Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0202

Kommissionens förordning (EU) nr 202/2014 av den 3 mars 2014 om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Text av betydelse för EES

OJ L 62, 4.3.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/202/oj

4.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/13


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 202/2014

av den 3 mars 2014

om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (1), särskilt artiklarna 5.1, 11.3 och 12.6, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 (2) fastställs en unionsförteckning över ämnen som får användas vid tillverkning av material och produkter av plast (nedan kallad unionsförteckningen över godkända ämnen).

(2)

Den 24 juli 2012 lämnade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet positiva vetenskapliga bedömningar av ytterligare två ämnen, 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxifenyl)ftalimidin (3) och 1,3-bis(isocyanatometyl)bensen (4). Dessa ämnen bör nu läggas till i unionsförteckningen över godkända ämnen med FCM-ämnesnummer 872 och 988.

(3)

Den vetenskapliga bedömningen av FCM-ämne 988 ger vid handen att migrationen av dess hydrolysprodukt 1,3-bensendimetanamin bör kontrolleras. 1,3-bensendimetanamin är redan godkänt med FCM-ämnesnummer 421. Eftersom migrationen av FCM-ämnena 421 och 988 kontrolleras på grundval av migrationen av FCM-ämne 421 bör det införas en gruppbegränsning som omfattar bägge ämnena. Därför bör godkännandet för FCM-ämne 421 ändras och gruppbegränsningen införas i tabell 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011.

(4)

FCM-ämne 340 (dicyandiamid) är godkänt som tillsats i plast i tabell 1 i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 utan något gränsvärde för specifik migration. I yttrandet i 33:e rapportserien från vetenskapliga kommittén för livsmedel (5) fastställdes ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 1 mg/kg kroppsvikt, vilket resulterar i ett gränsvärde för specifik migration (SML) på 60 mg/kg livsmedel. Detta gränsvärde är detsamma som det allmänna gränsvärde för specifik migration som anges i artikel 11.2 i förordning (EU) nr 10/2011. Men eftersom gränsvärdet för specifik migration på 60 mg/kg härleds från ett toxikologiskt gränsvärde såsom TDI, bör gränsvärdet för specifik migration uttryckligen anges i bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011.

(5)

För att den administrativa bördan för företagare ska begränsas bör material och produkter av plast som lagligen har släppts ut på marknaden i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 10/2011 men som inte överensstämmer med den här förordningen kunna släppas ut på marknaden fram till den 24 mars 2015. De bör få finnas kvar på marknaden till dess att lagren är uttömda.

(6)

Förordning (EU) nr 10/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Material och produkter av plast som lagligen släppts ut på marknaden före den 24 mars 2014 men som inte överensstämmer med den här förordningen får fortsätta att släppas ut på marknaden fram till den 24 mars 2015. Sådana material och produkter av plast får finnas kvar på marknaden till dess att lagren är uttömda.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2825.

(4)  The EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2824.

(5)  Reports of the Scientific Committee for Food, 33rd series, s. 31, Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, Luxemburg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Tabell 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för FCM-ämne 340 (dicyandiamid) ska ersättas med följande:

”340

47440

0000461-58-5

dicyandiamid

ja

nej

nej

60”

 

 

 

b)

Posten för FCM-ämne 421 (1,3-bensendimetanamin) ska ersättas med följande:

”421

13000

0001477-55-0

1,3-bensendimetanamin

nej

ja

nej

 

(34)”

 

 

c)

Följande post ska infogas enligt nummerordningen:

”872

 

0006607-41-6

2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxifenyl)ftalimidin

nej

ja

nej

0,05

 

Får endast användas som sammonomer i sampolymerer av polykarbonat

(20)”

d)

Följande post ska läggas till:

”988

 

3634-83-1

1,3-bis(isocyanatometyl)bensen

nej

ja

nej

 

(34)

SML(T) gäller migration av dess hydrolysprodukt 1,3-bensendimetanamin

Får endast användas som sammonomer vid tillverkning av en ytbeläggning som mellanskikt på polymerfilm av polyetylentereftalat i flerskiktsfilm”

 

2.

I tabell 2 ska följande post läggas till:

”34

421

988

0,05

Uttryckt som 1,3-bensendimetanamin”

3.

I tabell 3 ska följande post läggas till:

”(20)

Ämnet innehåller anilin som förorening; kontroll av överensstämmelse med den begränsning som anges för primära aromatiska aminer i punkt 2 i bilaga II.”


Top