Help Print this page 

Document 32014D0880

Title and reference
2014/880/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2014 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur och om upphävande av genomförandebeslut 2011/633/EU [delgivet med nr C(2014) 8784] Text av betydelse för EES
  • In force
OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 356/489


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 26 november 2014

om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur och om upphävande av genomförandebeslut 2011/633/EU

[delgivet med nr C(2014) 8784]

(Text av betydelse för EES)

(2014/880/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 35.2, och

av följande skäl:

(1)

På grundval av artikel 35 i direktiv 2008/57/EG antog kommissionen genomförandebeslut 2011/633/EU (2).

(2)

På grundval av en rekommendation från Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) behövs kompletterande gemensamma specifikationer för att göra uppgifterna i registren lätt tillgängliga. Dessa register bör göras tillgängliga så att de kan konsulteras via ett datoriserat gemensamt användargränssnitt som upprättas och förvaltas av byrån. Medlemsstaterna bör med hjälp av byrån samarbeta för att se till att registren fungerar, innehåller alla uppgifter och är sammankopplade.

(3)

Genomförandebeslut 2011/633/EU bör därför upphävas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De gemensamma specifikationerna för det register över järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 35 i direktiv 2008/57/EG anges i bilagan till detta beslut.

2.   Registren över infrastruktur i medlemsstaterna ska göras tillgängliga så att de kan konsulteras via ett gemensamt användargränssnitt som upprättas och förvaltas av byrån.

3.   Det gemensamma användargränssnitt som avses i punkt 2 ska vara en webbaserad tillämpning som underlättar tillgång till de uppgifter som finns i infrastrukturregistren. Det ska vara i drift senast 15 dagar efter den första tillämpningsdag som avses i artikel 8.

Artikel 2

1.   Varje medlemsstat ska inom åtta månader från den första tillämpningsdagen se till att dess infrastrukturregister är datoriserat och uppfyller kraven i de gemensamma specifikationer som avses i artikel 1.

2.   Medlemsstaterna ska inom åtta månader från det att det gemensamma användargränssnittet är i drift se till att deras register över infrastruktur är sammankopplade och anslutna till gränssnittet.

Artikel 3

Byrån ska offentliggöra en guide avseende tillämpningen av de gemensamma specifikationerna för infrastrukturregistret senast 15 dagar efter den första tillämpningsdagen och hålla denna guide uppdaterad. Guiden ska, om så är lämpligt, hänvisa till berörda bestämmelser i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD) för varje parameter.

Artikel 4

Byrån ska rekommendera uppdateringar av de gemensamma specifikationerna när så krävs till följd av framsteg i utvecklingen av TSD:er eller i genomförandet av registren över infrastruktur.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som krävs samlas in och förs in i deras nationella infrastrukturregister i enlighet med punkterna 2–6. De ska se till att dessa uppgifter är tillförlitliga och uppdaterade.

2.   Uppgifter som avser infrastrukturer för godskorridorer enligt bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 (3) i den version som var i kraft den 1 januari 2013 ska samlas in och införas i infrastrukturregistret senast nio månader efter den första tillämpningsdagen.

3.   Andra uppgifter än de som avses i punkt 2 och som avser infrastrukturer som tas i bruk efter ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG och senast den dag då detta beslut börjar tillämpas ska samlas in och införas i det nationella infrastrukturregistret inom nio månader från denna dag.

4.   Andra uppgifter än de som avses i punkt 2 och som avser infrastrukturer som tagits i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG ska samlas in och införas i infrastrukturregistret enligt den nationella genomförandeplan som avses i artikel 6.1 senast den 16 mars 2017.

5.   Uppgifter som avser privata spåranslutningar som tagits i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG ska samlas in och införas i infrastrukturregistret enligt den nationella genomförandeplan som avses i artikel 6.1 senast den 16 mars 2019.

6.   Uppgifter som avser järnvägsnät som inte omfattas av TSD:er ska samlas in och införas i infrastrukturregistret enligt den nationella genomförandeplan som avses i artikel 6.1 senast den 16 mars 2019.

7.   Uppgifter som avser infrastrukturer som tas i bruk efter detta besluts ikraftträdande ska införas i infrastrukturregistret så snart som infrastrukturerna tas i bruk och det gemensamma användargränssnittet är i drift.

Artikel 6

1.   Varje medlemsstat ska utarbeta en nationell plan och en tidplan för uppfyllandet av de skyldigheter som avses i artikel 5. Varje medlemsstat ska anmäla eventuella förseningar eller svårigheter att uppfylla bestämmelserna i artikel 5 och kommissionen ska, när så är lämpligt, bevilja en förlängning av den föreskrivna tidsfristen. Den nationella genomförandeplanen ska lämnas in till kommissionen senast sex månader efter den första tillämpningsdagen.

2.   Varje medlemsstat ska utse ett organ som ansvarar för att upprätta och förvalta dess infrastrukturregister och anmäla detta till kommissionen senast tre månader efter den första tillämpningsdagen.

Dessa organ ska tre månader efter dagen för sina respektive anmälningar och därefter var fjärde månad sända en lägesrapport om genomförandet av infrastrukturregistret till byrån.

3.   Byrån ska samordna, övervaka och stödja genomförandet av infrastrukturregistren. Den ska upprätta en grupp med företrädare för de organ som har ansvaret för att upprätta och förvalta infrastrukturregistren och samordna dess arbetsuppgifter. Byrån ska regelbundet lämna lägesrapporter till kommissionen om genomförandet av detta beslut.

Artikel 7

Genomförandebeslut 2011/633/EU upphör att gälla från och med den första tillämpningsdagen som anges i artikel 8.

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna och till Europeiska järnvägsbyrån.

Utfärdat i Bryssel den 26 november 2014.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/633/EU av den 15 september 2011 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur (EUT L 256, 1.10.2011, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 20.10.2010, s. 22).


BILAGA

1.   INLEDNING

1.1   Tekniskt tillämpningsområde

1.1.1   Denna specifikation rör uppgifter om följande delsystem i unionens järnvägssystem:

a)

Det strukturella delsystemet Infrastruktur.

b)

Det strukturella delsystemet Energi.

c)

Det markbaserade delsystemet för Trafikstyrning och signalering.

1.1.2   Dessa delsystem ingår i förteckningen över delsystem i punkt 1 i bilaga II till direktiv 2008/57/EG.

1.2   Geografiskt tillämpningsområde

Det geografiska tillämpningsområdet för denna specifikation är Europeiska unionens järnvägssystem enligt direktiv 2008/57/EG. De fall som avses i artikel 1.3 i direktiv 2008/57/EG är undantagna.

2.   SYFTE

2.1   Allmänt

Huvudsyftet med infrastrukturregistret (även kallat RINF, Register of INFrastructure) som föreskrivs i artikel 35 i direktiv 2008/57/EG är att erbjuda öppenhet i fråga om järnvägsnätets egenskaper. Uppgifterna som finns i infrastrukturregistret används i planeringssyfte vid konstruktion av nya tåg, som hjälpmedel vid bedömning av kompatibilitet mellan tåg och färdvägar innan trafiken startas och som en referensdatabas. Infrastrukturregistret stöder därmed de processer som beskrivs nedan.

2.2   Utforma delsystem för rullande materiel

Parametrarna i infrastrukturregistret ska användas för att identifiera infrastrukturegenskaper för den rullande materielens avsedda användning.

2.3   Säkerställa teknisk kompatibilitet för fasta installationer

2.3.1   Det anmälda organet kontrollerar delsystemens överensstämmelse med tillämpliga TSD:er. Gränssnittens tekniska kompatibilitet med det järnvägsnät där ett delsystem ingår kan säkerställas med hjälp av infrastrukturregistret.

2.3.2   Det utsedda organet i respektive medlemsstat kontrollerar delsystemens överensstämmelse när nationella regler gäller, och i dessa fall kan gränssnittens tekniska kompatibilitet kontrolleras genom infrastrukturregistret.

2.4   Övervaka framsteg inom driftskompatibiliteten i Europeiska unionens järnvägsnät

Öppenhet när det gäller de framsteg som gjorts beträffande driftskompatibiliteten ska säkerställas för att regelbundet övervaka utvecklingen av ett driftskompatibelt järnvägsnät i Europeiska unionen.

2.5   Fastställa färdvägskompatibilitet för föreslagen tågtrafik

2.5.1   Kompatibilitet mellan färdvägen och den föreslagna tågtrafiken kontrolleras innan järnvägsföretaget skaffar sig tillträde till nätet från infrastrukturförvaltaren. Järnvägsföretaget måste försäkra sig om att den färdväg som det avser att använda uppfyller de krav som ställs av företagets tåg.

2.5.2   Järnvägsföretaget väljer fordon med hänsyn till eventuella begränsningar i godkännandet för ibruktagande och en möjlig färdväg för det tåg som man avser att framföra enligt följande kriterier:

a)

Alla fordon i tåget måste överensstämma med de krav som gäller för de färdvägar där tåget ska framföras.

b)

Tåget som en kombination av fordon måste överensstämma med de tekniska begränsningar som gäller för den berörda färdvägen.

3.   GEMENSAMMA EGENSKAPER

De egenskaper som anges i denna bilaga är gemensamma för alla infrastrukturregister i medlemsstaterna.

3.1   Definitioner

I dessa specifikationer gäller följande definitioner:

a)    banavsnitt : del av linje som sträcker sig mellan angränsande trafikplatser och kan bestå av flera spår.

b)    trafikplats : varje plats för järnvägsverksamhet där tågtrafiken kan börja och sluta eller byta färdväg, samt där person- eller godstrafiktjänster kan tillhandahållas, samt varje plats vid gränser mellan medlemsstater eller infrastrukturförvaltare.

c)    huvudspår : varje spår som används för tågtrafikrörelser. Förbigångsspår och mötesspår vid linjespår eller förbindelsespår som endast krävs för tågdrift offentliggörs inte.

d)    sidospår : varje spår inom en trafikplats som inte används för dirigering av ett tåg.

3.2   Järnvägsnätets struktur i infrastrukturregistret

3.2.1   I infrastrukturregistret ska varje medlemsstat dela in sitt järnvägsnät i banavsnitt och trafikplatser.

3.2.2   Poster som ska offentliggöras för banavsnitt med avseende på delsystem för Infrastruktur, Energi och markbaserad Trafikstyrning och signalering ska hänföras till infrastrukturelementet huvudspår.

3.2.3   Poster som ska offentliggöras för trafikplats med avseende på delsystemet Infrastruktur ska hänföras till infrastrukturelementen huvudspår och sidospår.

3.3   Poster i infrastrukturregistret

3.3.1   Poster och deras format ska offentliggöras enligt tabellen.

3.3.2   Infrastrukturregistrets tillämpningsguide som avses i artikel 3 ska definiera det särskilda formatet och förvaltningsprocessen för de uppgifter som förtecknas i tabellen, i form av

a)

val av ett eller flera värden från en fördefinierad lista,

b)

en valfri eller fördefinierad teckensträng, eller

c)

ett nummer inom hakparenteser.

3.3.3   Alla parametrar i infrastrukturregistret är obligatoriska om inte annat anges i tabellen. All relevant information om parametrarna finns i tabellen.

Tabell

Poster i infrastrukturregistret

Nummer

Rubrik

Uppgiftsformat

Definition

Ytterligare upplysningar

1

MEDLEMSSTAT

 

1.1

BANAVSNITT

 

1.1.0.0.0

Allmän information

 

1.1.0.0.0.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.1.0.0.0.2

Nationell banidentitet

Teckensträng

Unik banidentitet eller unikt bannummer inom medlemsstaten.

 

1.1.0.0.0.3

Trafikplats vid början av banavsnitt

Fördefinierad teckensträng

Unik identitet för trafikplats i början av banavsnitt (stigande kilometerangivelser från trafikplatsen i början till trafikplatsen i slutet).

 

1.1.0.0.0.4

Trafikplats vid slutet av banavsnitt

Fördefinierad teckensträng

Unik identitet för trafikplats i slutet av banavsnitt (stigande kilometerangivelser från trafikplatsen i början till trafikplatsen i slutet).

 

1.1.0.0.0.5

Längd på banavsnitt

Fördefinierad teckensträng

Längd mellan trafikplatserna i början och slutet av banavsnittet.

 

1.1.0.0.0.6

Banavsnittets karaktär

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Vanligt banavsnitt/Länk

Banavsnittets karaktär uttrycker uppgifternas omfattning, beroende på huruvida banavsnittet förbinder trafikplatser som skapats genom uppdelning av en stor knutpunkt i flera trafikplatser eller inte.

 

1.1.1

HUVUDSPÅR

 

1.1.1.0.0

Allmän information

 

1.1.1.0.0.1

Spåridentitet

Teckensträng

Unik identitet eller unikt nummer för spår inom banavsnitt.

 

1.1.1.0.0.2

Normal körriktning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

N/O/B

Den normala körriktningen är

i samma riktning som banavsnittets riktning, definierad av trafikplatserna i dess början och slut,

i motsatt riktning till banavsnittets riktning, definierad av trafikplatserna i dess början och slut,

i båda riktningar.

N: samma riktning som banavsnittet.

O: motsatt riktning till banavsnittet.

B: båda riktningarna (N och O).

1.1.1.1

Delsystem Infrastruktur

Parametrarna i denna grupp är inte obligatoriska om ”Länk” valts för 1.1.0.0.0.6.

1.1.1.1.1

Kontrollförklaringar för spår

 

1.1.1.1.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.1.2

EI-försäkran om påvisande (2) för spår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.2

Prestandaparametrar

 

1.1.1.1.2.1

TEN-klassificering av spår

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Del av det övergripande transeuropeiska transportnätet/Del av det transeuropeiska stomnätet för godstrafik/Del av det transeuropeiska stomnätet för persontrafik/Utanför det transeuropeiska transportnätet

Uppgift om vilken del av det transeuropeiska järnvägsnätet linjen tillhör.

 

1.1.1.1.2.2

Linjekategori

Val av ett värde från fördefinierad lista

Klassificering av en linje enligt TSD Infrastruktur.

Ingår spåret i TSD:ns tekniska tillämpningsområde? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.2.3

Del av järnvägskorridor för gods

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Rhine-Alpine RFC (RFC 1)/North Sea-Mediterranean RFC (RFC 2)/Scandinavian – Mediterranean RFC (RFC 3)/Atlantic RFC (RFC 4)/Baltic-Adriatic RFC (RFC 5)/Mediterranean RFC (RFC 6)/Orient-EastMed RFC (RFC 7)/North Sea-Baltic RFC (RFC 8)/Czech-Slovak RFC (RFC 9)

Uppgift om huruvida linjen ingår i en järnvägskorridor för gods.

Ingår spåret i en järnvägskorridor för gods? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.2.4

Lastförmåga

Val av ett värde från fördefinierad lista

En kombination av linjekategori och hastighet för spårets svagaste punkt.

 

1.1.1.1.2.5

Största tillåtna hastighet

[NNN]

Nominell största tillåtna hastighet på linjen enligt egenskaperna hos delsystemen Infrastruktur, Energi samt Trafikstyrning och signalering, uttryckt i kilometer/timme.

 

1.1.1.1.2.6

Temperaturintervall

Val av ett värde från fördefinierad lista:

 

T1 (–25 till +40)

 

T2 (–40 till +35)

 

T3 (–25 till +45)

 

Tx (–40 till +50)

Temperaturintervall för obegränsad tillgång till linjen enligt europeisk standard.

 

1.1.1.1.2.7

Högsta höjd

[+/–][NNNN]

Banavsnittets högsta punkt över havsnivån, räknat från NAP (Normal Amsterdam Peil).

 

1.1.1.1.2.8

Förekomst av stränga klimatförhållanden

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Klimatförhållandena på linjen är stränga eller normala enligt europeisk standard.

 

1.1.1.1.3

Linjeföring

 

1.1.1.1.3.1

Driftskompatibel lastprofil

Val av ett värde från fördefinierad lista:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/Ingen

Lastprofilerna GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 enligt europeisk standard.

 

1.1.1.1.3.2

Multinationella lastprofiler

Val av ett värde från fördefinierad lista:

G2/GB1/GB2/Ingen

Andra multilaterala eller internationella lastprofiler än GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 enligt europeisk standard.

Obligatoriskt om värdet för 1.1.1.1.3.1 är ”Ingen”.

1.1.1.1.3.3

Nationella lastprofiler

Val av ett värde från fördefinierad lista

Nationell lastprofil enligt europeisk standard eller annan lokal lastprofil.

Obligatoriskt om värdet för 1.1.1.1.3.2 är ”Ingen”.

1.1.1.1.3.4

Nummer för standardprofil för kombitransport med växelflak

Val av ett värde från fördefinierad lista

Kodning för kombitransport med växelflak enligt UIC-normblad.

Tillhör spåret en färdväg för kombitransporter? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.3.5

Nummer för standardprofil för kombitransport med påhängsvagnar

Val av ett värde från fördefinierad lista

Kodning för kombitransport med påhängsvagnar enligt UIC-normblad.

Tillhör spåret en färdväg för kombitransporter? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.3.6

Lutningsprofil

Fördefinierad teckensträng:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

Upprepas så många gånger som krävs.

Sekvens av lutningsvärden och positioner för ändrad lutning.

 

1.1.1.1.3.7

Minsta horisontella kurvradie

[NNNNN]

Radie för spårets minsta horisontella kurva i meter.

 

1.1.1.1.4

Spårparametrar

 

1.1.1.1.4.1

Nominell spårvidd

Val av ett värde från fördefinierad lista

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/Annan

Ett värde uttryckt i millimeter som identifierar spårvidden.

 

1.1.1.1.4.2

Rälsförhöjningsskillnad

[+/–][NNN]

Maximal rälsförhöjningsskillnad uttryckt i mm och definierad som skillnaden mellan den tillämpade rälsförhöjningen och en högre rälsförhöjning som motsvarar linjens konstruktionshastighet.

 

1.1.1.1.4.3

Rälslutning

[NN]

Vinkel som anger rälhuvudets lutning i förhållande till spårplanet.

 

1.1.1.1.4.4

Förekomst av ballast

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Anger om spårkonstruktionen innefattar sliprar inbäddade i ballast eller inte.

Obligatoriskt om spårets tillåtna hastighet (1.1.1.1.2.5) är större än eller lika med 200 km/tim.

1.1.1.1.5

Spårväxlar

 

1.1.1.1.5.1

Överensstämmelse med TSD:ns driftsvärden för spårväxlar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Spårväxlar upprätthålls inom driftsgränsvärden för mått enligt TSD.

 

1.1.1.1.5.2

Minsta hjuldiameter för fasta dubbelspetsade korsningar

[NNN]

Längsta ostyrda längd för fasta dubbelspetsade korsningar baseras på minsta hjuldiameter i drift, uttryckt i millimeter.

 

1.1.1.1.6

Spårets förmåga att motstå pålagda laster

 

1.1.1.1.6.1

Tågets högsta retardationskurva

[N.N]

Gräns för spårets longitudinella motståndsförmåga, angiven som tågets högsta tillåtna retardationskurva och uttryckt i meter per sekundkvadrat.

Ingår spåret i TSD:ns geografiska tillämpningsområde? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.6.2

Användning av virvelströmbromsar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Tillåten/Tillåten med villkor/Endast tillåten för nödbroms/Endast tillåten med villkor och för nödbroms/Ej tillåten

Angivande av begränsningar för användning av virvelströmbromsar.

 

1.1.1.1.6.3

Användning av magnetskenbromsar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Tillåten/

Tillåten med villkor/

Endast tillåten med villkor och för nödbroms/

Endast tillåten för nödbroms/

Ej tillåten

Angivande av begränsningar för användning av magnetskenbromsar.

 

1.1.1.1.7

Hälsa, säkerhet och miljö

 

1.1.1.1.7.1

Förbjuden användning av flänssmörjning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida användning av fordonsbaserad anordning för flänssmörjning är förbjuden.

 

1.1.1.1.7.2

Förekomst av plankorsningar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida plankorsningar finns på banavsnittet.

 

1.1.1.1.7.3

Tillåten acceleration vid plankorsning

[N.N]

Gräns för tågets acceleration om det stannar nära en plankorsning, uttryckt i meter per sekundkvadrat.

Är värdet för 1.1.1.1.7.2 ”J”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.8

Tunnel

 

1.1.1.1.8.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.1.1.1.8.2

Tunnelidentitet

Teckensträng

Unik tunnelidentitet eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

 

1.1.1.1.8.3

Början av tunnel

Fördefinierad teckensträng:

[Latitud (NN.NNNN)+longitud (± NN.NNNN)+km (NNN.NNN)]

Geografiska koordinater i decimalgrader och linjens kilometerangivelse för början av en tunnel.

 

1.1.1.1.8.4

Slut av tunnel

Fördefinierad teckensträng:

[Latitud (NN.NNNN)+longitud (± NN.NNNN)+km (NNN.NNN)]

Geografiska koordinater i decimalgrader och linjens kilometerangivelse för slutet av en tunnel.

 

1.1.1.1.8.5

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.8.6

EI- försäkran om påvisande (2) för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.1.8.7

Tunnellängd

[NNNNN]

Längden av den helt omslutna tunnelsektionen mätt i nivå med rälsen.

Obligatoriskt endast om tunnelns längd är 100 m eller mer.

1.1.1.1.8.8

Tvärsnittsarea

[NNN]

Minsta tvärsnittsarea i kvadratmeter för tunneln.

 

1.1.1.1.8.9

Förekomst av räddningsplan

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en räddningsplan.

 

1.1.1.1.8.10

Krav på brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Val av ett värde från fördefinierad lista:

A/B/Ingen

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid.

Är tunneln kortare än 1 km? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.1.8.11

Krav på nationell brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Teckensträng

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid.

Obligatoriskt endast om ”Ingen” har valts för 1.1.1.1.8.10.

Finns det respektive nationella regler? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2

Delsystem Energi

Parametrarna i denna grupp är inte obligatoriska om ”Länk” valts för 1.1.0.0.0.6.

1.1.1.2.1

Kontrollförklaringar för spår

 

1.1.1.2.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (Energi)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.1.2

EI-försäkran om påvisande (2) för spår (Energi)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2

Kontaktledningssystem

 

1.1.1.2.2.1.1

Typ av kontaktledningssystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Kontaktledning

Strömskena

Strömskena med separat återledningsskena

Ingen elektrifiering

Uppgift om kontaktledningssystemets typ.

 

1.1.1.2.2.1.2

Banmatningssystem (spänning och frekvens)

Val av ett värde från fördefinierad lista:

 

Växelspänning 25 kV 50 Hz/

 

Växelspänning 15 kV 16,7 Hz/

 

Likspänning 3 kV/

 

Likspänning 1,5 kV/

 

Likspänning (specialfall FR)/

 

Likspänning 750 V/

 

Likspänning 650 V/

 

Likspänning 600 V/

 

Annat

Uppgift om banmatningssystem (nominell spänning och frekvens).

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2.2

Maximalt strömuttag per tåg

[NNNN]

Uppgift om högsta tillåtna strömuttag per tåg uttryckt i ampere.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2.3

Maximalt strömuttag per strömavtagare vid stillastående tåg

[NNN]

Uppgift om högsta tillåtna strömuttag vid stillastående tåg för likspänningssystem uttryckt i ampere.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning” och värdet för 1.1.1.2.2.1.2 ett likspänningssystem? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2.4

Tillstånd för återmatande bromsning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida återmatande bromsning är tillåten.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2.5

Kontakttrådens maximala höjd

[N.NN]

Uppgift om kontakttrådens maximala höjd i meter.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.2.6

Kontakttrådens minsta höjd

[N.NN]

Uppgift om kontakttrådens minsta höjd i meter.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.3

Strömavtagare

 

1.1.1.2.3.1

Godkända strömavtagartoppar som överensstämmer med TSD

Val av ett värde från fördefinierad lista:

 

1 950 mm (typ 1)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000–2 260 mm/

 

Ingen

Uppgift om strömavtagartoppar som överensstämmer med TSD och som får användas.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.3.2

Andra godkända strömavtagartoppar

Val av ett värde från fördefinierad lista

Uppgift om strömavtagartoppar som får användas.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.3.3

Krav på antal höjda strömavtagare och avstånd mellan dem vid den angivna hastigheten

Fördefinierad teckensträng:

[N] [NNN] [NNN]

Uppgift om maximalt antal höjda strömavtagare per tåg och minsta avståndet mellan centrumlinjer för angränsande strömavtagartoppar, uttryckt i meter, vid den angivna hastigheten.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.3.4

Tillåtet material för kolslitskena

Val av ett värde från fördefinierad lista

Uppgift om vilka material som får användas i kolslitskenan.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.4

Avskiljande sektioner i kontaktledning

 

1.1.1.2.4.1.1

Fasavskiljning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om förekomst av fasavskiljning och krav på information.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.4.1.2

Information om fasskiljande sektioner

Fördefinierad teckensträng:

Längd [NNN] + stäng av med fordonets huvudbrytare [J/N] + sänk strömavtagare [J/N]

Uppgift om krav på information om fasskiljande sektioner.

Är värdet för 1.1.1.2.4.1.1 ”J”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.4.2.1

Systemavskiljning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om förekomst av systemskiljande sektioner.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Kontaktledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.4.2.2

Information om systemskiljande sektioner

Fördefinierad teckensträng:

Längd [NNN] + stäng av med fordonets huvudbrytare [J/N] + sänk strömavtagare [J/N] + byt banmatningssystem [J/N]

Uppgift om krav på information om systemskiljande sektioner.

Är värdet för 1.1.1.2.4.2.1 ”J”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.2.5

Krav på rullande materiel

 

1.1.1.2.5.1

Krav på ström- eller effektbegränsning ombord

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida en fordonsbaserad ström- eller effektbegränsningsfunktion krävs.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.2.5.2

Tillåten kontaktkraft

Teckensträng

Uppgift om tillåten kontaktkraft, uttryckt i N.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

Kraften anges antingen som ett värde för den statiska kraften och den maximala kraften, uttryckt i N, eller med en formel som funktion av hastigheten.

1.1.1.2.5.3

Krav på automatisk sänkanordning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida en automatisk sänkanordning krävs på fordonet.

Är värdet för 1.1.1.2.2.1.1 ”Ingen elektrifiering”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3

Delsystem Trafikstyrning och signalering

Parametrarna i denna grupp är inte obligatoriska om ”Länk” valts för 1.1.0.0.0.6.

1.1.1.3.1

Kontrollförklaringar för spår

 

1.1.1.3.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (Trafikstyrning och signalering)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2

System för tågskydd (ETCS) som överensstämmer med TSD

 

1.1.1.3.2.1

ETCS-nivå

Val av ett värde från fördefinierad lista:

N/1/2/3

ERTMS/ETCS-nivå för den markbaserade utrustningen.

 

1.1.1.3.2.2

Basversion för ETCS

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Före basversion 2/Basversion 2/Basversion 3

Basversion för installerad ETCS utmed banan.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2.3

Krav på radioburen hastighetshöjning för ETCS för tillträde till linje

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida radioburen hastighetshöjning krävs för tillträde till linje av säkerhetsskäl.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2.4

Radioburen hastighetshöjning för ETCS installerad utmed banan

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Ingen/Slinga/GSM-R/Slinga och GSM-R

Information om installerad markbaserad utrustning med kapacitet för överföring av radioburen information för hastighetshöjning genom slinga eller GSM-R för nivå 1-installationer.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2.5

Genomförda nationella ETCS-tillämpningar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida data för nationella tillämpningar överförs mellan spår och tåg.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2.6

Förekomst av begränsningar eller villkor för drift

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns begränsningar eller villkor på grund av partiell överensstämmelse med TSD Trafikstyrning och signalering.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.2.7

Frivilliga ETCS-funktioner

Teckensträng

Frivilliga ETCS-funktioner som kan förbättra driften på linjen.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) som överensstämmer med TSD

 

1.1.1.3.3.1

GSM-R-version

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Ingen/Version före Basversion 0/Basversion 0 r3/Basversion 0 r4

Versionsnummer för installerad GSM-R FRS och SRS utmed banan.

 

1.1.1.3.3.2

Rekommenderat antal aktiva GSM-R-mobiler (Edor) ombord för ETCS nivå 2

Val av ett värde från fördefinierad lista:

0/1/2

Antal mobiler för överföring av ETCS-data (Edor) som rekommenderas för smidig drift av tåget. Detta avser RBC-hantering av kommunikationssessioner. Ej viktigt för säkerheten och utan betydelse för driftskompatibiliteten.

Är värdet för 1.1.1.3.3.1 ”Ingen” och är ERTMS nivå 2 installerad? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.3.3

Frivilliga GSM-R-funktioner

Val av ett värde från fördefinierad lista

Användning av frivilliga GSM-R-funktioner som kan förbättra driften på linjen. De är endast för information och utgör inget kriterium för tillträde till nätet.

Är värdet för 1.1.1.3.3.1 ”Ingen”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.4

Tågdetekteringssystem som helt överensstämmer med TSD:n

 

1.1.1.3.4.1

Förekomst av tågdetekteringssystem som helt överensstämmer med TSD:n

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns några tågdetekteringssystem som är installerade och helt överensstämmer med kraven i TSD Trafikstyrning och signalering.

 

1.1.1.3.5

Befintliga system för tågskydd

 

1.1.1.3.5.1

Förekomst av andra installerade tågskydds-, styr- och varningssystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida andra tågskydds-, styr- och varningssystem vid normal drift är installerade utmed banan.

Obligatoriskt endast om ”N” har valts för 1.1.1.3.2.1.

1.1.1.3.5.2

Krav på mer än ett fordonsbaserat tågskydds-, styr- och varningssystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida mer än ett fordonsbaserat och samtidigt aktivt tågskydds-, styr- och varningssystem krävs.

Obligatoriskt endast om ”N” har valts för 1.1.1.3.2.1.

1.1.1.3.6

Andra radiosystem

 

1.1.1.3.6.1

Andra installerade radiosystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida andra radiosystem vid normal drift är installerade utmed banan.

Obligatoriskt endast om ”Ingen” har valts för 1.1.1.3.3.1. J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7

Tågdetekteringssystem som inte helt överensstämmer med TSD:n

 

1.1.1.3.7.1

Typ av tågdetekteringssystem

Val av ett värde från fördefinierad lista

Spårledning/Axelräknare/Slinga

Uppgift om typer av installerade tågdetekteringssystem.

 

1.1.1.3.7.2.1

Största tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar, i överensstämmelse med TSD

Val av ett värde från fördefinierad lista

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida det avstånd som krävs överensstämmer med TSD:n.

 

1.1.1.3.7.2.2

Största tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar, ej i överensstämmelse med TSD

[NNNNN]

Uppgift om största tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar i de fall detta inte överensstämmer med TSD, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.2.1 ”Överensstämmer inte med TSD”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.3

Minsta tillåtna avstånd mellan två på varandra följande axlar

[NNNN]

Uppgift om avstånd, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.4

Minsta tillåtna avstånd mellan första och sista axeln

[NNNNN]

Uppgift om avstånd, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.5

Största avstånd mellan tågets slutände och första axeln

[NNNN]

Uppgift om största avstånd mellan tågets slutände och första axeln, uttryckt i millimeter; gäller båda ändar (fram och bak) av ett fordon eller tåg.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare” eller ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.6

Hjulets minsta tillåtna bredd

[NNN]

Uppgift om bredd, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.7

Minsta tillåtna hjuldiameter

[NNN]

Uppgift om hjuldiameter, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.8

Minsta tillåtna flänstjocklek

[NN.N]

Uppgift om flänstjocklek, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.9

Lägsta tillåtna flänshöjd

[NN.N]

Uppgift om flänshöjd, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.10

Högsta tillåtna flänshöjd

[NN.N]

Uppgift om flänshöjd, uttryckt i millimeter.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.11

Minsta tillåtna axellast

[N.N]

Uppgift om last, uttryckt i ton.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare” eller ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.12

Överensstämmelse med TSD i fråga om regler för metallfritt utrymme runt hjulen

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.13

Överensstämmelse med TSD i fråga om regler för fordons metallkonstruktion

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Slinga”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.14

Överensstämmelse med TSD i fråga om krav på hjulmaterialets ferromagnetiska egenskaper

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.15.1

Överensstämmelse med TSD i fråga om högsta tillåtna impedans mellan motsatta hjul i ett hjulpar

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.15.2

Högsta tillåtna impedans mellan motsatta hjul i ett hjulpar, om denna inte överensstämmer med TSD

[N.NNN]

Värdet för högsta tillåtna impedans, uttryckt i ohm, om denna inte överensstämmer med TSD.

Är värdet för 1.1.1.3.7.15.1 ”Överensstämmer inte med TSD”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.16

Överensstämmelse med TSD i fråga om sandning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning” och värdet för 1.1.1.3.7.18 ”J”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.17

Maximal sandningsmängd

[NNNNN]

Högsta värdet för sandningsmängd för 30 sekunder, uttryckt i gram, som accepteras på spåret.

Är värdet för 1.1.1.3.7.16 ”Överensstämmer inte med TSD”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.18

Krav på att tågföraren ska kunna styra sandning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns krav på att föraren ska kunna aktivera/inaktivera sandningsanordningar i enlighet med anvisningar från infrastrukturförvaltaren.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.19

Överensstämmelse med TSD i fråga om sandegenskaper

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.20

Förekomst av bestämmelser om fordonsbaserad flänssmörjning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns regler för aktivering eller avaktivering av flänssmörjning.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.21

Överensstämmelse med TSD i fråga om regler för användning av kompositbromsblock

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.22

Överensstämmelse med TSD i fråga om regler för hjälpanordningar för shuntkoppling

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.7.23

Överensstämmelse med TSD i fråga om regler för kombinationer av egenskaper hos rullande materiel som påverkar shuntimpedans

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida reglerna överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.8

Övergångar mellan system

 

1.1.1.3.8.1

Förekomst av omkoppling mellan olika skydds-, styr- och varningssystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det förekommer omkoppling mellan olika system under körning.

Finns det minst två olika system? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.8.2

Förekomst av omkoppling mellan olika radiosystem

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det förekommer omkoppling mellan olika radiosystem och avstängning av kommunikationssystem under körning.

Finns det minst två olika radiosystem? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.9

Parametrar avseende elektromagnetisk interferens

 

1.1.1.3.9.1

Förekomst av och överensstämmelse med TSD i fråga om regler för magnetiska fält som avges av ett fordon

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Ingen/Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida regler finns och överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.9.2

Förekomst av och överensstämmelse med TSD i fråga om gränser för övertoner i traktionsströmmen till fordon

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Ingen/Överensstämmer med TSD/Överensstämmer inte med TSD

Uppgift om huruvida regler finns och överensstämmer med TSD:n.

Är värdet för 1.1.1.3.7.1 ”Axelräknare” eller ”Spårledning”? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.1.1.3.10

System utmed banan för stört läge

 

1.1.1.3.10.1

ETCS-nivå för stört läge

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Ingen/1/2/3

ERTMS/ETCS-nivå för stört läge avseende den markbaserade utrustningen.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.1.1.3.10.2

Andra tågskydds-, styr- och varningssystem för stört läge

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om förekomsten av andra system än ETCS för stört läge.

Obligatoriskt om värdet för 1.1.1.3.10.1 är ”Ingen”.

1.1.1.3.11

Bromsrelaterade parametrar

 

1.1.1.3.11.1

Längsta begärda bromssträcka

[NNNN]

Det högsta värdet för bromssträckan [i meter] för ett tåg ska anges för den högsta linjehastigheten.

 

1.1.1.3.12

Övriga parametrar avseende Trafikstyrning och signalering

 

1.1.1.3.12.1

Lutning stöds

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida lutningsfunktioner stöds av ETCS.

Är värdet för 1.1.1.3.2.1 ”N”? J/N

Om N, lämna uppgifter.

1.2

TRAFIKPLATS

 

1.2.0.0.0

Allmän information

 

1.2.0.0.0.1

Trafikplatsens namn

Teckensträng

Namn som normalt avser stad, annan tätort eller trafikstyrningssyfte.

 

1.2.0.0.0.2

Unik trafikplatsidentitet

Fördefinierad teckensträng:

[AA+AAAAA]

Kod bestående av landskod och alfanumerisk trafikplatskod.

 

1.2.0.0.0.3

Primär kod för trafikplats avseende telematikapplikationer för gods- eller persontrafik

Fördefinierad teckensträng:

[AANNNNN]

Primär kod utvecklad för telematikapplikationer för godstrafik/persontrafik.

 

1.2.0.0.0.4

Typ av trafikplats

Val av ett värde från fördefinierad lista

Typ av anläggning i fråga om de dominerande driftsfunktionerna.

 

1.2.0.0.0.5

Geografisk plats för trafikplats

Fördefinierad teckensträng:

[Latitud (NN.NNNN)+longitud (± NN.NNNN)]

Geografiska koordinater i decimalgrader, normalt angivna för trafikplatsens centrum.

 

1.2.0.0.0.6

Plats för trafikplats ur järnvägsperspektiv

Fördefinierad teckensträng:

[NNNN.NNN]+[teckensträng]

Kilometerangivelse som tillsammans med banidentitet fastställer trafikplatsens plats. Detta gäller normalt trafikplatsens centrum.

 

1.2.1

HUVUDSPÅR

 

1.2.1.0.0

Allmän information

 

1.2.1.0.0.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.2.1.0.0.2

Spåridentitet

Teckensträng

Unik spåridentitet eller unikt spårnummer inom trafikplatsen.

 

1.2.1.0.1

Kontrollförklaringar för spår

 

1.2.1.0.1.1

EG-kontrollförklaring för spår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.1.2

EI-försäkran om påvisande (2) för spår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.2

Prestandaparametrar

 

1.2.1.0.2.1

TEN-klassificering av spår

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Del av det övergripande transeuropeiska transportnätet/Del av det transeuropeiska stomnätet för godstrafik/Del av det transeuropeiska stomnätet för persontrafik/Utanför det transeuropeiska transportnätet

Uppgift om vilken del av det transeuropeiska järnvägsnätet spåret tillhör.

 

1.2.1.0.2.2

Linjekategori:

Val av ett värde från fördefinierad lista

Klassificering av en linje enligt TSD Infrastruktur.

Ingår spåret i TSD:ns tekniska tillämpningsområde? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.2.3

Del av järnvägskorridor för gods

Val av ett värde från fördefinierad lista

Uppgift om huruvida linjen ingår i en järnvägskorridor för gods.

Ingår spåret i en järnvägskorridor för gods? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.3

Linjeföring

 

1.2.1.0.3.1

Driftskompatibel lastprofil

Val av ett värde från fördefinierad lista:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/Ingen

Lastprofilerna GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 enligt europeisk standard.

 

1.2.1.0.3.2

Multinationella lastprofiler

Val av ett värde från fördefinierad lista:

G2/GB1/GB2/Ingen

Andra multilaterala eller internationella lastprofiler än GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 enligt europeisk standard.

Obligatoriskt endast om ”Ingen” har valts för 1.1.1.1.3.1.

1.2.1.0.3.3

Nationella lastprofiler

Val av ett värde från fördefinierad lista

Nationell lastprofil enligt europeisk standard eller annan lokal lastprofil.

Obligatoriskt endast om ”Ingen” har valts för 1.1.1.1.3.2.

1.2.1.0.4

Spårparametrar

 

1.2.1.0.4.1

Nominell spårvidd

Val av ett värde från fördefinierad lista:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/Annan

Ett värde uttryckt i millimeter som identifierar spårvidden.

 

1.2.1.0.5

Tunnel

 

1.2.1.0.5.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.2.1.0.5.2

Tunnelidentitet

Teckensträng

Unik tunnelidentitet eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

 

1.2.1.0.5.3

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.5.4

EI- försäkran om påvisande (2) för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.5.5

Tunnellängd

[NNNNN]

Längden av den helt omslutna tunnelsektionen mätt i nivå med rälsen.

Obligatoriskt endast om tunnelns längd är 100 m eller mer

1.2.1.0.5.6

Förekomst av räddningsplan

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en räddningsplan.

 

1.2.1.0.5.7

Krav på brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Val av ett värde från fördefinierad lista:

A/B/Ingen

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid.

Är tunnelns längd 1 km eller mer? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.5.8

Krav på nationell brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Teckensträng

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid enligt nationella regler om sådana finns.

Finns det respektive nationella regler? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.1.0.6

Plattform

 

1.2.1.0.6.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.2.1.0.6.2

Plattformsidentitet

Teckensträng

Unik plattformsidentitet eller unikt plattformsnummer inom trafikplatsen.

 

1.2.1.0.6.3

TEN-klassificering av plattform

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Del av det övergripande transeuropeiska transportnätet/Del av det transeuropeiska stomnätet för godstrafik/Del av det transeuropeiska stomnätet för persontrafik/Utanför det transeuropeiska transportnätet

Anger vilken del av det transeuropeiska järnvägsnätet plattformen tillhör.

 

1.2.1.0.6.4

Användbar plattformslängd

[NNNN]

Den maximala kontinuerliga längden hos den del av en plattform framför vilken ett tåg avses stå stilla under normala driftsförhållanden, så att passagerare kan stiga på och av tåget, med medräkning av lämpliga stopptoleranser för tåget.

 

1.2.1.0.6.5

Plattformshöjd

Val av ett värde från fördefinierad lista:

250/280/550/760/300–380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/Annan

Avstånd mellan övre plattformsyta och angränsande spårplan. Det är det nominella värdet uttryckt i millimeter.

 

1.2.1.0.6.6

Förekomst av plattformsbaserad hjälp för startande tåg

Val av ett värde från den fördefinierade listan:

J/N

Uppgift om förekomsten av utrustning eller personal för att hjälpa ombordpersonalen att starta tåget.

 

1.2.1.0.6.7

Räckvidd för plattformsutrustning för hjälp med av- och påstigning

[NNNN]

Information om tågets nivå för på- och avstigning där hjälputrustningen kan användas.

 

1.2.2

SIDOSPÅR

 

1.2.2.0.0

Allmän information

 

1.2.2.0.0.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.2.2.0.0.2

Sidospårsidentitet

Teckensträng

Unik sidospårsidentitet eller unikt sidospårsnummer inom trafikplatsen.

 

1.2.2.0.0.3

TEN-klassificering av sidospår

Val av ett värde från fördefinierad lista:

Del av det övergripande transeuropeiska transportnätet/Del av det transeuropeiska stomnätet för godstrafik/Del av det transeuropeiska stomnätet för persontrafik/Utanför det transeuropeiska transportnätet

Anger vilken del av det transeuropeiska järnvägsnätet sidospåret tillhör.

 

1.2.2.0.1

Kontrollförklaringar för sidospår

 

1.2.2.0.1.1

EG-kontrollförklaring för sidospår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.2.0.1.2

EI- försäkran om påvisande (2) för sidospår (Infrastruktur)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.2.0.2

Prestandaparametrar

 

1.2.2.0.2.1

Användbar sidospårslängd

[NNNN]

Total längd på sidospår/uppställningsspår, uttryckt i meter, där tåg kan ställas upp säkert.

 

1.2.2.0.3

Linjeföring

 

1.2.2.0.3.1

Lutning för uppställningsspår

[N.N]

Högsta värde för lutning, uttryckt i millimeter per meter.

Obligatoriskt endast om det överskrider TSD-värdet.

1.2.2.0.3.2

Minsta horisontella kurvradie

[NNN]

Radie för den minsta horisontella kurvan, uttryckt i meter.

Obligatoriskt endast om den understiger TSD-värdet.

1.2.2.0.3.3

Minsta vertikala kurvradie

[NNN+NNN]

Radie för den minsta vertikala kurvan, uttryckt i meter.

Obligatoriskt endast om det understiger TSD-värdet.

1.2.2.0.4

Fasta installationer för service av tåg

 

1.2.2.0.4.1

Toalettömning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för toalettömning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er för Infrastruktur.

 

1.2.2.0.4.2

Anordning för yttre rengöring

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för yttre rengöring (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er för Infrastruktur.

 

1.2.2.0.4.3

Vattenpåfyllning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för vattenpåfyllning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er för Infrastruktur.

 

1.2.2.0.4.4

Bränslepåfyllning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för bränslepåfyllning (fast installation för service av tåg) enligt TSD:er för Infrastruktur.

 

1.2.2.0.4.5

Sandpåfyllning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för sandpåfyllning (fast installation för service av tåg).

 

1.2.2.0.4.6

Elförsörjning vid uppställning

Val av ett värde från fördefinierad lista:

J/N

Uppgift om huruvida det finns en anordning för elförsörjning (fast installation för service av tåg).

 

1.2.2.0.5

Tunnel

 

1.2.2.0.5.1

Kod för infrastrukturförvaltare

[NNNN]

Med infrastrukturförvaltare menas varje organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla järnvägsinfrastruktur eller en del av denna.

 

1.2.2.0.5.2

Tunnelidentitet

Teckensträng

Unik tunnelidentitet eller unikt tunnelnummer inom medlemsstaten.

 

1.2.2.0.5.3

EG-kontrollförklaring för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EG-kontrollförklaring enligt de formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents  (1).

Har en EG-kontrollförklaring utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.2.0.5.4

EI- försäkran om påvisande (2) för tunnel (Säkerhet i järnvägstunnlar)

Fördefinierad teckensträng:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Unikt nummer för EI-försäkran enligt samma formatkrav som anges i Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents.

Har en EI-försäkran utfärdats? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.2.0.5.5

Tunnellängd

[NNNNN]

Längden av den helt omslutna tunnelsektionen mätt i nivå med rälsen.

Obligatoriskt endast om tunnelns längd är 100 m eller mer.

1.2.2.0.5.6

Förekomst av räddningsplan

Val av ett värde från fördefinierad lista

J/N

Uppgift om huruvida det finns en räddningsplan.

 

1.2.2.0.5.7

Krav på brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Val av ett värde från fördefinierad lista:

A/B/Ingen

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid.

Är tunnelns längd 1 km eller mer? J/N

Om J, lämna uppgifter.

1.2.2.0.5.8

Krav på nationell brandsäkerhetskategori för rullande materiel

Teckensträng

Kategorisering av hur ett persontåg med brand ombord fortsätter att fungera under en fastställd tid enligt nationella regler om sådana finns.

Obligatoriskt endast om ”Ingen” har valts för 1.1.1.1.8.10.

Finns det respektive nationella regler? J/N

Om J, lämna uppgifter.

4.   SYSTEMÖVERSIKT PÅ HÖG NIVÅ

4.1   System för infrastrukturregistret

Systemarkitekturen för infrastrukturregistret visas i figuren.

Figur

System för infrastrukturregistret

Image

4.2   Förvaltning av det gemensamma användargränssnittet

Det gemensamma användargränssnittet ska utgöras av en webbaserad tillämpning som inrättas, förvaltas och underhålls av byrån.

Byrån ska ge de nationella registerorganen tillgång till följande filer och dokument som ska användas för inrättande av infrastrukturregistren och sammankoppling av dessa med det gemensamma användargränssnittet:

Användarhandbok.

Specifikation av filstrukturer för dataöverföring.

Byrån ska ge infrastrukturregistrets användare tillgång till en tillämpningsguide som beskriver hur infrastrukturregistren i varje medlemsstat ska anslutas till användargränssnittet och dess tillhörande funktioner och tjänster. När så är lämpligt kommer guiden att uppdateras.

4.3   Minimikrav för det gemensamma användargränssnittets funktioner

Det gemensamma användargränssnittet ska tillhandahålla åtminstone följande funktioner:

Användaradministration: det gemensamma användargränssnittets administratör måste kunna hantera användarnas åtkomsträttigheter.

Loggning: det gemensamma användargränssnittets administratör måste kunna se loggar med all användaraktivitet via det gemensamma användargränssnittet, i form av en lista över de aktiviteter som har utförts av det gemensamma användargränssnittets användare under en viss tidsperiod.

Anslutningsmöjligheter och autentisering: de registrerade användarna av det gemensamma användargränssnittet måste kunna ansluta sig till gränssnittet via internet och använda gränssnittets funktioner i enlighet med sina rättigheter.

Sökning efter uppgifter i infrastrukturregistret, inklusive trafikplatser och/eller banavsnitt med särskilda egenskaper i registret.

Presentation av detaljuppgifter från infrastrukturregistret för en utvald trafikplats eller ett utvalt banavsnitt: användarna av det gemensamma användargränssnittet måste kunna definiera ett geografiskt område via kartgränssnittet så att det gemensamma användargränssnittet visar de tillgängliga uppgifterna i infrastrukturregistret som efterfrågats av användarna för detta område.

Presentation av information i infrastrukturregistret om en särskild delmängd av linjer och trafikplatser i ett område som definierats via ett kartgränssnitt.

Visuell representation av poster i infrastrukturregistret på en digital karta: användarna måste via det gemensamma användargränssnittet kunna navigera och välja en post som är representerad på kartan och därmed hämta all relevant information i infrastrukturregistret.

Validering, överföring och mottagande av i infrastrukturregistret av de fullständiga datauppsättningarna från ett nationellt registerorgan.

4.4   Driftssätt

Infrastrukturregistret tillhandahåller två huvudsakliga gränssnitt via det gemensamma användargränssnittet:

Ett används av infrastrukturregistret i varje medlemsstat för att tillhandahålla/överföra kopior av deras fullständiga uppgifter för registret.

Det andra används av det gemensamma användargränssnittets användare för att ansluta sig till systemet för infrastrukturregistret och hämta information från registret.

Det gemensamma användargränssnittets centrala databas kommer att uppdateras med kopior av de fullständiga datauppsättningarna från infrastrukturregistren i varje medlemsstat. De nationella registerorganen ska särskilt ta ansvar för att skapa filer som innehåller en fullständig datauppsättning från det egna infrastrukturregistret, enligt specifikationerna i tabellen i denna bilaga. De ska regelbundet, minst var tredje månad, uppdatera de poster som finns i det egna infrastrukturregistret. En uppdatering bör sammanfalla med det årliga offentliggörandet av beskrivningen av järnvägsnätet.

De nationella registerorganen ska överföra filerna till det gemensamma användargränssnittet via ett särskilt gränssnitt som tillhandahålls för detta. En särskild modul kommer att underlätta validering och överföring av uppgifter från de nationella registerorganen.

Uppgifter som överförts från de nationella registerorganen till det gemensamma användargränssnittets centrala databas ska offentliggöras utan några förändringar.

De grundläggande funktionerna i det gemensamma användargränssnittet ska göra det möjligt för användare att söka och hämta data från infrastrukturregistret.

Användargränssnittet ska lagra fullständiga historiska data om alla uppgifter som gjorts tillgängliga av de nationella registerorganen. Dessa historiska data ska lagras under högst två år från och med dagen då uppgifterna dras in.

Byrån ska, i egenskap av användargränssnittets förvaltare, ge användare åtkomst på begäran.

De frågor som ställs av det gemensamma användargränssnittets användare ska besvaras inom 24 timmar från det att frågan ställs.

4.5   Tillgänglighet

Det gemensamma användargränssnittet ska vara tillgängligt sju dagar per vecka, från kl. 2.00 GMT till kl. 21.00 GMT, med hänsyn tagen till sommartid. Systemets otillgänglighet i samband med underhåll ska vara minimal.

Om fel inträffar utanför byråns normala arbetstider ska åtgärder för att återupprätta tjänsten inledas under byråns nästa arbetsdag.

5.   TILLÄMPNINGSGUIDE FÖR DE GEMENSAMMA SPECIFIKATIONERNA

Tillämpningsguiden för de gemensamma specifikationer som avses i artikel 3 i detta beslut ska offentliggöras av byrån på dess webbplats. Tillämpningsguiden ska innehålla följande:

a)

Poster och motsvarande data såsom anges i avsnitt 3.3 och tabellen. För varje fält ska det finnas uppgifter om åtminstone format, begränsningar för värden, villkor för när parametern är tillämplig och obligatorisk, järnvägstekniska regler för parametervärden, hänvisning till TSD:er och andra tekniska dokument som rör posterna i infrastrukturregistret enligt tabellen i detta beslut.

b)

Detaljerade definitioner av och specifikationer för begrepp och parametrar.

c)

Regler för modellering av järnvägsnätet för infrastrukturregistret och insamling av data, inklusive relevanta förklaringar och exempel.

d)

Förfaranden för validering och inlämning av uppgifter från medlemsstaternas infrastrukturregister till det gemensamma användargränssnittet.

Tillämpningsguiden ska förklara de specifikationer som avses i bilagan till detta beslut och som är nödvändiga för en tillfredsställande utveckling av systemet med infrastrukturregistret.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (version 0.1 av den 28.9.2009) finns på ERA:s webbplats.

(2)  Försäkran om befintlig infrastruktur enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2011/622/EU av den 20 september 2011 om förfarandet för påvisande av graden av befintliga järnvägslinjers överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (EUT L 243, 21.9.2011, s. 23).


Top