Help Print this page 

Document 32014D0497

Title and reference
2014/497/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 23 juli 2014 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Well och Raju) [delgivet med nr C(2014) 5082]
  • No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2015; upphävd genom 32015D0789
OJ L 219, 25.7.2014, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/497/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 219/56


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23 juli 2014

om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Xylella fastidiosa (Well och Raju)

[delgivet med nr C(2014) 5082]

(2014/497/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen antog genomförandebeslut 2014/87/EU (2) vad gäller åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) (nedan kallad den angivna skadegöraren) inom unionen.

(2)

Sedan det beslutet antogs har de italienska myndigheterna genomfört undersökningar i de angripna områdena och de angränsande områdena med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren och dess karaktär. De preliminära resultaten av dessa undersökningar är tillräckliga för att göra det möjligt att anta mer konkreta åtgärder.

(3)

De italienska myndigheternas undersökningar och de tillgängliga vetenskapliga och tekniska beläggen har bekräftat att växter av Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L. och Vinca L. är värdväxter för den angivna skadegöraren. Med beaktande av de tillgängliga beläggen är det troligt att även växter av Malva L., Portulaca L., Quercus L. och Sorghum L. kan vara värdväxter för skadegöraren. Åtgärderna bör därför gälla för växter avsedda för plantering, utom fröer, av Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. och Sorghum L. (nedan kallade de angivna växterna).

(4)

Villkor bör fastställas för införsel av de angivna växterna till unionen från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer. Särskilda krav bör antas för registrering av, övervakning av och status hos produktionsplatser samt för kontroll, provtagning, testning och transport av de angivna växterna, i syfte att säkerställa att växter som förs in till unionen är fria från den angivna skadegöraren.

(5)

Det är troligare att de angivna växter som har odlats under åtminstone en del av sin livstid i ett avgränsat område eller som har förflyttats genom ett sådant område har infekterats med den angivna skadegöraren än andra växter. Förflyttningen av dessa växter bör därför omfattas av särskilda krav. Dessa krav bör likna de krav som gäller för de angivna växter som förs in från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer.

(6)

Medlemsstaterna bör genomföra årliga undersökningar med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren på sina respektive territorier för att förhindra att den introduceras och sprids.

(7)

För att säkerställa att åtgärder mot den potentiella förekomsten av den angivna skadegöraren vidtas så snabbt som möjligt bör den person som eventuellt får kännedom om förekomsten av skadegöraren informera medlemsstaterna om detta. För att säkerställa att berörda parter vidtar lämpliga åtgärder bör medlemsstaterna dessutom informera berörda professionella aktörer om den potentiella förekomsten av den angivna skadegöraren på deras respektive territorier och om de åtgärder som bör vidtas.

(8)

Medlemsstaterna bör upprätta avgränsade områden och vidta nödvändiga åtgärder för att utrota den angivna skadegöraren och förhindra att den sprids. Dessa avgränsade områden bör bestå av en angripen zon och en buffertzon. Buffertzonens bredd bör beräknas med beaktande av risken för att den angivna skadegöraren sprider sig till andra områden.

(9)

Om det inte verkar nödvändigt att upprätta ett avgränsat område för att eliminera den angivna skadegöraren, bör den berörda medlemsstaten ha möjlighet att inte omedelbart upprätta ett avgränsat område. Medlemsstaten bör i så fall eliminera den angivna skadegöraren på de växter där den först påvisades och genomföra en undersökning för att fastställa om ytterligare växter har infekterats.

(10)

Särskilda åtgärder bör fastställas för att säkerställa att den berörda skadegöraren utrotas där den har påvisats.

(11)

Av tydlighetsskäl bör genomförandebeslut 2014/87/EU upphävas.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)    angivna växter : alla växter avsedda för plantering, utom fröer, av Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. och Sorghum L.,

b)    angiven skadegörare : Xylella fastidiosa (Well och Raju).

Artikel 2

Införsel till unionen av angivna växter med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer

Angivna växter med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast föras in till unionen om de uppfyller följande villkor:

a)

De uppfyller de särskilda krav för införsel som fastställs i avsnitt 1 i bilaga I.

b)

Vid införsel till unionen har de kontrollerats av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 2 i bilaga I med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren.

c)

Varken förekomst av eller symtom på den angivna skadegöraren konstaterades vid kontrollen i enlighet med avsnitt 2 i bilaga I.

Artikel 3

Förflyttning av angivna växter inom unionen

De angivna växter som har odlats under åtminstone en del av sin livstid i ett avgränsat område som upprättats i enlighet med artikel 7, eller som har förflyttats genom ett sådant område, får endast förflyttas till och inom andra områden än angripna zoner om de uppfyller villkoren i bilaga II.

Artikel 4

Undersökningar av den angivna skadegöraren

1.   Medlemsstaterna ska på sina respektive territorier årligen genomföra undersökningar med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren på de angivna växterna och på andra möjliga värdväxter.

Undersökningarna ska genomföras av det ansvariga officiella organet eller under officiell tillsyn av det ansvariga officiella organet. De ska bestå av visuella undersökningar och, vid misstanke om infektion med den angivna skadegöraren, av provtagning och testning. Undersökningarna ska bygga på vedertagna vetenskapliga och tekniska principer samt genomföras vid tidpunkter som lämpar sig för att möjliggöra påvisande av den angivna skadegöraren.

Undersökningarna ska beakta tillgängliga vetenskapliga och tekniska belägg, biologin hos den angivna skadegöraren och dess vektorer, förekomsten av och biologin hos angivna växter eller växter som troligen är värdväxter för den angivna skadegöraren och all annan lämplig information om förekomsten av den angivna skadegöraren.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december varje år anmäla undersökningarnas resultat till kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 5

Information om den angivna skadegöraren

1.   När någon får kännedom om förekomsten av den angivna skadegöraren eller har anledning att misstänka sådan förekomst ska den personen omedelbart underrätta det ansvariga officiella organet om detta.

Det ansvariga officiella organet ska omedelbart registrera sådan information.

2.   I förekommande fall ska det ansvariga officiella organet begära att den person som avses i punkt 1 förser organet med all övrig information om förekomsten av den angivna skadegöraren som personen har tillgång till.

Artikel 6

Bekräftelse av förekomst

1.   När det ansvariga officiella organet har underrättats om förekomst eller misstänkt förekomst av den angivna skadegöraren på grundval av de undersökningar som avses i artikel 4.1 eller i enlighet med artikel 5, ska organet vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekräfta förekomsten.

2.   Om förekomsten av den angivna skadegöraren bekräftas i ett område där sådan förekomst tidigare inte varit känd ska den berörda medlemsstaten inom fem arbetsdagar från tidpunkten för bekräftelsen anmäla förekomsten till kommissionen och övriga medlemsstater.

Detsamma ska gälla om den officiella bekräftelsen av förekomsten av den angivna skadegöraren avser en växtart som tidigare inte varit känd som värdväxt. Dessa anmälningar ska göras skriftligen.

3.   Medlemsstaterna ska se till att professionella aktörer vars angivna växter kan drabbas av den angivna skadegöraren omedelbart underrättas om förekomsten av den angivna skadegöraren på medlemsstatens territorium samt får kännedom om riskerna och de respektive åtgärder som ska vidtas.

Artikel 7

Avgränsade områden

1.   Om resultaten av de undersökningar som avses i artikel 4.1 visar på förekomst av den angivna skadegöraren eller om en sådan förekomst har bekräftats i enlighet med artikel 6.1, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål avgränsa ett område, nedan kallat det avgränsade området.

2.   Det avgränsade området ska bestå av en zon där den angivna skadegöraren påvisats, nedan kallad den angripna zonen. Denna zon ska fastställas i enlighet med avsnitt 1 i bilaga III. Det avgränsade området ska även bestå av en zon som omger den angripna zonen, nedan kallad buffertzonen. Denna zon ska fastställas i enlighet med avsnitt 1 i bilaga III.

3.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i de avgränsade områdena enligt avsnitt 2 i bilaga III.

4.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte omedelbart upprätta ett avgränsat område när följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns belägg för att den angivna skadegöraren nyligen har introducerats till området med de växter där den påvisades.

b)

Det finns tecken på att dessa växter redan var infekterade vid införseln till det berörda området.

c)

Inga relevanta vektorer har påvisats i närheten av dessa växter, vilket bevisar att den angivna skadegöraren inte har spridits vidare.

I sådana fall ska medlemsstaten utföra en undersökning för att fastställa om några andra växter har infekterats än de där skadegöraren först påvisades. På grundval av den undersökningen ska medlemsstaten fastställa om ett avgränsat område behöver upprättas. Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om slutsatserna från undersökningarna samt skälen för att inte upprätta ett avgränsat område.

5.   Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för genomförandet av de åtgärder som anges i punkt 3 och, i förekommande fall, för utförandet av den undersökning som avses i punkt 4.

Artikel 8

Rapportering om åtgärder

1.   Medlemsstaterna ska inom 30 dagar efter den anmälan som avses i artikel 6.2 första stycket rapportera till kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder de har vidtagit eller ämnar vidta i enlighet med artikel 7.3 samt om de tidsfrister som avses i artikel 7.5.

Rapporten ska också innehålla följande:

a)

Information om det avgränsade områdets lokalisering och beskrivning av särdrag som kan vara relevanta för utrotningen av den angivna skadegöraren och för att förhindra dess spridning.

b)

En karta som visar avgränsningen av det avgränsade området.

c)

Information om förekomsten av den angivna skadegöraren och dess vektorer.

d)

Åtgärder för att uppfylla kraven för förflyttning av de angivna växterna inom unionen i artikel 3.

Rapporten ska beskriva de belägg och kriterier som ligger till grund för åtgärderna.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december varje år delge kommissionen och övriga medlemsstater en rapport som innehåller en uppdaterad version av informationen i punkt 1.

Artikel 9

Upphävande

Genomförandebeslut 2014/87/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 10

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/87/EU av den 13 februari 2014 om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen (EUT L 45, 15.2.2014, s. 29).


BILAGA I

KRAV FÖR INFÖRSEL AV ANGIVNA VÄXTER ENLIGT ARTIKEL 2

AVSNITT 1

Uttalanden som ska ingå i de certifikat som avses i artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG

1.

Angivna växter med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast föras in till unionen om de åtföljs av ett sundhetscertifikat enligt artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG som uppfyller villkoren i punkt 2 eller 3.

2.

Sundhetscertifikatet ska under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehålla ett uttalande om att växterna under hela sin livstid har odlats på en produktionsplats som har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet och som ligger i ett område som myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder har fastställts vara fritt från skadegörare.

Namnet på det område som är fritt från skadegörare ska anges under rubriken ”ursprungsort”.

3.

Sundhetscertifikatet ska under rubriken ”Tilläggsdeklaration” innehålla följande uttalanden:

a)

De angivna växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som uppfyller följande villkor:

i)

Den har fastställts vara fri från den angivna skadegöraren och dess vektorer i enlighet med relevanta internationella standarder för fytosanitära åtgärder.

ii)

Den har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet.

iii)

Den är fysiskt skyddad mot att den angivna skadegöraren introduceras genom dess vektorer.

iv)

Den är föremål för lämpliga fytosanitära behandlingar för att hålla den fri från vektorer av den angivna skadegöraren.

v)

Den genomgår årligen minst två officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter. Under tidigare kontroller har inga symtom på den angivna skadegöraren eller dess vektor påvisats eller, om misstänkta symtom iakttagits, har testning genomförts och frånvaro av den angivna skadegöraren har bekräftats.

b)

Fytosanitära behandlingar mot den angivna skadegörarens vektorer tillämpas i produktionsplatsens omedelbara närhet.

c)

Partierna av de angivna växterna har genomgått årlig testning på grundval av provtagning och symtomfri förekomst av den angivna skadegöraren har uteslutits.

d)

De angivna växterna har transporterats utanför flygsäsongen för någon av de kända vektorerna av den angivna skadegöraren eller i förslutna behållare eller förpackningar, för att säkerställa att ingen infektion med den angivna skadegöraren eller någon av dess kända vektorer kan förekomma.

e)

Omedelbart före export har partierna av de angivna växterna genomgått officiell visuell kontroll, provtagning och testning enligt ett provtagningsschema som med 99 % tillförlitlighet kan bekräfta att förekomsten av den angivna skadegöraren på dessa växter är under 1 % och som är särskilt inriktat på växter som visar misstänkta symtom på skadegöraren.

4.

Punkterna 2 och 3 ska också tillämpas på angivna växter som har odlats både inom och utanför ett område som är fritt från skadegöraren.

AVSNITT 2

Kontroll

Angivna växter ska kontrolleras noggrant av det ansvariga officiella organet på införselorten eller bestämmelseorten i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG (1). Kontrollen ska bestå av visuella kontroller och, vid misstanke om förekomst av den angivna skadegöraren, av provtagning och testning av varje parti av de angivna växterna. Prover ska ha en storlek som gör det möjligt att med 99 % tillförlitlighet bekräfta att förekomsten av den angivna skadegöraren i dessa växter är under 1 %.


(1)  Kommissionens direktiv 2004/103/EG av den 7 oktober 2004 om identitets- och växtskyddskontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i del B i bilaga V till rådets direktiv 2000/29/EG, vilka får utföras på en annan plats än den ort där de förs in i gemenskapen eller på en plats i närheten, och om fastställande av villkoren för dessa kontroller (EUT L 313, 12.10.2004, s. 16).


BILAGA II

VILLKOR FÖR FÖRFLYTTNING AV ANGIVNA VÄXTER INOM UNIONEN ENLIGT ARTIKEL 3

1.

De angivna växter som har odlats under åtminstone en del av sin livstid i ett avgränsat område får endast förflyttas till och inom andra områden än angripna zoner om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG (1).

2.

De angivna växter som har odlats under åtminstone en del av sin livstid i ett avgränsat område får endast förflyttas till och inom andra områden än angripna zoner om de under hela den tid som de varit i det avgränsade området har uppfyllt följande krav utöver villkoret i punkt 1:

a)

Den produktionsplats i det avgränsade området där de har odlats uppfyller följande villkor:

i)

Den har fastställts vara fri från den angivna skadegöraren.

ii)

Den har registrerats i enlighet med kommissionens direktiv 92/90/EEG (2).

iii)

Den är fysiskt skyddad mot att den angivna skadegöraren introduceras genom dess vektorer.

iv)

Den är föremål för lämpliga fytosanitära behandlingar för att hålla den fri från vektorer av den angivna skadegöraren.

v)

Den genomgår årligen minst två officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter. Under tidigare kontroller har inga symtom på den angivna skadegöraren eller dess vektor påvisats eller, om misstänkta symtom iakttagits, har testning genomförts och frånvaro av den angivna skadegöraren har bekräftats.

b)

Representativa prover av varje art av de angivna växterna från varje produktionsplats har genomgått årlig testning och symtomfri förekomst av den angivna skadegöraren har uteslutits.

c)

Fytosanitära behandlingar mot den angivna skadegörarens vektorer tillämpas i produktionsplatsens omedelbara närhet.

3.

Angivna växter som flyttas genom eller inom avgränsade områden ska transporteras utanför flygsäsongen för någon av de kända vektorerna av den angivna skadegöraren eller i förslutna behållare eller förpackningar, för att säkerställa att ingen infektion med den angivna skadegöraren eller någon av dess kända vektorer kan förekomma.


(1)  Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass (EGT L 4, 8.1.1993, s. 22).

(2)  Kommissionens direktiv 92/90/EEG av den 3 november 1992 om förpliktelser som producenter och importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål skall uppfylla och om närmare bestämmelser för registrering av sådana personer (EGT L 344, 26.11.1992, s. 38).


BILAGA III

UPPRÄTTANDE AV AVGRÄNSADE OMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 7

AVSNITT 1

Upprättande av avgränsade områden

1.

Den angripna zonen ska omfatta alla växter som är kända för att vara infekterade med den angivna skadegöraren, alla växter som visar symtom på möjlig infektion med skadegöraren och alla övriga växter som kan vara infekterade med skadegöraren på grund av deras omedelbara närhet till infekterade växter eller till en gemensam produktionskälla med infekterade växter, om det är känt, eller växter som odlats från dem.

2.

Buffertzonen ska vara minst 2 000 m bred.

Buffertzonens bredd får minskas till minst 1 000 m om följande villkor är uppfyllda:

a)

De infekterade växterna har avlägsnats tillsammans med alla växter som visar symtom på möjlig infektion med den angivna skadegöraren och alla växter som har identifierats som troligen infekterade. Avlägsnandet ska ske på ett sådant sätt att inget material av den avlägsnade växten kvarstår.

b)

En avgränsningsundersökning har genomförts som omfattar testning enligt ett provtagningsschema som med 99 % tillförlitlighet kan bekräfta att förekomsten av den angivna skadegöraren i växter inom 2 000 m från den angripna zonen är under 1 %.

3.

Den exakta avgränsningen av zonerna ska bygga på vedertagna vetenskapliga principer, biologin hos den angivna skadegöraren och dess vektorer, graden av infektion, förekomsten av vektorer och utbredningen av möjliga värdväxter i det berörda området.

4.

Om förekomsten av den angivna skadegöraren bekräftas utanför den angripna zonen ska avgränsningen av den angripna zonen och buffertzonen ses över och ändras i enlighet med detta.

5.

Denna avgränsning får hävas om den angivna skadegöraren inte påvisas i ett avgränsat område under fem år, grundat på de undersökningar som avses i artikel 4.1 och på den övervakning som avses i avsnitt 2 h i denna bilaga.

AVSNITT 2

Åtgärder som ska vidtas i avgränsade områden

I ett avgränsat område ska den berörda medlemsstaten vidta följande åtgärder för att utrota den angivna skadegöraren:

a)

Den ska så snart som möjligt avlägsna alla växter som är infekterade med den angivna skadegöraren, alla växter som visar symtom på möjlig infektion med den angivna skadegöraren och alla växter som har identifierats som troligen infekterade. Avlägsnandet ska ske på ett sådant sätt att inget material av den avlägsnade växten kvarstår och alla nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids under och efter avlägsnandet.

b)

Den ska genomföra provtagning och testning av angivna växter, växter av samma släkte som de infekterade växterna och alla andra växter som visar symtom på den angivna skadegöraren inom en radie på 200 m runt de infekterade växterna enligt ett provtagningsschema som med 99 % tillförlitlighet kan bekräfta att förekomsten av den angivna skadegöraren i dessa växter är under 0,1 %.

c)

Den ska på plats eller på en närliggande plats inom det avgränsade området som är särskilt avsett för detta ändamål destruera hela växten, växtdelar eller trä som kan bidra till att den angivna skadegöraren sprids. Destruktionen ska utföras på ett sätt som är lämpligt för att säkerställa att den angivna skadegöraren inte sprids.

d)

Den ska på plats eller på en närliggande plats destruera allt växtmaterial som härrör från beskärning av angivna växter och växter av samma släkte som de infekterade växterna. Destruktionen ska utföras på ett sätt som är lämpligt för att säkerställa att den angivna skadegöraren inte sprids genom dess vektor.

e)

Den ska genomföra lämpliga fytosanitära behandlingar av angivna växter och av växter som kan vara värdar för vektorerna av den angivna skadegöraren för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids genom dessa vektorer.

f)

Den ska spåra infektionens ursprung och spåra angivna växter som kan kopplas samman med infektionen i fråga och som kan ha flyttats innan ett avgränsat område upprättades. De berörda myndigheterna på bestämmelseområdet för dessa växter ska utförligt informeras om sådana förflyttningar så att de kan undersöka växterna och i förekommande fall vidta lämpliga åtgärder.

g)

Den ska förbjuda plantering av de angivna växterna och av växter av samma släkte som de infekterade växterna på platser som inte är skyddade mot vektorer.

h)

Den ska utföra intensiv övervakning med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren i form av minst årliga kontroller vid lämpliga tidpunkter, med särskild tonvikt på buffertzonen samt på de angivna växterna och växter av samma släkte som de infekterade växterna, inklusive testning, särskilt av växter med symtom. Antalet prover ska anges i den rapport som avses i artikel 8.

i)

Den ska vidta åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som den angivna skadegöraren utgör och om de åtgärder som antagits för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen, inklusive villkoren för förflyttning av de angivna växterna från det avgränsade område som upprättats enligt artikel 7.

j)

Den ska vid behov vidta särskilda åtgärder för att hantera varje särskild omständighet eller komplikation som rimligen skulle kunna förväntas förhindra, störa eller försena utrotning, särskilt de som rör åtkomligheten till och den adekvata utrotningen av alla växter som är infekterade eller misstänks vara infekterade, oberoende av växternas lokalisering, av om ägandet är offentligt eller privat eller av om en fysisk eller juridisk person är ansvarig för dem.

k)

Den ska vidta alla andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 (1) och genom att tillämpa ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14 (2).


(1)  Guidelines for pest eradication programmes, Referensstandard ISPM nr 9, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, offentliggjord den 15 december 2011.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management, Referensstandard ISPM nr 14, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, offentliggjord den 8 januari 2014.


Top