EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0080

Kommissionens direktiv 2014/80/EU av den 20 juni 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring Text av betydelse för EES

OJ L 182, 21.6.2014, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/80/oj

21.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 182/52


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/80/EU

av den 20 juni 2014

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av den första översynen enligt artikel 10 direktiv 2006/118/EG finns det inte tillräcklig information för att fastställa nya kvalitetsnormer för grundvatten i bilaga I till det direktivet för förorenande ämnen, utan tekniska anpassningar i enlighet med artikel 8 i det direktivet är nödvändiga i dess bilaga II.

(2)

Gemensamma principer för fastställande av bakgrundsnivåerna måste tillämpas för att förbättra jämförbarheten av tröskelvärden.

(3)

Det finns en betydande möjlighet att kväve och fosfor i grundvatten utgör en eutrofieringsrisk för förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem. När medlemsstaterna fastställer tröskelvärden bör de, förutom nitrater, som redan ingår i bilaga I till direktiv 2006/118/EG, och ammonium, som ingår i bilaga II till det direktivet, beakta nitriter, som bidragsgivare till den totala mängden kväve och den totala mängden fosfor, antingen som sådana eller som fosfater.

(4)

Behovet av att ta fram och reagera på ny information om andra ämnen som utgör en potentiell risk bör erkännas. Därför bör en bevakningslista för förorenande ämnen i grundvatten fastställas inom ramen för den gemensamma genomförandestrategin för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (2) för att öka tillgången på övervakningsuppgifter om ämnen som utgör en risk eller potentiell risk för grundvattenförekomster, och därigenom underlätta identifiering av ämnen, däribland nya föroreningar, för vilka kvalitetsnormer för grundvatten eller tröskelvärden bör fastställas.

(5)

Den information som medlemsstaterna lämnat om de föroreningar och indikatorer för vilka tröskelvärden har fastställts, i synnerhet när det gäller metoder för bedömning av grundvattnets kemiska status, visade sig i de första förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt otillräcklig för att möjliggöra ordentlig förståelse och jämförelse av resultaten. De relevanta kraven när det gäller vilken information som ska lämnas bör klargöras och kompletteras för att säkerställa öppenhet i den bedömningen. Informationen skulle också underlätta jämförelse av bedömningsresultat av den kemiska statusen i olika medlemsstater och bidra till en eventuell framtida harmonisering av metoderna för fastställande av tröskelvärden för grundvatten.

(6)

Direktiv 2006/118/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 9 i direktiv 2006/118/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2006/118/EG ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 24 månader efter dagen för dess ikraftträdande. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).


BILAGA

Bilaga II till direktiv 2006/118/EG ska ändras på följande sätt:

1)

I del A ska punkt 3 ersättas med följande:

”3)

När höga bakgrundsvärden av ämnen eller joner eller deras indikatorer förekommer av naturliga hydrogeologiska orsaker ska hänsyn tas till dessa bakgrundsvärden i den relevanta grundvattenförekomsten vid fastställandet av tröskelvärden. Vid fastställandet av bakgrundsnivåerna, bör följande principer beaktas:

a)

Fastställandet av bakgrundsnivåerna bör baseras på karakteriseringen av grundvattenförekomster i enlighet med bilaga II till direktiv 2000/60/EG och på resultaten av övervakning av grundvattnet i enlighet med bilaga V till det direktivet. Övervakningsstrategin och tolkningen av data bör ta hänsyn till att flödesförhållanden och grundvattenkemin varierar både i sidled och vertikalt.

b)

Om det bara finns begränsade övervakningsdata för grundvatten, bör mer data samlas in och under tiden bör bakgrundsnivåerna fastställas utifrån dessa begränsade övervakningsdata, när så är lämpligt genom en förenklad metod med hjälp av en delmängd prover för vilka indikatorer visar avsaknad av påverkan av mänsklig verksamhet. Uppgifter om geokemiska överföringar och processer bör också beaktas, om de finns tillgängliga.

c)

Om otillräckliga övervakningsdata för grundvatten är tillgängliga och informationen om geokemiska överföringar och processer är undermålig, bör mer data och information samlas in och under tiden bör bakgrundsnivåerna uppskattas, i lämpliga fall grundat på statistiska referensresultat för samma typ av akviferer i andra områden med tillräckliga övervakningsdata.”

2)

I del B ska följande läggas till i punkt 1:

”Nitriter

Fosfor (totalt)/fosfater (1)

(1)  Medlemsstaterna får besluta att fastställa tröskelvärden antingen för fosfor (totalt) eller för fosfater.”"

3)

Del C ska ersättas med följande:

”Del C

Information som medlemsstaterna ska lämna avseende de förorenande ämnen och deras indikatorer för vilka tröskelvärden har fastställts

I de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som ska läggas fram i enlighet med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG ska medlemsstaterna inkludera information om hur det förfarande som anges i del A i denna bilaga har följts.

Medlemsstaterna ska särskilt tillhandahålla följande:

a)

Uppgifter om var och en av de grundvattenförekomster eller grupper av grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen, inklusive följande:

i)

Storleken på grundvattenförekomsterna.

ii)

Varje förorenande ämne eller en föroreningsindikator som kännetecknar grundvattenförekomster som bedöms vara i riskzonen.

iii)

De miljökvalitetsmål som risken är knuten till, inklusive faktisk eller potentiell legitim användning av eller funktioner hos grundvattenförekomsten, och förhållandet mellan grundvattenförekomsterna och förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem.

iv)

De naturliga bakgrundsnivåerna i grundvattenförekomsterna i fråga om naturligt förekommande ämnen.

v)

Uppgifter om överträdelserna om gränsvärdena har överskridits.

b)

Tröskelvärdena, vare sig de gäller på nationell nivå, för ett avrinningsdistrikt, för den del av ett internationellt avrinningsdistrikt som ligger inom medlemsstatens territorium eller för en grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster.

c)

Förhållandet mellan tröskelvärdena och var och en av följande:

i)

Observerade bakgrundsnivåer i fråga om naturligt förekommande ämnen.

ii)

Förbundna ytvatten och därav direkt beroende terrestra ekosystem.

iii)

Miljökvalitetsmål och andra normer på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå för skydd av vatten.

iv)

All relevant information om de förorenande ämnenas toxikologi, ekotoxikologi, persistens, potential för bioackumulering och spridningsbenägenhet.

d)

Metoden för att fastställa bakgrundsnivåerna på grundval av de principer som fastställs i punkt 3 i del A.

e)

Skälen till att det inte har fastställts tröskelvärden för något av de förorenande ämnen och någon av de indikatorer som identifieras i del B.

f)

De viktigaste delarna av bedömningen av grundvattnets kemiska status, inklusive nivå, metod och period för aggregering av övervakningsresultat, definitionen av den godtagbara omfattningen av överskridandet och metoden för att beräkna den, i enlighet med artikel 4.2 c i och punkt 3 i bilaga III.

Om något av de data som avses i punkterna a till f inte ingår i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt ska medlemsstaterna ange skälen för detta i dessa planer.”Top