EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0077

Kommissionens direktiv 2014/77/EU av den 10 juni 2014 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen Text av betydelse för EES

OJ L 170, 11.6.2014, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/77/oj

11.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/62


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/77/EU

av den 10 juni 2014

om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (1), särskilt artikel 10.1, och

av följande skäl:

1.

I direktiv 98/70/EG fastställs miljöspecifikationer och analysmetoder för bensin och dieselbränslen som släpps ut på marknaden.

2.

Analysmetoderna hänvisar till vissa standarder som fastställts av Europeiska standardiseringskommittén (CEN). Eftersom CEN har ersatt standarderna med nya i takt med de tekniska framstegen är det lämpligt att uppdatera hänvisningarna till standarderna i bilagorna I och II till direktiv 98/70/EG.

3.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för bränslekvalitet som inrättats i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/70/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 98/70/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Fotnot 1 ska ersättas med följande:

”Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN 228:2012. Medlemsstaterna får anta den analysmetod som specificeras i EN 228:2012 som ersättningsstandard om det kan visas att denna är minst lika tillförlitlig och exakt som den analysmetod den ersätter.”

b)

Fotnot 6 ska ersättas med följande:

”Andra envärda alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i EN 228:2012.”

2.

I bilaga II ska fotnot 1 ersättas med följande:

”Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN 590:2013. Medlemsstaterna får anta den analysmetod som specificeras i EN 590:2013 som ersättningsstandard om det kan visas att denna är minst lika tillförlitlig och exakt som den analysmetod den ersätter.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom tolv månader efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De ska tillämpa dessa bestämmelser inom tolv månader efter det att detta direktiv har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.


Top