Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0020

Kommissionens genomförandedirektiv 2014/20/EU av den 6 februari 2014 om unionsklasser för basutsäde och certifikatutsäde av potatis samt om de villkor och beteckningar som ska gälla för dessa klasser Text av betydelse för EES

OJ L 38, 7.2.2014, p. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/20/oj

7.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 38/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/20/EU

av den 6 februari 2014

om unionsklasser för basutsäde och certifikatutsäde av potatis samt om de villkor och beteckningar som ska gälla för dessa klasser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/56/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsädespotatis (1), särskilt artikel 3.3 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 93/17/EEG (2) infördes bestämmelser om unionsklasser för basutsäde av potatis.

(2)

Mot bakgrund av den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen av produktionssystemen för utsädespotatis och den ökade handeln med utsädespotatis på den inre marknaden bör dessa bestämmelser ändras. Med tanke på utvecklingen inom sektorn bör dessa bestämmelser även gälla för certifikatutsäde av potatis.

(3)

Dessa bestämmelser bör gälla enhetliga beteckningar för unionsklasser. De bör också gälla villkor för utsläppande på marknaden av utsädespotatis och partier av utsädespotatis i någon av de respektive unionsklasserna. Dessa villkor bör gälla, i förekommande fall, förekomsten av skadedjur, potatis som tillhör andra sorter samt ytligt skadad eller skrumpen potatis eller potatis med förekomst av jord eller främmande ämnen.

(4)

Kravet att marken för utsädesproduktion inte ska ha använts för potatisodling under de senaste tre åren och att växten ska ha genomgått minst två officiella kontroller är inte längre nödvändigt mot bakgrund av de strängare kraven avseende unionsklasser som fastställs i detta direktiv.

(5)

Sedan direktiv 2002/56/EG antogs har den vetenskapliga kunskapen utvecklats vad gäller sambandet mellan antalet generationer och förekomsten av skadegörare på utsädespotatis. Antalet generationer måste begränsas för att minska den fytosanitära risk som latenta skadegörare utgör. Denna begränsning är nödvändig för att minska risken eftersom det inte finns några andra mindre stränga åtgärder tillgängliga. Erfarenheten har visat att det högsta antalet generationer bör tillåtas för unionsklasserna S, SE och E. För att säkerställa överensstämmelse med de väsentliga kraven bör dessa krav endast anses vara uppfyllda efter en officiell kontroll.

(6)

Direktiv 93/17/EEG bör därför upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionsklasser för basutsäde av potatis

1.   Medlemsstaterna ska se till att basutsäde av potatis kan saluföras som ”unionsklass S” om det uppfyller följande villkor:

a)

En officiell kontroll har visat att potatisen uppfyller villkoren i punkt 1 a i bilaga I.

b)

En officiell kontroll har visat att partiet uppfyller villkoren i punkt 1 b i bilaga I.

2.   Medlemsstaterna ska se till att basutsäde av potatis kan saluföras som ”unionsklass SE” om det uppfyller följande villkor:

a)

En officiell kontroll har visat att potatisen uppfyller villkoren i punkt 2 a i bilaga I.

b)

En officiell kontroll har visat att partiet uppfyller villkoren i punkt 2 b i bilaga I.

3.   Medlemsstaterna ska se till att basutsäde av potatis kan saluföras som ”unionsklass E” om det uppfyller följande villkor:

a)

En officiell kontroll har visat att potatisen uppfyller villkoren i punkt 3 a i bilaga I.

b)

En officiell kontroll har visat att partiet uppfyller villkoren i punkt 3 b i bilaga I.

Artikel 2

Unionsklasser för certifikatutsäde av potatis

1.   Medlemsstaterna ska se till att certifikatutsäde av potatis kan saluföras som ”unionsklass A” om det uppfyller följande villkor:

a)

En officiell kontroll har visat att potatisen uppfyller villkoren i punkt 1 a i bilaga II.

b)

En officiell kontroll har visat att partiet uppfyller villkoren i punkt 1 b i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska se till att certifikatutsäde av potatis kan saluföras som ”unionsklass B” om det uppfyller följande villkor:

a)

En officiell kontroll har visat att potatisen uppfyller villkoren i punkt 2 a i bilaga II.

b)

En officiell kontroll har visat att partiet uppfyller villkoren i punkt 2 b i bilaga II.

Artikel 3

Information till kommissionen

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om i vilken utsträckning de tillämpar dessa unionsklasser vid certifiering av den egna produktionen.

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2015 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Upphävande

Direktiv 93/17/EEG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2016.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Kommissionens direktiv 93/17/EEG av den 30 mars 1993 om gemenskapsklasser för basutsädespotatis samt de villkor och beteckningar som skall gälla för dessa klasser (EGT L 106, 30.4.1993, s. 7).


BILAGA I

Villkor för basutsäde av potatis

1.

För basutsäde av potatis i ”unionsklass S” gäller följande villkor:

a)

Villkor för utsädespotatis:

i)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,1 %.

ii)

Antalet växter som är angripna av stjälkbakterios får inte överstiga 0,1 %.

iii)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 1,0 %.

iv)

Antalet växter med mosaiksymptom och antalet växter med symptom orsakade av bladrullvirus får tillsammans inte överstiga 0,2 %.

v)

Antalet generationer, inklusive generationer för stamutsäde på fält och basutsäde, ska begränsas till fem.

vi)

Om generationen inte anges på den officiella etiketten ska den berörda potatisen anses tillhöra den femte generationen.

b)

Toleranser som ska tillämpas på partier vad gäller följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar:

i)

Mängden utsädespotatis som är angripen av annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta får inte överstiga 0,5 viktprocent, varav blöta rötor inte får överstiga 0,2 viktprocent.

ii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iv)

Mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 3,0 viktprocent.

v)

Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.

vi)

Mängden utsädespotatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3,0 viktprocent.

vii)

Förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 1,0 viktprocent.

viii)

Den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i leden i–vi får inte överstiga 6,0 viktprocent.

2.

För basutsäde av potatis i ”unionsklass SE” gäller följande villkor:

a)

Villkor för utsädespotatis:

i)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,1 %.

ii)

Antalet växter som är angripna av stjälkbakterios får inte överstiga 0,5 %.

iii)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 2,0 %.

iv)

Antalet växter med mosaiksymptom eller med symptom orsakade av bladrullvirus får inte överstiga 0,5 %.

v)

Antalet generationer, inklusive generationer för stamutsäde på fält och basutsäde, ska begränsas till sex.

vi)

Om generationen inte anges på den officiella etiketten ska den berörda potatisen anses tillhöra den sjätte generationen.

b)

Toleranser som ska tillämpas på partier vad gäller följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar:

i)

Mängden utsädespotatis som är angripen av annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta får inte överstiga 0,5 viktprocent, varav blöta rötor inte får överstiga 0,2 viktprocent.

ii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iv)

Mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 3,0 viktprocent.

v)

Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.

vi)

Mängden utsädespotatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3,0 viktprocent.

vii)

Förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 1,0 viktprocent.

viii)

Den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i leden i–vi får inte överstiga 6,0 viktprocent.

3.

För basutsäde av potatis i ”unionsklass E” gäller följande villkor:

a)

Villkor för utsädespotatis:

i)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,1 %.

ii)

Antalet växter som är angripna av stjälkbakterios får inte överstiga 1,0 %.

iii)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 4,0 %.

iv)

Antalet växter med mosaiksymptom eller med symptom orsakade av bladrullvirus får inte överstiga 0,8 %.

v)

Antalet generationer, inklusive generationer för stamutsäde på fält och basutsäde, ska begränsas till sju.

vi)

Om generationen inte anges på den officiella etiketten ska den berörda potatisen anses tillhöra den sjunde generationen.

b)

Toleranser som ska tillämpas på partier vad gäller följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar:

i)

Mängden utsädespotatis som är angripen av annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta får inte överstiga 0,5 viktprocent, varav blöta rötor inte får överstiga 0,2 viktprocent.

ii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iv)

Mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 3,0 viktprocent.

v)

Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.

vi)

Mängden utsädespotatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3,0 viktprocent.

vii)

Förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 1,0 viktprocent.

viii)

Den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i leden i–vi får inte överstiga 6,0 viktprocent.


BILAGA II

Minimivillkor för certifikatutsäde av potatis

1.

För certifikatutsäde av potatis i ”unionsklass A” gäller följande villkor:

a)

Villkor för utsädespotatis:

i)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,2 %.

ii)

Antalet växter som är angripna av stjälkbakterios får inte överstiga 2,0 %.

iii)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 8,0 %.

iv)

Antalet växter med mosaiksymptom eller med symptom orsakade av bladrullvirus får inte överstiga 2,0 %.

b)

Toleranser som ska tillämpas på partier vad gäller följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar:

i)

Mängden utsädespotatis som är angripen av annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta får inte överstiga 0,5 viktprocent, varav blöta rötor inte får överstiga 0,2 viktprocent.

ii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iv)

Mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 3,0 viktprocent.

v)

Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.

vi)

Mängden utsädespotatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3,0 viktprocent.

vii)

Förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 2,0 viktprocent.

viii)

Den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i leden i–vi får inte överstiga 8,0 viktprocent.

2.

För certifikatutsäde av potatis i ”unionsklass B” gäller följande villkor:

a)

Villkor för utsädespotatis:

i)

Antalet växter som inte är sortäkta och antalet växter av främmande sorter får tillsammans inte överstiga 0,5 %.

ii)

Antalet växter som är angripna av stjälkbakterios får inte överstiga 4,0 %.

iii)

I den efterföljande generationen får antalet växter med symptom på virusangrepp inte överstiga 10,0 %.

iv)

Antalet växter med mosaiksymptom eller med symptom orsakade av bladrullvirus får inte överstiga 6,0 %.

b)

Toleranser som ska tillämpas på partier vad gäller följande orenheter, ytliga skador och sjukdomar:

i)

Mängden utsädespotatis som är angripen av annan röta än ljus ringröta eller mörk ringröta får inte överstiga 0,5 viktprocent, varav blöta rötor inte får överstiga 0,2 viktprocent.

ii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av lackskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iii)

Mängden utsädespotatis som är angripen av vanlig skorv över mer än en tredjedel av ytan får inte överstiga 5,0 viktprocent.

iv)

Mängden utsädespotatis som är angripen av pulverskorv över mer än 10 % av ytan får inte överstiga 3,0 viktprocent.

v)

Mängden knölar som är skrumpna på grund av överdriven uttorkning eller uttorkning orsakad av silverskorv får inte överskrida 1,0 viktprocent.

vi)

Mängden utsädespotatis som har yttre skador, inklusive missbildade eller skadade knölar, får inte överstiga 3,0 viktprocent.

vii)

Förekomsten av jord och främmande ämnen får inte överstiga 2,0 viktprocent.

viii)

Den totala andelen utsädespotatis som omfattas av de toleranser som avses i leden i–vi får inte överstiga 8,0 viktprocent.


Top