EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0763

2014/763/EU: Kommissionens beslut av den 24 oktober 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter [delgivet med nr C(2014) 7735] Text av betydelse för EES

OJ L 320, 6.11.2014, p. 46–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/763/oj

6.11.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/46


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 oktober 2014

om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter

[delgivet med nr C(2014) 7735]

(Text av betydelse för EES)

(2014/763/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 får EU:s miljömärke tilldelas produkter som har reducerad miljöpåverkan under hela sin livscykel.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska specifika kriterier för EU-miljömärket fastställas för varje produktgrupp.

(3)

Kriterierna och de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven bör gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas, med hänsyn till innovationscykeln för denna produktgrupp.

(4)

Eftersom förbrukningen av material kan bidra väsentligt till den totala miljöpåverkan av absorberande hygienprodukter är det lämpligt att fastställa kriterier för EU-miljömärket för denna produktgrupp. Kriterierna bör i synnerhet främja hållbara inköp av material, begränsad användning av farliga ämnen och högkvalitativa och högpresterande produkter som är ändamålsenliga och utformade för att minimera avfallsproduktionen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” ska omfatta babyblöjor, dambindor, tamponger och amningskupor (även kallade amningsinlägg) som är engångsprodukter och består av en blandning av naturliga fibrer och polymerer med ett fiberinnehåll lägre än 90 viktprocent (utom för tamponger).

2.   Produktgruppen ska inte omfatta inkontinensprodukter och andra typer av produkter som omfattas av rådets direktiv 93/42/EEG (2).

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.    cellulosamassa : ett fibermaterial som främst består av cellulosa och erhålls från bearbetning av lignocellulosamaterial med en eller flera vattenlösningar med defibrerande och/eller blekande kemikalier,

2.    optiskt blekmedel och fluorescerande blekmedel : alla tillsatser som används enbart i syfte att bleka materialet eller göra det ljusare,

3.    plastmaterial, även kallat plast : en syntetisk polymer som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen som kan formas och användas och kan fungera som strukturell huvudbeståndsdel i slutmaterial och slutprodukter,

4.    syntetisk polymer : makromolekylärt ämne, annat än cellulosamassa, som erhålls avsiktligt, antingen genom en polymerisationsprocess eller en kemisk förändring av naturliga eller syntetiska makromolekyler eller genom mikrobiell fermentering,

5.    superabsorberande polymerer : syntetiska polymerer som är utformade för att absorbera och behålla stora mängder vätska jämfört med deras egen vikt.

Artikel 3

För att tilldelas ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 ska en produkt ingå i produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” i enlighet med definitionen i artikel 1 i detta beslut och uppfylla de kriterier och tillhörande bedömnings- och kontrollkrav som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Kriterierna för produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” liksom de tillhörande bedömnings- och kontrollkraven ska gälla i fyra år från och med den dag då detta beslut antas.

Artikel 5

För administrativa ändamål ska produktgruppen ”absorberande hygienprodukter” tilldelas kodnummer ”047”.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).


BILAGA

BEDÖMNINGS- OCH KONTROLLKRAV

De särskilda bedömnings- och kontrollkraven anges för varje kriterium.

När det krävs att sökanden ska tillhandahålla intyg, dokumentation, analyser eller provningsrapporter eller på annat sätt styrka att kriterierna är uppfyllda, kan dessa dokument komma från antingen sökanden själv, dennes leverantör eller båda.

Behöriga organ ska företrädesvis erkänna tester som är godkända enligt ISO 17025 och kontroller utförda av ackrediterade organ enligt standarden EN 45011 eller motsvarande internationell standard.

I lämpliga fall får andra testmetoder än de som anges för varje kriterium användas, om de godtas som likvärdiga av det behöriga miljömärkningsorgan som bedömer ansökan.

I lämpliga fall får behöriga organ begära in kompletterande dokumentation och de får även genomföra oberoende kontroller.

En grundförutsättning är att produkten uppfyller alla rättsliga krav i det land (de länder) där den ska släppas ut på marknaden. Sökanden ska intyga att produkten uppfyller detta krav.

KRITERIER FÖR EU-MILJÖMÄRKET

Kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till absorberande hygienprodukter:

1.

Produktbeskrivning

2.

Fluffmassa

3.

Regenatfibrer ur cellulosa (inklusive viskos, modalfibrer, lyoceller, kuprofibrer, triacetat)

4.

Bomull och andra naturliga cellulosafibrer

5.

Plastmaterial och superabsorbenter

6.

Andra råvaror och komponenter

7.

Förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar

8.

Materialeffektivitet i tillverkningen

9.

Vägledning om bortskaffning av produkten

10.

Produktens användbarhet och kvalitet

11.

Sociala aspekter

12.

Information på EU-miljömärket

Kriterierna för EU-miljömärket ska återspegla bästa miljöprestanda för produkter på marknaden för absorberande hygienprodukter.

Kriterium 1: Produktbeskrivning

En beskrivning av produkten och förpackningen ska tillhandahållas (produktnamn, klassificering, funktioner), tillsammans med upplysningar om samtliga följande egenskaper:

Produktens och förpackningens sammanlagda vikt.

De komponenter, råvaror och tillsatser som använts i produkten med respektive vikter och, när så är tillämpligt, respektive CAS-nummer.

Information om produktens vikt ska också anges på förpackningen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska tillhandahålla ett prov på produkten och en rapport med en teknisk beskrivning och angivelser av produktens och alla använda komponenters, råvarors och tillsatsers vikt.

Kriterium 2: Fluffmassa

2.1   Ursprung

Massafiber ska omfattas av giltiga certifikat för spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Minst 25 % av massafibrerna ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Den återstående andelen av massafibrerna ska omfattas av ett kontrollsystem som garanterar att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade/erkända enligt det certifieringssystemet.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska från massatillverkaren erhålla ett giltigt certifikat för spårbarhet som utfärdats enligt ett oberoende certifieringssystem och visar att träfibrerna har odlats enligt principerna för hållbart skogsbruk och/eller kommer från godkända och kontrollerade källor. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende system för tredjepartscertifiering.

2.2   Blekning

Den massa som används i produkten får inte blekas med klorgas. Den totala mängden AOX-utsläpp från massatillverkning får inte överskrida 0,170 kg/ADT.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från massatillverkaren om att klorgas inte har använts samt en provningsrapport som visar att AOX-gränsvärdena efterlevs. ISO 9562 eller den motsvarande standarden EPA 1650C ska godkännas som provningsmetoder, åtföljda av detaljerade beräkningar som visar att detta krav är uppfyllt samt relaterad kompletterande dokumentation.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen. AOX ska endast mätas i processer där klorföreningar används för att bleka massan.

Vid mätning ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och antingen tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk.

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna ska göras en gång i månaden av representativa uttagna prover (uttagna dygnsprover).

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

2.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras massan.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

2.4   Utsläpp av kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) och fosfor (P) till vatten och svavelföreningar (S) och kväveoxid (NOx) till luft från tillverkning

Utsläppen till luft och vatten från massatillverkningen ska uttryckas som belastningspoäng (PCOD, PP, PS, PNOx). Belastningspoängen beräknas genom att de faktiska utsläppen divideras med de referensvärden som anges i tabell 1.

Ingen av de enskilda belastningspoängen PCOD, PP, PS, PNOx får överskrida 1,5.

Summan av belastningspoängen (Ptotal = PCOD + PP + PS + PNOx) får inte överskrida 4,0.

För varje använd pappersmassa ”i” ska de tillhörande uppmätta utsläppen (uttryckt i kg/ton lufttorkad massa – ADT) vägas proportionellt mot respektive använd massa (massa ”i” uttryckt i ton lufttorkad massa) och summeras. Referensvärdena för varje använd massatyp och för papperstillverkningen anges i tabell 1. Slutligen divideras det totala utsläppet med det totala referensvärdet enligt följande formel för COD:

Formula

Tabell 1

Referensvärden för utsläpp från olika massatyper

Massatyp

Referensvärden (kg/ADT)

CODref

Pref

Sref

NOxref

Blekt kemisk massa (utom sulfitmassa)

18,0

0,045 (*1)

0,6

1,6

Blekt kemisk massa (sulfitmassa)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

Vid kraftvärmeproduktion vid samma fabrik ska utsläppen av S och NOx från elproduktionen subtraheras från den totala mängden. Följande ekvation ska användas för att beräkna andelen utsläpp från värmeproduktionen: [MWh(värme) – MWh(värme)såld]/[MWh(värme) + 2 × MWh(el)]

där

MWh(el) är den el som produceras i kraftvärmeverket.

MWh(värme) är den nyttogjorda värme som produceras i en kraftvärmeprocess.

MWh(värme)såld är den nyttogjorda värme som används utanför massatillverkningsanläggningen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta kriterium är uppfyllt och bifoga relaterad kompletterande dokumentation och provningsrapporter där följande provningsmetoder använts:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D eller HACH 8000.

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.

S(oxid.): EPA 8 eller motsvarande.

S(red.): EPA 8, EPA 16A eller motsvarande.

S-innehåll i olja: ISO 8754 eller EPA 8.

S-innehåll i kol: ISO 351 eller EPA 8.

NOx: ISO 11564 eller EPA 7E.

Den kompletterande dokumentationen ska innehålla uppgifter om mätfrekvensen och om beräkningen av belastningspoäng för COD, P, S och NOx. Den ska omfatta alla utsläpp av S och NOx som uppstår vid tillverkningen av massa, inklusive ånga som genereras utanför produktionsanläggningen, utom sådana utsläpp som uppstår vid elproduktion.

Mätningarna ska omfatta sodapannor, mesaugnar, ångpannor och destruktionsugnar för starkt luktande gaser. Diffusa utsläpp ska beaktas.

Rapporterade utsläppsvärden för svavel till luften ska omfatta både oxiderade och reducerade svavelutsläpp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, svavelväte och liknande). Svavelutsläpp som härrör från produktionen av värmeenergi från olja, kol eller andra externa bränslen med känt svavelinnehåll ska beaktas men får beräknas i stället för att mätas.

Vid mätning av utsläpp till vatten ska proverna vara ofiltrerade och osedimenterade och tas efter rening vid produktionsanläggningen eller efter rening i ett kommunalt reningsverk.

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna av COD och P ska göras en gång i månaden och mätningarna av S och NOx en gång om året. Alternativt kan kontinuerliga mätningar godtas om de kontrolleras av en tredje part minst en gång om året.

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

2.5   Utsläpp av koldioxid (CO2) från produktion

Koldioxidutsläppen från icke förnybara källor får inte överskrida 450 kg per ton tillverkad massa, inklusive utsläpp från elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen eller inte). Referensutsläppsvärdena enligt tabell 2 ska användas vid beräkning av koldioxidutsläpp från bränslen.

Tabell 2

Referensvärden för koldioxidutsläpp från olika energikällor

Bränsle

Utsläpp av fossilt CO2

Enhet

Kol

95

g CO2 fossil/MJ

Råolja

73

g CO2 fossil/MJ

Bränsleolja 1

74

g CO2 fossil/MJ

Bränsleoljor 2–5

77

g CO2 fossil/MJ

LPG

69

g CO2 fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2 fossil/MJ

El från nätet

400

g CO2 fossil/kWh

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna detaljerade beräkningar som visar att detta krav är uppfyllt och bifoga relaterad styrkande dokumentation.

Sökanden ska lämna uppgifter om luftutsläppen av koldioxid. Dessa uppgifter ska omfatta alla källor av icke förnybara bränslen som använts under massatillverkningen, inklusive utsläpp från elproduktion (oavsett om den sker inom produktionsanläggningen eller inte).

Mätningsperioden ska vara tolv månaders produktion. Mätningarna ska göras en gång om året.

Om det rör sig om en ny eller ombyggd produktionsanläggning eller en ändrad process vid produktionsanläggningen ska mätningarna göras en gång i veckan i totalt åtta på varandra följande veckor med stabil produktion. Resultat måste även visas efter tolv månaders produktion. Mätningarna ska vara representativa för respektive kampanjkörning.

Mängden energi från förnybara energikällor (1) som köps in och används för produktionsprocesserna ska inte tas med i beräkningen av koldioxidutsläppen: Sökanden ska tillhandahålla lämplig dokumentation som visar att denna typ av energi används i fabriken eller köps in utifrån.

Kriterium 3: Regenatfiber ur cellulosa (inklusive viskos, modalfibrer, lyoceller, kuprofibrer, triacetat)

3.1   Inköp

a)

Massafiber ska omfattas av giltiga certifikat för spårbarhet utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Minst 25 % av massafibrerna ska omfattas av giltiga certifikat för hållbart skogsbruk utfärdade enligt ett oberoende system för tredjepartscertifiering som FSC, PEFC eller motsvarande.

Den återstående andelen av massafibrerna ska omfattas av ett kontrollsystem som säkerställer att den har ett godkänt ursprung och uppfyller certifieringssystemets alla övriga krav på ocertifierad råvara.

De certifieringsorgan som utfärdar skogsbruks- och/eller spårbarhetscertifikat ska vara ackrediterade/erkända enligt det certifieringssystemet.

b)

Upplösning av massa framställd av bomullslinters ska uppfylla kriterium 4.1 för bomull (ursprung och spårbarhet).

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska från massatillverkaren erhålla ett giltigt certifikat för spårbarhet som utfärdats enligt ett oberoende certifieringssystem och visar att träfibrerna har odlats enligt principerna för hållbart skogsbruk och/eller kommer från godkända och kontrollerade källor. FSC, PEFC eller motsvarande ska godtas som oberoende system för tredjepartscertifiering.

b)

Ansökan ska innehålla bevis på efterlevnad enligt kriterium 4.1 för bomull (ursprung och spårbarhet).

3.2   Blekning

Den massa som används för att framställa fibrerna får inte blekas med klorgas. Den resulterande totala mängden av absorberbara organiskt bundna halogener (AOX) och organiskt bundet klor (OCl) får inte överskrida något av följande värden:

0,170 kg/ADT, vid mätning i avloppsvatten från massatillverkning (AOX), eller

150 ppm, vid mätning i de färdiga fibrerna (OCl).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från massatillverkaren om att klorgas inte har använts samt en provningsrapport som visar att antingen AOX- eller OCl-kravet är uppfyllt, med användning av någon av följande provningsmetoder.

ISO 9562 eller den motsvarande standarden EPA 1650C för AOX.

ISO 11480 för OCl.

Mätfrekvensen för AOX ska fastställas enligt kriterium 2.2 för fluffmassa.

3.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras fibrerna.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

3.4   Fibertillverkning

a)

Över 50 % av den massa som används för att tillverka fibrerna ska erhållas från dissolvingmassafabriker som återvinner värde från sitt använda processlut, antingen genom

el- och ångproduktion inom anläggningen,

framställning av kemiska biprodukter.

b)

Följande gränsvärden för utsläpp av svavelföreningar till luften ska uppfyllas i produktionsprocessen för viskos och modalfiber.

Tabell 3

Utsläppsvärden för svavel i viskos och modalfibrer

Fibertyp

Svavelutsläpp till luften – gränsvärde (g/kg)

Stapelfiber

30

Filamentfiber

 

Partitvätt

40

Integrerad tvätt

170

Obs: Gränsvärden uttryckta som årligt genomsnitt.

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska från fibertillverkarna erhålla en förteckning över de massaleverantörer som anlitas för att tillverka fibrerna samt uppgifter om levererade proportioner. Sökanden ska tillhandahålla styrkande dokumentation om och belägg för att den proportion av leverantörer som krävs har lämplig energiproduktionsutrustning eller utrustning för återvinning av biprodukter samt tillverkningssystem installerade vid de berörda produktionsanläggningarna.

b)

Sökanden ska lämna detaljerad dokumentation och provningsrapporter som visar att detta kriterium är uppfyllt samt intyg om överensstämmelse.

Kriterium 4: Bomull och andra naturliga cellulosafibrer

4.1   Ursprung och spårbarhet

a)

Bomull ska odlas enligt de krav som fastställs i rådets förordning (EG) nr 834/2007 (2), US National Organic Programme (NOP) eller motsvarande rättsliga skyldigheter som fastställts av unionens handelspartner. Den organiska bomullen får innehålla ekologiskt odlad bomull och ekologisk bomull som odlas i en övergångsfas.

b)

Bomull som odlats enligt kriterium 4.1 a och används för att tillverka absorberande hygienprodukter ska vara spårbar från tidpunkten för verifikationen av produktionsstandarden.

Bedömning och kontroll:

a)

Ett oberoende kontrollorgan ska certifiera att ekologisk bomull har framställts enligt de produktions- och inspektionskrav som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007, US National Organic Programme (NOP) eller av andra handelspartner. Varje ursprungsland ska kontrolleras årligen.

b)

Sökanden ska visa att bomullsinnehållet uppfyller kravet för årliga bomullsmängder som köps in för att tillverka slutprodukterna och enligt varje produktlinje på årsbasis: Sökanden ska lämna transaktionsrapporter eller fakturor som visar mängden inköpt bomull per år från jordbrukare eller producentgrupper samt total vikt för certifierade bomullsbalar.

4.2   Blekning

Bomull får inte blekas med klorgas.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att klorgas inte används.

4.3   Optiska vitmedel och färgmedel

Optiska vitmedel och färgmedel, inklusive fluorescerande vitmedel, får inte avsiktligt tillföras bomullen.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda.

Kriterium 5: Plastmaterial och superabsorbenter

5.1   Produktion av syntetiska polymerer och plastmaterial

Alla anläggningar som tillverkar syntetiska polymerer och plastmaterial som används i produkten ska ha system för

vattenbesparing (t.ex. övervakning av vattenflödet i anläggningen och vattencirkulation i stängda system),

en integrerad avfallshanteringsplan för att optimera förebyggande, återanvändning, materialåtervinning och slutligt bortskaffande av avfall (t.ex. sortering av olika slags avfall),

optimering av energieffektivitet och energihushållning (t.ex. återanvändning av den ånga som genereras vid framställning av superabsorbenter).

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kravet är uppfyllt. Intyget ska kompletteras med en rapport som innehåller en detaljerad beskrivning av de förfaranden som tillämpas av leverantören för att uppfylla kravet för varje berörd anläggning.

5.2   Tillsatser i plastmaterial

a)

Halten av bly, kadmium, sexvärt krom och relaterade föreningar ska vara lägre än 0,01 % (100 ppm) av massan av varje plastmaterial och syntetisk polymer som används i produkten.

b)

Följande tillsatser som används i plast i koncentrationer högre än 0,10 viktprocent ska inte klassificeras med någon av nedanstående farorisker i enlighet med klassificeringsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (3):

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, kategorierna 1a, 1b och 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df).

Akut toxiska ämnen, kategorierna 1 och 2 (H300, H310, H330, H304).

Ämnen med specifik organtoxicitet (STOT), kategori 1 (H370, H372).

Ämnen som är farliga för vattenmiljön, kategorierna 1 och 2 (H400, H410, H411).

Bedömning och kontroll:

a), b) Sökanden ska lämna intyg från leverantörerna om att kraven är uppfyllda. Sökanden ska också tillhandahålla en förteckning över tillsatta ämnen med uppgifter om koncentrationer och relaterade faroangivelser/riskfraser, kompletterade med datasäkerhetsblad.

Ett stickprov av leverantörer får granskas för att underlätta uppföljning och övervakning av den inlämnade dokumentationen. Leverantören ska ge tillträde till produktionslokaler, lagerbyggnader och liknande anläggningar. All dokumentation och information som lämnas in och delas är sekretessbelagd.

5.3   Superabsorbenter

a)

Akrylamid (CAS-nummer: 79-06-1) får inte avsiktligt tillsättas produkten.

b)

Superabsorbenter som används i produkten får innehålla högst 1 000 ppm restmonomerer som är klassificerade med de faroangivelser som anges i kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar. För natriumpolyakrylat utgör dessa den totala mängden oreagerad akrylsyra och bindemedel.

c)

Superabsorbenter som används i produkten får högst innehålla 10 % (vikt/vikt) vattenlösliga extrakt, vilka ska uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar. För natriumpolyakrylat utgörs dessa monomerer och oligomerer av akrylsyra med lägre molekylvikt än superabsorbenten enligt ISO 17190.

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska lämna intyg om att ämnet inte har använts.

b)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören med dokumentation över sammansättningen hos de superabsorbenter som används i produkten. Dokumentationen ska utgöras av produktsäkerhetsdatablad med angivelse av fullständig beteckning och CAS-nummer samt de restmonomerer som finns i produkten, klassificerade enligt kravet och med mängdangivelser. Rekommenderade provningsmetoder är ISO 17190 och WSP 210. Analysmetoderna ska beskrivas och namnen på de laboratorier som använts för analyserna ska anges.

c)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören med angivelse av mängden vattenlösliga extrakt i superabsorbenterna. Rekommenderade provningsmetoder är ISO 17190 och WSP 270. Analysmetoderna ska beskrivas och namnen på de laboratorier som använts för analyserna ska anges.

Kriterium 6: Andra råvaror och komponenter

6.1   Bindemedel

Bindemedel får inte innehålla några av följande ämnen:

Kolofonium (CAS-nummer 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6).

Diisobutylftalat (DIBP, CAS-nummer 84-69-5).

Diisononylftalat (DIBP, CAS-nummer 28553-12-0).

Formaldehyd (CAS-nummer 50-00-0).

Detta krav ska inte gälla om ämnena inte avsiktligt har tillsatts materialet eller slutprodukten och om de förekommer i bindemedel i koncentrationer under 100 ppm (0,010 viktprocent).

För formaldehyd ska den högsta gränsen för det formaldehydinnehåll som genereras under framställningen av bindemedel vara 250 ppm, mätt i nyligen framställd polymerdispersion. Halten av fri formaldehyd i hårdgjort bindemedel (lim) får inte överskrida 10 ppm. Smältlim ska undantas från detta krav.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kraven är uppfyllda. Säkerhetsdatablad får användas som bevis. Provningsresultat för formaldehyd ska tillhandahållas, med undantag för smältlim.

6.2   Bläck och färgämnen

Produkten och eventuella homogena delar av produkten får inte färgas. Undantag från detta krav gäller för följande:

Tampongsnören, förpackningsmaterial och band.

Titandioxid i polymerer och viskos.

Material som inte direkt kommer i kontakt med huden får färgas om färgmedlet fyller särskilda funktioner (t.ex. för att produkten ska synas mindre genom vita eller ljust färgade kläder, för att ange var självhäftande band ska placeras eller ange väta).

Bläck och färgämnen ska även uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna och se till att leverantörerna lämnar ett intyg om att kraven är uppfyllda. Om färgämnen används ska detta motiveras genom en angivelse av den specifika funktion som färgmedlen fyller.

6.3   Parfym

a)

Produkter som marknadsförs som utformade och avsedda för barn samt tamponger och amningskupor får inte innehålla parfym.

b)

Alla ingående ämnen eller blandningar som har tillsatts till produkten som parfym måste framställas och hanteras i enlighet med rekommendationerna från International Fragrance Association (Ifra). Rekommendationerna finns på Ifras webbplats http://www.ifraorg.org. Tillverkaren ska följa rekommendationerna i Ifras standarder om förbud, begränsad användning och angivna renhetskriterier för material.

c)

Använd parfym ska även uppfylla kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar, oavsett koncentrationen i slutprodukten.

d)

Parfymer eller ingredienser i parfymblandningar som konstaterats utgöra etablerade kontaktallergener som inger särskilt stora betänkligheter enligt Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (4) samt parfymer som enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 (5), ska anges i förteckningen över ingredienser som inte får användas. Användning av nitromysk eller polycyklisk mysk är förbjuden.

e)

Användning av parfymer ska anges på produktförpackningen. Dessutom ska parfymer och/eller ingredienser i parfymblandningar som konstaterats utgöra etablerade kontaktallergener hos människor enligt Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet och inte är begränsade enligt kriterium 6.3 c och d namnges.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om att samtliga krav i leden a–e är uppfyllda, i förekommande fall kompletterat med ett intyg från parfymtillverkaren. Om parfymer används ska sökanden också tillhandahålla en förteckning på parfymerna och synliga bevis på att informationen anges på förpackningen.

6.4   Lotioner

a)

Lotioner får inte användas i bindor, tamponger och amningskupor. Användning av lotioner i andra produkter ska anges på förpackningen.

b)

Lotioner som används i andra produkter än bindor, tamponger och amningskupor ska uppfylla kriterium 6.3 om parfymer och kriterium 7 om förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar, oavsett koncentration i slutprodukten.

c)

Följande ämnen får inte användas: triklosan, parabener, formaldehyd och råvaror som avger formaldehyd.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om överensstämmelse, i förekommande fall kompletterat med intyg från tillverkaren av lotionen. Om lotioner används ska sökanden också tillhandahålla synliga bevis på att informationen anges på förpackningen.

6.5   Silikon

a)

Om komponenter i produkten behandlas med silikon ska tillverkaren se till att personalen skyddas mot lösningsmedel.

b)

Varken oktametylcyklotetrasiloxan D4 (CAS-nummer 556-67-2) eller dekametylcyklopentasiloxan D5 (CAS-nummer 541-02-6) får finnas i de kemiska produkter som används i silikonbehandlingen av komponenterna. Detta krav ska inte gälla om D4 och D5 inte avsiktligt har tillsatts materialet eller slutprodukten och om de förekommer i silikon i koncentrationer under 100 ppm (0,01 viktprocent).

Bedömning och kontroll:

a)

Sökanden ska lämna upplysningar om den metod som använts för silikonbehandlingen samt dokumentation som intygar att personalen är skyddad.

b)

Sökanden ska lämna intyg från leverantören om att kravet är uppfyllt.

6.6   Nanosilverpartiklar

Nanosilverpartiklar får inte avsiktligt tillsättas produkten eller homogena delar av eller råvaror i produkten.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg och ska se till att leverantörerna lämnar intyg om att kravet är uppfyllt.

Kriterium 7: Förbjudna eller begränsade ämnen eller blandningar

7.1   Farliga ämnen och blandningar

En produkt kan nekas tilldelning av EU-miljömärket om den eller någon vara som ingår i den enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (6), eller någon av dess homogena delar innehåller ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering med de faroangivelser eller riskfraser som anges i tabell 4, i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 eller rådets direktiv 67/548/EEG (7), eller innehåller ett ämne eller en blandning som anges i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006, såvida inget särskilt undantag har beviljats.

De klassificeringsbestämmelser som senast antagits av unionen ska ha företräde framför de faroklassificeringar och riskfraser som anges i förteckningen. Sökanden ska därför försäkra sig om att alla klassificeringar baseras på de senaste klassificeringsbestämmelserna.

Faroangivelserna och riskfraserna i tabell 4 avser i allmänhet ämnen. Om det inte går att få uppgifter om enskilda ämnen ska klassificeringsbestämmelserna för blandningar tillämpas.

Ämnen eller blandningar som ändrar egenskaper till följd av bearbetning och därmed inte längre är biologiskt tillgängliga, eller genomgår kemisk förändring så att en tidigare identifierad fara försvinner, omfattas inte av kriterium 7.1. Här ingår bland annat modifierade polymerer och monomerer eller tillsatser som blir kovalent bundna i plaster.

Koncentrationsgränserna för ämnen eller blandningar som kan komma att tilldelas eller har tilldelats de faroangivelser eller riskfraser som förtecknas i tabell 4, och som uppfyller kriterierna för klassificering i faroklasserna eller farokategorierna, samt för ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 57 a, b eller c i förordning (EG) nr 1907/2006, får inte överskrida de allmänna eller särskilda koncentrationsgränser som fastställts i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008. Om det har fastställts särskilda koncentrationsgränser ska dessa ha företräde framför allmänna sådana.

Tabell 4

Faroangivelser och respektive riskfraser

Faroangivelse (1)

Riskfras (2)

H300 Dödligt vid förtäring

R28

H301 Giftigt vid förtäring

R25

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

R65

H310 Dödligt vid hudkontakt

R27

H311 Giftigt vid hudkontakt

R24

H330 Dödligt vid inandning

R23/R26

H331 Giftigt vid inandning

R23

H340 Kan orsaka genetiska defekter

R46

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter

R68

H350 Kan orsaka cancer

R45

H350i Kan orsaka cancer vid inandning

R49

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

R40

H360F Kan skada fertiliteten

R60

H360D Kan skada det ofödda barnet

R61

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet

R60/R61/R60–61

H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R60/R63

H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten

R61/R62

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten

R62

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R63

H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

R62–63

H362 Kan skada spädbarn som ammas

R64

H370 Orsakar organskador

R39/R23/R24/R25/R26/R27/R28

H371 Kan orsaka organskador

R68/R20/R21/R22

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/R25/R24/R23

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

R48/R20/R21/R22

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R50

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R50–53

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

R51–53

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

R52–53

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer

R53

EUH059 Farligt för ozonskiktet

R59

EUH029 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten

R29

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra

R31

EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

R32

EUH070 Giftigt vid kontakt med ögonen

R39–41

H317 (underkategori 1A): Kan orsaka allergisk hudreaktion (koncentration som medför klassificering: ≥ 0,1 viktprocent) (3)

R43

H317 (underkategori 1B): Kan orsaka allergisk hudreaktion (koncentration som medför klassificering: ≥ 1,0 viktprocent) (3)

H334: Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

R42

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna en förteckning över de råvaror som använts i produkten inklusive en förteckning med produktens samtliga ingående varor och homogena delar.

Sökanden ska kontrollera om produkten innehåller några ämnen eller blandningar som kan vara klassificerade med någon av de faroangivelser eller riskfraser som anges i detta kriterium. Sökanden ska intyga att produkten, varor som ingår i den och dess homogena delar uppfyller detta kriterium.

Sökanden ska välja lämpligt sätt att intyga denna överensstämmelse. Härmed avses främst följande kontrollformer:

Vad gäller homogena delar samt dessas behandlingar och orenheter (t.ex. superabsorberande beläggningar): Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för de råvaror som den aktuella produktdelen består av samt för de ämnen och blandningar som använts i beredningen och behandlingen av dessa råvaror och som finns kvar i slutdelen i koncentrationer över 0,10 viktprocent om inte en lägre allmän eller särskild koncentrationsgräns gäller i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1272/2008.

Vad gäller kemiska beredningar som används för att ge produkten eller komponenter i produkten en viss funktion (t.ex. lim, bindemedel och färgämnen): Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för de ämnen och blandningar som använts för att sätta ihop slutprodukten, respektive för de ämnen och blandningar som tillsatts till komponenter och som finns kvar i produktens komponenter.

Intyget ska åtföljas av tillhörande dokumentation, exempelvis intyg om överensstämmelse undertecknade av leverantörer, som visar att ämnena, blandningarna eller materialen inte är klassificerade i någon av de faroklasser som är kopplade till faroangivelserna eller riskfraserna i tabell 4 i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, i den mån detta kan fastställas, som ett minimum, utifrån den information som uppfyller kraven i bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Den information som tillhandahålls ska avse formerna eller de fysiska tillstånden avseende de ämnen eller blandningar som används i slutprodukten.

Följande tekniska information ska tillhandahållas för att styrka intyget om varje ämnes och blandnings klassificering eller avsaknad av klassificering:

i)

Vad gäller ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 eller som ännu inte har en harmoniserad CLP-klassificering: information som uppfyller kraven i bilaga VII till nämnda förordning.

ii)

Vad gäller ämnen som inte har registrerats enligt förordning (EG) nr 1907/2006 och som inte uppfyller kraven för CLP-klassificering: information baserad på Reach-registreringsunderlag som styrker ämnets status som icke klassificerat.

iii)

Vad gäller ämnen som har en harmoniserad klassificering eller är egenklassificerade: Säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns eller ämnet är egenklassificerat ska den information tillhandahållas som är relevant för faroklassificering av ämnen enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

iv)

Vad gäller blandningar: Säkerhetsdatablad om sådana finns. Om inga säkerhetsdatablad finns ska en beräkning av blandningens klassificering tillhandahållas enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008, tillsammans med relevant information för faroklassificering av blandningar enligt bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.

Säkerhetsdatablad (SDB) ska vara utformade i enlighet med anvisningarna i avsnitten 2, 3, 9, 10, 11 och 12 i bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). Ofullständiga SDB ska kompletteras med information på intyg från kemikalieleverantörer.

Information om ämnens inneboende egenskaper får tas fram på annat sätt än genom provning, till exempel genom tillämpning av alternativa metoder såsom in vitro-metoder, kvantitativa struktur/aktivitets-modeller och gruppering eller jämförelser enligt bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006. Utbyte av relevanta uppgifter längs försörjningskedjan uppmuntras starkt.

7.2   Ämnen förtecknade i enlighet med artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006

Inga undantag ska göras från principen i artikel 6.6 i förordning (EG) nr 66/2010 att inte tilldela EU-miljömärket till ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter (särskilt farliga ämnen) och som finns med i den förteckning som avses i artikel 59.1 i förordning (EG) nr 1907/2006, om de ingår i blandningar, en vara eller en homogen del av produkten i koncentrationer som överstiger 0,10 viktprocent.

Bedömning och kontroll:

Den version som på ansökningsdagen är den senaste av förteckningen över ämnen som konstaterats inge mycket stora betänkligheter ska användas som referenspunkt. Sökanden ska lämna intyg om överensstämmelse med kriterium 7.2, tillsammans med tillhörande dokumentation, inbegripet intyg om överensstämmelse som undertecknats av materialleverantörer, samt kopior på relevanta säkerhetsdatablad för ämnen eller blandningar i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006. Koncentrationsgränserna för ämnen och blandningar ska anges i säkerhetsdatabladen i enlighet med artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kriterium 8: Materialeffektivitet i tillverkningen

Den avfallsmängd som genereras under tillverkningen och förpackningen av produkterna, vid netto av den del som återanvänds eller omvandlas till användbara material och/eller energi får inte överskrida

10 viktprocent av slutprodukterna för tamponger,

5 viktprocent av slutprodukten för alla övriga produkter.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna uppgifter om den avfallsmängd som inte har återanvänts inom tillverkningsprocessen eller som inte omvandlas till andra material och/eller energi.

Beräkningarna ska visas enligt ISO 14025 och sökanden ska ange samtliga följande parametrar:

Produktens och förpackningens vikt.

Samtliga avfallsflöden som genererats under tillverkningen.

Respektive behandlingsprocess (t.ex. materialåtervinning, förbränning), inklusive den del av avfallet som återanvänts och den del som bortskaffats.

Nettoavfallet ska beräknas som skillnaden mellan mängden genererat avfall och mängden återanvänt avfall.

Kriterium 9: Vägledning om bortskaffning av produkten

Producenterna ska ange följande på förpackningen, antingen i skrift eller med visuella symboler:

Att produkten inte får spolas ned i toaletten.

Hur produkten ska bortskaffas.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska tillhandahålla ett prov av förpackningen.

Kriterium 10: Produktens användbarhet och kvalitet

Produktens ändamålsenlighet/kvalitet ska vara tillfredsställande och ska minst vara i nivå med de produkter som redan finns på marknaden. Användbarhet ska provas med avseende på de egenskaper och parametrar som anges i tabell 5. Angivna resultatgränser ska uppfyllas.

Tabell 5

Egenskaper och parametrar som beskriver den provade produktens användbarhet

Egenskap

Obligatorisk provningsmetod (resultatgräns)

Babyblöjor

Bindor

Tamponger

Amningskupor

Användbarhetstest

U1.

Absorption och läckageskydd (*2)

Konsumentpaneltest (läckage förekommer i mindre än 5 % av fallen vid användning av produkten)

U2.

Hudtorrhet

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

Ej tillämpligt

Som för babyblöjor

U3.

Passform och komfort

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

U4.

Allmän funktion

Konsumentpaneltest (80 % av de konsumenter som provar produkten ska vara nöjda med produktens funktion)

Tekniska provningar

T1.

Absorption och läckageskydd

Absorptionsgrad och absorption före läckage

Syngina-metoden

Ingen rekommenderad metod

T2.

Hudtorrhet

TEWL, återvätningsmetoden eller mätning av hudfuktighet (corneometer)

Ej tillämpligt

Ingen rekommenderad metod

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna en provningsrapport om användbarhetsprovningar och tekniska provningar med en beskrivning av använda provningsmetoder, provningsresultat och använda uppgifter. Provningarna ska utföras av laboratorier som är certifierade för att genomföra interna eller externa kvalitetssäkringssystem.

Provningarna ska utföras för den specifika typen av och storleken på de produkter som omfattas av ansökan om EU-miljömärket. Om sökanden kan visa att produkterna har samma funktion kan det dock vara tillräckligt att endast prova en storlek eller en representativ blandning av storlekar per produktdesign. Särskild försiktighet ska iakttas vid provtagning, transport och lagring av produkterna i syfte att garantera reproducerbara resultat. Det rekommenderas att inte dölja produkterna eller förpacka dem i en neutral förpackning för att undvika risken för att produktens och/eller förpackningens funktion ändras.

Uppgifter om provningar ska göras tillgängliga för behöriga organ enligt gällande sekretessbestämmelser. Provningsresultaten ska förklaras tydligt, med språk, enheter och symboler som är förståeliga för dataanvändaren. Följande uppgifter ska anges: Plats och datum för provningarna, kriterier för urval av de provade produkterna samt produkternas representativitet, valda provningsegenskaper och i förekommande fall en angivelse av varför vissa produkter inte togs med samt använda provningsmetoder och deras begränsningar, om några. Tydliga anvisningar om användningen av provningsresultaten ska anges.

Ytterligare riktlinjer för användartester:

Provtagning, provningarnas utformning, panelrekrytering och analyser av provningsresultat ska uppfylla statistiska standardmetoder (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 eller motsvarande).

Varje produkt ska bedömas enligt ett frågeformulär. Provningarna ska pågå i minst 72 timmar, en hel vecka om så är möjligt, och ska utföras under normala användningsförhållanden för produkten.

Rekommenderat antal provningar ska vara minst 30. Alla personer som deltar i undersökningen ska vara nuvarande användare av den provade produktens typ/storlek.

Om produkten inte är särskilt utformad för ett visst kön, ska förhållandet mellan män och kvinnor vara 1:1.

En blandning av personer från proportionellt olika konsumentgrupper på marknaden ska delta i undersökningen. Ålder, land och kön ska tydligt anges.

Sjuka personer och personer med kroniska hudsjukdomar ska inte delta i provningen. Om en person insjuknar under användartestet ska detta anges i frågeformuläret och svaren ska inte beaktas i bedömningen.

Vad gäller hudtorrhet, passform och komfort samt allmän funktion ska 80 % av de konsumenter som provar produkten vara nöjda med produktens funktion, vilket till exempel kan betyda att konsumenten ger produkten en poäng över 60 (på en skala från 1 till 100) eller att produkten har bedömts som bra eller mycket bra (bland fem kvalitetsalternativ: mycket dålig, dålig, normal, bra, mycket bra). Vad gäller absorption och läckageskydd får läckage förekomma i mindre än 5 % av fallen för den provade produkten.

Resultaten ska utvärderas statistiskt efter det att användartestet har avslutats.

Externa faktorer som varumärken, marknadsandelar och reklam som kan påverka produkternas uppfattade funktion ska anges.

Ytterligare krav för tekniska provningar:

Provningsmetoderna ska i så stor utsträckning som möjligt bygga på produktrelevanta, reproducerbara och noggranna metoder.

Minst fem prover ska provas. De genomsnittliga resultaten ska rapporteras med angivelse av standardavvikelsen.

Produktens vikt, mått och formgivningsegenskaper ska beskrivas och anges i enlighet med kriterium 1.

Kriterium 11: Sociala aspekter

Sökanden ska säkerställa att de grundläggande principer och arbetsrättigheter som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala arbetsnormer, FN:s Global Impact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag ska följas vid produktionsanläggningarna längs den leverantörskedja som används för att framställa de produkter som omfattas av licensen. När det gäller kontroll ska det hänvisas till följande centrala arbetsnormer från ILO:

029

Tvångsarbete.

087

Föreningsfriheten och skydd för organisationsrätten.

098

Organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.

100

Lika lön.

105

Avskaffande av tvångsarbete.

111

Diskriminering (anställning och yrkesutövning).

138

Konventionen om minimiålder.

155

Skydd av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

182

Avskaffande av de värsta formerna av barnarbete.

De produktionsanläggningar längs leverantörskedjan som används för att tillverka slutprodukten ska informeras om dessa normer.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om tredjepartskontroll av efterlevnad i form av lämpliga kontroll- eller dokumentationsbevis, bland annat besök på plats av revisorer under kontrollförfarandet för EU-miljömärket för produktionsanläggningar längs leverantörskedjan för de godkända produkterna. Detta ska ske vid ansökan och därefter under licensperioden om nya produktionsanläggningar börjar användas.

Kriterium 12: Information på EU-miljömärket

EU-miljömärkets logotyp ska anbringas på produktens förpackning. Ruta 2 på EU-miljömärket ska innehålla följande text:

”Minskad påverkan av resursförbrukning.”

”Begränsad användning av farliga ämnen.”

”Funktion- och kvalitetsprovningar uppfyllda.”

Dessutom ska följande text anges på förpackningen: ”För mer information om varför denna produkt har tilldelats EU-miljömärket, besök http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/”.

Bedömning och kontroll:

Sökanden ska lämna intyg om att kravet är uppfyllt samt synliga bevis.


(*1)  Nettoutsläpp av P tas med i beräkningen. P som förekommer naturligt i träråvara och i vatten får subtraheras från de totala P-utsläppen. Reduceringar upp till 0,010 kg/ADT ska godtas.

(1)  Enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Yttrande från Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet om parfymallergener i kosmetiska produkter, antaget i juni 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1, svensk specialutgåva område 15 volym 1, s. 19).

(1)  I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

(2)  I enlighet med direktiv 67/548/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (EGT L 200, 30.7.1999, s. 1).

(3)  I enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 av den 10 mars 2011 om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 83, 30.3.2011, s. 1).

(*2)  Trosskydd utan kärna för att skydda underkläderna (lätta trosskydd) undantas från detta krav.


Top