Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0251

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

OJ L 84, 20.3.2014, p. 14–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj

20.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 251/2014

av den 26 februari 2014

om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 43.2 och 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 (3) och kommissionens förordning (EG) nr 122/94 (4) har skapat en fungerande reglering för aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (nedan kallade aromatiserade vinprodukter). Med tanke på den tekniska utvecklingen, marknadsutvecklingen och nya tendenser i efterfrågan är det dock nödvändigt att uppdatera reglerna om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, vissa aromatiserade vinprodukter, med beaktande av traditionella produktionsmetoder.

(2)

Det krävs ytterligare ändringar till följd av Lissabonsfördragets ikraftträdande för att anpassa de befogenheter som tilldelats kommissionen enligt förordning (EEG) nr 1601/91 till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Med tanke på dessa ändringars omfattning bör förordning (EEG) nr 1601/91 upphävas och ersättas med den här förordningen. Genom förordning (EG) nr 122/94 infördes sådana regler om aromämnen och tillsättning av alkohol som är tillämpliga på vissa aromatiserade vinprodukter; och för att öka tydligheten bör de reglerna införlivas i den här förordningen.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (5) gäller för presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter, om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

(4)

Aromatiserade vinprodukter är viktiga för konsumenterna, producenterna och jordbrukssektorn i unionen. Syftet med bestämmelserna om aromatiserade vinprodukter bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att förhindra vilseledande förfaranden samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. Bestämmelserna kommer därigenom att trygga det goda rykte som unionens aromatiserade vinprodukter har fått på den inre marknaden och på världsmarknaden genom att också i fortsättningen ta hänsyn till traditionella framställningsmetoder och tillgodose det ökade behovet av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas för de produkter där de leder till högre kvalitet utan att det påverkar de berörda aromatiserade vinprodukternas traditionella karaktär.

(5)

Framställningen av aromatiserade vinprodukter erbjuder en viktig avsättningsmöjlighet för unionens jordbrukssektor, vilket också bör framhävas i regelverket.

(6)

För att tillgodose konsumenternas intressen bör denna förordning gälla för alla aromatiserade vinprodukter som släpps ut på marknaden i unionen, vare sig de framställts i medlemsstaterna eller i tredjeländer. För att bevara och förbättra det goda ryktet för unionens aromatiserade vinprodukter på världsmarknaden bör reglerna i denna förordning också tillämpas på aromatiserade vinprodukter som framställs i unionen men som är avsedda för export.

(7)

För att säkerställa tydlighet och insyn i unionsrätten om aromatiserade vinprodukter är det nödvändigt att klart definiera vilka produkter som omfattas av den rätten och vilka krav som ska gälla för produktion, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter samt, i synnerhet, försäljningsbeteckningar. Särskilda regler om frivilligt angivande av härkomst som kompletterar dem som fastställs i förordning (EU) nr 1169/2011 bör också fastställas. Fastställandet av sådana regler innebär att hela produktionskedjan är reglerad och att konsumenterna skyddas och får tillgång till vederbörlig information.

(8)

Definitionerna av aromatiserade vinprodukter bör också i fortsättningen ta hänsyn till traditionella kvalitetsmetoder men bör uppdateras och förbättras med tanke på den tekniska utvecklingen.

(9)

Aromatiserade vinprodukter bör framställas i enlighet med vissa regler och begränsningar som garanterar att konsumenternas förväntningar på kvalitet och produktionsmetoder uppfylls. För att följa de internationella standarderna på området bör produktionsmetoder fastställas, och kommissionen bör i samband med detta normalt sett beakta de standarder som rekommenderats och offentliggjorts av Internationella vinorganisationen (OIV).

(10)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 (7) bör tillämpas på aromatiserade vinprodukter.

(11)

För att tillgodose konsumenternas förväntningar och stämma överens med traditionella kvalitetsmetoder bör den etanol som används vid framställning av aromatiserade vinprodukter uteslutande vara av jordbruksursprung. Detta kommer också att ge avsättningsmöjligheter för jordbrukets basprodukter.

(12)

Med tanke på betydelsen av och komplexiteten hos sektorn för aromatiserade vinprodukter är det lämpligt att fastställa särskilda regler om beskrivning och presentation av aromatiserade vinprodukter som kompletterar de bestämmelser om märkning som fastställs i förordning (EU) nr 1169/2011. De särskilda reglerna bör också förhindra missbruk av försäljningsbeteckningar för aromatiserade vinprodukter när det gäller produkter som inte uppfyller kraven i den här förordningen.

(13)

I avsikt att underlätta för konsumenterna bör det vara möjligt att komplettera försäljningsbeteckningen som föreskrivs i den här förordningen med den vedertagna beteckningen på produkten i den mening som avses i förordning (EU) nr 1169/2011.

(14)

Rådets förordning (EG) nr 834/2007 (8) tillämpas bland annat på bearbetade jordbruksprodukter avsedda som livsmedel, vilket också innefattar aromatiserade vinprodukter. Följaktligen får aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven i den förordningen och de rättsakter som antagits med stöd av den släppas ut på marknaden såsom ekologiska aromatiserade vinprodukter.

(15)

Med tillämpning av en kvalitetspolicy och för att möjliggöra en hög kvalitet på aromatiserade vinprodukter med en geografisk beteckning, bör medlemsstaterna ha möjlighet att införa regler som är strängare än dem i den här förordningen i fråga om produktion, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter med en geografisk beteckning som framställs på deras eget territorium, i den mån som sådana regler står i överensstämmelse med unionsrätten.

(16)

Med tanke på att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 (9), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (10), och bestämmelserna om geografiska beteckningar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (11) inte gäller aromatiserade vinprodukter bör särskilda regler fastställas för skydd av geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter. Geografiska beteckningar bör användas för att visa att aromatiserade vinprodukter har sitt ursprung i ett visst land, eller en viss region eller plats i ett land, i de fall en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap hos den aromatiserade vinprodukten i huvudsak kan tillskrivas dess geografiska ursprung och sådana geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen.

(17)

Det bör i den här förordningen fastställas ett förfarande för registrering, efterlevnad, ändring och eventuell avregistrering av tredjeländers och unionens geografiska beteckningar.

(18)

Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att den här förordningen följs och det bör säkerställas att kommissionen kan övervaka och kontrollera efterlevnaden.

(19)

I syfte att lägga till eller ändra icke-väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av produktionsprocesser för framställande av aromatiserade vinprodukter, kriterier för avgränsning av geografiska områden och regler, restriktioner och undantag i samband med produktion i sådana områden, villkor för när en produktspecifikation får innehålla ytterligare krav, fastställandet i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning och begränsningarna för vilken typ av sökande som får ansöka om sådant skydd, fastställandet av villkoren som ska uppfyllas vid en ansökan om skydd för en geografisk beteckning, kommissionens granskning, invändningsförfarandet, och förfaranden för ändring och avregistrering av geografiska beteckningar, fastställandet av villkoren för gränsöverskridande ansökningar, fastställandet av datumet för inlämning av en ansökan eller en begäran, datumet från och med vilken skyddet och ändring av skyddet ska gälla, fastställandet av villkoren i samband med ändringar av produktspecifikationerna, inbegripet villkoren för när en ändring ska anses vara en mindre ändring, och villkoren för ansökningar om, och godkännande av, ändringar som inte medför några ändringar av det sammanfattande dokumentet, begränsningarna för det skyddade namnet, vilken typ av uppgifter som ska lämnas vid utbytet av information mellan medlemsstaterna och kommissionen, hur meddelandena ska anmälas, reglerna om åtkomsträtt till uppgifter eller informationssystem som görs tillgängliga och tillvägagångssätten för offentliggörande av uppgifterna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd, under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(20)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning i fråga om analysmetoder som ska användas för att bestämma sammansättningen av aromatiserade vinprodukter, beslut om att bevilja skydd av geografiska beteckningar och om att avslå ansökningar om sådant skydd, beslut om att dra in skyddet för geografiska beteckningar och för befintliga geografiska beteckningar, godkännande av ansökan om ändringar som innebär mindre ändringar av produktspecifikationerna, den information som produktspecifikationen ska innehålla för geografiska beteckningar, metoderna för offentliggörande av beslut om skydd eller avslag för geografiska beteckningar, regler i samband med inlämnandet av gränsöverskridande ansökningar, kontroller som medlemsstaterna ska utföra, förfarandet, även i fråga om vilka ansökningar som kan tas upp till prövning, för granskningen av ansökningar om skydd eller för godkännande av en ändring av en geografisk beteckning, och när det gäller förfarandet, även huruvida en ansökan kan tas upp till prövning, för begäran om invändningar, avregistrering eller omvandling, inlämnande av uppgifter om befintliga skyddade geografiska beteckningar, regler om de administrativa och fysiska kontroller som medlemsstaterna ska utföra och regler om tillhandahållande av de uppgifter som krävs för tillämpningen av bestämmelserna om utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen, regler om förfaranden för tillhandahållande av de uppgifter som ska underrättas om, innehåll, form, tidpunkt, frekvens och tidsfrister för anmälningarna och förfaranden för hur uppgifter och dokument ska överföras till eller göras tillgängliga för medlemsstaterna, behöriga myndigheter i tredjeländer, eller för allmänheten, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (12).

(21)

Kommissionen bör genom genomförandeakter och, på grund av deras särdrag, utan att tillämpa förordning (EU) nr 182/2011 i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokumentet, besluta om en ansökan om skydd av en geografisk beteckning ska avvisas med hänvisning till att den inte kan tas upp till prövning i sak samt fastställa och upprätthålla ett register över geografiska beteckningar som är skyddade enligt den här förordningen, inklusive förtecknande av befintliga geografiska beteckningar i det registret eller avlägsnande av dem från det.

(22)

Övergången från reglerna i förordning (EEG) nr 1601/91 till reglerna i den här förordningen kan orsaka problem som inte tas upp i den här förordningen. Med tanke på detta bör befogenhet att anta de övergångsåtgärder som krävs delegeras till kommissionen.

(23)

För att underlätta en smidig övergång från reglerna i förordning (EEG) nr 1601/91 till reglerna i den här förordningen bör tillräckligt med tid ges och lämpliga förfaranden tillåtas. Under alla förhållanden bör det vara tillåtet att saluföra befintliga lager efter det att den här förordningen börjat tillämpas, till dess att de lagren är uttömda.

(24)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen inrättande av regler om definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter och regler om skydd av geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare på grund av åtgärdens omfattning och verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Den här förordningen innehåller regler om definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter samt om skydd av geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter.

2.   Förordning (EU) nr 1169/2011 ska tillämpas på presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter, om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

3.   Den här förordningen ska tillämpas på alla aromatiserade vinprodukter som släpps ut på marknaden i unionen, oavsett om de framställts i medlemsstaterna eller i tredjeländer, liksom på aromatiserade vinprodukter som framställts i unionen för export.

Artikel 2

Definitioner

I den här förordningen gäller följande definitioner:

1.   försäljningsbeteckning: namnet på någon av de aromatiserade vinprodukter som föreskrivs i denna förordning.

2.   beskrivning: en förteckning över de specifika egenskaperna hos en aromatiserad vinprodukt.

3.   geografisk beteckning: en beteckning med vars hjälp det identifieras att en aromatiserad vinprodukt har sitt ursprung i en region, en särskild plats eller ett land, i de fall en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap hos den aromatiserade vinprodukten i huvudsak kan tillskrivas dess geografiska ursprung.

KAPITEL II

DEFINITION, BESKRIVNING, PRESENTATION OCH MÄRKNING AV AROMATISERADE VINPRODUKTER

Artikel 3

Definitioner och klassificering av aromatiserade vinprodukter

1.   Aromatiserade vinprodukter: produkter som framställts av produkter från vinsektorn, enligt vad som avses i förordning (EU) nr 1308/2013, som aromatiserats. De klassificeras i följande kategorier:

a)

Aromatiserade viner.

b)

Aromatiserade vinbaserade drycker.

c)

Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter.

2.   Aromatiserat vin: en dryck

a)

som framställts från en eller flera av de vinprodukter som definieras i del IV punkt 5 i bilaga II och i punkterna 1 och 3–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, utom Retsinavin,

b)

vars totala volym till minst 75 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,

c)

till vilken alkohol kan ha tillsatts,

d)

till vilken färgämnen kan ha tillsatts,

e)

till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,

f)

som kan ha sötats,

g)

som har en faktisk alkoholhalt på minst 14,5 volymprocent och mindre än 22 volymprocent och en total alkoholhalt på minst 17,5 volymprocent.

3.   Aromatiserad vinbaserad dryck: en dryck

a)

som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–9 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,

b)

vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,

c)

till vilken alkohol inte har tillsatts, utom om annat anges i bilaga II,

d)

till vilken färgämnen kan ha tillsatts,

e)

till vilken druvmust, delvis jäst druvmust eller bägge kan ha tillsatts,

f)

som kan ha sötats,

g)

som har en faktisk alkoholhalt på minst 4,5 volymprocent och mindre än 14,5 volymprocent.

4.   Aromatiserad drink baserad på vinprodukter: en dryck

a)

som erhållits från en eller flera av de vinprodukter som definieras i punkterna 1, 2 och 4–11 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013, med undantag för viner som framställts med tillsats av alkohol och för Retsinavin,

b)

vars totala volym till minst 50 % utgörs av de vinprodukter som avses i led a,

c)

till vilken ingen alkohol har tillsatts,

d

till vilken färgämnen kan ha tillsatts,

e)

som kan ha sötats,

f)

som har en faktisk alkoholhalt på mer än 1,2 volymprocent och mindre än 10 volymprocent.

Artikel 4

Produktionsprocesser och analysmetoder för aromatiserade vinprodukter

1.   Aromatiserade vinprodukter ska framställas i enlighet med kraven, begränsningarna och beskrivningarna i bilagorna I och II.

2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 33 med avseende på att fastställa godkända produktionsprocesser vid framställning av aromatiserade vinprodukter, och därvid ta hänsyn till konsumenternas förväntningar.

När kommissionen fastställer de godkända produktionsprocesser som avses i första stycket ska den ta hänsyn till de produktionsprocesser som rekommenderats och offentliggjorts av OIV.

3.   Kommissionen ska vid behov genom genomförandeakter anta analysmetoder som ska användas för att bestämma sammansättningen av aromatiserade vinprodukter. Metoderna ska baseras på relevanta metoder som rekommenderats och offentliggjorts av OIV, utom om en sådan metod skulle vara ineffektiv eller olämplig med tanke på det mål som önskas uppnås. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

I avvaktan på att sådana metoder antas av kommissionen ska de metoder som är tillåtna i den berörda medlemsstaten tillämpas.

4.   De oenologiska metoderna och begränsningarna som fastställts i enlighet med artiklarna 74, 75.4 och 80 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tillämpas på de vinprodukter som används vid framställningen av aromatiserade vinprodukter.

Artikel 5

Försäljningsbeteckningar

1.   Försäljningsbeteckningarna som fastställs i bilaga II ska användas för aromatiserade vinprodukter som släpps ut på marknaden i unionen, förutsatt att de uppfyller motsvarande krav i den bilagan. Försäljningsbeteckningarna får kompletteras med en vedertagen beteckning som det definieras i artikel 2.2 o i förordning (EU) nr 1169/2011.

2.   Om aromatiserade vinprodukter uppfyller kraven för mer än en försäljningsbeteckning får bara en av dessa användas, om annat inte anges i bilaga II.

3.   En alkoholhaltig dryck som inte uppfyller kraven i den här förordningen får inte beskrivas, presenteras eller märkas genom att lägga till ord eller fraser som ”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, ”smak” eller något annat liknande uttryck till någon av försäljningsbeteckningarna.

4.   En försäljningsbeteckning får kompletteras eller ersättas med en av de geografiska beteckningar som skyddas genom den här förordningen.

5.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 26 får försäljningsbeteckningarna inte kompletteras med skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar för vinprodukter.

Artikel 6

Ytterligare angivelser som läggs till försäljningsbeteckningar

1.   De försäljningsbeteckningar som avses i artikel 5 får också kompletteras med följande angivelser om aromatiserade vinprodukters sockerhalt:

a)   ”Extra torr”: för produkter med en sockerhalt på mindre än 30 gram per liter och, beträffande kategorin aromatiserade viner genom undantag från artikel 3.2 g, en lägsta total alkoholhalt på 15 volymprocent.

b)   ”Torr”: för produkter med en sockerhalt på mindre än 50 gram per liter och, beträffande kategorin aromatiserade viner och genom undantag från artikel 3.2 g, en lägsta total alkoholhalt på 16 volymprocent.

c)   ”Halvtorr”: för produkter med en sockerhalt på mellan 50 och mindre än 90 gram per liter.

d)   ”Halvsöt”: för produkter med en sockerhalt på mellan 90 och mindre än 130 gram per liter.

e)   ”Söt”: för produkter med en sockerhalt på 130 gram per liter eller mer.

Sockerhalterna i första stycket leden a–e är uttryckta som invertsocker.

Angivelserna ”halvsöt” och ”söt” får åtföljas av en uppgift om sockerhalten, uttryckt i gram invertsocker per liter.

2.   Om en försäljningsbeteckning kompletteras med eller innefattar angivelsen ”mousserande” får inte mängden mousserande vin som används vara mindre än 95 %.

3.   Försäljningsbeteckningar får också kompletteras med en hänvisning till den viktigaste av de aromer som används.

Artikel 7

Ursprungsbeteckningar

Om ursprunget för en aromatiserad vinprodukt anges ska det motsvara den plats där produkten framställs. Ursprunget ska anges med orden ”framställd i (…)” eller med ett likvärdigt uttryck och kompletteras med namnet på medlemsstaten eller tredjelandet i fråga.

Artikel 8

Språk som får användas i presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter

1.   Försäljningsbeteckningarna som anges med kursiv stil i bilaga II får inte översättas, vare sig på etiketten eller i presentationen av aromatiserade vinprodukter.

Ytterligare angivelser som föreskrivs i den här förordningen ska, i de fall de uttrycks i ord, anges på minst ett av unionens officiella språk.

2.   Namnet på en geografisk beteckning som skyddas genom den här förordningen ska anges i märkningen på det eller de språk som beteckningen är registrerad på, även om den geografiska beteckningen ersätter en försäljningsbeteckning i enlighet med artikel 5.4.

Om namnet på en geografisk beteckning som skyddas genom den här förordningen skrivs med icke-latinska bokstäver får det också anges på ett eller flera av unionens officiella språk.

Artikel 9

Strängare regler som antas av medlemsstaterna

Medlemsstaterna får, vid tillämpningen av en kvalitetspolicy för sådana aromatiserade vinprodukter med geografiska beteckningar som är skyddade enligt den här förordningen som framställs på deras eget territorium, eller i samband med fastställandet av nya geografiska beteckningar, anta regler om produktion och beskrivning som är strängare än dem som avses i artikel 4 och i bilagorna I och II, förutsatt att dessa är förenliga med unionsrätten.

KAPITEL III

GEOGRAFISKA BETECKNINGAR

Artikel 10

Innehållet i ansökan om skydd

1.   Ansökningar om skyddet av namn som geografisk beteckning ska innehålla teknisk dokumentation med följande:

a)

Det namn som ska skyddas.

b)

Sökandens namn och adress.

c)

Den produktspecifikation som avses i punkt 2.

d)

Ett dokument som sammanfattar den produktspecifikation som avses i punkt 2.

2.   För att kunna omfattas av en geografisk beteckning som är skyddad enligt denna förordning ska en produkt uppfylla motsvarande produktspecifikation, som ska omfatta minst följande:

a)

Det namn som ska skyddas.

b)

En beskrivning av produkten, särskilt dess viktigaste analytiska egenskaper samt uppgift om dess organoleptiska egenskaper.

c)

I förekommande fall de särskilda produktionsprocesser och specifikationer samt relevanta begränsningar som gäller vid framställning av produkten.

d)

Avgränsningen av det geografiska området i fråga.

e)

Uppgifter som bekräftar det samband som avses i artikel 2.3.

f)

Tillämpliga krav som fastställs i unionsrätten eller i nationell rätt eller, om medlemsstaterna så föreskriver, av en organisation som handlägger skyddade geografiska beteckningar, med beaktande av att dessa krav ska vara objektiva, icke diskriminerande och förenliga med unionsrätten.

g)

En angivelse av den huvudsakliga råvaran för framställning av den aromatiserade vinprodukten.

h)

Namn och adress för de myndigheter eller organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen samt deras särskilda uppgifter.

Artikel 11

Ansökan om skydd som rör ett geografiskt område i ett tredjeland

1.   I de fall ansökan om skydd avser ett geografiskt område i ett tredjeland ska den, utöver de uppgifter som anges i artikel 10, innehålla uppgifter som styrker att namnet i fråga är skyddat i ursprungslandet.

2.   Ansökan om skydd ska sändas till kommissionen antingen direkt av sökanden eller via myndigheterna i det berörda tredjelandet.

3.   Ansökan om skydd ska vara avfattad på något av unionens officiella språk eller åtföljas av en styrkt översättning till ett av dessa språk.

Artikel 12

Sökande

1.   Alla berörda producentgrupper, eller i undantagsfall en enskild producent, får lämna in en ansökan om skydd av en geografisk beteckning. Andra intresserade parter får delta i ansökan om skydd.

2.   Producenter får lämna in en ansökan om skydd endast för aromatiserade vinprodukter som de själva framställer.

3.   För namn som betecknar gränsöverskridande geografiska områden får en gemensam ansökan om skydd lämnas in.

Artikel 13

Förberedande nationellt förfarande

1.   Ansökningar om skydd av en geografisk beteckning för aromatiserade vinprodukter med ursprung i unionen, ska vara föremål för ett förberedande nationellt förfarande i enlighet med punkterna 2–7 i den här artikeln.

2.   Ansökan om skydd ska lämnas in i den medlemsstat där den geografiska beteckningen har sitt ursprung.

3.   Medlemsstaten ska granska ansökan om skydd för att avgöra om den uppfyller villkoren i det här kapitlet.

Medlemsstaten ska genomföra ett nationellt förfarande, där det säkerställs att ansökan om skydd får tillräcklig offentlighet och där det ska föreskrivas en tidsfrist på minst två månader från dagen för offentliggörandet inom vilken alla fysiska eller juridiska personer med ett legitimt intresse som är bosatta eller etablerade i medlemsstaten i fråga kan invända mot det föreslagna skyddet, genom att till medlemsstaten lämna in en motiverad förklaring.

4.   Om medlemsstaten anser att den geografiska beteckningen inte uppfyller kraven, eller är oförenlig med unionsrätten i allmänhet, ska den avslå ansökan.

5.   Om medlemsstaten anser att kraven är uppfyllda ska den

a)

offentliggöra det sammanfattande dokumentet och produktspecifikationen, åtminstone på internet, och

b)

till kommissionen översända en ansökan om skydd med följande uppgifter:

i)

Sökandens namn och adress.

ii)

Den produktspecifikation som avses i artikel 10.2.

iii)

Det sammanfattande dokument som avses i artikel 10.1 d.

iv)

En förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av den sökande uppfyller de fastställda villkoren.

v)

En hänvisning till det offentliggörande som avses i led a.

De uppgifter som avses i första stycket led b ska vara avfattade på något av unionens officiella språk, eller åtföljas av en styrkt översättning till ett av dessa.

6.   Medlemsstaterna ska anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa den här artikeln senast den 28 mars 2015.

7.   Om en medlemsstat inte har någon nationell lagstiftning om skydd av geografiska beteckningar, får den, dock endast tillfälligt, bevilja skydd på nationell nivå för beteckningen i enlighet med villkoren i det här kapitlet. Sådant skydd ska ha verkan från det datum när ansökan lämnas in till kommissionen och ska upphöra den dag då ett beslut om registrering eller avslag fattas i enlighet med det här kapitlet.

Artikel 14

Kommissionens granskning

1.   Kommissionen ska offentliggöra dagen för inlämning av ansökan om skydd.

2.   Kommissionen ska granska om de ansökningar om skydd som avses i artikel 13.5 uppfyller villkoren i det här kapitlet.

3.   Om kommissionen anser att villkoren i detta kapitel är uppfyllda ska den, genom genomförandeakter som antagits utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 34.2, i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra det sammanfattande dokument som avses i artikel 10.1 d och en hänvisning till det offentliggörande av produktspecifikationen som avses i artikel 13.5 a.

4.   Om kommissionen anser att villkoren i detta kapitel inte är uppfyllda ska den genom genomförandeakter fatta beslut om att avslå ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 15

Invändningsförfarande

Inom två månader räknat från dagen för det offentliggörande som föreskrivs i artikel 14.3, får alla medlemsstater eller tredjeländer, eller fysiska eller juridiska personer med ett legitimt intresse som är bosatta eller etablerade i en annan medlemsstat än den där skyddet begärs eller i ett tredjeland, invända mot det föreslagna skyddet genom att till kommissionen lämna in en motiverad förklaring med hänvisning till villkoren för rätten till skydd enligt det här kapitlet.

För fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i ett tredjeland, ska förklaringen lämnas in, antingen direkt eller genom myndigheterna i det berörda tredjelandet, inom den tidsfrist på två månader som fastställs i första stycket.

Artikel 16

Beslut om skydd

På grundval av den information som kommissionen förfogar över efter avslutandet av det invändningsförfarande som avses i artikel 15 ska kommissionen, genom genomförandeakter, antingen bevilja skydd för en geografisk beteckning som uppfyller villkoren i det här kapitlet och som är förenlig med unionsrätten, eller avslå ansökan om villkoren inte är uppfyllda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 17

Homonyma uttryck

1.   En beteckning för vilken en ansökan om skydd har lämnats in, och som är helt eller delvis homonym med en beteckning som redan registrerats enligt den här förordningen, ska registreras med beaktande av lokala och traditionella seder och bruk samt risken för förväxlingar.

2.   En homonym beteckning som vilseleder konsumenten att tro att en produkt kommer från ett annat område än den gör får inte registreras, även om beteckningen är korrekt i fråga om det område eller den region eller plats där produkten har sitt verkliga ursprung.

3.   En registrerad homonym beteckning får endast användas om det finns en klar åtskillnad i praxis mellan homonymen som registreras senare och den först registrerade beteckningen, med beaktande av att berörda producenter måste behandlas rättvist och att konsumenterna inte får vilseledas.

Artikel 18

Skäl att avslå en ansökan om skydd

1.   Namn som har blivit generiska får inte skyddas som geografiska beteckningar.

I det här kapitlet avses med ett ”namn som har blivit generiskt” ett namn på en aromatiserad vinprodukt som visserligen har samband med den plats eller den region där produkten från början framställdes eller släpptes ut på marknaden, men som har blivit det allmänna namnet på en aromatiserad vinprodukt i unionen.

När det ska avgöras om ett namn har blivit generiskt, ska hänsyn tas till alla relevanta faktorer och särskilt till

a)

de nuvarande förhållandena i unionen, särskilt i de områden där produkten konsumeras,

b)

den tillämpliga unionsrätten eller nationella rätten.

2.   Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om detta, med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé, skulle kunna vilseleda konsumenterna om den aromatiserade vinproduktens rätta identitet.

Artikel 19

Förhållande till varumärken

1.   När en geografisk beteckning skyddas enligt den här förordningen ska en ansökan om registrering av ett varumärke vars användning omfattas av artikel 20.2, och som avser en aromatiserad vinprodukt, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnats in till kommissionen och den geografiska beteckningen därefter skyddas.

En varumärkesregistrering som har gjorts i strid med vad som sägs i första stycket ska förklaras ogiltig.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får ett varumärke vars användning omfattas av artikel 20.2 fortsätta att användas eller förnyas trots skyddet av den geografiska beteckningen, om det har lämnats in en ansökan för varumärket i fråga eller om det har registrerats eller, i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen, förvärvats genom användning inom unionen före den dag då ansökan om skydd av den geografiska beteckningen lämnades in till kommissionen, såvida det inte finns skäl att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG (13) eller rådets förordning (EG) nr 207/2009 (14).

I sådana fall får den geografiska beteckningen användas parallellt med varumärket i fråga.

Artikel 20

Skydd

1.   Geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning får användas av alla aktörer som saluför aromatiserade vinprodukter vilka har framställts i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.

2.   Geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning och aromatiserade vinprodukter som använder de skyddade beteckningarna i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:

a)

Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av en skyddad beteckning

i)

för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för den skyddade beteckningen, eller

ii)

om ett sådant bruk innebär att det anseende som är kopplat till den geografiska beteckningen utnyttjas.

b)

Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller den skyddade beteckningen har översatts, transkriberats eller translittererats eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.

c)

Varje annan osann eller vilseledande uppgift om härkomst, ursprung, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, i reklammaterial eller handlingar som gäller den berörda vinprodukten, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens ursprung.

d)

Varje annan praxis som kan vilseleda konsumenterna om produktens verkliga ursprung.

3.   Geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning får inte bli generiska i unionen i den mening som avses i artikel 18.1.

4.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga administrativa och juridiska åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning som anges i punkt 2.

Artikel 21

Register

Kommissionen ska, genom genomförandeakter som antagits utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 34.2, upprätta och administrera ett elektroniskt register över geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning för aromatiserade vinprodukter som ska vara tillgängligt för allmänheten.

Geografiska beteckningar som gäller sådana produkter från tredjeländer som skyddas i unionen enligt ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i det register som avses i första stycket som geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning.

Artikel 22

Utseende av behörig myndighet

1.   Medlemsstaterna ska utse den eller de behöriga myndigheter som ska ansvara för kontrollerna när det gäller de skyldigheter som fastställs i detta kapitel i enlighet med kriterierna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (15).

2.   Medlemsstaterna ska se till att alla aktörer som följer detta kapitel har rätt att omfattas av ett system med kontroller.

3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den eller de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. Kommissionen ska offentliggöra deras namn och adresser och regelbundet uppdatera dessa uppgifter.

Artikel 23

Kontroll av att produktspecifikationerna följs

1.   När det gäller geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning som avser ett geografiskt område i unionen ska kontroll av att produktspecifikationerna följs vid framställningen och under eller efter tappningen av de aromatiserade vinprodukterna utföras varje år av

a)

den eller de behöriga myndigheter som avses i artikel 22, eller

b)

ett eller flera kontrollorgan som ansvarar för kontrollen enligt artikel 2 andra stycket punkt 5 i förordning (EG) nr 882/2004 och som utför produktcertifieringar i enlighet med kraven i artikel 5 i den förordningen.

Kostnaderna för sådana kontroller ska bäras av de aktörer som omfattas av kontrollerna.

2.   När det gäller geografiska beteckningar som skyddas enligt denna förordning som avser ett geografiskt område i ett tredjeland ska kontroll av att produktspecifikationerna följs vid framställningen och under eller efter tappningen av de aromatiserade vinprodukterna utföras varje år av

a)

en eller flera offentliga myndigheter som utsetts av tredjelandet, eller

b)

ett eller flera certifieringsorgan.

3.   Organen som avses i punkterna 1 b och 2 b ska iaktta och vara ackrediterade i enlighet med standard ISO/IEC 17065:2012 (Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster).

4.   När den eller de myndigheter som avses i punkterna 1 a och 2 a kontrollerar att produktspecifikationerna följs, ska de lämna tillfredsställande garantier för objektivitet och opartiskhet samt förfoga över den kvalificerade personal och de resurser som behövs för uppgifternas genomförande.

Artikel 24

Ändringar av produktspecifikationer

1.   En sökande som uppfyller villkoren i artikel 12 får ansöka om en ändring av produktspecifikationen för en geografisk beteckning som skyddas enligt denna förordning, särskilt för att ta hänsyn till den vetenskapliga eller tekniska utvecklingen eller för att göra en ny avgränsning av det geografiska område som avses i artikel 10.2 d. I ansökan ska anges vilka ändringar som begärs, med motiveringar.

2.   Om den föreslagna ändringen medför en eller flera ändringar i det sammanfattande dokument som avses i artikel 10.1 d ska artiklarna 13–16 gälla i tillämpliga delar för ändringsansökan. Om den föreslagna ändringen är av liten omfattning ska dock kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut om godkännande av ansökan utan att följa förfarandet i artikel 14.2 och artikel 15 och ska, om ansökan godkänns, offentliggöra uppgifterna enligt artikel 14.3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 25

Avregistrering

Kommissionen får, på eget initiativ eller på motiverad begäran av en medlemsstat, ett tredjeland eller en fysisk eller juridisk person som har ett legitimt intresse, genom genomförandeakter, fatta beslut om att dra in skyddet för en geografisk beteckning om villkoren i motsvarande produktspecifikation inte längre är uppfyllda. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artiklarna 13–16 ska gälla i tillämpliga delar.

Artikel 26

Befintliga geografiska beteckningar

1.   Geografiska beteckningar för aromatiserade vinprodukter som förtecknas i bilaga II till förordning (EEG) nr 1601/91 och alla geografiska beteckningar som lämnats in till en medlemsstat och godkänts av medlemsstaten före den 27 mars 2014 ska automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska, genom genomförandeakter som antagits utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 34.2 i den här förordningen, föra in dem i det register som anges i artikel 21 i den här förordningen.

2.   Medlemsstaterna ska för de befintliga geografiska beteckningar som avses i punkt 1 skicka in följande till kommissionen:

a)

Den tekniska dokumentation som föreskrivs i artikel 10.1.

b)

De nationella besluten om godkännande.

3.   Befintliga geografiska beteckningar som avses i punkt 1 ska förlora sitt skydd enligt den här förordningen om inte de uppgifter som avses i punkt 2 lämnas in senast den 28 mars 2017. Kommissionen ska genom genomförandeakter, som antagits utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 34.2, vidta motsvarande formella åtgärd genom att stryka sådana beteckningar ur det register som föreskrivs i artikel 21.

4.   Artikel 25 ska inte tillämpas på sådana befintliga geografiska beteckningar som avses i punkt 1 i denna artikel.

Kommissionen får, på eget initiativ och genom genomförandeakter, till och med den 28 mars 2018 besluta att dra in skyddet för de geografiska beteckningar som avses i punkt 1 i den här artikeln om de inte uppfyller kraven i artikel 2.3. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 27

Avgifter

Medlemsstaterna får ta ut en avgift för att täcka sina kostnader, inbegripet de som uppstår vid granskning av ansökningar om skydd, invändningar, ansökningar om ändringar och framställningar om indragning enligt detta kapitel.

Artikel 28

Delegerade befogenheter

1.   I syfte att ta hänsyn till de specifika egenskaperna i produktionen i det avgränsade geografiska området ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 33 med avseende på

a)

kriterier för avgränsningen av det geografiska området, och

b)

regler, restriktioner och undantag rörande produktionen i det avgränsade geografiska området.

2.   I syfte att säkerställa produktkvalitet och spårbarhet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 33 för att fastställa de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav utöver de som avses i artikel 10.2 f.

3.   I syfte att säkerställa producenters eller aktörers rättigheter eller legitima intressen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 33 för att

a)

fastställa i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,

b)

fastställa begränsningarna för vilken typ av sökande som får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,

c)

fastställa de villkor som ska uppfyllas vid en ansökan om skydd för en geografisk beteckning, kommissionens granskning, invändningsförfarandet och förfaranden för ändring eller avregistrering av geografiska beteckningar,

d)

fastställa villkor för gränsöverskridande ansökningar,

e)

fastställa datumet för inlämning av en ansökan eller en begäran,

f)

fastställa datumet från och med vilken skyddet ska gälla,

g)

fastställa de villkor enligt vilka en ändring ska anses vara en mindre ändring i den mening som avses i artikel 24.2,

h)

fastställa datumet då en ändring ska träda i kraft,

i)

fastställa villkoren för ansökningar om, och godkännande av, ändringar av produktspecifikationen för en geografisk beteckning som skyddas enligt denna förordning, när dessa ändringar inte medför några ändringar av det sammanfattande dokument som avses i artikel 10.1 d.

4.   I syfte att säkerställa ett tillräckligt skydd ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 33 med avseende på begränsningarna för det skyddade namnet.

Artikel 29

Genomförandebefogenheter

1.   Kommissionen får genom genomförandeakter vidta alla nödvändiga åtgärder knutna till det här kapitlet med avseende på

a)

den information som produktspecifikationen ska innehålla om det samband mellan det geografiska området och slutprodukten, vilket avses i artikel 2.3,

b)

metoderna för offentliggörande av beslut om skydd eller avslag, som avses i artikel 16,

c)

inlämnandet av gränsöverskridande ansökningar,

d)

de kontroller som medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet tester.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

2.   Kommissionen får genom genomförandeakter vidta alla åtgärder som krävs med avseende på det här kapitlet när det gäller förfarandet, även i fråga om vilka ansökningar som kan tas upp till prövning, för granskningen av ansökningar om skydd eller för godkännande av en ändring av en geografisk beteckning, och när det gäller förfarandet, även huruvida en ansökan kan tas upp till prövning, för begäran om invändningar, avregistrering eller omvandling samt inlämnande av uppgifter i samband med befintliga skyddade geografiska beteckningar, särskilt med avseende på

a)

mallar för dokument och överföringsformat,

b)

tidsfrister,

c)

närmare uppgifter om de fakta, bevis och underlag som ska lämnas in som stöd för ansökan eller begäran.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 30

Ansökan eller begäran som inte kan tas upp till prövning

Om en ansökan eller begäran som lämnats in i enlighet med det här kapitlet inte kan tas upp till prövning ska kommissionen, genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 34.2, fatta beslut om att avvisa den.

KAPITEL IV

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Kontroll av aromatiserade vinprodukter

1.   Medlemsstaterna ska ansvara för kontrollen av aromatiserade vinprodukter. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att den här förordningen efterlevs, och de ska särskilt utse den eller de behöriga myndigheter som ska ansvara för kontroller avseende de skyldigheter som fastställs i den här förordningen i enlighet med förordning (EG) nr 882/2004.

2.   Kommissionen ska, om så krävs, genom genomförandeakter fastställa regler om de administrativa och fysiska kontroller som medlemsstaterna ska utföra för att se till att skyldigheterna enligt den här förordningen fullgörs.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 32

Informationsutbyte

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om de uppgifter som krävs för att tillämpa den här förordningen och för att uppfylla internationella krav om aromatiserade vinprodukter. Sådana uppgifter får, i förekommande fall, översändas eller göras tillgängliga för behöriga myndigheter i tredjeland och får också offentliggöras.

2.   För att göra meddelandena som avses i punkt 1 snabba, effektiva, korrekta och kostnadseffektiva ska kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter enligt artikel 33 fastställa

a)

vilken typ av uppgifter som ska lämnas,

b)

hur meddelandena ska göras,

c)

regler om åtkomsträtt till de uppgifter eller informationssystem som görs tillgängliga,

d)

villkor och former för uppgifternas offentliggörande.

3.   Kommissionen ska genom genomförandeakter anta

a)

regler om tillhandahållande av de uppgifter som krävs för tillämpningen av den här artikeln,

b)

förfaranden för hantering av de uppgifter som ska underrättas om samt regler om innehåll, form, tidpunkt, frekvens och tidsfrister för anmälningarna,

c)

förfaranden för hur uppgifter och dokument ska överföras till eller göras tillgängliga för medlemsstaterna, behöriga myndigheter i tredjeländer eller allmänheten.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 34.2.

Artikel 33

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 28, 32.2 och 36.1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 27 mars 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 28, 32.2 och 36.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av de delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 28, 32.2 och 36.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 34

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för aromatiserade vinprodukter. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

När det gäller de genomförandeakter som avses i artikel 4.3 första stycket och artikel 29.1 b, i de fall där kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

Artikel 35

Upphävande

Förordning (EEG) nr 1601/91 ska upphöra att gälla från och med den 28 mars 2015.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 36

Övergångsåtgärder

1.   I syfte att underlätta övergången från reglerna i förordning (EEG) nr 1601/91 till reglerna i den här förordningen ska kommissionen ges befogenhet att, vid behov, anta delegerade akter enligt artikel 33 med avseende på antagandet av åtgärder som ändrar eller avviker från den här förordningen, vilka ska förbli i kraft till och med den 28 mars 2018.

2.   Aromatiserade vinprodukter som inte uppfyller kraven i den här förordningen men som har framställts före den 27 mars 2014 i enlighet med förordning (EEG) nr 1601/91 får släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda.

3.   Aromatiserade vinprodukter som uppfyller kraven i artiklarna 1–6 och 9 i den här förordningen och som har producerats före den 27 mars 2014 får släppas ut på marknaden tills lagren tar slut, förutsatt att sådana produkter uppfyller förordning (EEG) nr 1601/91 vad gäller alla andra frågor som inte regleras i artiklarna 1–6 och 9 i den här förordningen.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 28 mars 2015. Artiklarna 36.1 och 36.3 ska emellertid tillämpas från och med den 27 mars 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 26 februari 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 43, 15.2.2012, s. 67.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 januari 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 februari 2014.

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 149, 14.6.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 122/94 av den 25 januari 1994 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (EGT L 21, 26.1.1994, s. 7).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (EUT L 354, 31.12.2008, s. 16).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (EUT L 354, 31.12.2008, s. 34).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EGT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25).

(14)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 24.3.2009, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).


BILAGA I

TEKNISKA DEFINITIONER, KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

1.   Aromatisering

a)

Följande produkter får användas för aromatisering av aromatiserade viner:

i)

Naturliga aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 c och d i förordning (EG) nr 1334/2008.

ii)

Aromer enligt definitionen i artikel 3.2 a i förordning (EG) nr 1334/2008, som

är identiska med vanillin,

luktar och/eller smakar mandel,

luktar och/eller smakar aprikos,

luktar och/eller smakar ägg.

iii)

Aromatiska örter och/eller kryddor och/eller födoämnen som används som aromer.

b)

Följande produkter får användas för aromatisering av aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter:

i)

Aromämnen och/eller aromberedningar enligt definitionerna i artikel 3.2 b och d i förordning (EG) nr 1334/2008.

ii)

Aromatiska örter och/eller kryddor och/eller födoämnen som används som aromer.

Tillsats av sådana ämnen ger den slutliga produkten andra organoleptiska egenskaper än de som vin har.

2.   Sötning

Följande produkter får användas för sötning av aromatiserade vinprodukter:

a)

Halvvitt socker, vitt socker, extravitt socker, druvsocker, fruktos, stärkelsesirap, sockerlösning, invertsockerlösning, invertsockersirap, enligt definitionerna i rådets direktiv 2001/111/EG (1).

b)

Druvmust, koncentrerad druvmust och rektifierad koncentrerad druvmust, enligt definitionerna i punkterna 10, 13 och 14 i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013.

c)

Karamelliserat socker, dvs. den produkt som erhålls uteslutande genom kontrollerad uppvärmning av sackaros utan baser, mineralsyror eller andra kemiska tillsatser.

d)

Honung, enligt definitionen i rådets direktiv 2001/110/EG (2).

e)

Johannesbrödssirap.

f)

Andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som ovannämnda produkter.

3.   Tillsats av alkohol

Vid framställningen av vissa aromatiserade viner och vissa aromatiserade vinbaserade drycker får följande produkter användas:

a)

Jordbruksalkohol, enligt definitionen i punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 110/2008, inklusive av vinodlingsursprung.

b)

Vinalkohol eller alkohol av torkade druvor.

c)

Vindestillat eller destillat av torkade druvor.

d)

Destillat av jordbruksprodukter, enligt definitionen i punkt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 110/2008.

e)

Vinsprit, enligt definitionen i punkt 4 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008.

f)

Sprit av druvrester, enligt definitionen i punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008.

g)

Spritdrycker som destillerats från jästa torkade druvor.

Etanol som används för att späda eller lösa färgämnen, aromer eller andra godkända tillsatser som används vid framställning av aromatiserade vinprodukter ska vara jordbruksalkohol och ska användas i så små mängder som möjligt, och detta anses inte utgöra tillsättning av alkohol för framställning av en aromatiserad vinprodukt.

4.   Tillsatser och färgämnen

Reglerna om livsmedelstillsatser, inklusive färgämnen, i förordning (EG) nr 1333/2008 är tillämpliga på aromatiserade vinprodukter.

5.   Tillsats av vatten

Vid framställning av aromatiserade vinprodukter är det tillåtet att tillsätta vatten förutsatt att det används i den mängd som behövs för att

bereda smakessenser,

lösa färgämnen och sötningsmedel,

anpassa produktens slutliga sammansättning.

Kvaliteten på det vatten som tillsätts måste uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG (3) och rådets direktiv 98/83/EG (4), och vattnet bör inte ändra produktens beskaffenhet.

Vattnet får vara destillerat, avjoniserat eller avhärdat.

6.   Det är tillåtet att tillsätta koldioxid vid framställning av aromatiserade vinprodukter.

7.   Alkoholhalt

”Alkoholhalt i volymprocent” är förhållandet mellan volymen ren alkohol i produkten vid en temperatur om 20 °C och produktens totala volym vid samma temperatur.

”Faktisk alkoholhalt i volymprocent” är antalet volymdelar ren alkohol vid en temperatur om 20 °C som finns i 100 volymdelar av produkten vid samma temperatur.

”Potentiell alkoholhalt i volymprocent” är antalet volymdelar ren alkohol vid en temperatur om 20 °C som kan produceras vid fullständig jäsning av sockerinnehållet i 100 volymdelar av produkten vid samma temperatur.

”Total alkoholhalt i volymprocent” är summan av den faktiska och den potentiella alkoholhalten i volymprocent.


(1)  Rådets direktiv 2001/111/EG av den 20 december 2001 om vissa former av socker avsedda som livsmedel (EGT L 10, 12.1.2002, s. 53).

(2)  Rådets direktiv 2001/110/EG av den 20 december 2001 om honung (EGT L 10, 12.1.2002, s. 47).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (omarbetning) (EUT L 164, 26.6.2009, s. 45).

(4)  Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32).


BILAGA II

FÖRSÄLJNINGSBETECKNINGAR OCH BESKRIVNINGAR AV AROMATISERADE VINPRODUKTER

A.   FÖRSÄLJNINGSBETECKNINGAR OCH BESKRIVNINGAR AV AROMATISERADE VINER

1.   Aromatiserat vin:

Produkter som motsvarar definitionen i artikel 3.2.

2.   Vinbaserad aperitif:

Aromatiserat vin till vilket alkohol kan ha tillsatts.

Användningen av termen ”aperitif” i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda den för att definiera produkter som inte omfattas av den här förordningen.

3.   Vermouth:

Aromatiserat vin:

till vilken alkohol har tillsats, och

vars karakteristiska smak har erhållits genom tillsättning av lämpliga ämnen från arter av Artemisia.

4.   Bittert aromatiserat vin:

Aromatiserat vin som har en karakteristisk bitter smak till vilket alkohol har tillsatts.

Försäljningsbeteckningen ”bittert aromatiserat vin” åtföljs av namnet på det viktigaste av de ämnen som ger den bittra smaken.

Försäljningsbeteckningen ”bittert aromatiserat vin” får kompletteras eller ersättas med följande termer:

”Quinquinavin”, vars viktigaste arom är naturligt kinin.

Bitter vino, vars viktigaste arom är naturlig arom av gentiana och som har färgats med tillåtet gult och/eller rött färgämne. Användningen av ordet ”bitter” i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda det för att definiera produkter som inte omfattas av den här förordningen.

Americano, vars smak beror på förekomsten av naturliga aromer som erhållits ur malört och gentiana och som har färgats med tillåtet gult och/eller rött färgämne.

5.   Äggaromatiserat vin:

Aromatiserat vin:

till vilken alkohol har tillsatts,

till vilket äggula av god kvalitet eller extrakt av sådan äggula har tillsatts,

som har en sockerhalt, uttryckt som invertsocker, på mer än 200 gram, och

där det vid beredningen av blandningen har använts en äggulehalt på minst 10 gram per liter.

Försäljningsbeteckningen ”äggaromatiserat vin” får kompletteras med termen cremovo om sådan produkt innehåller minst 80 % vin med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Marsala”.

Försäljningsbeteckningen ”äggaromatiserat vin” får kompletteras med termen cremovo zabaione om sådan produkt innehåller minst 80 % vin med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Marsala” och har en äggulehalt på minst 60 gram per liter.

6.   Väkevä viiniglögi / Starkvinsglögg:

Aromatiserat vin:

till vilket alkohol har tillsatts, och

vars karakteristiska smak har erhållits genom användning av kryddnejlika och/eller kanel.

B.   FÖRSÄLJNINGSBETECKNINGAR OCH BESKRIVNINGAR AV AROMATISERADE VINBASERADE DRYCKER

1.   Aromatiserad vinbaserad dryck

Produkter som motsvarar definitionen i artikel 3.3.

2.   Aromatiserad vinbaserad dryck som tillsatts alkohol

Aromatiserad vinbaserad dryck

till vilken alkohol har tillsats,

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent,

som har sötats,

som har framställts av vitt vin,

till vilken destillat av torkade druvor har tillsats, och

som har smaksatts enbart med kardemummaextrakt,

eller

till vilken alkohol har tillsats,

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent,

som har sötats,

som har framställts av rött vin, och

till vilken aromberedningar som erhållits enbart från kryddor, ginseng, nötter, citrusfruktessenser och aromatiska örter har tillsatts.

3.   Sangría / Sangria

Aromatiserad vinbaserad dryck

som har framställts av vin,

som har aromatiserats genom tillsats av naturliga extrakt eller essenser av citrusfrukter, med eller utan fruktsaften av dessa frukter,

till vilken kryddor kan ha tillsatts,

till vilken koldioxid kan ha tillsatts,

till vilken inga färgämnen har tillsatts,

som har en faktisk alkoholhalt på minst 4,5 volymprocent och mindre än 12 volymprocent, och

som kan innehålla fasta partiklar av fruktkött eller skal av citrusfrukter och vars färg ska komma uteslutande från de använda råvarorna.

Sangría eller Sangria får användas som försäljningsbeteckning endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal. Då drycken framställs i andra medlemsstater får Sangría eller Sangria användas endast för att komplettera försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck”, förutsatt att termen åtföljs av orden ”framställd i …”, följda av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

4.   Clarea

Aromatiserad vinbaserad dryck som framställts av vitt vin under samma förhållanden som för Sangría / Sangria.

Clarea får användas som försäljningsbeteckning endast om drycken är framställd i Spanien. Då drycken framställs i andra medlemsstater får Clarea användas endast för att komplettera försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck”, förutsatt att termen åtföljs av orden ”framställd i …”, följda av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

5.   Zurra

Aromatiserad vinbaserad dryck som framställts genom att brandy eller vinsprit, enligt definitionerna i förordning (EG) nr 110/2008, tillsatts till Sangría / Sangria och Clarea, eventuellt med tillsats av fruktbitar. Den faktiska alkoholhalten ska vara minst 9 volymprocent och mindre än 14 volymprocent.

6.   Bitter soda

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställts av bitter vino, som måste utgöra minst 50 volymprocent av den slutliga produkten,

till vilken koldioxid eller kolsyrat vatten har tillsatts, och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 8 volymprocent och mindre än 10,5 volymprocent.

Användningen av ordet ”bitter” i det här sammanhanget påverkar inte möjligheterna att använda det för att definiera produkter som inte omfattas av den här förordningen.

7.   Kalte Ente

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställs genom att blanda vin, pärlande vin eller pärlande vin som tillsatts koldioxid med mousserande vin eller mousserande vin som tillsatts koldioxid,

till vilken naturliga ämnen från citron eller extrakt av sådana har tillsatts, och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.

Slutprodukten ska innehålla minst 25 volymprocent mousserande vin eller mousserande vin som tillsatts koldioxid.

8.   Glühwein

Aromatiserad vinbaserad dryck

som har framställts enbart av rött eller vitt vin,

som har smaksatts med i huvudsak kanel och/eller kryddnejlika, och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.

Det är förbjudet att tillsätta vatten, med undantag av vatten som tillsätts genom tillämpning av bilaga I.2.

Om produkten har framställts av vitt vin ska försäljningsbeteckningen Glühwein kompletteras med ord som anger vitt vin, såsom ordet ”vitt”.

9.   Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas

Aromatiserad vinbaserad dryck

som har framställts enbart av rött eller vitt vin,

som har smaksatts med i huvudsak kanel och/eller kryddnejlika, och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.

Om produkten har framställts av vitt vin ska försäljningsbeteckningen Viiniglögi / Vinglögg / Karštas vynas kompletteras med ord som anger vitt vin, såsom ordet ”vitt”.

10.   Maiwein

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställts av vin till vilket plantor eller extrakt av Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.), har tillsatts, så att smaken får sin prägel av Galium odoratum (L) Scop. (Asperula odorata L.), och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.

11.   Maitrank

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställts av vin till vilket plantor av Galium odoratum (L.) Scop (Asperula odorata L.) har lakats ur eller till vilket extrakt av detta har tillsatts, med tillsats av apelsiner och/eller andra frukter, eventuellt i form av fruktsaft, koncentrat eller extrakt, och som innehåller högst 5 % socker, och

som har en faktisk alkoholhalt på minst 7 volymprocent.

12.   Pelin

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställts av rött eller vitt vin och en särskild örtblandning,

som har en faktisk alkoholhalt på minst 8,5 volymprocent, och

som har en sockerhalt, uttryckt som invertsocker, på 45–50 gram per liter, och en total syrahalt, uttryckt som vinsyra, på minst 3 gram per liter.

13.   Aromatizovaný dezert

Aromatiserad vinbaserad dryck

som framställts av vitt eller rött vin, socker och en blandning av efterrättskryddor,

som har en faktisk alkoholhalt på minst 9 volymprocent och mindre än 12 volymprocent, och

som har en sockerhalt, uttryckt som invertsocker, på 90–130 gram per liter, och en total syrahalt, uttryckt som vinsyra, på minst 2,5 gram per liter.

Aromatizovaný dezert får användas som försäljningsbeteckning endast om drycken är framställd i Tjeckien. Då produkten framställs i andra medlemsstater får Aromatizovaný dezert användas endast för att komplettera försäljningsbeteckningen ”aromatiserad vinbaserad dryck”, förutsatt att termen åtföljs av orden ”framställd i …”, följda av namnet på den medlemsstat där drycken framställts eller namnet på ett mer begränsat område.

C.   FÖRSÄLJNINGSBETECKNINGAR OCH BESKRIVNINGAR AV AROMATISERADE DRINKAR BASERADE PÅ VINPRODUKTER

1.   Aromatiserad drink baserad på vinprodukter

En produkt som motsvarar definitionen i artikel 3.4.

Användningen av termen ”drink” i detta sammanhang påverkar inte möjligheterna att använda den för att definiera produkter som inte omfattas av den här förordningen.

2.   Vinbaserad drink

Aromatiserad drink baserad på vinprodukter

i vilken andelen koncentrerad druvmust inte överstiger 10 % av slutproduktens totala volym,

som har en faktisk alkoholhalt på mindre än 7 volymprocent, och

vars sockerhalt, uttryckt som invertsocker, är mindre än 80 gram per liter.

3.   Pärlande aromatiserad druvbaserad drink

Aromatiserad drink baserad på vinprodukter

som framställts uteslutande av druvmust,

som har en faktisk alkoholhalt på mindre än 4 volymprocent, och

som innehåller koldioxid som erhållits uteslutande genom jäsning av de använda produkterna.

4.   Mousserande vindrink

Aromatiserad drink baserad på vinprodukter, blandad med mousserande vin.


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 1601/91

Den här förordningen

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1–2.4

Artikel 3 och bilaga II

Artikel 2.5

Artikel 6.1

Artikel 2.6

Artikel 6.2

Artikel 2.7

Artikel 3

Artikel 4.1 och bilaga I

Artikel 4.1–4.3

Artikel 4.1 och bilaga I

Artikel 4.4

Artikel 4.3

Artikel 5

Artikel 4.2

Artikel 6.1

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 6.2 a

Artikel 5.4

Artikel 6.2 b

Artikel 20.1

Artikel 6.3

Artikel 5.5

Artikel 6.4

Artikel 9

Artikel 7.1 och 7.3

Artikel 7.2

Artikel 5.3

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 5.1 och 5.2

Artikel 8.3

Artikel 6.3

Artikel 7

Artikel 8.4 första och andra styckena

Artikel 8.4 tredje stycket

Bilaga I.3 andra stycket

Artikel 8.4a

Artikel 8.5–8.8

Artikel 8

Artikel 8.9

Artikel 9.1–9.3

Artikel 31

Artikel 9.4

Artikel 32

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 10a

Artiklarna 2.3, och 10–30

Artikel 11

Artikel 1.3

Artiklarna 12–15

Artiklarna 33 och 34

Artikel 35

Artikel 16

Artikel 36

Artikel 17

Artikel 37

Bilaga I

Bilaga I.3 a

Bilaga II


Top