det finns bevis för oegentligheter eller för att auktorisationen har använts på ett bedrägligt sätt.

c)

Byrån ska meddela en brist på nivå 2 när den konstaterar en sådan bristande efterlevnad av tillämpliga krav i förordning (EG) nr 216/2008 och Del-TCO eller av villkoren för auktorisationen som skulle kunna sänka säkerheten eller äventyra flygsäkerheten.

d)

När en brist konstateras under övervakning ska byrån, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare åtgärder som krävs enligt förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter, skriftligen meddela operatören från tredjeland denna brist och begära att korrigerande åtgärder vidtas för att eliminera eller mildra grundorsaken, så att den fastställda bristande efterlevnaden inte upprepas.

e)

Om brister på nivå 2 föreligger ska byrån göra följande:

1.

Bevilja operatören från tredjeland en period för genomförande av korrigerande åtgärder anpassad till typen av brist. Vid utgången av denna period och beroende på typen av brist kan byrån förlänga denna period, om den godkänner en andra tillfredsställande plan för korrigerande åtgärder.

2.

Bedöma de korrigerande åtgärder och den genomförandeplan som föreslagits av operatören från tredjeland. Om bedömningen kommer fram till att åtgärden innehåller en analys av grundorsaker och åtgärder för att effektivt eliminera eller mildra dessa grundorsaker så att den bristande efterlevnaden inte upprepas, ska byrån godta de korrigerande åtgärderna och genomförandeplanen.

Om en operatör från tredjeland inte lämnar in någon godtagbar plan för korrigerande åtgärder enligt ART.230 e 1 eller inte vidtar korrigerande åtgärder inom en tidsperiod som godtagits eller förlängts av byrån, ska bristen eskaleras till en brist på nivå 1 och åtgärder vidtas i enlighet med ART.235 a.

f)

Byrån ska registrera alla brister som den eskalerat och underrätta operatörs- eller registreringsstaten om dessa.

ART.235   Begränsning, tillfällig indragning och återkallande av auktorisationer

a)

Utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare efterlevnadsåtgärder ska byrån vidta åtgärder för att begränsa eller tillfälligt dra in en auktorisation när

1.

en brist på nivå 1 konstateras,

2.

det finns kontrollerbara bevis för att operatörs- eller registreringsstaten inte kan certifiera och utöva tillsyn över operatören och/eller luftfartyget i enlighet med tillämplig Icao-standard, eller

3.

operatören från tredjeland omfattas av en åtgärd i enlighet med punkterna 1 och 2 i artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005.

b)

En auktorisation får tillfälligt dras in i högst sex månader. Vid utgången av sexmånadersperioden kan byrån förlänga den tillfälliga indragningen ytterligare tre månader.

c)

Begränsningen eller den tillfälliga indragningen ska lyftas när byrån är förvissad om att framgångsrika korrigerande åtgärder har vidtagits av operatören från tredjeland och/eller operatörsstaten.

d)

Vid övervägande av huruvida en tillfällig indragning ska lyftas ska byrån utföra en revision av operatören från tredjeland när villkoren i ART.205 c är uppfyllda. Om den tillfälliga indragningen beror på att operatörs- eller registreringsstatens tillsyn över sökanden uppvisat stora brister, kan revisionen innefatta en bedömning för att kontrollera att dessa tillsynsbrister har korrigerats.

e)

Byrån ska återkalla en auktorisation när

1.

den period som avses i led b har löpt ut, eller

2.

operatören från tredjeland har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

f)

Om en operatör från tredjeland beläggs med en inskränkning av verksamheten i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 efter en begränsning som avses i led a, ska byrån upprätthålla en sådan begränsning tills inskränkningen av verksamheten har dragits tillbaka.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

Tillägg I

Image

Tillägg II

Image


Top