Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0258

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2014 av den 3 april 2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 716/2009/EG Text av betydelse för EES

OJ L 105, 8.4.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/258/oj

8.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 105/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 258/2014

av den 3 april 2014

om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014–2020 och om upphävande av beslut nr 716/2009/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 716/2009/EG (3) inrättades ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision. Till och med den 31 december 2013 samfinansierade unionen genom detta beslut driftsbidrag till European Financial Reporting Advisory Group (nedan kallat Efrag), International Financial Reporting Standards Foundation (nedan kallat IFRS Foundation), den rättsliga efterträdaren till International Accounting Standards Committee Foundation (nedan kallat IASCF) samt Public Interest Oversight Board (nedan kallat Piob).

(2)

Krisen på finansmarknaderna, som började 2008, har gjort att frågan om finansiell rapportering och revision fått en central plats på unionens politiska dagordning. Ett välfungerande gemensamt ramverk för finansiell rapportering är nödvändigt för den inre marknaden, för effektivt fungerande kapitalmarknader och för förverkligandet av den integrerade marknaden för finansiella tjänster inom unionen.

(3)

Utöver den centrala roll som redovisningen spelar för att säkerställa att investerare får viktig information om balansräkningar, resultaträkningar och kassaflöden, utgör finansiella rapporter även ett underlag för en effektiv bolagsstyrning.

(4)

Förutom att finansiella rapporter fyller en viktig funktion när det gäller att skydda aktieägarnas och fordringsägarnas intressen, utgör de fundamentet för tillsynsbestämmelser i det avseendet att alla betydande lagstiftningsinstrument på området för finansiella tjänster grundar sig på företags redovisning, inbegripet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (5). Tillsynsmyndigheter utgår från redovisningsterminologi för att förstå vilka risker ett företag tar och följaktligen vad som krävs av det företaget.

(5)

I en global ekonomi behövs ett övergripande redovisningsspråk samtidigt som hänsyn tas till de många olika redovisningstraditioner som redan tillämpas. G20-gruppen har vid ett flertal tillfällen efterfrågat globala redovisningsstandarder och konvergens för gällande och framtida redovisningsstandarder. International Financial Reporting Standards (nedan kallade IFRS), som International Accounting Standards Board (nedan kallad IASB) utvecklat, har antagits och används i många jurisdiktioner i världen, med undantag för några viktiga jurisdiktioner. Sådana internationella redovisningsstandarder måste utvecklas i en öppen process där demokratiskt ansvar kan utkrävas. För att säkerställa att unionens intressen beaktas och att globala standarder håller hög kvalitet och är förenliga med unionsrätten, krävs det att unionens intressen på lämpligt sätt beaktas i denna internationella standardiseringsprocess. De intressena omfattar upprätthållandet av principen om att de finansiella rapporterna bör ge en ”rättvisande bild” och bör vara tillförlitliga, begripliga, jämförbara och relevanta.

(6)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (6) bör IFRS införlivas i unionsrätten för att tillämpas av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i unionen endast om IFRS uppfyller villkoren i den förordningen, inklusive kravet på att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild som fastställs i artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (7). IFRS spelar därför en viktig roll för den inre marknadens funktion, varför unionen har ett direkt intresse av att se till att processen där IFRS utvecklas och godkänns resulterar i standarder som är förenliga med den inre marknadens regelverk.

(7)

IFRS-standarderna utfärdas av IASB och tolkningar av dem utfärdas av IFRS Interpretations Committee, två organ inom IFRS Foundation. Det är därför viktigt att finna lämpliga finansieringsformer för IFRS Foundation.

(8)

Efrag bildades 2001 av europeiska organisationer som företräder emittenter samt redovisnings- och revisionsspecialister som är delaktiga i finansiell rapportering. I enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 lämnar Efrag yttranden till kommissionen om huruvida en redovisningsstandard som utfärdats av IASB – eller en tolkning som utfärdats av IFRS Interpretations Committee, i väntan på godkännande, är förenlig med kriterierna i den förordningen.

(9)

Efrag spelar rollen som ”den europeiska redovisningens och revisionens språkrör” på den globala arenan. I denna egenskap levererar Efrag material till IASB:s standardiseringsprocess. För att kunna fullgöra denna uppgift bör Efrag genom vederbörliga förfaranden få ta del av alla olika åsikter som finns i unionen. I dessa förfaranden bör nationella standardiseringsmyndigheter, regeringar och tillsynsmyndigheter och andra intressenter spela en avgörande roll, eftersom medlemsstater och olika intressenter har synpunkter som avsevärt skiljer sig från varandra. All samverkan mellan Efrag och IASB bör ske helt öppet, och alla beslut som Efrag fattar bör grundas på utbredda samråd med nationella standardiseringsmyndigheter.

(10)

På grund av Efrags roll när det gäller att bedöma huruvida IFRS-standarderna uppfyller kraven i unionens bolagsrätt och bolagspolitik enligt förordning (EG) nr 1606/2002 är det nödvändigt för unionen att säkerställa att Efrag får stabil finansiering och att därmed bidra till dess finansiering.

(11)

Den 12 november 2013 offentliggjorde kommissionen en rapport av Philippe Maystadt, som är särskild rådgivare till kommissionären med ansvar för inre marknaden och tjänster (nedan kallad den särskilda rådgivarens rapport). I denna rapport beskrevs de möjliga reformer av Efrags styrning som syftar till att stärka unionens bidrag till utarbetandet av internationella redovisningsstandarder. För att uppnå samfinansieringsprogrammets förväntade mål som fastställs genom denna förordning (nedan kallat programmet) är det nödvändigt att styrningsformerna ändras i överensstämmelse med de rekommendationer som fastställs i den särskilda rådgivarens rapport, och att de reformerna genomförs så snart som möjligt. Kommissionen bör övervaka genomförandet av reformen av Efrags styrning och informera Europaparlamentet och rådet om framstegen med genomförandet. I detta syfte bör kommissionen senast den 31 mars 2014 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av reformen av styrningen.

(12)

Det tekniska arbetet i Efrag bör vara inriktat på teknisk rådgivning till kommissionen om godkännandet av IFRS och ett lämpligt deltagande i utvecklingen av sådan IFRS och bör säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till unionsintressen vid fastställandet av de internationella standarderna. De intressena bör omfatta begreppet ”försiktighet” och kravet på en ”rättvisande bild” enligt direktiv 2013/34/EU och bör ta hänsyn till standardernas inverkan på finansiell stabilitet och ekonomi. Kommissionen bör bedöma det tekniska arbetet i Efrag i rapporter som utarbetas i enlighet med kriterierna som fastställs i denna förordning.

(13)

Piob verkar inom lagstadgad revision och skapades 2005 av Monitoring Group, som är en internationell organisation med ansvar för att övervaka reformen av hur Internationella revisorsförbundet styrs (nedan kallat Ifac). Piobs roll är att övervaka processen som leder fram till att internationella revisionsstandarder (ISA) antas och andra verksamheter av allmänt intresse som genomförs av Ifac. ISA kan antas i unionen, förutsatt att de har utarbetats med ett lämpligt förfarande, med offentlig tillsyn och insyn enligt kraven i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (8). I förslagen av den 30 november 2011 planeras det också att införa ISA i unionen.

(14)

Ett införande av ISA i unionen och Piobs centrala roll när det gäller att se till att ISA uppfyller kraven i direktiv 2006/43/EG innebär att unionen har ett direkt intresse av att säkerställa att sådana standarders utvecklings- och godkännandeprocess leder till standarder som är förenliga med den inre marknadens regelverk. I kommissionens förslag att ändra direktiv 2006/43/EG erkänns också Piobs roll uttryckligen. Det är därför viktigt att säkerställa lämpliga finansieringsformer för Piob.

(15)

Organ på redovisnings- och revisionsområdet är mycket beroende av finansiering, har stor betydelse för unionen och är avgörande för den inre marknadens funktion. Ett program inrättades genom beslut nr 716/2009/EG vars föreslagna mottagare har samfinansierats med driftsbidrag ur unionens budget, vilket har gjort det möjligt för dem att öka sitt finansiella oberoende av den privata sektorn och tillfälliga källor. Därigenom har deras kapacitet och trovärdighet ökats. Offentlig finansiering bör dock inte i sig anses bekräfta detta oberoende av den privata sektorn. Det bör särskilt ställas krav på större öppenhet i fråga om vilka som sitter i styrelserna för bland annat IASB och Efrag, så att det kan säkerställas att alla intressenter företräds i standardiserings- och godkännandeprocessen. Efrag och IASB bör vidta alla lämpliga åtgärder för att undvika intressekonflikter, bland annat genom upplysningskrav som är anpassade efter funktionerna och ansvarsområdena för de olika personalkategorier som anställts av de organisationerna.

(16)

Erfarenheten har visat att unionens samfinansiering gör att stödmottagarna erhåller tydlig, stabil, diversifierad, sund och adekvat finansiering. Den gör det också möjligt för mottagarna att fullfölja sitt offentliga uppdrag på ett oberoende och effektivt sätt. Därför bör tillräcklig finansiering även fortsättningsvis tryggas genom unionsbidrag till arbetet med att fastställa internationella redovisnings- och revisionsstandarder, i synnerhet till IFRS Foundation, Efrag och Piob.

(17)

Finansieringen av IFRS Foundation och Efrag har förändrats, och de har dessutom genomgått ändring av styrningsformer för att säkerställa att de med sina strukturer och förfaranden fullgör sitt publika uppdrag på ett oberoende och effektivt sätt, med insyn och demokratiskt ansvar. När det gäller IFRS Foundation, inrättades ett övervakningsorgan år 2009 för att säkerställa offentlig ansvarighet och tillsyn, det rådgivande standardrådets effektivitet förstärktes (Standards Advisory Council), insynen ökades och konsekvensbedömningarnas roll formaliserades som en del av standardförfarandet hos IASB. Arbetet med att förbättra dessa organs styrningsformer kommer att fortsätta. Kommissionen inledde 2013 en utvärdering av tillämpningen av förordning (EG) nr 1606/2002. Tillämpningsområdet för utvärderingen omfattar särskilt de kriterier för godkännande av IFRS i unionen som fastställs i artikel 3.2 i den förordningen och styrningsformerna som tagits fram av IFRS Foundation och IASB. Kommissionen avser att senast den 31 december 2014 slutföra utvärderingen och rapportera om resultaten till Europaparlamentet och rådet. Om så är lämpligt kommer kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att förbättra funktionen av den förordningen.

(18)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela programmets löptid som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (9), för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(19)

Unionens finansiella intressen skyddas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (10) och genom kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) nr 1268/2012 (11); dessa förordningar ska tillämpas vid genomförandet av programmet, med beaktande av principerna om enkelhet och konsekvens i valet av budgetinstrument, med begränsning av antalet fall där kommissionen behåller det direkta ansvaret för genomförande och förvaltning samt med nödvändig proportionalitet mellan medlens storlek och den administrativa bördan vid utnyttjandet av dem.

(20)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter med avseende på utarbetandet av årliga arbetsprogram.

(21)

Programmet förväntas bidra till målen att säkerställa jämförbarhet och insyn i företagens finansiella rapporter inom hela unionen och att föra fram unionens behov i samband med den globala harmoniseringen av finansiella rapporteringsstandarder. En gemensam europeisk röst skulle bidra till att främja internationellt accepterande av IFRS och konvergens och internationella revisionsstandarder av hög kvalitet i alla medlemsstater. Programmet bör också bidra till Europa 2020-strategin genom att stärka den inre marknaden för finansiella tjänster och kapital, och till denna strategis externa dimension.

(22)

Förordningen bör möjliggöra samfinansiering av verksamheten hos vissa organ som arbetar för mål som ingår i och främjar unionens politik när det gäller att utarbeta standarder, godkänna standarder eller övervaka standardiseringsprocessen inom finansiell rapportering och revision.

(23)

Unionsfinansiering föreslås för ett väl definierat och begränsat antal nyckelorgan inom finansiell rapportering och revision. Inom den nuvarande institutionella ramen bör finansieringen säkerställa en stabil, diversifierad, sund och adekvat finansiering så att de relevanta organen kan fullgöra sitt unionsrelaterade eller offentliga uppdrag på ett oberoende och effektivt sätt. De organen bör offentliggöra en specificering av beloppen för övrig finansiering från alternativa källor.

(24)

Kommissionen bör, med hänsyn till utvecklingen efter rekommendationerna som fastställs i den särskilda rådgivarens rapport, i mars 2014 och från och med 2015 en gång om året, senast i juni, lägga fram rapporter om Efrags framsteg med att genomföra sina reformer av styrningsformerna. IASB har inlett en översyn av begreppsramen. Efter offentliggörandet av den omarbetade begreppsramen bör kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om eventuella ändringar av begreppsramen och orsakerna till dessa ändringar och framför allt fokusera på begreppen försiktighet och tillförlitlighet och säkerställa respekten för principen om en rättvisande bild enligt direktiv 2013/34/EU. Stödmottagarna bör se till att offentliga medel används på ett effektivt och ekonomiskt sätt, bland annat när det gäller resekostnader och därtill hörande kostnader.

(25)

Programmet bör ersätta det tidigare samfinansieringsprogrammet för stödmottagarna. Av rättssäkerhetsskäl bör därför beslut nr 716/2009/EG upphävas.

(26)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättandet av ett unionsprogram för perioden 2014–2020 för att stödja aktiviteterna för de organ som bidrar till att uppnå unionens politikmål vad gäller finansiell rapportering och revision, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av målens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(27)

Eventuell finansiering av nya stödmottagare, även om dessa är direkta efterföljare till någon av de stödmottagare som förtecknas i denna förordning, bör godkännas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 294 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(28)

Det är lämpligt att anpassa tillämpningsperioden för den här förordningen till tillämpningsperioden för rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (12). Den här förordningen bör därför tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Ett unionsprogram (nedan kallat programmet) inrättas härmed för perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020 för att stödja den verksamhet som bedrivs av organ som bidrar till att uppnå unionens politiska mål för finansiell rapportering och revision.

2.   Programmet ska bidra till genomförandet av unionens politik inom finansiell rapportering och revision som genomförs av IFRS Foundation, Efrag eller Piob och omfattar standarders utveckling eller bidrag till utveckling, tillämpning, utvärdering eller övervakning av standarder eller tillsyn över standardiseringsförfarandena.

Artikel 2

Mål

Programmet har som mål att förbättra villkoren för den inre marknadens effektiva funktion genom att stödja öppen och självständig utveckling av internationella standarder för finansiell rapportering och revision.

Artikel 3

Stödmottagare

1.   Programmets stödmottagare ska vara följande:

a)

Inom finansiell rapportering:

i)

Efrag under perioden från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2016.

ii)

IFRS Foundation.

b)

Inom revisionsområdet: Piob.

2.   De organ som arbetar med finansiell rapportering och revision och som erhåller unionsfinansiering genom programmet ska åläggas en aktsamhetsplikt att säkerställa sitt oberoende och att de offentliga medlen används på ett ekonomiskt och effektivt sätt, oavsett vilka andra finansieringskällor de skulle kunna ha.

Artikel 4

Beviljande av bidrag

Programfinansieringen ska avse driftsbidrag som beviljas för ett år i taget.

Artikel 5

Öppenhet

Alla programmets stödmottagare ska på framträdande plats, exempelvis på en webbplats, i en publikation eller årsrapport, ange att de finansieras genom unionens budget, och offentliggöra en specificering av beloppen för övrig finansiering från andra källor.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1.   Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2014–2020 ska vara 43 176 000 euro i löpande priser.

2.   De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

3.   Den vägledande fördelningen av finansieringsramen enligt punkt 1 för de tre stödmottagarna ska vara följande:

a)

För Efrag: 9 303 000 euro.

b)

För IFRS Foundation: 31 632 000 euro.

c)

För Piob: 2 241 000 euro.

Artikel 7

Programgenomförandet

Kommissionen ska genomföra programmet genom att upprätta årliga arbetsprogram i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Varje årligt arbetsprogram ska genomföra de programmål som fastställs i artikel 2 i denna förordning genom att ange följande:

a)

Förväntade resultat.

b)

En fördelning av budgeten per stödmottagare, i enlighet med de vägledande belopp som anges i artikel 6.3.

För att säkerställa öppenhet ska det årliga arbetsprogrammet även innehålla en hänvisning till de mål som anges i artikel 2 och den genomförandemetod som fastställs i artikel 4 samt rapportens resultat.

Kommissionen ska anta de årliga arbetsprogrammen genom genomförandeakter.

Artikel 8

Skyddet av unionens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen ska se till att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt den här förordningen, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner.

2.   Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering enligt programmet.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (13), utföra kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som berörs av sådan finansiering.

Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra styckena ska befogenheten att utföra revision, kontroller på plats och inspektioner uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeland eller internationella organisationer, bidragsavtal, bidragsbeslut och andra avtal som är ett resultat av genomförandet av den här förordningen.

Artikel 9

Utvärdering

1.   Senast den 31 mars 2014 ska kommissionen lägga fram en första rapport till Europaparlamentet och rådet om nödvändiga reformer av styrningsformerna i samband med redovisning och finansiell information avseende Efrag, bland annat med hänsyn till utvecklingen efter rekommendationerna som fastställs i den särskilda rådgivarens rapport och de åtgärder som Efrag redan har vidtagit för att genomföra dessa reformer.

2.   Senast den 31 december 2014 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om resultaten av kommissionens utvärdering av förordning (EG) nr 1606/2002 – inklusive, där så är lämpligt, förslag till ändring av den förordningen i syfte att förbättra dess funktion – och om styrningsformerna för alla relevanta institutioner.

3.   Från och med 2015 ska kommissionen utarbeta en årsrapport om verksamheten vid IFRS Foundation när det gäller utvecklingen av IFRS, Piob och Efrag.

4.   I fråga om IFRS Foundation ska den rapport som avses i punkt 3 behandla dess verksamhet och framför allt de allmänna principer som har legat till grund för utarbetandet av nya standarder. Rapporten ska också inkludera frågan huruvida IFRS tar vederbörlig hänsyn till olika företagsmodeller, avspeglar de faktiska konsekvenserna av ekonomiska transaktioner, inte är alltför komplicerade och undviker att införa kortsiktighet och systematiska fel på grund av volatilitet.

Efter offentliggörandet av den omarbetade begreppsramen ska rapporten behandla de ändringar som införts i begreppsramen, med särskild tonvikt på begreppen försiktighet och tillförlitlighet.

5.   I fråga om Piob eller den organisation som efterträder Piob, ska den rapport som avses i punkt 3 behandla utvecklingen i diversifieringen av finansieringen. Om finansieringen av Ifac under ett visst år överstiger mer än två tredjedelar av den samlade Piob-finansieringen, ska kommissionen föreslå att dess årliga bidrag till detta år begränsas till högst 300 000 euro.

6.   I fråga om Efrag ska den rapport som avses i punkt 3 behandla

a)

huruvida Efrag i sitt tekniska arbete med internationella redovisningsstandarder tar tillräcklig hänsyn till kravet i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002, särskilt genom att bedöma om nya eller ändrade IFRS är förenliga med principen om en ”rättvisande bild” och bidrar till det europeiska gemensamma bästa,

b)

huruvida Efrag i sitt tekniska arbete med IFRS gör en adekvat bedömning av om föreslagna, nya eller ändrade internationella redovisningsstandarder som tagits fram av IASB är faktabaserade och motsvarar unionens behov genom att ta hänsyn till den mångfald av modeller för och åsikter om redovisning och ekonomi som finns i unionen, och

c)

Efrags framsteg med genomförandet av sina reformer av styrningsformerna, med hänsyn till utvecklingen efter rekommendationerna enligt den särskilda rådgivarens rapport.

Om det är lämpligt ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om att fortsätta finansieringen av Efrag efter den 31 december 2016.

7.   Kommissionen ska översända den rapport som avses i punkt 3 till Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni varje år.

8.   Senast tolv månader innan programmet upphör ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om hur programmets mål har uppnåtts. Den rapporten ska utvärdera åtminstone programmets samlade relevans och konsekvens, genomförandets effektivitet och mottagarens arbetsprograms övergripande och enskilda effektivitet när det gäller uppnåendet av de mål som avses i artikel 2.

9.   Kommissionen ska sända de rapporter som avses i denna artikel till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för kännedom.

Artikel 10

Upphävande

Beslut nr 716/2009/EG ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2014.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 161, 6.6.2013, s. 64.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2014 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 mars 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 716/2009/EG av den 16 september 2009 om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision (EUT L 253, 25.9.2009, s. 8).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(9)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerade förordning (EU, Euratom) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(12)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(13)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).


Top