EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0191

(2014/191/EU): Kommissionens genomförandebeslut av den 4 april 2014 om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2014) 2008]

OJ L 104, 8.4.2014, p. 43–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/191/oj

8.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 104/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 4 april 2014

om undantagande från EU-finansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

[delgivet med nr C(2014) 2008]

(Endast de danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, portugisiska, rumänska, slovenska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2014/191/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (1), särskilt artikel 7.4,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (2), särskilt artikel 31,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EG) nr 1258/1999 och artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 ska kommissionen genomföra nödvändiga kontroller, meddela medlemsstaterna sina iakttagelser, beakta medlemsstaternas synpunkter, kalla till bilaterala förhandlingar i syfte att nå en överenskommelse med berörda medlemsstater och formellt underrätta dessa om sina slutsatser.

(2)

Medlemsstaterna har haft möjlighet att begära ett förlikningsförfarande. Denna möjlighet har utnyttjats i vissa fall och kommissionen har studerat rapporterna från förlikningsförfarandena i fråga.

(3)

Enligt förordning (EG) nr 1258/1999 och förordning (EG) nr 1290/2005 får jordbruksutgifter finansieras endast om de har verkställts i överensstämmelse med Europeiska unionens bestämmelser.

(4)

De utförda kontrollerna, resultaten av de bilaterala diskussionerna och förlikningsförfarandena har visat att en del av de betalningar som medlemsstaterna deklarerat inte uppfyller dessa villkor och följaktligen varken får finansieras av garantisektionen vid EUGFJ, av EGFJ eller av EJFLU.

(5)

Det bör anges vilka belopp som inte tillåts belasta garantisektionen vid EUGFJ, EGFJ och EJFLU. Dessa belopp avser inte betalningar som verkställdes mer än tjugofyra månader innan kommissionen skriftligen meddelade medlemsstaterna resultaten av kontrollerna.

(6)

För de fall som avses i detta beslut har kommissionen i en sammanfattande rapport underrättat medlemsstaterna om vilka belopp som enligt uppskattningar ska undantas därför att de inte verkställts i överensstämmelse med Europeiska unionens bestämmelser.

(7)

Detta beslut påverkar inte de finansiella slutsatser som kommissionen kan komma att dra av domstolens domar i mål som ännu inte hade avgjorts den 1 december 2013 och som gäller frågor som omfattas av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De betalningar som anges i bilagan, och som har verkställts av medlemsstaternas godkända utbetalningsställen och deklarerats inom ramen för garantisektionen vid EUGFJ, inom ramen för EGFJ eller inom ramen för EJFLU, ska undantas från EU-finansiering eftersom de inte har verkställts i överensstämmelse med Europeiska unionens bestämmelser.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Finland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 4 april 2014.

På kommissionens vägnar

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.


BILAGA

MS

Åtgärd

Budgetår

Skäl

Typ

%

Valuta

Belopp

Avdrag

Budgetkonsekvenser

BUDGETPOST: 6701

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Allvarliga brister i kontrollen av flera kriterier för överensstämmelse och brister i administrativa kontroller och kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 287 632,19

0,00

– 287 632,19

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Icke stödberättigande kostnader för ekologiskt material för växtskydd

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 4 765,48

0,00

– 4 765,48

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Icke-stödberättigad producentorganisation

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 181 675,81

0,00

– 181 675,81

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Allvarliga brister i kontrollen av flera kriterier för överensstämmelse och brister i administrativa kontroller och kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 317 109,84

0,00

– 317 109,84

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Icke-stödberättigad producentorganisation

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 203 273,58

0,00

– 203 273,58

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Icke stödberättigande kostnader för ekologiskt material för växtskydd

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 27 548,70

0,00

– 27 548,70

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Allvarliga brister i kontrollen av flera kriterier för överensstämmelse och brister i administrativa kontroller och kontroller på plats

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

0,96

0,00

0,96

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Icke-stödberättigad producentorganisation

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 1 183,25

0,00

– 1 183,25

DK

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Icke stödberättigande kostnader för ekologiskt material för växtskydd

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 9,57

0,00

– 9,57

DK

Tvärvillkor

2009

Sex krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 4 879 877,97

– 7 357,88

– 4 872 520,09

DK

Tvärvillkor

2010

Sex krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 753,74

– 4,49

– 1 749,25

DK

Tvärvillkor

2010

Felaktig beräkning av sanktioner, ansökningsår 2009

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 31 895,68

– 301,59

– 31 594,09

DK

Tvärvillkor

2011

Sex krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 119,58

0,00

– 119,58

DK

Tvärvillkor

2011

Felaktig beräkning av sanktioner, ansökningsår 2010

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 3 230,67

0,00

– 3 230,67

TOTALT DK

EUR

– 5 940 075,10

– 7 663,96

– 5 932 411,14

ES

Oegentligheter

2007

Ersättning på grund av felaktig tillämpning av 50/50-regeln i 4 fall

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

721 332,88

0,00

721 332,88

ES

Oegentligheter

2007

Underlåtelse att deklarera ränta i bilaga III-tabellen avseende budgetåret 2006

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 1 360 592,37

0,00

– 1 360 592,37

ES

Oegentligheter

2008

Underlåtelse att deklarera ränta i bilaga III-tabellen avseende budgetåret 2007

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 230 803,77

0,00

– 230 803,77

ES

Oegentligheter

2011

Överträdelse av artikel 32.8 a i förordning (EG) nr 1290/2005

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 165 390,13

0,00

– 165 390,13

ES

Oegentligheter

2011

Överträdelse av artikel 32.4 a i förordning (EG) nr 1290/2005

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 754 473,76

0,00

– 754 473,76

ES

Oegentligheter

2011

Felaktigt datum för första administrativa eller rättsliga konstaterandet i tabellen i bilaga III (fall 02220090118)

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 350 053,18

0,00

– 350 053,18

ES

Oegentligheter

2011

Försummelse vid återkrav i ett skuldärende

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 6 447 032,48

0,00

– 6 447 032,48

TOTALT ES

EUR

– 8 587 012,81

0,00

– 8 587 012,81

FI

Tvärvillkor

2007

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

144,79

0,00

144,79

FI

Tvärvillkor

2007

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

52,13

0,00

52,13

FI

Tvärvillkor

2007

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 25 717,74

0,00

– 25 717,74

FI

Tvärvillkor

2007

Tillämpning av 0 %-sanktion, ansökningsår 2006

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 45 508,78

– 54,61

– 45 454,17

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

0,00 %

EUR

221,44

0,00

221,44

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

146,35

0,00

146,35

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

2 726,86

– 2,99

2 729,85

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 088 571,54

– 1 585,04

– 1 086 986,50

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

0,00 %

EUR

119,47

0,00

119,47

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 0,19

0,00

– 0,19

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 219,63

– 86,94

– 132,69

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 090 265,16

– 3 306,07

– 1 086 959,09

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 0,59

0,00

– 0,59

FI

Tvärvillkor

2010

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

0,00 %

EUR

5,21

0,00

5,21

FI

Tvärvillkor

2010

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 91,71

0,00

– 91,71

FI

Tvärvillkor

2010

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 159,46

0,00

– 159,46

TOTALT FI

EUR

– 2 247 118,55

– 5 035,65

– 2 242 082,90

FR

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2007

Olika icke-stödberättigande utbetalningar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 698 322,85

0,00

– 698 322,85

FR

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Olika icke-stödberättigande utbetalningar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 1 600 581,03

0,00

– 1 600 581,03

FR

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2009

Olika icke-stödberättigande utbetalningar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 3 201 489,94

0,00

– 3 201 489,94

FR

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2010

Olika icke-stödberättigande utbetalningar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 219 199,04

0,00

– 219 199,04

FR

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2011

Olika icke-stödberättigande utbetalningar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 13 068,19

0,00

– 13 068,19

FR

Stödrättigheter

2007

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 72 593,20

– 12 026 273,44

FR

Stödrättigheter

2007

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 47 626 478,62

– 95 252,96

– 47 531 225,66

FR

Stödrättigheter

2008

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Stödrättigheter

2008

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Stödrättigheter

2009

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 60 494,33

– 12 038 372,31

FR

Stödrättigheter

2009

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 47 626 478,62

– 238 132,39

– 47 388 346,23

FR

Stödrättigheter

2010

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 12 098 866,64

– 24 197,73

– 12 074 668,91

FR

Stödrättigheter

2010

Felaktig tilldelning av den nationella reserven

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 47 626 478,62

– 285 758,87

– 47 340 719,75

FR

Tvärvillkor

2009

Ersättning för korrigering som omfattas av beslut 43 i samband med revision XC/2009/003/FR

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

157 245,53

0,00

157 245,53

FR

Tvärvillkor

2010

Ersättning för korrigering som omfattas av beslut 43 i samband med revision XC/2009/003/FR

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

26 673,71

0,00

26 673,71

TOTALT FR

EUR

– 244 450 122,85

– 1 075 056,20

– 243 375 066,65

GB

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2006

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 68 009,01

0,00

– 68 009,01

GB

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2007

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 62 104,18

0,00

– 62 104,18

GB

Frukt och grönsaker – åtgärdsprogram

2008

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 33 722,85

0,00

– 33 722,85

GB

Återkrav

2009

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 55 487,50

0,00

– 55 487,50

GB

Återkrav

2010

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 46 754,53

0,00

– 46 754,53

GB

Återkrav

2011

Bokförings-/redovisningsfel

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 299 733,08

0,00

– 299 733,08

GB

Övrigt direktstöd – artikel 68–72 i förordning (EG) nr 73/2009

2011

Minskningar och uteslutningar ej tillämpade och felaktiga utbetalningar för djur som inte identifierats

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 194 394,22

0,00

– 194 394,22

GB

Tvärvillkor

2008

Ineffektiv kontroll av det föreskrivna verksamhetskravet 8a, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 257 134,00

0,00

– 257 134,00

GB

Tvärvillkor

2008

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2007

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 757 135,00

0,00

– 757 135,00

GB

Tvärvillkor

2009

Ineffektiv kontroll av det föreskrivna verksamhetskravet 8a, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 240 326,00

0,00

– 240 326,00

GB

Tvärvillkor

2009

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2008

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 423 317,00

0,00

– 423 317,00

GB

Tvärvillkor

2010

Ineffektiv kontroll av det föreskrivna verksamhetskravet 8a, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 252 305,00

0,00

– 252 305,00

GB

Tvärvillkor

2010

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2009

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 31 208,00

0,00

– 31 208,00

GB

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 949 043,26

– 59 941,88

– 2 889 101,38

GB

Tvärvillkor

2010

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 175 238,88

– 24 310,41

– 1 150 928,47

GB

Tvärvillkor

2010

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

1 901,10

0,00

1 901,10

GB

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 4 961,22

– 34,71

– 4 926,51

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

795,26

0,00

795,26

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 58,63

0,00

– 58,63

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 879,96

0,00

– 879,96

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 164 633,01

– 388,79

– 1 164 244,22

GB

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 440,27

0,00

– 440,27

TOTALT GB

EUR

– 8 014 189,24

– 84 675,79

– 7 929 513,45

GR

Frukt och grönsaker – bearbetning av persikor och päron

2008

Undermåliga fysiska kontroller av 5 % av arealerna och ofullständig information i producentorganisationens register om de produkter som säljs på färskvarumarknaden

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

TOTALT GR

EUR

– 682 302,86

0,00

– 682 302,86

IT

Övrigt direktstöd – artikel 69 i förordning 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2007

Otillräcklig kvalitet och olämplig tidpunkt för kontrollerna på plats, brister i kontrollen av stödberättigandet för djur för vilka bidrag sökts, felaktig tillämpning av sanktioner för nötkreatur

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 639 734,17

– 4 187,86

– 1 635 546,31

IT

Stödrättigheter

2007

Inkorrekt tillämpning av förordningen när det gäller tilldelning av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 475 405,85

– 2 852,44

– 472 553,41

IT

Övrigt direktstöd – artikel 69 i förordning 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2008

Otillräcklig kvalitet och olämplig tidpunkt för kontrollerna på plats, brister i kontrollen av stödberättigandet för djur för vilka bidrag sökts, felaktig tillämpning av sanktioner för nötkreatur

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 697 012,09

– 8 100,59

– 1 688 911,50

IT

Stödrättigheter

2008

Inkorrekt tillämpning av förordningen när det gäller tilldelningen av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 577 691,90

– 3 466,14

– 574 225,76

IT

Övrigt direktstöd – artikel 69 i förordning 1782/2003 – endast får och nötkreatur

2009

Otillräcklig kvalitet och olämplig tidpunkt för kontrollerna på plats, brister i kontrollen av stödberättigandet för djur för vilka bidrag sökts, felaktig tillämpning av sanktioner för nötkreatur

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 701 995,62

0,00

– 1 701 995,62

IT

Stödrättigheter

2009

Inkorrekt tillämpning av förordningen när det gäller tilldelningen av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 279 114,77

0,00

– 279 114,77

IT

Stödrättigheter

2010

Inkorrekt tillämpning av förordningen när det gäller tilldelningen av särskilda stödrättigheter

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 534 365,66

0,00

– 534 365,66

IT

Ackreditering av utbetalande organ

2010

Brister i ackrediteringskriterierna för EGFJ (gäldenärer)

SCHABLONBELOPP

16,00 %

EUR

– 623 731,00

0,00

– 623 731,00

IT

Ackreditering av utbetalande organ

2010

Brister i ackrediteringskriterierna för EGFJ

SCHABLONBELOPP

16,00 %

EUR

– 398 672,00

0,00

– 398 672,00

IT

Avslut av räkenskaperna — 50/50-regeln för avslut

2006

Återbetalning till följd av domstolens dom i mål T-267/07.

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

2 114 199,16

0,00

2 114 199,16

TOTALT IT

EUR

– 58 13. 523,90

– 18 607,03

– 5 794 916,87

PT

Exportbidrag – utanför bilaga I

2009

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 6 321,77

0,00

– 6 321,77

PT

Exportbidrag – övriga

2009

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 172 665,34

0,00

– 172 665,34

PT

Exportbidrag – socker och isoglukos

2009

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 89,64

0,00

– 89,64

PT

Exportbidrag – utanför bilaga I

2010

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 14 305,09

0,00

– 14 305,09

PT

Exportbidrag – övriga

2010

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 240 513,80

0,00

– 240 513,80

PT

Exportbidrag – socker och isoglukos

2010

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 386,40

0,00

– 386,40

PT

Exportbidrag – utanför bilaga I

2011

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 5 946,75

0,00

– 5 946,75

PT

Exportbidrag – övriga

2011

Brister i kvaliteten på de fysiska kontrollerna och i rapporteringen av dem. Underlåtenhet att utföra kontroller avseende försegling och utbyte

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 183 177,64

0,00

– 183 177,64

PT

Annat direktstöd – tackor och getter

2007

Otillfredsställande kvalitet på kontrollerna på plats ansökningsåren 2006, 2007 och 2008. Sent inledande av kontrollerna på plats ansökningsåren 2007 och 2008. Utbetalningar för oidentifierade djur ansökningsåren 2006 och 2007.

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 356 820,10

– 41,59

– 1 356 778,51

PT

Annat direktstöd – tackor och getter

2008

Otillfredsställande kvalitet på kontrollerna på plats ansökningsåren 2006, 2007 och 2008. Sent inledande av kontrollerna på plats ansökningsåren 2007 och 2008. Utbetalningar för oidentifierade djur ansökningsåren 2006 och 2007.

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 272 636,94

0,00

– 1 272 636,94

PT

Annat direktstöd – tackor och getter

2009

Otillfredsställande kvalitet på kontrollerna på plats ansökningsåren 2006, 2007 och 2008. Sent inledande av kontrollerna på plats ansökningsåren 2007 och 2008. Utbetalningar för oidentifierade djur ansökningsåren 2006 och 2007.

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 267 788,94

0,00

– 1 267 788,94

PT

Annat direktstöd – tackor och getter

2010

Otillfredsställande kvalitet på kontrollerna på plats ansökningsåren 2006, 2007 och 2008. Sent inledande av kontrollerna på plats ansökningsåren 2007 och 2008. Utbetalningar för oidentifierade djur ansökningsåren 2006 och 2007.

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 44,73

0,00

– 44,73

PT

Annat direktstöd – tackor och getter

2011

Otillfredsställande kvalitet på kontrollerna på plats ansökningsåren 2006, 2007 och 2008. Sent inledande av kontrollerna på plats ansökningsåren 2007 och 2008. Utbetalningar för oidentifierade djur ansökningsåren 2006 och 2007.

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 620,76

0,00

– 620,76

PT

Tvärvillkor

2007

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 412 896,09

– 13 715,18

– 399 180,91

PT

Tvärvillkor

2007

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 6–8, 16–18 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 2 466 398,82

– 94 162,81

– 2 372 236,01

PT

Tvärvillkor

2008

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 811 952,21

– 46 814,35

– 765 137,86

PT

Tvärvillkor

2008

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11, ineffektiva kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 6–8, 16–18 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 3 535 313,88

– 208 399,51

– 3 326 914,37

PT

Tvärvillkor

2009

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 978 076,83

– 151 490,51

– 2 826 586,32

PT

Tvärvillkor

2010

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 52 701,86

– 6 051,95

– 46 649,91

TOTALT PT

EUR

– 14 778 657,59

– 520 675,90

– 14 257 981,69

RO

Tvärvillkor

2008

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 634 324,17

– 69 550,07

– 564 774,10

RO

Tvärvillkor

2009

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 579 209,93

– 122 547,37

– 1 456 662,56

RO

Tvärvillkor

2009

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 7 557,46

– 9 154,94

1 597,48

RO

Tvärvillkor

2010

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

189,50

0,00

189,50

RO

Tvärvillkor

2010

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 4 023,09

0,00

– 4 023,09

RO

Tvärvillkor

2010

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 226 850,84

– 139,75

– 1 226 711,09

RO

Tvärvillkor

2010

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 10 898,89

– 10 206,73

– 692,16

RO

Tvärvillkor

2010

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

2 764,61

– 493,12

3 257,73

RO

Tvärvillkor

2011

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

1,35

0,00

1,35

RO

Tvärvillkor

2011

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 250,64

0,00

– 250,64

RO

Tvärvillkor

2011

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

4 873,62

0,00

4 873,62

RO TOTALT

EUR

– 3 455 285,94

– 212 091,98

– 3 243 193,96

SI

Tvärvillkor

2006

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2005

SCHABLONBELOPP

5,00 %

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

SI

Tvärvillkor

2007

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2005

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 147,83

– 0,07

– 147,76

SI

Tvärvillkor

2007

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 127 940,81

– 935,76

– 127 005,05

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2005

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

0,05

0,00

0,05

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

535,78

0,00

535,78

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2005

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 23,61

0,00

– 23,61

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 393,36

– 1,86

– 391,50

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 279 213,39

– 12 630,25

– 266 583,14

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

0,59

0,00

0,59

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

692,45

0,00

692,45

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

68,69

0,00

68,69

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 701,41

– 28,05

– 673,36

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, 4 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ansökningsår 2006

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 44,03

– 0,16

– 43,87

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 350 086,56

– 6 095,01

– 343 991,55

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

19,55

0,00

19,55

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

30,66

0,00

30,66

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

958,47

0,00

958,47

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 761,46

– 138,02

– 2 623,44

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 607,46

– 10,74

– 596,72

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 413 940,70

– 742,42

– 413 198,28

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 35,31

0,00

– 35,31

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

2,85

0,00

2,85

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

4,89

0,00

4,89

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 569,66

0,00

– 569,66

SI

Tvärvillkor

2012

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

27,06

0,00

27,06

SI

Tvärvillkor

2012

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 195,93

0,00

– 195,93

TOTALT SI

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTALT SI

EUR

– 1 174 320,48

– 20 582,34

– 1 153 738,14

TOTALT 6701

SIT

– 10 718 970,58

– 414 437,68

– 10 304 532,90

TOTALT 6701

EUR

– 295 142 609,32

– 1 944 388,85

– 293 198 220,47

BUDGETPOST: 6711

DE

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2008

Brister i projekturval

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 239 484,15

0,00

– 239 484,15

DE

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2009

Brister i projekturval

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 1 638 636,95

0,00

– 1 638 636,95

DE

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2010

Brister i projekturval

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 781 262,31

0,00

– 781 262,31

DE

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 + 3 – investeringsinriktade åtgärder (2007–2013)

2011

Brister i projekturval

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 166 944,39

0,00

– 166 944,39

TOTALT DE

EUR

– 2 826 327,80

0,00

– 2 826 327,80

DK

Tvärvillkor

2009

6 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 126 902,55

– 1 356,80

– 125 545,75

DK

Tvärvillkor

2010

Ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 30 431,43

– 113,46

– 30 317,97

DK

Tvärvillkor

2010

6 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 492,68

– 539,23

– 1 953,45

DK

Tvärvillkor

2010

Felaktig beräkning av sanktioner, ansökningsår 2009

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 24,00

– 0,08

– 23,92

DK

Tvärvillkor

2011

6 krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, ingen kontroll av minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 387,88

0,00

– 387,88

DK

Tvärvillkor

2011

Inga sanktioner vad gäller minimikraven för växtskyddsprodukter, ansökningsår 2010

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 133,07

0,00

– 133,07

TOTALT DK

EUR

– 160 371,61

– 2 009,57

– 158 362,04

FI

Tvärvillkor

2007

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 401 890,24

– 44,84

– 401 845,40

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 406 777,26

0,00

– 406 777,26

FI

Tvärvillkor

2008

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 13 442,43

– 44,89

– 13 397,54

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 16 504,68

0,00

– 16 504,68

FI

Tvärvillkor

2009

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

123,81

– 2,29

126,10

FI

Tvärvillkor

2010

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

124,79

0,00

124,79

FI

Tvärvillkor

2010

Ett krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden saknas, för milt sanktionssystem, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

53,00

– 883,33

936,33

TOTALT FI

EUR

– 838 313,01

– 975,35

– 837 337,66

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2007

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 177 862,92

0,00

– 177 862,92

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2008

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 376 998,88

0,00

– 2 376 998,88

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2009

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 527 224,82

0,00

– 2 527 224,82

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2010

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

EXTRAPOLERAT

 

EUR

– 2 127 518,80

0,00

– 2 127 518,80

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2010

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 2 541 264,35

0,00

– 2 541 264,35

FR

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 1 – Stöd i form av schablonbelopp (2007–2013)

2011

Inte tillräcklig kontroll av genomförandet av affärsplanens etapper och mål

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 279 802,33

0,00

– 279 802,33

TOTALT FR

EUR

– 10 030 672,10

0,00

– 10 030 672,10

GB

Tvärvillkor

2007

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 81 236,80

0,00

– 81 236,80

GB

Tvärvillkor

2008

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 40 221,10

– 3 187,50

– 37 033,60

GB

Tvärvillkor

2008

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 86 843,16

– 3 162,80

– 83 680,36

GB

Tvärvillkor

2009

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 12 481,44

0,00

– 12 481,44

GB

Tvärvillkor

2009

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 487,27

– 25,57

– 461,70

GB

Tvärvillkor

2009

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 51 617,56

– 4 078,41

– 47 539,15

GB

Tvärvillkor

2010

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 36 866,26

– 2 314,12

– 34 552,14

GB

Tvärvillkor

2010

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 3 266,99

0,00

– 3 266,99

GB

Tvärvillkor

2010

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 523,34

– 83,53

– 1 439,81

GB

Tvärvillkor

2011

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 396,43

0,00

– 396,43

GB

Tvärvillkor

2011

Bristande eller felaktig tillämpning av föreskrivna sanktioner, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 316,44

0,00

– 316,44

GB

Tvärvillkor

2009

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 1 554,44

– 203,30

– 1 351,14

GB

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 90 650,32

– 4 272,84

– 86 377,48

GB

Tvärvillkor

2010

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 7 752,17

– 7,24

– 7 744,93

GB

Tvärvillkor

2010

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 88 716,38

– 5 117,14

– 83 599,24

GB

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 9 809,49

– 623,91

– 9 185,58

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2010

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 96 480,08

– 2 386,95

– 94 093,13

GB

Tvärvillkor

2011

Ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt de föreskrivna verksamhetskraven 2, 4 och 8, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 17 490,40

0,00

– 17 490,40

GB

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem för de föreskrivna verksamhetskraven 7 och 8, ingen uppföljning av mindre överträdelser, ineffektiv kontroll av kraven avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 447,33

0,00

– 1 447,33

GB

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

avsaknad av alternativa kontrollmetoder till visuell kontroll

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 272 613,55

– 272 613,55

0,00

GB

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2010

Oegentligheter som upptäckts efter retroaktiva kontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 22 801,38

– 1 140,06

– 21 661,32

GB

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

avsaknad av alternativa kontrollmetoder till visuell kontroll

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 546 873,59

0,00

– 546 873,59

GB

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Brist på uppföljning för underlåtenhet att lämna in stödansökningar om utbetalning för naturbetingade nackdelar

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 25 763,75

0,00

– 25 763,75

GB

Landsbygdsutveckling EJFLU Axel 2 (2007–2013, arealrelaterade åtgärder)

2011

Oegentligheter som upptäckts efter retroaktiva kontroller

ENGÅNGSBELOPP

 

EUR

– 24 094,70

0,00

– 24 094,70

TOTALT GB

EUR

– 1 521 304,37

– 299 216,92

– 1 222 087,45

IT

Ackreditering av utbetalande organ

2010

Brister i ackrediteringskriterierna för EJFLU

SCHABLONBELOPP

16,00 %

EUR

– 2 417 690,00

0,00

– 2 417 690,00

IT

Ackreditering av utbetalande organ

2010

Brister i ackrediteringskriterierna för EJFLU (gäldenärer)

SCHABLONBELOPP

16,00 %

EUR

– 7 132,00

0,00

– 7 132,00

TOTALT IT

EUR

– 2 424 822,00

0,00

– 2 424 822,00

PT

Tvärvillkor

2008

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1,2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 232 548,55

– 118 567,43

– 113 981,12

PT

Tvärvillkor

2008

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1,2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 352 561,76

– 36 755,91

– 315 805,85

PT

Tvärvillkor

2008

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11, ineffektiva kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 6-8, 16-18 och för milt sanktionssystem, jordbrukare utan djur, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

10,00 %

EUR

– 1 535 086,03

– 163 623,07

– 1 371 462,96

PT

Tvärvillkor

2009

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 391 551,37

– 45 319,62

– 346 231,75

PT

Tvärvillkor

2010

Flera krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden har inte fastställts, avsaknad av kontroller av de föreskrivna verksamhetskraven 1, 2, 5, 11 och för milt sanktionssystem, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 173 177,70

– 18 879,59

– 154 298,11

TOTALT PT

EUR

– 2 684 925,41

– 383 145,62

– 2 301 779,79

RO

Tvärvillkor

2009

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 3,15

0,00

– 3,15

RO

Tvärvillkor

2009

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 551 739,74

– 55 909,89

– 495 829,85

RO

Tvärvillkor

2009

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 52 672,92

0,00

– 52 672,92

RO

Tvärvillkor

2010

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 457 003,10

0,00

– 457 003,10

RO

Tvärvillkor

2010

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 1 497,60

0,00

– 1 497,60

RO

Tvärvillkor

2010

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

2 259,28

0,00

2 259,28

RO

Tvärvillkor

2011

Bara delvis utförda kontroller och ej riskbaserat stickprov av skiften, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

2,00 %

EUR

– 2 595,48

0,00

– 2 595,48

RO

Tvärvillkor

2011

Krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden inte fastställda och kontrollerade, bedömningskriterier inte fastställda, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

7 412,84

0,00

7 412,84

RO TOTALT

EUR

– 1 055 839,87

– 55 909,89

– 999 929,98

SI

Tvärvillkor

2008

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 318 962,73

– 6 726,62

– 312 236,11

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 217,53

0,00

– 217,53

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 317 428,64

– 8 275,35

– 309 153,29

SI

Tvärvillkor

2009

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

66,00

0,00

66,00

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 315 177,28

– 1 172,19

– 314 005,09

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2007

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

523,44

0,00

523,44

SI

Tvärvillkor

2010

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 385,03

0,00

– 385,03

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 90,49

0,00

– 90,49

SI

Tvärvillkor

2011

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2008

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 162,59

0,00

– 162,59

SI

Tvärvillkor

2012

För milt sanktionssystem, bristfällig kontroll av fem krav avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, ansökningsår 2009

SCHABLONBELOPP

5,00 %

EUR

– 70,06

0,00

– 70,06

TOTALT SI

EUR

– 951 904,91

– 16 174,16

– 935 730,75

TOTALT 6711

EUR

– 22 494 481,08

– 757 431,51

– 21 737 049,57


Top