EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0914

2014/914/EU: Rådets genomförandebeslut av den 15 december 2014 om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Belize

OJ L 360, 17.12.2014, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/914/oj

17.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 360/53


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 15 december 2014

om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Belize

(2014/914/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (1), särskilt artikel 34.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

1.   INLEDNING

(1)

Genom förordning (EG) nr 1005/2008 upprättas ett unionssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (nedan kallat IUU-fiske).

(2)

I kapitel VI i förordning (EG) nr 1005/2008 fastställs förfarandet för identifiering av icke-samarbetande tredjeländer, åtgärder i fråga om länder som identifieras som icke-samarbetande tredjeländer, fastställandet av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer, avförande av länder från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer, offentliggörande av förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer samt eventuella nödåtgärder.

(3)

I enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1005/2008 meddelade kommissionen genom ett beslut av den 15 november 2012 (2) (nedan kallat beslutet av den 15 november 2012) åtta länder att de ansågs kunna identifieras som icke-samarbetande tredjeländer. Belize var ett av dessa länder.

(4)

I sitt beslut av den 15 november 2012 redogjorde kommissionen för de huvudsakliga faktauppgifterna och motiveringarna bakom en sådan identifiering.

(5)

Den 15 november 2012 meddelade kommissionen också de åtta länderna genom separata skrivelser att den övervägde möjligheten att identifiera dem som icke-samarbetande tredjeländer.Belize var ett av dessa länder.

(6)

Genom ett genomförandebeslut av den 26 november 2013 (3) (nedan kallat genomförandebeslutet av den 26 november 2013) identifierade kommissionen Belize, Kungariket Kambodja och Republiken Guinea som icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske. I enlighet med förordning (EG) nr 1005/2008 angav kommissionen skälen till att den ansåg att dessa tre länder inte fullgjort sina skyldigheter enligt internationell rätt som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstater att vidta åtgärder i syfte att förebygga, hindra och undanröja IUU-fiske.

(7)

I enlighet med artikel 33 i förordning (EG) nr 1005/2008 tog rådet, genom genomförandebeslut 2014/170/EU (4) upp Belize, Kungariket Kambodja och Republiken Guinea i förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske.

(8)

Efter det att förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske fastställts genom genomförandebeslut 2014/170/EU, gav kommissionen de identifierade länderna möjlighet att fortsätta dialogen i enlighet med de innehållsmässiga och formella kraven i förordning (EG) nr 1005/2008. Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som den ansåg nödvändiga, inbegripet muntliga och skriftliga kommentarer, i syfte att ge varje land möjlighet att rätta till den situation som motiverade upptagandet i förteckningen, och att vidta konkreta åtgärder som kan avhjälpa de upptäckta bristerna. Denna process ledde till ett erkännande av att Belize har rättat till situationen och vidtagit korrigerande åtgärder.

(9)

I enlighet med artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 bör rådet därför ändra genomförandebeslut 2014/170/EU genom att avföra Belize från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer.

(10)

Efter antagandet av detta beslut som avför Belize från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1005/2008, är genomförandebeslutet av den 26 november 2013 som identifierar Belize som ett icke-samarbetande tredjeland inte längre relevant.

2.   AVFÖRANDE AV BELIZE FRÅN FÖRTECKNINGEN ÖVER ICKE-SAMARBETANDE TREDJELÄNDER

(11)

Efter antagandet av genomförandebeslutet av den 26 november 2013 och genomförandebeslut 2014/170/EU har kommissionen fortsatt dialogen med Belize. I synnerhet förefaller Belize ha fullgjort skyldigheterna enligt internationell rätt och har antagit en lämplig rättslig ram för att bekämpa IUU-fiske, man har infört ett adekvat och effektivt system för övervakning, kontroll och inspektion, skapat ett avskräckande påföljdssystem och säkerställt ett korrekt genomförande av fångstcertifieringssystemet. Dessutom har Belize ytterligare förbättrat fullgörandet av sina internationella skyldigheter, inbegripet de som härrör från regionala fiskeriförvaltningsorganisationers rekommendationer och resolutioner och har inrättat ett nytt system för registrering av fartyg i enlighet med internationell rätt. Belize följer nu rekommendationerna och resolutionerna från behöriga organ och har antagit en egen nationell handlingsplan mot IUU-fiske, i linje med FN:s internationella handlingsplan mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

(12)

Kommissionen har granskat hur Belize fullgör sina internationella skyldigheter som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstat i enlighet med iakttagelserna i genomförandebeslutet av den 15 november 2012, genomförandebeslutet av den 26 november 2013 och genomförandebeslut 2014/170/EU och med den relevanta information som Belize lämnat. Kommissionen har även beaktat de åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen och de garantier som lämnats av de behöriga myndigheterna i Belize.

(13)

Kommissionen har på grundval av det ovannämnda kommit fram till att de åtgärder som vidtagits av Belize mot bakgrund av landets skyldigheter som flaggstat är tillräckliga för att följa artiklarna 91, 94, 117 och 118 i Förenta nationernas havsrättskonvention, artiklarna 18, 19 och 20 i Förenta nationernas avtal om fiskbestånd och artikel III.8 i FAO-avtalet. Kommissionen har funnit att de uppgifter som lagts fram av Belize visar att den situation som motiverade införandet av Belize i förteckningen har rättats till och att Belize har vidtagit konkreta åtgärder som kan leda till en bestående förbättring av situationen.

(14)

Under dessa omständigheter och i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EG) nr 1005/2008 anser rådet att Belize bör avföras från förteckningen över icke-samarbetande tredjeländer. Genomförandebeslut 2014/170/EU bör ändras i enlighet med detta.

(15)

Det beslut som fattas av rådet utesluter inte att rådet eller kommissionen kan komma att vidta åtgärder, i enlighet med kapitel VI i förordning (EG) nr 1005/2008, om faktiska omständigheter skulle visa att Belize inte har fullgjort sina skyldigheter enligt internationell rätt som flagg-, hamn-, kust- eller marknadsstat att vidta åtgärder i syfte att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske.

(16)

Mot bakgrund av de negativa konsekvenser som det innebär att vara förtecknad som ett icke-samarbetande tredjeland, är det lämpligt att avförandet av Belize som icke-samarbetande tredjeland får omedelbar verkan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Belize ska utgå ur bilagan till genomförandebeslut 2014/170/EU.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 2014.

På rådets vägnar

M. MARTINA

Ordförande


(1)  EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om meddelande till de tredjeländer som kommissionen anser kan identifieras som icke-samarbetande tredjeländer enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT C 354, 17.11.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2013 om identifiering av de tredjeländer som kommissionen anser vara icke-samarbetande tredjeländer enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT C 346, 27.11.2013, s. 2).

(4)  Rådets genomförandebeslut 2014/170/EU av den 24 mars 2014 om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av IUU-fiske enligt förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (EUT L 91, 27.3.2014, s. 43).


Top