Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0335

2014/335/EU, Euratom: Rådets beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel

OJ L 168, 7.6.2014, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/335/oj

7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 168/105


RÅDETS BESLUT

av den 26 maj 2014

om systemet för Europeiska unionens egna medel

(2014/335/EU, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 311 tredje stycket,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Systemet för unionens egna medel måste säkerställa att det finns tillräckliga medel för att unionens politik ska kunna utvecklas i god ordning och med hänsyn till behovet av strikt budgetdisciplin. Utvecklingen av systemet för egna medel kan och bör också bidra till medlemsstaternas omfattande ansträngningar för att konsolidera de offentliga finanserna samt, i möjligaste mån, till utvecklingen av unionens politik och åtgärder.

(2)

Detta beslut bör inte träda i kraft förrän det godkänts av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. På så sätt respekteras varje medlemsstats nationella suveränitet fullt ut.

(3)

Europeiska rådet konstaterade vid sitt möte den 7–8 februari 2013 bland annat att bestämmelserna om egna medel bör vägledas av de övergripande målen om enkelhet, öppenhet och rättvisa. Dessa bestämmelser bör därför, i enlighet med relevanta slutsatser från Europeiska rådets möte i Fontainebleau 1984, säkerställa att ingen medlemsstat har en budgetbörda som är orimlig i förhållande till dess relativa välstånd. Det är därför lämpligt att införa bestämmelser som gäller enskilda medlemsstater.

(4)

Europeiska rådet kom vid mötet den 7–8 februari 2013 fram till att Tyskland, Nederländerna och Sverige ska åtnjuta minskade procentsatser för momsbaserade egna medel endast för perioden 2014–2020. Europeiska rådet kom också fram till att Danmark, Nederländerna och Sverige ska åtnjuta bruttominskningar baserade på bruttonationalinkomst (nedan kallat BNI) av sina årliga BNI-baserade bidrag endast för perioden 2014–2020 och att Österrike ska åtnjuta bruttominskningar av sitt årliga BNI-baserade bidrag endast för perioden 2014–2016. Europeiska rådet kom vid mötet den 7–8 februari 2013 fram till att den befintliga korrigeringsmekanismen för Förenade kungariket ska fortsätta att tillämpas.

(5)

Europeiska rådet kom vid sitt möte den 7–8 februari 2013 fram till att systemet för uppbörd av traditionella egna medel ska förbli oförändrat. Från och med den 1 januari 2014 ska medlemsstaterna dock behålla 20 % av de belopp som de uppbär för att täcka uppbördskostnaderna.

(6)

För att säkerställa en strikt budgetdisciplin och för att ta hänsyn till kommissionens meddelande av den 16 april 2010, om anpassning av taket för egna medel och av taket avseende anslag för åtaganden efter beslutet att tillämpa Fisim i fråga om egna medel, bör taket för egna medel fastställas till 1,23 % av summan av medlemsstaternas BNI till marknadspriser för anslag för betalningar och taket för anslag för åtaganden fastställas till 1,29 % av medlemsstaternas BNI. Dessa tak grundar sig på ENS 95 inbegripet indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) då de uppgifter som grundar sig på det reviderade europeiska nationalräkenskapssystem som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (1) (nedan kallat ENS 2010) inte var tillgängliga vid tidpunkten för detta besluts antagande. För att beloppet på de finansiella medel som ställs till unionens förfogande ska förbli oförändrat, är det lämpligt att anpassa dessa tak uttryckta i procent av BNI. Dessa tak bör anpassas så snart medlemsstaterna har översänt sina uppgifter i enlighet med ENS 2010. Om det görs några ändringar i ENS 2010 som innebär en betydande ändring av BNI-nivån bör taken för egna medel och för åtagandebemyndiganden anpassas på nytt.

(7)

Europeiska rådet uppmanade vid mötet den 7–8 februari 2013 rådet att fortsätta att arbeta på kommissionens förslag om en ny kategori momsbaserade egna medel för att göra det så enkelt och överblickbart som möjligt, stärka kopplingen till EU:s momspolitik och de faktiska momsintäkterna, och säkerställa lika behandling av skattebetalarna i alla medlemsstater. Europeiska rådet konstaterade att den nya kategorin momsbaserade egna medel kan komma att ersätta den befintliga kategorin momsbaserade egna medel. Europeiska rådet noterade också att rådet den 22 januari 2013 antog rådets beslut om bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (2). Det uppmanade de deltagande medlemsstaterna att undersöka om den kan bli grunden för en ny kategori egna medel i EU-budgeten. Det konstaterade att detta inte skulle påverka medlemsstater som inte deltar och inte skulle påverka beräkningen av korrigeringen till förmån för Förenade kungariket.

(8)

Europeiska rådet kom vid mötet den 7–8 februari 2013 fram till att det ska upprättas en rådsförordning med genomförandebestämmelser för systemet för unionens egna medel enligt artikel 311 fjärde stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Följaktligen bör bestämmelser av allmän art, tillämpliga på alla typer av egna medel och för vilka det krävs lämplig parlamentarisk kontroll, i enlighet med vad som fastställs i fördragen, ingå i den förordningen. Detta gäller särskilt förfarandet för att beräkna och budgetera det årliga budgetsaldot, samt aspekter på kontroll och övervakning av inkomsterna.

(9)

För att garantera samstämmighet, kontinuitet och rättslig förutsebarhet bör det också fastställas bestämmelser för övergången från det system som infördes genom rådets beslut 2007/436/EG, Euratom (3) till det system som införs genom det här beslutet.

(10)

Beslut 2007/436/EG, Euratom bör upphöra att gälla.

(11)

Vid tillämpningen av detta beslut bör alla belopp anges i euro.

(12)

Europeiska revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har hörts och har antagit yttranden (4).

(13)

För att säkerställa en smidig övergång till det reviderade systemet för egna medel och för att det ska sammanfalla med budgetåret bör detta beslut tillämpas från och med den 1 januari 2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Detta beslut innehåller bestämmelser om fördelningen av unionens egna medel i syfte att, i enlighet med artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), säkerställa finansieringen av unionens årliga budget.

Artikel 2

Kategorier av egna medel och specifika metoder för att beräkna dessa

1.   Följande inkomster ska utgöra egna medel som redovisas i unionens budget:

a)

Traditionella egna medel, vilka utgörs av avgifter, bidrag, tilläggs- eller utjämningsbelopp, fyllnadsbelopp, tullar enligt gemensamma tulltaxan och andra avgifter som fastställts eller kommer att fastställas av unionens institutioner för handel med tredjeländer, tullar på produkter som omfattades av det tidigare fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen samt bidrag och avgifter som föreskrivs inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden för socker.

b)

En för alla medlemsstater enhetlig procentsats som tillämpas på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, fastställda i enlighet med unionens bestämmelser, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4 andra stycket. Det beräkningsunderlag som ska användas i detta syfte får inte överstiga 50 % av bruttonationalinkomsten (BNI) för varje medlemsstat, enligt definitionen i punkt 7.

c)

En enhetlig procentsats, som ska fastställas enligt budgetförfarandet med hänsyn till summan av alla andra inkomster, som tillämpas på summan av alla medlemsstaters BNI, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 5 andra stycket.

2.   Inkomster från nya avgifter som införs inom ramen för en gemensam politik enligt EUF-fördraget, under förutsättning att förfarandet i artikel 311 i EUF-fördraget har följts, ska också utgöra egna medel som redovisas i unionens budget.

3.   Medlemsstaterna ska behålla 20 % av de belopp som avses i punkt 1 a för att täcka kostnaderna för uppbörden.

4.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 b ska fastställas till 0,30 %.

Den fasta uttagssatsen för momsbaserade egna medel ska vara 0,15 % för Tyskland, Nederländerna och Sverige endast för perioden 2014–2020.

5.   Den enhetliga procentsats som avses i punkt 1 c ska tillämpas på varje medlemsstats BNI.

Endast under perioden 2014–2010 ska Danmark, Nederländerna och Sverige åtnjuta bruttominskningar av respektive lands årliga BNI-baserade bidrag på 130 miljoner EUR, 695 miljoner EUR respektive 185 miljoner EUR. Österrike ska åtnjuta en bruttominskning av sitt årliga BNI-baserade bidrag på 30 miljoner EUR 2014, 20 miljoner EUR 2015 och 10 miljoner EUR 2016. Alla dessa belopp ska beräknas i 2011 års priser och anpassas till löpande priser genom tillämpning av den mest aktuella BNP-deflatorn för EU, uttryckt i euro, som kommissionen tillhandahåller och som finns tillgänglig när budgetförslaget upprättas. Dessa bruttominskningar ska beviljas efter det att korrigeringen för Förenade kungariket och finansieringen av denna har beräknats enligt artiklarna 4 och 5 i detta beslut, och ska inte påverka korrigeringen eller finansieringen av denna. Dessa bruttominskningar ska finansieras av samtliga medlemsstater.

6.   Om budgeten ännu inte har antagits när det berörda budgetåret börjar ska de gällande procentsatserna för uttag av momsbaserade och BNI-baserade bidrag fortsätta att tillämpas till dess att nya satser trätt i kraft.

7.   Med BNI enligt punkt 1 c, avses årlig BNI till marknadspriser, beräknad av kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 549/2013 (nedan kallat ENS 2010).

Om ändringar av ENS 2010 medför betydande skillnader i BNI enligt punkt 1 c, ska rådet på kommissionens förslag och efter att ha hört Europaparlamentet med enhällighet besluta om huruvida dessa ändringar ska tillämpas i fråga om detta beslut.

Artikel 3

Tak för egna medel

1.   Det totala belopp i egna medel som tilldelas unionen för att täcka anslag för betalningar får inte överskrida 1,23 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

2.   De totala anslag för åtaganden som tas upp i unionens budget får inte överskrida 1,29 % av samtliga medlemsstaters sammanlagda BNI.

Ett balanserat förhållande mellan anslag för åtaganden och anslag för betalningar ska upprätthållas för att säkerställa att de är inbördes förenliga och för att möjliggöra att det tak som avses i punkt 1 iakttas under de följande åren.

3.   Vid tillämpning av detta direktiv ska kommissionen så snart samtliga medlemsstater har meddelat sina uppgifter enligt ENS 2010 på nytt beräkna taken i punkterna 1 och 2 enligt följande formel:

Formula

I denna formel står ”t” för det senaste året för vilket fullständiga uppgifter för beräkning av BNI finns tillgängliga.

4.   Om ändringar av ENS 2010 medför betydande skillnader i BNI ska kommissionen på nytt beräkna taken i punkterna 1 och 2 i enlighet med den omräkning som anges i punkt 3 enligt följande formel:

Formula

I denna formel står ”t” för det senaste året för vilket fullständiga data för beräkning av BNI finns tillgängliga.

I denna formel står ”x” och ”y” för de enligt punkt 3 omräknade taken.

Artikel 4

Korrigeringsmekanism till förmån för Förenade kungariket

Förenade kungariket ska beviljas en korrigering när det gäller obalanser i budgeten.

Denna korrigering ska fastställas genom att

a)

beräkna skillnaden under det föregående budgetåret mellan

Förenade kungarikets procentandel av summan av de icke-begränsade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets procentandel av de totala fördelade utgifterna,

b)

multiplicera skillnaden med de totala fördelade utgifterna,

c)

multiplicera resultatet enligt led b med 0,66,

d)

minska resultatet enligt led c med verkningarna för Förenade kungariket av övergången till begränsad mervärdesskatt och de betalningar som avses i artikel 2.1 c, dvs. skillnaden mellan

vad Förenade kungariket skulle ha betalat av de belopp som finansieras genom de medel som avses i artikel 2.1 b och c om den enhetliga procentsatsen hade tillämpats på icke-begränsade beräkningsunderlag för mervärdesskatt, och

Förenade kungarikets betalningar till följd av tillämpningen av artikel 2.1 b och c,

e)

minska resultatet enligt led d med Förenade kungarikets nettoinkomster till följd av ökningen av den procentandel av medlen som avses i artikel 2.1 a som medlemsstaterna behåller för att täcka kostnaderna för uppbörd och därmed sammanhängande kostnader,

f)

justera beräkningen genom att från de totala fördelade utgifterna subtrahera de totala fördelade utgifterna för de medlemsstater som anslutit sig till unionen efter den 30 april 2004, utom utgifter för direktstöd och marknadsutgifter inom jordbruksområdet samt utgifter för landsbygdsutveckling som härrör från EUGFJ:s garantisektion.

Artikel 5

Finansiering av korrigeringsmekanismen till förmån för Förenade kungariket

1.   Kostnaden för korrigeringen enligt artikel 4 ska bäras av övriga medlemsstater än Förenade kungariket enligt följande system:

a)

Fördelningen av kostnaden ska först beräknas på grundval av varje medlemsstats andel av de betalningar som avses i artikel 2.1 c, med undantag för Förenade kungariket och utan att ta hänsyn till de bruttominskningar av Danmarks, Nederländernas, Österrikes och Sveriges BNI-baserade bidrag som avses i artikel 2.5.

b)

Fördelningen ska sedan justeras så att den andel som ska finansieras av Tyskland, Nederländerna, Österrike och Sverige begränsas till en fjärdedel av deras normala andelar enligt denna beräkning.

2.   Korrigeringen ska beviljas Förenade kungariket genom en minskning av dess betalningar enligt artikel 2.1 c. De kostnader som ska bäras av de övriga medlemsstaterna ska läggas till de av deras betalningar som följer av tillämpningen i varje medlemsstat av artikel 2.1 c.

3.   Kommissionen ska göra de beräkningar som krävs för att tillämpa artiklarna 2.5 och 4 samt den här artikeln.

4.   Om budgeten ännu inte har antagits vid början av budgetåret, ska den korrigering som beviljats Förenade kungariket och de kostnader som burits av de övriga medlemsstaterna enligt den senaste slutgiltigt antagna budgeten fortsätta att gälla.

Artikel 6

Universalitetsprincipen

De inkomster som avses i artikel 2 ska användas utan åtskillnad för finansiering av alla utgifter som införts i unionens årliga budget.

Artikel 7

Överföring av överskott till påföljande budgetår

Om unionens inkomster överskrider de totala faktiska utgifterna under ett budgetår ska överskottet överföras till närmast följande budgetår.

Artikel 8

Uppbörd av egna medel samt tillhandahållande av dem till kommissionen

1.   Unionens egna medel enligt artikel 2.1 a ska uppbäras av medlemsstaterna enligt deras respektive nationella lagar och andra författningar, vilka vid behov ska anpassas för att uppfylla unionsbestämmelsernas krav.

Kommissionen ska granska de berörda nationella bestämmelser som den underrättats om av medlemsstaterna, meddela medlemsstaterna de justeringar som den anser nödvändiga för att de nationella bestämmelserna ska följa unionens bestämmelser samt, där så krävs, rapportera till budgetmyndigheten.

2.   Medlemsstaterna ska ställa de medel som anges i artikel 2.1 a, b och c till kommissionens förfogande enligt de förordningar som antas enligt artikel 322.2 i EUF-fördraget.

Artikel 9

Genomförandebestämmelser

Rådet ska anta genomförandebestämmelser för följande delar av systemet för egna medel i enlighet med förfarandet i artikel 311 fjärde stycket i EUF-fördraget:

a)

Förfarande för beräkning och budgetering av budgetsaldo enligt artikel 7.

b)

Bestämmelser och arrangemang som behövs för att kontrollera och övervaka de inkomster som avses i artikel 2, inklusive alla relevanta rapporteringskrav.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

1.   Om inte annat följer av punkt 2 ska beslut 2007/436/EG, Euratom upphöra att gälla. Hänvisningar till rådets beslut 70/243/EKSG, EEG, Euratom (5), rådets beslut 85/257/EEG, Euratom (6), rådets beslut 88/376/EEG, Euratom (7), rådets beslut 94/728/EG, Euratom (8), rådets beslut 2000/597/EG, Euratom (9) och rådets beslut 2007/436/EG, Euratom ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilagan till det här beslutet.

2.   Artiklarna 2, 4 och 5 i besluten 94/728/EG, Euratom, 2000/597/EG, Euratom och 2007/436/EG, Euratom ska även i fortsättningen tillämpas på beräkningen och justeringen av inkomster från tillämpningen av en för alla medlemsstater enhetlig procentsats på beräkningsunderlaget för mervärdesskatt, som begränsats mellan 50 % och 55 % av varje medlemsstats BNP eller BNI, beroende på året i fråga, samt på beräkningen av den korrigering av obalanser i budgeten som beviljats Förenade kungariket för åren 1995–2013.

3.   Medlemsstaterna ska även fortsättningsvis behålla 10 % av de belopp som avses i artikel 2.1 a, som medlemsstaterna skulle ha gjort tillgängliga före den 28 februari 2001 i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser.

Medlemsstaterna ska även fortsättningsvis behålla 25 % av de belopp som avses i artikel 2.1 a, som medlemsstaterna skulle ha gjort tillgängliga mellan den 1 mars 2001 och den 28 februari 2014 i enlighet med tillämpliga unionsbestämmelser.

4.   Vid tillämpningen av detta beslut ska alla belopp anges i euro.

Artikel 11

Ikraftträdande

Rådets generalsekreterare ska meddela medlemsstaterna detta beslut.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla till rådets generalsekreterare när de fullföljt förfarandena för antagandet av detta beslut enligt sina konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter mottagandet av den sista av de anmälningar som avses i andra stycket.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artikel 12

Offentliggörande

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 2014.

På rådets vägnar

Ch. VASILAKOS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  EUT L 22, 25.1.2013, s. 11.

(3)  Rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EUT L 163, 23.6.2007, s. 17).

(4)  Europeiska revisionsrättens yttrande nr 2/2012 av den 20 mars 2012 (EUT C 112, 18.4.2012, s. 1) och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 mars 2012 (EUT C 181, 21.6.2012, s. 45).

(5)  Rådets beslut 70/243/EKSG, EEG, Euratom av den 21 april 1970 om att ersätta medlemsstaternas finansiella bidrag med gemenskapernas egna medel (EGT L 94, 28.4.1970, s. 19).

(6)  Rådets beslut 85/257/EEG, Euratom av den 7 maj 1985 om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 128, 14.5.1985, s. 15).

(7)  Rådets beslut 88/376/EEG, Euratom av den 24 juni 1988 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 185, 15.7.1988, s. 24).

(8)  Rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 293, 12.11.1994, s. 9).

(9)  Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, 7.10.2000, s. 42).


BILAGA

JÄMFÖRELSETABELL

Beslut 2007/436/EG, Euratom

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 4.1 första stycket

Artikel 4 första stycket

Artikel 4.1 andra stycket leden a–e

Artikel 4 andra stycket leden a–e

Artikel 4.1 andra stycket led f

Artikel 4.1 andra stycket led g

Artikel 4 andra stycket led f

Artikel 4.2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8.1 första och andra styckena

Artikel 8.1

Artikel 8.1 tredje stycket

Artikel 8.2

Artikel 8.2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12


Top