EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0439

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 439/2014 av den 29 april 2014 om ändring av förordning (EG) nr 250/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, vad gäller variabeldefinitionerna och det tekniska formatet för dataöverföringen Text av betydelse för EES

OJ L 128, 30.4.2014, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; tyst upphävande genom 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/439/oj

30.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 128/72


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 439/2014

av den 29 april 2014

om ändring av förordning (EG) nr 250/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, vad gäller variabeldefinitionerna och det tekniska formatet för dataöverföringen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 om statistik över företagsstrukturer (1), särskilt artikel 11.1 a och c, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 upprättas en gemensam ram för insamling, överföring och utvärdering av europeisk statistik över struktur, verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet hos företagen i unionen.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 250/2009 (2) fastställdes variabeldefinitionerna och det tekniska formatet för dataöverföringen.

(3)

Det är nödvändigt att specificera definitionerna för variablerna om företagsdemografin när det gäller företag med minst en anställd för att tillgodose behovet av större internationell jämförbarhet av resultaten, särskilt för statistiken över företagande. Dessa definitioner bör läggas till i bilaga I till förordning (EG) nr 250/2009. Det tekniska formatet för dataöverföringen som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 250/2009, inklusive förteckningen över datauppsättningsidentifikatorer, serierna och variabelförteckningen, bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 250/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Bryssel den 29 april 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 250/2009 av den 11 mars 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 när det gäller variabeldefinitionerna, det tekniska formatet för dataöverföringen, kraven på dubbelrapportering för Nace rev. 1.1 och Nace rev. 2 samt undantag som ska medges för statistiken över företagsstrukturer (EUT L 86, 31.3.2009, p. 1).


BILAGA

Bilagorna I och II till förordning (EG) nr 250/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Följande koder ska införas före kod 11 11 0:

”Kod

:

11 01 0

Benämning

:

Aktiva företag med minst en anställd under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som hade minst en anställd någon gång under en viss referensperiod t.

Kod

:

11 02 0

Benämning

:

Antal aktiva företag som fick sin första anställd under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som fick sin första anställd någon gång under en viss referensperiod t. Detta kan avse nyetableringar enligt definitionen i 11 92 0, men även företag enligt definitionen i 11 91 0 om företagen redan varit aktiva under tidigare referensperioder men inte hade någon anställd under de två föregående referensperioderna.

Kod

:

11 03 0

Benämning

:

Antal företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som fr.o.m. någon gång under en viss referensperiod t inte längre har några anställda men som vid en tidigare tidpunkt under en viss referensperiod t hade minst en anställd.

Detta kan avse företagsnedläggningar enligt definitionen i 11 93 0, med minst en anställd, men också företag enligt definitionen i 11 01 0 om företaget fortfarande är aktivt men fr.o.m. någon gång under en viss referensperiod t och de två efterföljande referensperioderna, t + 1 och t + 2, inte längre har några anställda.

Detsamma gäller om den sista anställdas anställningsavtal slutar gälla den 31 december under t.

Kod

:

11 04 1

Benämning

:

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

11 04 2

Benämning

:

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

11 04 3

Benämning

:

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

11 04 4

Benämning

:

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

11 04 5

Benämning

:

Antal företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som haft minst en anställd någon gång under varje år från det år företaget fick sin första anställd (t – 1 till t – 5) till en viss referensperiod t.

Populationen företag som fick sin första anställd under t definieras på samma sätt som i variabel 11 02 0.

Ett företag anses också ha överlevt om de juridiska enheterna har upphört att vara aktiva, men deras verksamhet har övertagits av en ny juridisk enhet som inrättats särskilt för att ta över det företagets produktionsfaktorer (= överlevnad genom uppköp).”

b)

Följande kod ska införas före kod 12 11 0:

”Kod

:

11 96 0

Benämning

:

Antal snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Det antal verksamma företag som hade minst tio anställda under t-3 och en genomsnittlig årlig tillväxt i fråga om antalet anställda på över 10 % per år under en treårsperiod (t – 3 till t). Det omfattar inte företag enligt definitionen i 11 92 0, under t – 3.”

c)

Följande koder ska införas före kod 16 11 0:

”Kod

:

16 01 0

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t definieras på samma sätt som i variabel 11 01 0.

Kod

:

16 01 1

Benämning

:

Antal anställda under t i populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen aktiva företag med minst en anställd någon gång under t definieras på samma sätt som i variabel 11 01 0.

Kod

:

16 02 0

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen företag som fick sin första anställd under t definieras på samma sätt som i variabel 11 02 0.

Kod

:

16 02 1

Benämning

:

Antal anställda under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen företag som fick sin första anställd under t definieras på samma sätt som i variabel 11 02 0.

Kod

:

16 03 0

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda definieras på samma sätt som i variabel 11 03 0.

Kod

:

16 03 1

Benämning

:

Antal anställda under t i populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen företag som fr.o.m. någon gång under t inte längre har några anställda definieras på samma sätt som i variabel 11 03 0.

Kod

:

16 04 1

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 04 2

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 04 3

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 04 4

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 04 5

Benämning

:

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 till t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t definieras på samma sätt som i variabel 11 04 1–11 04 5.

Kod

:

16 05 1

Benämning

:

Antal sysselsatta under t – 1 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 05 2

Benämning

:

Antal sysselsatta under t – 2 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 2 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 05 3

Benämning

:

Antal sysselsatta under t – 3 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 3 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 05 4

Benämning

:

Antal sysselsatta under t – 4 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 4 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Kod

:

16 05 5

Benämning

:

Antal sysselsatta under t – 5 i populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 5 och som även hade minst en anställd någon gång under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal sysselsatta definieras på samma sätt som i variabel 16 91 0. Populationen företag som fick sin första anställd någon gång under t – 1 till t – 5 och som även hade minst en anställd under t definieras på samma sätt som i variabel 11 04 1–11 04 5.”

d)

Följande kod ska införas före kod 17 32 0:

”Kod

:

16 96 1

Benämning

:

Antal anställda i snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

Bilaga

:

IX

Definition:

Antal anställda definieras på samma sätt som i variabel 16 91 1. Populationen snabbväxande företag mätt i sysselsättning definieras på samma sätt som i variabel 11 96 0.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande datauppsättningsidentifikatorer läggas till i förteckningen:

Serie

Benämning

Datauppsättningsidentifikator

”Årlig företagsstatistik för försäkringstjänster och pensionsfonder

1G

RSBSSERV_1G1_A

Årsstatistik över företagens demografi för företag med minst en anställd, uppdelad efter associationsform

9E

RSBSBD_9E1_A

Årsstatistik över företagens demografi för företag med minst en anställd, uppdelad på storleksklasser efter antalet anställda

9F

RSBSBD_9F1_A

Preliminära årsresultat om företagsnedläggningar för företag med minst en anställd, uppdelade efter associationsform

9G

RSBSBD_9G1_A

Preliminära årsresultat om företagsnedläggningar för företag med minst en anställd, uppdelade på storleksklasser efter antalet anställda

9H

RSBSBD_9H1_A

Årsstatistik över snabbväxande företag mätt i sysselsättning

9M

RSBSBD_9 M1_A

Preliminär årsstatistik över snabbväxande företag mätt i sysselsättning

9P

RSBSBD_9P1_A”

b)

I punkt 2 ska namnet på och datauppsättningsidentifikatorn för serie 1D ersättas med följande:

Serie

Benämning

Datauppsättningsidentifikator

”Årlig företagsstatistik för centralbanksverksamhet och kreditinstitut enligt undergrupp 64.19 i Nace rev. 2

1D

RSBSSERV_1D2_A”

c)

I punkt 4.1 ska följande serier läggas till i förteckningen:

Serie

Kod

”Årlig företagsstatistik för försäkringstjänster och pensionsfonder

1G

Årsstatistik över företagens demografi för företag med minst en anställd, uppdelad efter associationsform

9E

Årsstatistik över företagens demografi för företag med minst en anställd, uppdelad på storleksklasser efter antalet anställda

9F

Preliminära årsresultat om företagsnedläggningar för företag med minst en anställd, uppdelade efter associationsform

9G

Preliminära årsresultat om företagsnedläggningar för företag med minst en anställd, uppdelade på storleksklasser efter antalet anställda

9H

Årsstatistik över snabbväxande företag mätt i sysselsättning

9M

Preliminär årsstatistik över snabbväxande företag mätt i sysselsättning

9P”

d)

I punkt 4.1 ska namnet på och datauppsättningsidentifikatorn för serie 1D ersättas med följande:

”Årlig företagsstatistik för centralbanksverksamhet och kreditinstitut enligt undergrupp 64.19 i Nace rev. 2”

e)

I punkt 4.5 ska följande variabler läggas till i förteckningen, i nummerordning:

Variabelns benämning

Kod

Bilaga

”Aktiva företag med minst en anställd under t

11 01 0

IX

Antal aktiva företag som fick sin första anställd under t

11 02 0

IX

Antal företag som under t inte längre har några anställda

11 03 0

IX

Antal företag som fick sin första anställd under t – 1 och som även hade minst en anställd under t

11 04 1

IX

Antal företag som fick sin första anställd under t – 2 och som även hade minst en anställd under t

11 04 2

IX

Antal företag som fick sin första anställd under t – 3 och som även hade minst en anställd under t

11 04 3

IX

Antal företag som fick sin första anställd under t – 4 och som även hade minst en anställd under t

11 04 4

IX

Antal företag som fick sin första anställd under t – 5 och som även hade minst en anställd under t

11 04 5

IX

Antal snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

11 96 0

IX

Antal sysselsatta under t i populationen aktiva företag med minst en anställd under t

16 01 0

IX

Antal anställda under t i populationen aktiva företag med minst en anställd under t

16 01 1

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

16 02 0

IX

Antal anställda under t i populationen företag som fick sin första anställd under t

16 02 1

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som under t inte längre har några anställda

16 03 0

IX

Antal anställda under t i populationen företag som under t inte längre har några anställda

16 03 1

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t – 1 och som även har minst en anställd under t

16 04 1

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t – 2 och som även har minst en anställd under t

16 04 2

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t – 3 och som även har minst en anställd under t

16 04 3

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t – 4 och som även har minst en anställd under t

16 04 4

IX

Antal sysselsatta under t i populationen företag som fick sin första anställd under t – 5 och som även har minst en anställd under t

16 04 5

IX

Antal sysselsatta under t – 1 i populationen företag som fick sin första anställd under t – 1 och som även har minst en anställd under t

16 05 1

IX

Antal sysselsatta under t – 2 i populationen företag som fick sin första anställd under t – 2 och som även har minst en anställd under t

16 05 2

IX

Antal sysselsatta under t – 3 i populationen företag som fick sin första anställd under t – 3 och som även har minst en anställd under t

16 05 3

IX

Antal sysselsatta under t – 4 i populationen företag som fick sin första anställd under t – 4 och som även har minst en anställd under t

16 05 4

IX

Antal sysselsatta under t – 5 i populationen företag som fick sin första anställd under t – 5 och som även har minst en anställd under t

16 05 5

IX

Antal anställda i snabbväxande företag mätt i sysselsättning under t

16 96 1

IX”


Top