EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0345

2014/345/EU: Kommissionens beslut av den 6 juni 2014 om ändring av beslut 2012/481/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker [delgivet med nr C(2014) 3590] Text av betydelse för EES

OJ L 170, 11.6.2014, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/345/oj

11.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/64


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 juni 2014

om ändring av beslut 2012/481/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker

[delgivet med nr C(2014) 3590]

(Text av betydelse för EES)

(2014/345/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2012/481/EU (2) omfattas inte kartongbaserade substrat med en vikt som överskrider 400 g/m2 av beslutet, eftersom det i detta föreskrivs att trycksaker ska vara tryckta endast på papper som har tilldelats EU-miljömärke enligt kommissionens beslut 2011/333/EU (3) eller kommissionens beslut 2012/448/EU (4). Vissa produktkategorier som omfattas av beslut 2012/481/EU, t.ex. block, anteckningsböcker, övningsböcker, spiralbundna anteckningsböcker och kalendrar med pärm, medför användning av kartongbaserade substrat med en vikt som överskrider 400 g/m2. För vissa produkter har det därför inte varit möjligt att tillämpa kriterierna.

(2)

I tillämpningsområdet för kommissionens beslut 2014/256/EU (5) ingår pappersvaror som består av minst 70 viktprocent papper, kartong- eller pappersbaserade substrat och i beslutet fastställs krav för kartongbaserade substrat med en basvikt som överskrider 400 g/m2.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 66/2010.

(4)

Beslut 2012/481/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2012/481/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   Produktgruppen ’trycksaker’ ska omfatta alla tryckta pappersprodukter som består av minst 90 viktprocent papper, kartong- eller pappersbaserade substrat; dock omfattas även böcker, kataloger, häften och blanketter som består av minst 80 viktprocent papper eller kartong- eller pappersbaserade substrat. Bilagor, omslag och allt tryckt papper som ingår i slutprodukten ska anses vara en del av trycksaken.”

2.

I artikel 1.3 ska led c ersättas med följande:

”c)

foldrar, kuvert, ringpärmar och pappersvaror.”

3.

I artikel 2 ska led 1 ersättas med följande:

”1.

böcker: tråd- eller limbundna trycksaker med mjuka eller hårda pärmar, såsom skolböcker, skön- eller facklitterära böcker, rapporter, handböcker och pocketböcker. Som böcker räknas inte tidskrifter, broschyrer, tidningar eller kataloger som ges ut regelbundet och inte heller årsrapporter,”.

4.

I artikel 2 ska led 9 ersättas med följande:

”9.

trycksak: slutprodukten från bearbetning av tryckmaterial där tryck sker på papper; förutom tryckning kan bearbetningen omfatta efterbehandling, såsom falsning, prägling och skärning eller sammansättning genom limning, bindning eller trådbindning; som trycksaker räknas dagstidningar, marknadsföringsmaterial, informationsblad, tidskrifter, kataloger, böcker, reklamblad, affischer, visitkort och etiketter,”.

5.

Kriterium 3 i bilagan till beslut 2012/481/EU ändras på följande sätt:

”Kriterium 3 – Återvinningsbarhet

Trycksaken ska vara återvinningsbar. Trycksaken ska kunna avsvärtas och icke-papperskomponenter som ingår i den ska vara enkla att avlägsna så att de inte utgör hinder för återvinning.

a)

Våtstyrkemedel kan användas endast om den slutliga produktens återvinningsbarhet kan bevisas.

b)

Lim får användas endast om det går att bevisa att det kan avlägsnas.

c)

Täcklacker och laminering, inklusive polyeten och/eller polyeten/polypropylen får användas endast i omslag för böcker, tidskrifter och kataloger.

d)

Produkternas avsvärtningsbarhet ska bevisas.

Bedömning och kontroll: Sökanden ska tillhandahålla testresultat som visar att våtstyrkemedel kan återvinnas och lim avlägsnas. Referenstestmetoderna är PTS-metoden PTS-RH 021/97 (för våtstyrkemedel), INGEDE-metod 12 (för hur lätt icke vattenlösliga lim kan avlägsnas) eller likvärdiga testmetoder. Avsvärtningsbarheten ska bevisas med hjälp av ’Deinking Scorecard’ (6) från European Recovered Paper Council. Tester ska utföras på tre olika typer av papper, nämligen obestruket, bestruket och ytlimmat papper. Om en sorts tryckfärg endast säljs för en eller två av papperstyperna räcker det att man utför testerna på papperstyperna i fråga. Sökanden ska tillhandahålla intyg om att belagda och laminerade trycksaker uppfyller kraven i punkt 3 c. Om en del av en trycksak lätt kan avlägsnas (t.ex. ett plastfodral), får testet rörande produktens återvinningsbarhet göras utan denna del. Beviset på att delar som inte består av papper är enkla att avlägsna ska tillhandahållas i form av ett intyg från ett företag som samlar in pappersavfall, ett avfallshanteringsbolag eller likvärdig organisation. Testmetoder som enligt en kompetent och oberoende tredje part ger likvärdiga resultat kan också användas.

(6)  Assessment of Print Product Recyclability – Deinkability Score – User's Manual finns på www.paperrecovery.org, under Publications.”"

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2014.

På kommissionens vägnar

Janez POTOČNIK

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2012/481/EU av den 16 augusti 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (EUT L 223, 21.8.2012, s. 55).

(3)  Kommissionens beslut 2011/333/EU av den 7 juni 2011 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till kopieringspapper och grafiskt papper (EUT L 149, 8.6.2011, s. 12).

(4)  Kommissionens beslut 2012/448/EU av den 12 juli 2012 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till tidningspapper (EUT L 202, 28.7.2012, s. 26).

(5)  Kommissionens beslut 2014/256/EU av den 2 maj 2014 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till konverterade pappersprodukter (EUT L 135, 8.5.2014, s. 24).


Top