Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0075

Kommissionens delegerade direktiv 2014/75/EU av den 13 mars 2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017 Text av betydelse för EES

OJ L 148, 20.5.2014, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/75/oj

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 148/84


KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV 2014/75/EU

av den 13 mars 2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1), särskilt artikel 5.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2011/65/EU är det förbjudet att använda kvicksilver i elektrisk och elektronisk utrustning som släpps ut på marknaden.

(2)

Många industriella övervaknings- och kontrollinstrument är utrustade med bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller som kräver kallkatodlysrör med 5 mg kvicksilver. De sammanlagda negativa miljö- eller hälsokonsekvenser eller konsekvenser för konsumentsäkerhet som orsakas av substitution av kallkatodlysrör som innehåller kvicksilver i industriella övervaknings- och kontrollinstrument kommer sannolikt att vara större än de sammanlagda fördelar för miljö, hälsa och konsumentsäkerhet som en sådan substitution kan medföra.

(3)

För att möjliggöra reparation och förlänga produkternas livscykel bör ett undantag beviljas från begränsningen av kvicksilver i kallkatodlysrör i bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller för industriella övervaknings- och kontrollinstrument. I enlighet med "reparerat som producerat"-principen bör undantaget gälla alla produkter som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2017, som är tillämpningsdagen för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och giltighetstiden för undantaget bör löpa 7 år från och med denna dag. Det är osannolikt att ett undantag kommer att få negativa konsekvenser för innovationen.

(4)

Direktiv 2011/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv 2011/65/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den sista dagen i den sjätte månaden efter det att det har trätt i kraft. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 mars 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.


BILAGA

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska följande punkt läggas till som punkt 35:

”35.

Kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017

Undantaget löper ut den 21 juli 2024.”


Top