EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0082

Kommissionens direktiv 2014/82/EU av den 24 juni 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående förarbevis Text av betydelse för EES

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 184/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/82/EU

av den 24 juni 2014

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående förarbevis

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (1), särskilt artikel 31, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till direktiv 2007/59/EG anges att synen på båda ögonen inte behöver vara effektiv om personen har tillräcklig adaptation och kompensationserfarenhet och endast om personen förlorat binokulärseendet sedan han eller hon började arbeta. Denna bestämmelse motsäger de andra synkraven i bilaga II och kan riskera den höga säkerhetsnivån inom järnvägstrafiken.

(2)

Vidare är vissa krav i bilagorna IV och VI till direktivet angående förarbevis och intyg oklara, vilket leder till olika tillämpning i medlemsstaterna och i slutändan äventyrar införandet av ett harmoniserat behörighetssystem för lokförare i unionen.

(3)

Europeiska järnvägsbyrån lämnade den 7 maj 2012 råd till Europeiska kommissionen angående ändring av bilagorna II, IV och VI till direktiv 2007/59/EG. Samråd skedde med de organ som är företrädda i den europeiska kommittén för dialog mellan arbetsmarknadens parter i enlighet med artikel 31 i direktivet.

(4)

Övergångsbestämmelser bör fastställas för lokförare som har fått eller kommer att få sitt förarbevis i enlighet med direktiv 2007/59/EG före tillämpningsdagen för det här direktivet.

(5)

Direktiv 2007/59/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som biträder kommissionen enligt artikel 32.1 i direktiv 2007/59/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2007/59/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

I punkt ”1.2 Syn” ska sjunde strecksatsen ersättas med följande:

”—

Syn på båda ögonen: effektiv.”

2.

Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till det här direktivet.

3.

Bilaga VI ska ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 2

Lokförare som har fått eller kommer att få sitt förarbevis i enlighet med direktiv 2007/59/EG före det tillämpningsdatum som avses i artikel 3.1 i detta direktiv ska anses uppfylla kraven i det direktivet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska senast den 1 juli 2015 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Skyldigheterna att införliva och genomföra detta direktiv ska inte gälla Republiken Cypern och Republiken Malta, så länge som inget järnvägssystem upprättats på deras territorier.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 315, 3.12.2007, s. 51.


BILAGA I

”BILAGA IV

ALLMÄNNA YRKESKUNSKAPER OCH KRAV FÖR FÖRARBEVIS

Målet med ’allmän utbildning’ är att erbjuda ’allmänna’ kvalifikationer rörande samtliga relevanta aspekter för lokföraryrket. Den allmänna utbildningen inriktas på grundläggande kunskaper och principer som är tillämpliga oavsett typ och karaktär av rullande materiel eller infrastruktur. Den kan organiseras utan praktiska övningar.

Kvalifikationer rörande specifika typer av rullande materiel eller rörande regler och tekniker avseende säkerhet och drift för en specifik infrastruktur ingår inte i de ’allmänna’ kvalifikationerna. Utbildning som ger kvalifikationer rörande specifik rullande materiel eller infrastruktur hör samman med det kompletterande intyg som en lokförare måste erhålla och beskrivs närmare i bilagorna V och VI.

Den allmänna utbildningen omfattar områdena 1–7 enligt nedan. Områdena är inte inbördes prioriterade.

De verb som används anger vilken typ av kvalifikation som den utbildade väntas uppnå. Verbens betydelse beskrivs i följande tabell:

Typ av kvalifikation

Beskrivning

Att känna till, att beskriva.

Förvärv av kunskaper (data, fakta) som behövs för att förstå sammanhang.

Att förstå, att identifiera.

Identifiering och memorering av kontext, utförande av uppgifter och problemlösning inom en fastställd ram.

1.

Lokförarens arbete, arbetsmiljön, lokförarens roll och ansvar inom järnvägsdriften, de yrkesmässiga och personrelaterade kraven på en lokförare

a)

Att känna till den allmänna inriktningen hos de lagar, föreskrifter och regler som gäller för järnvägsdrift och järnvägssäkerhet (krav och förfaranden avseende behörighetsprövning av lokförare, farligt gods, miljö- och brandskydd osv.).

b)

Att förstå de specifika, professionella och personrelaterade kraven (i huvudsak ett ensamt arbete, skiftarbete över hela dygnet, förarens skydd och säkerhet, läsning och uppdatering av dokument osv.).

c)

Att förstå beteenden som är förenliga med ett säkerhetskritiskt ansvar (avseende mediciner, alkohol, droger och andra psykoaktiva ämnen, sjukdom, stress, utmattning osv.).

d)

Att identifiera referens- och driftsdokument (t.ex. förarens regelbok, linjebok och förarhandbok).

e)

Att identifiera involverade personers ansvarsområden och funktioner.

f)

Att förstå betydelsen av noggrannhet vid utförandet av uppgifter och i arbetsmetoderna.

g)

Att förstå principerna för hälsa och säkerhet i arbetet (t.ex. uppförandekod på och nära spåren, uppförandekod för att stiga ombord eller av dragfordon på ett säkert sätt, ergonomi, säkerhetsbestämmelser för personalen, personlig skyddsutrustning osv.).

h)

Att känna till färdigheter och principer avseende beteende (stresshantering, extrema situationer osv.).

i)

Att känna till principerna för miljöskydd (hållbar körning osv.).

2.

Järnvägsteknik, inbegripet säkerhetsprinciper som ligger till grund för driftsbestämmelserna

a)

Att känna till principerna, lagarna och föreskrifterna för säker järnvägsdrift.

b)

Att identifiera involverade personers ansvarsområden och funktioner.

3.

Grundläggande principer för järnvägsinfrastruktur

a)

Att känna till systematiska och strukturella principer och parametrar.

b)

Att känna till de allmänna egenskaperna hos spår, stationer och rangerbangårdar.

c)

Att känna till järnvägsinfrastruktur (broar, tunnlar, spårväxlar osv.).

d)

Att känna till trafikeringssätt (enkelspårsdrift, dubbelspårsdrift osv.).

e)

Att känna till signal- och tågskyddssystem.

f)

Att känna till säkerhetsinstallationer (varmgångsdetektorer, rökdetektorer i tunnlar osv.).

g)

Att känna till kraftförsörjning för dragkraft (kontaktledningar, strömskena osv.).

4.

Grundläggande principer för driftkommunikation

a)

Att känna till betydelsen av kommunikation och metoder och förfaranden för kommunikation.

b)

Att identifiera de personer som lokföraren behöver kontakta och deras roller och ansvarsområden (personal hos infrastrukturförvaltaren, skyldigheter för annan tågpersonal osv.).

c)

Att identifiera situationer då kommunikation behöver initieras och orsaker till att kommunikation behöver initieras.

d)

Att förstå kommunikationsmetoder.

5.

Tåg, deras sammansättning och tekniska krav på dragfordon, gods- och personvagnar och rullande materiel av annat slag

a)

Att känna till grundläggande typer av dragkraft (el, diesel, ånga osv.).

b)

Att beskriva ett fordons utformning (boggier, fordonskorgar, förarhytt, skyddssystem osv.).

c)

Att känna till system för märkning och märkningens betydelse.

d)

Att känna till dokumentationen om tågsammansättning.

e)

Att förstå bromssystem och prestandaberäkningar.

f)

Att identifiera tågets hastighet.

g)

Att identifiera maximalt tillåten belastning och krafter vid kopplet.

h)

Att känna till driftledningssystemets funktion och dess ändamål.

6.

Risker som är förbundna med järnvägstrafik i allmänhet

a)

Att känna till principerna för trafiksäkerhet.

b)

Att känna till de risker som är förbundna med järnvägstrafik samt de olika medel som kan användas för att minska dessa risker.

c)

Att känna till säkerhetsrelevanta tillbud och förstå vilket beteende och vilken reaktion som krävs.

d)

Att känna till förfaranden vid olyckor där personer är inblandade (t.ex. utrymning).

7.

Grundläggande fysiska principer

a)

Att förstå krafter vid hjulen.

b)

Att identifiera de faktorer som påverkar acceleration och inbromsning (väder, bromsutrustning, minskad adhesion, sandning osv.).

c)

Att förstå principer för elektricitet (kretsar, spänningsmätning osv.).”


BILAGA II

Punkt 8 i bilaga VI ska ersättas med följande:

”8.   SPRÅKTEST

Förare som måste kommunicera med infrastrukturförvaltaren om säkerhetskritiska frågor ska ha kunskaper i det språk som bestäms av berörd infrastrukturförvaltare. Förarnas språkkunskaper måste vara sådana att de kan kommunicera aktivt och effektivt i normala lägen, vid avvikelser och i nödsituationer.

De ska kunna använda sig av de meddelanden och den kommunikationsmetod som specificeras i TSD ’Drift och trafikledning’. Lokförare måste kunna förstå (muntligen och skriftligen) och kommunicera (muntligen och skriftligen) på nivå B1 enligt den gemensamma europeiska referensram för språk som inrättats av Europarådet (1).Top