Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0371

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 371/2014 av den 10 april 2014 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

OJ L 109, 12.4.2014, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/371/oj

12.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/9


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 371/2014

av den 10 april 2014

om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet förordning (EU) nr 359/2011.

(2)

På grundval av en översyn av rådets beslut 2011/235/Gusp (2) har rådet beslutat att de restriktiva åtgärderna bör förlängas till och med den 13 april 2015.

(3)

Dessutom bör uppgifterna avseende vissa personer som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 uppdateras i enlighet med rådets beslut 2014/205/Gusp (3).

(4)

Bilaga I till förordning (EU) nr 329/2011 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 april 2014.

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).

(3)  Rådets beslut 2014/205/Gusp av den 14 april 2014 om ändring av beslut 2011/235/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (se sidan 25 i detta nummer av EUT).


BILAGA

Uppgifterna för de personer som förtecknas nedan ska ersätta de uppgifter för dem som återfinns i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011:

Personer

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Datum för införande i förteckningen

1.

RAJABZADEH Azizollah

 

Chef för organet för katastrofberedskap i Teheran. F.d. chef för Teherans polis (till och med januari 2010).

I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran är Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak som har högst rang.

 

2.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelseår: 1945

Ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council) och även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi. F.d. allmän åklagare i Iran fram till september 2009 (tidigare underrättelseminister under president Khatami).

I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrats sina rättigheter, rätten till juridiskt biträde. Han är också ansvarig för övergreppen i Kahrizak.

 

3.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Födelseår: 1967

F.d. chef för Irans insatsstyrka mot smuggling, tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009.

I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in-blancoorder som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i ett fall där tre män dött, vilka häktats på hans order efter valet.

 

4.

ZARGAR Ahmad

 

Chef för organet för moralens bevarande. F.d. domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36.

Han fastställde ett antal utmätta domar med långa fängelsestraff och avrättning för demonstranter.

 

5.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud (Mahmud)

 

Guvernör i provinsen Ilam. F.d. politisk direktör vid inrikesministeriet.

Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Jebheye Mosharekat-e Iran-e Eslami, Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Sazman-e Mojahedin-e Enghelab-e Eslami, Mojahedin of the Islamic Revolution Organization).

Från 2009 och framåt har han kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid mot rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

6.

FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan (även skrivet FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan)

Födelseort: Mashad

Födelsedatum: 3.2.1951

Som chef för Irans försvarsmakt är han högsta militära befälhavare med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och militär strategi, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl har utfört brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council).

10.10.2011

7.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

 

Parlamentsledamot för provinsen Yazd sedan 2011. F.d. befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor.

I kraft av sitt ämbete som befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor deltog han aktivt i ingripandena mot demonstrationer i skolor och vid universitet och i utomrättsliga frihetsberövanden av aktivister och journalister.

10.10.2011

8.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

Direktör för fotbollsklubben ”Persepolis” i Teheran

Ordförande i Teherans stads olje- och transportnämnd. Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor under ingripandena 2009.

Som Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor bar han det direkta ansvaret för många häktningsorder mot oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att i praktiken alla som grips på hans order hålls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcks, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som leder till påtvingat försvinnande. Familjerna informeras ofta inte om gripandet.

10.10.2011

9.

SOURI (SURI) Hojatollah

 

Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. F.d. chef för Evin-fängelset.

Som chef för Evin-fängelset under 2009 var han ansvarig för de allvarliga människorättskränkningar som pågick under hans tid som chef, såsom misshandel samt psykiskt och sexuellt våld. Enligt samstämmiga uppgifter från olika källor är tortyr allmänt förekommande här. På avdelning 209 hålls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

10.

TALA Hossein (även skrivet TALA Hosseyn) (Hoseyn)

 

Biträdande generalguvernör (”farmandar”) för provinsen Teheran fram till september 2010, framför allt ansvarig för polisens ingripande och därmed för kuvandet av demonstrationer.

Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

11.

TAMADDON Morteza (även skrivet TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord-Esfahan

Födelseår: 1959

F.d. generalguvernör i provinsen Teheran och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran samt medlem av Islamiska revolutionsgardet.

I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bär han ett övergripande ansvar för all repression, däribland ingripandena mot politiska protester i juni 2009. Det är känt att han personligen deltagit i trakasserierna mot oppositionsledarna Karubi och Musavi.

10.10.2011

12.

BAKHTIARI Seyyed (Seyed) Morteza

Födelseort: Mashhad (Iran)

Födelseår: 1952

F.d. justitieminister (2009–2013), f.d. generalguvernör för Esfahan och direktör för de statliga fängelserna (fram till juni 2004).

Som justitieminister spelade han en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier genom att meddela att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska behandla mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Till följd av de ansträngningar som gjorts av Teherans åklagare kommer två enheter vid förstainstansrätten och appelationsdomstolen samt flera enheter inom underrätterna att få i uppdrag att handlägga mål som rör utomlands bosatta iranier.

10.10.2011

13.

HOSSEINI, doktor Mohammad (även skrivet HOSSEYNI, doktor Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman

Födelseår: 1961

F.d. minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013).

F.d. medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för repressionen mot journalister.

10.10.2011

14.

MOSLEHI Heydar (även skrivet MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Födelseort: Esfahan (Iran)

Födelseår: 1956

F.d. underrättelseminister (2009–2013).

Under hans ledning har underrättelseministeriet fortsatt att i stor utsträckning godtyckligt gripa och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet fortsätter att förestå avdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister hålls fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från underrättelseministeriet har utsatt fångar vid avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld. Som f.d. underrättelseminister bär Moslehi ansvaret för övergrepp under sin tid som minister.

10.10.2011

15.

TAGHIPOUR Reza

Födelseort: Maragheh (Iran)

Födelseår: 1957

Ledamot av stadsfullmäktige i Teherans stad. F.d. informations- och kommunikationsminister (2009–2012).

I egenskap av informationsminister var han en av de högsta tjänstemännen med ansvar för censur och kontroll av verksamhet på internet och även av alla typer av kommunikation (särskilt mobiltelefoner). Under förhören med politiska fångar använder förhörsledarna deras personuppgifter, e-post och kommunikationer. Vid flera tillfällen sedan senaste presidentval och under gatudemonstrationer avbröts mobila anslutningar och sms, satellit-tv-kanaler blockerades, internet avbröts lokalt eller bromsades.

23.3.2012

16.

EMADI, Hamid Reza (även skrivet Hamidreza Emadi)

Födelseår (uppskattning): 1973

Födelseort: Hamadan

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: PressTV HQ, Teheran

Direktör för Press TV Newsroom. F.d. chefsproducent på Press TV.

Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister, personer som tillhör den kurdiska och den arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar Ofcom förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 pund för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari befann sig under tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013


Top